E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordonanţa Nr.3 din 25.08.2021

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 821 din 27 august 2021SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.13 din Legea nr. 195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. Articolul ILegea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3 alineatul (1), litera yy) se modifică şi va avea următorul cuprins: yy) subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziţie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziţie publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi; 2. La articolul 55 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenţionează să le subcontracteze, precum şi procentul sau valoarea aferentă activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi; şi 3. La articolul 55, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Subcontractanţii propuşi în ofertă sau implicaţi/declaraţi ulterior semnării contractului trebuie să respecte aceleaşi obligaţii ca ofertanţii, în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele şi acordurile internaţionale în aceste domenii, prevăzute în documentaţia de atribuire potrivit art. 51 alin. (1). 4. La articolul 70, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă sau procedura de dialog competitiv pentru achiziţia de lucrări, produse sau servicii în cazul în care, în urma unei proceduri simplificate, de licitaţie deschisă sau de licitaţie restrânsă, au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile.
(3) În cazul prevăzut la alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a nu publica un anunţ de participare dacă invită la procedura de atribuire exclusiv acei ofertanţi care, în cadrul procedurii simplificate, de licitaţie deschisă sau de licitaţie restrânsă, derulate anterior, au îndeplinit criteriile de calificare şi au depus oferte în conformitate cu cerinţele formale ale procedurii de atribuire.
5. La articolul 113, alineatul (11) se abrogă . 6. La articolul 165, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Pentru respectarea prevederilor alin. (2), în etapa prevăzută la art. 196 alin. (2), operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate. 7. La articolul 196, alineatul (21) se modifică şi va avea următorul cuprins: (21) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) şi (2), în cazul procedurilor simplificate, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc documentele justificative care dovedesc informaţiile cuprinse în DUAE numai după întocmirea clasamentului, stabilind un termen de prezentare a acestor documente de 5 zile lucrătoare. 8. La articolul 213, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, însoţită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute la art. 150 alin. (1), în termen de o zi lucrătoare de la adoptarea deciziei de anulare. 9. La articolul 214, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), în cazuri temeinic justificate şi cu aprobarea conducătorului autorităţii contractante, termenul de întocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar se poate prelungi o singură dată, cu un termen ce nu poate depăşi:a)30 de zile lucrătoare, pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a), b), e) şi g); b)15 zile lucrătoare, pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. f) şi i); c)50 de zile lucrătoare, pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. c) şi d).
(6) În cazul în care, ca urmare a unei decizii emise de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor/instanţa de judecată, autoritatea contractantă este obligată să anuleze un act/să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalităţii, termenul în care autoritatea contractantă duce la îndeplinire decizia nu poate depăşi 10 zile lucrătoare de la data comunicării acesteia.
10. La articolul 214, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins: (51) În cazurile prevăzute la alin. (5), autoritatea contractantă aduce la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură decizia de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului iniţial de evaluare. 11. La articolul 214, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
(7) Pentru procedurile cu mai multe loturi, prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazuri temeinic justificate şi cu aprobarea conducătorului autorităţii contractante, termenul de întocmire a raportului procedurii se poate prelungi o singură dată, cu un termen ce nu poate depăşi 50 de zile lucrătoare. 12. La articolul 219, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi, respectiv, a existenţei resurselor/capacităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. 13. La articolul 227, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 227
(1) Sancţiunea contravenţională se aplică autorităţii contractante, care poate dispune adoptarea de măsuri împotriva persoanei/persoanelor implicate în procesul de achiziţie publică ce a făcut obiectul contravenţiei numai dacă instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către acestea, cu vinovăţie, constând în culpă gravă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce le revin.
Articolul IILegea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3 alineatul (1), litera zz) se modifică şi va avea următorul cuprins: zz) subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie sectorială şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziţie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziţie sectorială nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi; 2. La articolul 68 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenţionează să le subcontracteze, precum şi procentul sau valoarea aferentă activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi; şi 3. La articolul 68, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Subcontractanţii propuşi în ofertă sau implicaţi/declaraţi ulterior semnării contractului trebuie să respecte aceleaşi obligaţii ca ofertanţii, în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele şi acordurile internaţionale în aceste domenii, prevăzute în documentaţia de atribuire potrivit art. 64 alin. (1). 4. La articolul 126, alineatul (11) se abrogă . 5. La articolul 178, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Pentru respectarea prevederilor alin. (2), în etapa prevăzută la art. 205 alin. (2), operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 178 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate. 6. La articolul 205, alineatul (21) se modifică şi va avea următorul cuprins: (21) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) şi (2), în cazul procedurilor simplificate, entitatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc documentele justificative care dovedesc informaţiile cuprinse în DUAE numai după întocmirea clasamentului, stabilind un termen de prezentare a acestor documente de 5 zile lucrătoare. 7. La articolul 226, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Entitatea contractantă are obligaţia de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru, însoţită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute la art. 160 alin. (1), în termen de o zi lucrătoare de la adoptarea deciziei de anulare. 8. La articolul 227, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazuri temeinic justificate şi cu aprobarea conducătorului entităţii contractante, termenul de întocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar se poate prelungi o singură dată, cu un termen ce nu poate depăşi:a)30 de zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. a), b), e) şi g); b)15 zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. f) şi i); c)50 de zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. c) şi d).
(6) În cazul în care, ca urmare a unei decizii emise de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor/instanţa de judecată, entitatea contractantă este obligată să anuleze un act/să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalităţii, termenul în care entitatea contractantă duce la îndeplinire decizia nu poate depăşi 10 de zile lucrătoare de la data comunicării acesteia.
9. La articolul 227, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins: (51) În cazurile prevăzute la alin. (5), entitatea contractantă aduce la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură decizia de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului iniţial de evaluare. 10. La articolul 227, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
(7) Pentru procedurile cu mai multe loturi, prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazuri temeinic justificate şi cu aprobarea conducătorului entităţii contractante, termenul de întocmire a raportului procedurii se poate prelungi o singură dată, cu un termen ce nu poate depăşi 50 de zile lucrătoare. 11. La articolul 233, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi, respectiv, a existenţei resurselor/capacităţilor corespunzător părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. 12. La articolul 248, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 248
(1) Sancţiunea contravenţională se aplică entităţii contractante, care poate dispune adoptarea de măsuri împotriva persoanei/persoanelor implicate în procesul de achiziţie publică ce a făcut obiectul contravenţiei numai dacă instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către acestea, cu vinovăţie, constând în culpă gravă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce le revin.
Articolul IIILegea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5 alineatul (1), litera gg) se modifică şi va avea următorul cuprins: gg) subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract de concesiune şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziţie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de concesiune nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi; 2. La articolul 80, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) Pentru respectarea prevederilor alin. (2), operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate. 3. Articolul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 91Autoritatea/Entitatea contractantă are obligaţia de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de concesiune, însoţită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul SEAP, în termen de o zi lucrătoare de la adoptarea deciziei de anulare. 4. La articolul 94, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 94
(1) Autoritatea/Entitatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului să precizeze în ofertă:a)categoriile de servicii/lucrări din contract pe care urmează să le subcontracteze, precum şi procentul sau valoarea aferentă activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi; b)datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi.
5. La articolul 94, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Subcontractanţii propuşi în ofertă sau implicaţi/declaraţi ulterior semnării contractului sunt ţinuţi de respectarea aceloraşi obligaţii în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, prevăzute la art. 38, întocmai ca ofertanţii. 6. La articolul 111, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Sancţiunea contravenţională se aplică autorităţii/entităţii contractante, care poate dispune adoptarea de măsuri împotriva persoanei/persoanelor implicate în procesul de concesiune ce a făcut obiectul contravenţiei numai dacă instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către acestea, cu vinovăţie, constând în culpă gravă a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce le revin.
Articolul IVLegea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 9, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
(4) Autoritatea contractantă are obligaţia să încheie contractul cu ofertantul declarat câştigător, ulterior pronunţării unei soluţii de menţinere a rezultatului procedurii de atribuire de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, chiar dacă împotriva respectivei decizii a fost introdusă calea de atac a plângerii şi cauza nu a fost soluţionată în mod definitiv şi, în orice caz, numai după expirarea termenului legal de aşteptare prevăzut la art. 59 alin. (1). 2. Articolul 31 va avea următorul cuprins: Articolul 31
(1) Partea care formulează plângerea este obligată să comunice, în termenul prevăzut la art. 29, o copie de pe aceasta şi celeilalte/celorlalte părţi implicate în procedura de contestare în faţa Consiliului, depunând dovada de comunicare în faţa instanţei până la primul termen de judecată, sub sancţiunea respingerii plângerii ca fiind tardivă.
(2) Întâmpinarea este obligatorie. Intimatul este obligat să comunice instanţei de judecată şi petentului întâmpinarea în termen de 5 zile de la comunicarea plângerii de către petent. Nedepunerea întâmpinării în termen atrage decăderea din dreptul de a mai invoca excepţii în afara celor de ordine publică.
(3) Nu se pot depune probe noi faţă de cele care au fost depuse în cadrul contestaţiei.
3. La articolul 49, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
(6) Autoritatea contractantă are obligaţia să încheie contractul cu ofertantul declarat câştigător ulterior pronunţării unei soluţii de menţinere a rezultatului procedurii de atribuire de către instanţă, chiar dacă respectiva hotărâre a fost atacată cu recurs şi cauza nu a fost soluţionată în mod definitiv şi, în orice caz, numai după expirarea termenului legal de aşteptare prevăzut la art. 59 alin. (1). Hotărârea primei instanţe este executorie şi nu se poate dispune suspendarea punerii în executare a acesteia. 4. La articolul 53, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
(6) În cazul în care se solicită plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei şi de participare la procedura de atribuire, persoana vătămată trebuie să facă dovada prejudiciului, a încălcării prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile, precum şi a faptului că ar fi avut o şansă reală de a câştiga contractul, iar aceasta a fost compromisă ca urmare a încălcării respective. Întinderea reparaţiei prejudiciului încercat este limitată la valoarea cheltuielilor de elaborare a ofertei şi de participare la procedura de atribuire. 5. La articolul 58 alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins: b)aplicarea unei amenzi autorităţii contractante, cuprinsă între 1% şi 5% din valoarea obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporţional cu posibilitatea de a limita efectele contractului, conform dispoziţiilor lit. a). 6. Articolul 582 va avea următorul cuprins: Articolul 582 În situaţia în care autoritatea contractantă a încheiat acordul-cadru/contractul de achiziţie cu respectarea deciziei Consiliului sau a hotărârii judiciare de soluţionare în primă instanţă a contestaţiei, eventualele despăgubiri stabilite de către instanţă, în conformitate cu prevederile prezentei secţiuni, în sarcina autorităţii contractante vor fi suportate din bugetul acesteia, care poate dispune adoptarea de măsuri împotriva persoanei/persoanelor implicate în procesul de achiziţie publică ce a făcut obiectul despăgubirilor numai dacă instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către acestea, cu vinovăţie, constând în culpă gravă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce le revin. 7. La articolul 611 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins: b)2% din valoarea estimată a contractului, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 220.000 lei pentru contestaţiile depuse în etapa prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. a), respectiv nu mai mult de 2.000.000 lei pentru contestaţiile depuse în etapa prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. b.
Articolul V Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.004 din 18 decembrie 2017, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 10 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins: f)raportul procedurii de atribuire şi rapoartele intermediare întocmite în cazul procedurilor de atribuire ce se desfăşoară în mai multe etape, înainte de a fi aprobate de către conducătorul autorităţii contractante, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea respectivelor documente, precum şi raportul procedurii aprobat de conducătorul autorităţii contractante, în termen de o zi lucrătoare de la aprobarea acestuia; 2. La articolul 12 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins: e)concluziile finale cuprinse în raportul procedurii privind analiza neconformităţilor constatate şi neremediate din avizele conform condiţionate, anterior emise de ANAP. 3. La articolul 14, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
(3) Autoritatea contractantă poate decide publicarea anunţului de participare/anunţului de participare simplificat/anunţului de concesionare/anunţului de concurs, cu sau fără remedierea abaterilor constatate de ANAP prin avizul conform condiţionat emis ca rezultat al controlului ex ante exercitat în conformitate cu prevederile art. 11, avizul conform emis publicându-se automat de către SEAP.
(4) Autoritatea contractantă poate decide continuarea derulării procedurii de atribuire cu sau fără a remedia abaterile constatate de ANAP prin avizul conform condiţionat, avizul conform final publicându-se automat de către SEAP odată cu publicarea raportului intermediar/raportului procedurii, respectiv în ziua transmiterii comunicărilor privind rezultatul selecţiei/rezultatul procedurii.
4. Articolul 22 va avea următorul cuprins: Articolul 22Avizele conforme emise de ANAP pot fi atacate numai împreună cu actele administrative ale autorităţii contractante în legătură cu care au fost emise, în baza prevederilor Legii nr. 101/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul VILegea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul VIILegea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul VIIILegea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul IXLegea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul X Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.004 din 18 decembrie 2017, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUFLORIN-VASILE CÎŢUContrasemnează:Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,Liviu BostanSecretarul general al Guvernului,Tiberiu Horaţiu GorunMinistrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, Cseke Attila ZoltánMinistrul investiţiilor şi proiectelor europene,Cristian GhineaMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Raluca TurcanMinistrul afacerilor externe,Bogdan Lucian AurescuMinistrul transporturilor şi infrastructurii,Cătălin DrulăMinistrul finanţelor,Dan VîlceanuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 3/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 3 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 3/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu