Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.941 din 29.08.2018

privind metodologia de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Achizitii Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 814 din 24 septembrie 2018SmartCity1

Având în vedere:art. 4 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016;

Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emite următorul ordin: Articolul 1Personalul structurii nominalizate la art. 2 alin. (2) lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 se desemnează prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) în calitate de agent constatator în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: a)în baza prevederilor art. 2 alin. (4) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 419/2018, la momentul alocării spre verificare a procedurilor selectate în eşantionul de verificat, conform metodologiei de selecţie, pentru constatarea contravenţiilor şi pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. b) pct. (i) şi (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările şi completările ulterioare; b)în baza prevederilor art. 26 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care ANAP ia la cunoştinţă prin orice mijloace de încălcarea prevederilor acesteia, pentru constatarea contravenţiilor şi pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a), lit. b) pct. (iii) şi (iv), lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2
(1) În vederea constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează formularul tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", denumit în continuare Proces-verbal.
(2) Modelul formularului tipizat al Procesului-verbal este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
(3) Procesul-verbal se întocmeşte în 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru contravenient, unul pentru organul fiscal cu atribuţii în executarea contravenţiei, în conformitate cu prevederile legale incidente, şi unul pentru ANAP.
(4) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale Procesului-verbal sunt prezentate în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Articolul 3Procesul-verbal poate fi contestat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4În vederea punerii în executare a sancţiunii amenzii contravenţionale, Direcţia generală control ex ante din cadrul ANAP, prin grija agenţilor constatatori desemnaţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiuni, transmite procesele-verbale autorităţii contractante sancţionate şi organului fiscal cu atribuţii în executarea contravenţiei pentru a proceda în conformitate cu prevederile legale privind regimul juridic al contravenţiilor. Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 6 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, Bogdan Puşcaş ANEXA Nr. 1MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE Seria ...../.... Nr. ............... PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiilor Încheiat astăzi, ......... luna ...... anul ....., locul ...... Subsemnaţii: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... (numele şi prenumele), în calitate de agenţi constatatori desemnaţi pentru verificarea aspectelor procedurale aferente contractului/acordului-cadru ........ ................ ..............., având funcţia de ........ ................ ................ ........, în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, în baza legitimaţiilor nr. ........ ......... şi a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. ........../.........., am constatat următoarele: Descrierea faptei şi urmările acesteia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Data săvârşirii faptei ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Locul săvârşirii faptei ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Fapta de mai sus constituie contravenţie prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările şi completările ulterioare, la art. .... alin. .... lit. .... şi se sancţionează conform art. .... alin. ........ lit. ......... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de la ......... lei la ......... lei. De săvârşirea acestei fapte se face vinovată entitatea/autoritatea contractantă ........ ........ ............., C.U.I./CIF ........., cu sediul în ........ ........ ............, str. ........ ........ ............ nr. ......., reprezentată de ........ ................ ..........., în calitate de ........ ......... . Faţă de contravenţia săvârşită se aplică contravenientului ........ ................ ........ ............. avertisment/amendă în cuantum de ............. lei. Alte menţiuni ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. (obiecţiuni ale contravenientului) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ. Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării. Plângerea se depune la Judecătoria ........ ................ ........... (judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia). Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal, fapt atestat de martorul: ........ ................ ........ domiciliat în: ........ ........ .........., str. ........ .............., nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţ/sector ........ ............, act de identitate: ........, seria ......, nr. ................, emis de: ........ ..............., cod numeric personal: ........ ................, semnătura ........ ............. Prezentul proces-verbal nu conţine menţiunile referitoare la martor deoarece: ........ ................ ................ ................ ........ Prezentul proces-verbal conţine un nr. ........ de pagini şi s-a întocmit în 3 exemplare, din care exemplarul 2 s-a predat/comunicat contravenientului azi ........ ........ . Agenţi constatatori (semnătura) ........ ................ ........ ........ Contravenient (semnătura reprezentantului legal şi ştampila unităţii) ........ ................ ................ ........ ............... Prezentul proces-verbal constituie şi înştiinţare de plată. Amenda în cuantum de .............lei se va achita în contul „Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate" deschis la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care este arondat contravenientul. Beneficiar: bugetul de stat. Neachitarea amenzii în termenul de 15 zile de la data comunicării prezentei înştiinţări atrage executarea silită conform prevederilor legale. Dovada plăţii se depune sau se transmite de către contravenient prin poştă, cu scrisoare recomandată, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice. Agenţi constatatori (semnătura) ........ ................ ................ ................ Contravenient, (Reprezentant legal al autorităţii contractante) (date de identificare) ........ ................ ................ ................ (semnătura) ........ ................ ................ ................ Martor, (Nume şi prenume) (date de identificare) ........ ................ ................ ................ (semnătura) ........ ................ ................ ................ cod 14.13.22.99/ANAP ANEXA Nr. 2Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", cod 14.13.22.99/ANAP 1. Denumire: Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 2. Format: A4/t2; se va tipări în carnete de 150 de file (50 de seturi într-un carnet). 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe hârtie autocopiativă;

este înseriat şi numerotat începând cu seria A/200 nr. 0.000.001.4. Se difuzează gratuit. 5. Se utilizează la constatarea unor fapte care întrunesc elementele constitutive ale unei contravenţii în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la stabilirea sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Se întocmeşte în 3 exemplare, de către verificatorii desemnaţi de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, astfel: original (culoare neagră), două copii (culoare roşie şi verde). 7. Se transmite de către agenţii constatatori desemnaţi de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei generale control ex ante, după cum urmează: exemplarul 1 (culoare neagră), la organul fiscal cu atribuţii în executarea contravenţiei;

exemplarul 2 (culoare roşie), la autoritatea contractantă sancţionată;

exemplarul 3 (culoare verde), la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice.8. Se arhivează:

exemplarul 1, la dosarul fiscal al autorităţii contractante.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 941/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 941 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 941/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu