E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.114 din 09.07.2020

privind modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 614 din 13 iulie 2020SmartCity1

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecinţa cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local,luând în considerare că atragerea fondurilor europene reprezintă o prioritate pentru România, atât la nivelul Guvernului, cât şi la nivelul structurilor de specialitate implicate în coordonarea şi gestionarea acestor fonduri, având în vedere potenţialul lor de a susţine dezvoltarea pe termen scurt, mediu şi lung a economiei şi a societăţii româneşti, în general,având în vedere că existenţa litigiilor în materia achiziţiilor publice este un factor constant de întârziere a graficului de implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene, modificările legislative deja implementate privind termenele de soluţionare a proceselor şi existenţa unor completuri specializate în materia achiziţiilor publice fiind primii paşi în asigurarea celerităţii şi eficientizarea procedurilor, oferind o anumită predictibilitate cu privire la orizontul de timp în care aceste cauze se soluţionează, orice întârziere fiind generatoare de costuri suplimentare, ţinând cont de faptul că proiectele de infrastructură sunt investiţii publice de importanţă strategică pentru România, care asigură creşterea calităţii vieţii, conectivitatea cu coridoarele de transport transeuropene şi creşterea mobilităţii populaţiei şi a mărfurilor, iar întârzierea implementării proiectelor de infrastructură are impact direct asupra pierderii de sume alocate României prin Programul operaţional Infrastructură mare, context care impune reglementarea în regim de urgenţă a unor măsuri pentru diminuarea acestei categorii de risc,având în vedere că pentru anul 2020 riscul de dezangajare la nivelul tuturor programelor operaţionale este în valoare de 2.154,81 milioane euro, iar cele mai mari valori ale riscului de dezangajare sunt înregistrate la nivelul Programului operaţional Infrastructură mare cu valoarea de 778,17 mil. euro, Programului operaţional regional cu valoarea de 740,13 mil. euro şi Programului operaţional Capital uman cu o valoare de 382,16 mil. euro, iar riscul de dezangajare acţionează imediat la sfârşitul anului calendaristic prin dezangajarea sumelor din bugetul alocat României,având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum şi la nivelul României, în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, prin instituirea stării de urgenţă şi, ulterior, a stării de alertă prin Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, precum şi faptul că la această dată se estimează că din cauza restricţiilor pentru limitarea răspândirii coronavirusului se vor produce efecte şi după încetarea stării de alertă, astfel că va exista un impact negativ asupra implementării contractelor de lucrări, care va conduce în mod implicit la creşterea riscului de dezangajare, aceasta constituind o situaţie extraordinară care necesită luarea de măsuri urgente,având în vedere că elementele sus-menţionate, care vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară în vederea îndeplinirii condiţiei favorizante privind achiziţiile publice şi asigurarea corelării cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020, a cărei reglementare nu poate fi amânată, iar în lipsa reglementării în regim de urgenţă a acestor măsuri există riscul de pierdere a sumelor alocate României în cadrul perioadei de programare 2014-2020, de neatingere a obiectivelor programelor operaţionale şi de neîndeplinire a condiţiei favorizante privind achiziţiile publice pentru perioada de programare 2021-2027, fapt care ar putea conduce la imposibilitatea declarării de cheltuieli până la îndeplinirea acestei condiţii, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3 alineatul (1), după litera ee) se introduce o nouă literă, litera ee1), cu următorul cuprins: ee1) mecanism informatic pentru proceduri simplificate - facilitate tehnică implementată în SEAP pentru derularea procedurilor simplificate; 2. La articolul 7 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazul achiziţiilor a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:
3. La articolul 31, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi atunci când o persoană juridică controlată care are calitatea de autoritate contractantă atribuie un contract autorităţii contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeaşi autoritate contractantă, sub condiţia să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul, cu excepţia formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice controlate. 4. La articolul 57, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 57
(1) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorităţii contractante, autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui informaţiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost transmise de operatorii economici indicate şi dovedite de aceştia ca fiind confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidenţial se aplică doar asupra datelor/informaţiilor indicate şi dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.
5. La articolul 57, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1). 6. La articolul 68, alineatul (2) se abrogă. 7. Articolul 111 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 111 (1) Procedura de atribuire prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. h), aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2, este o procedură proprie, autoritatea contractantă având obligaţia respectării principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).
(2) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1), în cazul achiziţiilor a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d), autoritatea contractantă are următoarele obligaţii suplimentare:a)de a-şi face cunoscută intenţia de a achiziţiona respectivele servicii fie prin publicarea unui anunţ de participare, fie prin intermediul unui anunţ de intenţie valabil în mod continuu; b)de a publica un anunţ de atribuire a contractului.
(3) Anunţurile prevăzute la alin. (2) se publică cu respectarea formularului standard stabilit de Comisia Europeană în temeiul dispoziţiilor art. 51 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE şi conţin informaţiile prevăzute în anexa V, respectiv în partea H, I sau J din respectiva directivă.
(4) Alternativ publicării unor anunţuri de atribuire individuale, autoritatea contractantă are dreptul de a grupa trimestrial anunţurile de atribuire prevăzute la alin. (2) lit. b), caz în care autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de atribuire astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi alin. (2) lit. a), în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 104, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicare prealabilă pentru achiziţia de servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d); obligaţia prevăzută la alin. (2) lit. b) rămâne aplicabilă.
(6) Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, şi a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) sunt cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. c) şi d) ţinându-se seama de criteriile de calitate şi de sustenabilitate ale serviciilor sociale.
8. La articolul 113, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 113
(1) Autoritatea contractantă aplică procedura simplificată în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2).
9. După articolul 113 se introduce un nou articol, articolul 1131, cu următorul cuprins: Articolul 1131
(1) Autorităţile contractante aplică mecanismul informatic pentru proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).
(2) Mecanismul informatic prevăzut la alin. (1) constă în acordarea accesului autorităţilor contractante concomitent la toate documentele depuse de ofertanţi în SEAP.
10. La articolul 140, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Măsurile adoptate în conformitate cu alin. (2) se justifică în raportul procedurii prevăzut la art. 216 alin. (1). 11. Articolul 165 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 165
(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care:a)fie are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat sau cu cele ale statului membru al autorităţii contractante; b)fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.
(2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor.
12. La articolul 167, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins: (71) Înainte ca autoritatea contractantă să excludă din procedură un candidat/ofertant care se află în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. f), aceasta trebuie să îi acorde respectivului candidat/ofertant posibilitatea de a demonstra că implicarea sa în pregătirea procedurii de achiziţie nu poate denatura concurenţa. 13. La articolul 171, după alineatul (3) se introduc două noi alineate , alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins: (31) Autoritatea contractantă evaluează măsurile luate de operatorii economici şi dovedite în conformitate cu prevederile alin. (3), ţinând seama de gravitatea şi circumstanţele particulare ale infracţiunii sau abaterii avute în vedere. (32) În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (31) sunt considerate insuficiente de către autoritatea contractantă, aceasta transmite operatorului economic o expunere a motivelor care au condus la luarea deciziei de excludere a acestuia din procedura de atribuire. 14. La articolul 196, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) şi (2), în cazul procedurilor simplificate, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc documentele justificative care dovedesc informaţiile cuprinse în DUAE numai după întocmirea clasamentului, stabilind un termen de 5 zile lucrătoare pentru prezentarea acestor documente, cu posibilitatea de prelungire cu maximum 5 zile lucrătoare, la solicitarea motivată a ofertantului respectiv. 15. La articolul 207, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul/acordul-cadru cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul/acordul-cadru, autoritatea contractantă are obligaţia să declare câştigătoare oferta clasată pe locul următor, în condiţiile în care aceasta există şi este admisibilă.
(3) În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (2), nu există o ofertă clasată pe locul următor admisibilă, sunt aplicabile dispoziţiile art. 212 alin. (1) lit. e).
16. La articolul 209, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) În cazul procedurilor simplificate organizate pentru atribuirea contractelor din cadrul proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri europene, în situaţia în care informaţiile sau documentele prezentate de către operatorii economici sunt incomplete sau eronate sau în situaţia în care lipsesc anumite documente, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor/candidaţilor, de regulă, cel mult de două ori în cursul procesului de evaluare, clarificări/ completări ale documentelor prezentate de aceştia în cadrul ofertelor sau solicitărilor de participare, cu respectarea principiilor tratamentului egal şi al transparenţei. 17. La articolul 212 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)dacă contractul/acordul-cadru nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul/acordul-cadru şi nu există o ofertă clasată pe locul următor admisibilă. 18. La articolul 214, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Autoritatea contractantă întocmeşte raportul procedurii într-un termen care să nu depăşească:a)60 de zile lucrătoare, pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a), b), e) şi g), de la data-limită de depunere a ofertelor/ofertelor iniţiale/proiectelor; b)20 de zile lucrătoare, pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. f) şi i), de la data-limită de depunere a ofertelor; c)100 de zile lucrătoare, pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. c) şi d), de la data-limită de depunere a ofertelor. 19. La articolul 214, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate , alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:
(4) Autoritatea contractantă întocmeşte raportul intermediar aferent procedurilor prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. b), c), d) şi e) într-un termen care să nu depăşească 20 de zile lucrătoare de la data-limită de depunere a solicitărilor de participare.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazuri temeinic justificate şi cu aprobarea conducătorului autorităţii contractante, termenul de întocmire a raportului procedurii se poate prelungi o singură dată, cu un termen ce nu poate depăşi 80 de zile lucrătoare, aducându-se la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură în termen de cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului iniţial de evaluare.
(6) În cazul în care, ca urmare a unei decizii emise de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor/instanţa de judecată, autoritatea contractantă este obligată să anuleze un act/să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalităţii, termenul în care autoritatea contractantă duce la îndeplinire decizia nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data comunicării acesteia.
20. La articolul 216, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Raportul intermediar şi raportul procedurii se publică în SEAP, semnate cu semnătură electronică calificată, în aceeaşi zi cu transmiterea comunicării prevăzute la art. 215 alin. (1), fără referire la informaţiile pe care operatorul economic le precizează şi probează ca fiind confidenţiale sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 21. La articolul 217, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(5) Accesul persoanelor la dosarul achiziţiei publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare şi/sau fundamentările/justificările de preţ/cost au fost declarate şi probate conform art. 57 alin. (4) ca fiind confidenţiale, potrivit legii.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire şi la informaţiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare şi/sau fundamentările/justificările de preţ/cost. Autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat şi la informaţiile din cadrul propunerilor tehnice şi/sau la fundamentările/justificările de preţ/cost care nu au fost declarate şi probate de către ofertanţi ca fiind confidenţiale.
22. La articolul 221, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(6) Autorităţile contractante care modifică un contract de achiziţie publică/acord-cadru în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) au obligaţia de a publica un anunţ în acest sens în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu respectarea formularului standard stabilit de Comisia Europeană în temeiul dispoziţiilor art. 51 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014.
(7) În sensul alin. (1) lit. e), modificarea unui contract sau a unui acord-cadru, pe durata sa, este considerată a fi substanţială doar atunci când prin această modificare contractul sau acordul-cadru prezintă caracteristici care diferă în mod substanţial de cele ale documentului iniţial. Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), o modificare a unui contract de achiziţie publică/acord-cadru, pe durata sa, este considerată modificare substanţială atunci când este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:a)modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire iniţială, ar fi permis selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi participanţi la procedura de atribuire; b)modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziţie publică/acordul-cadru iniţial; c)modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; d)un nou contractant înlocuieşte contractantul iniţial, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) lit. d).
23. La articolul 221 alineatul (1) litera f), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: f)fără a exista nevoia de a verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (7) lit. a)-d), atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 24. După articolul 222 se introduce un nou articol, articolul 2221, cu următorul cuprins: Articolul 2221
(1) Autorităţile contractante publică în secţiunea dedicată din SEAP toate modificările contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru, astfel încât să rezulte durata şi preţul final la finalizarea sau încetarea acestora.
(2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc condiţiile de publicare a modificărilor contractuale prevăzute la alin. (1).
25. La articolul 224 alineatul (1), litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins: l)încălcarea prevederilor art. 214 şi art. 215 alin. (1) şi (2). 26. La articolul 227, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 227
(1) Sancţiunea contravenţională se aplică autorităţii contractante, care poate dispune adoptarea de măsuri împotriva persoanei/persoanelor implicate în derularea achiziţiei publice ce a făcut obiectul contravenţiei.
27. După articolul 234 se introduce un nou articol, articolul 2341, cu următorul cuprins: Articolul 2341
(1) În perioada derulării proceselor de achiziţii ale contractelor din cadrul proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri europene, autorităţile contractante pot angaja experţi, pe perioadă determinată, cu contract individual de muncă, în afara organigramei aprobate potrivit legii, până la cel mult 30% din numărul membrilor comisiei de evaluare, pentru a asigura buna desfăşurare a acestora, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile.
(2) Experţii angajaţi potrivit alin. (1) trebuie să deţină calificare de experţi în achiziţii publice sau pot fi persoane cu calificare şi experienţă relevante în domeniul obiectului achiziţiei.
Articolul IILegea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins: f1) mecanism informatic pentru proceduri simplificate: - facilitate tehnică implementată în Sistemul electronic de achiziţii publice pentru derularea procedurilor simplificate; 2. La articolul 12 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12
(1) Entitatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazul achiziţiilor a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:
3. La articolul 37 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f)servicii de certificare şi autentificare a documentelor care sunt prestate de notari publici potrivit dispoziţiilor legale. 4. La articolul 47, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi atunci când o persoană juridică controlată care are calitatea de entitate contractantă atribuie un contract entităţii contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeaşi entitate contractantă, sub condiţia să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul, cu excepţia formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice controlate. 5. La articolul 70, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 70
(1) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea entităţii contractante, entitatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui informaţiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost transmise de operatorii economici indicate şi dovedite de aceştia ca fiind confidenţiale, întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidenţial se aplică doar asupra datelor/informaţiilor indicate şi dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.
6. La articolul 70, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea tehnică şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1). 7. La articolul 82, alineatul (11) se abrogă. 8. Articolul 124 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 124
(1) Procedura de atribuire prevăzută la art. 82 alin. (1) lit. h), aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2, este o procedură proprie, entitatea contractantă având obligaţia respectării principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).
(2) În aplicarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1), în cazul achiziţiilor a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c), entitatea contractantă are următoarele obligaţii suplimentare:a)de a-şi face cunoscută intenţia de a achiziţiona respectivele servicii fie prin publicarea unui anunţ de participare, fie prin intermediul unui anunţ orientativ periodic, care se publică în mod continuu, fie prin intermediul unui anunţ privind existenţa unui sistem de calificare, care se publică în mod continuu; b)de a publica un anunţ de atribuire a contractului.
(3) Anunţurile prevăzute la alin. (2) se publică cu respectarea formularelor-standard stabilite de Comisia Europeană în temeiul dispoziţiilor art. 71 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ şi conţin informaţiile prevăzute în anexa XVIII, respectiv în partea A, B, C sau D din respectiva directivă.
(4) Alternativ publicării unor anunţuri de atribuire individuale, entitatea contractantă are dreptul de a grupa trimestrial anunţurile de atribuire prevăzute la alin. (2) lit. b), caz în care entitatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de atribuire astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi alin. (2) lit. a), în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 117, entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare pentru achiziţia de servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c); obligaţia prevăzută la alin. (2) lit. b) rămâne aplicabilă.
(6) Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, şi cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c) este cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 209 alin. (3) lit. c) şi d), ţinându-se seama de criteriile de calitate şi de sustenabilitate ale serviciilor sociale.
9. La articolul 126, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 126
(1) Entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) aplică procedura simplificată în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (2).
10. După articolul 126 se introduce un nou articol, articolul 1261, cu următorul cuprins: Articolul 1261
(1) Entităţile contractante aplică mecanismul informatic pentru proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).
(2) Mecanismul informatic prevăzut la alin. (1) constă în acordarea accesului entităţilor contractante concomitent la toate documentele depuse de ofertanţi în SEAP.
11. La articolul 149, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Măsurile adoptate în conformitate cu alin. (2) se justifică în raportul procedurii prevăzut de art. 230 alin. (1). 12. Articolul 178 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 178
(1) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care:a)fie are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat, sau cu cele ale statului membru al autorităţii contractante; b)fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.
(2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor.
13 La articolul 180, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins: (51) Înainte ca entitatea contractantă să excludă din procedură un candidat/ofertant care se află în situaţia prevăzută de art. 180 alin. (1) lit. f), aceasta trebuie să îi acorde respectivului candidat/ofertant posibilitatea de a demonstra că implicarea sa în pregătirea procedurii de achiziţie nu poate denatura concurenţa. 14. La articolul 184, după alineatul (3) se introduc două noi alineate , alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins: (31) Entitatea contractantă evaluează măsurile luate de operatorii economici şi dovedite în conformitate cu alin. (3), ţinând seama de gravitatea şi circumstanţele particulare ale infracţiunii sau abaterii avute în vedere. (32) În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (31) sunt considerate insuficiente de către entitatea contractantă, aceasta transmite operatorului economic o expunere a motivelor care au condus la luarea deciziei de excludere a acestuia din procedura de atribuire. 15. La articolul 205, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) şi (2), în cazul procedurilor simplificate, entitatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc documentele justificative care dovedesc informaţiile cuprinse în DUAE numai după întocmirea clasamentului, stabilind un termen de 5 zile lucrătoare pentru prezentarea acestor documente, cu posibilitatea de prelungire cu maximum 5 zile lucrătoare la solicitarea motivată a ofertantului respectiv. 16. La articolul 219, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) În cazul în care entitatea contractantă nu poate încheia contractul/acordul-cadru cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul/acordul-cadru, autoritatea contractantă are obligaţia să declare câştigătoare oferta clasată pe locul următor, în condiţiile în care aceasta există şi este admisibilă.
(3) În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (2), nu există o ofertă clasată pe locul următor admisibilă, sunt aplicabile dispoziţiile art. 225 alin. (1) lit. e).
17. La articolul 221, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) În cazul procedurilor simplificate organizate pentru atribuirea contractelor din cadrul proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri europene, în situaţia în care informaţiile sau documentele prezentate de către operatorii economici sunt incomplete sau eronate sau în situaţia în care lipsesc anumite documente, entitatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor/candidaţilor, de regulă, cel mult de două ori în cursul procesului de evaluare clarificări/completări ale documentelor prezentate de aceştia în cadrul ofertelor sau solicitărilor de participare, cu respectarea principiilor tratamentului egal şi al transparenţei. 18. La articolul 225 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)dacă contractul/acordul-cadru nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul/acordul-cadru şi nu există o ofertă clasată pe locul următor admisibilă. 19. La articolul 227, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Entitatea contractantă întocmeşte raportul procedurii într-un termen care să nu depăşească:a)60 de zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. a), b), e) şi g), de la data-limită de depunere a ofertelor/ofertelor iniţiale/proiectelor; b)20 de zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. f) şi i) de la data-limită de depunere a ofertelor; c)100 de zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. c) şi d), de la data-limită de depunere a ofertelor. 20. La articolul 227, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate , alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:
(4) Entitatea contractantă întocmeşte raportul intermediar aferent procedurilor prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. b), c), d) şi e) într-un termen care să nu depăşească 20 de zile lucrătoare de la data-limită de depunere a solicitărilor de participare.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazuri temeinic justificate şi cu aprobarea conducătorului entităţii contractante, termenul de întocmire a raportului procedurii se poate prelungi o singură dată, cu maximum 80 de zile lucrătoare, aducându-se la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură în cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului iniţial de evaluare.
(6) În cazul în care, ca urmare a unei decizii emise de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor/instanţa de judecată, entitatea contractantă este obligată să anuleze un act/să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalităţii, termenul în care entitatea contractantă duce la îndeplinire decizia nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data comunicării acesteia.
21. La articolul 230, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Raportul intermediar şi raportul procedurii se publică în SEAP, semnate cu semnătură electronică calificată, în aceeaşi zi cu transmiterea comunicării prevăzute la art. 228 alin. (1), fără referire la informaţiile pe care operatorul economic le precizează şi probează ca fiind confidenţiale sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 22. La articolul 231, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(5) Accesul persoanelor la dosarul achiziţiei sectoriale potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare şi/sau fundamentările/justificările de preţ/cost au fost declarate şi probate conform art. 70 alin. (4), ca fiind confidenţiale, potrivit legii.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, entitatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire şi la informaţiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare şi/sau fundamentările/justificările de preţ/cost. Autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat şi la informaţiile din cadrul propunerilor tehnice şi/sau la fundamentările/justificările de preţ/cost care nu au fost declarate şi probate de către ofertanţi ca fiind confidenţiale.
23. Articolul 239 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 239Entităţile contractante care modifică un contract sectorial/acord-cadru în cazurile prevăzute la art. 237 şi 238 au obligaţia de a publica un anunţ în acest sens în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu respectarea formularului-standard stabilit de Comisia Europeană în temeiul dispoziţiilor art. 71 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014. 24. După articolul 239 se introduce un nou articol, articolul 2391, cu următorul cuprins: Articolul 2391
(1) Entitatea contractantă publică în secţiunea dedicată din SEAP toate modificările contractelor de achiziţie sectorială/acordurilor-cadru, astfel încât să rezulte durata şi preţul final la finalizarea sau încetarea acestora.
(2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc condiţiile de publicare a modificărilor contractuale prevăzute la alin. (1).
25. La articolul 240, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) În sensul alin. (2), modificarea unui contract sau a unui acord-cadru, pe durata sa, este considerată a fi substanţială atunci când, prin această modificare, contractul sau acordul-cadru prezintă caracteristici care diferă în mod substanţial de cele ale documentului iniţial. Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1) şi ale art. 236-238, o modificare a unui contract sectorial/acord-cadru, pe durata sa, este considerată modificare substanţială atunci când este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:a)modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire iniţială, ar fi permis selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi participanţi la procedura de atribuire; b)modificarea schimbă echilibrul economic al contractului sectorial/acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul sectorial/acordul-cadru iniţial; c)modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului sectorial/acordului-cadru; d)un nou contractant înlocuieşte contractantul iniţial, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1). 26. La articolul 241 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 241
(1) Fără a exista nevoia de a verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 240 alin. (3) literele a)-d), contractele sectoriale şi acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
27. La articolul 245 alineatul (2), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins: j)încălcarea prevederilor art. 227 şi art. 228 alin. (1)-(2); 28. La articolul 248, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 248
(1) Sancţiunea contravenţională se aplică entităţii contractante, care poate dispune adoptarea de măsuri împotriva persoanelor/persoanelor implicate în derularea achiziţiei publice ce a făcut obiectul contravenţiei.
29. După articolul 254 se introduce un nou articol, articolul 2541, cu următorul cuprins: Articolul 2541
(1) În perioada derulării proceselor de achiziţie ale contractelor din cadrul proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri europene, entităţile contractante pot angaja experţi, pe perioadă determinată, cu contract individual de muncă, în afara organigramei aprobate potrivit legii, până la cel mult 30% din numărul membrilor comisiei de evaluare, pentru a asigura buna desfăşurare a acestora, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile.
(2) Experţii angajaţi potrivit alin. (1) trebuie să deţină calificare de experţi în achiziţii publice sau pot fi persoane cu calificare şi experienţă relevantă în domeniul obiectului achiziţiei.
Articolul IIILegea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5 alineatul (1) litera a), la articolul 13 alineatul (1) litera f), la articolul 28 alineatul (2), la articolul 36 alineatul (4) litera b), la articolul 36 alineatul (5) literele a) şi b), la articolul 36 alineatul (6) literele a) şi c), la articolul 42, la articolul 64 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 65, la alineatul (1) al articolului 70, la alineatul (1) al articolului 79, la articolul 81 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 104, precum şi la capitolul II, sintagma „entităţile contractante" se înlocuieşte cu sintagma „autorităţile/entităţile contractante". 2. La articolul 5 alineatul (1) litera g) şi litera h), la articolul 36 alineatul (4) litera a) şi litera b), precum şi la capitolul I secţiunea a 3-a paragraful 2, sintagma „entităţi contractante" se înlocuieşte cu sintagma „autorităţi/entităţi contractante". 3. La articolul 5 alineatul (1) literele m) şi q), la articolul 7 alineatul (1) şi alineatul (2), la articolul 8, la articolul 12 alineatul (2), la articolul 13 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 13 alineatul (1) litera c), la articolul 13 alineatul (1) şi alineatul (2), la articolul 16 alineatul (1), la articolul 18 alineatul (1), alineatul (2) şi alineatul (3), la articolul 19 alineatul (1), alineatul (2), alineatul (3) şi alineatul (5), la articolul 25, la articolul 26 litera b), la articolul 28 alineatul (1), alineatul (4) şi alineatul (6), la articolul 29 alineatul (2), la articolul 36 alineatul (1) litera a) şi litera b), la articolul 40, la articolul 41 alineatul (3), la articolul 45, la articolul 46, la articolul 47, la articolul 49, la articolul 50 alineatul (1), alineatul (2) şi alineatul (3), la articolul 51 alineatul (1), alineatul (3) partea introductivă şi litera a), la articolul 51 alineatul (4), alineatul (5) şi alineatul (6), la articolul 52, la articolul 53, la articolul 54 alineatul (3), la articolul 55, la articolul 56 alineatul (3), la articolul 58 alineatul (1) şi alineatul (3), la articolul 59 alineatul (1), alineatul (2), alineatul (4), alineatul (5) şi alineatul (6), la articolul 60, la articolul 61 alineatul (3) şi alineatul (5), la articolul 62, la articolul 63, la articolul 66, la articolul 67, la articolul 68 alineatul (2), la articolul 70 alineatul (3), alineatul (4) şi alineatul (6), la articolul 70 alineatul (8) partea introductivă şi litera a), la articolul 71 alineatul (1), alineatul (2) partea introductivă şi alineatul (3), la articolul 72 alineatul (1) partea introductivă şi litera a), la articolul 74 alineatul (1) şi alineatul (4), la articolul 75 alineatul (1) şi alineatul (2), la articolul 76 alineatul (3), la articolul 77 alineatul (1), la articolul 78, la articolul 81 alineatul (1) litera a), litera c), litera d) şi litera i), la articolul 81 alineatul (2), alineatul (6), alineatul (7) şi alineatul (8), la articolul 82 alineatul (2), alineatul (3) şi alineatul (4), la articolul 84 alineatul (2), la articolul 85, la articolul 86 alineatul (2) litera b) şi alineatul (3), la articolul 87, la articolul 89 alineatul (1) partea introductivă şi alineatul (2), la articolul 90, la articolul 91, la articolul 92, articolul 93 alineatul (4), la articolul 94 alineatul (1), la articolul 96 alineatul (1) şi alineatul (2), la articolul 97 alineatul (1) şi alineatul (2), la articolul 98 alineatul (1), la articolul 99, la articolul 105 alineatul (1) partea introductivă, litera a) şi litera c), la articolul 105 alineatul (2), la articolul 109 alineatul (2) şi alineatul (3), la articolul 110 alineatul (1) partea introductivă şi alineatul (2) şi la articolul 111 alineatul (1), sintagma „entitatea contractantă" se înlocuieşte cu sintagma „autoritatea/entitatea contractantă". 4. La articolul 5 alineatul (1) literele n), z) şi ee), la articolul 13 alineatul (1) litera b), la articolul 26 litera a), la articolul 36 alineatul (3), la articolul 41 alineatul (2), la articolul 43, la articolul 44 alineatul (1) litera d) şi litera e), la articolul 45, la articolul 46 alineatul (1), la articolul 46 alineatul (3), la articolul 47, la articolul 57 litera b), la articolul 59 alineatul (3), la articolul 61 alineatul (1), la articolul 70 alineatul (8) litera b), la articolul 76 alineatul (2), la articolul 81 alineatul (1) literele g) şi h), la articolul 84 alineatul (3), la articolul 93 alineatul (3), la articolul 98 alineatul (2) şi alineatul (3), la articolul 102 alineatul (2) litera b), la articolul 105 alineatul (1) litera c), la articolul 108 şi la articolul 110 alineatul (1) partea introductivă, sintagma „entităţii contractante" se înlocuieşte cu sintagma „autorităţii/entităţii contractante". 5. La alineatul (1) al articolului 7, la articolul 81 alineatul (1) litera f), la alineatul (1) al articolului 87 şi la articolul 103 litera a), sintagma „entitate contractantă" se înlocuieşte cu sintagma „autoritate/entitate contractantă". 6. La articolul 36 alineatul (5) literele a) şi c), sintagma „entităţilor contractante" se înlocuieşte cu sintagma „autorităţilor/entităţilor contractante". 7. La articolul 36 alineatul (1) partea introductivă şi la alineatul (4) partea introductivă, sintagma „entitate contractantă" se înlocuieşte cu sintagma „autoritate contractantă în sensul art. 9 sau entitate contractantă". 8. La articolul 36 alineatul (2), alineatul (4) litera a), alineatul (7) şi alineatul (8), sintagma „entitatea contractantă" se înlocuieşte cu sintagma „autoritatea contractantă în sensul art. 9 sau entitatea contractantă". 9. La articolul 36, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi atunci când o persoană juridică controlată, care are calitatea de autoritate contractantă în sensul art. 9 sau entitate contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a), atribuie o concesiune de lucrări sau o concesiune de servicii autorităţii/entităţii contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeaşi autoritate/entitate contractantă, cu condiţia să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii, cu excepţia participaţiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice controlate. 10. La articolul 36 alineatul (5), sintagma „entităţile contractante" se înlocuieşte cu sintagma „autorităţile contractante în sensul art. 9 sau entităţile contractante". 11. La articolul 27 alineatul (1) litera a) şi la alineatul (6) al articolului 36, sintagma „entităţi contractante" se înlocuieşte cu sintagma „autorităţi contractante în sensul art. 9 sau entităţi contractante". 12. La articolul 41, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 41
(1) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorităţii/entităţii contractante, autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui informaţiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost transmise de operatorii economici indicate şi dovedite de aceştia ca fiind confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidenţial se aplică doar asupra datelor/informaţiilor indicate şi dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.
13. La articolul 41, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1). 14. La alineatul (5) al articolului 51 şi la alineatul (3) al articolului 111, sintagma „autorităţii contractante" se înlocuieşte cu sintagma „autorităţii/entităţii contractante". 15. La alineatul (4) al articolului 71 şi la articolul 89 alineatul (1) litera d), sintagma „autoritatea contractantă" se înlocuieşte cu sintagma „autoritatea/entitatea contractantă". 16. Articolul 80 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 80
(1) Autorităţile/Entităţile contractante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud din procedura de atribuire orice operator economic despre care:a)fie au cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat sau cu cele ale statului membru al autorităţii contractante; b)fie pot demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.
(2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor.
(3) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) şi ale art. 79, în cazuri excepţionale, autorităţile/entităţile contractante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) au dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire un operator economic care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi la art. 79, pentru motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecţia mediului.
(4) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, al taxelor şi al contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei.
17. La articolul 81, alineatul (4) se abrogă. 18. Articolul 83 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 83Autorităţile/Entităţile contractante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care iau cunoştinţă că operatorul economic respectiv se află, având în vedere faptele comise sau omise, fie înaintea, fie în cursul procedurii, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 79 şi art. 80 alin. (1). 19. La articolul 84, după alineatul (3) se introduc două noi alineate , alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins: (31) Autorităţile/Entităţile contractante evaluează măsurile luate de operatorii economici şi dovedite în conformitate cu prevederile alin. (3), ţinând seama de gravitatea şi circumstanţele particulare ale infracţiunii sau abaterii avute în vedere. (32) În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (31) sunt considerate insuficiente de către autorităţile/entităţile contractante, acestea transmit operatorului economic o expunere a motivelor care au condus la luarea deciziei de excludere a acestuia din procedura de atribuire. 20. La articolul 86, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În sensul alin. (1), criteriile obiective trebuie să aibă legătură directă cu obiectul concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii, nu conferă autorităţii/entităţii contractante o libertate de alegere nelimitată şi se pot referi la oricare dintre următoarele:a)gradul de preluare a unor riscuri de către concesionar; b)nivelul plăţilor actualizate efectuate de către entitatea contractantă; c)nivelul tarifelor de utilizare; d)modalitatea de execuţie a lucrărilor/prestare a serviciilor bazată pe indicatori de performanţă de ordin calitativ, tehnic, funcţional, financiar etc.; e)modul de asigurare a protecţiei mediului; f)modul de rezolvare a unor probleme sociale; g)nivelul redevenţei; h)durata concesiunii; i)inovarea. 21. La articolul 87, după alineatul (2) se introduc două noi alineate , alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă criteriile de atribuire au fost publicate la momentul publicării anunţului de concesionare, autoritatea/entitatea contractantă publică un nou anunţ de concesionare, cu respectarea termenelor minime menţionate la art. 54 alin. (1).
(4) Modificarea ordinii criteriilor de atribuire în situaţia prevăzută la alin. (1) nu conduce la discriminare.
22. Articolul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 106Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanţiale, respectiv contractele modificate nu prezintă caracteristici care diferă în mod substanţial de cele ale documentului semnat iniţial. Fără a aduce atingere prevederilor art. 101-105 şi 107, modificarea unui contract de concesiune în perioada de valabilitate este considerată substanţială atunci când este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii: a)modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire iniţială, ar fi permis selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi participanţi la procedura de atribuire; b)modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de concesiune în favoarea concesionarului şi/sau alocarea riscurilor între părţi într-un mod care nu a fost prevăzut în concesiunea de lucrări sau în concesiunea de servicii iniţială; c)modificarea extinde în mod considerabil domeniul de aplicare al concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii; d)un nou concesionar înlocuieşte concesionarul iniţial, în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 105. 23. La articolul 111, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Sancţiunea contravenţională se aplică autorităţii/entităţii contractante, care dispune adoptarea măsurilor care se impun împotriva persoanei/persoanelor implicate în derularea concesiunii ce a făcut obiectul contravenţiei.
Articolul IVLegea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)act al autorităţii contractante - orice act, orice operaţiune care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaţii prevăzute de legislaţia în materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operaţiune, în legătură cu sau în cadrul unei proceduri de atribuire, fără a include achiziţia directă care intră sub incidenţa Legii nr. 554/2004, prevăzute de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, sau de art. 50 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 2. La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) În cazul prevăzut la alin. (4), persoana care se consideră vătămată şi care a depus contestaţie la Consiliu nu are obligaţia de a plăti taxa judiciară de timbru prevăzută la art. 521. 3. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)7 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică/sectorială sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. 4. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
(2) În cazul în care contestaţia priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire, publicată în Sistemul electronic de achiziţii publice, denumit în continuare SEAP, data luării la cunoştinţă este data publicării documentaţiei de atribuire. 5. La articolul 9, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 9
(1) După primirea contestaţiei, autoritatea contractantă poate adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestaţiei, în cel mult 3 zile de la primirea contestaţiei. Măsurile adoptate trebuie comunicate contestatorului, celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire, precum şi Consiliului, nu mai târziu de o zi de la data adoptării lor. Pentru a fi aduse la cunoştinţa operatorilor economici interesaţi, măsurile adoptate înainte de data-limită de depunere a solicitărilor de participare sau, după caz, a ofertelor se publică în SEAP.
(2) În cazul procedurilor a căror iniţiere nu se realizează prin publicare în SEAP, măsurile adoptate potrivit alin. (1) se comunică contestatorului şi celorlalţi operatori economici implicaţi în procedură, nu mai târziu de o zi de la data adoptării lor, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de legislaţia privind achiziţiile publice, legislaţia privind achiziţiile sectoriale sau legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, după caz......... ................ ................ ................ ................ ........ ............
(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea deciziei Consiliului privind soluţionarea contestaţiei şi după expirarea termenului de aşteptare prevăzut pentru încheierea lui, care nu este întrerupt/suspendat de formularea contestaţiei.
6. La articolul 16, alineatele (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) În termen de o zi de la primirea contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia să o publice în SEAP.
(3) În cazul procedurilor de atribuire a căror iniţiere nu se realizează prin publicare în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica contestaţia şi celorlalţi operatori economici interesaţi/implicaţi în procedură, în termen de o zi de la data primirii acesteia, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de legislaţia privind achiziţiile publice, legislaţia privind achiziţiile sectoriale sau legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, după caz......... ................ ................ ................ ................ ........ ............
(5) Toate actele procedurale se transmit fie prin poştă, fie prin fax, fie prin mijloace electronice, cu confirmare de primire.
7. La articolul 17, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 17
(1) Pentru a se asigura pronunţarea unei soluţii unitare, contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire se soluţionează astfel:a)în etapa de până la data-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor/proiectelor sunt soluţionate de acelaşi complet; b)în etapa de după data-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor/proiectelor sunt soluţionate de acelaşi complet, altul decât cel prevăzut la lit. a)......... ................ ................ ................ ................ ........ ............
(3) Până la soluţionarea contestaţiei de către Consiliu, operatorii economici interesaţi să participe la procedura de atribuire, respectiv, după caz, operatorii economici participanţi la procedura de atribuire pot formula cerere de intervenţie voluntară în litigiu, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, în termen de 10 zile de la data publicării în SEAP a contestaţiei. În cazul procedurilor a căror iniţiere nu se realizează prin publicare în SEAP, termenul de 10 zile se calculează de la data comunicării contestaţiei.
8. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Cererea de intervenţie se înaintează atât Consiliului, cât şi autorităţii contractante şi contestatorului/contestatorilor, nu mai târziu de expirarea termenului legal de formulare a acesteia. 9. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul conţinut: Articolul 19
(1) La cerere, părţile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleaşi condiţii în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanţele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepţia documentelor pe care operatorii economici le declară şi probează ca fiind confidenţiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice şi/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.
10. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24
(1) Consiliul soluţionează pe fond contestaţia în termen de 20 de zile de la data primirii, în condiţiile art. 18 alin. (2), a dosarului achiziţiei publice, al achiziţiei sectoriale sau al concesiunii, respectiv în termen de 10 zile în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică analiza pe fond a contestaţiei.
11. La articolul 27, alineatele (9) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(9) Decizia se publică în termen de 5 zile de la pronunţare pe pagina de internet a Consiliului, în cadrul buletinului oficial, fără referire la datele de identificare ale părţilor, la datele cu caracter personal, precum şi la informaţiile pe care operatorul economic le precizează şi probează ca fiind confidenţiale potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) sau protejate de un drept de proprietate intelectuală......... ................ ................ ................ ................ ........ ............
(11) Decizia se publică de către autoritatea contractantă în SEAP, în termen de 5 zile de la data primirii, fără referire la informaţiile pe care operatorul economic le precizează şi probează ca fiind confidenţiale sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. Prevederile art. 76 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
12. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 29Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei pot fi atacate de către autoritatea contractantă şi/sau de către orice persoană vătămată de măsurile dispuse de Consiliu cu plângere la instanţa de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părţile cauzei, respectiv de la data luării la cunoştinţă de către alte persoane vătămate. 13. La articolul 31, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 31
(1) Partea care formulează plângerea este obligată să comunice, în termenul prevăzut la art. 29, o copie de pe aceasta, precum şi de pe înscrisurile doveditoare şi celeilalte/celorlalte părţi implicate în procedura de contestare în faţa Consiliului, depunând dovada de comunicare în faţa instanţei până la primul termen de judecată, sub sancţiunea respingerii plângerii ca fiind tardivă.
(2) Întâmpinarea este obligatorie. Intimatul este obligat să comunice instanţei de judecată şi petentului întâmpinarea în termen de 5 zile de la comunicarea plângerii de către petent. Nedepunerea întâmpinării în termen atrage decăderea din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii în afara celor de ordine publică.
14. La articolul 34, alineatele (2), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Instanţa, sesizată cu o plângere împotriva unei decizii prin care Consiliul a soluţionat contestaţia prin soluţionarea unei excepţii procesuale, admiţând plângerea, desfiinţează decizia respectivă şi reţine cauza spre judecare pe fond, cu luarea în considerare a motivelor care au determinat desfiinţarea deciziei. În vederea respectării principiilor oralităţii, contradictorialităţii şi dreptului la apărare, soluţionarea pe fond a cauzei ca urmare a admiterii plângerii se face de instanţa de judecată la un termen distinct, care se stabileşte ulterior pronunţării soluţiei în ceea ce priveşte plângerea asupra excepţiei.
(3) În situaţia în care instanţa admite plângerea, modifică decizia Consiliului şi constată că actul autorităţii contractante a fost emis cu încălcarea prevederilor legislaţiei în materia achiziţiilor publice, achiziţiilor sectoriale sau concesiunilor, iar contractul a fost încheiat înainte de comunicarea deciziei de către Consiliu, aplică dispoziţiile art. 58-61 în mod corespunzător.
(4) În cazul în care Consiliul a analizat doar o parte dintre motivele invocate în contestaţie, iar instanţa consideră că plângerea împotriva deciziei Consiliului este întemeiată, admiţând plângerea, reţine cauza spre judecare pe fond, analizând motivele de contestaţie ce nu au format obiectul analizei Consiliului. În vederea respectării principiilor oralităţii, contradictorialităţii şi dreptului la apărare, soluţionarea pe fond a cauzei ca urmare a admiterii plângerii se face de instanţa de judecată la un termen distinct, care se stabileşte ulterior pronunţării soluţiei în ceea ce priveşte plângerea.
15. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu următorul cuprins: Articolul 361 Plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu este scutită de plata oricărei taxe judiciare de timbru. 16. La articolul 44, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Cel puţin jumătate din numărul membrilor Consiliului trebuie să fie licenţiaţi în drept, cu o vechime de 10 ani în domeniul juridic.
(3) Preşedintele Consiliului trebuie să fie licenţiat în drept, cu o vechime de cel puţin 12 ani în domeniul juridic, dintre care cel puţin 3 ani în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice.
17. La articolul 45, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Membrii Consiliului sunt selecţionaţi pe baza aptitudinilor profesionale şi a bunei reputaţii. Candidaţii trebuie să aibă studii universitare, o vechime de 10 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum şi o experienţă de cel puţin 3 ani în domeniul achiziţiilor publice. 18. La articolul 46, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Membrilor Consiliului le sunt aplicabile toate drepturile, beneficiile şi obligaţiile specifice funcţiei publice. 19. La articolul 46, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Personalul tehnico-administrativ are calitatea de personal contractual şi/sau funcţionari publici şi este salarizat potrivit reglementărilor aplicabile personalului contractual şi/sau funcţionarilor publici din cadrul administraţiei publice centrale. 20. La articolul 47 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)să exercite orice funcţie/activitate publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior şi a creaţiei literar-artistice; 21. La articolul 48, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Verificarea anuală a stării de sănătate aprofundată a consilierilor de soluţionare include şi examen psihologic şi, după caz, examen psihiatric la indicaţia medicului de medicina muncii. 22. După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 481, cu următorul cuprins: Articolul 481
(1) Constatarea abaterilor disciplinare săvârşite de membrii Consiliului revine comisiei de disciplină care se constituie în cadrul Consiliului.
(2) Comisia de disciplină are un număr de 3 membri, dintre care unul este numit de preşedintele Consiliului, unul este ales de membrii Consiliului, cu majoritate simplă, şi unul este reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(3) La propunerea comisiei de disciplină, sancţiunile disciplinare se aplică de preşedintele Consiliului, cu excepţia sancţiunii destituirii din funcţia publică, care se aplică de persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică.
23. La articolul 50, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În termen de o zi de la primirea contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia să o publice în SEAP. 24. La articolul 50, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) În cazul procedurilor de atribuire a căror iniţiere nu se realizează prin publicare în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica contestaţia şi celorlalţi operatori economici interesaţi/implicaţi în procedură, în termen de o zi de la data primirii acesteia, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de legislaţia privind achiziţiile publice, legislaţia privind achiziţiile sectoriale sau legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, după caz. 25. La articolul 50, alineatele (5), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(5) Autoritatea contractată are obligaţia de a transmite instanţei, în termen de 5 zile de la primirea contestaţiei transmise de contestator, o copie a dosarului achiziţiei publice, achiziţiei sectoriale sau al concesiunii, cu excepţia anunţurilor de participare publicate în SEAP şi a documentaţiei de atribuire, atunci când aceasta este disponibilă şi poate fi descărcată direct din SEAP.
(6) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 5 zile de la comunicarea contestaţiei de către instanţa de judecată, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe şi invoca excepţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, şi să o comunice reclamantului în acelaşi termen. Reclamantul este obligat să depună răspuns în termen de 3 zile de la comunicarea întâmpinării de către pârât.
(7) Prevederile art. 17 alin. (3), alin. (4) şi art. 19 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
26. La articolul 50, după alineatul (10) se introduc două noi alineate , alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
(11) Contestaţiile formulate în etapa de până la data-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor/proiectelor sunt conexate.
(12) Contestaţiile formulate în etapa de după data-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor/proiectelor sunt conexate.
27. La articolul 501, alineatul (2) se abrogă. 28. La articolul 501, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Toate actele procedurale se transmit fie prin poştă, fie prin fax, fie prin mijloace electronice, cu confirmare de primire. 29. La articolul 51, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) În cazul admiterii recursului, instanţa de recurs rejudecă, în toate cazurile, litigiul în fond. În vederea respectării principiilor oralităţii, contradictorialităţii şi dreptului la apărare, soluţionarea pe fond a cauzei ca urmare a admiterii plângerii se face de instanţa de judecată la un termen distinct, care se stabileşte ulterior pronunţării soluţiei în ceea ce priveşte plângerea asupra excepţiei. 30. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 521, cu următorul cuprins: Articolul 521
(1) Contestaţia introdusă la instanţa judecătorească competentă se taxează cu 2% din valoarea estimată a contractului, dar nu mai mult de 100.000.000 lei.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care procedura de atribuire este organizată pe loturi, taxele de timbru se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot contestat. În cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, cuantumul taxei judiciare se raportează la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent ce se intenţionează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv.
(3) Recursul formulat împotriva hotărârii de soluţionare a contestaţiei se taxează cu 50% din taxa prevăzută la alin. (1) sau alin. (2).
(4) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru recursurile formulate de autorităţile contractante.
(5) Persoana care a formulat cerere potrivit prevederilor prezentului articol poate beneficia, la cerere, de facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare.
31. La articolul 53, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 53
(1) Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind anularea sau nulitatea contractelor se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante sau în circumscripţia în care îşi are sediul social/domiciliul reclamantul, prin completuri specializate în achiziţii publice.
32. La articolul 53, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins: (11) Procesele şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către secţia civilă a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante sau în circumscripţia în care îşi are sediul social/domiciliul reclamantul. 33. La articolul 55, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Hotărârea pronunţată în cazul litigiilor prevăzută la art. 53 alin. (1) poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare, la secţia contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel, care judecă în complet specializat în achiziţii publice. Recursul este soluţionat de urgenţă şi cu precădere, într-un termen ce nu va depăşi 30 de zile de la data sesizării legale a instanţei. 34. La articolul 55, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Hotărârea pronunţată în cazul litigiilor prevăzută la art. 53 alineatul (11) poate fi atacată numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare, la instanţa ierarhic superioară. Apelul este soluţionat de urgenţă şi cu precădere, într-un termen ce nu va depăşi 30 de zile de la data sesizării legale a instanţei. 35. La articolul 55, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(4) Calea de atac prevăzută la alin. (3) şi (31) suspendă executarea şi se judecă de urgenţă şi cu precădere, fiind aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile art. 50 alin. (5) şi (6).
(5) În caz de admitere a recursului, respectiv a apelului, instanţa rejudecă, în toate cazurile, litigiul în fond. În vederea respectării principiilor oralităţii, contradictorialităţii şi dreptului la apărare, soluţionarea pe fond a cauzei ca urmare a admiterii plângerii se face de instanţa de judecată la un termen distinct, care se stabileşte ulterior pronunţării soluţiei în ceea ce priveşte plângerea asupra excepţiei.
36. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 56
(1) Cererile introduse la instanţele judecătoreşti potrivit prevederilor prezentului capitol se taxează cu 2% din valoarea cererii, dar nu mai mult de 100.000.000 lei.
(2) Cererile neevaluabile în bani formulate potrivit prezentei legi se taxează cu 450 lei.
(3) Recursul/Apelul se taxează cu 50% din taxa prevăzută la alin. (1) şi/sau alin. (2), după caz.
(4) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru prevăzută la alin. (1) şi/sau alin. (2) recursurile/apelurile formulate de autorităţile contractante.
(5) Persoana care a formulat cerere potrivit prevederilor prezentului articol poate beneficia, la cerere, de facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
37. La articolul 59 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)8 zile, începând cu ziua următoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului către ofertanţii/candidaţii interesaţi, prin orice mijloace de comunicare prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice, legislaţia privind achiziţiile sectoriale sau legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. 38. La articolul 611, alineatele (1), (2) şi (5)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 611
(1) Pentru soluţionarea contestaţiei formulate în condiţiile art. 8 sub sancţiunea respingerii acesteia, persoana care se consideră vătămată trebuie să constituie, în termen de maximum 5 zile de la data sesizării Consiliului, o cauţiune stabilită după cum urmează:a)2% din valoarea estimată a contractului, în cazul în care aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 35.000 lei pentru contestaţiile depuse în etapa prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. a), respectiv nu mai mult de 88.000 lei pentru contestaţiile depuse în etapa prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. b); b)2% din valoarea estimată a contractului, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 220.000 lei pentru contestaţiile depuse în etapa prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. a), respectiv nu mai mult de 880.000 lei pentru contestaţiile depuse în etapa prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. b).
(2) În cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, prevederile alin. (1) se raportează la dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent ce se intenţionează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv......... ................ ................ ................ ................ ................
(5) Cauţiunea se restituie celui care a depus-o, nu mai devreme de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii Consiliului. Cauţiunea nu se restituie celui care a depus-o în măsura în care autoritatea contractantă face dovada că asupra acesteia a formulat cerere în faţa instanţei pentru plata despăgubirii cuvenite până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii.
(6) Cererea de restituire se depune la Consiliu şi la autoritatea contractantă după expirarea termenului reglementat la alin. (5). Cu toate acestea, cauţiunea se restituie de îndată dacă autoritatea contractantă declară în mod expres că nu urmăreşte obligarea contestatorului care a constituit cauţiunea la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate ca urmare a depunerii contestaţiei. În termen de 2 zile de la data solicitării contestatorului sau a Consiliului autoritatea contractantă are obligaţia să transmită răspunsul.
(7) Consiliul, după caz, se pronunţă asupra cererii de restituire a cauţiunii cu respectarea principiilor reglementate la art. 15, în termen de 5 zile, printr-o încheiere supusă plângerii la instanţa competentă potrivit art. 32 alin. (1) sau (2) în termen de 5 zile de la comunicare. Plângerea este suspensivă de executare.
39. La articolul 611, după alineatul (2) se introduc două noi alineate , alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins: (21) În cazul unei proceduri de atribuire împărţite pe loturi, prevederile alin. (1) se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot contestat. (22) În cazul în care procedura de atribuire a acordului-cadru este organizată pe loturi, prevederile alin. (1) se raportează la dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent ce se intenţionează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv aferent fiecărui lot contestat. 40. Articolul 612 se abrogă.
Articolul V - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1004 din 18 decembrie 2017, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h)control ex ante - control privind aspectele de calitate şi aspectele de regularitate, aşa cum sunt definite de prezenta ordonanţă de urgenţă. 2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Termenele necesare ANAP pentru efectuarea controlului ex ante potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi normelor metodologice aferente, cu privire la emiterea avizului conform, precum şi pentru derularea procedurii de conciliere, nu sunt incluse în termenele prevăzute pentru întocmirea raportului procedurii de către autorităţile/entităţile contractante potrivit Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 3. La articolul 5, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Controlul ex ante exercitat de ANAP potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă vizează verificarea conformităţii cu dispoziţiile legale aplicabile în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale/concesiunilor, din punctul de vedere al regularităţii şi calităţii, pe bază de liste de verificare.
(3) Controlul ex ante prevăzut la alin. (1) se exercită de ANAP în mod selectiv, pe baza unei metodologii de selecţie, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3).
4. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Controlul ex ante prevăzut la alin. (2) este integral digitalizat, desfăşurându-se prin mijloace electronice în toate fazele sale, fără a fi necesară deplasarea personalului ANAP desemnat în acest sens la sediul autorităţii contractante, cu excepţia situaţiilor în care procedurile de atribuire nu se desfăşoară prin mijloace electronice. 5. La articolul 6, partea introductivă şi litera a) a alineatul ui (2) şi alineatul (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Controlul de calitate şi regularitate ex ante al procesului de atribuire, prevăzut la alin. (1) lit. a), presupune: a)verificarea conformităţii cu dispoziţiile legale în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale, respectiv concesiunilor de servicii sau lucrări a documentaţiei de atribuire, împreună cu strategia de contractare şi celelalte documente ce o însoţesc, a anunţului de tip erată, precum şi a propunerilor de răspuns ale autorităţii contractante la solicitările de clarificări formulate de operatorii economici şi a oricăror informaţii suplimentare publicate de aceasta în relaţie cu respectiva documentaţie de atribuire, cu excepţia studiului de fundamentare prevăzut la art. 229 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare;........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
(3) Fac obiectul controlului ex ante toate procedurile de atribuire prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. g), cu excepţia procedurilor prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. h) şi art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. c)-d) şi alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 82 alin. (11) lit. b) şi art. 117 alin. (1) lit. d), g), h), i) şi j) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 6. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Metodologia de selecţie trebuie să asigure realizarea controlului prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) pentru un procent de maximum 10% din totalul procedurilor de atribuire ce pot face obiectul controlului ex ante conform art. 6 alin. (3), aferente contractelor/acordurilor-cadru cu o valoare estimată mai mare decât pragul valoric stabilit de legislaţie pentru realizarea achiziţiei directe, cu accent pe acelea aferente contractelor ce se încadrează în categoriile cu riscul cel mai mare, aşa cum vor fi definite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 7. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9
(1) Autoritatea contractantă selectată în vederea realizării controlului ex ante va fi înştiinţată anterior începerii activităţii de control, prin intermediul SEAP, în termen de 2 zile lucrătoare de la încărcarea documentaţiei de atribuire în SEAP/transmiterea notificării privind intenţia de a modifica contractul sau de a realiza o negociere fără publicare prealabilă.
8. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) În cazul înştiinţărilor aferente verificării intenţiilor de realizare a modificărilor contractuale şi a negocierilor fără publicare/invitaţie prealabilă, acestea se vor transmite prin orice mijloace de comunicare prevăzute la cap. II secţiunea a 5-a din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi la cap. III secţiunea a 5-a din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în caz că prevederile art. 24 alin. (2) şi (3) din prezenta ordonanţă de urgenţă nu sunt operaţionale/ aplicabile. 9. La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă şi litera d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 10
(1) Autoritatea contractantă iniţiatoare a procedurii de atribuire selectate pentru realizarea controlului ex ante are obligaţia de a pune la dispoziţia ANAP, prin intermediul SEAP sau prin alte mijloace electronice dacă, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii, următoarele informaţii şi/sau documente: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ d)copii ale documentelor prin care se formalizează deciziile comisiei de evaluare cu privire la declararea drept admise/respinse a candidaturilor/ofertelor, împreună cu justificările aferente, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea acestora;
10. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ANAP cu privire la măsurile de remediere întreprinse ca urmare a primirii avertismentului de integritate sau a notificării prevăzute la art. 7 alin. (6), în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora. 11. Denumirea secţiunii a 3-a de la capitolul II se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea a 3-a Desfăşurarea activităţii de control al documentaţiei de atribuire, al anunţului de tip erată şi al solicitărilor de clarificări/informaţii suplimentare 12. La articolul 11 alineatul (1), partea introductivă şi literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 11
(1) În desfăşurarea activităţii de control ex ante din cadrul etapei prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), ANAP efectuează controlul de calitate şi regularitate, o singură dată, al: a)documentaţiei de atribuire aferente procedurilor de atribuire selectate pentru verificare, înainte de transmiterea spre publicare a anunţului de participare/de participare simplificat/de concurs; b)anunţului de tip erată, aferent procedurilor de atribuire selectate, transmis de către autoritatea contractantă spre publicare în SEAP;
13. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) În termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului de participare/anunţului de participare simplificat/anunţului de concesionare/anunţului de concurs, ANAP transmite autorităţii/ entităţii o adresă de înştiinţare cu privire la implementarea măsurilor de remediere dispuse prin avizul conform condiţionat emis de ANAP. 14. La articolul 11, alineatele (2) şi (3) se abrogă. 15. La articolul 12 alineatul (1), partea introductivă şi literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 12
(1) În desfăşurarea activităţii de control ex ante al procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor şi atribuire a contractului, personalul ANAP efectuează controlul de calitate şi regularitate al concluziilor şi emite o singură dată, pe fiecare fază a acestui proces, un aviz conform astfel: a)componenţa comisiei de evaluare şi concluziile comisiei de evaluare privind îndeplinirea condiţiilor de formă aferente depunerii ofertelor/candidaturilor şi a criteriilor de calificare/ selecţie de către ofertanţi/candidaţi/subcontractanţi/terţi susţinători conform informaţiilor din DUAE;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ d)concluziile comisiei de evaluare privind analiza documentelor-suport pentru îndeplinirea criteriilor de calificare/selecţie prezentate de către candidaţii ce urmează a fi selectaţi conform regulilor prevăzute în documentaţia de atribuire în cadrul procedurilor care prevăd etapă de preselecţie, respectiv de ofertantul/ofertanţii ce urmează a fi declarat/declaraţi câştigător/câştigători în urma aplicării criteriului de atribuire, concluziile incluse în raportul procedurii de atribuire, precum şi neconformităţile neremediate de la momentul iniţierii controlului ex ante.
16. La articolul 12 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: e)concluziile finale ale comisiei de evaluare privind analiza neconformităţilor constatate şi neremediate din Avizele conform condiţionate, anterior emise de ANAP. 17. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13
(1) În desfăşurarea activităţii de control prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b), ANAP verifică documentele prin care se formalizează deciziile comisiei de evaluare cu privire la declararea drept admise/respinse a candidaturilor/ofertelor pentru fiecare fază a procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor aferentă procedurilor de atribuire selectate, inclusiv în ceea ce priveşte aplicarea criteriului de atribuire şi stabilirea ofertantului/ofertanţilor câştigător/câştigători.
18. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă. 19. La articolul 14, alineatele (3), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) Autoritatea contractantă poate decide publicarea anunţului de participare/anunţului de participare simplificat/anunţului de concesionare/anunţului de concurs, cu sau fără remedierea abaterilor constatate de ANAP prin avizul conform condiţionat emis ca rezultat al controlului ex ante exercitat în conformitate cu prevederile art. 11, având obligaţia de a publica avizul conform emis.
(4) Autoritatea contractantă poate decide continuarea derulării procedurii de atribuire cu sau fără a remedia abaterile constatate de ANAP prin avizul conform condiţionat, având obligaţia de a publica avizul conform final odată cu publicarea raportului intermediar/raportului procedurii, respectiv în ziua transmiterii comunicărilor privind rezultatul selecţiei/rezultatul procedurii. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(6) În cazul procedurilor de negociere fără publicare prealabilă, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica în SEAP avizul conform final, împreună cu un anunţ de transparenţă, şi se comunică tuturor participanţilor la procedura de atribuire, împreună cu rezultatul procedurii.
20. La articolul 14, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins: (71) Avizul conform necondiţionat, avizul conform condiţionat, respectiv avizul conform final, emis cu privire la raportul intermediar/raportul procedurii, se aprobă la nivel de structură de specialitate din cadrul ANAP responsabilă cu realizarea controlului ex ante. 21. La articolul 14, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul conţinut:
(8) Nulitatea absolută a contractului încheiat ca urmare a unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante şi în care ANAP a emis un aviz conform final condiţionat, iar autoritatea contractantă a finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile grave de la legislaţia aplicabilă constatate de ANAP, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 25 alin. (2), se constată de către instanţa de judecată, aceasta urmând a analiza pe fond argumentele aduse de autoritatea contractantă în cauză pentru ignorarea celor reţinute de ANAP prin respectivul aviz conform final condiţionat; prevederile cap. VI secţiunea a 3-a din Legea nr. 101/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. 22. La articolul 14, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins: (81) În sensul alin. (8), abaterile grave reprezintă acele abateri de la legislaţia în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale/concesiunilor de lucrări şi servicii care conduc la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, art. 2 alin. (2) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 23. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15Procesul de control ex ante este limitat la aspectele verificate şi constatate în baza listelor de verificare ale ANAP şi nu exonerează de răspundere autoritatea contractantă în raport cu acţiunile şi deciziile adoptate de aceasta în procesul de atribuire şi/sau modificare a contractului în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile. 24. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16În cazul în care autoritatea contractantă are obiecţii cu privire la constatările şi /sau măsurile de remediere dispuse, identificate de către ANAP ca urmare a activităţii de control ex ante al procesului de atribuire, se poate demara procedura de conciliere. 25. La articolul 18 alineatul (3), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)5-10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de conciliere, dacă ANAP nu are nevoie de informaţii suplimentare de la autoritatea contractantă; b)3-5 zile lucrătoare de la data primirii ultimelor informaţii suplimentare de la autoritatea contractantă, dacă ANAP are nevoie de informaţii suplimentare. 26. La articolul 19 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)constatările şi/sau măsurile de remediere dispuse prin avizul conform condiţionat emis iniţial de controlul ex ante sunt menţinute, în cazul respingerii cererii de conciliere; b)constatările şi/sau măsurile de remediere dispuse de controlul ex ante vor fi modificate, parţial sau total, în conformitate cu soluţia adoptată în decizia de conciliere, urmând ca ANAP să emită un nou aviz conform care îl va înlocui pe cel iniţial, în cazul admiterii parţiale/admiterii cererii de conciliere. 27. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) ANAP este scutită de plata taxei judiciare de timbru în cazul în care, în temeiul alin. (1), solicită anularea unui contract de achiziţie publică sau exercită o cale de atac. 28. La articolul 26 alineatul (1), litera a) se abrogă.
Articolul VIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 26 mai 2015, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, denumită în continuare ANAP, se înfiinţează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului, prin preluarea atribuţiilor, activităţii, a posturilor şi a personalului de la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, denumită în continuare ANRMAP, de la Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare UCVAP, şi de la compartimentele de verificare a achiziţiilor publice din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice. 2. La articolul 3, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins: b1) elaborarea şi implementarea, în colaborare cu alte instituţii implicate în domeniu, a documentelor de politică publică, strategiilor guvernamentale, planurilor, programelor şi metodologiilor în domeniul achiziţiilor publice, în conformitate cu Programul de guvernare şi politica la nivelul Uniunii Europene, adoptate, după caz, prin hotărâre a Guvernului; 3. La articolul 3, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins: f1) elaborarea şi implementarea, în colaborare cu alte instituţii cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice, a Planului privind profesionalizarea în domeniul achiziţiilor publice, adoptat prin hotărâre a Guvernului; 4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4
(1) ANAP este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea secretarului general al Guvernului.
5. La articolul 5, alineatele (11) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (11) La nivelul ANAP funcţionează un comitet decizional format cel puţin din reprezentanţii funcţiilor de reglementare, monitorizare, control ex ante, supervizare şi conciliere, nominalizaţi prin ordin al preşedintelui ANAP. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
(7) Finanţarea ANAP se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
Articolul VIIAnexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La capitolul I litera A punctul I, după punctul 42 de la notă se introduce un nou punct, punctul 43, cu următorul cuprins: 43. Prevederile pct. 3 şi 4 se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice. 2. La capitolul II litera A punctul I, după punctul 5 de la notă se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins: 6. Prevederile pct. 3 şi 4 se aplică în mod corespunzător şi personalului contractual din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice. Articolul VIII
(1) Procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii acestora.
(2) Prin procedură de atribuire în curs de desfăşurare se înţelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunţ de participare, un anunţ de participare simplificat, o invitaţie de participare sau, după caz, un anunţ de concesionare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Contestaţiile, procesele şi cererile aflate în curs de soluţionare în faţa Consiliului National pentru Soluţionarea Contestaţiilor sau, după caz, a instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă continuă să se judece potrivit procedurii prevăzute de legislaţia în vigoare la data la care au fost începute.
(4) Termenul de exercitare a căilor de atac se supune legii în vigoare la momentul la care a fost depusă contestaţia pe cale administrativ-jurisdicţională sau pe cale judiciară.
(5) Operatorul Sistemului electronic de achiziţii publice (SEAP) are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru a adapta sistemul electronic în vederea implementării măsurilor necesare ca urmare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Articolul IX (1) În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Autoritatea pentru Digitalizarea României are obligaţia de a asigura operaţionalizarea şi utilizarea mecanismului informatic pentru proceduri simplificate, prevăzut la art. I pct. 1, respectiv la art. II pct. 1, precum şi operaţionalizarea secţiunii dedicate publicării modificărilor contractuale, prevăzută la art. I pct. 23, respectiv la art. II pct. 23.
(2) În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Autoritatea pentru Digitalizarea României are obligaţia de a asigura operaţionalizarea controlului ex ante digitalizat, astfel încât acest control să se poată desfăşura integral, în toate etapele sale, prin mijloace electronice.
Articolul XÎn termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, se aprobă prin hotărâre a Guvernului mecanismul pentru crearea şi utilizarea bazei de date cu utilaje şi echipamente de care pot dispune operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul proiectelor de infrastructură, în vederea participării la procedurile de achiziţii publice. Articolul XI
(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului, se suplimentează numărul de posturi pentru instanţele judecătoreşti cu 25 de posturi de grefier, 15 posturi fiind repartizate Curţii de Apel Bucureşti şi 10 posturi Tribunalului Bucureşti. Aceste posturi vor fi alocate exclusiv completurilor specializate în achiziţii publice care soluţionează cereri ce corespund tipurilor de acţiuni prevăzute de Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, în special celor care pun în discuţie fonduri europene.
(2) În situaţia în care, la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), în bugetul ordonatorului principal de credite nu sunt prevăzute fonduri pentru finanţarea posturilor respective, finanţarea acestora se va realiza din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, până la data primei rectificări bugetare.
(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în bugetul de stat modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (1).
Articolul XII La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 12 februarie 2020.PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului,Antonel Tănase Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,Eugen Ştefan-Dorel Cojoacă Ministrul fondurilor europene,Ioan Marcel Boloş Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Victoria Violeta Alexandru Ministrul afacerilor externe,Bogdan Lucian Aurescu Ministrul finanţelor publice,Vasile-Florin Cîţu Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, Ion Ştefan p. Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,Ionel Scrioşteanu, secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 114/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 114 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu