Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.45 din 24.05.2018

pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 459 din 04 iunie 2018SmartCity1

Având în vedere:necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecinţa cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local;

perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, precum şi faptul că legile pentru care se aduc modificările din prezenta ordonanţă de urgenţă au fost adoptate în procedură de urgenţă, iar în procesul de adoptare au fost introduse o serie de elemente noi care necesită o corelare urgentă a anumitor prevederi cu textul actului normativ în ansamblu, situaţie constatată din aplicarea practică a acestora;

importanţa deosebită a fondurilor structurale în ansamblul economiei naţionale, precum şi efectele negative asupra potenţialului de dezvoltare a economiei naţionale generate de un nivel redus al absorbţiei fondurilor structurale;

faptul că Acordul de parteneriat al României pentru perioada de programare financiară 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 5.515 din 6 august 2014, stabileşte condiţionalităţile orizontale ex-ante care trebuie îndeplinite de Guvernul României în legătură cu utilizarea, în special prin efectuarea de achiziţii publice, a fondurilor structurale aferente perioadei de programare financiară 2014-2020, fonduri structurale în valoare de aproximativ 43 miliarde de euro;

prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

faptul că absorbţia fondurilor structurale conform Acordului de parteneriat, în valoare de aproximativ 43 de miliarde de euro, reprezintă un interes public prioritar, dată fiind importanţa acestora în ansamblul economiei naţionale şi efectele absorbţiei fondurilor structurale asupra potenţialului de dezvoltare a economiei naţionale;

faptul că nerespectarea prevederilor Acordului de parteneriat, prin neîndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante prevăzute în cuprinsul său, inclusiv în ceea ce priveşte dezvoltarea şi implementarea Strategiei naţionale de achiziţii publice, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, poate conduce la afectarea finanţării din fonduri structurale în cadrul programelor europene finanţate din fonduri europene alocate în exerciţiul financiar 2014-2020 a unor proiecte de interes public şi la corecţii financiare, fiind astfel afectată în mod semnificativ îndeplinirea obiectivelor de absorbţie a fondurilor structurale, cu impact deosebit asupra dezvoltării economiei naţionale,în considerarea faptului că aspectele sus-menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă Articolul I Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 6 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c); 2. La articolul 7, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 7
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:a)24.977.096 lei, pentru contractele de achiziţie publică/ acordurile-cadru de lucrări; b)648.288 lei, pentru contractele de achiziţie publică/ acordurile-cadru de produse şi de servicii; c)994.942 lei, pentru contractele de achiziţii publice/ acordurile-cadru de produse şi de servicii atribuite de consiliul judeţean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi de instituţiile publice aflate în subordinea acestora; d)3.376.500 lei, pentru contractele de achiziţie publică/ acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2......... ................ ................ ................ ................ ........ ..........
(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei.
3. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă . 4. La articolul 19, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 360.160 lei, în cazul achiziţiei de produse sau servicii, sau mai mică de 4.502.000 lei, în cazul achiziţiei de lucrări; 5. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 40 Înfiinţarea de unităţi de achiziţii centralizate şi situaţiile şi condiţiile în care autorităţi contractante achiziţionează produse sau servicii de la unităţi de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate, precum şi în care unităţi de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate atribuie contracte de achiziţie publică/încheie acorduri-cadru de lucrări, produse sau servicii destinate altor autorităţi contractante se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin hotărâre a autorităţilor deliberative locale. 6. La articolul 43, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 43
(1) Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a aplica procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege atunci când, în condiţiile stabilite prin hotărârea prevăzută la art. 40, atribuie unei unităţi de achiziţii centralizate un contract de achiziţie publică de servicii având ca obiect furnizarea de activităţi de achiziţie centralizate.
7. La articolul 65, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Conţinutul ofertelor şi al solicitărilor de participare, precum şi cel al planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de soluţii este confidenţial până la publicarea raportului procedurii. 8. La articolul 68 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)una din procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) în cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d); b)procedura proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d). 9. La articolul 104 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante. În situaţii în care se impune intervenţia imediată, autoritatea contractantă are dreptul de a realiza achiziţia publică în paralel cu aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 10. La articolul 104 alineatul (5), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)pentru produsele cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri. 11. La articolul 111 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 111
(1) Fără a aduce atingere principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), în cazul atribuirii unui contract de achiziţie publică/acord-cadru care are ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d), autoritatea contractantă are următoarele obligaţii:
12. La articolul 111, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, şi a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul de la art. 7 alin. (1) lit. d), sunt cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. c) şi d), ţinând-se seama de criteriile de calitate şi de sustenabilitate ale serviciilor sociale. 13. La articolul 113, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
(12) Prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi se pot stabili condiţii şi modalităţi suplimentare de aplicare a procedurii simplificate. 14. La articolul 140, alineatul (3) se abrogă . 15. La articolul 153, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Durata prelungirii perioadei prevăzute la alin. (2) nu poate fi mai mică de 6 zile, respectiv 4 zile în situaţiile de urgenţă demonstrate corespunzător de autoritatea contractantă, prevăzute de art. 74 alin. (3) şi art. 79 alin. (5), respectiv 3 zile la procedura simplificată, respectiv două zile în situaţiile de urgenţă demonstrate corespunzător de autoritatea contractantă prevăzute la art. 113 alin. (10), termene care se calculează de la data transmiterii informaţiilor suplimentare şi până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare. 16. Articolul 161 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 161
(1) În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare/de concurs, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puţin 10 zile, respectiv 5 zile în situaţiile de urgenţă demonstrate în mod corespunzător de autoritatea contractantă, prevăzute la art. 74 alin. (3) şi art. 79 alin. (5), înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.
(2) În cazul aplicării procedurii simplificate, termenele prevăzute la alin. (1) se reduc la 6 zile în cazul contractului de achiziţie publică de lucrări, respectiv 3 zile în cazul contractului de achiziţie publică de produse sau de servicii, sau cu cel puţin două zile, în cazul contractului de achiziţie publică de produse de complexitate redusă sau în situaţiile de urgenţă, demonstrate în mod corespunzător de către autoritatea contractantă, înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.
17. La articolul 166, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 165 alin. (1) şi (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei. 18. La articolul 187, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Autoritatea contractantă poate utiliza criteriul preţul cel mai scăzut numai în situaţia în care achiziţionează produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată a contractului nu depăşeşte pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1). 19. La articolul 213, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, însoţită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute la art. 150 alin. (1), în termen de 3 zile de la adoptarea deciziei de anulare. 20. La articolul 214, alineatul (2) se abrogă . 21. La articolul 215, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 215
(1) Autoritatea contractantă informează fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul selecţiei, rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziţii, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract, de a nu încheia un acord-cadru, de a nu implementa un sistem dinamic de achiziţii ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.
22. La articolul 217, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire şi la informaţiile din cadrul documentelor de calificare, precum şi la informaţiile din cadrul propunerilor tehnice şi/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanţi ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 23. La articolul 221 alineatul (1), literele a) şi b), partea introductivă şi punctul (ii) de la litera d) şi litera f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)atunci când modificările, indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziţiei iniţiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise şi fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a preţului; b)pentru lucrările, serviciile sau produsele adiţionale din partea contractantului iniţial, în limita a maximum 50% din valoarea contractului iniţial, care au devenit necesare şi nu au fost incluse în procedura de achiziţie iniţială, iar schimbarea contractantului:

(i) este imposibilă din motive economice sau tehnice, precum cerinţe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalaţiile existente achiziţionate în cadrul procedurii de achiziţii iniţiale; şi
(ii) ar cauza autorităţii contractante o creştere semnificativă a costurilor;

........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... d)atunci când contractantul cu care autoritatea contractantă a încheiat iniţial contractul de achiziţie publică este înlocuit de un nou contractant, în una dintre următoarele situaţii: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........

(ii) drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziţie sau insolvenţă, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege;

........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... f)în plus faţă de prevederile de la lit. a)-d), atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

(i) valoarea modificării este mai mică decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1);
(ii) valoarea modificării este mai mică decât 10% din preţul contractului de achiziţie publică iniţial, în cazul contractelor de achiziţie publică de servicii sau de produse, sau mai mică decât 15% din preţul contractului de achiziţie publică iniţial, în cazul contractelor de achiziţie publică de lucrări;
(iii) modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului sau al acordului-cadru în baza căruia se atribuie contractul subsecvent respectiv.

24. La articolul 221, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), clauzele de revizuire precizează limitele şi natura eventualelor modificări, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea şi nu pot stabili modificări sau opţiuni care ar afecta caracterul general al contractului de achiziţie publică sau al acordului-cadru. 25. La articolul 221 alineatul (7), partea introductivă şi litera d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(7) Fără a aduce atingere prevederilor de la alin. (1), o modificare a unui contract de achiziţie publică/acord-cadru pe perioada de valabilitate este considerată modificare substanţială în sensul alin. (1) lit. e) atunci când este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii: ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... d)un nou contractant înlocuieşte contractantul iniţial, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) lit. d). 26. La articolul 221, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(9) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. f), în cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificărilor succesive. 27. La articolul 221, alineatul (8) se abrogă. 28. La articolul 224 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, după data la care aceasta rămâne definitivă; 29. La articolul 226, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 226
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează ex post de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României.
30. La articolului 229, alineatul (3) se abrogă .
Articolul II Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 12, alineatul (1), literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 12
(1) Entitatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:a)1.994.386 lei, pentru contractele sectoriale de produse şi de servicii, precum şi pentru concursurile de soluţii; b)24.977.096 lei, pentru contractele sectoriale de lucrări; c)4.502.000 lei, pentru contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.
2. La articolul 12, alineatele (3 ) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) Entităţile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), pot organiza propriile proceduri de atribuire a contractelor sectoriale, acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii care privesc achiziţii sectoriale a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).
(4) Entităţile contractante au dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei.
3. La articolul 12, alineatul (21) se abrogă. 4. La articolul 24 alineatul (1), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 24
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 22 şi 23, entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) pot aplica procedura simplificată sau, în condiţiile art. 12 alin. (4), achiziţia directă, pentru atribuirea contractelor pe loturi individuale, în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:a)valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 360.160 lei, în cazul achiziţiei de produse sau servicii, sau mai mică de 4.502.000 lei, în cazul achiziţiei de lucrări;
5. La articolul 79, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Conţinutul ofertelor şi al solicitărilor de participare, precum şi cel al planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de soluţii sunt confidenţiale până la data publicării raportului procedurii. 6. La articolul 82 alineatul (11), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)procedura proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c). 7. La articolul 117 alineatul (1), literele d) şi g ) se modifică şi vor avea următorul cuprins: d)ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a entităţii contractante. În situaţii în care se impune intervenţia imediată, entitatea contractantă are dreptul de a realiza achiziţia publică în paralel cu aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... g)pentru produsele cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri. 8. La articolul 126, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
(12) Prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi se pot stabili condiţii şi modalităţi suplimentare de aplicare a procedurii simplificate. 9. La articolul 149, alineatul (3) se abrogă. 10. La articolul 163, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Durata prelungirii perioadei prevăzute la alin. (2) nu poate fi mai mică de 6 zile, respectiv 4 zile în situaţiile de urgenţă demonstrate corespunzător de entitatea contractantă, prevăzute de art. 87 alin. (3), respectiv 3 zile la procedura simplificată, respectiv două zile în situaţiile de urgenţă demonstrate corespunzător de entitatea contractantă prevăzute la art. 126 alin. (10), termene care se calculează de la data transmiterii informaţiilor suplimentare şi până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare. 11. Articolul 173 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 173
(1) În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare/de concurs, răspunsul entităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puţin 10 zile, respectiv 5 zile în situaţiile de urgenţă demonstrate în mod corespunzător de entitatea contractantă, prevăzute la art. 87 alin. (3), înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare.
(2) În cazul aplicării procedurii simplificate, termenele prevăzute la alin. (1) se reduc la 6 zile în cazul contractului de achiziţie sectorială de lucrări, respectiv 3 zile în cazul contractului de achiziţie sectorială de produse sau de servicii, sau cu cel puţin două zile, în cazul contractului de achiziţie sectorială de produse de complexitate redusă sau în situaţiile de urgenţă, demonstrate în mod corespunzător de către entitatea contractantă, înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.
12. La articolul 179, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 178 alin. (1) şi (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei. 13. La articolul 196, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 196
(1) Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul şi în legătură cu un anumit contract sectorial/acord-cadru, să recurgă la susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi.
14. La articolul 209, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Entitatea contractantă poate utiliza criteriul preţul cel mai scăzut numai în situaţia în care achiziţionează produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată a contractului nu depăşeşte pragurile prevăzute la art. 12 alin. (1). 15. La articolul 226, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Entitatea contractantă are obligaţia de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru, însoţită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute la art. 160 alin. (1), în termen de 3 zile de la adoptarea deciziei de anulare. 16. La articolul 227, alineatul (2) se abrogă. 17. La articolul 228, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 228
(1) Entitatea contractantă informează fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul selecţiei, rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/ încheierea contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziţii, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract, de a nu încheia un acord-cadru, de a nu implementa un sistem dinamic de achiziţii ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.
18. Articolul 236 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 236
(1) Contractele sectoriale şi acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziţiei iniţiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise şi fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a preţului.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), clauzele de revizuire precizează limitele şi natura eventualelor modificări sau opţiuni, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea şi nu pot stabili modificări sau opţiuni care ar afecta caracterul general al contractului sectorial sau al acordului-cadru.
19. La articolul 237 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)schimbarea contractantului nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, precum cerinţe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, programele informatice, serviciile sau instalaţiile existente achiziţionate în cadrul procedurii de achiziţie iniţiale; 20. La articolul 240 alineatul (1), partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 240
(1) Contractele sectoriale şi acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când contractantul cu care entitatea contractantă a încheiat iniţial contractul sectorial este înlocuit cu un nou contractant, în una dintre următoarele situaţii:........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... b)drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul sectorial sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziţie sau insolvenţă, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului sectorial şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege;
21. La articolul 240 alineatul (3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) O modificare a unui contract sectorial sau a unui acord-cadru pe perioada de valabilitate este considerată substanţială atunci când este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii: 22. La articolul 241, alineatele (1 ) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 241
(1) Pe lângă situaţiile prevăzute la art. 236-238, contractele sectoriale şi acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:a)valoarea modificării este mai mică decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 12 alin. (1); b)valoarea modificării este mai mică de 10% din preţul iniţial al contractului sectorial de servicii sau de produse sau mai mică de 15% din preţul contractului sectorial de lucrări.
(2) Modificarea realizată în condiţiile prevăzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului general al contractului sectorial sau al acordului-cadru în baza căruia sunt atribuite contractele prevăzute la alin. (1).
23. La articolul 245 alineatul (2), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: k)neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, după data la care aceasta rămâne definitivă; 24. La articolul 247, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 247
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează ex post de către persoane împuternicite în acest scop de către Curtea de Conturi a României.
25. La articolul 250, alineatul (3) se abrogă.
Articolul III Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă. 2. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11
(1) Procedurile de atribuire prevăzute de prezenta lege se aplică concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii a căror valoare, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragul valoric de 24.977.096 lei.
3. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins: Articolul 271 Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor care nu presupun plăţi către contractant şi în cadrul cărora contractantul este remunerat pe baza tarifelor reglementate, calculate astfel încât să acopere toate costurile şi investiţiile suportate de contractant pentru furnizarea serviciilor publice corespunzătoare activităţilor menţionate în anexa nr. 2. 4. La articolul 80, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) şi (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, al taxelor şi al contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei. 5. La articolul 107 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)valoarea modificării este mai mică decât pragul valoric prevăzut la art. 11 alin. (1); 6. La articolul 111 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, după data la care aceasta rămâne definitivă; 7. Articolul 112 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 112 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează ex post de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României.
Articolul IV Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3 alineatul (1), literele a) şi d ) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)act al autorităţii contractante - orice act, orice operaţiune care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaţii prevăzute de legislaţia în materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operaţiune, în legătură cu sau în cadrul unei proceduri de atribuire prevăzute de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, sau de art. 50 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... d)măsuri de remediere - acele măsuri adoptate de autoritatea/entitatea contractantă, în urma primirii unei contestaţii, cu scopul de a corecta o decizie adoptată în cadrul procedurii de atribuire; 2. La articolul 3 alineatul (1), litera e) se abrogă. 3. Capitolul II „ Notificarea prealabilă" se abrogă. 4. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8
(1) Persoana care se consideră vătămată de un act al autorităţii contractante poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului autorităţii contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termen de:a)10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică/sectorial sau de concesiune este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; b)5 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică/sectorial sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.
5. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9
(1) După primirea contestaţiei, autoritatea contractantă poate adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestaţiei, în cel mult trei zile de la primirea contestaţiei. Măsurile adoptate trebuie comunicate contestatorului, celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire, precum şi Consiliului, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării lor. Pentru a fi aduse la cunoştinţa operatorilor economici interesaţi, măsurile adoptate înainte de data-limită de depunere a solicitărilor de participare sau, după caz, a ofertelor se publică în SEAP.
6. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă. 7. La articolul 13, alineatele (1 ) şi ( 2 ) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 13
(1) Contestaţia se soluţionează de un complet de trei membri ai Consiliului, dintre care cel puţin unul este licenţiat în drept, cu o vechime de cel puţin nouă ani în domeniul juridic.
(2) Completul este prezidat de unul dintre membrii săi, desemnat cu aplicarea principiului rotaţiei.
8. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14
(1) Contestaţiile se distribuie spre soluţionare completurilor în mod aleatoriu, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 13 alin. (3) şi art. 17 alin. (1) şi (2).
9. La articolul 16, alineatele ( 2 ) şi ( 5 ) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) În termen de o zi lucrătoare de la primirea contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia să o publice în SEAP, fără acele informaţii pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală......... ................ ................ ................ ................ ........ ..........
(5) Toate actele procedurale se transmit prin poştă, fax şi/sau mijloace electronice, cu confirmare de primire.
10. La articolul 17 alineatul (1 ) , literele a ) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)în etapa de până la data-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor sunt soluţionate de acelaşi complet; b)în etapa de după data-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor sunt soluţionate de acelaşi complet, altul decât cel prevăzut la lit. a). 11. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Până la soluţionarea contestaţiei de către Consiliu, operatorii economici interesaţi să participe la procedura de atribuire, respectiv, după caz, operatorii economici participanţi la procedura de atribuire pot formula cerere de intervenţie voluntară în litigiu, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, în termen de 10 zile de la data publicării în SEAP a contestaţiei. Cererea de intervenţie depusă la Consiliu va fi comunicată şi celorlalte părţi ale cauzei în termen de două zile de la primire. În cazul procedurilor a căror iniţiere nu se realizează prin publicare în SEAP, termenul de 10 zile se calculează de la data comunicării contestaţiei. 12. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18
(1) În termen de 5 zile de la data la care a primit contestaţia, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Consiliului şi contestatorului, din oficiu, punctul său de vedere asupra contestaţiei.
13. La articolul 20, alineatele (3 ) -( 5 ) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) Consiliul, în vederea soluţionării contestaţiei, poate solicita contestatorului informaţii şi mijloace de probă, altele decât cele prevăzute la art. 10, care trebuie transmise în termen de 3 zile de la data solicitării. Nedepunerea acestora nu împiedică soluţionarea contestaţiei de către Consiliu.
(4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde la orice solicitare a Consiliului şi de a-i transmite acestuia orice documente care prezintă relevanţă pentru soluţionarea contestaţiei, într-un termen care nu poate depăşi 3 zile de la data primirii solicitării.
(5) Nerespectarea prevederilor alin. (3) şi (4) conduce la imposibilitatea depunerii ulterioare de către contestator şi/sau autoritatea contractantă a documentelor solicitate, contestaţia urmând să fie soluţionată pe baza documentelor deja depuse la dosar.
14. La articolul 22, alineatul (3) se abrogă. 15. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24
(1) Consiliul soluţionează pe fond contestaţia în termen de 15 zile de la data primirii, în condiţiile art. 18 alin. (2), a dosarului achiziţiei publice, al achiziţiei sectoriale sau al concesiunii, respectiv în termen de 5 zile în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică analiza pe fond a contestaţiei.
16. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Consiliul va comunica încheierea de suspendare a soluţionării contestaţiei atât părţilor implicate, cât şi instanţei respective, solicitând-i acesteia să soluţioneze cauza cu celeritate. 1 7. La articolul 26, alineatele (1 ) , (2) şi ( 10 ) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 26
(1) Consiliul se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi de fond, cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 24 alin. (1), iar când constată că acestea sunt întemeiate, nu mai procedează la analiza pe fond a cauzei.
(2) Cu respectarea principiului disponibilităţii, Consiliul examinează din punctul de vedere al legalităţii şi temeiniciei actul atacat şi poate:a)pronunţa o decizie prin care îl anulează în tot sau în parte; b)obliga autoritatea contractantă să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalităţii, cu indicarea clară şi precisă a operaţiunilor care urmează a fi realizate de autoritatea contractantă; c)anula procedura de atribuire, în situaţia în care nu este posibilă remedierea actului atacat......... ................ ................ ................ ................ ........ ..........
(10) Consiliul nu poate decide atribuirea contractului către un anumit operator economic, cu excepţia situaţiei în care acesta a fost desemnat de autoritatea contractantă sau calitatea sa de ofertant câştigător rezultă din informaţiile cuprinse în dosarul de soluţionare a contestaţiei.
18. La articolul 26, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu următorul cuprins: (101) În situaţia în care contestaţia vizează rezultatul procedurii de atribuire şi se dispune reevaluarea ofertelor, Consiliul va indica în mod clar şi precis limitele reevaluării, respectiv identitatea ofertelor care fac obiectul reevaluării, etapa/etapele procedurii de atribuire vizată/vizate de reevaluare şi măsurile concrete pe care le va adopta autoritatea contractantă în cadrul reevaluării. 19. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 29 Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei pot fi atacate de către autoritatea contractantă şi/sau de către orice persoană vătămată de măsurile dispuse de Consiliu cu plângere la instanţa de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare pentru părţile cauzei, respectiv de la data luării la cunoştinţă de către alte persoane vătămate. 2 0. La articolul 31, alineatele (1 ) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 31
(1) Partea care formulează plângerea este obligată să comunice, în termenul prevăzut la art. 29, o copie de pe aceasta, precum şi de pe înscrisurile doveditoare şi celeilalte/celorlalte părţi implicate în procedura de contestare în faţa Consiliului, depunând dovada de comunicare în faţa instanţei până la primul termen de judecată.
(2) Întâmpinarea este obligatorie. Intimatul este obligat să comunice instanţei de judecată şi petentului întâmpinarea în termen de 5 zile de la comunicarea plângerii de către instanţa de judecată. Nedepunerea întâmpinării în termen atrage decăderea din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii în afara celor de ordine publică.
21. La articolul 32, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) Primul termen de judecată este de maximum 20 de zile de la data înregistrării plângerii, iar termenele ulterioare nu pot depăşi 15 zile. 2 2 . La articolul 33 , alineatele ( 2 ) -( 12 ) se abrogă. 23. La articolul 34 alineatul (1 ) , literele b ) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)obligarea autorităţii contractante la emiterea unui act/adoptarea măsurilor necesare restabilirii legalităţii, cu indicarea clară şi precisă a operaţiunilor care urmează a fi realizate de autoritatea contractantă;........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... d)anularea procedurii de atribuire, în situaţia în care nu este posibilă remedierea actului atacat. 24. La articolul 34, după alineatul (5 ) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi ( 7 ), cu următorul cuprins:
(6) În situaţia în care contestaţia a vizat rezultatul procedurii de atribuire, iar instanţa, admiţând plângerea, dispune reevaluarea ofertelor, aceasta va indica în mod clar şi precis limitele reevaluării, respectiv identitatea ofertelor care fac obiectul reevaluării, etapa/etapele procedurii de atribuire vizată/vizate de reevaluare şi măsurile concrete pe care le va adopta autoritatea contractantă în cadrul reevaluării.
(7) Instanţa nu poate decide atribuirea contractului către un anumit operator economic, cu excepţia situaţiei în care acesta a fost desemnat de autoritatea contractantă sau calitatea sa de ofertant câştigător rezultă din informaţiile cuprinse în dosarul de soluţionare a contestaţiei.
25. Articolul 36 se abrogă. 26. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 43
(1) Consiliul are dreptul de a iniţia şi supune aprobării proiecte de acte normative în domeniul organizării şi funcţionării acestuia.
(2) Consiliul exprimă, la solicitarea ANAP, punctul de vedere asupra proiectelor de acte normative iniţiate de alte autorităţi şi instituţii publice care conţin prevederi ce intră în domeniul său de activitate.
27. La articolul 49, alineatele (1 ) şi (8 ) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 49
(1) Pentru soluţionarea contestaţiei pe cale judiciară, persoana care se consideră vătămată se poate adresa instanţei de judecată competente, potrivit prevederilor prezentei legi......... ................ ................ ................ ................ ........ ..........
(8) Prevederile privind termenele de contestare sunt aplicabile în mod corespunzător.
28. La articolul 49, alineatul (5) se abrogă. 2 9. La articolul 5 0, alineatele (2), (5) şi ( 6 ) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Pentru soluţionarea cererii, părţile sunt citate, conform normelor privind citarea în procesele urgente, iar pârâtului i se comunică copii de pe contestaţie şi de pe actele care o însoţesc. Primul termen de judecată este de maximum 20 de zile de la data înregistrării contestaţiei......... ................ ................ ................ ................ ........ ..........
(5) Autoritatea contractată are obligaţia de a transmite instanţei, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea contestaţiei transmise de contestator, o copie a dosarului achiziţiei publice, achiziţiei sectoriale sau al concesiunii, cu excepţia anunţurilor de participare publicate în SEAP şi a documentaţiei de atribuire, atunci când aceasta este disponibilă şi poate fi descărcată direct din SEAP.
(6) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea contestaţiei de către instanţa de judecată, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe şi invoca excepţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, şi să o comunice reclamantului în acelaşi termen. Reclamantul este obligat să depună răspuns în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea întâmpinării de către pârât.
30. La articolul 50, după alineatul ( 6) se introduc patru noi alineate, alineatele ( 7 )-( 10 ), cu următorul cuprins:
(7) Prevederile art. 17 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
(8) În soluţionarea contestaţiei, instanţa examinează din punctul de vedere al legalităţii şi temeiniciei actul atacat şi poate:a)pronunţa o decizie prin care îl anulează în tot sau în parte; b)obliga autoritatea contractantă să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalităţii, cu indicarea clară şi precisă a operaţiunilor care urmează a fi realizate de autoritatea contractantă; c)anula procedura de atribuire, în situaţia în care nu este posibilă remedierea actului atacat.
(9) Instanţa nu poate decide atribuirea contractului către un anumit operator economic, cu excepţia situaţiei în care acesta a fost desemnat de autoritatea contractantă sau calitatea sa de ofertant câştigător rezultă din informaţiile cuprinse în dosarul de soluţionare a contestaţiei.
(10) În situaţia în care contestaţia vizează rezultatul procedurii de atribuire şi se dispune reevaluarea ofertelor, instanţa va indica în mod clar şi precis limitele reevaluării, respectiv identitatea ofertelor care fac obiectul reevaluării, etapa/etapele procedurii de atribuire vizată/vizate de reevaluare şi măsurile concrete pe care le va adopta autoritatea contractantă în cadrul reevaluării.
31. După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 501, cu următorul cuprins: Articolul 501
(1) Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivă, aceasta se înaintează atât instanţei de judecată competente, cât şi autorităţii contractante, nu mai târziu de expirarea termenului legal de contestare.
(2) În termen de o zi lucrătoare de la primirea contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia să o publice în SEAP, fără acele informaţii pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.
(3) În cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), instanţa de judecată înştiinţează autoritatea contractantă despre existenţa contestaţiei, iar autoritatea transmite punctul său de vedere asupra tardivităţii contestaţiei şi eventualele mijloace de probă în acest sens.
(4) Toate notificările şi actele procedurale se transmit prin poştă, fax şi/sau mijloace electronice, cu confirmare de primire.
32. La articolul 51, alineatul ( 4 ) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Prevederile art. 50 alin. (2)-(6) sunt aplicabile în mod corespunzător. 33. Articolul 52 se abrogă. 34. La articolul 53 , alineatul (3) se abrogă. 35. La articolul 53, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul ( 8 ), cu următorul cuprins:
(8) Termenul de introducere a acţiunii este de 1 an de la naşterea dreptului pentru acţiunile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, respectiv de 3 ani de la naşterea dreptului pentru acţiunile privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor, dacă prin legi speciale nu se prevăd alte termene de prescripţie a dreptului material la acţiune raportat la obligaţiile legale sau contractuale încălcate. 36. La articolul 55, alineatul ( 4 ) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Recursul suspendă executarea şi se judecă de urgenţă şi cu precădere, fiind aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile art. 50 alin. (5) şi (6). 37. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 56
(1) Cererile introduse la instanţele judecătoreşti potrivit prevederilor prezentului capitol se taxează, în funcţie de valoarea estimată a contractului, după cum urmează:a)până la 100.000.000 lei inclusiv - 2%; b)peste 100.000.000 lei - 1%.
38. După articolul 58 se introduc două noi articole, articolele 581 şi 582, cu următorul cuprins: Articolul 581
(1) Prevederile art. 58 alin. (2) lit. a) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractantă, considerând că se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice, legislaţia privind achiziţiile sectoriale sau legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, în care are dreptul de a nu transmite spre publicare un anunţ de participare/participare simplificat/concesionare, a procedat după cum urmează:a)a publicat în mod voluntar în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un anunţ pentru asigurarea transparenţei, prin care îşi exprimă intenţia de a încheia contractul respectiv. Anunţul pentru asigurarea transparenţei trebuie să conţină următoarele informaţii: numele şi datele de contact ale autorităţii contractante, descrierea obiectului contractului, justificarea deciziei autorităţii contractante de atribuire a contractului fără publicarea prealabilă în SEAP şi/sau în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunţ de participare/participare simplificat/ concesionare, numele şi datele de contact ale operatorului economic în favoarea căruia a fost luată o decizie de atribuire şi, dacă este cazul, orice altă informaţie considerată utilă de autoritatea contractantă; b)a încheiat contractul respectând, din proprie iniţiativă, prevederile art. 59 alin. (1), termenele curgând în acest caz de la data publicării anunţului prevăzut la lit. a).
(2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. a), publicarea anunţului şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu este necesară în următoarele situaţii:a)valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru de produse şi de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mică de 648.288 lei; b)valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru de produse şi de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mică de 994.942 lei, în cazul în care acesta este atribuit/încheiat de consiliul judeţean, primărie, consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi de instituţiile publice aflate în subordinea acestora; c)valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru de servicii care are ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care urmează să fie atribuit/încheiat, este mai mică de 3.376.500 lei; d)valoarea estimată a contractului sectorial/acordului-cadru de produse şi de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mică de 1.994.386 lei; e)valoarea estimată a contractului sectorial/acordului-cadru de servicii care are ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care urmează să fie atribuit/încheiat, este mai mică de 4.502.000 lei; f)valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru de lucrări, a contractului sectorial/acordului-cadru de lucrări, respectiv a contractului de concesiune de lucrări sau concesiune de servicii este mai mică de 24.977.096 lei.
Articolul 582 În situaţia în care autoritatea contractantă a încheiat acordul-cadru/contractul de achiziţie cu respectarea deciziei Consiliului sau a hotărârii judiciare de soluţionare în primă instanţă a contestaţiei, eventualele despăgubiri stabilite de către instanţă, în conformitate cu prevederile prezentei secţiuni, în sarcina autorităţii contractante vor fi suportate din bugetul acesteia.
39. La articolul 59, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul ( 4 ), cu următorul cuprins:
(4) Formularea unei contestaţii nu suspendă termenul legal de aşteptare pentru încheierea acordului-cadru/contractului. 40. După articolul 61 se introduc două noi articole, articolele 611 şi 612, cu următorul cuprins: Articolul 611
(1) Pentru soluţionarea contestaţiei formulate în condiţiile art. 8 sau art. 49, sub sancţiunea respingerii acesteia, persoana care se consideră vătămată trebuie să constituie în prealabil o cauţiune stabilită după cum urmează:a)2% din valoarea estimată a contractului, în cazul în care aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 35.000 lei; b)2% din valoarea stabilită a contractului, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 88.000 lei; c)2% din valoarea estimată a contractului, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 220.000 lei; d)2% din valoarea stabilită a contractului, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 880.000 lei.
(2) În cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, prevederile alin. (1) se raportează la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent ce se intenţionează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv.
(3) În cazul în care contestaţia a fost respinsă de către Consiliu, persoana care se consideră vătămată care utilizează calea de atac în condiţiile art. 29 sau art. 51 alin. (3), după caz, nu trebuie să constituie o cauţiune suplimentară.
(4) În cazul în care calea de atac reglementată de art. 29 sau art. 51 alin. (3) este utilizată de o altă persoană decât cea care a constituit cauţiunea conform alin. (1), pentru soluţionarea plângerii sau recursului, după caz, trebuie constituită în prealabil o cauţiune egală cu 50% din cauţiunea prevăzută la alin. (1).
(5) Cauţiunea depusă se restituie, la cerere, după soluţionarea prin hotărâre definitivă a plângerii, respectiv după încetarea efectelor suspendării procedurii de atribuire şi/sau a executării contractului.
(6) Cauţiunea se restituie celui care a depus-o, nu mai devreme de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii sau, după caz, de la data încetării efectelor suspendării procedurii de atribuire şi/sau a executării contractului.
(7) Consiliul sau instanţa, după caz, se pronunţă asupra cererii de restituire a cauţiunii cu citarea părţilor, printr-o încheiere supusă numai recursului la instanţa ierarhic superioară. Recursul este suspensiv de executare.
(8) În situaţia în care nu sunt aplicabile prevederile de la alin. (5)-(7), cauţiunea se constituie venit la bugetul de stat la împlinirea termenului de 3 ani calculat de la data la care aceasta putea fi solicitată.
(9) Sunt scutite de la depunerea cauţiunii autorităţile contractante.
Articolul 612 Contestaţia formulată în condiţiile art. 49 este scutită de taxă judiciară de timbru.
4 1 . La articolul 62, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 62
(1) La nivelul Consiliului se organizează întâlniri lunare ale membrilor, în care sunt discutate problemele de drept care au condus la pronunţarea de soluţii diferite în cauze similare. De asemenea vor fi discutate aplicarea şi interpretarea reglementărilor nou-apărute în domeniul achiziţiilor publice, precum şi în orice alte domenii care interesează activitatea profesională a membrilor Consiliului.
42. La articolul 63, alineatele (1 ) şi (4 ) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 63
(1) Preşedintele Consiliului sau colegiul, din oficiu ori la solicitarea motivată a unui complet sau a oricărui membru al Consiliului, va convoca Plenul pentru emiterea unei hotărâri de unificare a practicii sale administrativ-jurisdicţionale sau pentru emiterea unei hotărâri privind soluţionarea unei probleme de drept nou-apărute. În cazul în care solicitarea este formulată de către un complet al Consiliului, preşedintele convoacă Plenul în cel mult 5 zile de la solicitare......... ................ ................ ................ ................ ........ ..........
(4) Hotărârile Plenului Consiliului se adoptă cu votul majorităţii absolute a membrilor săi şi sunt obligatorii pentru membrii Consiliului până la pronunţarea unei hotărâri diferite de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în procedura recursului în interesul legii, respectiv în procedura hotărârilor prealabile. Nerespectarea obligativităţii acestor hotărâri ale Plenului Consiliului constituie abatere disciplinară.
43. La articolul 63, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul ( 8 ), cu următorul cuprins:
(8) Hotărârile adoptate în conformitate cu prevederile alin. (1) în chestiuni care au fost rezolvate diferit de către completurile Consiliului se comunică ANAP în maximum 5 zile de la adoptare pentru ca această din urmă autoritate să analizeze, prin raportare inclusiv la practica curţilor de apel, oportunitatea solicitării ca procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să declanşeze procedura recursului în interesul legii.
Articolul V La articolul 3 d in Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţar e a, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 26 mai 2015, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările şi completările ulterioare, literele c ), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)consilierea metodologică în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică/sectoriale şi de concesiune, cu rol de suport operaţional în aplicarea corectă a legislaţiei în acest domeniu; d)supervizează modul de funcţionare a sistemului achiziţiilor publice/sectorial, precum şi cel al concesiunilor de lucrări publice şi servicii, în vederea eficientizării funcţionării acestuia; e)monitorizarea funcţionării sistemului de achiziţii publice în România. Articolul VI Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1004 din 18 decembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 6, alineatul ( 4 ) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Controlul de calitate şi regularitate ex ante al modificărilor contractuale, prevăzut la alin. (1) lit. b), presupune doar verificarea argumentelor prezentate de autorităţile contractante pentru a demonstra încadrarea în circumstanţele prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 237 şi 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 102 şi 103 din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ce permit efectuarea respectivelor modificări. 2. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Procentul prevăzut la alin. (3) se reduce progresiv începând cu 15 iunie 2019, ţintele fiind stabilite anual prin ordin al preşedintelui ANAP. 3. La articolul 14, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (91) şi (92), cu următorul cuprins: (91) În cazul în care Agenţia Naţională de Integritate a emis un avertisment de integritate, iar ANAP a luat cunoştinţă despre acesta, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică, constatările ANAP cu privire la măsurile de remediere dispuse de autoritatea contractantă, ca urmare a respectivului avertisment de integritate, se comunică Agenţiei Naţionale de Integritate. În această situaţie, ANAP nu emite aviz conform. (92) În cazul efectuării controlului ex ante, în conformitate cu art. 12 alin. (2), ANAP emite aviz conform doar pentru aspectele pentru care a fost notificată de Agenţia Naţională de Integritate ca urmare a faptului că în respectivele situaţii aceasta din urmă nu are atribuţii specifice în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) şi art. 9 din Legea nr. 184/2016. Prevederile art. 14 alin. (8) şi art. 25 alin. (1) sunt aplicabile numai după investigarea şi stabilirea irevocabilă, în condiţiile legii, a existenţei unui conflict de interese, ANAP informând, în acest scop, instituţiile abilitate, după finalizarea activităţii de verificare. 4. La articolul 15, alineatele ( 2 ) şi ( 3 ) se abrogă. 5. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20
(1) Atunci când autorităţile contractante intenţionează demararea unei proceduri de negociere fără publicare prealabilă, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2)-(8) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 117 alin. (1) lit. a)-c) şi e)-j) şi alin. (2)-(6) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, acestea au obligaţia de a notifica ANAP, cu 5 zile lucrătoare înainte de data de demarare a negocierii, precum şi de a pune la dispoziţia ANAP informaţiile şi documentele solicitate în scopul îndeplinirii funcţiei de control ex ante.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul iniţierii unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, prevăzută la art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care sunt incidente prevederile art. 236 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 253 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 116 alin. (4) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul VII
(1) Procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii acestora.
(2) Prin procedură de atribuire în curs de desfăşurare se înţelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunţ de participare sau, după caz, un anunţ de participare simplificat, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Articolul VIII Contestaţiile, procesele şi cererile aflate în curs de soluţionare în faţa Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor sau, după caz, a instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă continuă să se judece în condiţiile şi cu procedura prevăzute de legea în vigoare la data la care au fost începute. PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Ministrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciPreşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,Bogdan PuşcaşViceprim-ministru,Viorel ŞtefanViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Paul StănescuSecretarul general al Guvernului,Ioana-Andreea LambruMinistrul fondurilor europene,Rovana PlumbMinistrul afacerilor externe,Teodor-Viorel Meleşcanup. Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,Carmen Elian,subsecretar de statp. Ministrul delegat pentru afaceri europene,Cristian-Gabriel Winzer, secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la OUG 45/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 45 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 45/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu