Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.75 din 07.09.2011

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 656 din 14 septembrie 2011SmartCity1


Având în vedere că în curând va începe noul an universitar 2011-2012, întrucât în baza Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 au fost emise o serie de acte subsecvente de aplicare a acesteia, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, Hotărârea Guvernului nr. 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii, ordine ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare pentru domeniile ştiinţifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale, aplicarea acestora nefiind posibilă fără ca Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, denumită în continuare ARACIS, să se adapteze la noile reglementări,având în vedere faptul că ARACIS, de la înfiinţarea sa din anul 2005 şi până în prezent, şi-a atins obiectivele pe plan internaţional, precum înscrierea în registrul european al agenţiilor de asigurare a calităţii în învăţământul superior - ENQA şi pentru a crea premisele unei dezvoltări internaţionale de succes,deoarece neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar conduce la dificultăţi funcţionale în implementarea prevederilor Legii nr. 1/2011 în domeniul calităţii serviciilor de educaţie, care trebuie făcută corelat ca timp şi prevederi cu restul actelor metodologice impuse de lege,întrucât neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă poate avea consecinţe negative asupra funcţionării ARACIS în concordanţă cu noile prevederi legale şi potenţialul acesteia, fapt ce ar conduce la disfuncţionalităţi ale activităţii sale, dar şi ale activităţii furnizorilor de educaţie, iar în final la dificultăţi ale întregului sistem,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor organizaţiilor furnizoare de educaţie care operează pe teritoriul României, precum şi organizaţiilor furnizoare de educaţie româneşti care funcţionează legal pe teritoriul altor state, potrivit reglementărilor în materie în vigoare. 2. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:(3) Rezultatele obţinute în cadrul unui program de studii universitare de doctorat se exprimă şi prin calitatea rezultatelor cercetării ştiinţifice obţinute în cadrul acelui program de către doctoranzi şi conducătorii de doctorat. 3. La articolul 10 punctul A, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)baza materială şi optimizarea utilizării bazei materiale; c)resursele umane şi capacitatea instituţiei de atragere a resurselor umane externe instituţiei şi din afara ţării, în condiţiile legii; 4. La articolul 10 punctul B, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)angajabilitate; 5. La articolul 10 punctul C, literele c) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării, inclusiv de către studenţi; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ g)transparenţa informaţiilor de interes public, inclusiv cele privitoare la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite; 6. La articolul 10 punctul C, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i) , cu următorul cuprins: i)acurateţea raportărilor prevăzute de legislaţia în vigoare. 7. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat , alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Conducerea operativă a comisiei este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta. 8. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate. 9. La articolul 11 alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)1-3 reprezentanţi ai corpului profesoral, care îndeplinesc criteriile pentru obţinerea titlului de conferenţiar universitar, stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, aleşi prin vot secret de senatul universitar; 10. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:(3) ARACIS exercită şi atribuţiile conferite de Legea nr. 1/2011. 11. La articolul 18, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)să informeze instituţia evaluată şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului asupra rezultatului evaluării externe. 12. La articolul 19, alineatele (1)-(6) se abrogă . 13. La articolul 19, alineatele (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(7) Membrii consiliului nu pot exercita mai mult de două mandate. Durata unui mandat este de 4 ani.(8) La fiecare 4 ani, Consiliul ARACIS se înnoieşte prin scoaterea la concurs a 10 mandate de membru în Consiliul ARACIS. Mandatele se ocupă pe baza unei proceduri proprii, conform art. 191 alin. (5). Noul consiliu îşi alege preşedintele şi vicepreşedintele. 14. După articolul 19 se introduce un nou articol , articolul 191, cu următorul cuprins: Articolul 191 (1) ARACIS este condusă de un consiliu alcătuit din 15 membri, cadre didactice titulare cu funcţii didactice de predare în învăţământul superior, potrivit prevederilor alin. (6) şi (9), la care se adaugă 2 studenţi, reprezentanţi ai federaţiilor studenţeşti din România, reconfirmaţi la începutul fiecărui an universitar. Unul dintre membrii consiliului este numit, cu respectarea criteriilor prevăzute la alin. (5), de către organizaţiile neguvernamentale, altele decât sindicatele şi Consiliul Naţional al Rectorilor, partenere ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform art. 14 alin. (1) din Legea nr. 1/2011. (2) Membrii ARACIS sunt aleşi pe baza criteriilor de prestigiu profesional şi moral, pe principii de competenţă profesională şi ştiinţifică.(3) Consiliul ARACIS se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe ideologice, politice sau religioase.(4) Consiliul ARACIS este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret, cu majoritatea membrilor consiliului.(5) Membrii Consiliului ARACIS sunt aleşi conform procedurii proprii de alegeri. Comisia constituită pentru alegerea membrilor Consiliului ARACIS este formată din 2 membri numiţi de Asociaţia Europeană pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ENQA), un membru numit de Asociaţia Europeană a Universităţilor (EUA), un membru numit de Uniunea Studenţilor Europeni (ESU), un reprezentant al preşedintelui Academiei Române. Participă cu rol de observator la procesul de alegere a membrilor Consiliului ARACIS un reprezentant al Consiliului Naţional al Rectorilor.(6) Membrii Consiliului ARACIS sunt profesori universitari conducători de doctorat care îndeplinesc standardele pentru obţinerea atestatului de abilitare sau care au obţinut atestatul de abilitare. Din Consiliul ARACIS pot face parte şi alte cadre didactice care îndeplinesc standardele pentru obţinerea atestatului de abilitare sau care au obţinut atestatul de abilitare.(7) Din Consiliul ARACIS nu pot face parte rectori pe perioada exercitării funcţiei de rector. În situaţia în care un membru al Consiliului ARACIS devine rector, îşi pierde mandatul de membru al Consiliului ARACIS începând cu data confirmării prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 211 alin. (1) din Legea nr. 1/2011. Pentru mandatul vacantat se organizează alegeri conform procedurii proprii de alegeri, pentru durata restantă a mandatului vacantat.(8) Nu pot fi membri ai consiliului persoane care îndeplinesc o funcţie de demnitate publică pe perioada exercitării funcţiei de demnitate publică. În situaţia în care un membru al Consiliului ARACIS obţine o funcţie de demnitate publică, îşi pierde mandatul de membru al Consiliului ARACIS începând cu data obţinerii funcţiei publice. Pentru mandatul vacantat se organizează alegeri conform procedurii proprii de alegeri, pentru durata restantă a mandatului vacantat.(9) Pot fi membri ai Consiliului ARACIS şi/sau membri evaluatori cadrele didactice titulare şi cadrele didactice pensionate care au obţinut aprobarea senatului de a desfăşura activităţi didactice în regim de plată cu ora, potrivit art. 289 din Legea nr. 1/2011. Membrii evaluatori trebuie să îndeplinească standardele minimale pentru obţinerea titlului didactic de conferenţiar universitar, stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.(10) În cazul în care instituţia sau programul de studiu supus evaluării are angajat în cadrul său unul sau mai mulţi membri ai Consiliului ARACIS ori soţi, rude sau afini până la gradul al treilea, acei membri ai Consiliului ARACIS nu participă la procedurile aferente evaluării respective.(11) În cazul în care instituţia sau programul de studiu supus evaluării are angajat în cadrul său unul sau mai mulţi membri evaluatori ARACIS ori soţi, rude sau afini până la gradul al treilea, acei membri evaluatori ARACIS nu participă în cadrul procedurilor aferente evaluării respective. 15. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 27(1) Finanţarea ARACIP se face din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat acordate prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 16. La articolul 31, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)termenul de depunere a cererii în vederea acreditării este de 2 ani de la data absolvirii primei promoţii, sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; 17. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 34(1) În condiţiile în care ARACIP, respectiv ARACIS sau o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau din străinătate, înregistrată în Registrul european pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior (EQAR), constată că nu sunt îndeplinite standardele de calitate, informează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în termen de 5 zile lucrătoare, care avertizează furnizorul de educaţie.(2) În termen de 30 de zile de la emiterea raportului prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate, agenţia de asigurare a calităţii trimite furnizorului de educaţie, din proprie iniţiativă sau la solicitarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, o nouă comisie de evaluare. În cazul în care nu este solicitată o nouă comisie de evaluare de către furnizorul de educaţie, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau de către ARACIS, raportul elaborat în condiţiile alin. (1) este definitiv.(3) După parcurgerea procedurilor prevăzute la alin. (1) şi (2), în cazul constatării neîndeplinirii standardelor de calitate, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului dispune:a)încetarea înscrierii de studenţi în cadrul programului respectiv de studii şi încetarea şcolarizării în cadrul programului respectiv de studii al anului universitar următor datei la care s-a emis raportul definitiv prevăzut la alin. (1) şi (2). Furnizorul de educaţie are obligaţia continuării şcolarizării studenţilor înscrişi în anii universitari anteriori emiterii raportului definitiv prevăzut la alin. (1) şi (2); b)iniţierea unei hotărâri a Guvernului în vederea închiderii programului de studii respectiv.
Articolul II(1) Mandatele actuale ale membrilor Consiliului ARACIS se desfăşoară până la îndeplinirea termenului legal, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) Consiliul ARACIS ia măsurile ce se impun pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 191 alin (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.(3) Începând cu anul universitar 2012-2013, organizează studii universitare de master numai instituţiile de învăţământ superior care obţin acreditarea domeniilor de studii universitare de master prin evaluare externă, conform art. 155 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.(4) Universităţile publică, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe site-ul propriu, lista şi fişele de evaluare ale persoanelor care îndeplinesc cel puţin standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului de conferenţiar universitar, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, specifice fiecărui domeniu, şi care astfel pot deveni evaluatori ARACIS.PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Daniel Petru Funeriu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 75/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 75 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 75/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu