Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.101 din 15.09.2021

pentru modificarea art. 5 pct. IV4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 890 din 16 septembrie 2021SmartCity1


Având în vedere adoptarea Recomandării Consiliului din 30 octombrie 2020 privind „O punte către locuri de muncă - consolidarea Garanţiei pentru tineret" şi de înlocuire a Recomandării Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înfiinţarea unei garanţii pentru tineret, prin care se urmăreşte consolidarea Garanţiei pentru tineret, care are rolul de a se asigura că toţi tinerii cu vârsta sub 30 de ani - NEET beneficiază de o ofertă de calitate de ocupare, de formare continuă, de ucenicie sau de stagiu într-o perioadă de patru luni de la momentul în care au devenit şomeri sau au abandonat cursurile de învăţământ, în conformitate cu Principiul 4 al Pilonului European al Drepturilor Sociale, ţinând cont de faptul că extinderea categoriei de vârstă se aliniază măsurilor şi programelor legate de tineret ale statelor membre ale Uniunii Europene, care sunt disponibile în general pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 29 de ani, luând în considerare faptul că anul 2020, în contextul pandemiei de COVID-19, s-a caracterizat prin suspendarea unor activităţi economice pe perioada stării de urgenţă şi, respectiv, a stării de alertă, iar pentru anul 2021 este necesar să se asigure o participare mai mare pe piaţa muncii a tuturor persoanelor, inclusiv a persoanelor beneficiare de ajutor social, astfel încât să fie create avantaje atât pentru angajaţi, cât şi pentru angajatori, pe de o parte, prin creşterea veniturilor persoanelor singure/familiilor beneficiare de ajutor social, iar, pe de altă parte, prin asigurarea forţei de muncă necesare la nivelul angajatorilor, ţinând cont de rezultatele campaniei dispuse de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale de verificare a stabilirii şi acordării ajutorului social şi pentru identificarea măsurilor de creştere a ocupării persoanelor apte de muncă, realizată de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care a evidenţiat necesitatea introducerii de stimulente pentru a creşte gradul de ocupare în rândul persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social,luând în considerare faptul că o parte din persoanele care beneficiază de ajutor social nu au finalizat un nivel de învăţământ care să le permită accesul la cursuri de formare/calificare/recalificare şi la un loc de muncă, este necesar să se creeze o legătură mai strânsă între beneficiarii de ajutor social şi procesul de învăţământ prin urmarea cursurilor programului educaţional „A doua şansă".În absenţa unor măsuri adecvate, aplicabile în regim de urgenţă, pot fi afectate din punctul de vedere al resurselor financiare necesare traiului zilnic, mai ales în contextul pandemiei de COVID-19, un număr de aproximativ 10.000 de persoane apte de muncă ce ar putea asigura forţa de muncă necesară pentru reluarea şi dezvoltarea activităţilor economice. Aceste măsuri fac obiectul modificării şi completării Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.Ţinând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung pe piaţa muncii, dar şi asupra veniturilor populaţiei,aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILa articolul 5 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, punctul IV4 se modifică şi va avea următorul cuprins: IV4. tânăr NEET - persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională; Articolul IILegea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 6, alineatul (1) se abrogă . 2. După articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 63, cu următorul cuprins: Articolul 63 În situaţia în care persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social se angajează cu contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu, pentru o perioadă de cel puţin 24 de luni, acordarea ajutorului social se prelungeşte pentru o perioadă de 6 luni, în cuantumul primit anterior angajării. 3. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social au obligaţia să se prezinte la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă la fiecare 6 luni, începând cu luna în care au obţinut dovada prevăzută la alin. (1), sau ori de câte ori sunt solicitate de aceasta. 4. La articolul 8 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins: i)sumelor primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu sunt considerate venituri salariale potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 5. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) Primăriile vor dezvolta sisteme informatice de transmitere a solicitărilor, astfel încât cererile şi documentele doveditoare să poată fi depuse şi înregistrate electronic, până la finalul anului 2026. 6. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Pentru menţinerea dreptului la ajutorul social în condiţiile art. 63, situaţia nominală prevăzută la alin. (2) cuprinde şi informaţii cu privire la perioada pentru care persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social se angajează cu contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu. 7. La articolul 15, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) şi (10), cu următorul cuprins:
(9) Se asimilează situaţiilor prevăzute la alin. (7) şi neprezentarea la solicitarea agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (3), a persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social.
(10) Nu sunt asimilate situaţiilor prevăzute la alin. (7) situaţiile în care persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social nu s-au prezentat la solicitarea agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical eliberat de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist. Dovada neprezentării din motive medicale se prezintă la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, în termen de 30 de zile de la eliberare.
8. După articolul 151 se introduce un nou articol, articolul 152, cu următorul cuprins: Articolul 152
(1) Pentru facilitarea angajării, precum şi a participării la cursuri de formare profesională, în cazul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social care nu au un nivel de educaţie şcolară sau cunoştinţele necesare potrivit Cadrului naţional al calificărilor prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare, agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă recomandă, în cadrul serviciilor de informare şi consiliere profesională, înscrierea şi parcurgerea cursurilor programului educaţional «A doua şansă» reglementate prin metodologia privind organizarea programului, elaborată şi aprobată de către Ministerul Educaţiei.
(2) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspectorate şcolare, comunică lunar atât agenţiilor teritoriale, cât şi agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă numărul locurilor disponibile pentru înscrierea în cadrul programului educaţional «A doua şansă».
(3) Inspectoratele şcolare aprobă, după caz, majorarea numărului de locuri în formaţiunile deja existente, organizate în condiţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care numărul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social depăşeşte numărul de locuri disponibile pentru programul educaţional «A doua şansă». În funcţie de numărul solicitanţilor, inspectoratele şcolare pot aproba înfiinţarea de noi formaţiuni pentru anul şcolar următor.
(4) Refuzul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social de a participa la cursurile programelor educaţionale de tip «A doua şansă» conduce la încetarea dreptului la ajutorul social, în aceste situaţii fiind aplicabile prevederile art. 15 alin. (8).
(5) Comunicarea situaţiei centralizate a persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social se realizează electronic sau prin preluarea datelor din Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIR) pentru activităţile din domeniul preuniversitar, organizat în baza Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.371/2017. Transmiterea datelor se realizează în conformitate cu dispoziţiile protocolului încheiat între Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Ministerul Educaţiei.
9. La articolul 18 alineatul (1), litera d) se abrogă. 10. La articolul 20 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)în cazul în care beneficiarii nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 63; 11. La articolul 20 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)în cazul în care se constată situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (7) şi art. 152 alin. (4); 12. La articolul 20 alineatul (1), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins: h)după finalizarea perioadei de prelungire a acordării ajutorului social prevăzute la art. 63; i)în cazul încetării raporturilor de muncă sau de serviciu înainte de finalizarea perioadei de 6 luni prevăzute la art. 63. 13. La articolul 20, după alineatul (1) se introduc două noi alineate , alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins: (11) În vederea stabilirii situaţiilor de excepţie prevăzute la alin. (1) lit. a), agenţia teritorială are obligaţia de a comunica primarului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea situaţiei prevăzute la art. 15 alin. (2), un tabel nominal cu persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social care s-au angajat pentru o perioadă de cel puţin 24 de luni. (12) Verificarea situaţiei de încetare prevăzute la alin. (1) lit. i) se face cu sprijinul inspectoratelor teritoriale de muncă, pe baza Registrului electronic de evidenţă a salariaţilor. 14. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Încetarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziţie scrisă a primarului. În situaţiile de încetare prevăzute la alin. (1) lit. e), h) şi i), agenţia teritorială are obligaţia de a comunica primarului înregistrarea situaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (7) şi (9), precum şi la art. 152 alin. (4), în vederea emiterii dispoziţiei de încetare a dreptului. 15. La articolul 21, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate , alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:
(4) Sumele acordate în perioada prevăzută la art. 63 nu constituie debit şi nu se recuperează de la titularul dreptului.
(5) În cazul în care se înregistrează situaţia prevăzută la art. 20 alin. (1) lit. i), sumele acordate se recuperează numai în situaţia în care încetarea raportului de muncă sau de serviciu are loc pentru motive care ţin de persoana salariatului, persoană aptă de muncă beneficiară de ajutor social, conform art. 61 lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) În situaţia prevăzută la alin. (5) sunt aplicabile dispoziţiile art. 15 alin. (8).
16. La articolul 281, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 281
(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei neîndeplinirea de către primar a obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (4) şi alin. (7)-(9), art. 61 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 131 alin. (3) şi (4), art. 141 alin. (1) şi (3), art. 15 alin. (3), art. 151 alin. (2), art. 17 alin. (1) şi art. 20 alin. (3).
17. La articolul 281 alineatul (2), după litera a) se introduc două noi litere, literele a1) şi a2), cu următorul cuprins: a1) neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale a anchetelor sociale potrivit art. 141 alin. (1); a2) netransmiterea de către inspectoratele şcolare a situaţiei lunare prevăzute la art. 152 alin. (5); 18. La articolul 281, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei neîndeplinirea de către titularul ajutorului social a obligaţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1). 19. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu următorul cuprins: Articolul 291
(1) Pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social care urmează cursurile programului „«A doua şansă» la o distanţă mai mare de 5 km faţă de locuinţa acestora, autorităţile administraţiei publice locale asigură transportul acestora.
(2) Pentru fiecare persoană în situaţia prevăzută la alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale beneficiază de decontarea transportului în limita sumei de 500 lei/persoană/ semestru şcolar.
(3) Decontarea sumelor prevăzute la alin. (2) se realizează din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile teritoriale.
(4) Procedura de decontare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Articolul III
(1) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului hotărârea de modificare şi completare în mod corespunzător a Hotărârii Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
(2) Prevederile art. II se aplică odată cu intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de modificare şi completare a normelor metodologice prevăzute la alin. (1), cu excepţia pct. 17, care intră în vigoare în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestei hotărâri.
Articolul IV Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUFLORIN-VASILE CÎŢUContrasemnează:Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Raluca TurcanMinistrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,Cseke Attila ZoltánMinistrul educaţiei,Sorin-Mihai Cîmpeanu,Ministrul finanţelor,Dan VîlceanuSmartCity5

COMENTARII la OUG 101/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 101 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu