E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 95 din 13 mai 1998

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea


SmartCity3

cercetarii-dezvoltarii si inovarii
ACT EMIS DE: PARLAMENT
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 179 din 14 mai 1998

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 8 din 31 ianuarie 1997 privind stimularea cercetarii-dezvoltarii si inovarii, emisa in temeiul art. 1 lit. d) din Legea nr. 142/1996 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 31 ianuarie 1997, cu urmatoarele modificari:
    1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:
    "Ordonanta privind stimularea cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii"
    2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovarea, denumite in continuare cercetare-dezvoltare si inovare, sunt prioritati nationale."
    3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Statul stimuleaza, prin masuri directe si indirecte, cercetarea-dezvoltarea si inovarea, precum si crearea in economie a unui mediu favorabil difuziei, absorbtiei si valorificarii rezultatelor cercetarii-dezvoltarii si inovarii, pentru a asigura dezvoltarea economica durabila, cresterea bunastarii si calitatii vietii si imbogatirea patrimoniului cunoasterii."
    4. Dupa articolul 2 se introduce articolul 2^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 2^1
    Conform principiilor statului democratic, nu exista limitari sau constrangeri privind activitatea de cercetare-dezvoltare si inovare. In principal, aceasta se poate desfasura in cadrul categoriilor de unitati prezentate mai jos, indiferent de tipul de proprietate si de forma de organizare a acestora:
    a) institute nationale de cercetare-dezvoltare;
    b) unitati de cercetare-dezvoltare, organizate ca institutii publice in subordinea autoritatilor administratiei publice centrale;
    c) unitati sau structuri de cercetare-dezvoltare din cadrul invatamantului superior;
    d) unitati de cercetare stiintifica ale Academiei Romane, organizate ca institutii publice;
    e) unitati de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramura, organizate ca institute nationale de cercetare-dezvoltare sau ca institutii publice;
    f) societati comerciale de cercetare-dezvoltare, unitati sau compartimente din cadrul societatilor comerciale sau al regiilor autonome, precum si unitati de cercetare-dezvoltare in subordinea regiilor autonome;
    g) muzee si alte unitati cu personalitate juridica."
    5. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Alocarea de catre stat a resurselor financiare in acest scop este prioritate a cheltuielilor bugetare.
    (2) Resursele bugetare alocate prin bugetul de stat la cap. <<Cercetare stiintifica>> trebuie sa tina seama de tendintele mondiale in domeniu si sa nu fie mai mici de o cincime fata de resursele bugetare alocate la cap. <<Invatamant>>."
    6. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei este organul administratiei publice centrale de specialitate in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii, care are rolul si responsabilitatea de a defini, elabora, coordona si asigura, in principal:
    a) planificarea strategica si obiectivele acesteia;
    b) politicile pentru atingerea obiectivelor planificarii strategice;
    c) cadrul normativ metodologic, functional, operational si financiar in care se realizeaza politicile;
    d) atribuirea aplicarii politicilor;
    e) monitorizarea, evaluarea si controlul realizarii politicilor.
    (2) Academia Romana, Ministerul Educatiei Nationale si ceilalti ordonatori principali de credite, care au, prin bugetul de stat, fonduri alocate pentru cercetare stiintifica, isi finanteaza din acestea programe proprii, inclusiv granturi de cercetare."
    7. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei stimuleaza dialogul cu structurile comunitatilor stiintifice si cu alte structuri ale societatii civile. In acest scop, consulta si stimuleaza implicarea acestor structuri in definirea si implementarea politicilor in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii, inclusiv prin sustinere financiara."
    8. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Terminologia specifica domeniului cercetarii-dezvoltarii si inovarii este cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta."
    9. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, denumit in continuare planul national, este instrumentul prin care statul realizeaza politica generala in domeniul cercetarii-dezvoltarii, al inovarii si asigura corelarea acestora.
    (2) Planul national, inclusiv evaluarea surselor necesare, este elaborat de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, pe perioade multianuale, si se aproba, dupa analizarea si avizarea in Consiliul Interministerial pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, prin hotarare a Guvernului."
    10. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Planul national contine programe de cercetare-dezvoltare si programe de stimulare a inovarii.
    (2) Programele cuprinse in planul national se evalueaza, se detaliaza anual, iar prevederile anuale se aproba de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, care informeaza Guvernul asupra realizarii acestuia.
    (3) La elaborarea, evaluarea si detalierea planului national, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei se consulta cu Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare, denumit in continuare Colegiul consultativ.
    (4) Colegiul consultativ are in componenta reprezentanti propusi de comunitatile stiintifice, inclusiv universitare, si lucreaza in prezenta reprezentantilor societatii civile.
    Structura Colegiului consultativ reflecta competenta stiintifica, precum si cererea si oferta in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii.
    (5) Regulamentul-cadru si componenta Colegiului consultativ, precum si ale organelor de lucru ale acestuia se aproba prin ordin al ministrului cercetarii si tehnologiei.
    (6) Pentru activitatea desfasurata, membrii Colegiului consultativ si ai organelor de lucru ale acestuia sunt remunerati la nivelul gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitatile bugetare."
    11. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Obiectivele strategice urmarite prin planul national sunt stabilite si actualizate de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, in concordanta cu prioritatile politicilor economice si sociale ale Guvernului."
    12. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei prevede anual, in bugetul propriu, resursele financiare necesare realizarii politicilor in domeniul cercetarii-dezvoltarii si in domeniul stimularii inovarii.
    (2) In acest scop, in bugetul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, la titlul <<Transferuri>> se inscriu sume de la bugetul de stat pentru Fondul pentru cercetare-dezvoltare si Fondul pentru stimularea inovarii, denumite, in sensul prezentei ordonante, fonduri, precum si sume reprezentand bugete necesare contractarii unor servicii de consultanta si expertiza, pentru realizarea de studii, analize, monitorizari, evaluari si alte activitati similare in domeniul cercetarii-dezvoltarii si al inovarii, pentru evaluarea si controlul conducerii programelor si proiectelor pentru seminarii si mese rotunde, pentru actiuni promotionale de imagine si diseminare de informatii stiintifice, pentru traduceri.
    (3) Pentru serviciile de consultanta si expertiza prevazute la alin. (2), Ministerul Cercetarii si Tehnologiei poate, in urma unei competitii de oferte, sa incheie contracte si cu persoane fizice, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificarile ulterioare, cu profesori universitari, conferentiari universitari, sefi de lucrari, cercetatori stiintifici atestati, precum si cu experti autorizati. Aceste persoane nu au calitatea de colaborator, in sensul art. 20 si al anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991, republicata, si nici calitatea de angajat cu conventie civila, in sensul art. 2 din Legea nr. 83/1995.
    (4) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei prevede, de asemenea, in bugetul propriu, resurse financiare necesare efectuarii si a altor cheltuieli prevazute de lege."
    13. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Fondurile prevazute la art. 12 se constituie din resursele alocate de la bugetul de stat pentru realizarea programelor prevazute in planul national.
    (2) Alocatiile pentru programele multianuale se fac anual."
    14. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei poate atribui conducerea de programe institutiilor cu profil de cercetare-dezvoltare si inovare, universitatilor acreditate sau structurilor acestora, agentilor economici, altor institutii publice cu profil de cercetare-dezvoltare si inovare, precum si organizatiilor neguvernamentale cu competente in domeniu, stabilite pe baza de criterii de capabilitate, in sistem competitional sau in mod direct."
    15. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Atribuirea conducerii programelor se face conform normelor metodologice, care se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei."
    16. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    (1) Conducatorii de programe atribuie proiecte, pe baza de contract civil sau de contract de finantare, in sistem competitional sau, dupa caz, in mod direct sau in sistem institutional, avand dreptul ca o cota-parte din valoarea contractului sa fie prevazuta si utilizata pentru acoperirea cheltuielilor proprii ocazionate de realizarea contractului. Cuantumul si categoriile de cheltuieli, precum si alte conditii de acordare a acestei cote-parti se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.
    (2) Dupa caz, ofertele proiectelor sunt evaluate de catre comisii de evaluare, in baza unor criterii si proceduri specifice, elaborate de Ministerul Cercetarii si Tehnologiei."
    17. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Proiectele pot fi realizate, dupa caz, si de catre una sau mai multe persoane fizice.
    (2) In situatia in care proiectul se atribuie unei persoane fizice, aceasta, in calitate de conducator de proiect, trebuie sa fie autorizata sa desfasoare activitati in mod independent, conform Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificarile ulterioare, in domeniul cercetarii-dezvoltarii, consultantei, expertizei si altele asemenea.
    (3) Persoana fizica, conducator de proiect, trebuie sa aiba competenta, evaluata de catre comisiile de experti ale conducatorilor de programe. Sunt exceptati de la evaluare profesorii universitari, conferentiarii universitari, precum si cercetatorii stiintifici atestati."
    18. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    (1) Programele de stimulare a cercetarii-dezvoltarii pot include instrumente financiare destinate obtinerii unor rezultate de prestigiu, cat si valorificarii acestora, inclusiv prin parteneriat international.
    (2) Programele de stimulare a inovarii pot include in proiecte instrumente financiare destinate stimularii directe a intreprinderilor, in special a celor mici si mijlocii, prin care se valorifica rezultatele cercetarii-dezvoltarii, se absoarbe inovarea sau se adopta un comportament de firma inovativa, inclusiv prin parteneriat international si dezvoltare locala."
    19. Dupa articolul 22 se introduce articolul 22^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 22^1
    Prin utilizarea instrumentelor financiare, statul accepta existenta si preluarea riscului pe piata, pentru finantarile de la bugetul de stat, in vederea implementarii politicilor de cercetare-dezvoltare si inovare. Incadrarea in situatia de esec este constatata de Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, pe baza unor analize efectuate de experti. Esecul pe piata nu presupune obligativitatea recuperarii fondurilor cheltuite."
    20. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) Resursele alocate de la bugetul de stat pentru constituirea fondurilor prevazute la titlul <<Transferuri>> din bugetul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, potrivit prevederilor prezentei ordonante, se aloca expres catre si se contracteaza cu conducatorii de programe si cu conducatorii si realizatorii de proiecte sau de parti din acestea, prin exceptare de la prevederile art. 79 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul celorlalte cheltuieli mentionate la art. 12 alin. (2) din prezenta ordonanta.
    (3) Fondurile mentionate la alin. (1) si (2) nu se prevad in mod distinct pe destinatari si categorii de cheltuieli, prin exceptare de la prevederile art. 38 si ale art. 79 alin. (2) din Legea nr. 72/1996.
    (4) Personalul care participa la realizarea proiectelor cuprinse in planul national beneficiaza, lunar, pentru venitul obtinut din aceasta activitate, de o reducere a impozitului cu 50% ."
    21. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    Guvernul va aproba, in termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, normele metodologice prevazute la art. 16, elaborate de Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, precum si pe cele prevazute la art. 18 si 25, elaborate de Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, cu consultarea Ministerului Finantelor."
    22. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va stabili norme metodologice privind modul de acordare a burselor de cercetare din fonduri proprii."
    23. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    (1) Pentru anii 1997 si 1998, prevederile art. 8 alin. (1), art. 9, art. 12 lit. a) - c) si ale art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, referitoare la finantarea, contractarea si valorificarea activitatii de cercetare-dezvoltare, cuprinsa in Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica <<ORIZONT 2000>>, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.095/1995, precum si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.096/1995 isi mentin in continuare valabilitatea.
    (2) Pentru anii 1997 si 1998, fondurile prevazute la art. 13 vor fi constituite si vor functiona experimental.
    (3) In cursul anului 1997, pe masura elaborarii si aprobarii planului national, se vor finanta, in mod experimental, unele programe, in limita de pana la 30% din sumele prevazute in acest an, pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, in bugetul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei."
    24. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    Termenele prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996 si, ulterior, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 44/1996 si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/1997, se prelungesc dupa cum urmeaza: termenul prevazut la art. 25 alin. (1), precum si cel prevazut la art. 27, pana la data de 31 decembrie 1998."
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 194 din 25 august 1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 134 din 27 iunie 1996, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 13 alineatul (2) literele f) si j) vor avea urmatorul cuprins:
    "f) cheltuieli pentru finantarea intretinerii, exploatarii, functionarii si pazei instalatiilor speciale de interes national;"
    "j) cheltuieli pentru mobilitatea specialistilor din activitatea de cercetare-dezvoltare si inovare."
    2. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    (1) Rezultatele cercetarilor, concretizate in active tangibile si intangibile, efectuate si realizate din fonduri publice, se considera ca apartin executantului, cu respectarea prevederilor art. 5 si 48 din Legea nr. 64/1991, daca prin contract nu s-a prevazut altfel, si se inregistreaza in evidenta contabila a acestuia, indiferent de data finalizarii temelor, inclusiv cele obtinute din contracte al caror beneficiar este sau a fost Ministerul Cercetarii si Tehnologiei. Rezultatele cercetarilor finalizate in perioada 1 ianuarie 1993 - 31 decembrie 1995 se supun prevederilor prezentului articol.
    (2) Comunicarea stiintifica, prin orice mijloace, va face obiectul alineatului precedent, cu respectarea prevederilor legii privind proprietatea intelectuala."
    Art. 3
    Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetarii-dezvoltarii si inovarii, cu modificarile ulterioare, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 6 aprilie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VASILE LUPU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 6 aprilie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI
                       CRISTIAN SORIN DUMITRESCU

    ANEXA 1
    (la Ordonanta Guvernului nr. 8/1997)

    In sensul prezentei ordonante se intelege prin:
    1. cercetare fundamentala - activitatea orientata spre dobandirea de cunostinte stiintifice noi, precum si spre formularea si verificarea de noi ipoteze si teorii, fara a avea insa scop comercial sau industrial;
    2. cercetare aplicativa - activitatea orientata catre obiective practice, concretizata in investigatii cu caracter original, elaborate in scopul dobandirii unor cunostinte noi pentru dezvoltarea de noi produse, procese sau servicii sau pentru a imbunatati in mod semnificativ produsele, procesele sau serviciile existente;
    3. cercetare stiintifica - activitatile de cercetare fundamentala si de cercetare aplicativa, privite impreuna;
    4. cercetare precompetitiva - activitatea orientata spre transformarea rezultatelor cercetarii aplicative in planuri, scheme sau documentatii pentru noi produse, procese sau servicii, chiar daca acestea sunt destinate vanzarii sau utilizarii, si care includ fabricarea modelului experimental si a primului prototip, care nu pot fi utilizate in scopuri comerciale; cercetarea precompetitiva nu include schimbarile periodice sau de rutina ale produselor, liniilor de produs, proceselor de fabricatie, serviciilor sau ale altor activitati existente deja, chiar si in cazul in care aceste schimbari reprezinta imbunatatiri;
    5. cercetare competitiva - activitatea orientata spre transformarea rezultatelor cercetarii precompetitive in produse, procese si servicii care pot raspunde, in mod direct, cererii pietei; include si activitatile de inginerie a sistemelor, de inginerie si proiectare tehnologica;
    6. dezvoltare-tehnologica - activitatile de cercetare precompetitiva si de cercetare competitiva, privite impreuna si care contin activitatile de transfer tehnologic si de valorificare a inventiilor, prin care se realizeaza dezvoltarea, transferul si aplicarea rezultatelor cercetarii in economie si in societate si care au ca scop introducerea si materializarea de noi produse, procese si servicii, precum si perfectionarea celor existente;
    7. cercetare-dezvoltare - activitatile de cercetare stiintifica si de dezvoltare tehnologica, privite impreuna;
    8. inovare - activitatea orientata catre generarea, asimilarea si exploatarea noutatilor in sfera economica si in sfera sociala;
    9. inovarea - ca produs - o noua functie sau imbunatatirea ori largirea unei functionalitati a unui produs, proces sau serviciu, in oricare dintre domenii, si care ar putea ori poate raspunde cererii pietei sau care ar putea ori poate genera o noua cerere pe piata;
    10. inovarea - ca proces - activitatea care permite aparitia inovarii - ca produs, si care se bazeaza pe un comportament individual, social sau de firma, creativ si dinamic; inovarea - ca proces include cercetarea-dezvoltarea;
    11. inovare de produs - introducerea in circuitul economic a unui produs nou sau cu unele caracteristici imbunatatite in mod semnificativ, astfel incat sa se ofere consumatorului servicii noi sau imbunatatite;
    12. inovare tehnologica - introducerea in circuitul economic a unui proces sau a unei tehnologii ori ameliorarea semnificativa a celor existente, inclusiv imbunatatirea metodelor de gestiune si organizare a muncii;
    13. transfer tehnologic - activitatea de a disemina informatii, a explica, a transfera cunostinte, a acorda consultanta si a comunica cu persoane care nu sunt experti in problema, despre rezultatele cercetarii fundamentale, aplicative si precompetitive, intr-un asemenea mod incat creste sansa aplicarii unor astfel de rezultate, cu conditia sa existe un proprietar al rezultatelor;
    14. valorificare - procesul prin care rezultatele cercetarii competitive ajung sa fie utilizate, conform cerintelor activitatii industriale sau comerciale, in viata sociala si culturala;
    15. diseminare - transmiterea informatiilor, a experientei si a bunelor practici, precum si cooperarea pentru promovarea inovarii, pentru sprijinirea celor care vor sa-si creeze intreprinderi inovative si pentru sprijinirea proiectelor inovative;
    16. absorbtia inovarii - capacitatea mediului socioeconomic de a ingloba inovarea, in mod deosebit in intreprinderi, de a utiliza, transforma si largi cunostintele despre rezultatele inovarii, in scopul de a se largi posibilitatea aplicarii acestor rezultate in noi produse, procese sau servicii;
    17. difuzia inovarii - modalitatea prin care se raspandeste inovarea prin intermediul mecanismelor de piata sau prin alte mijloace;
    18. proiect - un scop bine definit, care este prevazut sa se realizeze intr-o perioada determinata si in limitele resurselor alocate si caruia ii este atasat un set de reguli, obiective si activitati;
    19. proiect tehnologic inovativ - proiectul prin care o intreprindere poate introduce sau achizitiona o noua tehnologie, utilaj specific, echipament, instalatie, in vederea obtinerii unor produse, procese sau servicii noi ori imbunatatite, sau prin care se urmareste producerea unor noi produse ori servicii, cerute pe piata, sau prin care se adopta un comportament inovativ;
    20. tema in programe de cercetare-dezvoltare - cadrul de referinta al unei necesitati, al uneia sau mai multor discipline in domeniul cercetarii-dezvoltarii, al unei tehnologii ori al unui sector sau al unui domeniu al societatii, pentru care se pot defini proiecte;
    21. tema in programe de stimulare a inovarii - o disciplina a inovarii - ca proces, un set coerent de alternative pentru abordari actuale sau o industrie in care rezultatele unui proiect de inovare pot fi absorbite sau difuzate;
    22. program - set de teme care au legatura intre ele si prin care se urmareste implementarea unei politici;
    23. politica - directia, desfasurarea sau modul de actiune, adoptate de catre Guvern, de catre un minister sau de catre un alt organ de specialitate al administratiei publice centrale, precum si al administratiei publice locale;
    24. conducere de program/proiect - activitatea de a controla si de a administra conducerea unui program/proiect, prin monitorizarea performantelor si prin decizie, in baza unui plan predefinit;
    25. consultant - persoana fizica sau juridica care acorda consultanta sau servicii profesionale;
    26. expert - persoana fizica sau juridica avand cunostinte, pricepere si specializare intr-un anumit domeniu;
    27. organizatie neguvernamentala - persoana juridica romana de drept public sau privat, de interes obstesc, nepolitica, fara scop lucrativ, recunoscuta, potrivit legii, ca avand personalitate juridica si care nu este investita cu exercitiul autoritatii de stat si nici nu face parte din sistemul administratiei publice;
    28. grant - alocatia nerambursabila catre persoane fizice, organizatii neguvernamentale, agenti economici si institutii publice;
    29. instrumente financiare - modalitatile de interventie financiara pentru a reduce riscul pe piata sau pentru alte scopuri, prin oferirea de capital in mod ocazional sau in mod constant pe o perioada; astfel de instrumente sunt: grant, subventie, participare la capital, capital de start, capital de risc, microcredit, fond de dezvoltare si altele asemenea;
    30. demonstrare   activitatea care urmareste sa dovedeasca atat viabilitatea unei noi tehnologii, cat si, dupa caz, posibilele sale avantaje economice, in scopul aplicarii de noi tehnologii si de implicare a participarii atat a producatorilor, cat si a utilizatorilor;
    31. monitorizare   activitatea de a urmari, observa, masura si verifica, in mod sistematic, o activitate din punct de vedere al performantelor si al eficientei folosirii resurselor umane, materiale si financiare, precum si de a concepe masurile adecvate pentru atingerea obiectivelor stabilite in conditiile predefinite.SmartCity5

COMENTARII la Legea 95/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 95 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu