E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 92 din 10 aprilie 2007

serviciilor de transport public local

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 262 din 19 aprilie 2007Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind înfiinţarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciilor de transport public în comune, oraşe, municipii, judeţe şi în zonele asociaţiilor de dezvoltare comunitară.

(2)   Prezenta lege stabileşte cadrul juridic privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea compartimentelor sau serviciilor specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, judeţene şi ale municipiului Bucureşti.

(3)  Transportul local de persoane şi de mărfuri poate fi transport public sau transport în cont propriu, aşa cum acestea sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare.

(4)  Serviciul de transport public local de persoane şi de mărfuri se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, pe raza administrativ-teritorială respectivă, cu respectarea următoarelor principii:

a)  promovarea concurenţei între operatorii de transport, respectiv transportatorii autorizaţi, cărora li s-a atribuit executarea serviciului;

b)   garantarea accesului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport şi al transportatorilor autorizaţi la piaţa transportului public local;

c)   garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciului de transport public local;

d)   rezolvarea problemelor de ordin economic, social şi de mediu ale localităţilor sau judeţului respectiv;

e)    administrarea eficientă a bunurilor aparţinând sistemelor de transport proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale;

f)  utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public local;

g)   deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor şi a persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurări;

h) asigurarea executării unui transport public local suportabil în ceea ce priveşte tariful de transport;

i) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcţi ai transportului, denumiţi în continuare utilizatori, şi prin finanţareade la bugetele locale, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport şi transportatorii autorizaţi;

j) autonomia sau independenţa financiară a operatorilor de transport şi a transportatorilor autorizaţi;

k) susţinerea dezvoltării economice a localităţilor prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;

l) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale personalului instituţiilor publice şi ale operatorilor economici pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale prin servicii de calitate;

m) protecţia categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local;

n) integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimaţie de călătorie pentru toate mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate;

o) dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente;

p) consultarea asociaţiilor reprezentative ale operatorilor de transport şi/sau ale transportatorilor autorizaţi, precum şi ale utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind transportul public local şi modalităţile de funcţionare a acestui serviciu.

(5)   Statul sprijină prin măsuri legislative şi economice dezvoltarea cantitativă şi calitativă a serviciilor de transport public local, precum şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local.

(6)    Principalele obiective urmărite de autorităţile administraţiei publice locale în domeniul serviciului de transport public local sunt:

a)    înfiinţarea de compartimente sau servicii de specialitate pentru transportul public local, cu sau fără personalitate juridică, după caz, denumite în continuare autorităţi locale de transport;

b)      asigurarea finanţării necesare dezvoltării componentelor sistemului de transport public local, în condiţiile în care acestea aparţin domeniului public sau privat al autorităţilor administraţiei publice locale;

c)   asigurarea transparenţei în procedurile de achiziţie publică;

d)   informarea şi consultarea periodică a populaţiei asupra politicilor de dezvoltare durabilă din domeniul serviciului de transport public local;

e)   acordarea unor facilităţi de transport anumitor categorii de persoane;

f)   corelarea capacităţii mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente;

g)   asigurarea continuităţii serviciilor de transport prin programele de transport sau de funcţionare, după caz, corelate cu fluxurile de călători sau de mărfuri existente;

h) atribuirea serviciilor de transport public local operatorilor de transport rutier şi transportatorilor autorizaţi, în funcţie de nivelul efortului investiţional al acestora realizat în mijloacele de transport şi în infrastructura de transport.

(7)  Serviciile de transport public local se desfăşoară cu respectarea reglementărilor în vigoare privind legalitatea transportului, condiţiile de lucru, de exploatare a vehiculelor şi de exploatare a infrastructurii, precum şi condiţiile privind siguranţa circulaţiei.

(8)  In toate raporturile generate de executarea serviciilor de transport public local, protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară.

Art. 2. - (1) In condiţiile în care în transportul public local se acordă facilităţi de transport uneia sau mai multor categorii de persoane, serviciul prin care se realizează transportul respectiv se consideră serviciu public subvenţionat de transport.

(2)   Serviciul public subvenţionat de transport se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare, republicată.

(3)   Serviciul public subvenţionat de transport se realizează în condiţiile îndeplinirii tuturor obligaţiilor de exploatare, a obligaţiilor de transport şi a obligaţiilor tarifare, aşa cum acestea sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 97/1999, republicată.

Art. 3. - (1) Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării transportului public local, precum şi a transportului public judeţean de persoane.

(2)  Serviciile de transport public local includ serviciile de transport public de persoane, serviciile de transport public de mărfuri, precum şi alte servicii de transport public.

(3)   Serviciile de transport public local de persoane cuprind:

a)  transport prin curse regulate;

b)  transport prin curse regulate speciale;

c)  transport cu autoturisme în regim de taxi;

d)  transport cu autoturisme în regim de închiriere.

(4)   Serviciile de transport public local de mărfuri, în sensul prezentei legi, sunt transporturile publice efectuate cu autovehicule a căror masă maximă autorizată, cu tot cu remorcă, nu depăşeşte 3,5 tone şi cuprind:

a)  transportul în regim contractual;

b)  transportul în regim de taxi.

(5)  Alte servicii de transport public local cuprind:

a)  transport de persoane pe cablu;

b)  transporturi de mărfuri efectuate cu tractoare cu remorci;

c)  transporturi de persoane şi mărfuri pe căi navigabile interioare;

d) transporturi efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare.

CAPITOLUL II

Serviciile de transport public local de persoane

SECŢIUNEA 1

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate

Art. 4. - (1) Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate transportul public care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a)   se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit şi licenţiat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, sau de către un transportator autorizat, aşa cum acesta este definit şi autorizat conform prevederilor prezentei legi;

b)   se efectuează numai pe raza teritorial-administrativă a unei localităţi, în cazul transportului local, sau numai între localităţile unui judeţ, în cazul transportului judeţean. In cazul în care traseul transportului pe şină depăşeşte limita localităţii, acesta va fi considerat transport public local;

c)   se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către consiliul local, consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti;

d)  se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau metrou, deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz, în judeţul sau localitatea respectivă. In condiţiile prezentei legi, transportul realizat cu troleibuze, tramvaie sau metrou se realizează de către transportatorii autorizaţi;

e)  persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite staţii sau autogări, după caz;

f)   pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimaţii de călătorie individuale eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

g)  transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licenţe de traseu şi caiete de sarcini, elaborate şi eliberate în condiţiile stabilite prin normele de aplicare elaborate de Ministerul Administraţiei şi Internelor*) şi aprobate prin ordin al ministrului, denumite în continuare Norme.

(2) Conducătorul mijlocului de transport în comun este obligat să prezinte la controlul în trafic următoarele documente, după caz:

a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenţei;

b)  programul de circulaţie;

c)   copia conformă a licenţei de transport, în cazul autobuzelor;

d)  alte documente stabilite de legile în vigoare.

*) Conform art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea „Ministerul Administraţiei şi Internelor" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Internelor şi Reformei Administrative".

SECŢIUNEA a 2-a

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale

Art. 5. - (1) Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public efectuat tur-retur, pe rute şi cu programe de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de transport sau de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, şi anume: transportul copiilor, elevilor şi studenţilor la şi de la instituţiile de învăţământ, transportul salariaţilor la şi de la instituţiile la care sunt salariaţi sau transportul angajaţilor unui operator economic la şi de la locul de muncă.

(2)   Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale se poate desfăşura pe teritoriul localităţii de autorizare sau între aceasta şi orice altă localitate de pe raza judeţului respectiv.

(3)   Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale sau judeţene se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licenţe de transport şi caiete de sarcini elaborate şi eliberate de primărie sau de consiliul judeţean, după caz, în condiţiile stabilite prin Norme.

(4)  Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:

a)   se execută cu autobuze deţinute în proprietate, înmatriculate în judeţul respectiv, sau în baza unui contract de leasing, pe baza unor programe de circulaţie stabilite de către cel care a angajat transportul cu operatorul de transport rutier;

b)  se execută de către un operator de transport astfel cum este definit şi licenţiat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

c)  persoanele transportate se îmbarcă şi se debarcă în staţii stabilite special, în locul unde îşi desfăşoară activitatea sau la domiciliu/reşedinţă;

d)   operatorul de transport rutier încasează de la beneficiarul transportului sau de la cel care a angajat transportul contravaloarea serviciului stabilită în conformitate cu prevederile contractului de transport încheiat între aceştia;

e)   persoanele transportate se legitimează pe baza legitimaţiei de serviciu valabile.

(5)  Conducătorul autobuzului este obligat să prezinte la controlul în trafic următoarele documente:

a)   contractul de transport încheiat între beneficiarul transportului sau persoana care a angajat transportul şi operatorul de transport rutier;

b)  lista persoanelor transportate, ca anexă la contractul de transport;

c)   licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenţei;

d)  copia conformă a licenţei de transport;

e)  alte documente prevăzute de legile în vigoare.

SECŢIUNEA a 3-a

Serviciul de transport cu autoturisme în regim de taxi şi de transport cu autoturisme in regim de inchiriere

Art. 6. - (1) Serviciul de transport public de persoane realizat în regim de taxi sau transportul public de persoane realizat cu autoturisme în regim de închiriere se organizează ca serviciu de utilitate publică care asigură nevoia de deplasare a populaţiei din localitate sau a celei aflate în tranzit.

(2)   Transportul în regim de taxi se efectuează în localitatea de autorizare şi, ocazional, între aceasta şi orice altă localitate, cu obligaţia revenirii autoturismului în localitatea de autorizare după efectuarea fiecărei curse.

(3)  Transportul cu autoturisme în regim de închiriere se efectuează în localitatea de autorizare sau între aceasta şi orice altă localitate, cu obligaţia revenirii autovehiculului în localitatea de autorizare după efectuarea transportului conform contractului.

(4)  Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se efectuează de către transportatorii autorizaţi, precum şi de compartimentele sau serviciile de specialitate ale primăriei.

(5)   Serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi, precum şi serviciul de transport public local de persoane cu autoturisme în regim de închiriere sunt reglementate prin lege specială, ţinându-se seama de prevederile prezentei legi, de prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL III

Serviciul de transport public local de mărfuri în regim contractual şi în regim de taxi

Art. 7. - (1) Serviciul de transport public local de mărfuri în regim contractual se organizează pentru a satisface nevoia de transport de mărfuri a persoanelor fizice sau juridice denumite utilizatorii transportului.

(2) Serviciul de transport public de mărfuri în regim contractual se realizează cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a)  transportul se realizează cu vehicule sau ansambluri de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 tone, deţinute în proprietate de către transportatorul autorizat şi înmatriculate în judeţul respectiv sau în baza unui contract de leasing;

b)   transportul se poate efectua în localitatea de autorizare sau între localitatea de autorizare şi alte localităţi, în trafic judeţean, interjudeţean sau internaţional;

c)   transportul se efectuează de un transportator autorizat, pe bază de contract de transport încheiat cu utilizatorul transportului;

d)  pentru efectuarea serviciului, transportatorul autorizat încasează, pe bază de documente fiscale, de la utilizatorul transportului, contravaloarea serviciului prestat aşa cum a fost convenit în contractul de transport;

e) este asimilat ca transportator autorizat orice operator de transport rutier care utilizează şi vehicule de transport marfă a căror masă maximă totală autorizată nu depăşeşte 3,5 tone. In acest caz, licenţa de transport este asimilată cu autorizaţia de transport.

(3) Conducătorul vehiculului pentru transport public de mărfuri este obligat să prezinte la controlul în trafic următoarele documente:

a)   copia conformă a autorizaţiei de transport, care se eliberează de către autoritatea de autorizare, inclusiv pentru operatorii de transport rutier deţinători ai unei licenţe de transport, în conformitate cu prevederile alin. (2) lit. e);

b)  contractul de transport;

c)    actele însoţitoare ale mărfii, care dovedesc provenienţa şi destinatarul acesteia;

d)  alte documente stabilite prin legile în vigoare.

Art. 8. - (1) Serviciul de transport public local de mărfuri în regim de taxi se organizează ca serviciu de utilitate publică în localitatea de autorizare şi între aceasta şi orice altă localitate, cu obligaţia revenirii autovehiculului în localitatea de autorizare după efectuarea fiecărei curse.

(2) Serviciul de transport public local de mărfuri în regim de taxi este reglementat prin lege specială, ţinându-se seama de prevederile Legii nr. 51/2006 şi de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - Transportul public local efectuat cu vehicule în cadrul serviciului de salubrizare, în cadrul serviciului de ambulanţă sau în cadrul altor servicii de transport public local care nu fac obiectul cap. IV este asimilat cu transportul public local de mărfuri în regim contractual şi se poate realiza pe baza licenţei de transport sau a autorizaţiei de transport, după caz.

CAPITOLUL IV

Alte servicii de transport public local

SECŢIUNEA 1

Serviciul de transport public local de persoane pe cablu

Art. 10. - (1) Serviciul de transport public local de persoane pe cablu se organizează pentru a satisface nevoia de mobilitate a populaţiei în scop turistic, sportiv sau de agrement.

(2) Serviciul de transport public local de persoane pe cablu se realizează cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a)  transportul se realizează cu mijloace de transport specifice, cuplate la un cablu aflat în mişcare;

b)   transportul se efectuează de către transportatorii autorizaţi pe baza programelor de transport întocmite de aceştia, aprobate de către consiliul local, consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în a cărui rază de autoritate se găseşte staţia de plecare;

c)  persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în staţiile de plecare sau sosire, după caz;

d)  pentru efectuarea serviciului, transportatorul autorizat percepe şi încasează de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimaţii de călătorie, aprobat prin hotărâre de către autoritatea administraţiei publice respective.

(3) Serviciul de transport public local de persoane cu vehicule pe cremaliera şi altele asemenea se asimilează cu serviciul de transport public local de persoane pe cablu.

SECŢIUNEA a 2-a

Serviciul de transport public local de mărfuri cu tractoare cu remorci

Art. 11. - (1) Serviciul de transport public local de mărfuri, efectuat cu tractoare cu remorci, se realizează cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a)  transportul se realizează cu remorci sau semiremorci tractate de tractoare rutiere deţinute de transportatorul autorizat în proprietate, înmatriculate în judeţul respectiv, sau în baza unui contract de leasing;

b)  transportul se realizează în localitatea de autorizare sau între aceasta şi alte localităţi din judeţ ori din judeţele limitrofe;

c)  transportul se realizează de către un transportator autorizat;

d)  pentru efectuarea serviciului, transportatorul autorizat percepe şi încasează, pe bază de documente fiscale, de la utilizatorul transportului, contravaloarea serviciului prestat, aşa cum a fost convenit între părţi;

e)  este asimilat ca transportator autorizat orice operator de transport rutier care utilizează şi tractoare cu remorci pentru transport marfă. In acest caz, licenţa de transport este asimilată cu autorizaţia de transport.

(2) Conducătorul tractorului este obligat să prezinte la controlul în trafic următoarele documente:

a)   copia conformă a autorizaţiei de transport, care se eliberează de autoritatea de autorizare, inclusiv pentru operatorii de transport deţinători ai unei licenţe de transport, conform prevederilor alin. (1) lit. e);

b)   documentul fiscal care atestă că serviciul de transport a fost plătit anticipat;

c)    actele însoţitoare ale mărfii, care dovedesc provenienţa şi destinatarul acesteia, în condiţiile în care marfa nu face obiectul bunurilor din gospodăria proprie a utilizatorilor;

d)  alte documente prevăzute de lege.

SECŢIUNEA a 3-a

Serviciul de transport public local de persoane şi mărfuri pe căile navigabile interioare

Art. 12. - (1) Serviciile de transport public local de persoane şi mărfuri pe căile navigabile interioare, considerate servicii publice subvenţionate de transport, sunt reglementate în conformitate cu prevederile art. 2, cu prevederile Legii nr. 51/2006, precum şi ale altor reglementări în vigoare.

(2)   Serviciul de transport public local de persoane pe căile navigabile interioare se poate realiza prin servicii de transport prin curse regulate, considerate servicii publice subvenţionate de transport şi prin servicii de transport ocazionale.

(3)   Programele de transport public de persoane pe trasee la nivel local sau la nivel judeţean se realizează cu aprobarea consiliului local, consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

SECŢIUNEA a 4-a

Serviciul de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare

Art. 13. - (1) Serviciul de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare se realizează cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a)   transportul se realizează cu vehicule special amenajate deţinute de transportatorul autorizat în proprietate sau în baza unui contract de leasing;

b)  transportul se efectuează în localitatea de autorizare sau între localitatea de autorizare şi alte localităţi;

c)   pentru efectuarea serviciului, transportatorul autorizat percepe şi încasează de la persoanele care au comandat executarea serviciului un tarif pe bază de document fiscal.

(2) Conducătorul vehiculului este obligat să prezinte la controlul în trafic următoarele documente:

a)   copia conformă a autorizaţiei de transport, eliberată de autoritatea de autorizare;

b)   documentul fiscal care atestă că serviciul de transport respectiv a fost plătit anticipat;

c)  alte documente prevăzute de lege.

CAPITOLUL V

Servicii de transport public local şi sisteme de transport public local de persoane

Art. 14. - (1) Serviciile de transport public local se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de transport, formează sistemul de transport public local.

(2)  Infrastructura tehnico-edilitară cuprinde:

a)   construcţii, instalaţii şi echipamente specifice pentru întreţinerea, repararea şi parcarea mijloacelor de transport, precum: depouri, autobaze, garaje, ateliere, staţii de spălare şi igienizare etc;

b)   dispecerate şi dotări speciale de urmărire şi coordonare în trafic a vehiculelor de transport, de intervenţie şi de depanare;

c)  calea de rulare a tramvaielor şi a metroului;

d)  echipamente, mijloace specifice de transport, cabluri şi elemente de susţinere, în cazul transportului pe cablu;

e)  reţele electrice de contact pentru tramvaie, troleibuze, metrou şi pentru transportul pe cablu;

f)  sistemul energetic de alimentare a reţelelor de contact electrice, staţii de transformare-redresare, sisteme de conectare, racorduri de alimentare aferente reţelelor de contact;

g)  reţeaua de drumuri, tuneluri, căi navigabile, galerii şi staţii de metrou, precum şi construcţii şi instalaţii aferente;

h) amenajări stradale, precum: staţii de îmbarcare-debarcare, puncte de vânzare a legitimaţiilor de călătorie;

i) autogări şi terminale pentru îmbarcare, debarcare sau schimb de călători;

j) gări fluviale.

(3)   Prin mijloace de transport destinate serviciului de transport public local de persoane se înţeleg:

a) autobuze - autovehicule destinate şi echipate pentru transportul de persoane şi al bagajelor acestora, aşa cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

b)  tramvaie;

c)  troleibuze;

d)  trenuri de metrou;

e)  mijloace specifice de transport, în cazul transportului pe cablu;

f)  autoturisme;

g)   nave de transport de pasageri sau mărfuri pe căile navigabile interioare.

Art. 15. - Componentele infrastructurii tehnico-edilitare aferente transportului public local se pot afla în proprietatea publică sau privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale ori în proprietatea unor persoane juridice de drept privat. Conform prevederilor legale, componentele infrastructurii tehnico-edilitare se evidenţiază şi se inventariază în cadastrele imobiliar-edilitare ale unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile legii.

CAPITOLUL VI

Autorităţi şi competenţe

Art. 16. - (1) Consiliile locale, consiliile judeţene, precum şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor de transport public desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora, precum şi să înfiinţeze societăţi de transport public dacă acestea nu există.

(2)   Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a stabili şi de a aplica strategia pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de transport public local, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de cerinţele de transport public local, evoluţia acestora, precum şi de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse şi emisii minime de noxe.

(3)   Consiliile judeţene sunt obligate să înfiinţeze autorităţi judeţene de transport prin care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate desfăşurat între localităţile judeţului, inclusiv în cazul în care acestea au înfiinţat o asociaţie de dezvoltare comunitară, precum şi să înfiinţeze societăţi de transport public judeţean de persoane prin curse regulate necesare, dacă acestea nu există.

(4)   Consiliile judeţene coordonează şi cooperează cu consiliile locale cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru corelarea acestuia cu serviciile de transport public local de persoane la nivelul localităţilor.

(5)   Unităţile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele, conform legii, în vederea asigurării şi dezvoltării serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate, precum şi pentru exploatarea în interes comun a sistemului de transport public local de persoane prin curse regulate în condiţii stabilite prin prezenta lege şi prin Legea nr. 51/2006.

Art. 17. - (1) Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii:

a) evaluarea fluxurilor de transport de persoane şi de mărfuri şi determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerinţelor de transport public local, precum şi anticiparea evoluţiei acestora;

b)   stabilirea traseelor principale şi secundare şi a programelor de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate şi atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile prezentei legi;

c)  actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, internaţional, feroviar, aerian sau naval de persoane existent, precum şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou şi în regim de taxi, după caz;

d)   întocmirea şi urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de transport public local, în condiţiile legii;

e)   aprobarea studiilor de fezabilitate privind înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea unei părţi sau a întregului sistem de transport public local, aflat în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale ori în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a asociaţiilor de dezvoltare comunitară;

f)   proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistemelor de transport public local într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor/judeţelor, cu planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, de protecţie a mediului, cu modalităţile de realizare a serviciilor respective şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

g)   asocierea intercomunitară în condiţiile legii, în vederea realizării unor investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local, precum şi administrarea acestuia;

h) concesionarea, precum şi încheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local de persoane şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din proprietatea publică sau privată a localităţilor;

i) acordarea de facilităţi şi subvenţii operatorilor de transport rutier şi transportatorilor autorizaţi care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, susţinerea şi încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare;

j) autorizarea transportatorilor, denumiţi transportatori autorizaţi, astfel cum au fost definiţi prin prezenta lege, pentru realizarea de către aceştia a serviciului de transport public local, respectiv:

1.   transportul public de persoane prin curse regulate executate cu tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou;

2.  transportul public local de persoane sau de mărfuri în regim de taxi;

3.  transportul public local de persoane cu autoturisme în regim de închiriere;

4.    transportul public local de mărfuri în regim contractual;

5.   alte servicii de transport public local, cu excepţia transportului de mărfuri şi persoane pe căile navigabile interioare care se realizează pe bază de licenţe de transport emise de Autoritatea Navală Română;

k) finanţarea sau, după caz, contractarea ori garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor pentru realizarea programelor de investiţii vizând dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor de transport, precum şi înfiinţarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea şi extinderea sistemului de transport public local aparţinând patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale;

l) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor serviciilor de transport public local, cu consultarea asociaţiilor reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu;

m) stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;

n) stabilirea subvenţiei acordate de la bugetul local sau judeţean, după caz, pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat, după caz, pentru efectuarea serviciului şi sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării transportului;

o) asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, ori prin lege.

(2)   In exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri sau emit dispoziţii, după caz.

(3)   Impotriva hotărârilor sau dispoziţiilor autorităţilor administraţiei publice locale, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Art. 18. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale, în raporturile cu operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi care efectuează serviciile de transport public local, au următoarele drepturi:

a)   să convoace pentru audieri operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciilor respective;

b)  să analizeze, să verifice şi să aprobe documentaţiile justificative de ajustare a tarifelor de călătorie propuse de operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi în corelare cu reglementările în vigoare vizând asigurarea ratei suportabilităţii costurilor pentru utilizatori;

c)   să verifice şi să controleze periodic modul de realizare a serviciului de transport public local;

d)   să actualizeze programele de transport public de persoane prin curse regulate, în conformitate cu cerinţele de transport;

e)   să sancţioneze operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi în cazul în care aceştia nu prestează serviciul la parametrii de performanţă, eficienţă şi calitate la care s-au obligat prin contractul de atribuire a gestiunii şi caietul de sarcini.

(2) In cazul unor abateri grave ale operatorilor de transport rutier sau ale transportatorilor autorizaţi, autorităţile administraţiei publice locale pot, după caz, rezilia contractul de atribuire a gestiunii serviciului şi/sau pot solicita motivat emitentului retragerea licenţei de transport sau a autorizaţiei, după caz.

Art. 19. - Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii faţă de operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi:

a)   să asigure un tratament egal şi nediscriminatoriu pentru toţi operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi;

b)  să asigure accesul operatorilor de transport rutier şi transportatorilor autorizaţi pentru realizarea serviciilor de transport public local într-un mediu concurential şi transparent;

c)   să reglementeze, prin norme locale, modul de organizare şi funcţionare a fiecărui serviciu de transport public local;

d)  să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de transport rutier şi a tranportatorilor autorizaţi;

e)   să asigure finanţările convenite prin reglementările privind modalitatea de gestiune a serviciilor, dacă este cazul;

f)   să respecte obligaţiile pe care şi le-au asumat prin contractele de atribuire a gestiunii, inclusiv pe cele referitoare la regimul investiţiilor realizate de operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi din fonduri proprii.

Art. 20. - (1) Autorităţile de reglementare competente la nivel central pentru domeniul serviciilor de transport public local sunt Autoritatea Rutieră Română, Autoritatea Navală Română şi Autoritatea Feroviară Română din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumite în continuare A.R.R., A.N.R. şi, respectiv, A.F.E.R., precum şi Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.

(2) A.R.R. are, în principal, următoarele atribuţii:

a)   acordă operatorilor de transport rutier licenţe de transport, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

b)   monitorizează şi controlează respectarea de către operatorii de transport a condiţiilor impuse prin licenţele de transport, precum şi prin reglementările legale în vigoare privind transportul rutier;

c)   asigură corelarea programelor de transport de persoane judeţene cu programele de transport de persoane interjudeţene şi internaţionale în vederea aprobării lor de către consiliile judeţene;

d)   participă la comisiile paritare pentru atribuirea licenţelor de traseu pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe trasee judeţene, în coformitate cu prevederile prezentei legi;

e)   elaborează, în conformitate cu prevederile prezentei legi, precum şi ale legilor în vigoare, regulamente-cadru şi caiete de sarcini-cadru pentru efectuarea transportului public local, cu excepţia transportului public pe căile navigabile interioare, a transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere şi a transportului cu metroul;

f) emite licenţe de traseu în transportul public judeţean de persoane prin curse regulate în baza hotărârilor comisiei paritare formate din reprezentanţii consiliului judeţean şi reprezentanţii agenţiei A.R.R. din judeţul respectiv.

(3)  A.N.R. are, în principal, următoarele atribuţii:

a)   elaborează regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului public pe căile navigabile interioare;

b)   acordă licenţe de transport pentru operatorii de transport pe căile navigabile interioare;

c)   avizează programele de transport de persoane întocmite de autorităţile administraţiei publice respective.

(4)  A.F.E.R. are, în principal, următoarele atribuţii:

a)   elaborează regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului public de persoane cu trenurile de metrou;

b)   acordă licenţe de transport pentru operatorii de transport cu trenuri de metrou.

(5)   A.N.R.S.C. are, în principal, următoarele atribuţii:

a)  reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor de autorizare din cadrul administraţiei publice locale, judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

b)   elaborează norme-cadru privind modalitatea de atribuire a autorizaţiilor de transport, a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi norme-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor, stabileşte indicatorii de performanţă şi modalităţile de evaluare a serviciilor de transport public local;

c)   elaborează regulamentul-cadru de autorizare a compartimentelor sau serviciilor specializate de transport din cadrul administraţiei publice locale atât ca autorităţi de autorizare, cât şi ca operatori de transport rutier, dacă este cazul, aprobate prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C;

d)  autorizează, după caz, structurile proprii ale consiliilor locale, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi ale asociaţiilor de dezvoltare care solicită să devină transportatori autorizaţi;

e)  monitorizează şi sancţionează abaterile din activitatea autorităţilor administraţiei publice locale, a operatorilor de transport şi a transportatorilor autorizaţi, cu privire la:

1.  respectarea procedurilor legale de atribuire a gestiunii serviciului;

2.   respectarea procedurilor de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor, în conformitate cu normele-cadru.

(6)   Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene sunt autorităţi de reglementare în domeniul transportului public local şi prin autorităţile de autorizare îşi exercită faţă de toţi operatorii de transport şi transportatorii autorizaţi, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, forma de proprietate sau modul de organizare, atribuţiile şi competenţele acordate prin Legea nr. 51/2006 şi prin prezenta lege.

(7)   Autorităţile locale sau judeţene de reglementare realizează regulamente de organizare şi funcţionare a fiecărui serviciu de transport public local, în conformitate cu regulamentele-cadru existente, cu prevederile prezentei legi şi cu alte reglementări în vigoare.

(8)   Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit prevederilor prezentei legi, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti   înfiinţează, pe aria sa de competenţă administrativ-teritorială, în cadrul aparatului propriu, Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti ca autoritate locală de transport, denumită în continuare A.M.T.B., care are atribuţii şi obligaţii stabilite de A.N.R.S.C, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale Legii nr. 51/2006, precum şi următoarele obligaţii:

a)  coordonarea unitară a serviciului de transport public local la nivelul municipiului Bucureşti;

b)   gestionarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare, aferente sistemului de transport public local;

c)   administrarea activităţii de transport cu trenurile de metrou, în conformitate cu prevederile stabilite prin hotărâre de Guvern;

d)   elaborarea şi supunerea spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucureşti a strategiilor şi a programelor de dezvoltare şi modernizare a serviciilor de transport public local şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente.

CAPITOLUL VII

Administrarea serviciilor de transport public local

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

Art. 21. - (1) Serviciile de transport public local se pot administra prin atribuirea acestora în următoarele modalităţi:

a)  gestiune directă;

b)  gestiune delegată;

c)  alte modalităţi stabilite prin prezenta lege.

(2)   Alegerea modalităţii de atribuire a serviciilor de transport public local se face, în condiţiile prezentei legi, precum şi ale Legii nr. 51/2006, prin hotărâre adoptată de consiliile locale, de consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(3)   Indiferent de modalitatea de atribuire adoptată, activităţile specifice serviciului de transport public local se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile regulamentelor serviciilor de transport public local elaborate de autorităţile locale de transport şi aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene şi ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de transport public local, elaborat de A.R.R., A.F.E.R. şi A.N.R., după caz.

(4)   Atribuirea gestiunii serviciilor de transport se va realiza în conformitate cu prevederile procedurii-cadru privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local.

(5)  Bunurile şi elementele componente ale sistemelor de transport local aflate în domeniul public sau privat al administraţiei publice respective vor putea fi date în exploatare pentru prestarea serviciului de transport public operatorilor de transport sau transportatorilor autorizaţi cărora li s-a atribuit gestiunea serviciului.

(6)  Atribuirea bunurilor şi a elementelor componente ale sistemelor de transport menţionate la alin. (5) se face prin gestiune delegată, încheindu-se un contract de concesiune, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

SECŢIUNEA a 2-a

Gestiunea directă

Art. 22. - (1) In cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit prestarea serviciului de transport public local şi toate sarcinile şi responsabilităţile, potrivit legii, privind organizarea, coordonarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului de transport public local, precum şi administrarea sistemului de utilităţi publice aferente.

(2)  Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de transport rutier care sunt structuri proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale, judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară înfiinţate în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, şi care sunt deţinătoare de licenţe sau autorizaţii de transport.

(3)   Gestiunea directă se realizează prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, privind atribuirea şi darea în administrare a serviciului.

SECŢIUNEA a 3-a

Gestiunea delegată

Art. 23. - (1) Gestiunea delegată este forma de atribuire prin concesionare a serviciului de transport public local prin care autorităţile administraţiei publice locale transferă unuia sau mai multor operatori de transport rutier sau transportatori autorizaţi cu capital public, privat sau mixt sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la prestarea propriu-zisă a serviciului, precum şi la exploatarea, întreţinerea, reabilitarea şi modernizarea bunurilor proprietate publică aferente sistemului de transport public local, în baza unui contract de delegare a gestiunii.

(2) In cadrul unei localităţi, al unei asociaţii de dezvoltare comunitară sau al unui judeţ, serviciul de transport public local va fi atribuit în gestiune delegată prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv, a asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz.

Art. 24. - (1) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autovehicule sau nave, se realizează prin contract de delegare a gestiunii, pe baza autorizaţiei de transport sau a licenţei de transport, după caz, la care autoritatea de autorizare eliberează pentru fiecare mijloc de transport stabilit câte o copie conformă a acestora, precum şi licenţele de traseu în conformitate cu condiţiile de concesionare, prin licitaţie, a serviciului preluate prin contractul de atribuire a gestiunii.

(2)   Serviciul de transport public local de persoane efectuat cu autoturisme în regim de taxi se realizează prin contract de delegare a gestiunii, pe baza autorizaţiei de transport, la care autoritatea de autorizare eliberează pentru fiecare mijloc de transport stabilit câte o copie conformă a acesteia în conformitate cu condiţiile de concesionare, prin licitaţie, a serviciului, preluate prin contractul de atribuire a gestiunii. Atribuirea serviciului de transport de persoane pe cablu sau altele asemenea se realizează prin aceeaşi procedură de atribuire.

(3)   Celelalte servicii de transport public local se realizează pe baza autorizaţiei de transport sau a licenţei de transport, după caz, la care autoritatea de autorizare eliberează copii conforme ale acestora, conform solicitării deţinătorilor, în funcţie de numărul de mijloace de transport utilizate conform declaraţiei pe propria răspundere.

Art. 25. - Concesionarea serviciului de transport public local se face prin contract de delegare a gestiunii şi cu respectarea procedurii de delegare a gestiunii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/2006, şi cu respectarea prevederilor prezentei legi.

Art. 26. - Conţinutul contractului de delegare a gestiunii va fi stabilit prin documentaţia delegării gestiunii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006.

Art. 27. - (1) In cazul operatorilor de transport rutier prevăzuţi la art. 30 alin. (2) lit. a) şi b) şi al transportatorilor autorizaţi prevăzuţi la art. 30 alin. (3) lit. a) şi b), delegarea gestiunii serviciului de transport public local se atribuie în mod direct acestora, fără licitaţie, prin contract de delegare a gestiunii.

(2) In cazul în care după încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciul de transport public local sau judeţean de persoane prin curse regulate se extinde pe noi trasee sau prin prelungirea unor trasee existente, aceste trasee vor fi atribuite după cum urmează:

a)   traseele prelungite vor fi atribuite operatorilor de transport rutier sau transportatorilor autorizaţi care deservesc traseele iniţiale;

b)   traseele noi vor fi atribuite prin concesionare şi contracte de delegare a gestiunii conform prevederilor prezentei legi.

Art. 28. - (1) Durata delegării gestiunii serviciului de transport public local se stabileşte prin contracte de delegare a gestiunii de către autorităţile administraţiei publice locale şi trebuie să fie corelată cu durata medie de amortizare a tuturor mijloacelor de transport deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, dar nu mai mult de:

a)  6 ani pentru transporturile realizate cu autobuze;

b)   10 ani pentru transporturile realizate cu tramvaie, troleibuze şi mijloacele de transport pe cablu;

c)  5 ani pentru transportul fluvial;

d)  5 ani pentru transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.

(2) Pe durata contractului de delegare a gestiunii, în conformitate cu atribuţiile ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiile proprii de dezvoltare a serviciului şi a sistemului de transport public local, precum şi dreptul de a supraveghea şi controla modul de desfăşurare a serviciului cu privire la:

a)   respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorii de transport rutier sau de transportatorii autorizaţi;

b)   derularea ritmică a serviciului, respectarea traseelor prevăzute şi a orarelor zilnice şi săptămânale;

c)   dezvoltarea şi modernizarea sistemului de transport public local, precum şi modul de administrare, exploatare şi menţinere în funcţiune a acestuia;

d)   respectarea procedurilor de formare, stabilire şi ajustare periodică a tarifelor pentru serviciul de transport public local.

CAPITOLUL VIII

Operatori şi utilizatori

SECŢIUNEA 1

Operatorii serviciului de transport public local

Art. 29. - (1) Serviciul de transport public local poate fi atribuit pentru executare, în gestiune directă sau delegată, operatorilor de transport rutier deţinători de licenţe de transport eliberate sau recunoscute de A.R.R., A.F.E.R. şi A.N.R., după caz, sau transportatorilor autorizaţi deţinători ai unei autorizaţii de transport de persoane sau de mărfuri, eliberată, în condiţiile legii, de către autoritatea administraţiei publice locale, numită în acest caz autoritate de autorizare.

(2)   Se interzice titularilor contractelor de atribuire a gestiunii să încheie cu terţi contracte de subdelegare a activităţilor de atribuire a gestiunii serviciilor de transport.

(3)   Cesionarea contractelor de atribuire a gestiunii de către titularul acestora unei alte societăţi nu este admisă decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înfiinţării ca filială a societăţii titularului, cu aprobarea autorităţilor publice locale respective, cu respectarea condiţiilor iniţiale de atribuire a gestiunii.

Art. 30. - (1) Pot executa transport public local de persoane şi de mărfuri operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi.

(2)   Operatorii de transport rutier sunt deţinători ai licenţelor de transport eliberate de A.R.R. în condiţiile legii. Aceştia pot fi:

a)    societăţi comerciale înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară, deţinătoare de licenţe de transport valabile;

b)  societăţi comerciale rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, al căror capital social este deţinut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar sau coproprietar de către unităţile administraţiei publice respective, deţinătoare de licenţe de transport valabile;

c)  societăţi comerciale cu capital social privat sau mixt, deţinătoare de licenţe de transport valabile;

d)   compartimente sau servicii specializate de transport local ca structuri proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară cu sau fără personalitate juridică, aşa cum sunt definite la art. 22 alin. (2).

(3)   Transportatorii autorizaţi sunt transportatorii care deţin autorizaţii de transport eliberate de către autoritatea de autorizare, care este compartimentul sau serviciul specializat de transport local din subordinea primăriei, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. Aceştia pot fi:

a)    societăţi comerciale înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale, deţinătoare de autorizaţii de transport valabile;

b)  societăţi comerciale rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, al căror capital social este deţinut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar sau coproprietar, de către unităţile administraţiei publice respective, deţinătoare de autorizaţii de transport valabile;

c)  societăţi comerciale cu capital social privat sau mixt, deţinătoare de autorizaţii de transport valabile;

d)   persoane fizice sau asociaţii familiale autorizate să presteze transport public local de mărfuri sau de persoane, deţinătoare de autorizaţii de transport valabile.

(4)  Pot presta serviciu de transport public local în regim de gestiune directă compartimentele sau serviciile specializate prevăzute la alin. (2) lit. d).

(5)  Pot presta serviciu de transport public local în regim de gestiune delegată operatorii de transport rutier prevăzuţi la alin. (2) lit. a) - c) şi transportatorii autorizaţi cu respectarea prevederilor legale privind încheierea contractului de delegare a gestiunii.

(6)   Pot presta serviciu de transport public local în gestiune delegată, cu contract de delegare a gestiunii fără licitaţie, prin acordarea directă, operatorii de transport rutier prevăzuţi la alin. (2) lit. a) şi b) şi transportatorii autorizaţi prevăzuţi la alin. (3) lit. a) şi b).

(7)   Pierderea valabilităţii licenţei de transport de către operatorii de transport rutier sau a valabilităţii autorizaţiei de transport de către transportatorii autorizaţi are drept consecinţă pierderea calităţii de operator de transport rutier, respectiv de transportator autorizat, şi anularea hotărârii de dare în administrare a serviciului ori anularea de drept a contractului de delegare a gestiunii serviciului, după caz.

Art. 31. - In cazul în care un operator de transport efectuează atât transport rutier public de persoane prin curse regulate locale şi judeţene, interjudeţene sau internaţionale, pentru transportul local sau judeţean, după caz, operatorul de transport rutier va ţine o evidenţă separată a activităţilor desfăşurate, cu contabilitate distinctă pentru fiecare serviciu prestat, astfel încât activităţile sale, conform licenţelor de transport obţinute, să poată fi evaluate, monitorizate şi controlate.

Art. 32. - (1) Drepturile şi obligaţiile operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi care desfăşoară activităţi de transport public local se prevăd, potrivit Legii nr. 51/2006, în regulamentele şi caietele de sarcini ale serviciilor de transport public local aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, anexate la hotărârile de dare în administrare, respectiv la contractele de delegare a gestiunii aprobate prin hotărâri de atribuire.

(2) Operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii au dreptul să întrerupă prestarea serviciului de transport public local în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către autorităţile administraţiei publice locale, cu obligaţia de a notifica întreruperea prestării serviciului în termenul şi condiţiile prevăzute prin contractul de delegare a gestiunii.

Art. 33. - (1) Operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi care execută transport public local şi care sunt organizaţi ca societăţi comerciale cu capital social aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale pot fi privatizaţi, în condiţiile legii, numai pe baza hotărârii consiliului local, a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a asociaţiilor de dezvoltare comunitară, după caz.

(2) Privatizarea operatorilor de transport rutier sau a transportatorilor autorizaţi, prevăzuţi la alin. (1), precum şi vânzarea bunurilor din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale aferente sistemelor de transport public local se fac numai în cadrul procedurii de delegare a gestiunii serviciilor, realizate în condiţiile legii.

Art. 34. - (1) In vederea realizării obiectivelor şi sarcinilor ce le revin, operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi trebuie să asigure:

a)   dotarea şi asigurarea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii;

b)  respectarea capacităţilor de transport şi a programelor de transport impuse prin contractul de atribuire a gestiunii;

c)  menţinerea stării tehnice corespunzătoare a vehiculelor, a instalaţiilor auxiliare şi a curăţeniei.

(2) Operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi care efectuează transport public local au următoarele obligaţii:

a)   să respecte obligaţiile stabilite prin contractele de atribuire a gestiunii, prin caietul de sarcini, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului, precum şi prin prevederile prezentei legi;

b)   să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare, în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de transport public local.

SECŢIUNEA a 2-a

Utilizatorii serviciului de transport public local

Art. 35. - (1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciilor de transport public local persoane fizice sau juridice.

(2) Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:

a)   utilizatorii au dreptul de a beneficia, liber şi nediscriminatoriu, de serviciul de transport public local, ceea ce trebuie să se prevadă expres în regulamentul serviciului de transport public local care a fost aprobat de consiliul local, consiliul judeţean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz;

b)   utilizatorii au dreptul de acces la informaţiile publice cu privire la serviciul de transport public local. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a comunica informaţii cu privire la indicatorii de calitate a serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale care sunt de interes public;

c)  hotărârile consiliilor locale, ale consiliilor judeţene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu privire la transportul public local vor fi aduse la cunoştinţa utilizatorilor;

d)   utilizatorii au dreptul să conteste hotărârile consiliilor locale, ale consiliilor judeţene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect, provocat de acestea, în condiţiile legii;

e)   să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi prin nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractele de atribuire a gestiunii;

f)   să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale orice deficienţe constatate în efectuarea serviciilor de transport public local şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;

g)  să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate;

h) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind serviciul de transport public local;

i) pentru plata serviciului de transport public local, anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condiţiile legii, de facilităţi.

(3) Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt:

a)   să deţină legitimaţii de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege;

b)   să achite costul legitimaţiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menţionate lizibil pe acestea;

c)   să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe baza contractelor;

d)   să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;

e)   să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum şi cu ceilalţi utilizatori.

CAPITOLUL IX

Licenţe şi autorizaţii

Art. 36. - (1) Acordarea autorizaţiilor de transport pentru executarea transportului public local se face de către autoritatea de autorizare, cu respectarea regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor.

(2)   Autoritatea de autorizare acordă autorizaţia de transport pe baza examinării şi evaluării experienţei transportatorului, a capacităţii sale profesionale, a onorabilităţii, a capabilităţii economico-financiare, a capacităţii şi dotării tehnice necesare pentru asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului.

(3)    Pentru obţinerea autorizaţiilor de transport, transportatorii sunt obligaţi să depună următoarele documente:

a)   certificatul de înregistrare la registrul comerţului, în calitate de transportator;

b)  declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care a mai executat transport public local, menţionându-se cazul în care a avut suspendarea sau interdicţia de a efectua serviciul respectiv;

c)   copia certificatului de competenţă profesională a persoanei desemnate, astfel cum este definit în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, şi dovada că persoana desemnată este angajat al transportatorului. In cazul persoanelor fizice sau al asociaţiilor familiale autorizate ca transportator, persoana desemnată trebuie să fie persoana fizică sau unul dintre membrii asociaţiei familiale;

d)  scrisoare de bonitate financiară eliberată de o bancă;

e)  declaraţie pe propria răspundere privind faptul că nu este implicat în niciun dosar penal privind infracţiuni de natură comercială, privind nerespectarea condiţiilor de plată şi angajare a personalului, precum şi pentru încălcarea prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;

f)   declaraţie pe propria răspundere prin care se menţionează mijloacele de transport deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, pe care doreşte să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local;

g)   declaraţie pe propria răspundere privind baza materială pe care o deţine în proprietate sau în baza unui contract de închiriere.

Art. 37. - (1) Atribuirea în gestiune directă sau delegată, conform legii, a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate se finalizează prin eliberarea licenţelor de traseu operatorilor de transport rutier sau transportatorilor autorizaţi respectivi.

(2)  Odată cu aprobarea programului de transport public local sau judeţean de persoane prin curse regulate, realizate cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau trenurile de metrou, după caz, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor stabili modalităţile de atribuire în gestiune, pentru executarea serviciului de transport public local, pe întreaga reţea de trasee, pe grupe de trasee şi pe trasee.

(3)   In cazul în care traseele serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nu pot fi deservite de un singur operator de transport rutier şi/sau transportator autorizat, autoritatea administraţiei publice locale are dreptul să decidă atribuirea gestiunii pentru grupe de trasee distincte sau pentru câte un singur traseu şi va încheia, după caz, contracte de dare în administrare sau contracte de delegare a gestiunii, cu 2 sau mai mulţi operatori de transport rutier sau transportatori autorizaţi, desemnaţi câştigători.

(4)   In cazul transportului public local de persoane realizat cu troleibuze, tramvaie, trenuri de metrou sau al transportului pe cablu, nu se vor emite licenţe de traseu, traseele respective fiind menţionate în contractele de atribuire a gestiunii.

(5)  In situaţia prevăzută la alin. (3), în contractele de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local se vor stabili clauze privitoare la valabilitatea legitimaţiilor de călătorie individuale emise pentru fiecare dintre operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi, după caz, pe toate mijloacele de transport în comun.

(6)   In cazul în care se vor încheia contractele respective cu 2 sau mai mulţi operatori de transport rutier sau transportatori autorizaţi, desemnaţi câştigători, între aceştia şi autoritatea administraţiei publice locale se va încheia un contract de distribuire a încasărilor provenite din vânzarea legitimaţiilor de călătorie individuale cu valabilitate pe toate mijloacele de transport, prin care se va stabili modul concret în care se vor repartiza veniturile cuvenite fiecărui operator de transport rutier sau transportator autorizat.

(7)   Legitimaţiile de călătorie individuale au regimul stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare.

(8)   O licenţă de traseu conţine toate cursele care se efectuează pe traseul respectiv, conform programului de transport adoptat.

(9)  Licenţele de traseu pentru transportul public local de persoane realizat prin curse regulate se eliberează de către autoritatea de autorizare pe baza hotărârii consiliului local, consiliului judeţean sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, de dare în administrare sau a hotărârii de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public local fără licitaţie, precum şi a deciziei de acordare a gestiunii delegate realizate în urma licitaţiilor. Valabilitatea licenţelor de traseu este de maximum 3 ani.

(10)  In cazul transportului public judeţean de persoane realizat prin curse regulate licenţa de traseu se atribuie pe baza hotărârii comisiei paritare formate din reprezentanţii consiliului judeţean şi reprezentanţii agenţiei A.R.R. din judeţul respectiv şi se emite de către agenţia A.R.R.

Art. 38. - (1) Atribuirea în gestiune directă sau delegată a serviciului de transport public local pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale se face numai pe baza autorizaţiei de transport deţinute de transportatorii autorizaţi sau a licenţei de transport deţinute de operatorii de transport rutier.

(2)   Dovada atribuirii serviciului de transport public local o reprezintă copia conformă a autorizaţiei de transport sau a licenţei de transport, emisă de autoritatea de autorizare, pentru fiecare vehicul dovedit ca deţinut în proprietate sau în baza unui contract de leasing, utilizat în realizarea transportului conform prevederilor contractului de atribuire. Fac excepţie, în ceea ce priveşte obligaţia deţinerii copiei conforme, tramvaiele, troleibuzele, trenurile de metrou şi transportul pe cablu.

(3)  In cazul impunerii unui număr limitat de autovehicule în efectuarea unui serviciu de transport public local, prioritatea eliberării copiilor conforme ale autorizaţiei de transport se dă pentru vehiculele deţinute în următoarea ordine:

a)  vehicule deţinute în proprietate;

b)  vehicule deţinute în baza unui contract de leasing.

(4)  In cazul unui operator de transport rutier care deţine vehicule exceptate de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, şi care pot fi utilizate la efectuarea serviciului de transport public local, copia conformă a autorizaţiei de transport se eliberează în baza licenţei de transport deţinute.

(5)  In cazul serviciului de transport public în regim de taxi, copia conformă a autorizaţiei de transport care conţine numărul de atribuire şi numărul de circulaţie ale autovehiculului reprezintă autorizaţia taxi a vehiculului respectiv.

(6)   Autorizaţia de transport şi copia conformă se eliberează pentru o perioadă de cel mult 5 ani, putând fi prelungite, la cerere, cu verificarea îndeplinirii condiţiilor iniţiale de emitere.

(7)   In cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.

Art. 39. - (1) Autorizaţia de transport se retrage de către autoritatea de autorizare în cazul în care transportatorul autorizat nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării acesteia sau în cazul în care acesta a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării de acordare a autorizaţiei de transport. In caz de retragere a licenţei de transport sau a autorizaţiei de transport, copiile conforme ale acestora şi licenţele de traseu au acelaşi regim.

(2)   Copiile conforme ale licenţei de transport sau ale autorizaţiei de transport se suspendă de către autoritatea de autorizare în cazul săvârşirii unor abateri grave sau repetate de la prevederile contractelor de atribuire a serviciului, precum şi de la reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului.

(3)   Licenţa de traseu se retrage cu o notificare prealabilă de 60 de zile, în cazul unor abateri grave de la prevederile caietului de sarcini. In intervalul de 60 de zile, autorităţile administraţiei publice locale vor organiza atribuirea serviciului respectiv în gestiune altui operator de transport rutier.

Art. 40. - Licenţa de transport, licenţa de traseu, autorizaţia de transport şi copiile conforme ale acestora, eliberate unui operator de transport sau unui transportator autorizat, nu pot fi utilizate de către alte persoane pentru a executa cu autovehiculele deţinute activităţi de transport public.

CAPITOLUL X

Finanţarea serviciului de transport public local de persoane

Art. 41. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate se asigură din veniturile operatorilor de transport sau ale transportatorilor autorizaţi.

(2)   Veniturile operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi se formează din încasarea de la utilizatorii serviciului a tarifelor, denumite în continuare taxe de călătorie, reprezentând contravaloarea serviciului prestat, şi/sau din subvenţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, calculate ca diferenţă de tarif, în condiţiile legii.

(3)   Sumele necesare finanţării funcţionării şi exploatării serviciilor de transport public local, provenite din subvenţii de la bugetul local, se prevăd în bugetele locale şi se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(4)  Sursele de finanţare a cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiţii publice ale unităţilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de transport public local de persoane, se asigură potrivit Legii nr. 51/2006.

(5)   Finanţarea investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi/sau dezvoltarea sistemelor de transport public local de persoane se face din bugetele locale, din bugetul de stat sau din fonduri private, pe baza hotărârilor consiliilor locale, ale consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale Guvernului, după caz, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind finanţele publice, respectiv finanţele publice locale, şi a legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice.

(6) In cazul gestiunii delegate, bunurile realizate ca urmare a investiţiilor pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de transport public local de persoane, finanţate din fonduri proprii ale operatorilor de transport rutier sau ale transportatorilor autorizaţi, rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului de delegare a gestiunii. In contractul de delegare a gestiunii serviciului se vor defini categoriile de bunuri şi se va preciza modul de repartiţie a bunurilor de retur sau a bunurilor de preluare realizate până la încetarea, din orice cauză, a contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum şi eventualele despăgubiri.

Art. 42. - (1) Acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază, potrivit legii, de gratuitate la legitimaţiile de călătorie individuale se asigură din bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituţii stabilite prin lege.

(2)   Acoperirea influenţelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimaţiile de călătorie individuale pentru serviciul de transport public local de persoane, aprobate pentru anumite categorii de persoane de consiliile locale, de consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, sau acoperirea diferenţelor dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat pentru efectuarea serviciului şi sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării legitimaţiilor de călătorie individuale se asigură din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale judeţelor, după caz, până la nivelul tarifelor de vânzare către populaţie a legitimaţiilor de călătorie individuale.

(3)   Condiţiile concrete în care va fi acoperit costul călătoriilor potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) sau costurile înregistrate pentru efectuarea transportului public local pe traseele sociale nerentabile se vor stabili prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 43. - Procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane se precizează în hotărârile de dare în administrare a serviciului, respectiv în contractele de delegare a gestiunii şi trebuie să ţină seama de următoarele reguli:

a)   tarifele şi subvenţiile încasate de operatorul de transport rutier sau de transportatorul autorizat în urma prestării serviciului de transport public local de persoane trebuie să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a sistemului de transport public local respectiv;

b)   tarifele se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creştere a preţurilor de consum, prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz;

c)  condiţiile care generează modificarea tarifelor sau a subvenţiilor, precum şi procedurile specifice aplicate pentru astfel de situaţii se prevăd în contractele de atribuire a gestiunii;

d)  modificarea tarifelor sau a subvenţiilor se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

Art. 44. - Nivelul tarifelor aplicate de către operatorii de transport sau transportatorii autorizaţi în transportul public local de persoane prin curse regulate sau în regim de taxi vor constitui criterii de acordare a gestiunii serviciului respectiv, prin concesionare.

CAPITOLUL XI

Răspunderi şi sancţiuni

Art. 45. - (1) Incălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

(2)   Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, persoanele fizice, care călătoresc cu mijloacele de transport public de persoane fără titlu de călătorie valabil sau refuză să prezinte organelor de control titlul respectiv de călătorie, care au un comportament necivilizat sau care aduc prejudicii mijloacelor de transport.

(3)   Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, funcţionarii publici răspunzători pentru următoarele fapte:

a)    neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a prevederilor privind atribuirea gestiunii serviciului şi a licenţelor de traseu;

b)   nerespectarea prevederilor art. 19 privind obligaţiile asumate de autorităţi prin contractele de atribuire a gestiunii;

c)   nerespectarea prevederilor art. 20 privind atribuţiile autorităţilor de reglementare pentru domeniul serviciului de transport public local;

d)   nerespectarea prevederilor art. 36 privind acordarea autorizaţiilor de transport;

e)   nerespectarea prevederilor art. 39 privind retragerea sau suspendarea autorizaţiilor de transport.

(4)   Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, operatorii economici care nu au inscripţionat în mod corespunzător mijloacele de transport folosite pentru transportul în cont propriu.

(5)   Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, conducătorul auto, pentru următoarele fapte:

a)   nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (5), art. 7 alin. (3), art. 11 alin. (2) şi ale art. 13 alin. (2) privind refuzul de a prezenta la control documentele corespunzătoare;

b)   nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (4) lit. c) privind respectarea punctelor de îmbarcare/debarcare a călătorilor.

(6)   Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, funcţionarii publici pentru nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. e) privind sancţionarea operatorilor economici care nu prestează serviciile la parametrii de performanţă la care s-au obligat.

(7)   Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi, pentru următoarele fapte:

a)   nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) privind condiţiile în care se execută transportul public local de persoane prin curse regulate;

b)  nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) şi (3) şi ale lit. d) a alin. (4) privind condiţiile în care se execută transportul public local de persoane prin curse regulate speciale;

c)   nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) privind condiţiile în care se execută transportul public de mărfuri în regim contractual;

d)   nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) privind condiţiile în care se execută transportul de persoane pe cablu;

e)   nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) privind condiţiile în care se execută transportul de mărfuri cu tractoare cu remorci;

f)   nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) privind condiţiile în care se execută transportul realizat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare;

g)  nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contractele de delegare a gestiunii;

h) nerespectarea prevederilor art. 30 privind persoanele juridice care pot executa transport public local de persoane sau de mărfuri;

i) nerespectarea prevederilor art. 31 privind evidenţierea distinctă în contabilitate pentru fiecare activitate desfăşurată;

j) nerespectarea prevederilor art. 32 alin. (1) privind respectarea regulamentelor şi caietelor de sarcini ale serviciilor de transport public local;

k) nerespectarea prevederilor art. 34 privind obligaţiile operatorilor de transport şi transportatorilor autorizaţi în realizarea serviciilor de transport public local;

l) nerespectarea prevederilor art. 37 alin. (7) privind regimul legitimaţiilor de călătorie;

m) nerespectarea prevederilor art. 40 privind folosirea de către un operator de transport sau transportator autorizat a documentelor eliberate pentru alt operator de transport sau transportator autorizat.

(8)  Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (2) -(7) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către împuterniciţii primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor, de către primarul general al municipiului Bucureşti, de către preşedinţii consiliilor judeţene şi de către persoanele împuternicite de aceştia, după caz.

(9)   Consiliile locale, consiliile judeţene şi, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor stabili, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, faptele care constituie contravenţii în domeniul serviciului de transport public local, altele decât cele prevăzute la alin. (2) -(7) sau în alte reglementări legale.

Art. 46. - Contravenţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2)-(7) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu excepţia celor ale art. 28.

CAPITOLUL XII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 47. - (1) Operatorii economici care execută transport public local, activi la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi care nu deţin licenţă de transport în condiţiile  legii  sunt  obligaţi  să  solicite  şi  să  obţină eliberarea acesteia până la data de 31  decembrie 2007.

(2) Licenţele de transport valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi menţin valabilitatea până la data expirării acestora, fără posibilitatea prelungirii, în cazul în care îşi pot desfăşura activitatea numai în calitate de transportatori autorizaţi conform prevederilor prezentei legi.

Art. 48. - (1) In termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi A.N.R.S.C, după caz, vor elabora şi vor aproba prin ordin al ministrului, respectiv al preşedintelui autorităţii, reglementările stabilite prin prezenta lege cuprinse în domeniile lor de activitate, precum şi normele de aplicare a prezentei legi.

(2)   Până la emiterea normelor şi regulamentelor prevăzute de prezenta lege, rămân în vigoare prevederile normelor existente.

(3)   In cazul reorganizării ori lichidării judiciare a operatorilor de transport public local cărora Ie-a fost delegată gestiunea serviciului anterior intrării în vigoare a prezentei legi, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot cere renegocierea contractului de delegare a gestiunii pe baza prevederilor prezentei legi sau îl vor rezilia organizând o nouă procedură de delegare a gestiunii, în scopul desemnării unui nou operator de transport rutier sau transportator autorizat.

Art. 49. - (1) Contractele de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local, valabil încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi produc efectele potrivit clauzelor contractuale, până la expirarea acestora, dar nu mai mult de termenul maxim stabilit prin prezenta lege.

(2)   Eventualele clauze ale contractelor de atribuire a gestiunii, referitoare la posibilitatea prelungirii acestora, se anulează; pentru atribuirea serviciului este necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire a gestiunii, potrivit prevederilor prezentei legi.

(3)   Operatorii economici care execută servicii de transport public fără a avea contracte de atribuire a gestiunii valabile pot executa aceste servicii până la data de 31 decembrie 2007, termen după care autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să încheie contractele de atribuire a gestiunii corespunzătoare.

Art. 50. - Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 51. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 284/2002.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 92/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 92 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 92/2007
OUG 89 2018
OUG 5 2018
Legea 197 2017
OUG 69 2016
Legea 8 2012
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti
Ordonanţa 21 2011
privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti
Legea 163 2011
pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
Legea 168 2010
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2010 privind unele masuri pentru întarirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane
OUG 34 2010
privind unele masuri pentru întarirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane
Decretul 389 2007
pentru promulgarea Legii serviciilor de transport public local
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu