E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 9 din 29 martie 1974

privind controlul financiar preventiv

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 53 din  5 aprilie 1974


SmartCity3


           EXPUNERE DE MOTIVE
    Dezvoltarea in ritm ascendent a economiei nationale in conditiile largirii atributiilor si competentelor cadrelor de decizie pe toate treptele organizatorice impune respectarea riguroasa a legalitatii, introducerea unui regim sever de economii, combaterea hotarata a risipei si obtinerea unui randament maxim in utilizarea mijloacelor materiale si banesti, in toate sectoarele de activitate.
    In realizarea acestor obiective un rol deosebit revine controlului financiar preventiv, care trebuie sa vegheze asupra respectarii riguroase a legalitatii in gospodarirea patrimoniului socialist, sa asigure cheltuirea cu grija si raspundere a fondurilor si sa combata in mod hotarat risipa, contribuind astfel activ la cresterea eficientei in toate sectoarele de activitate. Controlul financiar preventiv trebuie in asa fel organizat incat sa fie in masura sa preintimpine neajunsurile din activitatea unitatilor socialiste inainte de a se produce efectele negative ale acestora, sa identifice cauzele care le genereaza si caile pentru evitarea lor.
    Ministrii, conducatorii celorlalte organe centrale de stat, presedintii comitetelor executive ale consiliilor populare, directorii generali si directorii de centrale, intreprinderi si institutii, celelalte cadre de conducere, precum si colectivele de munca din unitatile socialiste, au obligatia sa asigure gospodarirea judicioasa a patrimoniului incredintat si realizarea integrala si la timp a sarcinilor de plan.
    In exercitarea controlului financiar preventiv s-au manifestat unele neajunsuri reflectate in efectuarea unor cheltuieli care nu erau necesare, oportune si economicoase, din care cauza s-au irosit valori materiale si banesti.
    Aceasta situatie s-a datorat faptului ca unii conducatori de unitati, contabili sefi, precum si alte persoane cu atributii financiar-contabile, nu au manifestat exigenta si raspunderea necesara in angajarea si utilizarea fondurilor.
    In vederea eliminarii acestor neajunsuri si pentru reglementarea unitara a organizarii si efectuarii controlului financiar preventiv, s-a adoptat prezenta lege prin care se aduc, in principal, urmatoarele imbunatatiri fata de reglementarile anterioare:
    1. Se asigura reglementarea in mod unitar a organizarii si exercitarii controlului financiar preventiv pe toate treptele economiei nationale - intreprinderi, centrale, ministere si alte organe centrale de stat, institutii de stat si comitete executive ale consiliilor populare, inclusiv la nivelul organelor financiar-bancare.
    2. Se prevede cresterea rolului si a raspunderii conducatorului compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv a contabilului sef, in folosirea cu maximum de eficienta a mijloacelor materiale si banesti, prin obligarea acestuia de a efectua controlul preventiv si asupra necesitatii, oportunitatii si economicitatii operatiilor.
    Legislatia anterioara stabilea raspunderea contabilului sef de a exercita controlul preventiv numai din punctul de vedere al legalitatii operatiilor si al existentei unor prevederi de plan corespunzatoare, ceea ce nu asigura prevenirea si inlaturarea tuturor cazurilor de irosire a valorilor materiale si banesti.
    3. Pentru intarirea pozitiei conducatorilor directiilor cu atributii financiar-contabile, a sefilor contabili, a celorlalte persoane care conduc activitati financiar-contabile, precum si a directorilor administratiilor financiare, in exercitarea cu exigenta si fermitate a controlului financiar preventiv, atunci cand constata risipa ori executarea unor operatii neeconomicoase si pentru a-i apara in aceste cazuri impotriva unor sanctiuni administrative, s-a prevazut ca numirea si eliberarea din functie a acestor cadre sa se faca si cu acordul:
    a) Ministerului Finantelor, pentru conducatorii directiilor cu atributii financiar-contabile din ministere, departamente si celelalte organe centrale de stat, sefii  contabili din centralele industriale si unitatile asimilate acestora, precum si directorii administratiilor financiare.
    La ministerele, departamentele si celelalte organe centrale de stat la care conducerea activitatii financiar-contabile este indeplinita de persoane avand alta functie decat aceea de director, Ministerul Finantelor, de comun acord cu conducerea ministerului sau organului central respectiv, va stabili functia pentru care se aplica prevederile alineatului precedent;
    b) ministerelor, departamentelor, celorlalte organe centrale de stat si comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, pentru sefii contabili si alte persoane care conduc activitatea financiar-contabila din intreprinderile si institutiile de stat subordonate centralelor industriale si unitatilor asimilate acestora;
    c) comitetelor executive ale consiliilor populare, pentru sefii contabili si alte persoane care conduc activitatea financiar-contabila din unitatile economice si institutiile de stat de subordonare locala, altele decat cele prevazute la litera b, atunci  cand numirea acestora nu se face de catre comitetele executive respective;
    d) administratiilor financiare, pentru sefii circumscriptiilor financiare municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti si serviciilor financiare orasenesti, precum si pentru contabilii de la consiliile populare comunale.
    4. Se acorda o atentie mai mare efectuarii controlului financiar preventiv asupra cheltuielilor inca din faza de angajare a lor, in vederea preintimpinarii neajunsurilor in activitatea unitatilor socialiste, inainte de a se produce efectele negative ale acestora.
    Totodata, se largeste sfera operatiilor supuse controlului financiar preventiv si se precizeaza mai clar continutul acestora, punindu-se accent pe controlul operatiilor care ar putea  conduce la irosirea unor valori materiale si banesti.
    5. Se extinde dreptul Curtii Superioare de Control Financiar de a exercita controlul financiar preventiv prin organele proprii sau prin organele Ministerului Finantelor si bancilor si la unele centrale, intreprinderi, institutii de stat si comitete executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, in functie de neajunsurile si abaterile existente. Pana acum curtea avea dreptul de a exercita acest control numai la ministere si alte organe centrale de stat.
    6. Se prevede intarirea raspunderii celor care au obligatii cu privire la organizarea controlului financiar preventiv si exercitarea acestuia prin aplicarea de amenzi pentru incalcarea normelor legale, care variaza, in functie de gravitatea faptei, de la 1.000 lei la 10.000 lei.
    Dezvoltarea si diversificarea continua a economiei nationale, in conditiile largirii atributiilor si competentelor cadrelor de decizie pe toate treptele organizatorice, impun respectarea riguroasa a legii, introducerea unui regim sever de economii, combaterea hotarata a risipei si obtinerea unei eficiente sporite in utilizarea mijloacelor materiale si banesti in toate sectoarele de activitate.
    Oamenii muncii, desfasurandu-si activitatea in unitatile socialiste, in dubla lor calitate de proprietari ai mijloacelor de productie si producatori de valori materiale, raspund pentru gospodarirea cu grija a patrimoniului incredintat si de indeplinirea obligatiilor ce le revin si au datoria sa-si aduca contributia la realizarea integrala si la timp a tuturor sarcinilor unitatii in care lucreaza, in conditiile respectarii stricte a legii si ale obtinerii unei eficiente maxime.
    Un rol important in realizarea acestor obiective revine controlului financiar preventiv, care trebuie sa fie astfel organizat incat sa poata interveni operativ pentru preintampinarea unor neajunsuri, inainte de a se produce efectele negative ale acestora, sa fie in masura sa identifice cauzele care le genereaza si caile pentru evitarea lor.
    In exercitarea acestui control, sarcini de mare raspundere revin conducatorului compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv contabilului sef, care impreuna cu ceilalti membri ai organului colectiv de conducere trebuie sa asigure respectarea disciplinei financiare si utilizarea cat mai economicoasa a mijloacelor materiale si banesti.
    Conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv contabilul sef, trebuie sa actioneze hotarat in directia respectarii normelor legale si a obtinerii unei eficiente maxime in procesul luarii deciziilor.
    Pentru imbunatatirea si perfectionarea controlului financiar preventiv si cresterea eficientei acestuia, Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In Republica Socialista Romania controlul financiar preventiv are rolul de a contribui la folosirea cu maximum de eficienta a resurselor materiale si banesti, la intarirea ordinii in minuirea fondurilor si cresterea raspunderii tuturor factorilor de decizie din unitatile socialiste in angajarea si efectuarea cheltuielilor.
    Ministrii, conducatorii celorlalte organe centrale de stat, presedintii comitetelor executive ale consiliilor populare, directorii generali si directorii de centrale, intreprinderi, institutii de stat, celelalte cadre de conducere si colectivele de munca au obligatia sa asigure gospodarirea cat mai economicoasa a mijloacelor materiale si banesti si sa respecte dispozitiile legale care reglementeaza constituirea si utilizarea lor, aparind in acest mod integritatea avutului obstesc.
    Toti cei care angajeaza, administreaza sau minuiesc mijloace materiale si banesti poarta intreaga raspundere pentru utilizarea lor rationala, cu maximum de eficienta.
    Art. 2
    Controlul financiar preventiv se organizeaza in mod unitar pe toate treptele organizatorice ale unitatilor socialiste de stat, se exercita in cadrul compartimentului financiar-contabil si urmareste respectarea stricta a legii in utilizarea fondurilor in conformitate cu prevederile planului, identificarea si eliminarea cheltuielilor care nu sunt necesare, oportune si economicoase, preintampinarea oricarei forme de risipa. Acest control se organizeaza si la Ministerul Finantelor si banci, in vederea determinarii folosirii rationale a fondurilor in unitatile socialiste, prevenirii cheltuirii nelegale si neeconomicoase a fondurilor.
    Art. 3
    In indeplinirea atributiilor lor organele insarcinate cu exercitarea controlului financiar preventiv au obligatia de a interveni operativ si in mod hotarat pentru preintampinarea neajunsurilor din activitatea unitatilor socialiste, inainte de a se produce efectele negative ale acestora, identificind cauzele care le genereaza si caile pentru evitarea lor.
    Prin exercitarea acestui control in unitatile socialiste vor fi oprite - inainte de efectuare - toate operatiile care nu sunt legale, necesare, oportune sau economicoase, in faza de angajare si de plata, respectiv de incasare, dupa caz.
    Conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv contabilul sef, ca organ de specialitate, raspunde si in cadrul organelor de conducere colectiva de respectarea normelor legale in domeniul sau de activitate si are obligatia de a actiona ferm pentru obtinerea unei eficiente maxime, inainte de luarea deciziilor.
    Operatiile supuse controlului financiar preventiv nu pot fi efectuate fara semnatura conducatorului compartimentului financiar-contabil, respectiv a contabilului sef in conditiile prezentei legi.
    Art. 4
    Sunt supuse controlului financiar preventiv, in conditiile prezentei legi, operatiile din care deriva drepturi sau obligatii patrimoniale pentru o unitate socialista fata de alta unitate socialista, ori fata de alte persoane juridice sau fata de persoane fizice, precum si operatiile prevazute la art. 18 si 19 ce se efectueaza de catre Ministerul Finantelor si banci.
    Art. 5
    Documentul prin care conducerea unitatii socialiste isi asuma o obligatie cu caracter patrimonial, in numele si pe seama unitatii pe care o reprezinta, constituie actul de angajare al acelei operatii.
    Documentul prin care conducerea unitatii socialiste dispune stingerea prin plata sau in orice alt mod a unei obligatii asumate, pe baza de justificari legal intocmite, reprezinta actul de efectuare a cheltuielii sau operatiei in cauza.
    Art. 6
    Controlul financiar preventiv se exercita de catre persoane anume imputernicite sa efectueze verificarea operatiilor si vizarea documentelor in care sunt consemnate.
    Documentele se prezinta la controlul financiar preventiv de catre compartimentul in ale carui obligatii de serviciu intra elaborarea acestora sau in care au loc operatiile si trebuie sa cuprinda elemente din care sa rezulte legalitatea, necesitatea, oportunitatea si economicitatea utilizarii mijloacelor materiale si banesti.
    Art. 7
    Conducatorii compartimentelor de specialitate, precum si celelalte persoane din cadrul unitatilor socialiste care intocmesc sau care participa la intocmirea documentelor pentru operatiile ce se supun controlului financiar preventiv, raspund de legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea si realitatea lor.
    Art. 8
    Ministrii, conducatorii celorlalte organe centrale de stat, presedintii comitetelor executive ale consiliilor populare, directorii generali si directorii de centrale, intreprinderi si institutii de stat au obligatia de a stabili prin regulamentele de organizare si functionare pe care le elaboreaza, potrivit legii, atributiile si raspunderile ce revin fiecarei persoane din cadrul unitatilor socialiste care semneaza, intocmeste sau care participa la intocmirea documentelor pentru operatiile ce se supun controlului financiar preventiv, precum si a celor care exercita acest control.
    Art. 9
    Operatiile ce se supun controlului financiar preventiv nu pot fi aprobate si executate daca in prealabil nu s-a efectuat acest control asupra lor.
    Documentele care cuprind operatii supuse controlului financiar preventiv pentru care nu s-a acordat viza de catre persoanele imputernicite de a exercita acest control si nu s-a dat aprobarea efectuarii de catre organele competente, nu vor fi inregistrate in contabilitate, ci vor fi evidentiate distinct.
    Art. 10
    Controlul financiar preventiv nu poate fi exercitat de persoanele care prin natura muncii lor participa la actul sau operatia supusa  acestui control.
    Persoanelor carora, potrivit dispozitiilor legale, nu li se poate incredinta gestionarea de valori materiale si banesti, ori pentru care s-a stabilit prin hotarare judecatoreasca definitiva ca nu au justificat dobandirea licita a unor bunuri sau valori, nu li se poate incredinta exercitarea controlului financiar preventiv.
    Pentru unitatile si subunitatile dispersate, fara compartiment propriu sau organe financiar-contabile - sectoare, puncte de lucru, institutii de stat cu activitate mai redusa si altele de acest fel -, precum si pentru situatii specifice, controlul financiar preventiv se poate exercita si de catre persoanele care prin natura muncii lor participa la actul sau operatia supusa controlului financiar preventiv, pe baza aprobarii conducerii unitatii ierarhic superioare.
    Art. 11
    Operatiile privind miscarea valorilor materiale in cadrul unitatii socialiste se fac pe propria raspundere a sefilor compartimentelor sau a inlocuitorilor acestora, in care au loc operatiile respective. Prin semnarea documentelor pentru aceste operatii, sefii compartimentelor sau inlocuitorii lor confirma legalitatea, necesitatea, realitatea si economicitatea lor.
    Conducatorii compartimentelor financiar-contabile, respectiv contabilii sefi, au dreptul sa verifice de la caz la caz operatiile efectuate potrivit prezentului articol.

    CAP. 2
    Controlul financiar preventiv la intreprinderi, centrale, institutii de stat, ministere, alte organe centrale de stat si comitetele executive ale consiliilor populare

    Art. 12
    Controlul financiar preventiv in intreprinderi, centrale, institutii de stat, ministere, alte organe centrale de stat si comitetele executive ale consiliilor populare se exercita, dupa caz, de catre conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile sau de catre contabilul sef.
    Conducerile unitatilor socialiste, in functie de volumul si complexitatea operatiilor, au dreptul sa aprobe, la propunerea conducatorilor compartimentelor cu atributii financiar-contabile, respectiv a contabililor sefi, ca exercitarea controlului financiar preventiv sa se faca si de alte persoane cu atributii financiar-contabile din cadrul unitatii, imputernicite sa indeplineasca aceasta sarcina pe langa celelalte atributii de serviciu sau in mod exclusiv.
    Art. 13
    Conducatorii compartimentelor cu atributii financiar-contabile, respectiv contabilii sefi, in exercitarea controlului financiar preventiv si a celorlalte atributii cu privire la organizarea si desfasurarea activitatii financiare, raspund de indeplinirea, in conformitate cu dispozitiile legale, a obligatiilor in raporturile cu statul, catre unitatile socialiste, catre alte persoane juridice si persoane fizice si de indeplinirea atributiilor ce le revin pentru asigurarea pastrarii integritatii avutului obstesc. Acestia participa la actiunile intreprinse in cadrul unitatii, avand drept scop  cresterea eficientei activitatii economice si sociale, raspund si angajeaza unitatea prin semnatura lor alaturi de conducatorii unitatilor in toate operatiile patrimoniale si aduc la indeplinire si celelalte sarcini prevazute de lege.
    Art. 14
    Se supun in mod obligatoriu controlului financiar preventiv la intreprinderi, centrale, institutii de stat, ministere, celelalte organe centrale de stat si comitetele executive ale consiliilor populare:
    a) incheierea contractelor si comenzilor interne pentru aprovizionare si desfacere, a contractelor de comert exterior, precum si a contractelor de executari de lucrari si prestari de servicii;
    b) incasarile reprezentand contravaloarea produselor livrate, serviciilor prestate si lucrarilor executate si a altor drepturi ale unitatii fata de persoane fizice sau juridice, in afara unor incasari de la populatie pentru care ministerele si celelalte organe centrale de stat vor stabili ca acestea sa fie supuse controlului ulterior;
    c) plata, in lei si valuta, privind aprovizionarea tehnico-materiala, executarea de lucrari si prestari de servicii;
    d) plata sumelor pentru munca prestata si a altor drepturi cuvenite persoanelor incadrate in munca, cu respectarea normelor legale, precum si incadrarea in indicatorii planului de munca si salarii, cu respectarea normelor unitare de structura;
    e) solicitarile de credite bancare si cererile pentru  deschiderea finantarii si decontarea investitiilor;
    f) trecerea pe seama cheltuielilor sau a rezultatelor financiare, ori pe seama unor fonduri, potrivit dispozitiilor legale, a pierderilor, a daunelor produse de calamitati ori a altor daune aduse unitatilor socialiste, care nu s-au produs cu vinovatie;
    g) angajarea si efectuarea platilor din creditele bugetare aprobate, precum si din orice alte mijloace legal constituite la dispozitia unitatii;
    h) repartizarea pe unitati subordonate si pe activitati a fondurilor aprobate prin bugetul de stat si a creditelor bugetare deschise;
    i) virarile de credite bugetare;
    j) deblocarea unor sume din creditele bugetare ramase neconsumate la finele trimestrelor I, II si III;
    k) stabilirea, potrivit dispozitiilor legale, a nivelului preturilor si tarifelor propuse prin documentatii;
    l) transferurile de fonduri fixe.
    La ministere, celelalte organe centrale de stat si la comitetele executive ale consiliilor populare se supun controlului financiar preventiv si dispozitiile ori normele elaborate de acestea pentru unitatile din subordine, atunci cand prin masurile respective se angajeaza efectuarea de cheltuieli.
    Art. 15
    Documentele privind operatiile din care  deriva drepturi sau obligatii patrimoniale ce se prezinta la controlul financiar preventiv vor fi insotite de actele justificative corespunzatoare si semnate in prealabil de catre conducatorul compartimentului de specialitate in care urmeaza sa se efectueze operatia respectiva.
    Prin semnarea acestor documente conducatorii compartimentelor de specialitate isi asuma raspunderea in legatura cu legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea si realitatea operatiilor.
    In cazul in care dispozitiile legale prevad avizarea operatiilor de catre jurisconsult, documentele respective vor fi supuse controlului financiar preventiv impreuna cu avizul acestuia.
    Organele insarcinate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor solicita avizul jurisconsultului ori de cate ori considera ca necesitatile o impun.
    Art. 16
    Persoanele care exercita controlul financiar preventiv au obligatia sa refuze motivat, in scris, vizarea documentelor daca operatiile nu sunt legale, necesare, oportune si economicoase, dupa ce au sesizat si analizat in prealabil aceste cazuri cu conducatorul unitatii.
    In situatia in care persoanele care exercita controlul financiar preventiv pe baza de imputernicire nu sunt de acord cu efectuarea operatiilor supuse controlului, refuzul de viza se da de catre conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv de catre contabilul sef, dupa ce a analizat aceste cazuri cu conducatorul unitatii.
    Art. 17
    In situatia in care s-a refuzat viza de control financiar preventiv in faza de angajare sau de plata, dupa caz, conducatorul unitatii poate dispune in scris, pe proprie raspundere, efectuarea operatiei in cauza. In aceste cazuri se va proceda astfel:
    a) cand refuzul se da in faza de angajare a operatiei, conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv contabilul sef, este obligat sa incunostinteze in termen de 2 zile, in scris:
    - pe conducatorul organului ierarhic superior si inspectiile teritoriale financiare de stat ale Ministerului Finantelor, daca refuzul s-a produs la intreprinderi, centrale, comitete executive ale consiliilor populare, cu exceptia celor judetene sau al municipiului Bucuresti, sau la institutii de stat, altele decat organele centrale de stat. Conducatorul organului ierarhic superior, pe baza sesizarilor primite, are obligatia ca in cel mult 15 zile sa cerceteze cele semnalate si sa ia masurile prevazute de dispozitiile legale, incunostintand despre aceasta organele Ministerului Finantelor;
    - Ministerul Finantelor, daca refuzul s-a produs la comitetele executive ale consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti, care este obligat ca in termen de 15 zile sa cerceteze cele semnalate si sa ia masurile prevazute de dispozitiile legale;
    - Curtea Superioara de Control Financiar, daca refuzul s-a produs la ministere sau alte organe centrale de stat. Pe baza sesizarilor primite Curtea Superioara de Control Financiar, in cel mult 15 zile, va cerceta cele semnalate si va lua masurile prevazute de dipozitiile legale;
    b) cand refuzul se da in faza de plata, documentele se depun la unitatea bancara ori la compartimentul care executa operatia, semnate de catre conducatorul unitatii in cauza si cu mentiunea refuzului de viza. In aceste situatii, conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv contabilul sef, este obligat sa incunostinteze in termen de 2 zile, in scris, organele prevazute la lit. a) de mai sus, dupa caz. Unitatile bancare vor onora documentele respective de plata dupa efectuarea verificarilor ce le revin ca sarcina potrivit normelor legale.

    CAP. 3
    Controlul financiar preventiv exercitat de Ministerul Finantelor si de banci

    Art. 18
    Ministerul Finantelor exercita controlul financiar preventiv asupra operatiilor privind acordarea fondurilor de la buget, solicitarea de virari de credite bugetare, precum si asupra altor operatii similare cu caracter financiar pe care le efectueaza in indeplinirea atributiilor prevazute in legea sa de organizare si functionare si in Legea finantelor.
    Atributii corespunzatoare revin administratiilor financiare, precum si celorlalte organe financiar-contabile ale comitetelor executive ale consiliilor populare, pentru bugetele locale.
    Art. 19
    Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania, Banca pentru Agricultura si Industrie Alimentara, Banca de Investitii si Banca Romana de Comert Exterior asigura, la nivel central si la nivelul unitatilor teritoriale subordonate, exercitarea controlului financiar preventiv asupra operatiilor de creditare, finantare si plati, in lei si in valuta, privind activitatea de productie, circulatia marfurilor, investitii, comert exterior si alte actiuni economice si sociale, in conditiile stabilite prin normele legale.
    Art. 20
    Ministrul finantelor, guvernatorul Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania si presedintii bancilor specializate, fiecare pentru institutia si unitatile subordonate, stabilesc, in cadrul normelor lor metodologice, modul de exercitare a controlului financiar preventiv asupra operatiilor supuse acestui control.
    Pentru administratiile financiare si celelalte organe financiar-contabile ale comitetelor executive ale consiliilor populare operatiile supuse controlului financiar preventiv si competentele ce se acorda persoanelor care exercita acest control se stabilesc in cadrul normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Art. 21
    Ministerul Finantelor, centralele bancilor, precum si unitatile teritoriale subordonate acestora, in indeplinirea atributiilor de control financiar preventiv, au obligatia ca, in conditiile prevazute de art. 20, sa nu execute acele operatii care nu sunt legale sau nu sunt eficiente.
    Art. 22
    Administratiile financiare si celelalte organe financiar-contabile ale comitetelor executive ale consiliilor populare au obligatia sa refuze motivat, in scris, vizarea documentelor, daca operatiile nu sunt legale sau nu sunt eficiente.
    In situatia in care s-a refuzat viza de control financiar preventiv, presedintele comitetului executiv al consiliului popular poate dispune in scris, pe proprie raspundere, efectuarea operatiei in cauza. In acest caz se va proceda dupa cum urmeaza:
    a) organele financiar-contabile ale comitetelor executive ale consiliilor populare comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti sunt obligate sa incunostinteze, in scris, in termen de 2 zile, pe presedintele comitetului executiv al unitatii administrativ-teritoriale ierarhic superioare, care are obligatia sa cerceteze si sa ia masuri corespunzatoare in termen de 15 zile:
    b) administratiile financiare judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia sa incunostinteze in scris, in termen de 2 zile, Ministerul Finantelor, care va cerceta si va lua masuri corespunzatoare in termen de  15 zile.

    CAP. 4
    Atributiile Curtii Superioare de Control Financiar privind controlul financiar preventiv

    Art. 23
    Curtea Superioara de Control Financiar orienteaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, asigurand unitatea de conceptie, de metoda si de organizare a acestuia pe toate treptele organizatorice ale unitatilor socialiste.
    Art. 24
    Curtea Superioara de Control Financiar exercita prin organele proprii de control, la ministere si alte organe centrale de stat, controlul financiar preventiv asupra legalitatii si eficientei angajarii si efectuarii de cheltuieli din fondurile ce se administreaza de catre aceste organe.
    Ministerele si celelalte organe centrale de stat, la care Curtea Superioara de Control Financiar exercita controlul financiar preventiv, fondurile si limitele valorice ale acestora, precum si operatiile asupra carora se efectueaza acest control se stabilesc de curte, potrivit legii sale de organizare.
    Art. 25
    Documentele privind operatiile ce se supun controlului financiar preventiv al organelor Curtii Superioare de Control Financiar se prezinta acestora semnate de conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile si aprobate de catre cei in drept, cu exceptia operatiilor ce se aproba de ministrii si conducatorii celorlalte organe centrale de stat, pentru care documentele se supun controlului financiar preventiv al organelor curtii inainte de aprobarea lor.
    Art. 26
    Organele Curtii Superioare de Control Financiar care exercita controlul financiar preventiv la ministere si alte organe centrale de stat au obligatia sa refuze motivat, in scris, cu acordul biroului executiv al consiliului curtii, vizarea documentelor daca operatiile nu sunt legale sau nu sunt eficiente. In aceasta situatie operatiile nu pot fi executate.
    In cazul refuzului de viza, ministrul sau conducatorul organului central de stat se poate adresa Consiliului de Ministri, care va hotari asupra efectuarii operatiei, instiintand curtea despre aceasta.
    Curtea Superioara de Control Financiar va informa Consiliul de Stat asupra situatiilor in care operatiile au fost efectuate pe baza dispozitiei Consiliului de Ministri.
    Art. 27
    Curtea Superioara de Control Financiar poate exercita prin organe proprii, la unele centrale, intreprinderi, institutii de stat si comitete executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, controlul financiar preventiv asupra legalitatii si eficientei angajarii si efectuarii de cheltuieli din fondurile ce se administreaza de catre aceste unitati. Cu acordul prealabil al Ministerului Finantelor si al bancilor, Curtea Superioara de Control Financiar, pentru cazuri deosebite, poate imputernici in mod temporar organe ale acestora sa exercite controlul financiar preventiv.
    Unitatile la care Curtea Superioara de Control Financiar exercita controlul financiar preventiv, potrivit prevederilor din alineatul precedent, fondurile si limitele lor valorice, precum si operatiile asupra carora se efectueaza controlul, se stabilesc de curte, in functie de volumul si importanta acestora, de neajunsurile si abaterile semnalate.
    Art. 28
    Documentele privind operatiile ce se supun controlului financiar preventiv al organelor proprii ale Curtii Superioare de Control Financiar, precum si al celor imputernicite de curte, la centrale, intreprinderi, institutii de stat si comitete executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, se prezinta acestora semnate de conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile si aprobate de catre cei in drept.
    Documentele pentru operatiile ce se aproba de presedintii comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti se supun controlului financiar preventiv al curtii inainte de aprobarea lor.
    Art. 29
    Organele proprii ale Curtii Superioare de Control Financiar, precum si cele imputernicite de curte, care exercita controlul financiar preventiv la centrale, intreprinderi si institutii de stat, au obligatia sa refuze motivat, in scris, vizarea documentelor daca operatiile nu sunt legale sau nu sunt eficiente. In aceasta situatie operatiile nu pot fi executate.
    In cazul cand conducatorul centralei, intreprinderii sau institutiei de stat nu este de acord cu refuzul de viza, acesta se adreseaza ministerului sau organului ierarhic superior, aplicandu-se prevederile art. 26 alin. 2 si 3 in mod corespunzator.
    Art. 30
    Organele proprii ale Curtii Superioare de Control Financiar, precum si cele imputernicite de catre curte, care exercita controlul financiar preventiv la comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, au obligatia sa refuze motivat, in scris, cu acordul biroului executiv al consiliului curtii, vizarea documentelor daca operatiile nu sunt legale sau nu sunt eficiente. In aceasta situatie operatiile nu pot fi executate.
    In cazul refuzului de viza se aplica prevederile art. 26 alin. 2 si 3.
    Art. 31
    Curtea Superioara de Control Financiar elaboreaza norme metodologice unitare privind desfasurarea activitatii de control financiar preventiv. Indrumarea si verificarea activitatii de control financiar preventiv se asigura de Curtea Superioara de Control Financiar, Ministerul Finantelor, bancile si organele de control financiar intern, dupa caz.
    Curtea Superioara de Control Financiar si Ministerul Finantelor, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, vor asigura instruirea si verificarea periodica a cunostintelor profesionale ale celor imputerniciti sa exercite controlul financiar preventiv potrivit prevederilor prezentei legi.

    CAP. 5
    Obligatii, raspunderi si sanctiuni

    Art. 32
    Ministrii, conducatorii celorlalte organe centrale de stat, presedintii comitetelor executive ale consiliilor populare si conducatorii unitatilor socialiste subordonate sunt obligati:
    a) sa organizeze si sa verifice modul de exercitare a controlului financiar preventiv la unitatile proprii si la cele subordonate, astfel incat acesta sa se efectueze in conditiile stabilite prin prezenta lege;
    b) sa stabileasca, potrivit prezentei legi, prin ordine sau decizii, persoanele care exercita controlul financiar preventiv, operatiile si documentele pe care trebuie sa le verifice;
    c) sa ia potrivit legii, masuri pentru punerea la dispozitie a legislatiei necesare exercitarii controlului financiar preventiv si cunoasterii acesteia de catre personalul din subordine insarcinat cu efectuarea controlului;
    d) sa supuna dezbaterii, in cadrul organului de conducere colectiva, odata cu analiza rezultatelor economico-financiare pe baza de bilant, si activitatea de control financiar preventiv, stabilind masurile necesare pentru imbunatatirea acestei activitati.
    Art. 33
    Numirea si eliberarea din functie a conducatorilor directiilor cu atributii financiar-contabile, a sefilor contabili, a celorlalte persoane care conduc activitati financiar-contabile, precum si a directorilor administratiilor financiare, se fac, potrivit normelor legale, cu acordul:
    a) Ministerului Finantelor, pentru conducatorii directiilor cu atributii financiar-contabile din ministere, departamente si celelalte organe centrale de stat, sefii contabili din centrale si unitati asimilate acestora, precum si pentru directorii administratiilor financiare.
    La ministerele, departamentele si celelalte organe centrale de stat la care conducerea activitatii financiar-contabile este indeplinita de persoane avand alta functie decat aceea de director, Ministerul Finantelor, de comun acord cu conducerea ministerului sau organului central respectiv, va stabili functia pentru care se aplica prevederile alineatului precedent;
    b) ministerelor, departamentelor, celorlalte organe centrale de stat si comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, pentru sefii contabili si alte persoane care conduc activitatea financiar-contabila din intreprinderile si institutiile  de stat subordonate centralelor si unitatilor asimilate acestora;
    c) comitetelor executive ale consiliilor populare, pentru sefii contabili si alte persoane care conduc activitatea financiar-contabila din unitatile economice si institutiile de stat de subordonare locala, altele decat cele prevazute la lit. b), atunci cand numirea acestora nu se face de catre comitetele executive respective;
    d) administratiilor financiare pentru sefii circumscriptiilor financiare municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti si sefii serviciilor financiare orasenesti, precum si pentru contabilii de la consiliile populare comunale.
    Organele prevazute la lit. a), b), c) si d) din prezentul articol, atunci cand constata ca activitatea persoanelor care indeplinesc functiile prevazute mai sus nu se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale, sunt in drept sa retraga acordul dat la numirea acestora.
    De la data retragerii acordului calitatea de conducator al directiei cu atributii financiar-contabile, a sefilor contabili, a celorlalte persoane care conduc activitati financiar-contabile, precum si a directorilor administratiilor financiare inceteaza, masura luata atragind schimbarea din functie a acestora.
    Art. 34
    Ministrii, conducatorii celorlalte organe centrale de stat, presedintii comitetelor executive ale consiliilor populare, directorii generali si directorii de centrale, intreprinderi si institutii de stat, care nu asigura organizarea si exercitarea corespunzatoare a controlului financiar preventiv sau incalca in orice alt mod prevederile prezentei legi, raspund, potrivit normelor legale, civil, material, disciplinar, administrativ sau penal, dupa caz.
    Art. 35
    Conducatorii compartimentelor cu atributii financiar-contabile, respectiv contabilii sefi, ca organe de specialitate, care angajeaza unitatile prin semnatura lor alaturi de conducatorii acestora, raspund civil, material, disciplinar, administrativ sau penal, dupa caz, de legalitatea operatiilor patrimoniale din punct de vedere financiar.
    Aceeasi raspundere revine si celorlalte persoane din cadrul unitatilor socialiste care nu exercita in mod corespunzator controlul financiar preventiv sau care incalca in orice alt mod prevederile prezentei legi.
    Art. 36
    Efectuarea sau aprobarea efectuarii unei operatii supuse controlului financiar preventiv, fara ca in prealabil documentele respective sa fi fost prezentate organului imputernicit sa exercite acest control, precum si vizarea pentru control financiar preventiv a documentelor care contin operatii prin care se incalca reglementarile in vigoare, constituie infractiune si se pedepseste cu amenda de la 2.000 la 10.000 lei.
    Art. 37
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei:
    a) intocmirea si prezentarea la controlul financiar preventiv a unor documente in care sunt consemnate operatii fara baza legala;
    b) inregistrarea in contabilitate a documentelor privind operatiile care, potrivit prezentei legi, sunt supuse controlului financiar preventiv, fara ca acestea sa poarte viza de control a persoanelor in drept si aprobarea organelor competente;
    c) vizarea pentru control financiar preventiv din culpa, a documentelor care contin operatii prin care se incalca reglementarile in vigoare;
    d) refuzarea vizei de control financiar preventiv pentru operatiile legale;
    e) neemiterea actelor administrative prevazute la art. 32 lit. b);
    f) nesesizarea organelor competente de catre conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv contabilul sef, in cazurile prevazute la art. 17 si 22 din prezenta lege;
    g) semnarea de catre sefii compartimentelor sau de catre inlocuitorii acestora a documentelor privind miscarea valorilor materiale in cadrul organizatiei socialiste prin incalcarea dispozitiilor legale.
    Contraventiile se constata si sanctiunile se aplica de catre persoanele care exercita controlul financiar sau controlul bancar, fiecare in cadrul atributiilor lor de serviciu, potrivit dispozitiilor legale cu privire la constatarea si aplicarea sanctiunilor pentru contraventiile la disciplina financiara.
    Contraventia prevazuta la lit. a) se constata si sanctiunea se poate aplica acelora care se fac vinovati de savarsirea ei si de catre conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv de catre contabilul sef din unitate.
    In ceea ce priveste contraventiile constatate si sanctiunile aplicate de catre personalul cu atributii de control al Curtii Superioare de Control Financiar, plangerile se adreseaza curtii si se rezolva de catre colegiul de jurisdictie al acesteia, hotararile date in cauza fiind definitive si executorii.
    In ce priveste contraventia prevazuta la lit. e) din prezentul articol, savarsita de ordonatorii principali de credite ai bugetului republican care sunt membri ai Consiliului de Ministri, ceilalti conducatori ai organelor centrale de stat alesi de Marea Adunare Nationala, precum si de ordonatorii principali de credite ai bugetelor judetene si al municipiului Bucuresti, constatarea se face de catre organul Curtii Superioare de Control Financiar, iar sanctiunea se aplica de catre presedintele curtii.
    In masura in care prezenta lege nu dispune, contraventiilor prevazute in prezentul articol le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 38
    Daca faptele prevazute in art. 37 au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, constituie infractiuni, va fi sesizat organul de urmarire penala competent.
    Art. 39
    Curtea Superioara de Control Financiar este in drept sa recomande indepartarea din functie a conducatorilor unitatilor socialiste si a persoanelor insarcinate cu exercitarea controlului financiar preventiv vinovate de abateri grave in organizarea si efectuarea acestui control, cu exceptia celor care detin functii selective, celor numiti de Presedintele Republicii Socialiste Romania, de Consiliul de Stat sau de Consiliul de Ministri. Aceasta masura urmeaza a fi adusa la indeplinire de catre organele in drept, in conditiile prevazute de lege.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 40
    Se recomanda organizatiilor centrale cooperatiste si celorlalte organizatii centrale obstesti sa stabileasca, cu consultarea Curtii Superioare de Control Financiar, reglementari corespunzatoare cu privire la organizarea si functionarea controlului financiar preventiv asupra operatiilor din care deriva drepturi sau obligatii patrimoniale.
    Art. 41
    Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania. Pe aceeasi data se abroga:
    - subalineatul 3 din art. 8 si art. 10-15 inclusiv din Legea nr. 5/1970 privind gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, organizarea si functionarea controlului financiar, publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 80 din 10 iulie 1970;
    - pct. 20 si 21 din art. 1, modificandu-se corespunzator lit. c) din art. 2, din H.C.M. nr. 68/1970 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale privind disciplina financiara, impozitele, taxele si primele de asigurare prin efectul legii, cu modificarile ulterioare, republicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 13 din 1 februarie 1972;
    - art. 1 - 7 si anexa nr. 1 din H.C.M. nr. 1047/1970 cuprinzand masuri pentru executarea Legii nr. 5/1970 privind gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, organizarea si functionarea controlului financiar, cu modificarile ulterioare, republicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 13 din 1 februarie 1972,
    - precum si orice alte dispozitii contrare.

    CURTEA SUPERIOARA DE CONTROL FINANCIAR
                NORME METODOLOGICE
privind desfasurarea activitatii de control financiar preventiv*)
    Pentru aplicarea unitara a unor prevederi din Legea nr. 9/1974 privind controlul financiar preventiv, in baza art. 31 din lege, se dau urmatoarele norme metodologice:
    Cu incepere de la data de 6 iunie 1974 controlul financiar preventiv se organizeaza si se exercita in toate unitatile socialiste, potrivit Legii nr. 9/1974 si prezentelor norme metodologice.

-------------------------
    *) Normele metodologice au fost aprobate prin Hotararea Biroului executiv al Consiliului de conducere al Curtii Superioare de Control Financiar nr. 8 din 4 aprilie 1974.

    I. Organizarea controlului financiar preventiv
    1. Controlul financiar preventiv se organizeaza  potrivit art. 2 din lege in cadrul compartimentului financiar-contabil, in urmatoarele unitati socialiste de stat:
    - ministere, departamente, alte organe centrale de stat, comitete executive ale consiliilor populare;
    - centrale si unitati asimilate acestora;
    - intreprinderi de interes republican si local, inclusiv cele de comert exterior;
    - institutii de stat de interes republican si local.
    2. Ordinele sau deciziile de organizare a controlului financiar preventiv care vor fi date de catre ministri, conducatorii celorlalte organe centrale de stat, presedintii comitetelor executive ale consiliilor populare si conducatorii celorlalte unitati socialiste subordonate vor cuprinde in principal urmatoarele:
    - numele si prenumele conducatorului compartimentului cu atributii financiar- contabile, respectiv ale contabilului sef, care exercita de drept controlul financiar preventiv, precum si numele si prenumele persoanei care il inlocuieste pe perioada cat acesta lipseste din unitate;
    - numele si prenumele persoanelor care sunt imputernicite sa exercite controlul financiar preventiv, functia acestora, precum si operatiile si documentele repartizate lor spre verificare;
    - numele si prenumele conducatorilor compartimentelor de specialitate  sau inlocuitorilor acestora, care semneaza documentele ce se prezinta la controlul financiar preventiv;
    - obiectivele ce trebuie urmarite in cadrul exercitarii controlului pentru fiecare operatie si categorie de documente in parte. Prin ordinul sau decizia ce se va da vor fi stabilite si elementele din cuprinsul documentelor ce se intocmesc si se prelucreaza cu ajutorul mijloacelor mecanizate sau automatizate asupra carora urmeaza sa se exercite controlul financiar preventiv;
    - termenele maxime, diferentiate pe operatii, in cadrul carora urmeaza a se efectua verificarea si a se acorda viza de control financiar preventiv. Termenele  de verificare si acordare a vizei de catre persoanele care exercita controlul financiar preventiv vor fi stabilite astfel incat sa se asigure atat efectuarea operatiilor in cel mai scurt timp, cat si exercitarea acestui control in mod aprofundat.
    Pentru a se putea exercita un control financiar preventiv cat mai aprofundat si operativ, compartimentele de specialitate sunt obligate sa depuna in timp util documentele si documentatia respectiva la persoanele care exercita acest control.
    Ordinul sau decizia trebuie sa cuprinda precizarea ca documentele care contin operatii supuse controlului financiar preventiv nu pot fi aprobate si executate daca in prealabil nu s-a efectuat acest control asupra lor. Totodata, se va face si precizarea ca documentele care cuprind operatii supuse controlului financiar preventiv pentru care nu s-a acordat viza de catre persoanele imputernicite de a exercita acest control si nu s-a dat aprobarea efectuarii de catre organele competente nu vor fi inregistrate in contabilitate, ci vor fi evidentiate distinct.
    Ordinul sau decizia va putea sa cuprinda si alte masuri care sa asigure organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv in conformitate cu dispozitiile legale.
    La elaborarea proiectului ordinului sau deciziei trebuie sa participe efectiv toate compartimentele care au legatura cu controlul financiar preventiv, specialisti, precum si cadre din conducerea unitatii.
    3. In aplicarea prevederilor art. 10 si 12 din lege se fac urmatoarele precizari:
    a) in cazul in care conducatorul compartimentului cu atributii financiar - contabile, respectiv contabilul sef, dupa caz, lipseste din unitate, atributiile de control financiar preventiv vor fi indeplinite de catre inlocuitorul acestuia;
    b) in intelesul art. 12 din Legea nr. 9/1974, in ce priveste volumul si complexitatea operatiilor se vor avea in vedere si unele elemente ca: diversitatea operatiilor, gradul de intocmire si prelucrare automatizata a datelor, amplasarea teritoriala a compartimentelor in care se intocmesc documentele;
    c) controlul financiar preventiv prin imputernicire se va exercita printr-un numar cat mai  redus de persoane. In astfel de cazuri, operatiile vor fi repartizate pe persoane, in scopul specializarii acestora si deci al exercitarii cat mai competente a controlului financiar - preventiv.
    4. Persoanele din cadrul unitatilor socialiste care exercita controlul financiar preventiv trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: - sa aiba pregatire profesionala corespunzatoare si experienta in activitatea financiar-contabila;
    - sa corespunda din punct de vedere profesional, al cinstei si corectitudinii;
    - sa nu participe prin natura muncii lor la actul sau operatia supusa controlului financiar preventiv sau la inregistrarea acestuia in contabilitate;
    - sa nu fi fost condamnate, chiar daca au fost gratiate, pentru savarsirea vreuneia dintre infractiunile prevazute in anexa. In cazul in care persoanele de mai sus au fost reabilitate, se recomanda ca acestora sa nu li se incredinteze sarcina de a exercita controlul financiar preventiv decat numai in urma consultarii prealabile a organului de conducere colectiva al unitatii respective;
    - sa nu fi fost obligate la plata sau trecerea in proprietatea statului a unor bunuri dobandite  ilicit, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    5. Conducatorii unitatilor socialiste cu personalitate juridica vor stabili modul de exercitare a controlului financiar preventiv si pentru unitatile si subunitatile  dispersate - sectoare, puncte de lucru, institutii de stat cu activitate mai redusa si altele de acest fel, precum si pentru unele situatii specifice.
    Pentru astfel de cazuri se va obtine aprobarea conducerii unitatii ierarhic superioare.
    Totodata, este necesar ca in situatiile de mai sus sa fie luate masuri pentru exercitarea cu prioritate a controlului financiar ulterior, la perioade mai scurte, pentru a se asigura astfel integritatea avutului obstesc.
    Pentru unitatile socialiste de stat, altele decat cele prevazute la alin. 1, care nu au compartiment financiar-contabil si nici organe proprii de contabilitate - scoli generale, dispensare, biblioteci, camine de copii, crese, camine culturale etc. -, controlul financiar preventiv se organizeaza si se exercita prin compartimentul financiar-contabil, respectiv prin contabilul sef al unitatilor socialiste de care apartin.
    6. In aplicarea prevederilor legii, conducatorii unitatilor socialiste sunt obligati sa ia masuri pentru instruirea temeinica si permanenta a celor care exercita controlul financiar preventiv, atragind in aceasta actiune de instruire si persoane cu functii de raspundere din cadrul unitatii si care au o experienta indelungata in activitati economico-financiare si juridice.
    II. Exercitarea controlului financiar preventiv
    7. Se recomanda conducatorilor unitatilor socialiste ca in aplicarea prevederilor art. 13 din Legea nr. 9/1974 sa repartizeze pentru exercitarea controlului financiar preventiv, ca sarcina exclusiva a conducatorului compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv a contabilului sef, operatiile prevazute la lit. f), h), i) si j) din cadrul art. 14 din lege. In lipsa cadrelor de mai sus, sarcina de exercitare a controlului financiar preventiv asupra operatiilor respective va fi indeplinita de inlocuitorul lor.
    Ministrii, conducatorii celorlalte organe centrale de stat si presedintii comitetelor executive ale consiliilor populare vor putea stabili si alte operatii decat cele prevazute la alineatul precedent, asupra carora controlul financiar preventiv sa se exercite exclusiv de catre conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv de catre contabilul sef, ori de inlocuitorii acestora.
    8. Operatiile care, potrivit art. 14 lit. b) din lege, nu se supun controlului financiar preventiv se refera in principal la incasarea contravalorii livrarilor de apa, gaze si energie electrica, la vanzarea marfurilor cu amanuntul, la prestarile de servicii catre populatie si altele de acest fel care vor fi stabilite de ministere si celelalte organe centrale de stat. Pentru astfel de operatii, ministerele si celelalte organe centrale de stat vor lua masuri ca acestea sa fie supuse controlului financiar ulterior.
    9. Pentru operatiile care se supun controlului financiar preventiv potrivit legii, compartimentele de specialitate din cadrul unitatilor socialiste sunt obligate ca in documentele pe care le prezinta la viza de control sa cuprinda elementele necesare din care sa rezulte legalitatea, necesitatea, oportunitatea si economicitatea lor.
    Acordarea vizei de control financiar preventiv pe documente privind operatii patrimoniale nu exonereaza de raspundere persoanele din cadrul unitatii socialiste respective care le-au intocmit si semnat atunci cand se constata ca operatiile respective nu sunt legale, necesare, oportune, economicoase sau reale.
    Persoanelor care exercita controlul financiar preventiv le revine sarcina de a se documenta temeinic asupra operatiilor, consultindu-se cu cadrele de specialitate si informindu-se si in alte compartimente. Atunci cand nevoile o cer, acestia se vor deplasa chiar la fata locului pentru stabilirea situatiei reale.
    10. Viza de control financiar preventiv se da prin inscrierea pe documentul respectiv a mentiunii "control financiar preventiv" sub semnatura celui care a efectuat acest control si cu precizarea datei.
    Semnarea documentelor de catre conducatorii compartimentelor cu atributii financiar-contabile, respectiv de catre contabilii sefi in calitatea functiei pe care o detin, confirma ca s-a exercitat si controlul financiar preventiv, daca prin ordinul sau decizia data s-a stabilit ca exercita acest control pentru operatiile respective.
    11. Persoanele imputernicite cu exercitarea controlului financiar preventiv vor informa pe conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv pe contabilul sef, asupra deficientelor privind intocmirea si prezentarea documentelor la control de catre diferitele compartimente de specialitate din unitate (operatii fara baza legala, calcule gresite, preturi nelegale, lipsa de documentatii, solicitari exagerate de fonduri, circulatia defectuoasa a documentelor etc.).
    La randul sau conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv contabilul sef, are obligatia de a identifica cauzele producerii deficientelor si de a informa conducerea unitatii socialiste despre aceste aspecte, propunand masuri pentru evitarea lor si pentru sanctionarea celor vinovati, potrivit normelor legale.
    Conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv contabilul sef, in baza prevederilor art. 37 din Legea nr. 9/1974, atunci cand constata ca se intocmesc si se prezinta la controlul financiar preventiv documente in care sunt consemnate operatii fara baza legala, poate lua sau propune masuri de sanctionare, conform legii, a persoanelor in cauza.
    12. Conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv contabilul sef, precum si celelalte persoane imputernicite, au obligatia sa nu vizeze pentru controlul financiar preventiv documentele care contin operatii ce nu sunt legale, necesare, oportune si economicoase. Refuzul de viza se da motivat, in scris, iar documentul nu se semneaza de cel imputernicit cu exercitarea acestui control.
    Pentru operatiile refuzate la viza, atunci cand acestea sunt supuse controlului pe baza de imputernicire, conducatorul compartimentului de specialitate are dreptul de a se adresa conducatorului compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv contabilului sef, care in urma analizei pe care o va face va acorda ori refuza, dupa caz, viza de control financiar preventiv.
    In cazul cand cei care coordoneaza activitatea compartimentului de specialitate sustin in continuare efectuarea operatiilor pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv, conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv contabilul sef, are obligatia sa sesizeze in scris pe conducatorul unitatii cu care urmeaza sa analizeze aceste cazuri.
    Conducatorul unitatii poate dispune insa, in scris, pe proprie raspundere, efectuarea operatiei pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv.
    In cazul cand conducatorul unitatii a dispus in scris pe proprie raspundere sa se efectueze o operatie refuzata la viza, conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv contabilul sef, va incunostinta organele prevazute la art. 17 din lege, dupa caz, care vor cerceta cele semnalate si vor lua masurile prevazute de dispozitiile legale.
    In acelasi mod se va proceda si in situatia in care conducatorii unitatilor socialiste prevazute in ultimul alineat al art. 14 din Legea nr. 9/1974 au aprobat dispozitii ori norme care angajeaza efectuarea de cheltuieli in lei sau in valuta fara a tine seama de refuzul acordarii vizei de control financiar preventiv. Transmiterea dispozitiilor ori normelor respective spre executare, in cazul refuzului de viza, se face pe raspunderea conducatorului care a dispus operatia, procedandu-se si in aceste cazuri potrivit art. 17 din lege.
    13. Documentele care, potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 9/1974, nu pot fi inregistrate in contabilitate deoarece contin operatii asupra carora nu s-a acordat viza de control financiar preventiv de catre persoanele imputernicite sa exercite acest control si nu s-a dat aprobarea efectuarii lor de catre organele competente, vor fi evidentiate distinct, astfel:
    - cele care nu au dat nastere la operatiuni patrimoniale vor fi pastrate intr-o cartoteca distincta la compartimentul care le-a emis;
    - cele care au dat nastere unor operatiuni patrimoniale, prin incalcarea legii, vor fi evidentiate distinct in conturi de ordine si evidenta, pana la clarificarea situatiei lor.
    14. In aplicarea legii, conducatorul compartimentului cu atributii financiar- contabile, respectiv contabilul sef, este obligat ca in cadrul organelor de conducere colectiva, in calitatea sa de organ de specialitate, sa vegheze la respectarea normelor legale in domeniul sau de activitate si sa actioneze cu toata fermitatea, inainte de luarea deciziilor, pentru ca utilizarea mijloacelor materiale si banesti sa se faca cu maximum de eficienta.
    In acest scop, organele prevazute mai sus au indatorirea ca in cadrul sedintelor de lucru ale organelor de conducere colectiva sa motiveze documentat punctul lor de vedere si sa actioneze ferm pentru luarea celor mai corespunzatoare decizii.
    15. In scopul cunoasterii permanente a modului in care se desfasoara activitatea de control financiar preventiv si al luarii de masuri pentru continua imbunatatire a acesteia, conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv contabilul sef, va asigura urmarirea cazurilor de refuz al vizei de control financiar preventiv, cu precizarea naturii operatiilor, valorii si modului lor de solutionare. Aceste date vor fi folosite si la analiza activitatii de control financiar preventiv in cadrul organelor de conducere colectiva.
    16. La dezbaterea activitatii de control financiar preventiv in cadrul organului de conducere colectiva al unitatii socialiste se va avea in vedere, in principal, in ce masura controlul financiar preventiv a constituit un instrument al conducerii in luarea deciziilor, in cunoasterea si urmarirea permanenta a modului de gospodarire a bunurilor materiale si banesti, in identificarea si mobilizarea rezervelor, in prevenirea, descoperirea si recuperarea pagubelor materiale, precum si in tragerea la raspundere a celor vinovati pentru incalcarea dispozitiilor legale. De asemenea, se vor analiza cazurile concrete de refuz al vizei de control financiar preventiv al documentelor, modul de solutionare a acestora, cauzele si consecintele economico-financiare, precum si masurile ce au fost luate pentru prevenirea lor in viitor.
    Totodata, vor fi prezentate cazurile de efectuare a unor operatii care nu erau legale, necesare, oportune sau economicoase, reflectate in indicatorii economico-financiari negativi ca: cheltuieli neeconomicoase reprezentand pierderi din rebuturi, penalitati pentru nerespectarea disciplinei contractuale, locatii, contrastalii, dobanzi penalizatoare platite la imprumuturi restante, imobilizari in stocuri supranormative, debitori, pagube materiale, depasirea necorespunzatoare a fondului de salarii, depasirea cheltuielilor bugetare etc., produse din vina conducatorilor compartimentelor de specialitate.
    Cu ocazia acestor analize vor fi stabilite masuri concrete atat pentru imbunatatirea organizarii si exercitarii controlului financiar preventiv in conditiile legii, cat si pentru tragerea la raspundere a celor care au incalcat normele legale, masuri care sa faca posibile eliminarea neajunsurilor existente si preintampinarea producerii lor in viitor.
    17. Acordul pentru numirea si eliberarea din functie a conducatorilor compartimentelor cu atributii financiar-contabile, respectiv a contabililor sefi, si a celorlalte persoane care conduc activitati financiar-contabile se da in scris sub semnatura conducatorilor organelor prevazute la art. 33 din Legea nr. 9/1974 privind controlul financiar preventiv, la propunerea conducerii unitatii socialiste in care urmeaza sa-si desfasoare activitatea cadrele respective. In toate cazurile, cu exceptia ministerelor si celorlalte organe centrale, precum si comitetelor executive ale consiliilor  populare judetene si al municipiului Bucuresti pentru directorii administratiilor financiare, propunerile de numire si eliberare din functie vor fi avizate de catre conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv contabilul sef, al organului ierarhic superior.
    Organele care dau acordul vor verifica daca propunerile de angajare indeplinesc conditiile cerute de lege pentru ocuparea postului respectiv.
    18. Indrumarea si verificarea activitatii de control financiar preventiv se asigura de Curtea Superioara de Control Financiar, Ministerul Finantelor, bancile si organele de control financiar intern, dupa caz, astfel:
    a) la Ministerul Finantelor si centralele bancilor, de catre Curtea Superioara de Control Financiar;
    b) la celelalte ministere si organe centrale de stat, de catre Curtea Superioara de Control Financiar, Ministerul Finantelor si bancile pe baza planurilor de control coordonate;
    c) la comitetele executive ale consiliilor populare, la centrale si unitati asimilate acestora, intreprinderi si institutii de stat, de catre Ministerul Finantelor;
    d) la unitatile bancare teritoriale, de catre centralele bancilor.
    In acest scop, organele prevazute mai sus vor intensifica actiunile de control financiar ulterior, indeosebi in sectoarele si unitatile in care se constata existenta unor neajunsuri in gospodarirea valorilor materiale si banesti. De asemenea, vor organiza actiuni de indrumare si sprijin, precum si schimburi de experienta.
    Organele de control financiar intern, cu ocazia verificarilor gestionare de fond, sunt obligate sa indrume si sa verifice si activitatea de control financiar preventiv din unitatea socialista respectiva, consemnind aspectele si problemele retinute, precum si masurile luate, in actele de control pe care le incheie.
    19. Potrivit prevederilor art. 10 lit. i) din Legea nr. 2/1973 Ministerul Finantelor, pentru activitatea de control financiar preventiv desfasurata in unitatile subordonate nemijlocit lui, cat si pentru aceea desfasurata in cadrul comitetelor executive ale consiliilor populare, precum si celelalte ministere si organe centrale de stat, inclusiv centralele bancilor, fiecare pentru sectoarele pe care le coordoneaza, vor trimite Curtii Superioare de Control Financiar, pana la finele lunii ianuarie al fiecarui an, informari pentru anul anterior.
    Informarea respectiva va cuprinde o analiza a modului cum a fost organizat si exercitat controlul financiar preventiv, rezultatele obtinute in preintampinarea risipei de mijloace materiale si banesti si inlaturarea cauzelor respective, masurile luate pentru exercitarea potrivit legii a acestei forme de control.
    20. In cazul cand organele Ministerului Finantelor, bancilor si organele de control financiar intern constata abateri grave in organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv din vina conducatorilor unitatilor socialiste sau a conducatorilor compartimentelor cu atributii financiar-contabile, respectiv a contabililor sefi, vor lua toate masurile prevazute de lege potrivit competentelor din legile lor de organizare.
    Despre abaterile mai deosebite si in legatura cu masurile luate va fi informata si Curtea Superioara de Control Financiar.
    21. Exercitarea controlului financiar preventiv de catre Curtea Superioara de Control Financiar prin organe proprii sau prin cele imputernicite de curte la ministere, alte organe centrale de stat, centrale, intreprinderi, institutii de stat si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti nu exonereaza unitatile socialiste in cauza de raspunderile ce le revin pentru organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv prin organele proprii, potrivit legii si prezentelor norme metodologice.
    22. Prevederile prezentelor norme se aplica si pentru operatiile patrimoniale care privesc administratia proprie a Ministerului Finantelor, bancilor, administratiilor financiare, a celorlalte organe financiar-contabile ale comitetelor executive ale consiliilor populare si a unitatilor bancare teritoriale.

    ANEXA 1

               LISTA
infractiunilor savarsite de anumite persoane carora nu li se pot incredinta sarcini privind controlul financiar preventiv

    A) Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste: art. 4
    1. Infractiuni prevazute de Codul penal, republicat la 27 februarie 1948, cu modificarile ulterioare:
    - infractiunile contra securitatii statului prevazute de art. 184-186 inclusiv, art. 188-192 inclusiv, art. 196, art. 207, art. 209^1 -209^3 inclusiv si art. 227;
    - infractiunea de omisiune prevazuta de art. 228 alin. 1, in cazul in care se refera la vreuna dintre infractiunile aratate mai sus;
    - infractiunile contra pacii si omenirii prevazute de art. 231^1 - 231^5 inclusiv;
    - delapidarea prevazuta de art. 236;
    - remuneratia injusta prevazuta de art. 240;
    - neglijenta in serviciu prevazuta de art. 242;
    - abuzul de serviciu prevazut de art. 245;
    - darea si luarea de mita prevazute de art. 250 si 251;
    - infractiunile economice prevazute de art. 268^1, 268^17, 268^20 si 268^21;
    - tainuirea sau favorizarea infractorului prevazute de art. 283 - 286 inclusiv, in cazul in care se refera la vreuna dintre infractiunile aratate sub pct. I din prezenta lista;
    - provocarea de pericol public prevazuta de art. 352;
    - incendiul prevazut de art. 353 - 356 inclusiv;
    - catastrofa publica din stricarea mijloacelor de comunicatie prevazuta de art. 366;
    - falsificarea de moneda, de titluri de credit public, marci, timbre si hartii timbrate, prevazute  de art. 385, 391 si 392;
    - falsul de acte prevazut de art. 401, 402 si 406 alin. 2 pct. 1;
    - intrebuintarea de act fals prevazuta de art. 412;
    - furtul prevazut de art. 524, 525 si 527;
    - tilharia prevazuta de art. 529 - 534 inclusiv;
    - furtul, tilharia, distrugerea ori degradarea, inselaciunea sau abuzul de incredere savarsite in paguba avutului obstesc, prevazute de art. 536^1;
    - abuzul de incredere prevazut de art. 537 si 538;
    - gestiunea frauduloasa prevazuta de art. 539 si 540;
    - abuzul de incredere profesionala savarsit in paguba avutului obstesc prevazut de art. 545 combinat cu 536^3;
    - inselaciunea prevazuta de art. 549 si 550;
    - inselaciunea in conventii prevazuta de art. 551;
    - distrugerea de acte savarsita in paguba avutului obstesc, prevazuta de art. 562 combinat cu art. 536^3.
    2. Infractiuni prevazute de Codul penal adoptat prin Legea nr. 15 din 21 iunie 1968:
    - infractiunile contra securitatii statului prevazute de art. 155 - 157 inclusiv, art. 160 - 165 inclusiv si art. 167;
    - infractiunea de nedenuntare prevazuta de art. 170, in cazul in care se refera la vreuna dintre infractiunile aratate mai sus;
    - furtul prevazut de art. 208 si 209;
    - tilharia prevazuta de art. 211;
    - abuzul de incredere prevazut de art. 213;
    - gestiunea frauduloasa prevazuta de art. 214;
    - inselaciunea prevazuta de art. 215;
    - distrugerea prevazuta de art. 217 alin. 4 si art. 218;
    - tainuirea prevazuta de art. 221, in cazul in care se refera la vreuna dintre infractiunile aratate sub pct. II din prezenta lista;
    - delapidarea prevazuta de art. 223;
    - furtul, tilharia, abuzul de incredere, gestiunea frauduloasa, inselaciunea si distrugerea in paguba avutului obstesc, prevazute de art. 224, 225, 227-229 inclusiv si art. 231;
    - tainuirea in paguba avutului obstesc prevazuta de art. 234;
    - abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor si cel contra intereselor obstesti, prevazute de art. 246 si 248;
    - neglijenta in serviciu prevazuta de art. 249;
    - luarea si darea de mita prevazute de art. 254 si 255;
    - primirea de foloase necuvenite prevazuta de art. 256;
    - favorizarea infractorului prevazuta de art. 264, in cazul in care se refera la vreuna dintre infractiunile aratate sub pct. II din prezenta lista;
    - infractiunile contra sigurantei circulatiei pe caile ferate, prevazute de art. 273-276 inclusiv;
    - falsificarea de monede, timbre sau de alte valori, prevazute de art. 282 si 283;
    - falsul si uzul de fals prevazute de art. 288, 289 si 291;
    - infractiunile la regimul stabilit pentru anumite activitati economice, prevazute de art. 295-297 inclusiv;
    - infractiunile contra pacii si omenirii prevazute de art. 356-360 inclusiv.
    3. Infractiunile prevazute de art. 35, 36 si 37 din Legea nr. 22/1969.
    B.) Legea nr. 3/1972 cu privire la activitatea de comert interior: art. 75 - 78, cu aplicarea corespunzatoare a art. 86
    - specula prevazuta de art. 295 lit. a), b) si c) din Codul penal;
    - inselaciunea la masuratoare prevazuta de art. 296 din Codul penal;
    - inselaciunea cu privire la calitatea marfurilor prevazuta de art. 297 din Codul penal;
    - vanzarea produselor alimentare si nealimentare direct de la unitatile producatoare sau din depozitele acestora, in alte conditii decat prin unitatile comerciale cu circuit deschis, prevazuta de art. 79 din Legea nr. 3/1972.
    C) Legea nr. 19/1971 cu privire la regimul preturilor si tarifelor: art. 138, 139, cu aplicarea corespunzatoare a art. 142
      vanzarea de marfuri si prestarile de servicii, cu depasirea preturilor sau tarifelor legale, precum si
      incadrarea si plata la categorii de calitate inferioara celor reale, cu reacredinta, a produselor cumparate de la producatorii agricoli ce constituie infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prevazuta in art. 246 din Codul penal;SmartCity5

COMENTARII la Legea 9/1974

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 9 din 1974
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu