Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 5 din 10 iulie 1970

privind gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, organizarea si functionarea controlului financiar

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 80 din 10 iulie 1970


SmartCity3


    In ansamblul masurilor cu privire la perfectionarea conducerii si planificarii economiei nationale, la cresterea eficientei activitatii economice, stabilite de Conferinta Nationala si Congresul al X-lea ale Partidului Comunist Roman, se inscriu si masurile referitoare la gospodarirea rationala a mijloacelor materiale si banesti, apararea proprietatii socialiste, organizarea si functionarea controlului financiar, in scopul introducerii unei ordini si discipline riguroase in administrarea banilor statului.
    In conditiile largirii atributiilor si cresterii competentei ministerelor, centralelor si intreprinderilor, cadrele de conducere ale acestora au obligatia sa asigure un control sistematic al activitatii de administrare a patrimoniului, in vederea cunoasterii si urmaririi permanente a modului de gospodarire a bunurilor obstesti, identificarii si mobilizarii rezervelor, prevenirii, descoperirii si recuperarii pagubelor si tragerii la raspundere a celor vinovati de incalcarea legalitatii socialiste.
    Controlul, ca parte inseparabila a muncii de conducere colectiva, trebuie sa reprezinte un mijloc de seama de prevenire si identificare a deficientelor si de stabilire a masurilor pentru imbunatatirea muncii, intarirea disciplinei financiare si de plan. Totodata, controlul trebuie sa devina un important instrument de educare a cadrelor din economie in spiritul respectarii banului public, sa contribuie la dezvoltarea constiintei socialiste a oamenilor muncii, a grijii acestora fata de avutul obstesc.
    Controlul financiar, ca instrument al conducerii economiei, are datoria sa urmareasca apararea legalitatii socialiste si cresterea eficientei activitatii economice. Organele de control financiar au obligatia sa efectueze un control competent, operativ si eficient in intreaga economie, manifestind o pozitie principiala si intransigenta fata de cei ce aduc pagube avutului obstesc sub orice forma, aparind cu fermitate interesele financiare generale ale statului nostru socialist.

    In scopul realizarii acestor obiective, Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Conducerile organizatiilor socialiste poarta raspunderea pentru organizarea intregii activitati a acestora si obtinerea unei inalte eficiente economice, in care scop mobilizeaza intregul colectiv de salariati, luind masuri pentru infaptuirea exemplara a sarcinilor de plan, ridicarea continua a calitatii produselor, indeplinirea riguroasa a obligatiilor contractuale, realizarea acumularilor banesti planificate, respectarea disciplinei de plan si financiare.
    Art. 2
    Salariatii, fiecare la locul sau de munca, in dubla calitate pe care o au de proprietari ai mijloacelor de productie si producatori de valori materiale, poarta raspunderea pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin si au datoria sa-si aduca din plin contributia la realizarea integrala si la timp a tuturor sarcinilor organizatiei in care lucreaza.
    Art. 3
    Cadrele de conducere din unitatile economice, bugetare, precum si din organele ierarhic superioare ale acestora sint obligate sa asigure gospodarirea economicoasa a mijloacelor materiale si banesti si apararea integritatii avutului obstesc, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare privind:
    a) organizarea activitatii de receptie si autoreceptie la primirea si livrarea materiilor, materialelor si produselor;
    b) depozitarea, conservarea si manipularea mijloacelor materiale existente in organizatia socialista pentru necesitatile productiei, investitiilor sau altor activitati, prevenindu-se degradarea, distrugerea, pierderea sau risipirea acestora; manipularea si pastrarea in siguranta a fondurilor banesti;
    c) angajarea sau promovarea personalului pe functii care au atributii legate de gestionarea si controlul mijloacelor materiale si banesti, tinind seama de pregatirea profesionala, corectitudinea, cinstea si calitatile moral-politice ale acestuia;
    d) efectuarea cu regularitate a operatiilor de inventariere periodica a materiilor, materialelor, produselor si altor bunuri in vederea constatarii la fata locului a existentei acestora;
    e) organizarea evidentelor tehnic-operative si contabile si conducerea acestora corecta si la zi, in scopul reflectarii in orice moment si cu exactitate a existentei si miscarii mijloacelor materiale si banesti;
    f) pastrarea, manipularea si folosirea cu grija a formularelor cu regim special, pentru ca operatiile prin care se aduc modificari in patrimoniu sa se faca sub un strict control.
    g) organizarea sistemului de paza a locurilor de depozitare a bunurilor de orice fel, intrarile si iesirile acestora din unitati facindu-se sub regimul unei stricte supravegheri.
    Art. 4
    Conducatorii organizatiilor socialiste au obligatia sa raporteze periodic organelor de conducere colectiva din unitate, cit si celor de la organele ierarhic superioare, problemele ce se ridica in executarea planului economic si financiar, in gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, precum si rezultatele controalelor efectuate si masurile luate.
    Art. 5
    Activitatea conducatorilor organizatiilor socialiste va fi supusa unui control sistematic din partea organelor ierarhic superioare, cit si din partea organelor cu atributii de control, urmarindu-se indeplinirea sarcinilor ce le revin, intarirea spiritului de raspundere in munca acestora, determinarea unei atitudini de exigenta in administrarea patrimoniului.
    Art. 6
    Controlul financiar nu poate fi exercitat de cel care prin natura muncii sale participa la actul sau operatia supusa controlului, cu exceptia cazurilor cind dispozitiile legale permit aceasta.
    Nu pot fi angajati sau mentinuti in functii de control financiar cei care au fost condamnati pentru infractiuni contra avutului obstesc ori contra avutului personal sau particular.

    CAP. 2
    Controlul propriu al organizatiilor socialiste

    Art. 7
    Conducerilor organizatiilor socialiste le revine intreaga raspundere pentru organizarea controlului in interiorul unitatilor, care sa le asigure cunoasterea si urmarirea permanenta a modului de gospodarire a mijloacelor materiale si banesti incredintate.
    Art. 8
    Conducatorul, la nivelul fiecarei trepte organizatorice, este obligat:
    - sa exercite un control direct asupra activitatii compartimentelor din subordine si inopinat in locurile unde se pastreaza si se vehiculeaza valorile materiale din unitate;
    - sa stabileasca pentru fiecare cadru cu functie de conducere din subordine atributiile de control ierarhic operativ-curent, conditiile de exercitare a acestora si raspunderile ce ii revin;
    - sa organizeze controlul financiar preventiv menit sa preintimpine nerespectarea dispozitiilor legale privitoare la gospodarirea mijloacelor materiale si banesti;
    - sa dezvolte autocontrolul salariatilor in munca curenta asupra operatiilor pe care le efectueaza.
    Art. 9
    Controlul activitatii de administrare a patrimoniului are drept scop:
    - respectarea legalitatii si asigurarea unei ordini riguroase in utilizarea fondurilor;
    - identificarea si mobilizarea rezervelor;
    - prevenirea, descoperirea si recuperarea pagubelor aduse avutului obstesc;
    - tragerea la raspundere a celor vinovati de incalcarea legilor si prejudicierea avutului obstesc.
    Art. 10
    Controlul financiar preventiv are sarcina de a opri - inainte de efectuare - operatiile nelegale, nereale si neeconomicoase, preintimpinind incalcarea dispozitiilor legale, imobilizarea fondurilor si pagubirea avutului obstesc.
    Sint supuse controlului financiar preventiv operatiile din care se nasc, se modifica ori prin care se sting drepturi sau obligatii patrimoniale intre o organizatie socialista si alte persoane juridice sau persoane fizice, precum si alte operatii care aduc modificari in patrimoniul organizatiilor, stabilite prin hotarire a Consiliului de Ministri.
    Art. 11
    Controlul financiar preventiv se organizeaza in cadrul compartimentului financiar-contabil la:
    a) ministere, celelalte organe centrale, comitete executive ale consiliilor populare, precum si la celelalte unitati bugetare republicane si locale;
    b) centrale si celelalte organizatii economice asimilate acestora, care functioneaza pe baza statutului centralei industriale;
    c) unitati judetene si interjudetene, independent de subordonare;
    d) intreprinderi si celelalte organizatii care functioneaza pe principiul gestiunii economice proprii, independent de subordonare.
    La unitatile cu gestiune economica interna controlul financiar preventiv se organizeaza in functie de competentele acordate acestora de organul ierarhic superior.
    Art. 12
    La centrale, combinate, grupuri de uzine, trusturi si mari intreprinderi, controlul financiar preventiv se poate organiza sub forma de servicii sau birouri subordonate conducatorului compartimentului financiar-contabil, cu sarcina exclusiva de a efectua acest control.
    Art. 13
    Controlul financiar preventiv se exercita de catre conducatorul compartimentului financiar-contabil si de angajatii din subordinea sa, legal imputerniciti.
    Angajatii mentionati la alineatul precedent urmaresc, in cadrul atributiilor lor de serviciu, daca operatiile supuse acestui control se incadreaza in dispozitiile legale.
    De asemenea, au dreptul sa exercite controlul financiar preventiv si asupra economicitatii si realitatii operatiilor.
    Art. 14
    Conducatorul compartimentului financiar-contabil are obligatia sa refuze motivat, in scris, vizarea documentelor, daca operatiile sint nelegale sau daca constata ca sint neeconomicoase sau nereale.
    In cazul cind conducatorul compartimentului financiar-contabil refuza vizarea documentelor pentru controlul financiar preventiv, operatiile vor fi executate numai pe baza hotaririi organului de conducere colectiva.
    In situatii urgente, conducatorul organizatiei poate dispune in scris, pe proprie raspundere, efectuarea operatiei in cauza.
    Art. 15
    Se interzice contabililor, gestionarilor si oricaror alti angajati sa execute sau sa inregistreze operatiile supuse controlului financiar preventiv, daca documentele respective nu sint vizate de cei in drept a exercita acest control si nu au aprobarea organelor competente.

    CAP. 3
    Controlul financiar intern

    Art. 16
    Controlul financiar intern are sarcina sa efectueze controlul gestionar de fond asupra gospodaririi mijloacelor materiale si banesti, verificind respectarea normelor legale cu privire la:
    a) existenta, integritatea si pastrarea bunurilor de orice fel;
    b) utilizarea mijloacelor materiale si banesti;
    c) efectuarea incasarilor si platilor de orice natura;
    d) efectuarea receptiilor si inventarierilor;
    e) angajarea, constituirea de garantii, obligatiile si raspunderile gestionarilor;
    f) organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv;
    g) conducerea evidentei contabile si realitatea datelor inscrise in bilanturi si conturi de executie.
    In exercitarea controlului gestionar de fond, organele controlului financiar intern au dreptul sa efectueze controale inopinate, singure sau cu sprijinul organelor militiei ori al altor organe, in depozite, magazine, santiere, piete, pe drumuri publice si in alte locuri unde se pastreaza sau se vehiculeaza mijloace materiale si banesti.
    Obiectivele controlului gestionar de fond se stabilesc prin hotarire a Consiliului de Ministri.
    Organele de control financiar intern vor putea efectua si verificari cu caracter economic-financiar, daca sint indeplinite sarcinile controlului gestionar de fond.
    Art. 17
    Controlul gestionar de fond se exercita cel putin o data pe an, la toate organizatiile si gestiunile.
    Ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, in functie de volumul si natura operatiilor, precum si de frecventa abaterilor, stabilesc, cu acordul Ministerului Finantelor, criterii privind verificarea la perioade mai mari de un an, dar nu mai tirziu de o data la doi ani, a unor unitati bugetare sau gestiuni de valori materiale mai putin importante si care sint bine gospodarite.
    Art. 18
    Controlul financiar intern se organizeaza la:
    a) ministere si celelalte organe centrale pentru controlul gestionar de fond al unitatilor economice si bugetare direct subordonate, al gestiunilor proprii, precum si al organizatiilor obstesti pe care le subventioneaza sau le indruma, stabilite de acord cu Ministerul Finantelor.
    La unitatile bugetare subordonate ministerelor sau altor organe centrale, controlul financiar intern se organizeaza in functie de necesitati, pentru verificarea subunitatilor si a gestiunilor proprii;
    b) centrale si celelalte organizatii economice asimilate acestora care functioneaza pe baza statutului centralei industriale, precum si la unitatile judetene sau interjudetene, pentru controlul gestionar de fond al unitatilor subordonate si al gestiunilor proprii.
    La intreprinderi si celelalte organizatii, controlul financiar intern se poate organiza, in functie de necesitati, cu acordul organului ierarhic superior, pentru verificarea subunitatilor si a gestiunilor proprii;
    c) comitete executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, pentru controlul gestionar de fond al unitatilor economice si bugetare subordonate, precum si al gestiunilor proprii.
    Controlul gestionar de fond la cooperativele agricole de productie se exercita potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 19
    La organizatiile comerciale si la unitati cu activitate comerciala din subordinea unor ministere si altor organe centrale functioneaza revizori de gestiune, cu sarcina de inventariere si control asupra gestiunilor, in conditiile si la perioadele stabilite de Ministerul Finantelor impreuna cu organele centrale interesate.
    Art. 20
    Controlul financiar intern din administratia centrala a ministerelor, celorlalte organe centrale, de la centrale industriale si celelalte unitati economice asimilate acestora, unitati judetene si interjudetene, intreprinderi si institutii din subordinea acestora, precum si de la comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, va functiona ca organ subordonat atit conducerii organizatiei socialiste, cit si Ministerului Finantelor.
    Numirea, schimbarea din functie si desfacerea contractului de munca al sefilor compartimentelor de control financiar intern se fac de catre organul de conducere colectiva al organizatiei socialiste respective, cu acordul:
    - Ministerului Finantelor, in cazul ministerelor, celorlalte organe centrale de stat si al comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti;
    - directiilor teritoriale de control si revizie ale Ministerului Finantelor, in cazul centralelor si celorlalte organizatii economice asimilate acestora, unitatilor judetene si interjudetene, intreprinderilor si institutiilor bugetare, fiecare in raza lor de activitate.
    Art. 21
    Ministerul Finantelor sau, dupa caz, directiile teritoriale de control si revizie sint in drept, atunci cind constata ca activitatea sefilor compartimentelor de control financiar intern nu se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale, sa retraga acordul dat la numirea acestora. De la data retragerii acordului, calitatea de sef al compartimentului de control financiar intern inceteaza, masura luata atragind schimbarea din functie a acestuia.
    Art. 22
    La Ministerul Fortelor Armate, Consiliul Securitatii Statului si Ministerul Afacerilor Interne, numirea, schimbarea din functie si desfacerea contractului de munca al sefilor compartimentelor de control financiar intern se fac de catre organele de conducere colectiva ale organizatiilor in care functioneaza, iar la unitatile subordonate, si cu acordul organului ierarhic superior.
    Art. 23
    Seful compartimentului de control financiar intern participa de drept la sedintele organului de conducere colectiva al organizatiei socialiste in care functioneaza, atunci cind se dezbat probleme economice-financiare si de aparare a integritatii avutului obstesc.
    Art. 24
    Pentru valorificarea constatarilor controlului, seful compartimentului de control financiar intern prezinta conducerii organizatiei socialiste in care functioneaza rezultatele controalelor efectuate, impreuna cu masurile ce se propun a se lua in vederea inlaturarii deficientelor semnalate si tragerii la raspundere a celor care au savirsit abateri sau au prejudiciat avutul obstesc.
    Conducatorii organizatiilor socialiste care au dispus controlul si ai celor controlate sint obligati ca, in cadrul competentei si al termenelor legale:
    a) sa ia masuri, potrivit dispozitiilor legale, pe baza constatarilor si propunerilor organelor de control, pentru inlaturarea si prevenirea abaterilor si sa urmareasca aplicarea integrala si la timp a acestor masuri;
    b) sa ia masuri pentru aplicarea sanctiunilor disciplinare si contraventionale, precum si pentru stabilirea raspunderii materiale, in conditiile si la termenele prevazute de dispozitiile legale;
    c) sa ia masuri pentru diminuarea, in conditiile dispozitiilor legale in vigoare, a salariilor tarifare sau pentru reducerea totala sau partiala a stimulentelor materiale ale salariatilor care nu si-au indeplinit sarcinile ori se fac vinovati de abaterile constatate;
    d) sa asigure inaintarea catre procuror a actelor incheiate in cazul constatarii de fapte prevazute de legea penala, in termenele si conditiile stabilite de dispozitiile legale.
    Masurile se iau in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii actului de control la organizatia in drept sa le ia, daca prin dispozitii legale nu sint fixate alte termene.
    Conducatorii organizatiilor socialiste sint obligati sa comunice organelor care au dispus verificarea, la termenele fixate, masurile luate ca urmare a controlului si rezultatele obtinute in urma aplicarii acestora.
    In cazul in care nu s-au luat masuri potrivit dispozitiilor legale, seful compartimentului de control financiar intern sesizeaza organul de conducere colectiva al organizatiei in care functioneaza. Daca nici acest organ nu ia masurile legale pentru stabilirea raspunderii materiale si recuperarea pagubelor aduse avutului obstesc, seful compartimentului de control financiar intern este obligat sa sesizeze in scris, in termen de 5 zile, pe conducatorul organului ierarhic superior. Sefii compartimentelor de control financiar intern din organizatiile socialiste prevazute la art. 20 au obligatia ca in asemenea cazuri sa sesizeze si Ministerul Finantelor.
    Conducatorul organului ierarhic superior care a fost sesizat va asigura, in termen de cel mult 15 zile, cercetarea celor semnalate si va lua masurile prevazute de dispozitiile legale.
    Ministerul Finantelor va urmari ca solutionarea celor sesizate sa se faca de catre conducatorul organului ierarhic superior, in cadrul termenului stabilit si al normelor legale.
    Art. 25
    Ministrii, conducatorii celorlalte organe centrale, presedintii comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti si conducatorii organizatiilor socialiste subordonate, in cadrul carora se organizeaza si functioneaza controlul financiar, sint obligati:
    a) sa asigure organizarea si functionarea controlului financiar preventiv si a controlului financiar intern in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
    b) sa asigure, in cadrul indicatorilor planului de munca si salarii aprobat, necesarul de posturi pentru controlul financiar intern, corespunzator indeplinirii sarcinilor legale de control. Stabilirea in nomenclatoare a functiilor de control si a nivelelor de salarizare se face de organele in drept, cu acordul Ministerului Finantelor;
    c) sa incadreze compartimentele de control financiar, potrivit necesitatilor, cu cadre de specialitate economica, tehnica sau juridica, corespunzatoare din punct de vedere profesional, al cinstei si corectitudinii;
    d) sa dezbata periodic, in sedinte ale organului de conducere colectiva, constatarile organelor de control financiar, stabilind in limita competentei, masurile ce trebuie luate pentru imbunatatirea activitatii unitatilor din subordine;
    e) sa analizeze in cadrul organului de conducere colectiva, cel putin o data pe an, activitatea controlului financiar preventiv si a controlului financiar intern, stabilind masurile necesare pentru imbunatatirea acestor activitati;
    f) sa asigure, prin conducatorii compartimentelor financiar-contabile, respectiv prin sefii compartimentelor de control financiar intern, indrumarea si verificarea activitatii de control financiar preventiv si a controlului financiar intern, in intregul lor sistem organizatoric;
    g) sa foloseasca organele de control financiar intern numai pentru realizarea atributiilor legale ale acestora, interzicind folosirea lor in executarea altor sarcini;
    h) sa informeze Ministerul Finantelor asupra constatarilor controlului financiar intern, in conditiile si la termenele stabilite de acesta.

    CAP. 4
    Controlul Ministerului Finantelor si al bancilor

    Art. 26
    Ministerul Finantelor, ca reprezentant al intereselor financiare ale statului, are sarcina sa asigure coordonarea si orientarea unitara a controlului financiar pe toate treptele economiei, cu privire la gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, sa asigure unitatea de conceptie, de actiune si de metoda in acest domeniu de activitate. In acest scop:
    a) stabileste principalele obiective ale activitatii de control financiar pe baza sarcinilor din documentele de partid si de stat si a mersului executiei planului si bugetului de stat, in functie de necesitatile fiecarei perioade;
    b) raspunde de coordonarea activitatii de control financiar pe plan central si in fiecare judet si colaboreaza cu alte organe de control, urmarind evitarea paralelismelor si suprapunerilor;
    c) elaboreaza norme metodologice unitare, cu caracter obligatoriu, cu privire la: coordonarea, organizarea si exercitarea controlului financiar, intocmirea actelor de control, luarea masurilor pentru prevenirea si inlaturarea abaterilor de la dispozitiile legale si tragerea la raspundere a celor vinovati, precum si raportarea rezultatelor controlului;
    d) indruma si verifica activitatea organelor care, potrivit normelor legale, exercita atributii de control financiar si organizeaza schimbul de experienta intre acestea;
    e) asigura instruirea unitara a intregului aparat de control financiar intern;
    f) organizeaza controale in comun, in echipe mixte formate din organe proprii, ale bancilor, ale controlului financiar intern si ale altor organe, asigurind efectuarea unor verificari complexe economice-financiare si gestionare la organizatiile socialiste in a caror activitate se manifesta deficiente importante.
    Art. 27
    Ministerul Finantelor exercita controlul asupra activitatii economice-financiare a ministerelor, celorlalte organe centrale ale administratiei de stat, comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si a organizatiilor subordonate acestora, verificind:
    a) aplicarea prevederilor cu caracter economic-financiar si valutar din legi, decrete si hotariri ale Consiliului de Ministri, urmarind respectarea si apararea intereselor financiare ale statului;
    b) intocmirea si executarea planurilor financiare;
    c) planificarea si realizarea pretului de cost;
    d) fenomenele si aspectele ce apar in procesul executarii planului si a bugetului de stat;
    e) operatiile de comert exterior si prestatii de servicii, precum si orice alte operatii din care rezulta drepturi sau obligatii valutare;
    f) realizarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor proprii de catre ministere, celelalte organe centrale si consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti.
    De asemenea, exercita controlul asupra organizatiilor centrale cooperatiste si obstesti, precum si asupra organizatiilor subordonate acestora, in ce priveste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat, utilizarea fondurilor primite de la stat, precum si respectarea disciplinei financiare, in conditiile legii.
    Totodata, Ministerul Finantelor:
    g) analizeaza situatia pagubelor cauzate avutului obstesc, in colaborare cu celelalte organe interesate si propune masuri de ansamblu pentru prevenirea si recuperarea pagubelor;
    h) sprijina compartimentele financiar-contabile din organizatiile socialiste in probleme financiare si de evidenta contabila;
    i) informeaza conducerea de partid si de stat, precum si organele locale, asupra principalelor constatari ale controlului financiar.
    Art. 28
    In indeplinirea atributiilor de control, Ministerul Finantelor are dreptul:
    a) sa dea organizatiilor socialiste dispozitii obligatorii pentru:
    - introducerea in planurile financiare sau valutare a modificarilor corespunzatoare, atunci cind se identifica resurse suplimentare de venituri sau posibilitati de reducere a cheltuielilor, rezultate din nerespectarea dispozitiilor legale;
    - rectificarea sau completarea bilanturilor contabile, potrivit normelor legale;
    - diminuarea, in conditiile dispozitiilor legale in vigoare, a salariilor tarifare ale salariatilor care nu si-au indeplinit sarcinile;
    - recuperarea pagubelor aduse avutului obstesc;
    - inlaturarea oricaror alte abateri de la normele legale cu caracter economic-financiar.
    Dispozitiile obligatorii care se refera la recuperarea de pagube se executa de cei in drept prin emiterea de dispozitii de retinere sau pe alte cai de recuperare legala, dupa caz;
    b) sa suspende executarea masurilor cu caracter economic-financiar luate de organizatiile socialiste, cind acestea contravin dispozitiilor legale;
    c) sa suspende finantarea in cazurile in care constata cheltuirea ilegala a fondurilor banesti in lei sau in valuta, risipa sau proasta gospodarire, ori cind organizatiile socialiste nu prezinta, conform legii, darile de seama contabile;
    d) sa dispuna blocarea fondurilor destinate platii drepturilor banesti ale personalului tehnic-administrativ cu functii de conducere, in cuantumul si in conditiile prevazute de normele in vigoare, in cazul in care constata abateri de la dispozitiile legale in gospodarirea mijloacelor materiale si banesti. Organul care a dispus blocarea este obligat sa stabileasca termene in cadrul carora sa se remedieze abaterile si sa se previna savirsirea lor in viitor. Daca abaterile nu sint inlaturate in termenele stabilite, organul ierarhic superior celui care a dispus blocarea hotaraste asupra platii sumelor blocate;
    e) sa dispuna blocarea fondurilor valutare atunci cind constata abateri de la lege in folosirea acestora;
    f) sa aplice sanctiunile financiare prevazute de dispozitiile legale in cazul nerespectarii disciplinei financiare sau valutare;
    g) sa ia masuri pentru aplicarea de sanctiuni disciplinare celor care au savirsit abateri de la dispozitiile legale;
    h) sa convoace conducerile organizatiilor verificate sau ale celor ierarhic superioare, dupa caz, pentru examinarea concluziilor si stabilirea masurilor ce trebuie luate ca urmare a controlului;
    i) sa foloseasca, pe timp limitat, in controalele pe care le organizeaza, cadre tehnice si economice din organizatiile socialiste, puse la dispozitie de conducerile acestora;
    j) sa participe, prin delegatii sai, la sedintele organelor de conducere ale organizatiilor socialiste in care se analizeaza probleme economice-financiare sau de aparare a proprietatii socialiste.
    Intimpinarile in legatura cu masurile prevazute la literele a - g inclusiv, cu exceptia dispozitiilor obligatorii care se refera la recuperarea pagubelor aduse avutului obstesc, se depun la organul care le-a dispus si se rezolva de catre Ministerul Finantelor.
    Art. 29
    Atributiile Ministerului Finantelor cu privire la controlul financiar, prevazute in prezenta lege, se realizeaza prin Directia generala a controlului si directiile teritoriale de control si revizie, precum si prin alte organe specializate, anume imputernicite de ministrul finantelor.
    Directia generala a controlului este condusa de controlorul revizor general, care are grad de adjunct al ministrului finantelor.
    Sarcinile, normele de functionare si competentele conducerii directiilor teritoriale de control si revizie se stabilesc de Ministerul Finantelor.
    Art. 30
    Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania, Banca Agricola, Banca de Investitii si Banca Romana de Comert Exterior, fiecare in sectorul sau de activitate, exercita controlul in organizatiile socialiste potrivit legilor in vigoare, urmarind:
    a) folosirea, potrivit destinatiei stabilite prin plan si cu maximum de eficienta, a fondurilor proprii, a celor imprumutate, precum si a celor puse la dispozitie de la buget;
    b) realizarea si varsarea veniturilor de stat;
    c) identificarea si mobilizarea rezervelor materiale si banesti si aducerea lor in circuitul economic;
    d) sesizarea operativa a fenomenelor negative ce apar in realizarea planului economic si financiar;
    e) sprijinirea organizatiilor socialiste in prevenirea, lichidarea deficientelor si imbunatatirea activitatii economice-financiare.
    Controlul se exercita strins legat de operatiile pe care organizatiile socialiste le efectueaza in mod curent prin banci in legatura cu: creditarea productiei si circulatiei marfurilor, executarea de casa a bugetului de stat, finantarea, creditarea si decontarea investitiilor, eliberarea fondurilor pentru plata salariilor si celelalte sarcini specifice prevazute in statutele bancilor.
    In exercitarea controlului, bancile au si drepturile prevazute la art. 28. Competentele de exercitare a acestor drepturi, precum si de rezolvare a intimpinarilor, se stabilesc de consiliile de administratie ale bancilor.
    De asemenea, consiliile de administratie ale bancilor, cu acordul Ministerului Finantelor, vor adapta la specificul activitatii inspectiei bancare normele metodologice prevazute la art. 26 lit. c.

    CAP. 5
    Obligatii si raspunderi in exercitarea controlului

    Art. 31
    La cererea organelor imputernicite sa efectueze controlul financiar, angajatii organizatiilor socialiste sint obligati:
    a) sa prezinte pentru verificare valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau le au in pastrare;
    b) sa puna la dispozitie planurile, darile de seama, evidentele, corespondenta si alte documente necesare controlului, cu respectarea dispozitiilor legale privind intocmirea, manipularea, circuitul si pastrarea documentelor secrete de stat;
    c) sa dea date, informatii si explicatii verbale sau in scris, dupa caz, in legatura cu obiectivele controlului;
    d) sa elibereze documente in original sau copii certificate. In cazul eliberarii unor documente in original, se lasa organizatiei verificate copii conforme, certificate de conducerea acesteia si de organul de control financiar;
    e) sa dea sprijinul necesar si sa asigure conditii pentru buna desfasurare a controlului si pentru pastrarea documentelor.
    Art. 32
    Personalul cu atributii de control financiar este obligat:
    a) sa efectueze controlul potrivit dispozitiilor legale in vigoare si normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor. Pe baza imputernicirii ce au pentru verificarea unei organizatii socialiste, organele de control financiar pot consulta la orice alte persoane juridice sau persoane fizice documentele care au legatura cu operatiile organizatiei supuse verificarii si sa ceara informatiile necesare, verbal sau in scris, in legatura cu aceste operatii;
    b) sa consemneze constatarile in acte de control pe baza de date si fapte exacte. Actele de control se semneaza de cei care au efectuat controlul, de conducerea organizatiei controlate si de alti angajati ai acesteia, dupa caz. Eventualele obiectii cu privire la constatarile facute se prezinta in scris pina la terminarea controlului;
    c) sa depuna organului in drept, la termenele stabilite, actele de control;
    d) sa inainteze procurorului actele incheiate in cazul constatarii de fapte prevazute de legea penala, in termenele si conditiile stabilite de dispozitiile legale, incunostintind concomitent despre aceasta conducerea organizatiei verificate si a celei care a dispus controlul;
    e) sa aplice, potrivit normelor legale, sanctiuni contraventionale pentru abateri de la disciplina financiara sau alte fapte sanctionabile contraventional, pentru care are competenta;
    f) sa faca propuneri organelor competente, in timpul si ca urmare a controlului, cu privire la masurile ce trebuie luate pentru prevenirea si inlaturarea abaterilor constatate, precum si pentru tragerea la raspundere a celor vinovati;
    g) sa indrume si sa sprijine organele controlate in problemele de specialitate care fac obiectul verificarii.
    Art. 33
    Raspund, potrivit normelor legale, disciplinar, administrativ sau penal, dupa caz, precum si material:
    a) conducatorii organizatiilor socialiste si angajatii din subordinea acestora, atunci cind nu respecta obligatiile ce le revin potrivit prevederilor prezentei legi;
    b) organele cu atributii de control financiar, atunci cind:
    - nu efectueaza verificarile potrivit planului de control aprobat;
    - inscriu in actele de control date sau fapte ireale ori inexacte;
    - lucreaza cu superficialitate, nesemnalind incalcarile de la dispozitiile legale in vigoare constatate cu ocazia controlului si nu stabilesc raspunderile potrivit normelor legale;
    - dispun, prin interpretarea sau aplicarea gresita a dispozitiilor legale in vigoare, masuri obligatorii care produc prejudicii;
    - nu intocmesc si nu inainteaza, in termenele stabilite, organelor in drept, actele de control;
    - nu iau sau, dupa caz, nu propun masuri pentru remedierea lipsurilor si abaterilor consemnate in actele de control, pentru recuperarea pagubelor constatate si tragerea la raspundere a celor vinovati, sau nu urmaresc indeplinirea masurilor stabilite.

    CAP. 6
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 34
    In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, se vor stabili posturile de control financiar intern care trec din sistemul organizatoric al unor ministere si altor organe centrale, la Ministerul Finantelor, pentru directiile teritoriale de control si revizie ale acestuia.
    Art. 35
    Ministrii, conducatorii celorlalte organe centrale, presedintii comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti si conducatorii organizatiilor socialiste subordonate sint obligati sa ia masuri, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pentru examinarea din punct de vedere profesional a intregului aparat de control financiar intern, inclusiv revizorii de gestiune. In functie de rezultatele examinarii se vor lua masuri pentru schimbarea din functie a celor necorespunzatori sau, dupa caz, pentru desfacerea contractului de munca.
    Art. 36
    Ministrul fortelor armate, presedintele Consiliului Securitatii Statului, ministrul afacerilor interne si presedintii consiliilor de administratie ale bancilor, fiecare pentru sectorul sau de activitate, vor elabora, cu acordul Ministerului Finantelor, in termen de 60 de zile, instructiuni privind controlul propriu si controlul financiar intern, aplicind prezentele dispozitii, in functie de legile lor de organizare.
    Art. 37
    Se recomanda organizatiilor cooperatiste si celorlalte organizatii obstesti ca, pornind de la prevederile prezentei legi, sa stabileasca, cu sprijinul Ministerului Finantelor, reglementari corespunzatoare cu privire la gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, organizarea si functionarea controlului financiar.
    Art. 38
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile. Pe aceeasi data se abroga orice dispozitii contrare prezentei legi.

    Aceasta lege a fost votata de Marea Adunare Nationala in sedinta din 10 iulie 1970, intrunind din cele 435 voturi exprimate, 433 voturi pentru si 2 voturi impotriva.

                               Presedintele
                          Marii Adunari Nationale,
                               STEFAN VOITEC

    IN CONFORMITATE CU DISPOZITIILE ARTICOLULUI 57 DIN CONSTITUTIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, SEMNAM ACEASTA LEGE.

                              Presedintele
                           Consiliului de Stat,
                            NICOLAE CEAUSESCUSmartCity5

COMENTARII la Legea 5/1970

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 5 din 1970
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu