Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 9 din 29 martie 1974    * Republicata

privind controlul financiar preventiv

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 134 din 19 decembrie 1977


SmartCity3


    *) Republicarea s-a facut in temeiul art. III din Decretul Consiliului de Stat nr. 388 din 27 octombrie 1977, publicat in B. Of. nr. 117 din 16 noiembrie 1977, s-a dat articolelor o noua numerotare si s-a inlocuit denumirea de " comitete executive ale consiliilor populare ", in cazurile cand dispozitiile legii se refereau si la consiliile populare comunale si orasenesti, cu " comitete sau birouri executive ale consiliilor populare ".

    Dezvoltarea si diversificarea continua a economiei nationale, in conditiile largirii atributiilor si competentelor cadrelor de decizie pe toate treptele organizatorice, impun respectarea riguroasa a legii, introducerea unui regim sever de economii, combaterea hotarata a risipei si obtinerea unei eficiente sporite in utilizarea mijloacelor materiale si banesti in toate sectoarele de activitate.
    Oamenii muncii, desfasurandu-si activitatea in unitatile socialiste, in dubla lor calitate de proprietari ai mijloacelor de productie si producatori de valori materiale, raspund pentru gospodarirea cu grija a patrimoniului incredintat si de indeplinirea obligatiilor ce le revin si au datoria sa-si aduca contributia la realizarea integrala si la timp a tuturor sarcinilor unitatii in care lucreaza, in conditiile respectarii stricte a legii si ale obtinerii unei eficiente maxime.
    Un rol important in realizarea acestor obiective revine controlului financiar preventiv, care trebuie sa fie astfel organizat incat sa poata interveni operativ pentru preintampinarea unor neajunsuri, inainte de a se produce efectele negative ale acestora, sa fie in masura sa identifice cauzele care le genereaza si caile pentru evitarea lor.
    In exercitarea acestui control, sarcini de mare raspundere revin conducatorilor compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv contabilului sef, care impreuna cu ceilalti membri ai organului colectiv de conducere trebuie sa asigure respectarea disciplinei financiare si utilizarea cat mai economicoasa a mijloacelor materiale si banesti.
    Conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv contabilul sef, trebuie sa actioneze hotarat in directia respectarii normelor legale si a obtinerii unei eficiente maxime in procesul luarii deciziilor.
    Pentru imbunatatirea si perfectionarea controlului financiar preventiv si cresterea eficientei acestuia, Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In Republica Socialista Romania controlul financiar preventiv are rolul de a contribui la folosirea cu maximum de eficienta a resurselor materiale si banesti, la intarirea ordinii in minuirea fondurilor si cresterea raspunderii tuturor factorilor de decizie din unitatile socialiste in angajarea si efectuarea cheltuielilor.
    Ministrii, conducatorii celorlalte organe centrale se stat, presedintii comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare, directorii generali si directorii de centrale, intreprinderi, institutii de stat, celelalte cadre de conducere si colectivele de munca au obligatia sa asigure gospodarirea cat mai economicoasa a mijloacelor materiale si banesti si sa respecte dispozitiile legale care reglementeaza constituirea si utilizarea lor, aparind in acest mod integritatea avutului obstesc.
    Toti cei care angajeaza, administreaza sau minuiesc mijloace materiale si banesti poarta intreaga raspundere pentru utilizarea lor rationala, cu maximum de eficienta.
    Art. 2
    Controlul financiar preventiv se organizeaza in mod unitar pe toate treptele organizatorice ale unitatilor socialiste de stat, se exercita in cadrul compartimentului financiar-contabil si urmareste respectarea stricta a legii in utilizarea fondurilor in conformitate cu prevederile planului, identificarea si eliminarea cheltuielilor care nu sunt necesare, oportune si economicoase, preintampinarea oricarei forme de risipa. Acest control se organizeaza si la Ministerul Finantelor si banci, in vederea determinarii folosirii rationale a fondurilor in unitatile socialiste, prevenirii cheltuielilor nelegale si neeconomicoase a fondurilor.
    Art. 3
    In indeplinirea atributiilor lor organele insarcinate cu exercitarea controlului financiar preventiv au obligatia de a interveni operativ si in mod hotarat pentru preintampinarea neajunsurilor din activitatea unitatilor socialiste, inainte de a se produce efectele negative ale acestora, identificind cauzele care le genereaza si caile pentru evitarea lor.
    Prin exercitarea acestui control in unitatile socialiste vor fi oprite - inainte de efectuare - toate operatiile care nu sunt legale, necesare, oportune sau economicoase, in faza de angajare si de plata, respectiv de incasare, dupa caz.
    Conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv contabilul sef, ca organ de specialitate, raspunde si in cadrul organelor de conducere colectiva de respectarea normelor legale in domeniul sau de activitate si are obligatia de a actiona ferm pentru obtinerea unei eficiente maxime, inainte de luarea deciziilor.
    Operatiile supuse controlului financiar preventiv nu pot fi efectuate fara semnatura conducatorului compartimentului financiar-contabil, respectiv contabilului sef, in conditiile prezentei legi.
    Art. 4
    Sunt supuse controlului financiar preventiv, in conditiile prezentei legi, operatiile din care deriva drepturi sau obligatii patrimoniale pentru o unitate socialista fata de alta unitate socialista, ori fata de alte persoane juridice sau fata de persoane fizice, precum si operatiile prevazute la art. 18 si 19, ce se efectueaza de catre Ministerul Finantelor si banci.
    Art. 5
    Documentul prin care conducerea unitatii socialiste isi asuma o obligatie cu caracter patrimonial, in numele si pe seama unitatii pe care o reprezinta, constituie actul de angajare al acelei operatii.
    Documentul prin care conducerea unitatii socialiste dispune stingerea prin plata sau in orice alt mod a unei obligatii asumate, pe baza de justificari legal intocmite, reprezinta actul de efectuare a cheltuielii sau operatiei in cauza.
    Art. 6
    Controlul financiar preventiv se exercita de catre persoane anume imputernicite sa efectueze verificarea operatiilor si vizarea documentelor in care sunt consemnate.
    Documentele se prezinta la controlul financiar preventiv de catre compartimentul in ale carei obligatii de serviciu intra elaborarea acestora sau in care au loc operatiile si trebuie sa cuprinda elemente din care sa rezulte legalitatea, necesitatea, oportunitatea si economicitatea utilizarii mijloacelor materiale si banesti.
    Art. 7
    Conducatorii compartimentelor de specialitate, precum si celelalte persoane din cadrul unitatilor socialiste care intocmesc sau care participa la intocmirea documentelor pentru operatiile ce se supun controlului financiar preventiv, raspund de legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea si realitatea lor.
    Art. 8
    Ministrii, conducatorii celorlalte organe centrale de stat, presedintii comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare, directorii generali si directorii de centrale, intreprinderi si institutii de stat au obligatia de a stabili prin regulamentele de organizare si functionare pe care le elaboreaza, potrivit legii, atributiile si raspunderile ce revin fiecarei persoane din cadrul unitatilor socialiste care semneaza, intocmeste sau care participa la intocmirea documentelor pentru operatiile ce se supun controlului financiar preventiv, precum si a celor care exercita acest control.
    Art. 9
    Operatiile ce se supun controlului financiar preventiv nu pot fi aprobate si executate daca in prealabil nu s-a efectuat acest control asupra lor.
    Documentele care cuprind operatii supuse controlului financiar preventiv pentru care nu s-a acordat viza de catre persoanele imputernicite de a exercita acest control si nu s-a dat aprobarea efectuarii de catre organele competente, nu vor fi inregistrate in contabilitate, ci vor fi evidentiate distinct.
    Art. 10
    Controlul financiar preventiv nu poate fi exercitat de persoanele care prin natura muncii lor participa la actul sau operatia supusa acestui control.
    Persoanelor carora, potrivit dispozitiilor legale, nu li se poate incredinta gestionarea de valori materiale si banesti, ori pentru care s-a stabilit prin hotarare judecatoreasca definitiva ca nu au justificat dobandirea licita a unor bunuri sau valori, nu li se poate incredinta exercitarea controlului financiar preventiv.
    Pentru unitatile si subunitatile dispersate, fara compartiment propriu sau organe financiar-contabile - sectoare, puncte de lucru, institutii de stat cu activitate mai redusa si altele de acest fel -, precum si pentru situatii specifice, controlul financiar preventiv se poate exercita si de catre persoanele care prin natura muncii lor participa la actul sau operatia supusa controlului financiar preventiv, pe baza aprobarii conducerii unitatii ierarhic superioare.
    Art. 11
    Operatiile privind miscarea valorilor materiale in cadrul unitatii socialiste se fac pe propria raspundere a sefilor compartimentelor sau a inlocuitorilor acestora, in care au loc operatiile respective. Prin semnarea documentelor pentru aceste operatii, sefii compartimentelor sau inlocuitorii lor confirma legalitatea, necesitatea, realitatea si economicitatea lor.
    Conducatorii compartimentelor financiar-contabile, respectiv contabilii sefi, au dreptul sa verifice de la caz la caz operatiile efectuate potrivit prezentului articol.

    CAP. 2
    Controlul financiar preventiv la intreprinderi, centrale, institutii de stat, ministere, alte organe centrale de stat, si comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare

    Art. 12
    Controlul financiar preventiv in intreprinderi, centrale, institutii de stat, ministere, alte organe centrale de stat si comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare se exercita, dupa caz, de catre conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile sau de catre contabilul sef.
    Conducerile unitatilor socialiste, in functie de volumul si complexitatea operatiilor, au dreptul sa aprobe, la propunerea conducatorilor compartimentelor cu atributii financiar-contabile, respectiv a contabililor sefi, ca exercitarea controlului financiar preventiv sa se faca si de alte persoane cu atributii financiar-contabile din cadrul unitatii, imputernicite sa indeplineasca aceasta sarcina pe langa celelalte atributii de serviciu sau in mod exclusiv.
    Art. 13
    Conducatorii compartimentelor cu atributii financiar-contabile, respectiv contabilii sefi, in exercitarea controlului financiar preventiv si a celorlalte atributii cu privire la organizarea si desfasurarea activitatii financiare, raspund de indeplinirea, in conformitate cu dispozitiile legale, a obligatiilor in raporturile cu statul, catre unitatile socialiste, catre alte persoane juridice si persoane fizice si de indeplinirea atributiilor ce le revin pentru asigurarea pastrarii integritatii avutului obstesc. Acestia participa la actiunile intreprinse in cadrul unitatii, avand drept scop cresterea eficientei activitatii economice si sociale, raspund si angajeaza unitatea prin semnatura lor alaturi de conducatorii unitatilor in toate operatiile patrimoniale si aduc la indeplinire si celelate sarcini prevazute de lege.
    Art. 14
    Se supun in mod obligatoriu controlului financiar preventiv la intreprinderi, centrale, institutii de stat, ministere, celelalte organe centrale de stat si comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare:
    a) incheierea contractelor si comenzilor interne pentru aprovizionare si desfacere, a contractelor de comert exterior, precum si a contractelor de executari de lucrari si prestari de servicii;
    b) incasarile reprezentand contravaloarea produselor livrate, serviciilor prestate si lucrarilor executate si a altor drepturi ale unitatii fata de persoane fizice sau juridice, in afara unor incasari de la populatie pentru care ministerele si celelalte organe centrale de stat vor stabili ca acestea sa fie supuse controlului ulterior;
    c) plata in lei si valuta, privind aprovizionarea tehnico-materiala, executarea de lucrari si prestari de servicii;
    d) plata sumelor pentru munca prestata si a altor drepturi cuvenite persoanelor incadrate in munca, cu respectarea normelor legale, precum si incadrarea in indicatorii planului de munca si retribuire a muncii, cu respectarea normelor unitare de structura;
    e) solicitarile de credite bancare si cererile pentru deschiderea finantarii si decontarea investitiilor;
    f) trecerea pe seama cheltuielilor sau a rezultatelor financiare, ori pe seama unor fonduri, potrivit dispozitiilor legale, a pierderilor, a daunelor produse de calamitati ori a altor daune aduse unitatilor socialiste, care nu s-au produs cu vinovatie;
    g) angajarea si efectuarea platilor din creditele bugetare aprobate, precum si din orice alte mijloace legal constituite la dispozitia unitatii;
    h) repartizarea pe unitati subordonate si pe activitati a fondurilor aprobate prin bugetul de stat si a creditelor bugetare deschise;
    i) virarile de credite bugetare;
    j) deblocarea unor sume din creditele bugetare ramase neconsumate la finele trimestrelor I, II si III;
    k) stabilirea, potrivit dispozitiilor legale, a nivelului preturilor si tarifelor propuse prin documentatii;
    l) transferurile de fonduri fixe.
    La ministere, celelalte organe centrale de stat si la comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare se supun controlului financiar preventiv si dispozitiile ori normele elaborate de acestea pentru unitatile din subordine, atunci cand prin masurile respective se angajeaza efectuarea de cheltuieli.
    Art. 15
    Documentele privind operatiile din care deriva drepturi sau obligatii patrimoniale ce se prezinta la controlul financiar preventiv vor fi insotite de actele justificative corespunzatoare si semnate in prealabil de catre conducatorul compartimentului de specialitate in care urmeaza sa se efectueze operatia respectiva.
    Prin semnarea acestor documente conducatorii compartimentelor de specialitate isi asuma raspunderea in legatura cu legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea si realitatea operatiilor.
    In cazul in care dispozitiile legale prevad avizarea operatiilor de catre jurisconsult, documentele respective vor fi supuse controlului financiar preventiv impreuna cu avizul acestuia.
    Organele insarcinate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor solicita avizul jurisconsultului ori de cate ori considera ca necesitatile o impun.
    Art. 16
    Persoanele care exercita controlul financiar preventiv au obligatia sa refuze motivat, in scris, vizarea documentelor daca operatiile nu sunt legale, necesare, oportune si economicoase, dupa ce au sesizat si analizat in prealabil aceste cazuri cu conducatorul unitatii.
    In situatia in care persoanele care exercita controlul financiar preventiv pe baza de imputernicire nu sunt de acord cu efectuarea operatiilor supuse controlului, refuzul de viza se da de catre conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv de catre contabilul sef, dupa ce a analizat aceste cazuri cu conducatorul unitatii.
    Art. 17
    In situatia in care s-a refuzat viza de control financiar preventiv in faza de angajare sau de plata, dupa caz, conducatorul unitatii poate dispune, in scris, pe proprie raspundere, efectuarea operatiei in cauza. In aceste cazuri se va proceda astfel:
    a) cand refuzul se da in faza de angajare a operatiei, conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv contabilul sef, este obligat sa incunostinteze in termen de 2 zile, in scris:
    - pe conducatorul organului ierarhic superior si inspectiile teritoriale financiare de stat ale Ministerului Finantelor, daca refuzul s-a produs la intreprinderi, centrale, comitete sau birouri executive ale consiliilor populare, cu exceptia celor judetene sau al municipiului Bucuresti, sau la institutii de stat, altele decat organele centrale de stat. Conducatorul organului ierarhic superior, pe baza sesizarilor primite, are obligatia ca in cel mult 15 zile sa cerceteze cele semnalate si sa ia masurile prevazute de dispozitiile legale, incunostintand despre aceasta organelor Ministerului Finantelor;
    - Ministerul Finantelor, daca refuzul s-a produs la comitetele executive ale consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti, care este obligat ca in termen de 15 zile sa cerceteze cele semnalate si sa ia masurile prevazute de dispozitiile legale;
    - Curtea Superioara de Control Financiar, daca refuzul s-a produs la ministere sau alte organe centrale de stat. Pe baza sesizarilor primite Curtea Superioara de Control Financiar, in cel mult 15 zile, va cerceta cele semnalate si va lua masurile prevazute de dispozitiile legale;
    b) cand refuzul se da in faza de plata, documentele se depun la unitatea bancara ori la compartimentul care executa operatia, semnate de catre conducatorul unitatii in cauza si cu mentiunea refuzului de viza. In aceste situatii, conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv contabilul sef, este obligat sa incunostinteze in termen de 2 zile, in scris, organele prevazute la lit. a) de mai sus, dupa caz. Unitatile bancare vor onora documentele respective de plata dupa efectuarea verificarilor ce le revin ca sarcina potrivit normelor legale.

    CAP. 3
    Controlul financiar preventiv exercitat de Ministerul Finantelor si de banci

    Art. 18
    Ministerul Finantelor exercita controlul financiar preventiv asupra operatiilor privind acordarea fondurilor de la buget, solicitarea de virari de credite bugetare, precum si asupra altor operatii similare cu caracter financiar pe care le efectueaza in indeplinirea atributiilor prevazute in legea sa de organizare si functionare si in Legea finantelor.
    Atributii corespunzatoare revin administratiilor financiare, precum si celorlalte organe financiar-contabile ale comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare, pentru bugetele locale.
    Art. 19
    Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania, Banca pentru Agricultura si Industrie Alimentara, Banca de Investitii si Banca Romana de Comert Exterior asigura, la nivel central si la nivelul unitatilor teritoriale subordonate, exercitarea controlului financiar preventiv asupra operatiilor de creditare, finantare si plati, in lei si in valuta, privind activitatea de productie, circulatia marfurilor, investitii, comert exterior si alte actiuni economice si sociale, in conditiile stabilite prin normele legale.
    Art. 20
    Ministrul finantelor, guvernatorul Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania si presedintii bancilor specializate, fiecare pentru institutia si unitatile subordonate, stabilesc, in cadrul normelor lor metodologice, modul de exercitare a controlului financiar preventiv asupra operatiilor supuse acestui control.
    Pentru administratiile financiare si celelalte organe financiar-contabile ale comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare operatiile supuse controlului financiar preventiv si competentele ce se acorda persoanelor care exercita acest control se stabilesc in cadrul normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Art. 21
    Ministerul Finantelor, centralele bancilor, precum si unitatile teritoriale subordonate acestora, in indeplinirea atributiilor de control financiar preventiv, au obligatia ca, in conditiile prevazute de art. 20, sa nu execute acele operatii care nu sunt legale sau nu sunt eficiente.
    Art. 22
    Administratiile financiare si celelalte organe financiar-contabile ale comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare au obligatia sa refuze motivat, in scris, vizarea documentelor, daca operatiile nu sunt legale sau nu sunt eficiente.
    In situatia in care s-a refuzat viza de control financiar preventiv, presedintele comitetului sau biroului executiv al consiliului popular poate dispune in scris, pe proprie raspundere, efectuarea operatiei in cauza. In acest caz, se va proceda dupa cum urmeaza:
    a) organele financiar-contabile ale comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti sunt obligate sa incunostinteze, in scris, in termen de 2 zile, pe presedintele comitetului executiv, al unitatii administrativ-teritoriale ierarhic superioare, care are obligatia sa cerceteze si sa ia masuri corespunzatoare in termen de 15 zile;
    b) administratiile financiare judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia sa incunostinteze in scris, in termen de 2 zile, Ministerul Finantelor, care va cerceta si va lua masuri corespunzatoare in termen de 15 zile.

    CAP. 4
    Atributiile Curtii Superioare de Control Financiar privind controlul financiar preventiv

    Art. 23
    Curtea Superioara de Control Financiar orienteaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, asigurand unitatea de conceptie, de metoda si de organizare a acestuia pe toate treptele organizatorice ale unitatilor socialiste.
    Art. 24
    Curtea Superioara de Control Financiar exercita, prin organele proprii de control, la ministere si alte organe centrale de stat, controlul financiar preventiv asupra legalitatii si eficientei angajarii si efectuarii de cheltuieli din fondurile ce se administreaza de catre aceste organe.
    Ministerele si celelalte organe centrale de stat, la care Curtea Superioara de Control Financiar exercita controlul financiar preventiv, fondurile si limitele valorice ale acestora, precum si operatiile asupra carora se efectueaza acest control, se stabilesc de curte, potrivit legii sale de organizare.
    Art. 25
    Documentele privind operatiile ce se supun controlului financiar preventiv al organelor Curtii Superioare de Control Financiar se prezinta acestora semnate de conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile si aprobate de catre cei in drept, cu exceptia operatiilor ce se aproba de ministrii si conducatorii celorlalte organe centrale de stat, pentru care documentele se supun controlului financiar preventiv al organelor curtii inainte de aprobarea lor.
    Art. 26
    Organele Curtii Superioare de Control Financiar care exercita controlul financiar preventiv la ministere si alte organe centrale de stat au obligatia sa refuze motivat, in scris, cu acordul biroului executiv al consiliului curtii, vizarea documentelor daca operatiile nu sunt legale sau nu sunt eficiente. In aceasta situatie operatiile nu pot fi executate.
    In cazul refuzului de viza, ministrul sau conducatorul organului central de stat se poate adresa Consiliului de Ministri, care va hotari asupra efectuarii operatiei, instiintand curtea despre aceasta.
    Curtea Superioara de Control Financiar va informa Consiliul de Stat asupra situatiilor in care operatiile au fost efectuate pe baza dispozitiei Consiliului de Ministri.
    Art. 27
    Curtea Superioara de Control Financiar poate exercita prin organe proprii, la unele centrale, intreprinderi, institutii de stat si comitete executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, controlul financiar preventiv asupra legalitatii si eficientei angajarii si efectuarii de cheltuieli din fondurile ce se administreaza de catre aceste unitati. Cu acordul prealabil al Ministerului Finantelor si al bancilor, Curtea Superioara de Control Financiar, pentru cazuri deosebite, poate imputernici in mod temporar organe ale acestora sa exercite controlul financiar preventiv.
    Unitatile la care Curtea Superioara de Control Financiar exercita controlul financiar preventiv, potrivit prevederilor din alineatul precedent, fondurile si limitele lor valorice, precum si operatiile asupra carora se efectueaza controlul, se stabilesc de curte, in functie de volumul si importanta acestora, de neajunsurile si abaterile semnalate.
    Art. 28
    Documentele privind operatiile ce se supun controlului financiar preventiv al organelor proprii ale Curtii Superioare de Control Financiar, precum si al celor imputernicite de curte, la centrale, intreprinderi, institutii de stat si comitete executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, se prezinta acestora semnate de conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile si aprobate de catre cei in drept.
    Documentele pentru operatiile ce se aproba de presedintii comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti se supun controlului financiar preventiv al curtii inainte de aprobarea lor.
    Art. 29
    Organele proprii ale Curtii Superioare de Control Financiar, precum si cele imputernicite de curte, care exercita controlul financiar preventiv la centrale, intreprinderi si institutii de stat, au obligatia sa refuze motivat, in scris, vizarea documentelor daca operatiile nu sunt legale sau nu sunt eficiente. In aceasta situatie operatiile nu pot fi executate.
    In cazul cand conducatorul centralei, intreprinderii sau institutiei de stat nu este de acord cu refuzul de viza, acesta se adreseaza ministerului sau organului ierarhic superior, aplicandu-se prevederile art. 26 alin. 2 si 3 in mod corespunzator.
    Art. 30
    Organele proprii ale Curtii Superioare de Control Financiar, precum si cele imputernicite de catre curte, care exercita controlul financiar preventiv la comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, au obligatia sa refuze motivat, in scris, cu acordul biroului executiv al consiliului curtii, vizarea documentelor daca operatiile nu sunt legale sau nu sunt eficiente. In aceasta situatie operatiile nu pot fi executate.
    In cazul refuzului de viza se aplica prevederile art. 26 alin. 2 si 3.
    Art. 31
    Curtea Superioara de Control Financiar elaboreaza norme metodologice*) unitare privind desfasurarea activitatii de control financiar preventiv. Indrumarea si verificarea activitatii de control financiar preventiv se asigura de Curtea Superioara de Control Financiar, Ministerul Finantelor, bancile si organele de control financiar intern, dupa caz.
    Curtea Superioara de Control Financiar si Ministerul Finantelor, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, vor asigura instruirea si verificarea periodica a cunostintelor profesionale ale celor imputerniciti sa exercite controlul financiar preventiv potrivit prevederilor prezentei legi.

-----------------------
    *) Normele metodologice au fost publicate in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 53 din 5 aprilie 1974.

    CAP. 5
    Obligatii, raspunderi si sanctiuni

    Art. 32
    Ministrii, conducatorii celorlalte organe centrale de stat, presedintii comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare si conducatorii unitatilor socialiste subordonate sunt obligati:
    a) sa organizeze si sa verifice modul de exercitare a controlului financiar preventiv la unitatile proprii si la cele subordonate, astfel incat acesta sa se efectueze in conditiile stabilite prin prezenta lege;
    b) sa stabileasca, potrivit prezentei legi, prin ordine sau decizii, persoanele care exercita controlul financiar preventiv, operatiile si documentele pe care trebuie sa le verifice;
    c) sa ia, potrivit legii, masuri pentru punerea la dispozitie a legislatiei necesare exercitarii controlului financiar preventiv si cunoasterii acesteia de catre personalul din subordine insarcinat cu efectuarea controlului;
    d) sa supuna dezbaterii, in cadrul organului de conducere colectiva, odata cu analiza rezultatelor economico-financiare pe baza de bilant, si activitatea de control financiar preventiv, stabilind masurile necesare pentru imbunatatirea acestei activitati.
    Art. 33
    Incadrarea si eliberarea din functie a conducatorilor directiilor cu atributii financiar-contabile, a contabililor sefi, a celorlalte persoane care conduc activitati financiar-contabile, precum si a directorilor administratiilor financiare, se fac, potrivit normelor legale, cu acordul:
    1. Ministerului Finantelor, pentru:
    a) conducatorii directiilor cu atributii financiar-contabile din ministere, departamente, celelate organe centrale de stat, Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti, Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum, precum si in organizatii centrale obstesti. La ministerele, departamentele si celelalte organe centrale la care conducerea activitatii financiar-contabile este indeplinita de persoane avand alta functie decat aceea de director, Ministerul Finantelor impreuna cu ministerul sau organul central respectiv vor stabili functia pentru care se da acordul;
    b) directorii administratiilor financiare judetene si a municipiului Bucuresti;
    c) contabilii sefi din centrale si unitati asimilate acestora, din uniunile judetene si a municipiului Bucuresti ale cooperativelor mestesugaresti si ale cooperativelor de consum;
    a) contabilii sefi din intreprinderile de stat, de grad special si din sectorul special.
    2. Inspectiilor teritoriale financiare de stat, pentru:
    a) contabilii sefi si alte persoane care conduc activitatea financiar - contabila din intreprinderile, institutiile de stat si celelalte unitati cu personalitate juridica subordonate direct ministerelor si celorlalte organe centrale;
    b) contabilii sefi si alte persoane care conduc activitatea financiar - contabila din intreprinderile, institutiile de stat si celelalte unitati cu personalitate juridica subordonate centralelor si unitatilor asimilate acestora, uniunilor judetene si a municipiului Bucuresti ale cooperativelor mestesugaresti si ale cooperativelor de consum sau organizatiile centrale obstesti.
    3. Administratiilor financiare, pentru:
    a) contabilii sefi si alte persoane care conduc activitatea financiar - contabila din aparatul propriu si din organele locale de specialitate ale comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti;
    b) contabilii sefi si alte persoane care conduc activitatea financiar - contabila din intreprinderile, institutiile de stat si celelalte unitati cu personalitate juridica, de subordonare locala;
    c) sefii circumscriptiilor financiare municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti si contabilii sefi ai acestora;
    d) sefii serviciilor financiare orasenesti si contabilii sefi ai acestor servicii;
    e) contabilii de la consiliile populare comunale.
    Pentru exercitarea atributiilor prevazute de lege in domeniul financiar - contabil, persoanele prevazute la pct. 1, 2 si 3 din prezentul articol vor primi, la incadrarea in functie, din partea ministrului finantelor si a ministrului sau conducatorului organului central ori a presedintelui comitetului executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti in subordinea caruia se afla unitatea in care urmeaza sa-si desfasoara activitatea, o imputernicire scrisa.
    Art. 34
    Incadrarea si eliberarea din functie a contabililor sefi si altor persoane care conduc activitatea financiar-contabila din unitatile economice si bugetare apartinand Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne se vor face cu acordul sefului compartimentului financiar-contabil din ministerul respectiv.
    Art. 35
    Incadrarea si eliberarea din functie a contabililor sefi din cooperativele agricole de productie si din asociatiile economice intercooperatiste se vor face cu acordul directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara, precum si al sucursalei Bancii pentru Agricultura si Industrie Alimentara din judetul respectiv.
    Art. 36
    Incadrarea si eliberarea din functie a contabililor sefi din fabrici, uzine, exploatari, sectii, santiere si alte unitati fara personalitate juridica se vor face la propunerea contabililor sefi ai intreprinderilor, centralelor sau unitatilor cu personalitate juridica in componenta carora functioneaza unitatile fara personalitate juridica.
    Ministerul Finantelor impreuna cu ministerele, celalalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor stabili unitatile fara personalitate juridica la care incadrarea si eliberarea din functie a contabililor sefi se vor face cu acordul inspectiilor teritoriale financiare de stat, in conditiile prevazute la art. 33 si art. 38.
    Art. 37
    La institutiile de stat ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari de credite, la care exista un singur contabil incadrat cu program de munca redus sau retribuit pe baza de indemnizatie fixa, incadrarea si eliberarea din functie a contabilului se vor face la propunerea conducatorului compartimentului financiar-contabil al organului ierarhic superior.
    Art. 38
    Cererea pentru obtinerea acordului se inainteaza organelor competente sa-si dea acordul de catre cei care, potrivit legii, au calitatea sa incadreze in functie persoana pentru care se solicita acordul. Cererea va fi insotita de referatul de personal, care va cuprinde si aprecierea asupra activitatii desfasurate si pregatirii profesionale a persoanei in cauza, si de extrasul de pe cazierul judiciar al acesteia.
    Organele competente isi vor da acordul in termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii, dupa ce persoanele in cauza vor fi examinate de catre o comisie sub aspectul rezultatelor obtinute in activitate si al nivelului pregatirii profesionale. Din comisie fac parte delegati ai organelor competente sa-si dea acordul si ai celor solicitatoare.
    Organele competente sa-si dea acordul, atunci cand constata ca activitatea persoanelor care conduc activitati financiar-contabile nu se desfasoara in conditii satisfacatoare si in conformitate cu dispozitiile legale, sunt in drept sa retraga acordul dat la incadrarea acestora. Retragerea acordului atrage schimbarea din functie a persoanelor respective si incetarea imputernicirii primite.
    Art. 39
    In lipsa conducatorilor directiilor cu atributii financiar-contabile, a contabililor sefi, a celorlalte persoane care conduc activitati financiar - contabile, precum si a directorilor administratiilor financiare, toate atributiile acestora se exercita de catre inlocuitorul de drept sau, in lipsa acestuia, de persoana de specialitate desemnata de organul de conducere colectiva a unitatii, la propunerea conducatorului compartimentului cu atributii financiar-contabile.
    Art. 40
    Ministrii, conducatorii celorlalte organe centrale de stat, presedintii comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare, directorii generali si directorii de centrale, intreprinderi si institutii de stat, care nu asigura organizarea si exercitarea corespunzatoare a controlului financiar preventiv sau incalca in orice alt mod prevederile prezentei legi, raspund, potrivit normelor legale, civil, material, disciplinar, administrativ sau penal, dupa caz.
    Art. 41
    Conducatorii compartimentelor cu atributii financiar-contabile, respectiv contabilii sefi, ca organe de specialitate, care angajeaza unitatile prin semnatura lor alaturi de conducatorii acestora, raspund civil, material, disciplinar, administrativ sau penal, dupa caz, de legalitatea operatiilor patrimoniale din punct de vedere financiar.
    Aceeasi raspundere revine si celorlalte persoane din cadrul unitatilor socialiste care nu exercita in mod corespunzator controlul financiar preventiv sau care incalca in orice alt mod prevederile prezentei legi.
    Art. 42
    Efectuarea sau aprobarea efectuarii unei operatii supuse controlului financiar preventiv, fara ca in prealabil documentele respective sa fi fost prezentate organului imputernicit sa exercite acest control, precum si vizarea pentru control financiar preventiv a documentelor care contin operatii prin care se incalca reglementarile in vigoare, constituie infractiune si se pedepseste cu amenda de la 2.000 la 10.000 lei.
    Art. 43
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei:
    a) intocmirea si prezentarea la controlul financiar preventiv a unor documente in care sunt consemnate operatii fara baza legala;
    b) inregistrarea in contabilitate a documentelor privind operatiile care, potrivit prezentei legi, sunt supuse controlului financiar preventiv, fara ca acestea sa poarte viza de control a persoanelor in drept si aprobarea organelor competente;
    c) vizarea pentru control financiar preventiv din culpa, a documentelor care contin operatii prin care se incalca reglementarile in vigoare;
    d) refuzarea vizei de control financiar preventiv pentru operatiile legale;
    e) neemiterea actelor administrative prevazute la art. 32 lit. b);
    f) nesesizarea organelor competente de catre conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv contabilul sef, in cazurile prevazute la art. 17 si 22 din prezenta lege;
    g) semnarea de catre sefii compartimentelor sau de catre inlocuitorii acestora a documentelor privind miscarea valorilor materiale in cadrul organizatiei socialiste prin incalcarea dispozitiilor legale.
    Contraventiile se constata si sanctiunile se aplica de catre persoanele care exercita controlul financiar sau controlul bancar, fiecare in cadrul atributiilor lor de serviciu, potrivit dispozitiilor legale cu privire la constatarea si aplicarea sanctiunilor pentru contraventiile la disciplina financiara.
    Contraventia prevazuta la lit. a) se constata si sanctiunea se poate aplica acelora care se fac vinovati de savarsirea ei si de catre conducatorul compartimentului cu atributii financiar-contabile, respectiv de catre contabilul sef din unitate.
    In ceea ce priveste contraventiile constatate si sanctiunile aplicate de catre personalul cu atributii de control al Curtii Superioare de Control Financiar, plangerile se adreseaza curtii si se rezolva de catre colegiul de jurisdictie al acesteia, hotararile date in cauza fiind definitive si executorii.
    In ce priveste contraventia prevazuta la lit. e) din prezentul articol, savarsita de ordonatorii principali de credite ai bugetului republican care sunt membri ai Consiliului de Ministri, ceilalti conducatori ai organelor centrale de stat alesi de Marea Adunare Nationala, precum si de ordonatorii principali de credite ai bugetelor judetene si al municipiului Bucuresti, constatarea se face de catre organul Curtii Superioare de Control Financiar, iar sanctiunea se aplica de catre presedintele curtii.
    In masura in care prezenta lege nu dispune, contraventiilor  prevazute in prezentul articol le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 44
    Daca faptele prevazute in art. 43 au fost savarsite in astfel de conditii, incat, potrivit legii penale, constituie infractiuni, va fi sesizat organul de urmarire penala competent.
    Art. 45
    Curtea Superioara de Control Financiar este in drept sa recomande indepartarea din functie a conducatorilor unitatilor socialiste si a persoanelor insarcinate cu exercitarea controlului financiar preventiv vinovate de abateri grave in organizarea si efectuarea acestui control, cu exceptia celor care detin functii efective, celor numiti de Presedintele Republicii Socialiste Romania, de Consiliul de Stat sau de Consiliul de Ministri. Aceasta masura urmeaza a fi adusa la indeplinire de catre organele in drept, in conditiile prevazute de lege.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 46
    Se recomanda organizatiilor centrale cooperatiste si celorlalte organizatii centrale obstesti sa stabileasca, cu consultarea Curtii Superioare de Control Financiar, reglementari corespunzatoare cu privire la organizarea si functionarea controlului financiar preventiv asupra operatiilor din care deriva drepturi sau obligatii patrimoniale.
    Art. 47
    Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania. Pe aceeasi data se abroga:
    - subalineatul 3 din art. 8 si art. 10-15 inclusiv din Legea nr. 5/1970 privind gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, organizarea si functionarea controlului financiar, publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 80 din 10 iulie 1970;
    - pct. 20 si 21 din art. 1, modificandu-se corespunzator lit. c) din art. 2, din H.C.M. nr. 68/1970 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale privind disciplina financiara, impozitele, taxele si primele de asigurare prin efectul legii, cu modificarile ulterioare, republicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 13 din 1 februarie 1972;
    - art. 1-7 si anexa nr. 1 din H.C.M. nr. 1047/1970 cuprinzand masuri pentru executarea Legii nr. 5/1970 privind gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, organizarea si functionarea controlului financiar, cu modificarile ulterioare, republicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 13 din 1 februarie 1972;
    - precum si orice alte dispozitii contrare.

-------------------------
    NOTA:
    Potrivit prevederilor art. II din Decretul Consiliului de Stat nr. 388/1977, Ministerul Finantelor impreuna cu ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor lua masuri sa asigure, in termen de 12 luni de la data adoptarii decretului sus mentionat, examinarea din punct de vedere profesional a tuturor persoanelor care conduc activitati financiar contabile.
    Ministerul Finantelor, inspectiile teritoriale financiare de stat, administratiile financiare si celelalte organe competente, dupa caz, isi vor da acordul de mentinere in functie a persoanelor prevazute la alineatul precedent in raport de rezultatele examinarii. Odata cu acordul, persoanele prevazute la art. 33 pct. 1, 2 si 3 din lege vor primi si imputernicirea scrisa de a exercita atributiile prevazute de lege in domeniul financiar contabil.SmartCity5

COMENTARII la Legea 9/1974

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 9 din 1974
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu