E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 68 din  5 februarie 1970

pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale privind disciplina financiara, impozitele, taxele si primele de asigurare prin efectul legii

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 6 din 13 februarie 1970


SmartCity3


    Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste Romania hotaraste:

    CAP. 1
    Contraventii la normele legale privind disciplina financiara

    Art. 1
    Constituie contraventie la normele legale privind disciplina financiara faptele savarsite de catre angajatii organizatiilor socialiste, precum si de membrii cooperativelor sau ai altor organizatii obstesti, in legatura cu executarea planurilor financiare si realizarea drepturilor cuvenite statului; creditele, decontarile si planul de casa; evidenta contabila si controlul financiar; urmarirea despagubirilor pentru pagube aduse avutului obstesc si a altor debite, si anume:
    1. schimbarea destinatiei fondurilor, stabilita prin planurile financiare aprobate;
    2. raportarea eronata, din culpa, a modului de indeplinire a indicatorilor economici sau financiari;
    3. aprobarea si efectuarea, contrar normelor legale, de catre ordonatorii de credite, a virarilor de credite bugetare, a constituirii si angajarii fondurilor de rezerva bugetara la dispozitia comitetelor executive ale consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti, precum si efectuarea de plati peste creditele bugetare anuale si alocatiile trimestriale;
    4. nerespectarea termenelor prevazute de normele legale privind varsarea sumelor reprezentand venituri de stat si a altor drepturi cuvenite statului sau nedeterminarea exacta a sumelor de varsat;
    5. netransmiterea, in conditiile sau la termenele legale, a comunicarilor privind varsamintele la buget sau a situatiei privind repartizarea teritoriala a beneficiului, impozitului pe circulatia marfurilor si excedentului de mijloace circulante;
    6. calcularea eronata, din culpa, a amortizarii, datorita necuprinderii unor fonduri fixe in calcul sau cuprinderii lor cu o valoare de inventar mai redusa ori cu o norma de amortizare mai mica;
    7. neurmarirea realizarii, potrivit prevederilor legale, a sumelor datorate de persoane juridice sau persoane fizice, provenite din relatii contractuale interne sau externe sau a penalizarilor stabilite ca urmare a nerespectarii obligatiilor contractuale;
    8. neinregistrarea comenzilor primite de catre organizatiile socialiste care au sarcini privind executarea de lucrari, furnizarea de produse ori prestarea de servicii pentru populatie;
    9. organizarea, fara aprobarea organelor competente, a unor spectacole teatrale, muzicale, coregrafice, de circ, cinematografice sau a unor manifestari sportive, fara plata;
    10. eliberarea de invitatii sau acordarea de locuri gratuite la spectacolele teatrale, muzicale, coregrafice, de circ, cinematografice sau la manifestarile sportive, organizate cu plata, in afara celor prevazute prin normele legale;
    11. tiparirea sau folosirea de bilete sau invitatii pentru intrarea la spectacolele de orice fel si la manifestarile sportive, organizate cu plata, fara respectarea normelor legale cu privire la evidenta si folosirea formularelor cu regim special;
    12. prezentarea la organele bancare a unor documente ori situatii continand date eronate stabilite din culpa, in legatura cu creditele, premiile sau alte fonduri pentru plati in numerar;
    13. nedepunerea in termenul stabilit, la organele bancare, a situatiei valorilor materiale cu care sunt garantate creditele obtinute, in vederea regularizarii datoriilor din conturile de imprumut, precum si neincunostiintarea organelor bancare asupra lichidarii stocurilor, in vederea rambursarii creditelor;
    14. dispunerea de plati din conturile organizatiilor socialiste drept contravaloare a unor marfuri neprimite, lucrari neexecutate sau servicii neprestate;
    15. intocmirea eronata a documentelor justificative ale operatiunile economice-financiare sau neinscrierea in acestea a tuturor elementelor necesare determinarii exacte a operatiunii consemnate, savarsite din culpa, precum si neintocmirea acestor documente la termenele stabilite;
    16. neefectuarea inregistrarilor in contabilitate, in termenele stabilite si in conformitate cu dispozitiile legale;
    17. nerespectarea termenelor legale pentru depunerea la organele in drept a situatiei lunare privind realizarea principalilor indicatori economici-financiari, a bilanturilor, fiselor lunare de calcul al amortismentelor si a situatiilor periodice privind calculul si varsarea la buget a veniturilor de stat, ori inscrierea in acestea, din culpa, a unor date eronate;
    18. nerespectarea termenelor legale pentru verificarea, analizarea si centralizarea bilanturilor;
    19. neremiterea in termenele stabilite a listelor de inventariere a valorilor materiale aflate in custodie, catre organizatia socialista careia ii apartin valorile respective;
    20. aprobarea operatiilor pentru care, potrivit normelor legale, este necesara viza de control financiar preventiv, fara ca aceasta viza sa se fi obtinut in prealabil;
    21. efectuarea sau inregistrarea operatiunilor care, potrivit normelor legale, se supun controlului financiar preventiv, fara ca documentele in care sunt consemnate acele operatiuni sa poarte viza de control acordata de cei in drept si aprobarea organelor competente;
    22. neexecutarea in termenele stabilite a dispozitiilor obligatorii date ca urmare a controlului efectuat de organele de control financiar, precum si a masurilor dispuse in urma verificarilor efectuate de organele de control financiar intern, ori comunicarea din culpa a unor date eronate in legatura cu executarea acestora;
    23. neindeplinirea obligatiei legale de a pune la dispozitie sau de a elibera organelor de control financiar documentele si datele necesare exercitarii controlului financiar;
    24. angajarea de salariati fara a se inscrie in evidentele organizatiei socialiste datele referitoare la locul nasterii si la domiciliul lor, sau fara ca acestia sa fi prezentat nota de lichidare eliberata de ultima unitate la care au functionat;
    25. neretinerea din drepturile cuvenite angajatilor a sumelor exigibile datorate de acestia sau neremiterea potrivit destinatiei a sumelor retinute, precum si neurmarirea oricaror alti debitori decat cei prevazuti la pct. 7;
    26. necomunicarea dispozitiilor de retinere catre cei in cauza, in termen de 5 zile de la data emiterii lor;
    27. neindeplinirea obligatiei legale de transmitere, la noile locuri de munca ale angajatilor, a debitelor de orice fel ale acestora ramase nerecuperate;
    28. neurmarirea, pe toata durata prescriptiei, a revenirii la starea de solvabilitate a debitorilor trecuti, potrivit legii, in evidenta separata, pe motiv de insolvabilitate;
    29. neclarificarea, in termen legal, a sumelor in curs de lamurire, inregistrate ca atare in evidenta contabila.
    Art. 2
    Pentru contraventiile prevazute la articolul 1 se aplica urmatoarele amenzi:
    a) de la 50 lei la 300 lei, pentru contraventiile de la punctele 3, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 24 si 29;
    b) de la 100 lei la 400 lei, pentru contraventiile de la punctele 4, 5, 6, 7, 12, 20, 21, 25, 26, 27 si 28;
    c) de la 200 lei la 500 lei, pentru contraventiile de la punctele 9, 10, 11, 22 si 23;
    d) de la 300 lei la 600 lei, pentru contraventiile de la punctele 1, 2, 8 si 14.
    Art. 3
    Contraventiile la normele legale privind disciplina financiara se constata si sanctiunile se aplica de catre urmatoarele persoane:
    a) angajatii cu atributii de control, inspectie si revizie ai Ministerului Finantelor, ai bancilor si din cadrul controlului financiar intern, precum si revizorii de gestiune;
    b) angajatii Ministerului Finantelor, ai bancilor si ai administratiilor financiare, circumscriptiilor financiare si serviciilor financiare, anume imputerniciti de conducatorii acestor organe;
    c) angajatii, avand cel putin functia de economist, din compartimentele financiar-contabile ale ministerelor, celorlalte organe si organizatii centrale, departamentelor, centralelor industriale si celorlalte organizatii economice asimilate acestora, precum si ale consiliilor populare, anume imputerniciti de conducatorul organului sau organizatiei in cadrul careia functioneaza angajatul respectiv sau, dupa caz, de comitetul executiv al consiliului popular.
    Acesti angajati constata contraventii in exercitarea atributiilor de indrumare sau verificare a unitatilor subordonate organelor sau organizatiilor din care fac parte.
    De asemenea, au competenta sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni si urmatoarele persoane:
    - inspectorii Comitetului de Stat pentru Cultura si Arta, ai comitetelor judetene de cultura si arta si ai Comitetului de cultura si arta al municipiului Bucuresti, precum si instructorii centrali din Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport, anume imputerniciti de conducatorii acestor organe, pentru faptele prevazute la articolul 1 punctele 9, 10 si 11, fiecare in cadrul competentei sale legale;
    - angajatii Directiei Centrale de Statistica, ai directiilor judetene de statistica si ai Directiei municipale de statistica Bucuresti, anume imputerniciti de conducatorii acestor organe, pentru fapta prevazuta la articolul 1 punctul 2.
    Art. 4
    Odata cu aplicarea sanctiunii pentru contraventiile prevazute la articolul 1, agentul constatator poate acorda contravenientului un termen de cel mult 60 de zile pentru remedierea deficientelor constatate, daca aceasta necesita timp. Inauntrul termenului acordat nu se pot aplica noi sanctiuni pentru fapte de aceeasi natura.
    Art. 5
    La organizatiile socialiste care, potrivit normelor legale, conduc jurnalul controlului, agentii constatatori prevazuti la articolul 3 sunt obligati sa inscrie in acest jurnal toate contraventiile la disciplina financiara constatate si sanctiunile aplicate, indiferent daca incheie sau nu proces-verbal, precum si termenul acordat potrivit articolului 4 pentru lichidarea deficientelor.
    La celelalte organizatii socialiste, termenul acordat pentru remedierea deficientelor se inscrie, dupa caz, fie in procesul-verbal, fie in chitanta eliberata de agentul constatator, in cazul platii pe loc a jumatate din minimul amenzii.

    CAP. 2
    Contraventii la normele legale privind impozitele, taxele si primele de asigurare prin efectul legii

    Art. 6
    Constituie contraventie la normele legale care reglementeaza impozitele, taxele si primele de asigurare prin efectul legii faptele savarsite de contribuabilii persoane fizice si de persoanele avand calitatea de organe ori prepusi ai contribuabililor persoane juridice, altele decat organizatiile socialiste, de angajatii organizatiilor socialiste, precum si de membrii cooperativelor sau ai altor organizatii obstesti, si anume:
    1. nedeclararea, in vederea impunerii, a exercitarii unei meserii, profesii sau a altei activitati producatoare de venituri;
    2. nedeclararea de catre contribuabili, cu ocazia stabilirii impunerii, a unor surse agricole de venit;
    3. nedeclararea veniturilor impozabile, a bunurilor supuse impozitelor, taxelor sau asigurarilor prin efectul legii si nedepunerea in termen a declaratiilor de impunere de catre contribuabilii aflati in evidenta organelor financiare;
    4. necomunicarea catre organele financiare a incetarii situatiilor care dau dreptul la acordarea de scutiri si reduceri sau la aplicarea unor cote mai mici de impozite si taxe;
    5. netinerea de catre contribuabili, potrivit dispozitiilor legale, a evidentelor referitoare la impozite, taxe si prime de asigurare prin efectul legii sau inscrierea in acestea, din culpa, a unor date incomplete;
    6. refuzul contribuabililor de a comunica, la cererea organelor financiare, datele si informatiile cu privire la respectarea obligatiilor legale privind impozitele, taxele si primele de asigurare prin efectul legii, sau comunicarea din culpa a unor date si informatii eronate;
    7. necalcularea in cuantum legal, neretinerea sau nevarsarea in termen de catre organizatiile socialiste sau de catre persoanele fizice ori juridice, altele decat organizatiile socialiste, a impozitului care, potrivit dispozitiilor legale, se realizeaza prin retinere si varsare;
    8. necomunicarea la organele financiare, de catre organizatiile socialiste, a datelor referitoare la persoanele angajate cu munca la domiciliu;
    9. nedepunerea de catre organizatiile socialiste, in termen legal, a declaratiilor de impunere, precum si necomunicarea sau neprezentarea, la cererea organelor financiare, a oricaror documente necesare in legatura cu stabilirea impozitelor si taxelor, ori prezentarea din culpa de date eronate sau incomplete;
    10. primirea si eliberarea de acte sau prestarea de servicii care, potrivit dispozitiilor legale, sunt supuse taxelor de timbru sau taxelor locale, fara ca acestea sa fi fost achitate;
    11. neanularea in forma prevazuta de dispozitiile legale, de catre persoanele in drept, a timbrelor fiscale aplicate, precum si admiterea de timbre ce poarta urmele unei folosiri anterioare sau care nu indeplinesc conditii de valabilitate;
    12. neinscrierea, de catre angajatii organizatiilor prestatoare de servicii, pe documentul de plata a taxei de timbru - chitanta de incasare in numerar, copia dispozitiei de plata ori documentul de compensare - in forma prevazuta de dispozitiile legale, a mentiunii de anexare a acestuia la actul taxabil;
    13. neincasarea in cuantum legal sau nevarsarea la termen a primelor de asigurare prin efectul legii, care se analizeaza prin organizatiile socialiste;
    14. impiedicarea efectuarii controlului ce se exercita de catre organele competente cu privire la aplicarea normelor legale care reglementeaza impozitele, taxele si primele de asigurare prin efectul legii.
    Art. 7
    Pentru contraventiile prevazute la articolul 6 se aplica urmatoarele amenzi:
    a) de la 25 lei la 200 lei, pentru contraventia de la punctul 2;
    b) de la 50 lei la 300 lei, pentru contraventiile de la punctele 3, 4, 9, 10, 11, 12 si 13;
    c) de la 200 lei la 1.000 lei, pentru contraventiile de la punctele 5, 6, 7, 8 si 14;
    d) de la 500 lei la 3.000 lei, pentru contraventia de la punctul 1.
    Art. 8
    Contraventiile la normele legale privind impozitele, taxele si primele de asigurare prin efectul legii se constata si sanctiunile se aplica de catre urmatoarele persoane:
    a) angajatii cu atributii de control, inspectie si revizie ai Ministerului Finantelor, ai bancilor si din cadrul controlului financiar intern;
    b) angajatii Ministerului Finantelor si ai administratiilor financiare, circumscriptiilor financiare si serviciilor financiare, anume imputerniciti de conducatorii acestor organe.
    De asemenea, au competenta sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni salariatii anume imputerniciti de Administratia Asigurarilor de Stat, pentru fapta prevazuta la articolul 6 punctul 13.
    Art. 9
    Agentii constatatori prevazuti la articolul 8, daca au si atributia de a stabili impozite, taxe sau prime de asigurare prin efectul legii, vor lua masuri, cand este cazul, pentru stabilirea acestora. Daca agentii constatatori nu au aceasta atributie, sunt obligati sa sesizeze de indata organul financiar competent.
    In toate cazurile, agentii constatatori sunt obligati sa depuna o copie de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei si la organul financiar in raza caruia contravenientul isi are domiciliul sau, dupa caz, isi are sediul organizatia din care acesta face parte.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 10
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicarea acestuia. Plangerea se depune la organul din care face parte agentul constatator.
    In cazul contraventiilor prevazute in articolul 1 si articolul 6 punctele 2-14, plangerea se solutioneaza de catre conducatorul organului din care face parte agentul constatator sau de catre un alt angajat, ierarhic superior agentului constatator, imputernicit de conducatorul acestui organ.
    In cazul prevazut la articolul 6 punctul 1, plangerea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.
    Art. 11
    In masura in care prezenta hotarare nu dispune, contraventiilor prevazute la articolele 1 si 6 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

                                         


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 68/1970

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 68 din 1970
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu