E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 68 din  5 februarie 1970

pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale privind disciplina financiara, impozitele, taxele si primele de asigurare prin efectul legii

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 6 din 13 februarie 1970


SmartCity3


    Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste Romania hotaraste:

    CAP. 1
    Contraventii la normele legale privind disciplina financiara

    Art. 1
    Constituie contraventie la normele legale privind disciplina financiara faptele savarsite de catre angajatii organizatiilor socialiste, precum si de membrii cooperativelor sau ai altor organizatii obstesti, in legatura cu executarea planurilor financiare si realizarea drepturilor cuvenite statului; creditele, decontarile si planul de casa; evidenta contabila si controlul financiar; urmarirea despagubirilor pentru pagube aduse avutului obstesc si a altor debite, si anume:
    1. schimbarea destinatiei fondurilor, stabilita prin planurile financiare aprobate;
    2. raportarea eronata, din culpa, a modului de indeplinire a indicatorilor economici sau financiari;
    3. aprobarea si efectuarea, contrar normelor legale, de catre ordonatorii de credite, a virarilor de credite bugetare, a constituirii si angajarii fondurilor de rezerva bugetara la dispozitia comitetelor executive ale consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti, precum si efectuarea de plati peste creditele bugetare anuale si alocatiile trimestriale;
    4. nerespectarea termenelor prevazute de normele legale privind varsarea sumelor reprezentand venituri de stat si a altor drepturi cuvenite statului sau nedeterminarea exacta a sumelor de varsat;
    5. netransmiterea, in conditiile sau la termenele legale, a comunicarilor privind varsamintele la buget sau a situatiei privind repartizarea teritoriala a beneficiului, impozitului pe circulatia marfurilor si excedentului de mijloace circulante;
    6. calcularea eronata, din culpa, a amortizarii, datorita necuprinderii unor fonduri fixe in calcul sau cuprinderii lor cu o valoare de inventar mai redusa ori cu o norma de amortizare mai mica;
    7. neurmarirea realizarii, potrivit prevederilor legale, a sumelor datorate de persoane juridice sau persoane fizice, provenite din relatii contractuale interne sau externe sau a penalizarilor stabilite ca urmare a nerespectarii obligatiilor contractuale;
    8. neinregistrarea comenzilor primite de catre organizatiile socialiste care au sarcini privind executarea de lucrari, furnizarea de produse ori prestarea de servicii pentru populatie;
    9. organizarea, fara aprobarea organelor competente, a unor spectacole teatrale, muzicale, coregrafice, de circ, cinematografice sau a unor manifestari sportive, fara plata;
    10. eliberarea de invitatii sau acordarea de locuri gratuite la spectacolele teatrale, muzicale, coregrafice, de circ, cinematografice sau la manifestarile sportive, organizate cu plata, in afara celor prevazute prin normele legale;
    11. tiparirea sau folosirea de bilete sau invitatii pentru intrarea la spectacolele de orice fel si la manifestarile sportive, organizate cu plata, fara respectarea normelor legale cu privire la evidenta si folosirea formularelor cu regim special;
    12. prezentarea la organele bancare a unor documente ori situatii continand date eronate stabilite din culpa, in legatura cu creditele, premiile sau alte fonduri pentru plati in numerar;
    13. nedepunerea in termenul stabilit, la organele bancare, a situatiei valorilor materiale cu care sunt garantate creditele obtinute, in vederea regularizarii datoriilor din conturile de imprumut, precum si neincunostiintarea organelor bancare asupra lichidarii stocurilor, in vederea rambursarii creditelor;
    14. dispunerea de plati din conturile organizatiilor socialiste drept contravaloare a unor marfuri neprimite, lucrari neexecutate sau servicii neprestate;
    15. intocmirea eronata a documentelor justificative ale operatiunile economice-financiare sau neinscrierea in acestea a tuturor elementelor necesare determinarii exacte a operatiunii consemnate, savarsite din culpa, precum si neintocmirea acestor documente la termenele stabilite;
    16. neefectuarea inregistrarilor in contabilitate, in termenele stabilite si in conformitate cu dispozitiile legale;
    17. nerespectarea termenelor legale pentru depunerea la organele in drept a situatiei lunare privind realizarea principalilor indicatori economici-financiari, a bilanturilor, fiselor lunare de calcul al amortismentelor si a situatiilor periodice privind calculul si varsarea la buget a veniturilor de stat, ori inscrierea in acestea, din culpa, a unor date eronate;
    18. nerespectarea termenelor legale pentru verificarea, analizarea si centralizarea bilanturilor;
    19. neremiterea in termenele stabilite a listelor de inventariere a valorilor materiale aflate in custodie, catre organizatia socialista careia ii apartin valorile respective;
    20. aprobarea operatiilor pentru care, potrivit normelor legale, este necesara viza de control financiar preventiv, fara ca aceasta viza sa se fi obtinut in prealabil;
    21. efectuarea sau inregistrarea operatiunilor care, potrivit normelor legale, se supun controlului financiar preventiv, fara ca documentele in care sunt consemnate acele operatiuni sa poarte viza de control acordata de cei in drept si aprobarea organelor competente;
    22. neexecutarea in termenele stabilite a dispozitiilor obligatorii date ca urmare a controlului efectuat de organele de control financiar, precum si a masurilor dispuse in urma verificarilor efectuate de organele de control financiar intern, ori comunicarea din culpa a unor date eronate in legatura cu executarea acestora;
    23. neindeplinirea obligatiei legale de a pune la dispozitie sau de a elibera organelor de control financiar documentele si datele necesare exercitarii controlului financiar;
    24. angajarea de salariati fara a se inscrie in evidentele organizatiei socialiste datele referitoare la locul nasterii si la domiciliul lor, sau fara ca acestia sa fi prezentat nota de lichidare eliberata de ultima unitate la care au functionat;
    25. neretinerea din drepturile cuvenite angajatilor a sumelor exigibile datorate de acestia sau neremiterea potrivit destinatiei a sumelor retinute, precum si neurmarirea oricaror alti debitori decat cei prevazuti la pct. 7;
    26. necomunicarea dispozitiilor de retinere catre cei in cauza, in termen de 5 zile de la data emiterii lor;
    27. neindeplinirea obligatiei legale de transmitere, la noile locuri de munca ale angajatilor, a debitelor de orice fel ale acestora ramase nerecuperate;
    28. neurmarirea, pe toata durata prescriptiei, a revenirii la starea de solvabilitate a debitorilor trecuti, potrivit legii, in evidenta separata, pe motiv de insolvabilitate;
    29. neclarificarea, in termen legal, a sumelor in curs de lamurire, inregistrate ca atare in evidenta contabila.
    Art. 2
    Pentru contraventiile prevazute la articolul 1 se aplica urmatoarele amenzi:
    a) de la 50 lei la 300 lei, pentru contraventiile de la punctele 3, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 24 si 29;
    b) de la 100 lei la 400 lei, pentru contraventiile de la punctele 4, 5, 6, 7, 12, 20, 21, 25, 26, 27 si 28;
    c) de la 200 lei la 500 lei, pentru contraventiile de la punctele 9, 10, 11, 22 si 23;
    d) de la 300 lei la 600 lei, pentru contraventiile de la punctele 1, 2, 8 si 14.
    Art. 3
    Contraventiile la normele legale privind disciplina financiara se constata si sanctiunile se aplica de catre urmatoarele persoane:
    a) angajatii cu atributii de control, inspectie si revizie ai Ministerului Finantelor, ai bancilor si din cadrul controlului financiar intern, precum si revizorii de gestiune;
    b) angajatii Ministerului Finantelor, ai bancilor si ai administratiilor financiare, circumscriptiilor financiare si serviciilor financiare, anume imputerniciti de conducatorii acestor organe;
    c) angajatii, avand cel putin functia de economist, din compartimentele financiar-contabile ale ministerelor, celorlalte organe si organizatii centrale, departamentelor, centralelor industriale si celorlalte organizatii economice asimilate acestora, precum si ale consiliilor populare, anume imputerniciti de conducatorul organului sau organizatiei in cadrul careia functioneaza angajatul respectiv sau, dupa caz, de comitetul executiv al consiliului popular.
    Acesti angajati constata contraventii in exercitarea atributiilor de indrumare sau verificare a unitatilor subordonate organelor sau organizatiilor din care fac parte.
    De asemenea, au competenta sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni si urmatoarele persoane:
    - inspectorii Comitetului de Stat pentru Cultura si Arta, ai comitetelor judetene de cultura si arta si ai Comitetului de cultura si arta al municipiului Bucuresti, precum si instructorii centrali din Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport, anume imputerniciti de conducatorii acestor organe, pentru faptele prevazute la articolul 1 punctele 9, 10 si 11, fiecare in cadrul competentei sale legale;
    - angajatii Directiei Centrale de Statistica, ai directiilor judetene de statistica si ai Directiei municipale de statistica Bucuresti, anume imputerniciti de conducatorii acestor organe, pentru fapta prevazuta la articolul 1 punctul 2.
    Art. 4
    Odata cu aplicarea sanctiunii pentru contraventiile prevazute la articolul 1, agentul constatator poate acorda contravenientului un termen de cel mult 60 de zile pentru remedierea deficientelor constatate, daca aceasta necesita timp. Inauntrul termenului acordat nu se pot aplica noi sanctiuni pentru fapte de aceeasi natura.
    Art. 5
    La organizatiile socialiste care, potrivit normelor legale, conduc jurnalul controlului, agentii constatatori prevazuti la articolul 3 sunt obligati sa inscrie in acest jurnal toate contraventiile la disciplina financiara constatate si sanctiunile aplicate, indiferent daca incheie sau nu proces-verbal, precum si termenul acordat potrivit articolului 4 pentru lichidarea deficientelor.
    La celelalte organizatii socialiste, termenul acordat pentru remedierea deficientelor se inscrie, dupa caz, fie in procesul-verbal, fie in chitanta eliberata de agentul constatator, in cazul platii pe loc a jumatate din minimul amenzii.

    CAP. 2
    Contraventii la normele legale privind impozitele, taxele si primele de asigurare prin efectul legii

    Art. 6
    Constituie contraventie la normele legale care reglementeaza impozitele, taxele si primele de asigurare prin efectul legii faptele savarsite de contribuabilii persoane fizice si de persoanele avand calitatea de organe ori prepusi ai contribuabililor persoane juridice, altele decat organizatiile socialiste, de angajatii organizatiilor socialiste, precum si de membrii cooperativelor sau ai altor organizatii obstesti, si anume:
    1. nedeclararea, in vederea impunerii, a exercitarii unei meserii, profesii sau a altei activitati producatoare de venituri;
    2. nedeclararea de catre contribuabili, cu ocazia stabilirii impunerii, a unor surse agricole de venit;
    3. nedeclararea veniturilor impozabile, a bunurilor supuse impozitelor, taxelor sau asigurarilor prin efectul legii si nedepunerea in termen a declaratiilor de impunere de catre contribuabilii aflati in evidenta organelor financiare;
    4. necomunicarea catre organele financiare a incetarii situatiilor care dau dreptul la acordarea de scutiri si reduceri sau la aplicarea unor cote mai mici de impozite si taxe;
    5. netinerea de catre contribuabili, potrivit dispozitiilor legale, a evidentelor referitoare la impozite, taxe si prime de asigurare prin efectul legii sau inscrierea in acestea, din culpa, a unor date incomplete;
    6. refuzul contribuabililor de a comunica, la cererea organelor financiare, datele si informatiile cu privire la respectarea obligatiilor legale privind impozitele, taxele si primele de asigurare prin efectul legii, sau comunicarea din culpa a unor date si informatii eronate;
    7. necalcularea in cuantum legal, neretinerea sau nevarsarea in termen de catre organizatiile socialiste sau de catre persoanele fizice ori juridice, altele decat organizatiile socialiste, a impozitului care, potrivit dispozitiilor legale, se realizeaza prin retinere si varsare;
    8. necomunicarea la organele financiare, de catre organizatiile socialiste, a datelor referitoare la persoanele angajate cu munca la domiciliu;
    9. nedepunerea de catre organizatiile socialiste, in termen legal, a declaratiilor de impunere, precum si necomunicarea sau neprezentarea, la cererea organelor financiare, a oricaror documente necesare in legatura cu stabilirea impozitelor si taxelor, ori prezentarea din culpa de date eronate sau incomplete;
    10. primirea si eliberarea de acte sau prestarea de servicii care, potrivit dispozitiilor legale, sunt supuse taxelor de timbru sau taxelor locale, fara ca acestea sa fi fost achitate;
    11. neanularea in forma prevazuta de dispozitiile legale, de catre persoanele in drept, a timbrelor fiscale aplicate, precum si admiterea de timbre ce poarta urmele unei folosiri anterioare sau care nu indeplinesc conditii de valabilitate;
    12. neinscrierea, de catre angajatii organizatiilor prestatoare de servicii, pe documentul de plata a taxei de timbru - chitanta de incasare in numerar, copia dispozitiei de plata ori documentul de compensare - in forma prevazuta de dispozitiile legale, a mentiunii de anexare a acestuia la actul taxabil;
    13. neincasarea in cuantum legal sau nevarsarea la termen a primelor de asigurare prin efectul legii, care se analizeaza prin organizatiile socialiste;
    14. impiedicarea efectuarii controlului ce se exercita de catre organele competente cu privire la aplicarea normelor legale care reglementeaza impozitele, taxele si primele de asigurare prin efectul legii.
    Art. 7
    Pentru contraventiile prevazute la articolul 6 se aplica urmatoarele amenzi:
    a) de la 25 lei la 200 lei, pentru contraventia de la punctul 2;
    b) de la 50 lei la 300 lei, pentru contraventiile de la punctele 3, 4, 9, 10, 11, 12 si 13;
    c) de la 200 lei la 1.000 lei, pentru contraventiile de la punctele 5, 6, 7, 8 si 14;
    d) de la 500 lei la 3.000 lei, pentru contraventia de la punctul 1.
    Art. 8
    Contraventiile la normele legale privind impozitele, taxele si primele de asigurare prin efectul legii se constata si sanctiunile se aplica de catre urmatoarele persoane:
    a) angajatii cu atributii de control, inspectie si revizie ai Ministerului Finantelor, ai bancilor si din cadrul controlului financiar intern;
    b) angajatii Ministerului Finantelor si ai administratiilor financiare, circumscriptiilor financiare si serviciilor financiare, anume imputerniciti de conducatorii acestor organe.
    De asemenea, au competenta sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni salariatii anume imputerniciti de Administratia Asigurarilor de Stat, pentru fapta prevazuta la articolul 6 punctul 13.
    Art. 9
    Agentii constatatori prevazuti la articolul 8, daca au si atributia de a stabili impozite, taxe sau prime de asigurare prin efectul legii, vor lua masuri, cand este cazul, pentru stabilirea acestora. Daca agentii constatatori nu au aceasta atributie, sunt obligati sa sesizeze de indata organul financiar competent.
    In toate cazurile, agentii constatatori sunt obligati sa depuna o copie de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei si la organul financiar in raza caruia contravenientul isi are domiciliul sau, dupa caz, isi are sediul organizatia din care acesta face parte.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 10
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicarea acestuia. Plangerea se depune la organul din care face parte agentul constatator.
    In cazul contraventiilor prevazute in articolul 1 si articolul 6 punctele 2-14, plangerea se solutioneaza de catre conducatorul organului din care face parte agentul constatator sau de catre un alt angajat, ierarhic superior agentului constatator, imputernicit de conducatorul acestui organ.
    In cazul prevazut la articolul 6 punctul 1, plangerea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.
    Art. 11
    In masura in care prezenta hotarare nu dispune, contraventiilor prevazute la articolele 1 si 6 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

                                         


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 68/1970

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 68 din 1970
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu