Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 56 din 17 martie 2005

privind aprobarea Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipala in domeniul alimentarii cu apa, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 315 din 14 aprilie 2005


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, in valoare de 29 milioane euro, pentru Proiectul privind infrastructura municipala in domeniul alimentarii cu apa, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004.
    Art. 2
    (1) Finantarea proiectului se va asigura din imprumutul Bancii Europene de Investitii, din granturi ISPA si, in completare, din sume alocate din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau, dupa caz, din sume alocate din veniturile proprii ale autoritatilor administratiei publice locale respective.
    (2) Beneficiarii finali ai proiectului sunt Regia Autonoma Municipala Buzau, Regia Autonoma Comunala Satu Mare si Compania Judeteana "Apa Serv" - S.A. Piatra-Neamt.
    (3) Ministerul Finantelor Publice va incheia acorduri de imprumut subsidiare cu beneficiarii finali ai proiectului si autoritatile administratiei publice locale, in care vor fi stipulate drepturile si obligatiile partilor, inclusiv sursele de finantare a proiectului, conform planurilor de finantare anexate la acestea.
    (4) Oficiul de Plati si Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finantelor Publice este unitatea de monitorizare desemnata a proiectului si in aceasta calitate este responsabila de urmarirea, raportarea si efectuarea tragerilor aferente imprumutului Bancii Europene de Investitii.
    (5) Contributia Romaniei la finantarea proiectului, egala cu echivalentul in lei a 11.890.929 euro, precum si sumele necesare achitarii impozitelor, taxelor platibile in Romania si a oricaror alte costuri aferente proiectului se vor asigura, pe intreaga perioada de executie a acestuia, din sume alocate din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau, dupa caz, din sume alocate din veniturile proprii ale autoritatilor administratiei publice locale respective.
    (6) Echivalentul in valuta al partii in lei, reprezentand contributia partii romane la finantarea proiectului, este cel valabil la data incheierii contractului de finantare si poate fi modificat, pe parcursul executarii lucrarilor, cu diferentele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectului, in functie de evolutia indicelui preturilor de consum total, comunicat de Institutul National de Statistica. Cheltuielile suplimentare rezultate ca urmare a actualizarii, precum si eventualele depasiri provenite din modificarea unor reglementari legale in domeniul impozitelor si taxelor aferente realizarii proiectului, pe parcursul derularii acestuia, se finanteaza din sume alocate din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau, dupa caz, din sume alocate din veniturile proprii ale autoritatilor administratiei publice locale respective.
    Art. 3
    (1) Plata serviciului datoriei publice externe, respectiv rate de capital, dobanzi si orice alte costuri, va fi asigurata din sume prevazute anual cu aceasta destinatie din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali ai proiectului sau din veniturile proprii ale autoritatilor administratiei publice locale respective, dupa caz.
    (2) Beneficiarii finali ai proiectului vor plati comisionul pentru alimentarea fondului de risc, in vederea acoperirii riscurilor financiare care decurg din obligatia rambursarii imprumutului extern si din plata serviciului datoriei publice aferent. In cazul in care beneficiarii finali nu dispun de fondurile necesare, comisionul de risc va fi achitat, in numele acestora, de autoritatea administratiei publice locale respectiva.
    Art. 4
    Pentru scopurile proiectului se aproba ca, din sumele si in limita imprumutului, beneficiarii finali ai proiectului sa efectueze, daca este cazul, plati in valuta aferente contractelor atribuite persoanelor fizice si juridice romane.
    Art. 5
    (1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, de comun acord cu Banca Europeana de Investitii si cu beneficiarii finali ai proiectului, sa introduca, pe parcursul utilizarii imprumutului, in raport cu conditiile concrete de derulare a contractului de finantare mentionat la art. 1, amendamente la continutul acestuia care privesc realocari de fonduri, modificari in structura imprumutului, modificari de termene, precum si orice alte modificari care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de Banca Europeana de Investitii sau sa determine noi conditionalitati economice fata de cele convenite initial intre parti.
    (2) Amendamentele mentionate la alin. (1) se vor aproba prin hotarare a Guvernului.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              ADRIAN NASTASE

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIU

    BANCA EUROPEANA DE INVESTITII

    Fi nr. 22.495
    Agora nr. 2002 0343

    Romania - Proiectul privind infrastructura municipala in domeniul alimentarii cu apa, etapa a II-a

                          CONTRACT DE FINANTARE
             intre Romania si Banca Europeana de Investitii*)

    *) Traducere.

    Bucuresti, 15 martie 2004
    Luxemburg, 19 martie 2004

    Prezentul contract este incheiat intre: Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor Publice, cu sediul in str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060 Bucuresti, Romania, reprezentata de domnul Mihai Nicolae Tanasescu, ministrul finantelor publice, denumita in continuare Imprumutatul, ca prima parte, si Banca Europeana de Investitii, avand sediul central in bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg-Kirchberg, Marele Ducat de Luxemburg, reprezentata de domnul Rainer Saerbeck, director de departament, si domnul Gian Domenico Spota, avocat principal, denumita in continuare Banca, ca a doua parte.
    Avand in vedere:
    1. La data de 1 februarie 1993, Comunitatile Europene si Imprumutatul au incheiat Acordul european de asociere intre Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Romania, pe de alta parte.
    2. In cadrul acestui acord european, Consiliul Directorilor Bancii a autorizat acordarea de imprumuturi pentru proiecte de investitii in Romania.
    3. In datele de 4/5 iunie 1997 un acord-cadru (denumit in continuare Acordul-cadru) referitor la cooperarea financiara mentionata a fost semnat de catre Imprumutat si Banca si este aplicabil prezentului contract (denumit in continuare contract).
    4. Imprumutatul a propus angajarea unui proiect (denumit in continuare Proiectul) care urmeaza a fi realizat prin intermediul autoritatilor sale locale sau al companiilor municipale de utilitati (denumite in continuare beneficiari finali), destinat reabilitarii infrastructurii in domeniul alimentarii cu apa si epurarii apei uzate in fiecare dintre ele (fiecare dintre ele fiind denumita in continuare subproiect), dupa cum se specifica mai detaliat in Descrierea tehnica prezentata in anexa A la prezentul contract (denumita in continuare Descrierea tehnica) si identificate ca masurile descrise in memorandumurile de finantare ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/019, nr. 2002/RO/16/P/PE/021 si nr. 2002/RO/16/P/PE/023 intrate in vigoare incepand cu 31 martie 2003 (fiecare dintre ele fiind denumit in continuare memorandum de finantare si toate impreuna fiind denumite memorandumuri de finantare), incheiate intre Romania si Comunitatea Europeana in cadrul general ISPA pentru cofinantarea Proiectului.
    5. Costul total al Proiectului, asa cum a fost estimat de catre Banca, este de 120.293.769 (o suta douazeci milioane doua sute nouazeci si trei mii sapte sute saizeci si noua) euro, incluzand cheltuieli neprevazute si dobanda pe perioada constructiei, precum si taxe si impozite publice.
    6. Imprumutatul a solicitat Uniunii Europene o contributie sub forma de fonduri nerambursabile pentru Proiect in cadrul programului ISPA (denumit in continuare grantul ISPA), intr-o suma echivalenta cu 73.902.840 (saptezeci si trei milioane noua sute doua mii opt sute patruzeci) euro.
    7. Costul Proiectului urmeaza sa fie finantat dupa cum urmeaza:
____________________________________________________
 Contributiile Imprumutatului,       11.890.929 euro
 prin beneficiarii finali
____________________________________________________
 Grant ISPA                          73.902.840 euro
____________________________________________________
 Asistenta tehnica               ISPA 5.500.000 euro
____________________________________________________
 Imprumutul Bancii                   29.000.000 euro
____________________________________________________
 TOTAL:                             120.293.769 euro
____________________________________________________

    Contributia Imprumutatului prin beneficiarii finali include in special taxe si impozite publice aferente partii din costul Proiectului care nu este finantata din grantul ISPA.
    8. In consecinta, Imprumutatul a solicitat Bancii un imprumut in suma echivalenta cu 29.000.000 (douazeci si noua milioane) euro.
    9. In conformitate cu art. 3 din Acordul-cadru, Imprumutatul a fost de acord ca dobanda si toate celelalte plati datorate Bancii si care apar ca urmare a activitatilor avute in vedere prin Acordul-cadru, precum si activele si veniturile Bancii legate de astfel de activitati sa fie scutite de impozite.
    10. Prin art. 4 din Acordul-cadru, Imprumutatul a fost de acord ca pe intreaga perioada a oricarei operatiuni financiare incheiate in conformitate cu Acordul-cadru:
    a) sa asigure:
    (i) ca beneficiarii sa poata schimba in orice valuta convertibila, la cursul de schimb care prevaleaza, sumele in moneda nationala a Imprumutatului necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Bancii in legatura cu imprumuturile si garantiile referitoare la orice proiect; si
    (ii) ca aceste sume sa fie transferabile liber, imediat si efectiv; si
    b) sa asigure:
    (i) ca Banca sa poata schimba in orice valuta liber convertibila, la cursul de schimb care prevaleaza, sumele in moneda nationala a Imprumutatului primite de Banca cu titlu de plati aferente unor imprumuturi si garantii sau oricarei alte activitati si ca Banca sa poata transfera liber, imediat si efectiv sumele astfel schimbate; sau, daca Banca va opta astfel,
    (ii) ca aceasta sa poata dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Imprumutatului.
    11. Convinsa fiind ca prezenta operatiune corespunde scopului functiunilor sale si este conforma cu scopurile Acordului-cadru si tinand cont de aspectele mentionate anterior, Banca a decis sa dea curs solicitarii Imprumutatului, acordandu-i un credit in suma echivalenta cu 29.000.000 (douazeci si noua milioane) euro.
    12. Statutul Bancii prevede ca Banca se va asigura ca fondurile sale sunt folosite cat mai rational posibil in interesele Comunitatii Europene si in mod corespunzator termenii si conditiile operatiunilor sale de imprumutare vor fi conforme cu politica Comunitatii Europene.
    13. Semnarea prezentului contract in numele Imprumutatului a fost pe deplin autorizata in termenii stabiliti in anexa nr. I.
    14. Referirile din prezentul contract la "articole", "preambul", "paragrafe", subparagrafe", "alineate", "anexe" si "documente anexate" reprezinta referiri facute la articolele, preambulul, paragrafele, subparagrafele, alineatele, anexele si documentele anexate ale prezentului contract.
    Drept care s-a convenit prin prezentul contract dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Trageri
    1.01. Suma creditului
    Prin prezentul contract Banca acorda Imprumutatului, iar Imprumutatul accepta, un credit (denumit in continuare credit), in suma echivalenta cu 29.000.000 (douazeci si noua milioane) euro, care urmeaza sa fie utilizat exclusiv pentru finantarea partiala a costurilor Proiectului si, in cadrul acestuia, a subproiectelor, asa cum se stipuleaza mai jos.
    1.02. Proceduri de tragere
    A. Banca va disponibiliza creditul in maximum noua transe. Suma fiecarei transe, daca nu este suma netrasa din credit, va fi de minimum 3 milioane euro sau echivalentul acestora. O transa solicitata de Imprumutat in conformitate cu subparagraful 1.02 B este denumita in cele ce urmeaza o transa.
    B. Periodic, pana la data de 31 octombrie 2008, Imprumutatul poate prezenta Bancii o solicitare scrisa (denumita in continuare cerere de tragere) pentru tragerea unei transe. Cererea de tragere va specifica:
    a) suma si valuta transei trase;
    b) data preferata a tragerii, intelegandu-se ca Banca poate disponibiliza transa in cel mult 4 luni calendaristice de la data cererii de tragere; si
    c) in mod unilateral, rata fixa a dobanzii, daca este cazul, indicata de Banca fara nici un angajament.
    Imprumutatul va furniza Bancii dovada ca persoana sau persoanele care fac cererile de tragere in cadrul prezentului contract au fost autorizate in mod corespunzator pentru a face acest lucru.
    Imprumutatul va furniza Bancii dovada relevanta necesara conform paragrafului 1.04 C.
    Sub rezerva subparagrafului 1.02 C, fiecare cerere de tragere este irevocabila.
    C. Cu 10 - 15 zile inainte de data tragerii, Banca, daca cererea de tragere este in conformitate cu subparagraful 1.02 B, va furniza Imprumutatului o notificare (denumita in continuare aviz de tragere) care:
    a) va confirma valoarea si valuta transei trase;
    b) va specifica rata dobanzii fixe;
    c) va specifica data la care transa este programata a fi disponibilizata (denumita in continuare data programata de tragere), sub rezerva paragrafului 1.04.
    In cazul in care unul sau mai multe elemente specificate in avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzator din cererea de tragere, Imprumutatul poate revoca cererea de tragere printr-o notificare catre Banca, intr-un interval de 3 zile lucratoare luxemburgheze, ulterior primirii avizului de tragere, si ca urmare cererii si avizului de tragere nu li se va da curs.
    In general, pentru scopurile prezentului contract, zi lucratoare luxemburgheza inseamna o zi in care bancile comerciale sunt deschise pentru afaceri in Luxemburg.
    D. Tragerea va fi efectuata in acel cont bancar, pe numele si in contul Imprumutatului, dupa cum Imprumutatul va instiinta Banca cu cel putin 7 zile inainte de data efectuarii tragerii. Un singur cont poate fi specificat pentru fiecare asemenea transa.
    1.03. Valuta tragerii
    Sub rezerva existentei disponibilitatilor, Banca va elibera fiecare transa in valuta pentru care Imprumutatul si-a exprimat o preferinta. Fiecare valuta de tragere va fi euro sau orice alta valuta care este tranzactionata pe scara larga pe principalele piete valutare.
    Pentru calculul sumelor ce urmeaza a fi trase intr-o alta valuta decat euro, Banca va aplica cursul de schimb de referinta calculat si publicat de Banca Centrala Europeana din Frankfurt, intr-un interval de 15 zile anterioare datei efectuarii tragerii, dupa cum va decide Banca.
    1.04. Conditii de tragere
    A. Tragerea primei transe, in conformitate cu paragraful 1.02, va fi conditionata de indeplinirea in mod satisfacator pentru Banca a urmatoarelor conditii, si anume ca, inainte de data cererii de tragere:
    a) Banca sa fi primit un aviz juridic privind semnarea corespunzatoare a prezentului contract de catre Imprumutat si privind documentele relevante, in forma si continutul acceptabile Bancii, emis de catre un consilier juridic al Imprumutatului;
    b) Banca sa fi primit documente justificative in limba engleza privind autorizarile de semnare a prezentului contract;
    c) toate aprobarile necesare privind controlul schimbului valutar (daca exista) vor fi fost obtinute, pentru a permite Imprumutatului sa primeasca trageri in conditiile prezentului contract, sa ramburseze imprumutul (asa cum este definit in paragraful 2.01) si sa plateasca dobanda si toate celelalte sume datorate conform prezentului contract; aceste aprobari trebuie sa se extinda si asupra deschiderii si mentinerii conturilor in care Imprumutatul solicita Bancii sa disponibilizeze creditul; si
    d) Banca sa fi primit documente satisfacatoare in legatura cu faptul ca Oficiul de Plati si Contractare PHARE (denumit in continuare OPCP) din cadrul Ministerului Finantelor Publice al Imprumutatului este responsabil, in calitate de unitate de monitorizare a Proiectului, cu procedurile privind monitorizarea, raportarea si tragerile aferente creditului, in conditii satisfacatoare pentru Banca.
    Daca o cerere pentru tragerea primei transe este efectuata inainte de primirea de catre Banca a unor documente satisfacatoare pentru ea, demonstrand ca aceste conditii au fost indeplinite, o astfel de cerere de tragere va fi considerata ca fiind primita de Banca la acea data la care conditiile vor fi fost indeplinite.
    B. Tragerea fiecarei transe, inclusiv a primei transe, va fi conditionata de primirea de catre Banca, la sau inainte de data cererii de tragere relevanta, a acordurilor de imprumut subsidiare, asa cum se descrie in mod detaliat in paragraful 6.10, cu referire la subproiectele care vor fi finantate din sumele transei.
    C. Tragerea fiecarei transe ulterioare primei transe va fi conditionata de primirea de catre Banca, la sau inainte de data cererii de tragere:
    a) a copiilor certificate ale contractului sau contractelor care au fost finantate din toate transele anterioare trase, acestea fiind incheiate in termeni satisfacatori pentru Banca; si
    b) a unei situatii transmise de Imprumutat, demonstrand ca au fost efectuate cheltuieli (excluzand impozite si taxele vamale platibile in Romania) pentru articolele finantate de catre Banca, in conformitate cu Descrierea tehnica, pentru o suma egala cu toate transele trase, mai putin o suma de 1 milion euro, cu exceptia ultimei trageri.
    Pentru calcularea echivalentului in euro al sumelor cheltuite, Banca va aplica cursul de schimb la care se face referire in paragraful 1.03.
    Daca o parte a dovezilor furnizate de Imprumutat conform prezentului subparagraf nu este satisfacatoare pentru Banca, Banca poate fie sa actioneze in conformitate cu ultima propozitie a subparagrafului 1.04 A, fie sa disponibilizeze proportional mai putin decat suma solicitata.
    D. In plus, tragerea fiecarei asemenea transe se va face cu conditia ca Banca sa fie convinsa permanent ca suficiente fonduri continua sa fie asigurate in concordanta cu paragraful 6.07, astfel incat sa se asigure realizarea si terminarea la timp a Proiectului.
    1.05. Amanarea tragerii
    A. La solicitarea Imprumutatului, Banca va amana tragerea oricarei transe, in totalitate sau partial, pana la o data specificata de Imprumutat, aceasta fiind o data care sa nu depaseasca 6 luni de la data de tragere prevazuta. Intr-o asemenea situatie Imprumutatul va plati comisionul de amanare in conformitate cu subparagraful 1.05 C. Orice solicitare de amanare va avea efect asupra unei transe doar daca este facuta cu cel putin 7 zile lucratoare luxemburgheze inainte de data prevazuta de tragere.
    B. Daca oricare dintre conditiile la care se face referire in paragraful 1.04 nu sunt indeplinite la data specificata, tragerea va fi amanata pana la o data convenita intre Banca si Imprumutat, cu cel putin 7 zile luxemburgheze dupa indeplinirea tuturor conditiilor de tragere.
    C. Daca tragerea unei transe este amanata fie la solicitarea Imprumutatului, fie datorita neindeplinirii conditiilor de tragere, Imprumutatul, la solicitarea Bancii, va plati un comision la suma tragerii amanate. Un astfel de comision se va calcula de la data de tragere prevazuta la data de tragere reala sau, dupa caz, pana la data anularii transei, la o rata de R1 minus R2, unde:
    - R1 inseamna rata dobanzii care va fi aplicata periodic in conformitate cu paragraful 3.01, daca transa a fost disponibilizata la data de tragere prevazuta; si
    - R2 inseamna rata interbancara relevanta (asa cum va fi definita in continuare) minus 0,125% (12,5 puncte de baza), cu conditia ca pentru scopurile determinarii ratei interbancare relevante conform paragrafului 1.05 perioadele relevante vor fi perioade succesive de o luna incepand cu data de tragere prevazuta.
    Mai mult, comisionul sus-mentionat:
    a) daca amanarea depaseste o luna ca durata, se va acumula la sfarsitul fiecarei luni;
    b) va fi calculat utilizandu-se conventia numarului de zile aplicabila la R1; si
    c) atunci cand R2 depaseste R1, se va stabili la 0.
    Pentru scopurile prezentului contract, rata interbancara relevanta inseamna:
    x) in cazul oricarei perioade de dobanda de o luna sau mai mult, rata dobanzii pentru depozitele interbancare pe o perioada egala cu numarul de luni intregi corespunzand duratei unei asemenea perioade de dobanda; si
    y) in privinta oricarei perioade de dobanda mai mici de o luna, rata dobanzii pentru depozitele interbancare pe o perioada de o luna,
oferita pe principala piata interbancara a valutei relevante (pentru dolarul american pe piata interbancara londoneza, iar pentru euro, pe piata interbancara a zonei euro), asa cum este selectata de catre Banca.
    1.06. Anularea si suspendarea creditului
    A. Imprumutatul poate oricand, prin notificarea Bancii, sa anuleze, in totalitate sau in parte si cu efect imediat, partea netrasa a creditului. Oricum, notificarea nu va avea efect asupra unei transe a carei date de tragere prevazute este in limita a 7 zile lucratoare luxemburgheze dupa data notificarii. Imprumutatul, daca nu se stabileste altfel prin prezentul contract, nu va suporta nici o obligatie in ceea ce priveste comisionul sau o altfel de obligatie catre Banca din motivul unei asemenea anulari.
    Daca Imprumutatul anuleaza o transa care a facut subiectul unui aviz de tragere (o asemenea transa, indiferent de rata dobanzii aplicabila, fiind denumita transa notificata), va plati un comision aplicat asupra sumei anulate. Un asemenea comision va fi calculat in conformitate cu subparagraful 4.02 B in ceea ce priveste perioada incepand cu data (data de inceput), aceasta fiind ultima dintre:
    a) data avizului de anulare; si
    b) data notificata de tragere previzionata pentru transa notificata, pana la data finala a platii previzionata pentru transa notificata.
    Pentru acest scop:
    x) referirile din subparagraful 4.02 B cu privire la data platii anticipate se vor referi la data de inceput; si
    y) suma anulata va fi considerata a fi trasa si rambursata dupa data de inceput.
    Comisionul va fi platibil in 7 zile de la solicitare.
    B. Banca poate, prin notificarea Imprumutatului, in totalitate sau partial, sa suspende partea netrasa a creditului oricand si cu efect imediat:
    a) in conditiile mentionate in paragraful 4.03 sau 10.01; si
    b) daca se vor ivi circumstante exceptionale care sa afecteze in mod negativ accesul Bancii la pietele de capital internationale; sau
    c) atata vreme cat, actionand in mod rezonabil, Banca nu este satisfacuta ca garantia si angajamentele luate de Imprumutat conform paragrafelor 6.12 si 8.04 au fost indeplinite.
    O asemenea suspendare va continua pana ce Banca va notifica Imprumutatului ca poate din nou sa apeleze la credit sau, dupa caz, pana ce Banca va anula suma suspendata, asa cum se mentioneaza mai jos.
    In plus Banca poate, prin notificarea Imprumutatului, sa anuleze, in totalitate sau in parte, portiunea netrasa din credit, in conditiile alin. a) si b) de mai sus, intotdeauna conditionat (in cazul paragrafului 4.03) de indeplinirea procedurilor respective specificate in fiecare subparagraf al paragrafului 4.03. Banca poate, de asemenea, prin notificarea Imprumutatului, sa anuleze o transa a carei tragere a fost amanata conform subparagrafului 1.05 A sau B cu mai mult de 6 luni cumulat.
    Totusi Banca nu va fi indreptatita sa suspende sau sa anuleze, in baza alin. b) de mai sus, orice transa notificata.
    C. Daca Banca suspenda o transa notificata doar pe baza subparagrafului 1.06 B alin. a), Imprumutatul va plati un comision asupra sumei suspendate asa cum se prevede in subparagraful 1.05 C.
    Daca Banca anuleaza o transa notificata doar pe baza alin. a) sus-mentionat, Imprumutatul va plati un comision asupra sumei anulate, calculat in conformitate cu subparagraful 1.06 A, cu conditia ca nici un comision sa nu fie platit in momentul anularii doar pe baza unui eveniment mentionat in subparagraful 4.03 A sau B.
    D. In cazul in care costul Proiectului va fi mai mic decat cifra cuprinsa in preambul, Banca poate, printr-o notificare adresata Imprumutatului, sa anuleze orice parte netrasa din credit proportional cu suma redusa.
    Banca poate in orice moment dupa data de 31 octombrie 2008, printr-o notificare adresata Imprumutatului, sa anuleze orice parte din credit pentru care nu s-a efectuat nici o tragere.
    Imprumutatul nu va suporta nici o obligatie catre Banca sub forma vreunui comision sau intr-o alta forma din motivul oricarei anulari conform subparagrafului 1.06 D.
    1.07. Sumele datorate conform art. 1
    Sumele datorate conform art. 1 se vor plati in euro.
    Art. 2
    Imprumutul
    2.01. Suma imprumutului
    Imprumutul (denumit in continuare imprumut) va cuprinde totalul sumelor in valutele disponibilizate de Banca, asa cum au fost notificate de catre Banca, conform paragrafului 2.04.
    2.02. Valuta rambursarilor
    Fiecare rambursare care cade sub incidenta art. 4 sau, dupa caz, a art. 10 va fi efectuata in valutele in care au fost efectuate tragerile si in proportiile in care acestea sunt cuprinse in soldul imprumutului.
    2.03. Valuta dobanzii si a altor obligatii de plata
    Dobanda si celelalte obligatii de plata datorate conform art. 3, 4 sau, dupa caz, art. 10 vor fi calculate si platibile proportional in fiecare valuta in care imprumutul este rambursabil.
    Orice alta plata va fi efectuata in valuta specificata de Banca, avand in vedere valuta in care s-au efectuat cheltuielile ce urmeaza a fi rambursate prin acea plata.
    2.04. Notificarea de catre Banca
    Dupa tragerea fiecarei transe, Banca va transmite Imprumutatului o situatie rezumativa indicand suma, data tragerii si rata dobanzii pentru acea transa.
    Art. 3
    Dobanda
    3.01. Rata dobanzii
    Imprumutatul va plati dobanda asupra soldului nerambursat al fiecarei transe, in rate semianuale, la datele de plata relevante specificate in subparagraful 5.03 A, incepand cu prima data de plata urmatoare datei tragerii transei. Dobanda va fi calculata la rata specificata in avizul de tragere, care va fi rata aplicabila la data avizului de tragere, in conformitate cu principiile aplicabile periodic, stabilite de conducerea Bancii pentru imprumuturile cu rata fixa a dobanzii, denominate in valuta transei, cu termeni asemanatori in ceea ce priveste rambursarea ratelor de capital si plata dobanzii.
    3.02. Dobanda la sumele restante
    Fara a contraveni prevederilor art. 10 si ca exceptie de la paragraful 3.01, dobanda se va acumula pentru orice suma restanta platibila in conditiile prezentului contract, de la data scadentei pana la data platii, la o rata egala cu rata interbancara relevanta plus 2% (200 puncte de baza). Pentru scopurile determinarii ratei interbancare relevante in legatura cu prezentul paragraf 3.02, perioadele relevante vor fi perioade succesive de o luna incepand cu data scadentei.
    Cu toate acestea, dobanda se va percepe la rata mentionata in paragraful 3.01 plus 0,25% (25 puncte de baza), daca ultima rata depaseste, pentru orice perioada relevanta, data, rata specificata in propozitiile precedente ale prezentului paragraf 3.02.
    Daca suma cu scadenta depasita este intr-o alta valuta decat valuta transei relevante, se va aplica urmatoarea rata, si anume rata interbancara relevanta pentru tranzactii in acea valuta plus 2% (200 puncte de baza), calculate in conformitate cu practica pietei pentru o asemenea rata.
    Art. 4
    Rambursarea
    4.01. Rambursarea normala
    Imprumutatul va rambursa imprumutul conform graficului de amortizare prezentat in anexa B.
    4.02. Rambursarea anticipata voluntara
    A. Sub rezerva subparagrafului 4.02 B, Imprumutatul poate rambursa anticipat, integral sau partial, orice transa, dupa transmiterea in avans cu o luna a unei notificari scrise (denumita in continuare notificare de rambursare anticipata) in care se specifica suma (suma rambursata anticipat) care urmeaza a fi rambursata anticipat si data propusa pentru rambursarea anticipata (data rambursarii anticipate), care va fi o data de plata pentru acea transa.
    B. In privinta fiecarei sume rambursate anticipat, Imprumutatul va plati Bancii la data rambursarii anticipate o compensatie egala cu valoarea curenta (la data rambursarii anticipate) a diferentei, daca este cazul, dintre:
    x) dobanda care s-ar fi acumulat ulterior la suma rambursata anticipat, daca nu ar fi fost rambursata; si
    y) dobanda care se va acumula in acest fel, daca va fi calculata la rata de referinta a BEI, efectiva cu o luna inainte de data rambursarii anticipate, mai putin 15 puncte de baza.
    In acest scop, rata de referinta a BEI inseamna rata standard a Bancii pentru un imprumut acordat de Banca pentru imprumuturi cu rata fixa denominate in valuta, avand aceleasi caracteristici privind serviciul datoriei ca si suma platita anticipat.
    Valoarea curenta mentionata va fi calculata la o rata de discont egala cu rata de referinta a BEI, aplicata ca fiecare data de plata relevanta.
    C. Banca va notifica Imprumutatului, cu cel putin 15 zile inainte de data rambursarii anticipate, suma rambursata anticipat si compensatia platibila in conformitate cu subparagraful 4.02 B sau, dupa caz, faptul ca nu este datorata nici o compensatie.
    Nu mai tarziu de ora 17,00 ora Luxemburgului in ziua primirii unei asemenea notificari (sau ora 17,00 in ziua urmatoare, daca notificarea a fost transmisa dupa ora 12,00 ora Luxemburgului), Imprumutatul va notifica Bancii fie:
    a) faptul ca acesta confirma avizul de rambursare anticipata, in termenii specificati de Banca; sau
    b) faptul ca acesta retrage avizul de rambursare anticipata.
    Daca Imprumutatul acorda confirmarea conform alin. a), acesta va efectua rambursarea anticipata. Daca Imprumutatul retrage avizul de rambursare anticipata sau nu il confirma in timp util, acesta ar putea sa nu efectueze rambursarea anticipata. Cu exceptia mentionata anterior, avizul de rambursare anticipata va fi obligatoriu irevocabil.
    4.03. Rambursarea anticipata obligatorie
    A. Daca Imprumutatul ramburseaza anticipat, in mod voluntar, partial sau integral, orice alt imprumut contractat initial pe o perioada mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei astfel de parti din suma imprumutului nerambursat, ca suma rambursata anticipat datorata pentru suma totala nerambursata a tuturor acelor imprumuturi.
    Banca va transmite Imprumutatului cererea sa, daca este cazul, in termen de 4 saptamani de la primirea notificarii respective, conform subparagrafului 8.02 a). Orice suma ceruta de Banca va fi platita, impreuna cu dobanda acumulata, la data indicata de Banca, data care nu va preceda data rambursarii anticipate a celuilalt imprumut.
    Rambursarea anticipata a unui imprumut printr-un nou imprumut cu termen de rambursare cel putin la fel de mare ca termenul neexpirat al imprumutului rambursat anticipat nu va fi considerata rambursare anticipata.
    B. In cazul in care costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cifra specificata in preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a imprumutului, proportional cu suma reprezentand diferenta.
    C. Daca Banca constata ca Imprumutatul a incalcat prevederile paragrafului 6.09 in privinta unui subproiect (denumit in continuare subproiectul afectat), poate notifica in conformitate Imprumutatul. Daca, intr-o perioada de 30 de zile dupa notificare, Imprumutatul nu ia masuri pentru remedierea incalcarii intr-o maniera acceptabila Bancii, Banca poate solicita, printr-o notificare ulterioara, ca, in cadrul unei perioade ulterioare de 30 de zile, Imprumutatul sa plateasca anticipat o fractiune din imprumut corespunzatoare cu raportul dintre valoarea declarata a subproiectului afectat si suma totala a valorii declarate a Proiectului, impreuna cu dobanda acumulata a sumei rambursate anticipat, si o compensatie calculata in conformitate cu subparagraful 4.02 B, daca este cazul.
    4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipata conform art. 4
    In cazul oricarei rambursari anticipate partiale datorate in conformitate cu prezentul art. 4, Imprumutatul poate selecta care transa sau transe vor fi rambursate anticipat.
    In cazul rambursarii anticipate partiale in toate valutele, pentru fiecare suma rambursata anticipat se va aplica o reducere pro rata a fiecarei rate ramase de rambursat.
    Prevederile prezentului articol 4 nu vor contraveni dispozitiilor art. 10.
    Art. 5
    Platile
    5.01. Locul platii
    Fiecare suma platibila de catre Imprumutat conform prezentului contract va fi platita in contul respectiv comunicat Imprumutatului de catre Banca. Banca va indica contul cu cel putin 15 zile inainte de data scadentei pentru prima plata pe care o va face Imprumutatul si va comunica orice schimbare a contului cu cel putin 15 zile inainte de data primei plati la care se aplica modificarea.
    Aceasta perioada de notificare nu se aplica in cazul platilor conform art. 10.
    5.02. Conventia numarului de zile
    Orice suma datorata de catre Imprumutat ca dobanda, comision sau in alt mod, conform prezentului contract, si calculata pentru orice fractiune din an va fi calculata pe baza unui an de 360 de zile si a unei luni de 30 de zile.
    5.03. Datele de plata
    A. Sumele datorate semestrial conform prezentului contract sunt platibile Bancii, in fiecare an, la 15 iunie si la 15 decembrie.
    B. Pentru scopurile prezentului contract in general, platile datorate in orice valuta la o data care nu este zi lucratoare relevanta (asa cum este definita mai jos) sunt platibile in ziua imediat urmatoare care este zi lucratoare relevanta.
    Pentru scopurile prezentului contract, zi lucratoare relevanta inseamna:
    a) in cazul euro, o zi in care opereaza sistemul de plata numit Sistemul rapid automat transeuropean cu privire la decontarile brute in timp real;
    b) in cazul oricarei alte valute decat euro, o zi in care bancile sunt deschise pentru tranzactii in centrul financiar al tarii a carei moneda nationala este moneda sumei in care se face plata.
    C. Sumele datorate prin prezentul, altele decat ratele de capital si dobanda, sunt platibile in termen de 7 zile lucratoare de la primirea de catre Imprumutat a cererii emise de Banca.
    O suma datorata de Imprumutat va fi considerata ca platita in momentul in care aceasta este primita de catre Banca.
    Art. 6
    Angajamente speciale
    6.01. Utilizarea imprumutului si a altor fonduri
    Imprumutatul va utiliza sumele imprumutului si alte fonduri mentionate in planul de finantare descris in preambul exclusiv pentru realizarea Proiectului.
    6.02. Finalizarea Proiectului
    Imprumutatul va determina beneficiarii finali sa realizeze subproiectele in conformitate cu Descrierea tehnica si sa le finalizeze pana la datele specificate in aceasta, asa cum acestea pot fi modificate periodic cu aprobarea Bancii.
    6.03. Costul majorat al Proiectului
    In cazul in care costul Proiectului depaseste cifra estimata prevazuta in preambul, Imprumutatul va obtine finantare pentru a acoperi depasirea costului fara a apela la Banca, astfel incat sa permita finalizarea Proiectului. Planurile Imprumutatului pentru finantarea costului suplimentar vor fi remise Bancii in timp util pentru aprobare.
    6.04. Procedura de licitatie
    Imprumutatul va determina beneficiarii finali sa achizitioneze bunuri, servicii si sa comande lucrari pentru subproiecte, acolo unde este cazul si satisfacator pentru Banca, prin licitatie internationala deschisa participantilor din toate tarile Uniunii Europene si din Romania, Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, Cipru, Malta si Turcia.
    6.05. Asigurare
    Atat timp cat imprumutul este nerambursat, Imprumutatul va determina beneficiarii finali sa asigure in mod adecvat toate lucrarile si proprietatile care fac parte din subproiecte, in conformitate cu practica normala pentru lucrari similare de interes public.
    6.06. Intretinere
    Atat timp cat imprumutul este nerambursat, Imprumutatul va determina beneficiarii finali sa se asigure ca toate proprietatile ce fac parte din Proiect sunt intretinute, reparate, ca li se vor face reparatii capitale si vor fi reinnoite, dupa cum va fi necesar pentru a fi pastrate in buna stare de functionare.
    6.07. Alocarea fondurilor
    Imprumutatul se angajeaza ca suficiente fonduri bugetare si/sau alte resurse financiare, incluzand resurse cu care vor contribui beneficiarii finali, sa fie alocate continuu Proiectului, in scopul de a se asigura completarea planului de finantare al Proiectului, neacoperit de imprumut, si care sa permita finalizarea la timp a Proiectului in conformitate cu Descrierea tehnica.
    6.08. Functionarea Proiectului
    Atat timp cat imprumutul este nerambursat si daca Banca nu va fi convenit altfel in scris, Imprumutatul va determina beneficiarii finali:
    a) sa pastreze titlul de proprietate si posesiune asupra activelor care fac parte din subproiecte sau, dupa cum este necesar, sa inlocuiasca si sa reinnoiasca aceste active si sa mentina subproiectele in functionare continua in conformitate cu scopul sau initial.
    Banca poate sa nu isi dea acordul numai in cazul in care actiunea propusa ar prejudicia interesele Bancii in calitate de creditor al Imprumutatului sau ar face ca Proiectul sa devina neeligibil pentru finantare din partea Bancii;
    b) sa intreprinda masurile necesare satisfacatoare pentru Banca pentru a asigura o implementare si o functionare corespunzatoare a subproiectelor, incluzand atenuarea corespunzatoare a impactului asupra mediului; si
    c) sa includa proceduri de licitatie si conditii contractuale acceptabile Bancii in orice acord de participare a sectorului privat pentru servicii de alimentare cu apa si de epurare a apelor uzate in care se vor angaja.
    6.09. Prevederi privind mediul
    Atat timp cat imprumutul este nerambursat, Imprumutatul va determina beneficiarii finali:
    a) sa realizeze activitatile legate de subproiecte pe parcursul investitiilor si sa asigure si sa mentina toate autorizatiile guvernamentale necesare aplicabile acestora, in conformitate cu legislatia aplicabila privind mediul si cu standardele si practicile Uniunii Europene referitoare la protectia mediului, asa cum pot fi amendate sau modificate, cu referire in mod particular la urmatoarele directive:
    (i) Directiva Consiliului nr. 85/337/CE, amendata prin Directiva Consiliului nr. 97/11/CE privind evaluarea impactului asupra mediului;
    (ii) Directiva Consiliului nr. 91/271/CEE, amendata prin Directiva Consiliului nr. 98/15/CEE privind tratarea apelor uzate urbane;
    (iii) Directiva Consiliului nr. 98/83/CE in privinta calitatii apei destinate consumului uman;
    (iv) Directiva Consiliului nr. 2000/60/CE privind stabilirea unui cadru pentru actiunea comunitara in domeniul politicii apei;
    b) sa realizeze toate operatiunile legate de subproiecte in conformitate cu directivele, legile, standardele si practicile la care se face referire la alin. a) al prezentului paragraf; si
    c) sa se asigure ca nu se vor folosi in realizarea subproiectelor nici un fel de materiale si substante la care se face referire in cadrul directivelor, legilor, standardelor si practicilor mentionate la alin. a) al prezentului paragraf, care ar putea avea un impact negativ asupra mediului.
    6.10. Acorduri de imprumut subsidiar
    Imprumutatul se va asigura ca acordurile de imprumut subsidiare care se vor incheia intre Imprumutat si beneficiarii finali sa specifice obligatiile beneficiarilor finali, spre satisfactia Bancii, asa cum se descrie in memorandumurile de finantare ISPA si astfel cum sunt sumarizate in anexa C la prezentul contract.
    6.11. Vizite
    A. Imprumutatul confirma ca Banca poate fi obligata sa divulge Curtii de Conturi a Comunitatilor Europene (denumita in continuare Curtea de Conturi) acele documente referitoare la Imprumutat si la Proiect, atunci cand sunt necesare pentru indeplinirea sarcinii Curtii de Conturi, in concordanta cu legea Uniunii Europene.
    B. Imprumutatul va permite si va determina beneficiarii finali sa permita persoanelor desemnate de Banca, care pot fi insotite de reprezentanti ai Curtii de Conturi, sa viziteze amplasamentele, instalatiile si lucrarile incluse in subproiecte si sa faca acele verificari pe care acestia le doresc. Pentru acest scop Imprumutatul va asigura si va determina beneficiarii finali sa le asigure sau sa se asigure ca le va fi acordata toata asistenta necesara. Cu ocazia unei astfel de vizite reprezentantii Curtii de Conturi pot solicita Imprumutatului si/sau beneficiarilor finali sa prezinte documentele care cad sub incidenta scopului subparagrafului 6.11 A.
    6.12. Angajamentul de integritate
    Imprumutatul garanteaza si se angajeaza ca nu a comis - si nici o persoana, din cate cunoaste pana in prezent, nu a comis - nici unul dintre faptele urmatoare si ca nu va comite - si nici o persoana, cu consimtamantul si cunostinta sa anterioara, nu va comite - nici o asemenea actiune, si anume:
    a) oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea oricarui avantaj incorect in vederea influentarii actiunii unei persoane care detine o functie publica sau functia de director ori angajat al unei autoritati publice sau intreprindere publica sau un director ori oficial al unei organizatii internationale publice, in relatie cu orice proces de achizitie sau in executia oricarui contract in legatura cu acele elemente ale Proiectului descrise in Descrierea tehnica;
    b) orice act care afecteaza in mod neadecvat sau vizeaza sa influenteze in mod neadecvat procesul de achizitie ori implementarea Proiectului in detrimentul Imprumutatului, inclusiv intelegeri intre ofertantii la licitatie.
    Imprumutatul se angajeaza sa informeze Banca daca afla despre orice fapt sau informatie sugestiva in privinta comiterii unui asemenea fapt.
    Art. 7
    Garantii
    7.01. Garantii
    Daca Imprumutatul va acorda unei terte parti vreo garantie pentru indeplinirea oricareia dintre obligatiile sale privind datoria externa sau orice fel de preferinta ori de prioritate in legatura cu acestea, Imprumutatul, daca Banca va solicita, va furniza Bancii o garantie echivalenta pentru indeplinirea obligatiilor sale in cadrul prezentului contract sau va acorda Bancii o preferinta ori o prioritate echivalenta.
    Imprumutatul confirma ca in prezent nu exista nici o astfel de garantie, preferinta sau prioritate.
    Art. 8
    Informatii
    8.01. Informatii privind Proiectul
    Imprumutatul, prin OPCP:
    a) se va asigura ca evidentele sale prezinta toate operatiile referitoare la finantarea si realizarea Proiectului;
    b) va transmite Bancii, in limba engleza sau in traducere in limba engleza:
    (i) un raport privind implementarea Proiectului, pana la data de 15 decembrie 2004 si ulterior, anual, pana la terminarea Proiectului;
    (ii) un raport privind terminarea Proiectului, la 6 luni dupa incheierea acestuia; si
    (iii) periodic, orice documente suplimentare sau informatii privind finantarea, implementarea si functionarea Proiectului, dupa cum Banca poate solicita in mod rezonabil;
    c) va supune aprobarii Bancii, fara intarziere, orice modificare majora in planurile generale, graficul de executie, planurile de finantare sau programul de cheltuieli ale Proiectului, in legatura cu aspectele facute cunoscute Bancii inainte de semnarea prezentului contract;
    d) va informa Banca in timp util despre orice situatie care impune consimtamantul Bancii, in conformitate cu paragraful 6.08; si
    e) va informa in general Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut care poate prejudicia in mod substantial sau poate afecta conditiile executarii ori functionarii Proiectului.
    8.02. Informatii privind Imprumutatul
    Imprumutatul va informa Banca:
    a) imediat, despre orice hotarare luata de el din orice motiv sau despre orice situatie care il obliga ori despre orice cerere care i s-a facut de a rambursa anticipat orice imprumut acordat initial pentru o perioada mai mare de 5 ani;
    b) imediat, despre orice intentie din partea sa de a acorda in favoarea unei terte parti orice garantie pentru oricare dintre activele sale; sau
    c) in general, asupra oricarei situatii sau oricarui eveniment care ar putea impiedica indeplinirea oricarei obligatii a Imprumutatului care decurge din prezentul contract sau ar prejudicia in mod substantial ori ar afecta conditiile executarii sau functionarii Proiectului.
    8.03. Informatii privind beneficiarii finali
    Imprumutatul:
    a) va determina beneficiarii finali sa furnizeze Bancii in fiecare an rapoartele de progres ale subproiectelor privind implementarea fizica si furnizarea serviciilor, inclusiv un set de indicatori standard conveniti cu Banca; si
    b) va informa Banca imediat in legatura cu orice modificare adusa documentelor de baza ale beneficiarilor finali si cu orice schimbare a mandatului si a statutului sau legal.
    8.04. Verificarea si informarea
    In plus, Imprumutatul:
    a) va lua orice masuri asa cum Banca va solicita in mod rezonabil pentru a verifica si/sau a termina orice actiune pretinsa sau suspectata de natura celei descrise in paragraful 6.12;
    b) va informa Banca asupra masurilor pentru pretinderea daunelor de la persoanele responsabile pentru orice pierderi rezultate dintr-un asemenea fapt; si
    c) va facilita orice verificare pe care Banca o poate face referitor la un asemenea fapt.
    Art. 9
    Speze si cheltuieli
    9.01. Impozite, taxe si comisioane
    Imprumutatul va plati toate impozitele, taxele, comisioanele si alte impuneri de orice natura, inclusiv taxe de timbru si taxe de inregistrare, aferente semnarii sau implementarii prezentului contract ori a oricarui document legat de acesta si aferent acordarii oricarei garantii pentru imprumut.
    Imprumutatul va rambursa integral capitalul si va plati dobanda, comisioanele si alte sume datorate in baza prezentului contract, brut, fara deducerea vreunei impuneri nationale sau locale de orice natura, cu conditia ca, daca Imprumutatul este obligat prin lege sa faca orice astfel de deducere, aceasta va majora suma de plata catre Banca astfel incat, dupa deducere, suma neta primita de Banca sa fie echivalenta cu suma datorata.
    9.02. Alte speze
    Imprumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau schimb valutar, ocazionate de semnarea sau de implementarea prezentului contract sau a documentelor legate de acesta si de acordarea oricarei garantii pentru imprumut.
    Art. 10
    Rambursarea anticipata datorata unui caz de culpa
    10.01. Dreptul de a solicita rambursarea
    Imprumutatul va rambursa imprumutul sau orice parte a acestuia, la cerere, pe baza cererii facute in acest sens de Banca:
    A. imediat:
    a) daca vreo informatie majora sau document remis Bancii de catre Imprumutat ori in numele acestuia sau al beneficiarilor finali, in legatura cu negocierea prezentului contract sau in timpul cat acesta este in vigoare, se dovedeste a fi fost incorect in orice detaliu semnificativ;
    b) daca Imprumutatul nu ramburseaza la data scadentei orice parte din imprumut, nu plateste dobanda la acesta sau nu efectueaza orice alta plata catre Banca, dupa cum este prevazut in prezentul contract;
    c) daca, urmare oricarei neindepliniri a obligatiilor in legatura cu acesta, Imprumutatului sau unui beneficiar final i se cere sa ramburseze anticipat orice imprumut acordat initial pentru un termen mai mare de 5 ani;
    d) daca survine vreun eveniment sau vreo situatie care este posibil sa pericliteze indeplinirea obligatiilor de plata care decurg din imprumut sau sa afecteze negativ orice garantie acordata pentru acesta;
    e) daca orice obligatie asumata de Imprumutat si la care se face referire la pct. 9 si 10 din preambul inceteaza a fi indeplinita cu privire la orice imprumut acordat oricarui imprumutat din Romania din resursele Bancii sau ale Uniunii Europene;
    f) daca Imprumutatul nu isi va indeplini orice obligatie cu privire la orice alt imprumut acordat de Banca din resursele Bancii sau ale Uniunii Europene;
    g) daca Imprumutatul sau un beneficiar final nu isi va indeplini orice obligatie referitoare la grantul ISPA; sau
    h) (i) daca un executor intra in posesia oricarei parti a activelor unuia dintre beneficiarii finali sau un creditor, lichidator ori administrator este desemnat pentru orice parte a acestora; sau
    (ii) daca orice poprire, executare, sechestru sau alt procedeu este initiat ori aplicat asupra proprietatii unuia dintre beneficiarii finali; sau
    B. la expirarea unei perioade de timp rezonabile, specificata de Banca intr-o comunicare catre Imprumutat, fara ca problema sa fi fost remediata in mod satisfacator pentru Banca:
    a) daca Imprumutatul nu indeplineste vreo obligatie care rezulta din prezentul contract, alta decat cea mentionata in subparagraful 10.01 A. alin. b); sau
    b) daca vreun element important prevazut in preambul se modifica in mod substantial sau se dovedeste a fi eronat si daca modificarea fie prejudiciaza interesul Bancii ca imprumutator al Imprumutatului, fie afecteaza negativ implementarea sau functionarea Proiectului.
    10.02. Alte drepturi legale
    Paragraful 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Bancii de a solicita rambursarea anticipata a imprumutului.
    10.03. Daune
    In cazul solicitarii de rambursare anticipata conform paragrafului 10.01, Imprumutatul va plati Bancii o suma calculata in conformitate cu procedurile stabilite la subparagrafele 4.02 B si C asupra sumei care a devenit scadenta si platibila. O asemenea suma se va acumula de la data scadentei pentru plata specificata in notificarea Bancii privind solicitarea si va fi calculata pe baza faptului ca rambursarea anticipata a devenit efectiva la acea data.
    10.04. Nederogari
    Neindeplinirea sau indeplinirea cu intarziere a exercitarii de catre Banca a oricaruia dintre drepturile sale conform prezentului articol 10 nu va fi considerata o renuntare la un astfel de drept.
    10.05. Utilizarea sumelor primite
    Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform prezentului articol vor fi utilizate, in primul rand, pentru plata daunelor, comisioanelor si dobanzii, in aceasta ordine, si, in al doilea rand, pentru reducerea ratelor nerambursate, in ordinea inversa a scadentei. Acestea se vor aplica intre transe, dupa cum va considera Banca.
    Art. 11
    Legea si jurisdictia
    11.01. Legea
    Prezentul contract si intocmirea, interpretarea si validitatea lui vor fi guvernate de legea Marelui Ducat de Luxemburg.
    Locul realizarii prezentului contract este sediul central al Bancii.
    11.02. Jurisdictia
    Toate litigiile privind prezentul contract vor fi supuse Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene (denumita in continuare Curtea).
    Partile la prezentul contract renunta prin prezentul la orice imunitate sau drept de a obiecta fata de jurisdictia Curtii.
    O decizie a Curtii, emisa conform prezentului paragraf 11.02, va fi definitiva si obligatorie asupra partilor, fara restrictie sau rezerva.
    11.03. Dovada sumelor datorate
    In orice actiune juridica ce decurge din prezentul contract certificarea de catre Banca a oricarei sume datorate Bancii potrivit prezentului contract va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.
    Art. 12
    Clauze finale
    12.01. Notificari
    Notificarile si alte comunicari transmise in legatura cu prezentul contract vor fi trimise la adresele mentionate la pct. 1 de mai jos, cu exceptia notificarilor catre Imprumutat in legatura cu litigiile in curs sau in declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde Imprumutatul isi alege domiciliul:
    - pentru Banca: 1. bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950 Luxembourg-Kirchberg;
    - pentru Imprumutat: 1. str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060,
                            Bucuresti, Romania;
                         2. Misiunea Romaniei la Comunitatile Europene, 12,
                            rue Montoyer, B-1180 Bruxelles.
    Fiecare parte poate sa comunice celeilalte parti schimbarea adresei sale mentionate mai sus, cu conditia ca adresele de la pct. 2 de mai sus pot fi schimbate numai cu o alta adresa din cadrul Uniunii Europene.
    Daca Imprumutatul nu va specifica altfel in scris Bancii, Imprumutatul va determina OPCP sa fie responsabil pentru contacte cu Banca pentru scopurile paragrafelor 6.12 si 8.04.
    12.02. Forma notificarii
    Notificarile si alte comunicari pentru care sunt mentionate in prezentul contract perioade fixe sau care fixeaza ele insele perioade obligatorii pentru destinatar vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandata, telegrama, telex sau prin orice alte mijloace de transmitere care fac posibila dovada primirii de catre destinatar. Data inregistrarii sau, dupa caz, data declarata a primirii documentului transmis va fi concludenta pentru determinarea unei perioade.
    12.03. Preambul, anexe si documente anexate
    Preambulul si urmatoarele anexe fac parte din prezentul contract:
    - anexa A "Descrierea tehnica";
    - anexa B "Graficul de amortizare";
    - anexa C "Obligatiile beneficiarilor finali".
    Urmatoarea anexa este atasata la prezentul contract:
    - anexa nr. I "Imputernicirea pentru semnare a Imprumutatului".
    Ca urmare, partile la prezentul contract au convenit ca acesta sa fie semnat in trei exemplare originale in limba engleza, fiecare pagina fiind parafata in numele Imprumutatului de domnul Stefan Petrescu, director general, iar in numele Bancii, de doamna Reka Balogh, consilier legal.

                    Semnat pentru si in numele Romaniei,
                              M. Tanasescu

           Semnat pentru si in numele Bancii Europene de Investitii,
                               R. Saerbeck
                               G.D. Spota

    Bucuresti, 15 martie 2004.
    Luxemburg, 19 martie 2004.

    ANEXA A

    Romania - Proiectul privind infrastructura municipala in domeniul alimentarii cu apa, etapa a II-a

                            DESCRIEREA TEHNICA

    1. Obiective
    Obiectivul subproiectelor este reabilitarea infrastructurii sistemului privind alimentarea cu apa si epurarea apei uzate in municipiile Buzau, Satu Mare si Piatra-Neamt. Subproiectele vor fi cofinantate de ISPA.
    2. Componentele Proiectului
    Subproiectele cuprind urmatoarele programe investitionale in vederea imbunatatirii sistemului de alimentare cu apa si de colectare si tratare a apelor uzate, care vor cuprinde urmatoarele componente:
________________________________________________________________________________
Beneficiarul       Scheme privind                   Scheme privind epurarea
final              alimentarea cu apa               apelor uzate
________________________________________________________________________________
Buzau        - extinderea cu circa 2 km a      - reabilitarea si reconstructia
               retelei de alimentare cu apa,     partiala a statiei de epurare
               care deserveste aproximativ       a apei cu o capacitate de
               1.400 de persoane                 233.000 echivalent persoana si
             - inlocuirea a 45 km de conducte,   un flux de tratare a apei de
               care reprezinta 26% din totalul   500 l/s
               retelei                         - extinderea cu circa 25 km a
             - modernizarea statiilor de         canalului colector pentru a
               pompare prin instalarea unor      deservi aproximativ 24.000
               pompe cu viteza variabila,        de persoane;
               contoare ultrasonice si         - reabilitarea a circa 11 km de
               echipament SCADA pentru operare   canale colectoare principale,
               optimizata                        constructia a 5 bazine de
             - procurarea de echipament mobil    retentie si desfundarea
               GIS si de cartografiere           canalelor colectoare principale
               digitala si a unor unitati      - achizitia unei unitati mobile
               mobile de detectare a             CCTV pentru intretinerea
               scurgerilor in retea              canalului colector si a unui
             - finalizarea procesului de         extractor mobil pentru namolul
               contorizare primara si            depus
               secundara prin instalarea a
               circa 7.000 de contoare si
               achizitionarea unui echipament
               de calibrare si intretinere a
               contoarelor
Piatra-Neamt - reabilitarea puturilor de apa   - reabilitarea statiei de epurare
               subterana la Vaduri, inclusiv     a apei cu o capacitate de
               instalarea de noi pompe si        205.000 echivalent persoana
               echipament SCADA                  si un flux de tratare a apei de
             - imbunatatirea calitativa a        400 l/s
               statiei de epurare a apei brute - extinderea cu 42 km a canalului
               in Batca Doamnei                  colector si constructia a 6
             - extinderea cu circa 8 km a        statii de pompare colectoare
               retelei de alimentare cu apa,   - inlocuirea a 6 km de canale
               care deserveste aproximativ       colectoare si reabilitarea a
               5.000 de persoane                 doua statii de pompare
             - inlocuirea a circa 9 km de        colectoare
               conducte si reabilitarea a      - achizitia unei unitati mobile
               5 statii de pompare si a          CCTV pentru intretinerea
               accesoriilor                      canalului colector si a unui
             - procurarea de echipament mobil    extractor mobil pentru namolul
               GIS si de cartografiere           depus
               digitala si a unor unitati
               mobile de detectare a
               scurgerilor in retea
             - finalizarea procesului de
               contorizare primara si
               secundara prin instalarea a
               circa 2.400 de contoare si
               distribuirea de contoare zonale
               prin intermediul a 33 de
               contoare si, de asemenea,
               achizitionarea unui echipament
               de calibrare si intretinere a
               contoarelor
Satu Mare    - reforarea si reechiparea a 15   - reabilitarea statiei de epurare
               puturi cu un volum total de       a apei cu o capacitate de
               730 l/s                           180.000 echivalent persoana
             - dublarea a 7 km de conducta       si un flux de tratare a apei de
               magistrala cu diametrul nominal   430 l/s
               de 600 mm, care leaga campul de - reabilitarea sectiunilor
               puturi de statia de tratare a     principale ale retelei de
               apei Martinesti                   canalizare
             - reabilitarea statiei de tratare - reabilitarea statiilor de
               a apei Martinesti si reducerea    pompare colectoare
               capacitatii la 600 l/s
________________________________________________________________________________

    Investitiile sunt estimative, astfel incat marimea si caracteristicile componentelor pot fi modificate pentru indeplinirea acelorasi obiective, cu conditia ca acestea sa fie convenite in prealabil cu Banca.

    Grafic
    Subproiectele individuale vor fi implementate pe perioada 2003 - 2007.

    ANEXA B

    Romania - Proiectul privind infrastructura municipala in domeniul alimentarii cu apa, etapa a II-a

            GRAFICUL DE AMORTIZARE

______________________________________________
 Data scadenta a          Sume de rambursat
 ratei de rambursat       exprimate ca procent
                          din imprumut
______________________________________________
  1. 15 iunie 2010                2,63
  2. 15 decembrie 2010            2,63
  3. 15 iunie 2011                2,63
  4. 15 decembrie 2011            2,63
  5. 15 iunie 2012                2,63
  6. 15 decembrie 2012            2,63
  7. 15 iunie 2013                2,63
  8. 15 decembrie 2013            2,63
  9. 15 iunie 2014                2,63
 10. 15 decembrie 2014            2,63
 11. 15 iunie 2015                2,63
 12. 15 decembrie 2015            2,63
 13. 15 iunie 2016                2,63
 14. 15 decembrie 2016            2,63
 15. 15 iunie 2017                2,63
 16. 15 decembrie 2017            2,63
 17. 15 iunie 2018                2,63
 18. 15 decembrie 2018            2,63
 19. 15 iunie 2019                2,63
 20. 15 decembrie 2019            2,63
 21. 15 iunie 2020                2,63
 22. 15 decembrie 2020            2,63
 23. 15 iunie 2021                2,63
 24. 15 decembrie 2021            2,63
 25. 15 iunie 2022                2,63
 26. 15 decembrie 2022            2,63
 27. 15 iunie 2023                2,63
 28. 15 decembrie 2023            2,63
 29. 15 iunie 2024                2,63
 30. 15 decembrie 2024            2,63
 31. 15 iunie 2025                2,63
 32. 15 decembrie 2025            2,63
 33. 15 iunie 2026                2,63
 34. 15 decembrie 2026            2,63
 35. 15 iunie 2027                2,63
 36. 15 decembrie 2027            2,63
 37. 15 iunie 2028                2,63
 38. 15 decembrie 2028            2,69
______________________________________________

    ANEXA C

    Romania - Proiectul privind infrastructura municipala in domeniul alimentarii cu apa, etapa a II-a

                    OBLIGATIILE BENEFICIARILOR FINALI

    I. Obligatii generale aplicabile tuturor beneficiarilor finali
    1. Beneficiarii finali vor stabili o unitate de implementare a fiecarui subproiect si un fond de intretinere, inlocuire si dezvoltare stabilit in conditii acceptabile Bancii.
    2. Beneficiarii finali vor prezenta un program de intretinere si operare, satisfacator pentru Banca, pana la 31 decembrie 2007. Programul va acoperi o perioada de 10 ani, incepand cu 1 ianuarie 2008.
    3. Beneficiarii finali vor prezenta un masterplan actualizat pentru serviciile de alimentare cu apa/tratarea apelor uzate, care sa contina investitiile prioritizate si costurile viitoare, in vederea asigurarii indeplinirii directivelor CE corespunzatoare executarii masurii ISPA/BEI si a unui concept pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a activitatilor regiei/companiilor (alimentare cu apa/epurarea apelor uzate si termoficare).
    4. Beneficiarii finali vor asigura auditarea anuala a conturilor de catre auditori de reputatie internationala, care sa confirme faptul ca sunt tinute sisteme de contabilitate separate pentru serviciile de alimentare cu apa/tratarea apelor uzate si pentru activitatile de termoficare si ca nu se aplica nici un fel de subventie incrucisata intre aceste activitati, si ca acestea sunt prezentate Bancii la sfarsitul fiecarui an calendaristic, pana la 31 decembrie 2007, sau, in cazul in care a avut loc inainte de aceasta data, pana la momentul infiintarii unei persoane juridice autonome pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apa/tratarea apelor uzate.
    5. Vor fi aprobate de catre autoritatile responsabile cresteri adecvate de tarife pentru serviciile de alimentare cu apa/tratarea apelor uzate, in vederea asigurarii recuperarii costurilor de operare, de intretinere si inlocuire a activelor, precum si a costurilor cu serviciul datoriei externe pentru toate investitiile care nu sunt finantate din grant.
    6. Vor fi introduse tarife corespunzatoare de tratare a apei pentru industrii, bazate pe afluenta cantitativa si calitativa, precum si costul tratarii.
    7. Reziduurile industriale vor fi pretratate si/sau reciclate in conformitate cu directivele CE, astfel incat sa nu fie daunatoare proceselor industriale, si monitorizate de catre autoritatile de mediu competente.
    8. Beneficiarii finali vor furniza dovada faptului ca se va implementa o solutie pentru inlaturarea namolului in conformitate cu directivele CE.
    II. Obligatiile specifice ale subproiectelor
    1. Buzau
    Tarifele combinate pentru apa/ape uzate vor fi marite cu 50% in termeni reali fata de tariful stabilit la 1 decembrie 2002.
    2. Satu Mare
    Tarifele combinate pentru apa/ape uzate vor fi marite cu 45% in termeni reali fata de tariful stabilit la 1 iulie 2002.
    Beneficiarul final va furniza dovada ca autorizatia de mediu a luat in considerare in mod corespunzator rezultatele consultarii publicului.
    3. Piatra-Neamt
    Tarifele combinate pentru apa/ape uzate vor fi marite cu 60% in termeni reali fata de tariful stabilit la 1 decembrie 2002.
    III. Esalonarea in timp
    Implementarea obligatiilor va fi in conformitate cu termenele limita stabilite in memorandumurile de finantare.

    ANEXA 1

                IMPUTERNICIREA PENTRU SEMNARE A IMPRUMUTATULUI

                   MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE DIN ROMANIA

    Prin prezenta se certifica ca Presedintele Romaniei i-a acordat depline puteri domnului Mihai Nicolae Tanasescu, ministrul finantelor publice, pentru a semna Contractul de finantare (Romania - Proiectul privind infrastructura municipala in domeniul alimentarii cu apa, etapa a II-a) dintre Romania si Banca Europeana de Investitii.

                        Ministrul afacerilor externe,
                               Mircea GeoanaSmartCity5

COMENTARII la Legea 56/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 56 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu