E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 519 din  3 decembrie 2003

Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 864 din  4 decembrie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Obiectul prezentei legi il constituie stabilirea volumului veniturilor si a structurii acestora pe capitole si subcapitole si al cheltuielilor pe destinatii, pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si creditele externe, pentru anul 2004.
    Art. 2
    (1) Sinteza bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1/04.
    (2) Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 se stabileste la venituri in suma de 152.383,0 miliarde lei, la cheltuieli in suma de 150.308,3 miliarde lei, cu un excedent de 2.074,7 miliarde lei aferent incasarilor din contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale si care reprezinta constituirea fondului initial necesar pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
    (3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2004, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2/04.
    (4) Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli si anexele la aceasta sunt prevazute in anexa nr. 3/04.

    CAP. 2
    Structura si regimul veniturilor bugetare

    Art. 3
    (1) Constituirea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj pentru anul 2004 se realizeaza pe baza contributiilor sociale si a altor varsaminte prelevate de la persoanele juridice si fizice.
    (2) Contributiile si celelalte venituri prevazute la alin. (1), de orice natura si provenienta, se incaseaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si potrivit dispozitiilor prezentei legi.
    Art. 4
    Controlul fiscal pentru stabilirea, urmarirea si incasarea debitelor pe anii precedenti, in limita perioadei de prescriptie, se efectueaza potrivit prevederilor actelor normative in vigoare la data operatiunilor supuse controlului.
    Art. 5
    Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 sunt in suma de 152.383,0 miliarde lei si se prezinta astfel:

                                             - miliarde lei -
    VENITURI - TOTAL                            152.383,0
    din care:
    a) Contributii pentru asigurari sociale     137.303,0
    b) Diverse venituri                           1.119,0
    c) Subventii primite din bugetul de stat     13.961,0

    CAP. 3
    Regimul si destinatiile cheltuielilor

    Art. 6
    In structura economica, cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004, in suma de 150.308,3 miliarde lei, se prezinta astfel:

                                         - miliarde lei -
    CHELTUIELI - TOTAL                       150.308,3
    din care:
    1. Cheltuieli curente                    149.938,9
    din acestea:
    a) cheltuieli de personal                    512,2
    b) cheltuieli materiale si servicii        4.750,0
    c) transferuri                           144.140,9
    d) dobanzi                                   535,8
    2. Cheltuieli de capital                     300,0
    3. Rambursari de credite, plati de
       dobanzi si comisioane la credite           69,4
       din acestea:
    a) rambursari de credite externe              32,3
    b) plati de dobanzi si comisioane             37,1

    Art. 7
    (1) Ordonatorul principal de credite are obligatia sa se incadreze in cheltuielile de personal, in numarul maxim de posturi si in structura posturilor prevazute in anexa nr. 3/04, prin stabilirea si comunicarea numarului de posturi, salariilor de baza, indemnizatiilor de conducere si a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevazute de lege ordonatorilor secundari, iar acestia ordonatorilor tertiari de credite bugetare.
    (2) Sumele aferente cresterilor salariale ce se vor acorda in anul 2004 in conditiile stabilite prin lege sunt prevazute la articolul bugetar "Cheltuieli cu salariile", alineatul "Alte drepturi salariale". Aceste sume se vor vira de catre ordonatorul principal de credite de la alineatul "Alte drepturi salariale" la celelalte alineate pentru reflectarea corespunzatoare a cresterilor salariale aprobate potrivit legii.
    (3) Aplicarea prevederilor din actele normative in vigoare, referitoare la primele ce se acorda cu ocazia plecarii in concediul de odihna, precum si a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda pana la data de 31 decembrie 2004.
    (4) Plata premiului anual aferent anului 2004 pentru personalul din institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, se efectueaza din prevederile bugetare pe anul 2005, incepand cu luna ianuarie 2005.
    (5) Din prevederile bugetare pe anul 2004 ale institutiilor publice prevazute la alin. (4) se asigura plata premiului anual aferent anului 2003.
    Art. 8
    (1) Cheltuielile pentru deplasari, detasari, transferari, prevazute in bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2004, nu pot fi majorate, in conditiile legii, prin virari de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli.
    (2) In cursul anului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua virari de credite bugetare de la un alineat la altul, in limita sumelor totale prevazute cu aceasta destinatie.
    Art. 9
    In vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevazute in bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2004, ordonatorul principal de credite bugetare are urmatoarele obligatii:
    a) sa prezinte Ministerului Finantelor Publice, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, situatia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal aprobate, avand in vedere asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii potrivit atributiilor stricte ale acestuia, pana la sfarsitul anului;
    b) sa asigure ca drepturile stabilite si platile de casa aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la inceputul anului, sa nu depaseasca sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectiva;
    c) sa raporteze lunar platile de casa aferente cheltuielilor de personal, la datele si in structura stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, care va fi emis in termen de 20 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 10
    (1) Cheltuielile social-culturale care se finanteaza de la bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 se stabilesc in suma de 146.855,4 miliarde lei, din care: 2.714,5 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii si 144.140,9 miliarde lei transferuri.
    (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt in suma de 146.581,2 miliarde lei pentru asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii si 274,2 miliarde lei pentru alte cheltuieli sociale.
    (3) In cadrul cheltuielilor prevazute in bugetul asigurarilor sociale de stat sunt cuprinse si sumele aferente efectuarii etapelor de recorelare a pensiilor prevazute a se realiza in anul 2004, in conditiile art. 168 alin. (4) si (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) In anul 2004 din bugetul asigurarilor sociale de stat se va suporta diferenta dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihna si contributia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un numar de pana la 445.000 de locuri, din care 380.000 de locuri la tratament balnear si 65.000 de locuri la odihna.
    (5) In anul 2004 se pot acorda gratuit 40.000 de bilete, conform reglementarilor in vigoare, pensionarilor I.O.V.R., veteranilor de razboi, persoanelor cu drepturi stabilite in baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanelor cu drepturi stabilite in baza Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile ulterioare, salariatilor care lucreaza in locuri de munca in conditii speciale prevazute la art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si categoriilor de asigurati prevazute la art. 109 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (6) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament de catre unitatile de tratament aflate in proprietatea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, la propunerea presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, neputand depasi tarifele din unitatile similare cu care s-au incheiat contracte de prestari de servicii.
    (7) In cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament sau de odihna aceluiasi beneficiar.
    (8) Biletele de tratament balnear se distribuie asiguratilor din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si pensionarilor de catre casele teritoriale de pensii.
    (9) Biletele de odihna finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat sunt destinate salariatilor din institutiile publice, asigurati in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, iar contravaloarea acestor bilete, dupa deducerea sumelor incasate de la beneficiari, se recupereaza de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, de la capitolul "Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii", titlul "Transferuri".
    (10) Contravaloarea biletelor de odihna este decontata de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale cu prestatorii de servicii.
    (11) Criteriile, modul de distribuire si contributia individuala sunt cele stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor si criteriilor pe baza carora se acorda bilete de odihna prin sistemul organizat si administrat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (12) Biletele de odihna si tratament acordate in conditiile prezentului articol pot fi atribuite si membrilor de familie, sot sau sotie, dupa caz, si copii minori care urmeaza cursurile de zi ale unei institutii de invatamant preuniversitar, acreditata conform legii, daca insotesc titularii de drept.
    (13) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei poate stabili, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Roman de Informatii, numarul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contributia platita de acestia fiind stabilita in mod similar cu cea pentru pensionarii de asigurari sociale de stat, iar diferenta fiind suportata din bugetele respectivilor ordonatori de credite.
    Art. 11
    (1) Cheltuielile pentru alte actiuni care se finanteaza de la bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 se stabilesc in suma de 2.917,0 miliarde lei, din care: 512,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 2.035,4 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 300,0 miliarde lei cheltuieli de capital si 69,4 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite.
    (2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt in suma de 2.917,0 miliarde lei pentru cheltuieli de administrare ale fondului.
    (3) Taxele postale percepute de Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. pentru prestatiile privind plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de asigurari sociale de stat si a celor de asigurari pentru somaj in anul 2004 sunt stabilite in suma de 1.858,5 miliarde lei, din care 1.766,0 miliarde lei pentru asigurari sociale de stat si 92,5 miliarde lei pentru asigurari pentru somaj.
    Art. 12
    Cheltuielile pentru plati de dobanzi si alte cheltuieli care se suporta de la bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 se stabilesc in suma de 535,8 miliarde lei, reprezentand dobanda datorata Trezoreriei Statului.

    CAP. 4
    Dispozitii referitoare la bugetele fondurilor speciale

    Art. 13
    (1) Sinteza veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2004, constituit in baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, este prevazuta in anexa nr. 1/06.
    (2) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2004, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2/06.
    (3) Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli si anexele la aceasta sunt prevazute in anexa nr. 3/06.
    (4) Pentru centrele de pregatire si perfectionare profesionala din cadrul fundatiilor romano-germane din Arad, Sibiu si Timisoara, stabilite prin Protocolul romano-german, semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, in bugetul asigurarilor pentru somaj, la capitolul 57.06 "Invatamant" este cuprinsa si suma de 7,7 miliarde lei, reprezentand contributia partii romane la finantarea activitatilor fundatiilor respective, potrivit Intelegerii dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Germaniei cu privire la continuarea proiectului "Promovarea calificarii profesionale".
    (5) Suma totala care poate fi utilizata pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1.500,0 miliarde lei.
    (6) Cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat in anul 2004 unui beneficiar de credite, din suma prevazuta la alin. (5), este de 10,0 miliarde lei.
    Art. 14
    Prevederile art. 7 - 9 se aplica si bugetului asigurarilor pentru somaj.

    CAP. 5
    Responsabilitati in aplicarea legii

    Art. 15
    Guvernul poate aproba prin hotarare modificari in structura si intre bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor din credite externe, prevazute in anexele la aceste bugete, in functie de derularea programelor de imprumut extern, aprobate potrivit legii.
    Art. 16
    Se interzice ordonatorului principal de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investitii in continuare, respectiv de la obiectivele de investitii noi la pozitia "Alte cheltuieli de investitii", cuprinse in programele de investitii publice anexe la bugetul acestuia.
    Art. 17
    (1) In bugetul asigurarilor sociale de stat si in bugetul asigurarilor pentru somaj sunt prevazute, dupa caz, si sumele reprezentand contributia Guvernului Romaniei la realizarea programelor si proiectelor cu finantare internationala.
    (2) Ordonatorul principal de credite are obligatia ca, in cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2004, sa asigure integral si cu prioritate fondurile necesare reprezentand componenta locala aferenta derularii programelor si proiectelor cu finantare internationala, precum si a celor necesare finantarii angajamentelor asumate prin documentele de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
    (3) Se interzice ordonatorului principal de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia persoanelor aflate in concediu medical, concediu medical pentru sarcina si lauzie sau in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani", "Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat" si "Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate", la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
    (4) Sumele reprezentand contributia Guvernului la realizarea obiectivelor de investitii cu finantare externa de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investitii.
    Art. 18
    (1) Sumele destinate platii cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv platii eventualelor comisioane bancare percepute de bancile straine corespondente ale Bancii Nationale a Romaniei pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevazute in bugetul asigurarilor pentru somaj la titlul "Transferuri".
    (2) In vederea asigurarii platii la scadenta a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, precum si a rambursarilor de credite externe, a platilor de dobanzi si a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua, inainte de angajarea cheltuielilor, virari de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, dupa caz, in cursul intregului an.
    (3) Se interzice ordonatorului principal de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, precum si intre alineatele articolelor de cheltuieli "Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite".

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 19
    In bugetele institutiilor publice, finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetul asigurarilor pentru somaj, indiferent de subordonare, nu se pot prevedea sume pentru acordarea tichetelor de masa.
    Art. 20
    Cuantumul fix al indemnizatiei pentru insotitor, in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate, drept ce se acorda potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in anul 2004 la nivelul salariului de baza minim brut pe tara.
    Art. 21
    (1) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 este de 7.682.000 lei. Potrivit prevederilor art. 80 si 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale va stabili valoarea punctului de pensie, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pe baza unui coeficient egal cu 39% care se aplica la valoarea de 6.800.000 lei reprezentand salariul mediu brut estimat pentru trimestrul I al anului 2004.
    (2) Valoarea punctului de pensie, calculata conform prevederilor alin. (1), nu poate fi mai mica decat cea reglementata pentru luna decembrie 2003.
    (3) Actualizarea valorii punctului de pensie se realizeaza, in conditiile prevazute la art. 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in functie de posibilitatile financiare, in cursul executiei bugetare, de regula in ultima luna a trimestrului.
    Art. 22
    Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:
    a) asiguratului sau pensionarului, la 7.682.000 lei;
    b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 3.841.000 lei.
    Art. 23
    (1) In anul 2004 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc in baza art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
    a) pentru conditii normale de munca - 31,5%;
    b) pentru conditii deosebite de munca - 36,5%;
    c) pentru conditii speciale de munca - 41,5% .
    (2) Cota contributiei individuale de asigurari sociale, datorata potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 9,5%, indiferent de conditiile de munca.
    Art. 24
    (1) In anul 2004 cota de contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj datorata de angajatori, prevazuta la art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 3% .
    (2) Cota de contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj datorata de persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj, prevazuta la art. 28 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, este in anul 2004 de 4% .
    Art. 25
    (1) Sumele aferente cotei de 0,5% prevazute de lege pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, datorate de angajatori si de persoanele fizice care incheie contracte individuale de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si care in acelasi timp sunt asigurate in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, se adauga la contributiile de asigurari sociale datorate de acestia si se vireaza la bugetul asigurarilor sociale de stat, in conditiile si la termenele stabilite de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) In cazul somerilor cuprinsi la cursurile de formare profesionala, sumele aferente cotei de 0,5% se adauga la contributia de asigurari datorata pentru someri si se vireaza la bugetul asigurarilor sociale de stat.
    (3) In primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare celei in care a expirat termenul prevazut de lege pentru plata contributiei de asigurari sociale, casele judetene de pensii si Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti calculeaza contributia aferenta cotei de 0,5% si o vireaza la Trezoreria Statului intr-un cont distinct, deschis pe seama Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, pentru constituirea fondului initial necesar pentru functionarea sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale.
    (4) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va vira in contul mentionat la alin. (3) disponibilitatile banesti aferente acestui fond, existente la 31 decembrie 2003.
    Art. 26
    In anul 2004 cheltuielile pentru organizarea si functionarea sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale sunt cuprinse in cheltuielile de administrare a sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    Art. 27
    In termen de 15 zile de la adoptarea prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Finantelor Publice vor elabora norme metodologice in aplicarea prevederilor art. 25 si 26.
    Art. 28
    Anexele nr. 1/04 - 3/04*) si 1/06 - 3/06*) fac parte integranta din prezenta lege.
------------
    *) Anexele nr. 1/04 - 3/04 si 1/06 - 3/06 sunt reproduse in facsimil.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 24 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANU

                        PRESEDINTELE SENATUI
                           NICOLAE VACAROIU

    ANEXA 1/04

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                     BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
                               pe anul 2004
                               - SINTEZA -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                         Anexa nr. 1/04   Pag. 1   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|0001 04       |  VENITURI - TOTAL                             |152.382.996.110|
|0002          |I. VENITURI CURENTE                            |138.422.032.123|
|0003          | A. VENITURI FISCALE                           |137.303.044.623|
|0004          |  A1. IMPOZITE DIRECTE                         |137.303.044.623|
|0904          |  CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE         |137.303.044.623|
|     02       |Contributii pentru asigurari sociale datorate  |               |
|              |de angajatori                                  | 92.748.911.849|
|     03       |Contributii pentru asigurari sociale de stat   |               |
|              |datorate de salariati si alte persoane         |               |
|              |asimilate                                      | 40.729.625.147|
|     07       |Contributii pentru asigurari sociale datorate  |               |
|              |de alte persoane asigurate                     |  1.533.204.288|
|     08       |Contributii pentru asigurari sociale datorate  |               |
|              |de persoanele aflate in somaj                  |  2.291.303.339|
|1900 04       | B. VENITURI NEFISCALE                         |  1.118.987.500|
|2204          |  DIVERSE VENITURI                             |  1.118.987.500|
|     13       |Contributii pentru bilete de tratament si      |               |
|              |odihna                                         |    688.987.500|
|     30       |Incasari din alte surse                        |    430.000.000|
|3700 04       |  VI. SUBVENTII                                | 13.960.963.987|
|3704          |  SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT        | 13.960.963.987|
|     04       |Subventii primite de bugetul asigurarilor      |               |
|              |sociale de stat                                | 13.960.963.987|
|5004          |BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT           |150.308.266.510|
|         01   |CHELTUIELI CURENTE                             |149.938.896.170|
|         02   | CHELTUIELI DE PERSONAL                        |    512.172.900|
|         20   | CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              |  4.749.966.474|
|         38   | TRANSFERURI                                   |144.140.944.400|
|         39   |  Transferuri consolidabile                    |    274.266.000|
|         40   |  Transferuri neconsolidabile                  |143.866.678.400|
|         49   | DOBANZI                                       |    535.812.396|
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                         Anexa nr. 1/04   Pag. 2   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|         70   |CHELTUIELI DE CAPITAL                          |    300.000.000|
|         84   |RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI     |               |
|              |COMISIOANE LA CREDITE                          |     69.370.340|
|         85   | Rambursari de credite externe si plati de     |               |
|              | dobanzi si comisioane la credite externe      |               |
|              | contractate de ordonatorii de credite         |     69.370.340|
|            01|  Rambursari de credite externe                |     32.303.340|
|            02|  Plati de dobanzi si comisioane               |     37.067.000|
|5700 04       | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE    |146.855.444.400|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |146.855.444.400|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  2.714.500.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |144.140.944.400|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |    274.266.000|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |143.866.678.400|
|6004          |ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE  |               |
|              |SI INDEMNIZATII                                |146.581.178.400|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |146.581.178.400|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  2.714.500.000|
|         21   |   Drepturi cu caracter social                 |  2.714.500.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |143.866.678.400|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |143.866.678.400|
|            05|    Pensii de asigurari sociale                |136.005.400.000|
|            09|    Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii    |  7.696.128.400|
|            80|    Alte transferuri                           |    165.150.000|
|6004 22       | Pensii de asigurari sociale                   |136.005.400.000|
|     23       | Indemnizatii pentru incapacitate temporara de |               |
|              | munca din cauza de boala sau accident         |  1.339.885.000|
|     24       | Indemnizatii pentru concedii de maternitate si|               |
|              | ingrijirea copiilor                           |  1.032.604.000|
|     26       | Ajutoare acordate asiguratilor pentru decese  |               |
|              | si proteze                                    |     80.661.000|
|     27       | Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese |               |
|              | si proteze                                    |  1.854.475.000|
|     28       | Tratament balnear si odihna                   |  2.714.500.000|
|     29       | Concediu platit pentru cresterea              |               |
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                         Anexa nr. 1/04   Pag. 3   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|              | copiilor pana la 2 ani                        |  3.388.503.400|
|     31       | Compensatii pentru pensiile refugiatilor greci|               |
|              | repatriati                                    |    165.150.000|
|6104          |ALTE CHELTUIELI SOCIALE                        |    274.266.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    274.266.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |    274.266.000|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |    274.266.000|
|            17|    Transferuri din bugetul asigurarilor       |               |
|              |    sociale de stat catre bugetul fondului     |               |
|              |    national unic de asigurari sociale de      |               |
|              |    sanatate reprezentand contributia          |               |
|              |    persoanelor aflate in concediu medical,    |               |
|              |    concediu medical pentru sarcina si lauzie  |               |
|              |    sau in concediu medical pentru ingrijirea  |               |
|              |    copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani|    274.266.000|
|6104 10       | Contributia pentru asigurari sociale de       |               |
|              | sanatate pentru persoanele aflate in concediu |               |
|              | medical, concediu medical pentru sarcina si   |               |
|              | lauzie sau in concediu medical pentru         |               |
|              | ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana |               |
|              | la 7 ani                                      |    274.266.000|
|7100 04       |   Partea a VI-a ALTE ACTIUNI                  |  2.917.009.714|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  2.547.639.374|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    512.172.900|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  2.035.466.474|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    300.000.000|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |     69.370.340|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |     69.370.340|
|            01|     Rambursari de credite externe             |     32.303.340|
|            02|     Plati de dobanzi si comisioane            |     37.067.000|
|7304          |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI        |  2.917.009.714|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  2.547.639.374|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    512.172.900|
|         10   |   Cheltuieli cu salariile                     |    382.772.000|
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                         Anexa nr. 1/04   Pag. 4   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|         11   |   Contributii pentru asigurari sociale de stat|     86.123.700|
|         12   |   Contributii pentru asigurarile de somaj     |     11.483.160|
|         13   |   Contributii pentru asigurarile sociale de   |               |
|              |   sanatate                                    |     26.794.040|
|         14   |   Deplasari, detasari, transferari            |      5.000.000|
|            01|   - deplasari, detasari, transferari in tara  |      3.500.000|
|            02|   - deplasari, detasari, transferari in       |               |
|              |     strainatate                               |      1.500.000|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  2.035.466.474|
|         21   |   Drepturi cu caracter social                 |      2.100.000|
|         22   |   Hrana                                       |      4.660.000|
|         23   |   Medicamente si materiale sanitare           |      4.530.000|
|            01|   Medicamente                                 |      2.530.000|
|            02|   Materiale sanitare                          |      2.000.000|
|         24   |   Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie |    108.022.222|
|         25   |   Materiale si prestari de servicii cu        |               |
|              |   caracter functional                         |      1.689.950|
|         26   |   Obiecte de inventar de mica valoare sau     |               |
|              |   scurta durata si echipament                 |      4.053.500|
|         27   |   Reparatii curente                           |     38.741.715|
|         28   |   Reparatii capitale                          |      9.445.735|
|         29   |   Carti si publicatii                         |        990.000|
|         30   |   Alte cheltuieli                             |  1.861.233.352|
|            01|   Calificarea, perfectionarea si specializarea|               |
|              |   profesionala a salariatilor                 |      1.110.000|
|            02|   Protocol                                    |        100.000|
|            03|   Protectia muncii                            |        100.000|
|            04|    Transmiterea drepturilor                   |  1.836.072.900|
|            07|   Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii  |               |
|              |   legale                                      |     23.850.452|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    300.000.000|
|         72   |  Investitii ale institutiilor publice         |    300.000.000|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |     69.370.340|
|         85   |  Rambursari de credite externe si             |               |
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                         Anexa nr. 1/04   Pag. 5   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|              |  plati de dobanzi si comisioane la credite    |               |
|              |  externe contractate de ordonatorii de credite|     69.370.340|
|           01 |   Rambursari de credite externe               |     32.303.340|
|           02 |   Plati de dobanzi si comisioane              |     37.067.000|
|7304 03       | Cheltuieli cu transmiterea si plata           |               |
|              | drepturilor                                   |  1.836.072.900|
|     50       | Alte cheltuieli                               |  1.080.936.814|
|8800 04       |   Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI SI ALTE    |               |
|              |   CHELTUIELI                                  |    535.812.396|
|8904          |PLATI DE DOBANZI                               |    535.812.396|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    535.812.396|
|         49   |  DOBANZI                                      |    535.812.396|
|         51 02|   Dobanda datorata trezoreriei statului       |    535.812.396|
|8904 02       | Dobanda datorata trezoreriei statului         |    535.812.396|
|9904          |EXCEDENT/DEFICIT                               |  2.074.729.600|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 2/04

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                 SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli
                              pe anul 2004

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                         Anexa nr. 2/04   Pag. 1   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|5000          | TOTAL GENERAL                                 |150.604.066.510|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |149.991.377.170|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    527.440.100|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  4.787.180.274|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |144.140.944.400|
|         49   |  DOBANZI                                      |    535.812.396|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    543.319.000|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |     69.370.340|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |     69.370.340|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     32.303.340|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     37.067.000|
|5004          | BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT          |150.308.266.510|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |149.938.896.170|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    512.172.900|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  4.749.966.474|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |144.140.944.400|
|         49   |  DOBANZI                                      |    535.812.396|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    300.000.000|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |     69.370.340|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |     69.370.340|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     32.303.340|
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                         Anexa nr. 2/04   Pag. 2   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     37.067.000|
|6004          | ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE |               |
|              | SI INDEMNIZATII                               |146.581.178.400|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |146.581.178.400|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  2.714.500.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |143.866.678.400|
|6004 22       | Pensii de asigurari sociale                   |136.005.400.000|
|     23       | Indemnizatii pentru incapacitate temporara de |               |
|              | munca din cauza de boala sau accident         |  1.339.885.000|
|     24       | Indemnizatii pentru concedii de maternitate si|               |
|              | ingrijirea copiilor                           |  1.032.604.000|
|     26       | Ajutoare acordate asiguratilor pentru decese  |               |
|              | si proteze                                    |     80.661.000|
|     27       | Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese |               |
|              | si proteze                                    |  1.854.475.000|
|     28       | Tratament balnear si odihna                   |  2.714.500.000|
|     29       | Concediu platit pentru cresterea copiilor pana|               |
|              | la 2 ani                                      |  3.388.503.400|
|     31       | Compensatii pentru pensiile refugiatilor greci|               |
|              | repatriati                                    |    165.150.000|
|6104          | ALTE CHELTUIELI SOCIALE                       |    274.266.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    274.266.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |    274.266.000|
|6104 10       | Contributia pentru asigurari sociale de       |               |
|              | sanatate pentru persoanele aflate in concediu |               |
|              | medical, concediu medical pentru sarcina si   |               |
|              | lauzie sau in concediu medical pentru         |               |
|              | ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana |               |
|              | la 7 ani                                      |    274.266.000|
|7304          | CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI       |  2.917.009.714|
|         01   |  CHELTUIELI CURENTE                           |  2.547.639.374|
|         02   |   CHELTUIELI DE PERSONAL                      |    512.172.900|
|         20   |   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            |  2.035.466.474|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    300.000.000|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |     69.370.340|
|         85   |  Rambursari de credite externe si             |               |
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                         Anexa nr. 2/04   Pag. 3   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|              |  plati de dobanzi si comisioane la credite    |               |
|              |  externe contractate de ordonatorii de credite|     69.370.340|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     32.303.340|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     37.067.000|
|7304 03       | Cheltuieli cu transmiterea si plata           |               |
|              | drepturilor                                   |  1.836.072.900|
|     50       | Alte cheltuieli                               |  1.080.936.814|
|8904          |PLATI DE DOBANZI                               |    535.812.396|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    535.812.396|
|         49   |  DOBANZI                                      |    535.812.396|
|8904 02       | Dobanda datorata trezoreriei statului         |    535.812.396|
|5014          |CREDITE EXTERNE                                |    295.800.000|
|         01   |  CHELTUIELI CURENTE                           |     52.481.000|
|         02   |   CHELTUIELI DE PERSONAL                      |     15.267.200|
|         20   |   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            |     37.213.800|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    243.319.000|
|7314          |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI        |    295.800.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |     52.481.000|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     15.267.200|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |     37.213.800|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    243.319.000|
|7314 50       | Alte cheltuieli                               |    295.800.000|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 3/04/19/01

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                    BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
                                 SINTEZA
          fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
                               pe anul 2004

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                   Anexa nr. 3/04/19/01   Pag. 1   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|5000          |TOTAL GENERAL                                  |150.604.066.510|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |149.991.377.170|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    527.440.100|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  4.787.180.274|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |144.140.944.400|
|         49   |  DOBANZI                                      |    535.812.396|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    543.319.000|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |     69.370.340|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |     69.370.340|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     32.303.340|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     37.067.000|
|5004          |BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT           |150.308.266.510|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |149.938.896.170|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    512.172.900|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  4.749.966.474|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |144.140.944.400|
|         49   |  DOBANZI                                      |    535.812.396|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    300.000.000|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |     69.370.340|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |     69.370.340|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     32.303.340|
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                   Anexa nr. 3/04/19/01   Pag. 2   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     37.067.000|
|5014          |CREDITE EXTERNE                                |    295.800.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |     52.481.000|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     15.267.200|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |     37.213.800|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    243.319.000|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 3/04/19/02

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                    SINTEZA
         bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
                                 pe anul 2004
          (sumele alocate din bugetul asigurarilor sociale de stat)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                   Anexa nr. 3/04/19/02   Pag. 1   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|5004          | BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT          |150.308.266.510|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |149.938.896.170|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    512.172.900|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  4.749.966.474|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |144.140.944.400|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |    274.266.000|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |143.866.678.400|
|         49   |  DOBANZI                                      |    535.812.396|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    300.000.000|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |     69.370.340|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |     69.370.340|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     32.303.340|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     37.067.000|
|5700 04       |   Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE  |146.855.444.400|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |146.855.444.400|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  2.714.500.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |144.140.944.400|
|         39   |  Transferuri consolidabile                    |    274.266.000|
|         40   |  Transferuri neconsolidabile                  |143.866.678.400|
|6004          |ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE  |               |
|              |SI INDEMNIZATII                                |146.581.178.400|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |146.581.178.400|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  2.714.500.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |143.866.678.400|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |143.866.678.400|
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                   Anexa nr. 3/04/19/02   Pag. 2   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|6004 22       | Pensii de asigurari sociale                   |136.005.400.000|
|     23       | Indemnizatii pentru incapacitate temporara de |               |
|              | munca din cauza de boala sau accident         |  1.339.885.000|
|     24       | Indemnizatii pentru concedii de maternitate si|               |
|              | ingrijirea copiilor                           |  1.032.604.000|
|     26       | Ajutoare acordate asiguratilor pentru decese  |               |
|              | si proteze                                    |     80.661.000|
|     27       | Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese |               |
|              | si proteze                                    |  1.854.475.000|
|     28       | Tratament balnear si odihna                   |  2.714.500.000|
|     29       | Concediu platit pentru cresterea copiilor pana|               |
|              | la 2 ani                                      |  3.388.503.400|
|     31       | Compensatii pentru pensiile refugiatilor greci|               |
|              | repatriati                                    |    165.150.000|
|6104          |ALTE CHELTUIELI SOCIALE                        |    274.266.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    274.266.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |    274.266.000|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |    274.266.000|
|6104 10       | Contributia pentru asigurari sociale de       |               |
|              | sanatate pentru persoanele aflate in concediu |               |
|              | medical, concediu medical pentru sarcina si   |               |
|              | lauzie sau in concediu medical pentru         |               |
|              | ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana |               |
|              | la 7 ani                                      |    274.266.000|
|7100 04       |  Partea a VI-a ALTE ACTIUNI                   |  2.917.009.714|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  2.547.639.374|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    512.172.900|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  2.035.466.474|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    300.000.000|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |     69.370.340|
|         85   | Rambursari de credite externe si plati de     |               |
|              | dobanzi si comisioane la credite externe      |               |
|              | contractate de ordonatorii de credite         |     69.370.340|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     32.303.340|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     37.067.000|
|7304          |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI        |  2.917.009.714|
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                   Anexa nr. 3/04/19/02   Pag. 3   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  2.547.639.374|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    512.172.900|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  2.035.466.474|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    300.000.000|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |     69.370.340|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |     69.370.340|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     32.303.340|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     37.067.000|
|7304 03       | Cheltuieli cu transmiterea si plata           |               |
|              | drepturilor                                   |  1.836.072.900|
|     50       | Alte cheltuieli                               |  1.080.936.814|
|8800 04       |  Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI SI ALTE     |               |
|              |  CHELTUIELI                                   |    535.812.396|
|8904          |PLATI DE DOBANZI                               |    535.812.396|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    535.812.396|
|         49   |  DOBANZI                                      |    535.812.396|
|8904 02       | Dobanda datorata trezoreriei statului         |    535.812.396|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 3/04/19/03

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                   SINTEZA
         bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
                                 pe anul 2004
                      (sumele alocate din credite externe)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat

                                   Anexa nr. 3/04/19/03   Pag. 1   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|5014          |CREDITE EXTERNE                                |    295.800.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |     52.481.000|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     15.267.200|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |     37.213.800|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    243.319.000|
|7314          |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI        |    295.800.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |     52.481.000|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     15.267.200|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |     37.213.800|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    243.319.000|
|7314 50       | Alte cheltuieli                               |    295.800.000|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 3/04/19/06

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                   BUGETUL
     pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
                                 pe anul 2004
         (sumele alocate de la bugetul asigurarilor sociale de stat)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat

                                   Anexa nr. 3/04/19/06   Pag. 1   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|5004          | BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT          |150.308.266.510|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |149.938.896.170|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    512.172.900|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  4.749.966.474|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |144.140.944.400|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |    274.266.000|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |143.866.678.400|
|         49   |  DOBANZI                                      |    535.812.396|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    300.000.000|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |     69.370.340|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |     69.370.340|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     32.303.340|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     37.067.000|
|5700 04       |  Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   |146.855.444.400|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |146.855.444.400|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  2.714.500.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |144.140.944.400|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |    274.266.000|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |143.866.678.400|
|6004          |ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE  |               |
|              |SI INDEMNIZATII                                |146.581.178.400|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |146.581.178.400|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  2.714.500.000|
|         21   |   Drepturi cu caracter social                 |  2.714.500.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |143.866.678.400|
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                   Anexa nr. 3/04/19/06   Pag. 2   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |143.866.678.400|
|            05|    Pensii de asigurari sociale                |136.005.400.000|
|            09|    Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii    |  7.696.128.400|
|            80|    Alte transferuri                           |    165.150.000|
|6004 22       | Pensii de asigurari sociale                   |136.005.400.000|
|     23       | Indemnizatii pentru incapacitate temporara de |               |
|              | munca din cauza de boala sau accident         |  1.339.885.000|
|     24       | Indemnizatii pentru concedii de maternitate si|               |
|              | ingrijirea copiilor                           |  1.032.604.000|
|     26       | Ajutoare acordate asiguratilor pentru decese  |               |
|              | si proteze                                    |     80.661.000|
|     27       | Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese |               |
|              | si proteze                                    |  1.854.475.000|
|     28       | Tratament balnear si odihna                   |  2.714.500.000|
|     29       | Concediu platit pentru cresterea copiilor pana|               |
|              | la 2 ani                                      |  3.388.503.400|
|     31       | Compensatii pentru pensiile refugiatilor greci|               |
|              | repatriati                                    |    165.150.000|
|6104          |ALTE CHELTUIELI SOCIALE                        |    274.266.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    274.266.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |    274.266.000|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |    274.266.000|
|            17|    Transferuri din bugetul asigurarilor       |               |
|              |    sociale de stat catre bugetul fondului     |               |
|              |    national unic de asigurari sociale de      |               |
|              |    sanatate reprezentand contributia          |               |
|              |    persoanelor aflate in concediu medical,    |               |
|              |    concediu medical pentru sarcina si lauzie  |               |
|              |    sau in concediu medical pentru ingrijirea  |               |
|              |    copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani|    274.266.000|
|6104 10       | Contributia pentru asigurari sociale de       |               |
|              | sanatate pentru persoanele aflate in concediu |               |
|              | medical, concediu medical pentru sarcina si   |               |
|              | lauzie sau in concediu medical pentru         |               |
|              | ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana |               |
|              | la 7 ani                                      |    274.266.000|
|7100 04       |  Partea a VI-a ALTE ACTIUNI                   |  2.917.009.714|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  2.547.639.374|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    512.172.900|
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                   Anexa nr. 3/04/19/06   Pag. 3   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  2.035.466.474|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    300.000.000|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |     69.370.340|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |     69.370.340|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     32.303.340|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     37.067.000|
|7304          |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI        |  2.917.009.714|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  2.547.639.374|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    512.172.900|
|         10   |   Cheltuieli cu salariile                     |    382.772.000|
|         11   |   Contributii pentru asigurari sociale de stat|     86.123.700|
|         12   |   Contributii pentru asigurarile de somaj     |     11.483.160|
|         13   |   Contributii pentru asigurarile sociale de   |               |
|              |   sanatate                                    |     26.794.040|
|         14   |   Deplasari, detasari, transferari            |      5.000.000|
|            01|   - deplasari, detasari, transferari in tara  |      3.500.000|
|            02|   - deplasari, detasari, transferari in       |               |
|              |     strainatate                               |      1.500.000|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  2.035.466.474|
|         21   |   Drepturi cu caracter social                 |      2.100.000|
|         22   |   Hrana                                       |      4.660.000|
|         23   |   Medicamente si materiale sanitare           |      4.530.000|
|            01|   Medicamente                                 |      2.530.000|
|            02|   Materiale sanitare                          |      2.000.000|
|         24   |   Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie |    108.022.222|
|         25   |   Materiale si prestari de servicii cu        |               |
|              |   caracter functional                         |      1.689.950|
|         26   |   Obiecte de inventar de mica valoare sau     |               |
|              |   scurta durata si echipament                 |      4.053.500|
|         27   |   Reparatii curente                           |     38.741.715|
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                   Anexa nr. 3/04/19/06   Pag. 4   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|         28   |   Reparatii capitale                          |      9.445.735|
|         29   |   Carti si publicatii                         |        990.000|
|         30   |   Alte cheltuieli                             |  1.861.233.352|
|            01|   Calificarea, perfectionarea si specializarea|               |
|              |   profesionala a salariatilor                 |      1.110.000|
|            02|   Protocol                                    |        100.000|
|            03|   Protectia muncii                            |        100.000|
|            04|   Transmiterea drepturilor                    |  1.836.072.900|
|            07|   Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii  |               |
|              |   legale                                      |     23.850.452|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    300.000.000|
|         72   |  Investitii ale institutiilor publice         |    300.000.000|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |     69.370.340|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |     69.370.340|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     32.303.340|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     37.067.000|
|7304 03       | Cheltuieli cu transmiterea si plata           |               |
|              | drepturilor                                   |  1.836.072.900|
|     50       | Alte cheltuieli                               |  1.080.936.814|
|8800 04       |  Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI SI ALTE     |               |
|              |  CHELTUIELI                                   |    535.812.396|
|8904          |PLATI DE DOBANZI                               |    535.812.396|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    535.812.396|
|         49   |  DOBANZI                                      |    535.812.396|
|         51 02|   Dobanda datorata trezoreriei statului       |    535.812.396|
|8904 02       | Dobanda datorata trezoreriei statului         |    535.812.396|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 3/04/19/07

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                   CHELTUIELI CU SALARIILE
                        pe anul 2004
   (sumele alocate de la bugetul asigurarilor sociale de stat)

                   Anexa nr. 3/04/19/07   Pag. 1  - mii lei -
 _____________________________________________________________
|       Denumire indicator             |  Cod  | Program 2004 |
|______________________________________|_______|______________|
| BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT | 5004  |              |
| Fond aferent salariilor de baza      | 08001 |  266.990.244 |
| Salarii de merit                     | 08002 |    8.588.756 |
| Indemnizatie de conducere            | 08003 |   13.700.000 |
| Spor de vechime                      | 08004 |   42.000.000 |
| Sporuri pentru conditii de munca     | 08005 |    1.500.000 |
| Alte sporuri                         | 08006 |    1.000.000 |
| Ore suplimentare                     | 08007 |    2.000.000 |
| Fond de premii                       | 08008 |   25.993.000 |
| Indemnizatii platite unor persoane   |       |              |
| din afara unitatii                   | 08013 |    1.000.000 |
| Alte drepturi salariale              | 08014 |   20.000.000 |
| Cheltuieli cu salariile              | 08020 |  382.772.000 |
| CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE       |       |              |
| FONDULUI                             | 7304  |              |
| Fond aferent salariilor de baza      | 08001 |  266.990.244 |
| Salarii de merit                     | 08002 |    8.588.756 |
| Indemnizatie de conducere            | 08003 |   13.700.000 |
| Spor de vechime                      | 08004 |   42.000.000 |
| Sporuri pentru conditii de munca     | 08005 |    1.500.000 |
| Alte sporuri                         | 08006 |    1.000.000 |
| Ore suplimentare                     | 08007 |    2.000.000 |
| Fond de premii                       | 08008 |   25.993.000 |
| Indemnizatii platite unor            |       |              |
| persoane din afara unitatii          | 08013 |    1.000.000 |
| Alte drepturi salariale              | 08014 |   20.000.000 |
| Cheltuieli cu salariile              | 08020 |  382.772.000 |
|______________________________________|_______|______________|

    ANEXA 3/04/19/08

    Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

         Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
                            pe anii 2003 - 2004
          (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT)

                                       Anexa 3/04/19/08   Pag. 1   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                           |Numar  |Salariu  |Modificarea|Numar  |Fond        |
|                           |maxim  |mediu de |numarului  |maxim  |aferent     |
|                           |de     |baza in  |de posturi |de     |salariilor  |
|                           |posturi|luna     |in anul    |posturi|de baza pe  |
|                           |in anul|decembrie|2004 (+/-) |in anul|anul 2004   |
|                           |2003   |2003     |fata de    |2004   |            |
|                           |       |         |anul 2003  |       |            |
|___________________________|_______|_________|___________|_______|____________|
|             0             |   1   |    2    |     3     | 4=1+3 |  5=2x4x12  |
|                           |       |         |           |       |    luni    |
|___________________________|_______|_________|___________|_______|____________|
|TOTAL:                     | 4.494 |         |      -213 | 4.281 |266.990.244 |
|din care:                  |       |         |           |       |            |
|                           |       |         |           |       |            |
|7304 CHELTUIELI DE         |       |         |           |       |            |
|     ADMINISTRARE A        |       |         |           |       |            |
|     FONDULUI              | 4.494 |         |      -213 | 4.281 |266.990.244 |
|                           |       |         |           |       |            |
|din care:                  |       |         |           |       |            |
|V. A. Functii publice      |       |         |           |       |            |
|generale                   | 3.486 |         |      -238 | 3.248 |205.656.516 |
|                           |       |         |           |       |            |
|1. Inalti functionari      |       |         |           |       |            |
|publici                    |     2 |         |         1 |     3 |    725.760 |
|Secretar general           |     1 |  21.000 |           |     1 |    252.000 |
|Secretar general adjunct   |     1 |  18.480 |           |     1 |    221.760 |
|Director general executiv  |       |  21.000 |         1 |     1 |    252.000 |
|2. Functii publice de      |       |         |           |       |            |
|conducere                  |   364 |         |         1 |   365 | 34.163.280 |
|Director                   |    10 |   8.470 |         2 |    12 |  1.219.680 |
|Director adjunct           |     2 |   8.470 |           |     2 |    203.280 |
|Sef serviciu               |    18 |   8.470 |           |    18 |  1.829.520 |
|Director executiv          |    42 |   8.200 |           |    42 |  4.132.800 |
|Director executiv adjunct  |    85 |   8.200 |           |    85 |  8.364.000 |
|Sef serviciu               |   186 |   7.500 |        -1 |   185 | 16.650.000 |
|Sef birou                  |    21 |   7.000 |           |    21 |  1.764.000 |
|3. Functii publice de      |       |         |           |       |            |
|executie                   | 3.120 |         |      -240 | 2.880 |170.767.476 |
|a. Clasa I - studii        |       |         |           |       |            |
|superioare                 | 1.451 |         |      -195 | 1.256 | 92.155.500 |
|___________________________|_______|_________|___________|_______|____________|

                                       Anexa 3/04/19/08   Pag. 2   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                           |Numar  |Salariu  |Modificarea|Numar  |Fond        |
|                           |maxim  |mediu de |numarului  |maxim  |aferent     |
|                           |de     |baza in  |de posturi |de     |salariilor  |
|                           |posturi|luna     |in anul    |posturi|de baza pe  |
|                           |in anul|decembrie|2004 (+/-) |in anul|anul 2004   |
|                           |2003   |2003     |fata de    |2004   |            |
|                           |       |         |anul 2003  |       |            |
|___________________________|_______|_________|___________|_______|____________|
|             0             |   1   |    2    |     3     | 4=1+3 |  5=2x4x12  |
|                           |       |         |           |       |    luni    |
|___________________________|_______|_________|___________|_______|____________|
|Expert superior            |    18 |   6.000 |           |    18 |  1.296.000 |
|Expert principal           |    21 |   5.300 |           |    21 |  1.335.600 |
|Expert asistent            |    10 |   5.000 |           |    10 |    600.000 |
|Expert debutant            |     4 |   3.000 |           |     4 |    144.000 |
|Consilier superior         |    38 |   8.470 |        14 |    52 |  5.285.280 |
|Consilier principal        |    11 |   7.000 |         7 |    18 |  1.512.000 |
|Consilier asistent         |     4 |   6.000 |         7 |    11 |    792.000 |
|Consilier juridic superior |     9 |   8.000 |           |     9 |    864.000 |
|Consilier juridic principal|     4 |   7.000 |           |     4 |    336.000 |
|Consilier juridic asistent |     2 |   6.150 |           |     2 |    147.600 |
|Consilier juridic debutant |     3 |   3.000 |           |     3 |    108.000 |
|Auditor superior           |     3 |  12.149 |           |     3 |    437.364 |
|Auditor principal          |     1 |   9.538 |           |     1 |    114.456 |
|Inspector superior         |     2 |   6.000 |           |     2 |    144.000 |
|Inspector principal        |    11 |   5.300 |           |    11 |    699.600 |
|Inspector asistent         |     4 |   5.000 |           |     4 |    240.000 |
|Inspector debutant         |    10 |   3.000 |           |    10 |    360.000 |
|Expert superior            |    12 |   6.000 |           |    12 |    864.000 |
|Expert principal           |    11 |   5.300 |           |    11 |    699.600 |
|Expert asistent            |     7 |   5.000 |           |     7 |    420.000 |
|Consilier superior         |   294 |   7.800 |      -102 |   192 | 17.971.200 |
|Consilier principal        |   197 |   6.500 |       -86 |   111 |  8.658.000 |
|Consilier asistent         |    59 |   5.700 |       -26 |    33 |  2.257.200 |
|Consilier debutant         |    14 |   3.000 |        -9 |     5 |    180.000 |
|Consilier juridic superior |    33 |   7.800 |           |    33 |  3.088.800 |
|Consilier juridic principal|    70 |   7.000 |           |    70 |  5.880.000 |
|Consilier juridic asistent |    66 |   5.500 |           |    66 |  4.356.000 |
|___________________________|_______|_________|___________|_______|____________|

                                       Anexa 3/04/19/08   Pag. 3   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                           |Numar  |Salariu  |Modificarea|Numar  |Fond        |
|                           |maxim  |mediu de |numarului  |maxim  |aferent     |
|                           |de     |baza in  |de posturi |de     |salariilor  |
|                           |posturi|luna     |in anul    |posturi|de baza pe  |
|                           |in anul|decembrie|2004 (+/-) |in anul|anul 2004   |
|                           |2003   |2003     |fata de    |2004   |            |
|                           |       |         |anul 2003  |       |            |
|___________________________|_______|_________|___________|_______|____________|
|             0             |   1   |    2    |     3     | 4=1+3 |  5=2x4x12  |
|                           |       |         |           |       |    luni    |
|___________________________|_______|_________|___________|_______|____________|
|Consilier juridic debutant |    10 |   3.000 |           |    10 |    360.000 |
|Auditor superior           |    34 |   8.200 |           |    34 |  3.345.600 |
|Auditor principal          |     6 |   7.000 |           |     6 |    504.000 |
|Auditor asistent           |     1 |   6.000 |           |     1 |     72.000 |
|Inspector superior         |    56 |   6.000 |           |    56 |  4.032.000 |
|Inspector principal        |   212 |   5.300 |           |   212 | 13.483.200 |
|Inspector asistent         |   161 |   5.000 |           |   161 |  9.660.000 |
|Inspector debutant         |    53 |   3.000 |           |    53 |  1.908.000 |
|b. Clasa II - studii       |       |         |           |       |            |
|superioare de scurta durata|    85 |         |        -5 |    80 |  5.066.400 |
|Referent de specialitate   |       |         |           |       |            |
|superior                   |     3 |   7.000 |           |     3 |    252.000 |
|Referent de specialitate   |       |         |           |       |            |
|principal                  |     1 |   5.900 |           |     1 |     70.800 |
|Referent de specialitate   |       |         |           |       |            |
|superior                   |    18 |   6.800 |        -2 |    16 |  1.305.600 |
|Referent de specialitate   |       |         |           |       |            |
|principal                  |    36 |   5.000 |        -3 |    33 |  1.980.000 |
|Referent de specialitate   |       |         |           |       |            |
|asistent                   |    27 |   4.500 |           |    27 |  1.458.000 |
|c. Clasa III - studii medii| 1.584 |         |       -40 | 1.544 | 73.545.576 |
|Referent superior          |    38 |   4.532 |           |    38 |  2.066.592 |
|Referent principal         |    36 |   3.916 |         2 |    38 |  1.785.696 |
|Referent asistent          |     1 |   3.431 |           |     1 |     41.172 |
|Referent debutant          |     1 |   2.600 |           |     1 |     31.200 |
|Referent superior          |   406 |   4.532 |       -10 |   396 | 21.536.064 |
|Referent principal         |   730 |   3.916 |       -22 |   708 | 33.270.336 |
|Referent asistent          |   362 |   3.431 |        -9 |   353 | 14.533.716 |
|Referent debutant          |    10 |   2.600 |        -1 |     9 |    280.800 |
|VII. Personal cu contract  |       |         |           |       |            |
|de munca                   |       |         |           |       |            |
|a) Personal de specialitate|   786 |         |        25 |   811 | 52.594.404 |
|Consilier, expert,         |       |         |           |       |            |
|inspector de specialitate, |       |         |           |       |            |
|revizor contabil;          |       |         |           |       |            |
|___________________________|_______|_________|___________|_______|____________|

                                       Anexa 3/04/19/08   Pag. 4   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                           |Numar  |Salariu  |Modificarea|Numar  |Fond        |
|                           |maxim  |mediu de |numarului  |maxim  |aferent     |
|                           |de     |baza in  |de posturi |de     |salariilor  |
|                           |posturi|luna     |in anul    |posturi|de baza pe  |
|                           |in anul|decembrie|2004 (+/-) |in anul|anul 2004   |
|                           |2003   |2003     |fata de    |2004   |            |
|                           |       |         |anul 2003  |       |            |
|___________________________|_______|_________|___________|_______|____________|
|             0             |   1   |    2    |     3     | 4=1+3 |  5=2x4x12  |
|                           |       |         |           |       |    luni    |
|___________________________|_______|_________|___________|_______|____________|
|gradul I A                 |     1 |   8.470 |         1 |     2 |    203.280 |
|Referent de specialitate,  |       |         |           |       |            |
|inspector de specialitate, |       |         |           |       |            |
|revizor contabil;          |       |         |           |       |            |
|gradul III                 |     2 |   6.013 |           |     2 |    144.312 |
|Referent de specialitate,  |       |         |           |       |            |
|inspector de specialitate, |       |         |           |       |            |
|revizor contabil; gradul IV|     5 |   5.403 |           |     5 |    324.180 |
|Tehnician-economist,       |       |         |           |       |            |
|secretar superior,         |       |         |           |       |            |
|referent, interpret        |       |         |           |       |            |
|relatii, interpret         |       |         |           |       |            |
|profesional, subinginer;   |       |         |           |       |            |
|gradul II                  |     1 |   5.403 |           |     1 |     64.836 |
|Tehnician-economist,       |       |         |           |       |            |
|secretar superior,         |       |         |           |       |            |
|referent, interpret        |       |         |           |       |            |
|relatii, interpret         |       |         |           |       |            |
|profesional, subinginer;   |       |         |           |       |            |
|gradul III                 |     1 |   4.880 |           |     1 |     58.560 |
|Consilier juridic gradul IA|     1 |   6.131 |           |     1 |     73.572 |
|Consilier juridic          |       |         |           |       |            |
|gradul III                 |     1 |   4.217 |           |     1 |     50.604 |
|Referent IA                |    97 |   4.000 |        -1 |    96 |  4.608.000 |
|Referent I                 |    47 |   3.750 |        -5 |    42 |  1.890.000 |
|Referent II                |    22 |   3.487 |           |    22 |    920.568 |
|Referent III               |    20 |   3.053 |           |    20 |    732.720 |
|Referent IV                |     8 |   2.900 |           |     8 |    278.400 |
|Referent debutant          |     1 |   2.600 |           |     1 |     31.200 |
|Auditor-expert             |     1 |   7.000 |        -1 |       |            |
|Medic primar               |   111 |   7.000 |        62 |   173 | 14.532.000 |
|Medic specialist           |    49 |   7.000 |           |    49 |  4.116.000 |
|Secretar de redactie,      |       |         |           |       |            |
|tehnoredactor I            |     1 |   5.147 |           |     1 |     61.764 |
|Fiziokinetoterapeut,       |       |         |           |       |            |
|bioinginer medical         |     1 |   4.515 |           |     1 |     54.180 |
|Asistent medical principal |    49 |   5.000 |           |    49 |  2.940.000 |
|Asistent medical           |    23 |   4.515 |           |    23 |  1.246.140 |
|Sora medicala principala   |    49 |   4.000 |           |    49 |  2.352.000 |
|Sora medicala              |    51 |   3.613 |           |    51 |  2.211.156 |
|Biolog, biochimist,        |       |         |           |       |            |
|chimist, fizician          |     2 |   4.515 |           |     2 |    108.360 |
|___________________________|_______|_________|___________|_______|____________|

                                       Anexa 3/04/19/08   Pag. 5   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                           |Numar  |Salariu  |Modificarea|Numar  |Fond        |
|                           |maxim  |mediu de |numarului  |maxim  |aferent     |
|                           |de     |baza in  |de posturi |de     |salariilor  |
|                           |posturi|luna     |in anul    |posturi|de baza pe  |
|                           |in anul|decembrie|2004 (+/-) |in anul|anul 2004   |
|                           |2003   |2003     |fata de    |2004   |            |
|                           |       |         |anul 2003  |       |            |
|___________________________|_______|_________|___________|_______|____________|
|             0             |   1   |    2    |     3     | 4=1+3 |  5=2x4x12  |
|                           |       |         |           |       |    luni    |
|___________________________|_______|_________|___________|_______|____________|
|Psiholog, logoped,         |       |         |           |       |            |
|sociolog, profesor C.F.M., |       |         |           |       |            |
|kinetoterapeut, asistent   |       |         |           |       |            |
|social; principal          |     3 |   5.327 |           |     3 |    191.772 |
|Profesor C.F.M., biolog,   |       |         |           |       |            |
|chimist                    |     1 |   4.471 |           |     1 |     53.652 |
|Infirmiera, agent D.D.D.   |    18 |   2.889 |           |    18 |    624.024 |
|Brancardier, baies,        |       |         |           |       |            |
|namolar, spalatoreasa,     |       |         |           |       |            |
|ingrijitoare               |    31 |   2.889 |           |    31 |  1.074.708 |
|Sofer autosanitara II      |     1 |   3.251 |           |     1 |     39.012 |
|Sofer autosanitara III     |     1 |   2.889 |           |     1 |     34.668 |
|Medic primar               |    14 |  10.000 |        23 |    37 |  4.440.000 |
|Medic specialist           |     7 |   8.663 |           |     7 |    727.692 |
|Medic rezident             |       |         |           |       |            |
|anul IV - V - din anatomia |       |         |           |       |            |
|patologica si legala       |    12 |   6.027 |           |    12 |    867.888 |
|Medic rezident anul III    |     8 |   5.326 |           |     8 |    511.296 |
|Farmacist primar - din     |       |         |           |       |            |
|anatomia patologica si     |       |         |           |       |            |
|medicina legala            |     1 |   6.902 |           |     1 |     82.824 |
|Asistent medical principal |    36 |   6.500 |           |    36 |  2.808.000 |
|Asistent medical           |    19 |   5.957 |           |    19 |  1.358.196 |
|Biolog, biochimist,        |       |         |           |       |            |
|chimist, fizician;         |       |         |           |       |            |
|principal - din anatomia   |       |         |           |       |            |
|patologica si medicina     |       |         |           |       |            |
|legala                     |     1 |   9.022 |           |     1 |    108.264 |
|Profesor C.F.M.; principal |     1 |   6.678 |           |     1 |     80.136 |
|Cercetator stiintific      |       |         |           |       |            |
|principal gradul II        |     3 |  12.111 |         1 |     4 |    581.328 |
|Cercetator stiintific      |       |         |           |       |            |
|principal gradul III       |     5 |   9.522 |           |     5 |    571.320 |
|Cercetator stiintific      |     3 |   7.361 |           |     3 |    264.996 |
|Asistent de cercetare      |       |         |           |       |            |
|stiintifica                |     5 |   5.792 |           |     5 |    347.520 |
|Asistent I                 |     1 |   4.630 |           |     1 |     55.560 |
|Referent de specialitate,  |       |         |           |       |            |
|inspector de specialitate; |       |         |           |       |            |
|gradul II; economist,      |       |         |           |       |            |
|referent, inginer; gradul I|     4 |   4.904 |           |     4 |    235.392 |
|Tehnician, merceolog,      |       |         |           |       |            |
|contabil, referent; IA     |       |   3.795 |         4 |     4 |    182.160 |
|___________________________|_______|_________|___________|_______|____________|

                                       Anexa 3/04/19/08   Pag. 6   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                           |Numar  |Salariu  |Modificarea|Numar  |Fond        |
|                           |maxim  |mediu de |numarului  |maxim  |aferent     |
|                           |de     |baza in  |de posturi |de     |salariilor  |
|                           |posturi|luna     |in anul    |posturi|de baza pe  |
|                           |in anul|decembrie|2004 (+/-) |in anul|anul 2004   |
|                           |2003   |2003     |fata de    |2004   |            |
|                           |       |         |anul 2003  |       |            |
|___________________________|_______|_________|___________|_______|____________|
|             0             |   1   |    2    |     3     | 4=1+3 |  5=2x4x12  |
|                           |       |         |           |       |    luni    |
|___________________________|_______|_________|___________|_______|____________|
|Tehnician, merceolog,      |       |         |           |       |            |
|contabil, referent; I      |       |   3.524 |         5 |     5 |    211.440 |
|Analist (programator)      |       |         |           |       |            |
|ajutor I                   |     1 |   3.909 |           |     1 |     46.908 |
|Operator, controlor date; I|     2 |   3.909 |           |     2 |     93.816 |
|Director general           |     1 |  11.340 |        -1 |       |            |
|Director adjunct           |     2 |  12.211 |        -2 |       |            |
|Sef serviciu               |    39 |   9.000 |       -39 |       |            |
|Sef birou                  |    22 |   8.000 |       -22 |       |            |
|VII. Personal cu contract  |       |         |           |       |            |
|de munca                   |       |         |           |       |            |
|b) care ocupa functii      |       |         |           |       |            |
|comune                     |   222 |         |           |   222 |  8.739.324 |
|Secretar-dactilograf,      |       |         |           |       |            |
|dactilograf; IA            |     2 |   3.700 |           |     2 |     88.800 |
|Secretar-dactilograf,      |       |         |           |       |            |
|dactilograf; I             |    13 |   3.300 |           |    13 |    514.800 |
|Secretar-dactilograf,      |       |         |           |       |            |
|dactilograf; II            |    12 |   3.000 |           |    12 |    432.000 |
|Casier magaziner; I        |    24 |   3.569 |           |    24 |  1.027.872 |
|Casier magaziner; II       |    11 |   3.201 |           |    11 |    422.532 |
|Functionar arhivar; I      |    25 |   3.490 |           |    25 |  1.047.000 |
|Functionar arhivar; II     |     3 |   3.201 |           |     3 |    115.236 |
|Functionar arhivar; III    |    10 |   2.916 |           |    10 |    349.920 |
|Portar, paznic, pompier,   |       |         |           |       |            |
|ingrijitor, guard,         |       |         |           |       |            |
|bufetier, manipulant       |       |         |           |       |            |
|bunuri, curier; I          |    37 |   2.889 |           |    37 |  1.282.716 |
|Portar, paznic, pompier,   |       |         |           |       |            |
|ingrijitor, guard,         |       |         |           |       |            |
|bufetier, manipulant       |       |         |           |       |            |
|bunuri, curier; II         |     8 |   2.834 |           |     8 |    272.064 |
|Sofer IA                   |     3 |   4.594 |           |     3 |    165.384 |
|Sofer II                   |     1 |   3.856 |           |     1 |     46.272 |
|Muncitor calificat I       |     3 |   3.856 |           |     3 |    138.816 |
|Muncitor calificat II      |     7 |   3.654 |           |     7 |    306.936 |
|Muncitor calificat III     |    53 |   3.406 |           |    53 |  2.166.216 |
|___________________________|_______|_________|___________|_______|____________|

                                       Anexa 3/04/19/08   Pag. 7   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                           |Numar  |Salariu  |Modificarea|Numar  |Fond        |
|                           |maxim  |mediu de |numarului  |maxim  |aferent     |
|                           |de     |baza in  |de posturi |de     |salariilor  |
|                           |posturi|luna     |in anul    |posturi|de baza pe  |
|                           |in anul|decembrie|2004 (+/-) |in anul|anul 2004   |
|                           |2003   |2003     |fata de    |2004   |            |
|                           |       |         |anul 2003  |       |            |
|___________________________|_______|_________|___________|_______|____________|
|             0             |   1   |    2    |     3     | 4=1+3 |  5=2x4x12  |
|                           |       |         |           |       |    luni    |
|___________________________|_______|_________|___________|_______|____________|
|Muncitor calificat IV      |     5 |   3.201 |           |     5 |    192.060 |
|Muncitor calificat VI      |     1 |   2.889 |           |     1 |     34.668 |
|Muncitor necalificat       |     4 |   2.834 |           |     4 |    136.032 |
|___________________________|_______|_________|___________|_______|____________|

    ANEXA 3/04/19/12

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                   BUGETUL
      pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
                                 pe anul 2004
                    (sumele alocate din credite externe)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat

                                  Anexa nr. 3/04/19/12   Pag. 1   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|5014          |CREDITE EXTERNE                                |    295.800.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |     52.481.000|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     15.267.200|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |     37.213.800|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    243.319.000|
|7314          |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI        |    295.800.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |     52.481.000|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     15.267.200|
|         14   |   Deplasari, detasari, transferari            |     15.267.200|
|            01|   - deplasari, detasari, transferari in tara  |     12.331.200|
|            02|   - deplasari, detasari, transferari in       |               |
|              |     strainatate                               |      2.936.000|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |     37.213.800|
|         26   |  Obiecte de inventar de mica valoare sau      |               |
|              |  scurta durata si echipament                  |     12.845.000|
|         30   |  Alte cheltuieli                              |     24.368.800|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    243.319.000|
|         72   |  Investitii ale institutiilor publice         |    243.319.000|
|7314 50       | Alte cheltuieli                               |    295.800.000|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 3/04/19/25

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                      PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                  Anexa nr. 3/04/19/25   Pag. 1   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                I - credite de angajament                          TOTAL
                II - credite bugetare
________________________________________________________________________________
     0                               1                         2 = 3 + ... + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI         ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                 ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3            4            5            6             7           8       9
________________________________________________________________________________
 TOTAL GENERAL
________________________________________________________________________________
                                     I                          2.606.338.429
445.311.569  673.416.984  588.394.140   304.072.547  291.736.857  303.406.332
                                     II                         2.606.338.429
445.311.569  673.416.984  588.394.140   304.072.547  291.736.857  303.406.332
________________________________________________________________________________
 Sector: 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
________________________________________________________________________________
                                     I                          2.606.338.429
445.311.569  673.416.984  588.394.140   304.072.547  291.736.857  303.406.332
                                     II                         2.606.338.429
445.311.569  673.416.984  588.394.140   304.072.547  291.736.857  303.406.332
________________________________________________________________________________
    Programul s-a obtinut din centralizarea a 6 fise.
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii

    ANEXA 3/04/19/26

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                   PROGRAMUL SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                  Anexa nr. 3/04/19/26   Pag. 1   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                I - credite de angajament                          TOTAL
                II - credite bugetare
________________________________________________________________________________
     0                               1                         2 = 3 + ... + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI         ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                 ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3            4            5            6             7           8       9
________________________________________________________________________________
 TOTAL GENERAL
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                          2.606.338.429
445.311.569  673.416.984  588.394.140   304.072.547  291.736.857  303.406.332
                                     II                         2.606.338.429
445.311.569  673.416.984  588.394.140   304.072.547  291.736.857  303.406.332

1.1 Surse proprii                    I                             43.207.138
 11.804.457   15.332.586   16.070.095
                                     II                            43.207.138
 11.804.457   15.332.586   16.070.095

1.2 Credite interne                  I                             32.997.775
              15.798.586   17.199.189
                                     II                            32.997.775
              15.798.586   17.199.189

1.3. Credite externe                 I                            768.530.691
123.451.540  379.456.051  243.319.000    22.304.100
                                     II                           768.530.691
123.451.540  379.456.051  243.319.000    22.304.100

1.4. Buget de stat                   I                             30.475.069
  9.200.599    9.468.614   11.805.856
                                     II                            30.475.069
  9.200.599    9.468.614   11.805.856

1.5. Alte surse                      I                          1.731.127.756
300.854.973  253.361.147  300.000.000   281.768.447  291.736.857  303.406.332
                                     II                         1.731.127.756
300.854.973  253.361.147  300.000.000   281.768.447  291.736.857  303.406.332
________________________________________________________________________________
 A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                            335.341.938
 94.985.370  146.756.333   93.600.235
                                     II                           335.341.938
 94.985.370  146.756.333   93.600.235

1.1 Surse proprii                    I                             43.207.138
 11.804.457   15.332.586   16.070.095
                                     II                            43.207.138
 11.804.457   15.332.586   16.070.095

1.2. Credite interne                 I                             32.997.775
              15.798.586   17.199.189
                                     II                            32.997.775
              15.798.586   17.199.189

1.3. Credite externe                 I
                                     II

1.4. Buget de stat                   I                             30.475.069
  9.200.599    9.468.614   11.805.856
                                     II                            30.475.069
  9.200.599    9.468.614   11.805.856

1.5. Alte surse                      I                            228.661.956
 73.980.314  106.156.547   48.525.095
                                     II                           228.661.956
 73.980.314  106.156.547   48.525.095
________________________________________________________________________________

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                   PROGRAMUL SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                  Anexa nr. 3/04/19/26   Pag. 2   - mii lei - ________________________________________________________________________________
                I - credite de angajament                          TOTAL
                II - credite bugetare
________________________________________________________________________________
     0                               1                         2 = 3 + ... + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI         ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                 ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3            4            5            6             7           8       9
________________________________________________________________________________
 C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                          2.270.996.491
350.326.199  526.660.651  494.793.905   304.072.547  291.736.857  303.406.332
                                     II                         2.270.996.491
350.326.199  526.660.651  494.793.905   304.072.547  291.736.857  303.406.332

1.1 Surse proprii                    I
                                     II

1.2. Credite interne                 I
                                     II

1.3. Credite externe                 I                            768.530.691
123.451.540  379.456.051  243.319.000    22.304.100
                                     II                           768.530.691
123.451.540  379.456.051  243.319.000    22.304.100

1.4. Buget de stat                   I
                                     II

1.5. Alte surse                      I                          1.502.465.800
226.874.659  147.204.600  251.474.905   281.768.447  291.736.857  303.406.332
                                     II                         1.502.465.800
226.874.659  147.204.600  251.474.905   281.768.447  291.736.857  303.406.332
________________________________________________________________________________
 Sector: 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                          2.606.338.429
445.311.569  673.416.984  588.394.140   304.072.547  291.736.857  303.406.332
                                     II                         2.606.338.429
445.311.569  673.416.984  588.394.140   304.072.547  291.736.857  303.406.332

1.1 Surse proprii                    I                             43.207.138
 11.804.457   15.332.586   16.070.095
                                     II                            43.207.138
 11.804.457   15.332.586   16.070.095

1.2. Credite interne                 I                             32.997.775
              15.798.586   17.199.189
                                     II                            32.997.775
              15.798.586   17.199.189

1.3. Credite externe                 I                            768.530.691
123.451.540  379.456.051  243.319.000    22.304.100
                                     II                           768.530.691
123.451.540  379.456.051  243.319.000    22.304.100

1.4. Buget de stat                   I                             30.475.069
  9.200.599    9.468.614   11.805.856
                                     II                            30.475.069
  9.200.599    9.468.614   11.805.856

1.5. Alte surse                      I                          1.731.127.756
300.854.973  253.361.147  300.000.000   281.768.447  291.736.857  303.406.332
                                     II                         1.731.127.756
300.854.973  253.361.147  300.000.000   281.768.447  291.736.857  303.406.332
________________________________________________________________________________

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                   PROGRAMUL SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                  Anexa nr. 3/04/19/26   Pag. 3   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                I - credite de angajament                          TOTAL
                II - credite bugetare
________________________________________________________________________________
     0                               1                         2 = 3 + ... + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI         ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                 ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3            4            5            6             7           8       9
________________________________________________________________________________
 A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                            335.341.938
 94.985.370  146.756.333   93.600.235
                                     II                           335.341.938
 94.985.370  146.756.333   93.600.235

1.1 Surse proprii                    I                             43.207.138
 11.804.457   15.332.586   16.070.095
                                     II                            43.207.138
 11.804.457   15.332.586   16.070.095

1.2. Credite interne                 I                             32.997.775
              15.798.586   17.199.189
                                     II                            32.997.775
              15.798.586   17.199.189

1.3. Credite externe                 I
                                     II

1.4. Buget de stat                   I                             30.475.069
  9.200.599    9.468.614   11.805.856
                                     II                            30.475.069
  9.200.599    9.468.614   11.805.856

1.5. Alte surse                      I                            228.661.956
 73.980.314  106.156.547   48.525.095
                                     II                           228.661.956
 73.980.314  106.156.547   48.525.095
________________________________________________________________________________
 C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                          2.270.996.491
350.326.199  526.660.651  494.793.905   304.072.547  291.736.857  303.406.332
                                                          II    2.270.996.491
350.326.199  526.660.651  494.793.905   304.072.547  291.736.857  303.406.332

1.1 Surse proprii                    I
                                     II

1.2. Credite interne                 I
                                     II

1.3. Credite externe                 I                            768.530.691
123.451.540  379.456.051  243.319.000    22.304.100
                                     II                           768.530.691
123.451.540  379.456.051  243.319.000    22.304.100

1.4. Buget de stat                   I
                                     II

1.5. Alte surse                      I                          1.502.465.800
226.874.659  147.204.600  251.474.905   281.768.447  291.736.857  303.406.332
                                     II                         1.502.465.800
226.874.659  147.204.600  251.474.905   281.768.447  291.736.857  303.406.332
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii

    ANEXA 3/04/19/27

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 19.73.04.0013

                                   FISA
                OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                            SEDIUL DDFSS BACAU

    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare

                                                 Anexa nr. 3/04/19/27   Pag. 1
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector                                   BACAU
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          BACAU
   1.3 Amplasament                                    STR. IONITA SANDU STU

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP                  2076/14.10.1996
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de         O.M. NR. 463/1997
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)              4.156.300
      (in preturi luna 04/anul 1996)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)         5200 MP
                                                      175 SALARIAT
                                                      1800 PERS./Z
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)       24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii       75.772.573
      (mii lei) (in preturi luna 12/anul 2000)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)    24
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)            12/2001
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)   12/2004
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei) 23.309.775
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)     31.602.798
   7. Valoarea ramasa de finantat la                  32.066.030
      31/12/2003 (mii lei)
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor   125
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 2

    (Cod obiectiv: 19.73.04.0013)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
                  Surse de finantare si costuri de functionare
________________________________________________________________________________
                                       0
________________________________________________________________________________
I/II    TOTAL    CHELTUIELI  CHELTUIELI    ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
                 EFECTUATE   PRELIMINATE  ______________________________________
                 pana la     in 2003      PROGRAM               ESTIMARI
                 31.12.2002                2004      ___________________________
                                                      2005  2006  2007 anii
                                                                       ulteriori
________________________________________________________________________________
  1   2=3+..+9        3          4           5         6     7     8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I     86.978.603  23.309.775  31.602.798  32.066.030
II    86.978.603  23.309.775  31.602.798  32.066.030

   din care:

1.1 Surse proprii
I     18.079.649   4.737.477   6.480.042   6.862.130
II    18.079.649   4.737.477   6.480.042   6.862.130

1.2 Credite interne
I     17.095.694               8.534.064   8.561.630
II    17.095.694               8.534.064   8.561.630

1.3 Credite externe
I
II

1.4 Buget de stat
I     13.895.957   4.627.400   4.826.382   4.442.175
II    13.895.957   4.627.400   4.826.382   4.442.175

1.5 Alte surse
I     37.907.303  13.944.898  11.762.310  12.200.095
II    37.907.303  13.944.898  11.762.310  12.200.095
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 19.73.04.0018

                                  FISA
                OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                         SEDIUL DDFSS TELEORMAN

    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare

                                                 Anexa nr. 3/04/19/27   Pag. 3
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector                                   TELEORMAN
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          ALEXANDRIA
   1.3 Amplasament                                    STR. DUNARII NR. 1

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP                  1996/18.11.1997
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de         O.M. NR. 115/2001
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)              15.816.000
      (in preturi luna 06/anul 1997)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)         5085 MP
                                                      209 SALARIAT
                                                      1750 PERS./Z
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)       24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii       90.731.084
      (mii lei) (in preturi luna 12/anul 2001)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)    24
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)            12/2001
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)   12/2004
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei) 29.495.595
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)     35.057.825
   7. Valoarea ramasa de finantat la                  40.734.205
      31/12/2003 (mii lei)
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor   125
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 4

    (Cod obiectiv: 19.73.04.0018)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
                  Surse de finantare si costuri de functionare
________________________________________________________________________________
                                       0
________________________________________________________________________________
I/II    TOTAL    CHELTUIELI  CHELTUIELI    ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
                 EFECTUATE   PRELIMINATE  ______________________________________
                 pana la     in 2003      PROGRAM               ESTIMARI
                 31.12.2002                2004     ____________________________
                                                     2005  2006  2007  anii
                                                                       ulteriori
________________________________________________________________________________
  1   2=3+..+9        3          4           5         6     7     8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I    105.287.625  29.495.595  35.057.825  40.734.205
II   105.287.625  29.495.595  35.057.825  40.734.205

   din care:

1.1 Surse proprii
I     25.127.489   7.066.980   8.852.544   9.207.965
II    25.127.489   7.066.980   8.852.544   9.207.965

1.2 Credite interne
I     15.902.081               7.264.522   8.637.559
II    15.902.081               7.264.522   8.637.559

1.3 Credite externe
I
II

1.4 Buget de stat
I     16.579.112   4.573.199   4.642.232   7.363.681
II    16.579.112   4.573.199   4.642.232   7.363.681

1.5 Alte surse
I     47.678.943  17.855.416  14.298.527  15.525.000
II    47.678.943  17.855.416  14.298.527  15.525.000
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 19.73.04.0027

                                 FISA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
    AMENAJARE HALA CU P+1 IN P+2 CA SEDIU PENTRU CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE

    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare

                                                 Anexa nr. 3/04/19/27   Pag. 5
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector                                   2
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          BUCURESTI
   1.3 Amplasament                                    B-DUL LACUL TEI 17

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de         O.M. 560/2001
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)              121.606.979
      (in preturi luna 06/anul 2001)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)         4640 91 MP
                                                      983 21 MP CU
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)       12

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii       121.606.979
      (mii lei) (in preturi luna 06/anul 2001)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)    12
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)            09/2002
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)   12/2003
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei) 42.180.000
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)     80.095.710
   7. Valoarea ramasa de finantat la                  20.800.000
      31/12/2003 (mii lei)
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor   125
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 6

    (Cod obiectiv: 19.73.04.0027)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
       Surse de finantare si costuri de functionare      I/II      TOTAL
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI         ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3          4               5           6             7           8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                               I      143.075.710
 42.180.000   80.095.710   20.800.000
                                                          II     143.075.710
 42.180.000   80.095.710   20.800.000

   din care:

1.1 Surse proprii                                         I
                                                          II

1.2 Credite interne                                       I
                                                          II

1.3 Credite externe                                       I
                                                          II

1.4 Buget de stat                                         I
                                                          II

1.5 Alte surse                                            I      143.075.710
 42.180.000   80.095.710   20.800.000
                                                          II     143.075.710
 42.180.000   80.095.710   20.800.000
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 19.73.04.0001b BM CP

                                   FISA
                OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                            b) dotari independente

    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii

                                                 Anexa nr. 3/04/19/27   Pag. 7
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          BUCURESTI
   1.3 Amplasament

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna/anul)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei) 180.018.880
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)     476.360.651
   7. Valoarea ramasa de finantat la
      31/12/2003 (mii lei)                            329.988.623
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 8

    (Cod obiectiv: 19.73.04.0001b BM CP)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
       Surse de finantare si costuri de functionare      I/II      TOTAL
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI           ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3          4               5           6             7           8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                               I      986.368.154
180.018.880  476.360.651  304.148.755   25.839.868
                                                          II     986.368.154
180.018.880  476.360.651  304.148.755   25.839.868

   din care:

1.1 Surse proprii                                         I
                                                          II

1.2 Credite interne                                       I
                                                          II

1.3 Credite externe                                       I      766.878.535
123.451.540  379.456.051  243.319.000   20.651.944
                                                          II     766.878.535
123.451.540  379.456.051  243.319.000   20.651.944

1.4 Buget de stat                                         I
                                                          II

1.5 Alte surse                                            I      219.489.619
 56.567.340   96.904.600   60.829.755    5.187.924
                                                          II     219.489.619
 56.567.340   96.904.600   60.829.755    5.187.924
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 19.73.04.0001b1CNPAS

                                  FISA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                          b) dotari independente

    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii

                                                 Anexa nr. 3/04/19/27   Pag. 9
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          BUCURESTI
   1.3 Amplasament

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna/anul)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei) 170.307.319
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)      50.300.000
   7. Valoarea ramasa de finantat la                  791.526.992
      31/12/2003 (mii lei)
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 10

    (Cod obiectiv: 19.73.04.0001b1CNPAS)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
       Surse de finantare si costuri de functionare      I/II      TOTAL
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI           ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3          4               5           6             7           8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                               I    1.012.134.311
170.307.319   50.300.000  150.645.150  214.708.786  213.336.528  212.836.528
                                                          II   1.012.134.311
170.307.319   50.300.000  150.645.150  214.708.786  213.336.528  212.836.528

   din care:

1.1 Surse proprii                                         I
                                                          II

1.2 Credite interne                                       I
                                                          II

1.3 Credite externe                                       I
                                                          II

1.4 Buget de stat                                         I
                                                          II


1.5 Alte surse                                            I    1.012.134.311
170.307.319   50.300.000  150.645.150  214.708.786  213.336.528  212.836.528
                                                          II   1.012.134.311
170.307.319   50.300.000  150.645.150  214.708.786  213.336.528  212.836.528
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 19.73.04.001d CASA

                                    FISA
                  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
    d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile

    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii

                                                Anexa nr. 3/04/19/27   Pag. 11
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          BUCURESTI
   1.3 Amplasament

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna/anul)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei)
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)
   7. Valoarea ramasa de finantat la                    164.500.000
      31.12.2003 (mii lei)
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 12

    (Cod obiectiv: 19.73.04.001d CASA)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
       Surse de finantare si costuri de functionare      I/II      TOTAL
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI         ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3          4               5           6             7           8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                               I      164.500.000
                           40.000.000   41.000.000   41.500.000   42.000.000
                                                          II     164.500.000
                           40.000.000   41.000.000   41.500.000   42.000.000

   din care:

1.1 Surse proprii                                         I
                                                          II

1.2 Credite interne                                       I
                                                          II

1.3 Credite externe                                       I
                                                          II

1.4 Buget de stat                                         I
                                                          II

1.5 Alte surse                                            I      164.500.000
                           40.000.000   41.000.000   41.500.000   42.000.000
                                                          II     164.500.000
                           40.000.000   41.000.000   41.500.000   42.000.000
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii

    ANEXA 1/06

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                        BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
                                 pe anul 2004
                                 - SINTEZA -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                         Anexa nr. 1/06   Pag. 1   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|0001 06       |  VENITURI - TOTAL                             | 19.239.788.963|
|0002          | I. VENITURI CURENTE                           | 18.389.788.963|
|0003          | A. VENITURI FISCALE                           | 17.640.672.614|
|0004          |  A1. IMPOZITE DIRECTE                         | 17.640.672.614|
|1006          |  CONTRIBUTII LA BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU   |               |
|              |  SOMAJ                                        | 17.640.672.614|
|     01       | Contributii ale angajatorilor si ale          |               |
|              | persoanelor juridice asimilate angajatorului  | 13.642.486.848|
|     02       | Contributii individuale                       |  3.932.128.166|
|     03       | Contributii datorate de persoanele care       |               |
|              | incheie contract de asigurare pentru somaj    |     66.057.600|
|1900 06       | B. VENITURI NEFISCALE                         |    749.116.349|
|2206          |  DIVERSE VENITURI                             |    749.116.349|
|     30       | Incasari din alte surse                       |    749.116.349|
|4200 06       |  VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR|               |
|              |  ACORDATE                                     |    850.000.000|
|4206          |  INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR      |               |
|              |  ACORDATE                                     |    850.000.000|
|     06       |  Incasari din rambursarea imprumuturilor      |               |
|              |  acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de|               |
|              |  intreprinderi mici si mijlocii               |    850.000.000|
|4700          |  X. SUME DE LA FONDUL DE REDISTRIBUIRE        |  1.068.368.393|
|4806          |  RESURSE PENTRU FINANTAREA PLATILOR           |               |
|              |  COMPENSATORII SI A SERVICIILOR DE            |               |
|              |  PRECONCEDIERE COLECTIVA                      |  1.068.368.393|
|     01       | Cota din contributii de la agentii economici  |  1.068.368.393|
|5006          | BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ             | 17.837.458.436|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 16.070.657.586|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    517.705.505|
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                         Anexa nr. 1/06   Pag. 2   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    523.644.040|
|         38   | TRANSFERURI                                   | 15.029.308.041|
|         39   |  Transferuri consolidabile                    |  3.570.226.173|
|         40   |  Transferuri neconsolidabile                  | 11.459.081.868|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    121.835.850|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |  1.505.505.000|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    139.460.000|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |    139.460.000|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     58.353.000|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     81.107.000|
|5700 06       |  Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   | 14.363.104.394|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 14.333.104.394|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     18.715.253|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    151.521.100|
|         38   |  TRANSFERURI                                  | 14.162.868.041|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |  2.767.536.173|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 | 11.395.331.868|
|         70   |  CHELTUIELI DE CAPITAL                        |     30.000.000|
|5706          |INVATAMANT                                     |    207.890.099|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    177.890.099|
|         02   | CHELTUIELI DE PERSONAL                        |     18.715.253|
|         10   |  Cheltuieli cu salariile                      |     13.898.304|
|         11   |  Contributii pentru asigurari sociale de stat |      3.127.119|
|         12   |  Contributii pentru asigurarile de somaj      |        416.949|
|         13   |  Contributii pentru asigurarile sociale de    |               |
|              |  sanatate                                     |        972.881|
|         14   | Deplasari, detasari, transferari              |        300.000|
|            01| - deplasari, detasari, transferari in tara    |        300.000|
|         20   | CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              |    151.521.100|
|         21   | Drepturi cu caracter social                   |      7.752.000|
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                         Anexa nr. 1/06   Pag. 3   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|         24   | Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie   |     12.100.000|
|         25   | Materiale si prestari de servicii cu caracter |               |
|              | functional                                    |     88.300.000|
|         26   | Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta|               |
|              | durata si echipament                          |      3.702.600|
|         27   | Reparatii curente                             |      2.468.400|
|         28   | Reparatii capitale                            |     35.000.000|
|         29   | Carti si publicatii                           |        617.100|
|         30   | Alte cheltuieli                               |      1.581.000|
|         38   |TRANSFERURI                                    |      7.653.746|
|         40   | Transferuri neconsolidabile                   |      7.653.746|
|            09|  Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii      |      7.653.746|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |     30.000.000|
|         72   |  Investitii ale institutiilor publice         |     30.000.000|
|5706 20       | Centre de calificare si recalificare          |     81.149.400|
|     50       | Alte institutii si actiuni de invatamant      |    126.740.699|
|6006          |ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE  |               |
|              |SI INDEMNIZATII                                | 11.387.678.122|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 11.387.678.122|
|         38   |  TRANSFERURI                                  | 11.387.678.122|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 | 11.387.678.122|
|            07|   Indemnizatia de somaj                       |  8.007.699.272|
|            09|   Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii     |  2.316.101.976|
|            15|   Plati compensatorii                         |  1.063.876.874|
|6006 32       | Plati pentru stimularea mobilitatii fortei de |               |
|              | munca                                         |     67.200.000|
|     33       | Indemnizatii de somaj                         |  8.007.699.272|
|     34       | Alocatii de sprijin                           |     60.658.992|
|     35       | Indemnizatii de somaj pentru absolventi       |    537.600.000|
|     39       | Plati pentru stimularea angajatorilor care    |               |
|              | incadreaza absolventi                         |    661.920.000|
|     40       | Plati compensatorii                           |  1.063.876.874|
|     46       | Plati pentru stimularea angajatorilor care    |               |
|              | incadreaza someri apartinand unor categorii   |               |
|              | defavorizate                                  |    648.522.984|
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                         Anexa nr. 1/06   Pag. 4   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|     49       | Plati pentru stimularea somerilor care se     |               |
|              | angajeaza inainte de expirarea perioadei de   |               |
|              | somaj                                         |    340.200.000|
|6106          |ALTE CHELTUIELI SOCIALE                        |  2.767.536.173|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  2.767.536.173|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |  2.767.536.173|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |  2.767.536.173|
|            22|    Transferuri din bugetul asigurarilor pentru|               |
|              |    somaj catre bugetul asigurarilor sociale de|               |
|              |    stat                                       |  2.291.303.339|
|            26|    Transferuri din bugetul asigurarilor pentru|               |
|              |    somaj catre bugetul fondului national unic |               |
|              |    de asigurari sociale de sanatate           |    476.232.834|
|6106 11       | Contributia pentru asigurari sociale de stat  |               |
|              | pentru someri                                 |  2.291.303.339|
|     12       | Contributia pentru asigurari sociale de       |               |
|              | sanatate pentru someri                        |    476.232.834|
|7100 06       |   Partea a VI-a ALTE ACTIUNI                  |  1.968.849.042|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  1.737.553.192|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    498.990.252|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    372.122.940|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |    866.440.000|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |    802.690.000|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |     63.750.000|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |     91.835.850|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    139.460.000|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |    139.460.000|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     58.353.000|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     81.107.000|
|7206          |ALTE ACTIUNI                                   |    920.458.997|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    920.458.997|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |     54.018.997|
|         30   |   Alte cheltuieli                             |     54.018.997|
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                         Anexa nr. 1/06   Pag. 5   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |    866.440.000|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |    802.690.000|
|            27|   Transferuri din bugetul asigurarilor pentru |               |
|              |   somaj catre bugetele locale pentru          |               |
|              |   finantarea programelor pentru ocuparea      |               |
|              |   temporara a fortei de munca                 |    802.690.000|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |     63.750.000|
|            11|    Contributii si cotizatii la organisme      |               |
|              |    internationale                             |      5.000.000|
|            65|    Plati pentru stimularea crearii de locuri  |               |
|              |    de munca                                   |     58.750.000|
|7206 09       | Programe pentru ocuparea temporara a fortei de|               |
|              | munca                                         |    802.690.000|
|     18       | Masuri active pentru combaterea somajului     |     58.750.000|
|     21       | Servicii de preconcediere colectiva           |      4.491.519|
|     50       | Alte cheltuieli                               |     54.527.478|
|7306          |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI        |  1.048.390.045|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    817.094.195|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    498.990.252|
|         10   |   Cheltuieli cu salariile                     |    370.128.696|
|         11   |   Contributii pentru asigurari sociale de stat|     83.278.956|
|         12   |   Contributii pentru asigurarile de somaj     |     11.103.861|
|         13   |   Contributii pentru asigurarile sociale de   |               |
|              |   sanatate                                    |     25.909.009|
|         14   |   Deplasari, detasari, transferari            |      8.569.730|
|            01|   - deplasari, detasari, transferari in tara  |      7.757.730|
|            02|   - deplasari, detasari, transferari in       |               |
|              |     strainatate                               |        812.000|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    318.103.943|
|         24   |   Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie |    100.000.000|
|         25   |   Materiale si prestari de servicii cu        |               |
|              |   caracter functional                         |     28.000.000|
|         26   |   Obiecte de inventar de mica valoare sau     |               |
|              |   scurta durata si echipament                 |      9.817.900|
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                         Anexa nr. 1/06   Pag. 6   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|         27   |   Reparatii curente                           |     10.000.000|
|         28   |   Reparatii capitale                          |     10.000.000|
|         29   |   Carti si publicatii                         |      4.259.850|
|         30   |   Alte cheltuieli                             |    156.026.193|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |     91.835.850|
|         72   |  Investitii ale institutiilor publice         |     91.835.850|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    139.460.000|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |    139.460.000|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     58.353.000|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     81.107.000|
|7306 03       | Cheltuieli cu transmiterea si plata           |               |
|              | drepturilor                                   |    116.180.437|
|     50       | Alte cheltuieli                               |    932.209.608|
|8600 06       |  Partea a XII-a IMPRUMUTURI ACORDATE          |  1.505.505.000|
|8606          |IMPRUMUTURI                                    |  1.505.505.000|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |  1.505.505.000|
|         80 03|   Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru |               |
|              |   somaj                                       |  1.505.505.000|
|8606 04       | Imprumuturi acordate pentru infiintarea si    |               |
|              | dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii |  1.500.000.000|
|     13       | Imprumuturi acordate de agentiile             |               |
|              | guvernamentale si administrate prin agentii de|               |
|              | credit                                        |      5.505.000|
|9906          |EXCEDENT/DEFICIT                               |  1.402.330.527|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 2/06

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                   SINTEZA
      cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli
                                 pe anul 2004

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat

                                         Anexa nr. 2/06   Pag. 1   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|5000          |TOTAL GENERAL                                  | 18.223.909.436|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 16.260.763.586|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    529.082.505|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    702.373.040|
|         38   |  TRANSFERURI                                  | 15.029.308.041|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    226.430.850|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |  1.597.255.000|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    139.460.000|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |    139.460.000|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     58.353.000|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     81.107.000|
|5006          | BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ             | 17.837.458.436|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 16.070.657.586|
|         02   |   CHELTUIELI DE PERSONAL                      |    517.705.505|
|         20   |   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            |    523.644.040|
|         38   |   TRANSFERURI                                 | 15.029.308.041|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    121.835.850|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |  1.505.505.000|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    139.460.000|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |    139.460.000|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     58.353.000|
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                         Anexa nr. 2/06   Pag. 2   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     81.107.000|
|5706          |INVATAMANT                                     |    207.890.099|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    177.890.099|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     18.715.253|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    151.521.100|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |      7.653.746|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |     30.000.000|
|5706 20       | Centre de calificare si recalificare          |     81.149.400|
|     50       | Alte institutii si actiuni de invatamant      |    126.740.699|
|6006          |ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE  |               |
|              |SI INDEMNIZATII                                | 11.387.678.122|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 11.387.678.122|
|         38   |  TRANSFERURI                                  | 11.387.678.122|
|6006 32       | Plati pentru stimularea mobilitatii fortei de |               |
|              | munca                                         |     67.200.000|
|     33       | Indemnizatii de somaj                         |  8.007.699.272|
|     34       | Alocatii de sprijin                           |     60.658.992|
|     35       | Indemnizatii de somaj pentru absolventi       |    537.600.000|
|     39       | Plati pentru stimularea angajatorilor care    |               |
|              | incadreaza absolventi                         |    661.920.000|
|     40       | Plati compensatorii                           |  1.063.876.874|
|     46       | Plati pentru stimularea angajatorilor care    |               |
|              | incadreaza someri apartinand unor categorii   |               |
|              | defavorizate                                  |    648.522.984|
|     49       | Plati pentru stimularea somerilor care se     |               |
|              | angajeaza inainte de expirarea perioadei de   |               |
|              | somaj                                         |    340.200.000|
|6106          |ALTE CHELTUIELI SOCIALE                        |  2.767.536.173|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  2.767.536.173|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |  2.767.536.173|
|6106 11       | Contributia pentru asigurari sociale de stat  |               |
|              | pentru someri                                 |  2.291.303.339|
|     12       | Contributia pentru asigurari sociale de       |               |
|              | sanatate pentru someri                        |    476.232.834|
|7206          |ALTE ACTIUNI                                   |    920.458.997|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    920.458.997|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI                      |               |
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                         Anexa nr. 2/06   Pag. 3   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|              | SERVICII                                      |     54.018.997|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |    866.440.000|
|7206 09       | Programe pentru ocuparea temporara a fortei de|               |
|              | munca                                         |    802.690.000|
|     18       | Masuri active pentru combaterea somajului     |     58.750.000|
|     21       | Servicii de preconcediere colectiva           |      4.491.519|
|     50       | Alte cheltuieli                               |     54.527.478|
|7306          |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI        |  1.048.390.045|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    817.094.195|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    498.990.252|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    318.103.943|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |     91.835.850|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    139.460.000|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |    139.460.000|
|            01|  Rambursari de credite externe                |     58.353.000|
|            02|  Plati de dobanzi si comisioane               |     81.107.000|
|7306 03       | Cheltuieli cu transmiterea si plata           |               |
|              | drepturilor                                   |    116.180.437|
|     50       | Alte cheltuieli                               |    932.209.608|
|8606          |IMPRUMUTURI                                    |  1.505.505.000|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |  1.505.505.000|
|8606 04       | Imprumuturi acordate pentru infiintarea si    |               |
|              | dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii |  1.500.000.000|
|     13       | Imprumuturi acordate de agentiile             |               |
|              | guvernamentale si administrate prin agentii de|               |
|              | credit                                        |      5.505.000|
|5014          | CREDITE EXTERNE                               |    386.451.000|
|         01   |  CHELTUIELI CURENTE                           |    190.106.000|
|         02   |   CHELTUIELI DE PERSONAL                      |     11.377.000|
|         20   |   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            |    178.729.000|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    104.595.000|
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                         Anexa nr. 2/06   Pag. 4   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |     91.750.000|
|7214          |ALTE ACTIUNI                                   |     73.400.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |     73.400.000|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |     73.400.000|
|7214 18       | Masuri active pentru combaterea somajului     |     73.400.000|
|7314          | CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI       |    221.301.000|
|         01   |  CHELTUIELI CURENTE                           |    116.706.000|
|         02   |   CHELTUIELI DE PERSONAL                      |     11.377.000|
|         20   |   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            |    105.329.000|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    104.595.000|
|7314 50       | Alte cheltuieli                               |    221.301.000|
|8614          |IMPRUMUTURI ACORDATE                           |     91.750.000|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |     91.750.000|
|8614 13       | Imprumuturi acordate de agentiile             |               |
|              | guvernamentale si administrate prin agentii de|               |
|              | credit                                        |     91.750.000|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 3/06/19/01

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                       BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
                                   SINTEZA
              fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
                                 pe anul 2004

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                   Anexa nr. 3/06/19/01   Pag. 1   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|5000          |TOTAL GENERAL                                  | 18.223.909.436|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 16.260.763.586|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    529.082.505|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    702.373.040|
|         38   |  TRANSFERURI                                  | 15.029.308.041|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    226.430.850|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |  1.597.255.000|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    139.460.000|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |    139.460.000|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     58.353.000|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     81.107.000|
|5006          | BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ             | 17.837.458.436|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 16.070.657.586|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    517.705.505|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    523.644.040|
|         38   |  TRANSFERURI                                  | 15.029.308.041|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    121.835.850|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |  1.505.505.000|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    139.460.000|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |    139.460.000|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     58.353.000|
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                   Anexa nr. 3/06/19/01   Pag. 2   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     81.107.000|
|5014          |CREDITE EXTERNE                                |    386.451.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    190.106.000|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     11.377.000|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    178.729.000|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    104.595.000|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |     91.750.000|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 3/06/19/02

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                   SINTEZA
          bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
                                 pe anul 2004
             (sumele alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat

                                   Anexa nr. 3/06/19/02   Pag. 1   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|5006          | BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ             | 17.837.458.436|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 16.070.657.586|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    517.705.505|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    523.644.040|
|         38   |  TRANSFERURI                                  | 15.029.308.041|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |  3.570.226.173|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 | 11.459.081.868|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    121.835.850|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |  1.505.505.000|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    139.460.000|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |    139.460.000|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     58.353.000|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     81.107.000|
|5700 06       |  Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   | 14.363.104.394|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 14.333.104.394|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     18.715.253|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    151.521.100|
|         38   |  TRANSFERURI                                  | 14.162.868.041|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |  2.767.536.173|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 | 11.395.331.868|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |     30.000.000|
|5706          |INVATAMANT                                     |    207.890.099|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    177.890.099|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     18.715.253|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI                      |               |
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                   Anexa nr. 3/06/19/02   Pag. 2   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|              |  SERVICII                                     |    151.521.100|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |      7.653.746|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |      7.653.746|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |     30.000.000|
|5706 20       | Centre de calificare si recalificare          |     81.149.400|
|     50       | Alte institutii si actiuni de invatamant      |    126.740.699|
|6006          | ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE |               |
|              | SI INDEMNIZATII                               | 11.387.678.122|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 11.387.678.122|
|         38   |  TRANSFERURI                                  | 11.387.678.122|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 | 11.387.678.122|
|6006 32       | Plati pentru stimularea mobilitatii fortei de |               |
|              | munca                                         |     67.200.000|
|     33       | Indemnizatii de somaj                         |  8.007.699.272|
|     34       | Alocatii de sprijin                           |     60.658.992|
|     35       | Indemnizatii de somaj pentru absolventi       |    537.600.000|
|     39       | Plati pentru stimularea angajatorilor care    |               |
|              | incadreaza absolventi                         |    661.920.000|
|     40       | Plati compensatorii                           |  1.063.876.874|
|     46       | Plati pentru stimularea angajatorilor care    |               |
|              | incadreaza someri apartinand unor categorii   |               |
|              | defavorizate                                  |    648.522.984|
|     49       | Plati pentru stimularea somerilor care se     |               |
|              | angajeaza inainte de expirarea perioadei de   |               |
|              | somaj                                         |    340.200.000|
|6106          | ALTE CHELTUIELI SOCIALE                       |  2.767.536.173|
|         01   |  CHELTUIELI CURENTE                           |  2.767.536.173|
|         38   |   TRANSFERURI                                 |  2.767.536.173|
|         39   |    Transferuri consolidabile                  |  2.767.536.173|
|6106 11       | Contributia pentru asigurari sociale de stat  |               |
|              | pentru someri                                 |  2.291.303.339|
|     12       | Contributia pentru asigurari sociale de       |               |
|              | sanatate pentru someri                        |    476.232.834|
|7100 06       |   Partea a VI-a ALTE ACTIUNI                  |  1.968.849.042|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  1.737.553.192|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    498.990.252|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    372.122.940|
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                   Anexa nr. 3/06/19/02   Pag. 3   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |    866.440.000|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |    802.690.000|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |     63.750.000|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |     91.835.850|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    139.460.000|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |    139.460.000|
|            01|    Rambursari de credite externe              |     58.353.000|
|            02|    Plati de dobanzi si comisioane             |     81.107.000|
|7206          |ALTE ACTIUNI                                   |    920.458.997|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    920.458.997|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |     54.018.997|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |    866.440.000|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |    802.690.000|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |     63.750.000|
|7206 09       | Programe pentru ocuparea temporara a fortei de|               |
|              | munca                                         |    802.690.000|
|     18       | Masuri active pentru combaterea somajului     |     58.750.000|
|     21       | Servicii de preconcediere colectiva           |      4.491.519|
|     50       | Alte cheltuieli                               |     54.527.478|
|7306          |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI        |  1.048.390.045|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    817.094.195|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    498.990.252|
|         20   |   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            |    318.103.943|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |     91.835.850|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    139.460.000|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |    139.460.000|
|            01|    Rambursari de credite externe              |     58.353.000|
|            02|    Plati de dobanzi si comisioane             |     81.107.000|
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                   Anexa nr. 3/06/19/02   Pag. 4   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|7306 03       | Cheltuieli cu transmiterea si plata           |               |
|              | drepturilor                                   |    116.180.437|
|     50       | Alte cheltuieli                               |    932.209.608|
|8600 06       |  Partea a XII-a IMPRUMUTURI ACORDATE          |  1.505.505.000|
|8606          |IMPRUMUTURI                                    |  1.505.505.000|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |  1.505.505.000|
|8606 04       |  Imprumuturi acordate pentru infiintarea si   |               |
|              |  dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii|  1.500.000.000|
|     13       |  Imprumuturi acordate de agentiile            |               |
|              |  guvernamentale si administrate prin agentii  |               |
|              |  de credit                                    |      5.505.000|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 3/06/19/03

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                   SINTEZA
          bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
                                 pe anul 2004
                     (sumele alocate din credite externe)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat

                                   Anexa nr. 3/06/19/03   Pag. 1   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|5014          |CREDITE EXTERNE                                |    386.451.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    190.106.000|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     11.377.000|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    178.729.000|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    104.595.000|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |     91.750.000|
|7214          |ALTE ACTIUNI                                   |     73.400.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |     73.400.000|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |     73.400.000|
|7214 18       | Masuri active pentru combaterea somajului     |     73.400.000|
|7314          |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI        |    221.301.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    116.706.000|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     11.377.000|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    105.329.000|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    104.595.000|
|7314 50       | Alte cheltuieli                               |    221.301.000|
|8614          |IMPRUMUTURI ACORDATE                           |     91.750.000|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |     91.750.000|
|8614 13       |  Imprumuturi acordate de agentiile            |               |
|              |  guvernamentale si administrate prin agentii  |               |
|              |  de credit                                    |     91.750.000|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 3/06/19/06

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                   BUGETUL
    pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
                                pe anul 2004
          (sumele alocate de la bugetul asigurarilor pentru somaj)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat

                                   Anexa nr. 3/06/19/06   Pag. 1   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|5006          | BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ             | 17.837.458.436|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 16.070.657.586|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    517.705.505|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    523.644.040|
|         38   |  TRANSFERURI                                  | 15.029.308.041|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |  3.570.226.173|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 | 11.459.081.868|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    121.835.850|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |  1.505.505.000|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    139.460.000|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |    139.460.000|
|            01|    Rambursari de credite externe              |     58.353.000|
|            02|    Plati de dobanzi si comisioane             |     81.107.000|
|5700 06       |  Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   | 14.363.104.394|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 14.333.104.394|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     18.715.253|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    151.521.100|
|         38   |  TRANSFERURI                                  | 14.162.868.041|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |  2.767.536.173|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 | 11.395.331.868|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |     30.000.000|
|5706          |INVATAMANT                                     |    207.890.099|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    177.890.099|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     18.715.253|
|         10   |   Cheltuieli cu salariile                     |     13.898.304|
|         11   |   Contributii pentru asigurari                |               |
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                   Anexa nr. 3/06/19/06   Pag. 2   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|              |   sociale de stat                             |      3.127.119|
|         12   |   Contributii pentru asigurarile de somaj     |        416.949|
|         13   |   Contributii pentru asigurarile sociale de   |               |
|              |   sanatate                                    |        972.881|
|         14   |   Deplasari, detasari, transferari            |        300.000|
|            01|    - deplasari, detasari, transferari in tara |        300.000|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    151.521.100|
|         21   |   Drepturi cu caracter social                 |      7.752.000|
|         24   |   Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie |     12.100.000|
|         25   |   Materiale si prestari de servicii cu        |               |
|              |   caracter functional                         |     88.300.000|
|         26   |   Obiecte de inventar de mica valoare sau     |               |
|              |   scurta durata si echipament                 |      3.702.600|
|         27   |   Reparatii curente                           |      2.468.400|
|         28   |   Reparatii capitale                          |     35.000.000|
|         29   |   Carti si publicatii                         |        617.100|
|         30   |   Alte cheltuieli                             |      1.581.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |      7.653.746|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |      7.653.746|
|            09|    Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii    |      7.653.746|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |     30.000.000|
|         72   |   Investitii ale institutiilor publice        |     30.000.000|
|5706 20       | Centre de calificare si recalificare          |     81.149.400|
|     50       | Alte institutii si actiuni de invatamant      |    126.740.699|
|6006          |ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE  |               |
|              |SI INDEMNIZATII                                | 11.387.678.122|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 11.387.678.122|
|         38   |  TRANSFERURI                                  | 11.387.678.122|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 | 11.387.678.122|
|            07|    Indemnizatia de somaj                      |  8.007.699.272|
|            09|    Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii    |  2.316.101.976|
|            15|    Plati compensatorii                        |  1.063.876.874|
|6006 32       | Plati pentru stimularea mobilitatii fortei de |               |
|              | munca                                         |     67.200.000|
|     33       | Indemnizatii de somaj                         |  8.007.699.272|
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                   Anexa nr. 3/06/19/06   Pag. 3   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|     34       | Alocatii de sprijin                           |     60.658.992|
|     35       | Indemnizatii de somaj pentru absolventi       |    537.600.000|
|     39       | Plati pentru stimularea angajatorilor care    |               |
|              | incadreaza absolventi                         |    661.920.000|
|     40       | Plati compensatorii                           |  1.063.876.874|
|     46       | Plati pentru stimularea angajatorilor care    |               |
|              | incadreaza someri apartinand unor categorii   |               |
|              | defavorizate                                  |    648.522.984|
|     49       | Plati pentru stimularea somerilor care se     |               |
|              | angajeaza inainte de expirarea perioadei de   |               |
|              | somaj                                         |    340.200.000|
|6106          |ALTE CHELTUIELI SOCIALE                        |  2.767.536.173|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  2.767.536.173|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |  2.767.536.173|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |  2.767.536.173|
|            22|    Transferuri din bugetul asigurarilor pentru|               |
|              |    somaj catre bugetul asigurarilor sociale de|               |
|              |    stat                                       |  2.291.303.339|
|            26|    Transferuri din bugetul asigurarilor pentru|               |
|              |    somaj catre bugetul fondului national unic |               |
|              |    de asigurari sociale de sanatate           |    476.232.834|
|6106 11       | Contributia pentru asigurari sociale de stat  |               |
|              | pentru someri                                 |  2.291.303.339|
|     12       | Contributia pentru asigurari sociale de       |               |
|              | sanatate pentru someri                        |    476.232.834|
|7100 06       |  Partea a VI-a ALTE ACTIUNI                   |  1.968.849.042|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  1.737.553.192|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    498.990.252|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    372.122.940|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |    866.440.000|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |    802.690.000|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |     63.750.000|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |     91.835.850|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    139.460.000|
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                   Anexa nr. 3/06/19/06   Pag. 4   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |    139.460.000|
|            01|    Rambursari de credite externe              |     58.353.000|
|            02|    Plati de dobanzi si comisioane             |     81.107.000|
|7206          |ALTE ACTIUNI                                   |    920.458.997|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    920.458.997|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |     54.018.997|
|         30   |   Alte cheltuieli                             |     54.018.997|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |    866.440.000|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |    802.690.000|
|            27|   Transferuri din bugetul asigurarilor pentru |               |
|              |   somaj catre bugetele locale pentru          |               |
|              |   finantarea programelor pentru ocuparea      |               |
|              |   temporara a fortei de munca                 |    802.690.000|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |     63.750.000|
|            11|    Contributii si cotizatii la organisme      |               |
|              |    internationale                             |      5.000.000|
|            65|    Plati pentru stimularea crearii de locuri  |               |
|              |    de munca                                   |     58.750.000|
|7206 09       | Programe pentru ocuparea temporara a fortei de|               |
|              | munca                                         |    802.690.000|
|     18       | Masuri active pentru combaterea somajului     |     58.750.000|
|     21       | Servicii de preconcediere colectiva           |      4.491.519|
|     50       | Alte cheltuieli                               |     54.527.478|
|7306          |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI        |  1.048.390.045|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    817.094.195|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    498.990.252|
|         10   |   Cheltuieli cu salariile                     |    370.128.696|
|         11   |   Contributii pentru asigurari sociale de stat|     83.278.956|
|         12   |   Contributii pentru asigurarile de somaj     |     11.103.861|
|         13   |   Contributii pentru asigurarile sociale de   |               |
|              |   sanatate                                    |     25.909.009|
|         14   |   Deplasari, detasari, transferari            |      8.569.730|
|            01|    - deplasari, detasari, transferari         |               |
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                   Anexa nr. 3/06/19/06   Pag. 5   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|              |    in tara                                    |      7.757.730|
|            02|    - deplasari, detasari, transferari in      |               |
|              |    strainatate                                |        812.000|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    318.103.943|
|         24   |   Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie |    100.000.000|
|         25   |   Materiale si prestari de servicii cu        |               |
|              |   caracter functional                         |     28.000.000|
|         26   |   Obiecte de inventar de mica valoare sau     |               |
|              |   scurta durata si echipament                 |      9.817.900|
|         27   |   Reparatii curente                           |     10.000.000|
|         28   |   Reparatii capitale                          |     10.000.000|
|         29   |   Carti si publicatii                         |      4.259.850|
|         30   |   Alte cheltuieli                             |    156.026.193|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |     91.835.850|
|         72   |   Investitii ale institutiilor publice        |     91.835.850|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    139.460.000|
|         85   |   Rambursari de credite externe si plati de   |               |
|              |   dobanzi si comisioane la credite externe    |               |
|              |   contractate de ordonatorii de credite       |    139.460.000|
|            01|    Rambursari de credite externe              |     58.353.000|
|            02|    Plati de dobanzi si comisioane             |     81.107.000|
|7306 03       | Cheltuieli cu transmiterea si plata           |               |
|              | drepturilor                                   |    116.180.437|
|     50       | Alte cheltuieli                               |    932.209.608|
|8600 06       |  Partea a XII-a IMPRUMUTURI ACORDATE          |  1.505.505.000|
|8606          |IMPRUMUTURI                                    |  1.505.505.000|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |  1.505.505.000|
|         80 03|   Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru |               |
|              |   somaj                                       |  1.505.505.000|
|8606 04       |  Imprumuturi acordate pentru infiintarea si   |               |
|              |  dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii|  1.500.000.000|
|     13       |  Imprumuturi acordate de agentiile            |               |
|              |  guvernamentale si administrate prin agentii  |               |
|              |  de credit                                    |      5.505.000|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 3/06/19/07

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                           CHELTUIELI CU SALARIILE
                                pe anul 2004
           (sumele alocate de la bugetul asigurarilor pentru somaj)

                   Anexa nr. 3/06/19/07   Pag. 1   - mii lei -
 ______________________________________________________________
|           Denumire indicator           |  Cod  |Program 2004 |
|________________________________________|_______|_____________|
|BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ       | 5006  |             |
|Fond aferent salariilor de baza         | 08001 |  237.236.532|
|Salarii de merit                        | 08002 |    6.668.837|
|Indemnizatie de conducere               | 08003 |   15.002.532|
|Spor de vechime                         | 08004 |   41.879.099|
|Alte sporuri                            | 08006 |    2.040.000|
|Ore suplimentare                        | 08007 |      700.000|
|Fond de premii                          | 08008 |   42.000.000|
|Fond aferent platii cu ora              | 08011 |    1.500.000|
|Indemnizatii platite unor persoane din  | 08013 |             |
|afara unitatii                          |       |   10.000.000|
|Alte drepturi salariale                 | 08014 |   27.000.000|
|Cheltuieli cu salariile                 | 08020 |  384.027.000|
|INVATAMANT                              | 5706  |             |
|Fond aferent salariilor de baza         | 08001 |    7.961.256|
|Salarii de merit                        | 08002 |      238.837|
|Indemnizatie de conducere               | 08003 |      366.928|
|Spor de vechime                         | 08004 |    1.791.283|
|Alte sporuri                            | 08006 |       40.000|
|Fond de premii                          | 08008 |    1.000.000|
|Fond aferent platii cu ora              | 08011 |    1.500.000|
|Alte drepturi salariale                 | 08014 |    1.000.000|
|Cheltuieli cu salariile                 | 08020 |   13.898.304|
|CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI | 7306  |             |
|Fond aferent salariilor de baza         | 08001 |  229.275.276|
|Salarii de merit                        | 08002 |    6.430.000|
|Indemnizatie de conducere               | 08003 |   14.635.604|
|Spor de vechime                         | 08004 |   40.087.816|
|Alte sporuri                            | 08006 |    2.000.000|
|Ore suplimentare                        | 08007 |      700.000|
|Fond de premii                          | 08008 |   41.000.000|
|Indemnizatii platite unor persoane din  | 08013 |             |
|afara unitatii                          |       |   10.000.000|
|Alte drepturi salariale                 | 08014 |   26.000.000|
|Cheltuieli cu salariile                 | 08020 |  370.128.696|
|________________________________________|_______|_____________|

    ANEXA 3/06/19/08

    Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

           Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
                             pe anii 2003 - 2004
            (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ)

                                       Anexa 3/06/19/08   Pag. 1   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                            |Numar  |Salariu  |Modificarea|Numar  |Fond       |
|                            |maxim  |mediu    |numarului  |maxim  |aferent    |
|                            |de     |de baza  |de posturi |de     |salariilor |
|                            |posturi|in luna  |in anul    |posturi|de baza pe |
|                            |in anul|decembrie|2004       |in anul|anul 2004  |
|                            |2003   |2003     |(+/-) fata |2004   |           |
|                            |       |         |de anul    |       |           |
|                            |       |         |2003       |       |           |
|____________________________|_______|_________|___________|_______|___________|
|               0            |   1   |    2    |     3     | 4=1+3 |  5=2x4x12 |
|                            |       |         |           |       |    luni   |
|____________________________|_______|_________|___________|_______|___________|
|TOTAL:                      | 3.670 |         |      -195 | 3.475 |237.236.532|
|din care:                   |       |         |           |       |           |
|5706 INVATAMANT             |   100 |         |           |   100 |  7.961.256|
|din care:                   |       |         |           |       |           |
|V. A. Functii publice       |       |         |           |       |           |
|generale                    |    90 |         |           |    90 |  6.977.256|
|2. Functii publice de       |       |         |           |       |           |
|conducere                   |    10 |         |           |    10 |    984.000|
|Director executiv           |     5 |   8.200 |           |     5 |    492.000|
|Director executiv adjunct   |     5 |   8.200 |           |     5 |    492.000|
|3. Functii publice de       |       |         |           |       |           |
|executie                    |    80 |         |           |    80 |  5.993.256|
|a. Clasa I - studii         |       |         |           |       |           |
|superioare                  |    69 |         |           |    69 |  5.260.608|
|Expert superior             |     1 |   6.013 |           |     1 |     72.156|
|Expert principal            |     3 |   5.403 |           |     3 |    194.508|
|Expert asistent             |     1 |   5.000 |         4 |     5 |    300.000|
|Expert debutant             |     4 |   3.000 |        -4 |       |           |
|Consilier superior          |    13 |   8.200 |           |    13 |  1.279.200|
|Consilier principal         |    15 |   7.405 |         1 |    16 |  1.421.760|
|Consilier asistent          |     3 |   6.707 |        -1 |     2 |    160.968|
|Inspector superior          |     2 |   6.013 |           |     2 |    144.312|
|Inspector principal         |    14 |   5.403 |           |    14 |    907.704|
|____________________________|_______|_________|___________|_______|___________|

                                       Anexa 3/06/19/08   Pag. 2   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                            |Numar  |Salariu  |Modificarea|Numar  |Fond       |
|                            |maxim  |mediu    |numarului  |maxim  |aferent    |
|                            |de     |de baza  |de posturi |de     |salariilor |
|                            |posturi|in luna  |in anul    |posturi|de baza pe |
|                            |in anul|decembrie|2004       |in anul|anul 2004  |
|                            |2003   |2003     |(+/-) fata |2004   |           |
|                            |       |         |de anul    |       |           |
|                            |       |         |2003       |       |           |
|____________________________|_______|_________|___________|_______|___________|
|               0            |   1   |    2    |     3     | 4=1+3 |  5=2x4x12 |
|                            |       |         |           |       |    luni   |
|____________________________|_______|_________|___________|_______|___________|
|Inspector asistent          |     8 |   5.000 |         5 |    13 |    780.000|
|Inspector debutant          |     5 |   3.000 |        -5 |       |           |
|b. Clasa II - studii        |       |         |           |       |           |
|superioare de scurta durata |     8 |         |           |     8 |    588.732|
|Referent de specialitate    |       |         |           |       |           |
|superior                    |     2 |   7.405 |           |     2 |    177.720|
|Referent de specialitate    |       |         |           |       |           |
|principal                   |     3 |   6.014 |           |     3 |    216.504|
|Referent de specialitate    |       |         |           |       |           |
|asistent                    |     3 |   5.403 |           |     3 |    194.508|
|c. Clasa III - studii medii |     3 |         |           |     3 |    143.916|
|Referent superior           |     1 |   4.532 |           |     1 |     54.384|
|Referent principal          |     1 |   3.916 |           |     1 |     46.992|
|Referent asistent           |       |   3.545 |         1 |     1 |     42.540|
|Referent debutant           |     1 |   2.600 |        -1 |       |           |
|VII. Personal cu contract   |       |         |           |       |           |
|de munca                    |       |         |           |       |           |
|a) Personal de specialitate |       |         |        10 |    10 |    984.000|
|Consilier, expert, inspector|       |         |           |       |           |
|de specialitate, revizor    |       |         |           |       |           |
|contabil; gradul IA         |       |   8.200 |        10 |    10 |    984.000|
|VII. Personal cu contract   |       |         |           |       |           |
|de munca                    |       |         |           |       |           |
|b) care ocupa functii comune|    10 |         |       -10 |       |           |
|Portar, paznic, pompier,    |       |         |           |       |           |
|ingrijitor, guard, bufetier,|       |         |           |       |           |
|manipulant bunuri, curier; I|     5 |   2.889 |        -5 |       |           |
|Sofer II                    |     5 |   3.856 |        -5 |       |           |
|7306 CHELTUIELI DE          |       |         |           |       |           |
|ADMINISTRARE A FONDULUI     | 3.570 |         |      -195 | 3.375 |229.275.276|
|din care:                   |       |         |           |       |           |
|V. A. Functii publice       |       |         |           |       |           |
|generale                    | 3.443 |         |      -195 | 3.248 |223.790.544|
|____________________________|_______|_________|___________|_______|___________|

                                       Anexa 3/06/19/08   Pag. 3   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                            |Numar  |Salariu  |Modificarea|Numar  |Fond       |
|                            |maxim  |mediu    |numarului  |maxim  |aferent    |
|                            |de     |de baza  |de posturi |de     |salariilor |
|                            |posturi|in luna  |in anul    |posturi|de baza pe |
|                            |in anul|decembrie|2004       |in anul|anul 2004  |
|                            |2003   |2003     |(+/-) fata |2004   |           |
|                            |       |         |de anul    |       |           |
|                            |       |         |2003       |       |           |
|____________________________|_______|_________|___________|_______|___________|
|               0            |   1   |    2    |     3     | 4=1+3 |  5=2x4x12 |
|                            |       |         |           |       |    luni   |
|____________________________|_______|_________|___________|_______|___________|
|1. Inalti functionari       |       |         |           |       |           |
|publici                     |     1 |         |           |     1 |    330.540|
|Director general executiv   |     1 |  27.545 |           |     1 |    330.540|
|2. Functii publice de       |       |         |           |       |           |
|conducere                   |   352 |         |           |   352 | 34.698.360|
|Director                    |     8 |   8.470 |           |     8 |    813.120|
|Sef serviciu                |    11 |   8.470 |           |    11 |  1.118.040|
|Director executiv           |    42 |   8.200 |           |    42 |  4.132.800|
|Director executiv adjunct   |    84 |   8.200 |           |    84 |  8.265.600|
|Sef serviciu                |   110 |   8.200 |           |   110 | 10.824.000|
|Sef birou                   |    97 |   8.200 |           |    97 |  9.544.800|
|3. Functii publice de       |       |         |           |       |           |
|executie                    | 3.090 |         |      -195 | 2.895 |188.761.644|
|a. Clasa I - studii         |       |         |           |       |           |
|superioare                  | 1.519 |         |      -162 | 1.357 |112.401.432|
|Expert superior             |    11 |   6.013 |           |    11 |    793.716|
|Expert principal            |    16 |   5.403 |           |    16 |  1.037.376|
|Consilier superior          |    28 |   8.470 |           |    28 |  2.845.920|
|Consilier principal         |     2 |   7.405 |         1 |     3 |    266.580|
|Consilier asistent          |     1 |   6.707 |        -1 |       |           |
|Consilier juridic principal |    10 |   7.405 |           |    10 |    888.600|
|Auditor superior            |     1 |   9.538 |           |     1 |    114.456|
|Auditor principal           |     1 |   7.796 |           |     1 |     93.552|
|Inspector superior          |     6 |   6.013 |           |     6 |    432.936|
|Inspector principal         |    18 |   5.403 |         4 |    22 |  1.426.392|
|Inspector asistent          |     4 |   5.000 |         1 |     5 |    300.000|
|Inspector debutant          |     5 |   3.000 |        -5 |       |           |
|Expert superior             |    39 |   6.013 |       -10 |    29 |  2.092.524|
|Expert principal            |    55 |   5.403 |         4 |    59 |  3.825.324|
|Expert asistent             |     7 |   5.000 |        -2 |     5 |    300.000|
|____________________________|_______|_________|___________|_______|___________|

                                      Anexa  3/06/19/08   Pag. 4   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                            |Numar  |Salariu  |Modificarea|Numar  |Fond       |
|                            |maxim  |mediu    |numarului  |maxim  |aferent    |
|                            |de     |de baza  |de posturi |de     |salariilor |
|                            |posturi|in luna  |in anul    |posturi|de baza pe |
|                            |in anul|decembrie|2004       |in anul|anul 2004  |
|                            |2003   |2003     |(+/-) fata |2004   |           |
|                            |       |         |de anul    |       |           |
|                            |       |         |2003       |       |           |
|____________________________|_______|_________|___________|_______|___________|
|               0            |   1   |    2    |     3     | 4=1+3 |  5=2x4x12 |
|                            |       |         |           |       |    luni   |
|____________________________|_______|_________|___________|_______|___________|
|Expert debutant             |     5 |   3.000 |        -5 |       |           |
|Consilier superior          |   494 |   8.200 |       -76 |   418 | 41.131.200|
|Consilier principal         |   234 |   7.405 |       -13 |   221 | 19.638.060|
|Consilier asistent          |     5 |   6.707 |        -5 |       |           |
|Consilier juridic superior  |    46 |   8.200 |        -1 |    45 |  4.428.000|
|Consilier juridic principal |    32 |   7.405 |        -5 |    27 |  2.399.220|
|Consilier juridic asistent  |    13 |   6.707 |         7 |    20 |  1.609.680|
|Consilier juridic debutant  |     8 |   3.000 |        -8 |       |           |
|Auditor superior            |    30 |   8.200 |           |    30 |  2.952.000|
|Auditor principal           |     9 |   7.405 |           |     9 |    799.740|
|Auditor asistent            |     2 |   6.707 |           |     2 |    160.968|
|Inspector superior          |    53 |   6.013 |       -25 |    28 |  2.020.368|
|Inspector principal         |   254 |   5.403 |        -9 |   245 | 15.884.820|
|Inspector asistent          |    71 |   5.000 |        45 |   116 |  6.960.000|
|Inspector debutant          |    59 |   3.000 |       -59 |       |           |
|b. Clasa II - studii        |       |         |           |       |           |
|superioare de scurta durata |   168 |         |        -6 |   162 | 12.563.412|
|Referent de specialitate    |       |         |           |       |           |
|superior                    |     3 |   7.405 |           |     3 |    266.580|
|Referent de specialitate    |       |         |           |       |           |
|principal                   |     2 |   6.014 |         1 |     3 |    216.504|
|Referent de specialitate    |       |         |           |       |           |
|asistent                    |     1 |   5.403 |        -1 |       |           |
|Referent de specialitate    |       |         |           |       |           |
|superior                    |    85 |   7.405 |        -5 |    80 |  7.108.800|
|Referent de specialitate    |       |         |           |       |           |
|principal                   |     7 |   6.014 |        -1 |     6 |    433.008|
|Referent de specialitate    |       |         |           |       |           |
|asistent                    |     2 |   5.403 |        68 |    70 |  4.538.520|
|Referent de specialitate    |       |         |           |       |           |
|debutant                    |    68 |   2.700 |       -68 |       |           |
|c. Clasa III - studii medii | 1.403 |         |       -27 | 1.376 | 63.796.800|
|Referent superior           |     4 |   4.532 |           |     4 |    217.536|
|Referent principal          |    39 |   3.916 |           |    39 |  1.832.688|
|Referent asistent           |    12 |   3.545 |         2 |    14 |    595.560|
|____________________________|_______|_________|___________|_______|___________|

                                      Anexa 3/06/19/08   Pag. 5   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                            |Numar  |Salariu  |Modificarea|Numar  |Fond       |
|                            |maxim  |mediu    |numarului  |maxim  |aferent    |
|                            |de     |de baza  |de posturi |de     |salariilor |
|                            |posturi|in luna  |in anul    |posturi|de baza pe |
|                            |in anul|decembrie|2004       |in anul|anul 2004  |
|                            |2003   |2003     |(+/-) fata |2004   |           |
|                            |       |         |de anul    |       |           |
|                            |       |         |2003       |       |           |
|____________________________|_______|_________|___________|_______|___________|
|               0            |   1   |    2    |     3     | 4=1+3 |  5=2x4x12 |
|                            |       |         |           |       |    luni   |
|____________________________|_______|_________|___________|_______|___________|
|Referent debutant           |     2 |   2.600 |        -2 |       |           |
|Referent superior           |   189 |   4.532 |       -16 |   173 |  9.408.432|
|Referent principal          |   679 |   3.916 |        -7 |   672 | 31.578.624|
|Referent asistent           |   467 |   3.545 |         7 |   474 | 20.163.960|
|Referent debutant           |    11 |   2.600 |       -11 |       |           |
|VII. Personal cu contract de|       |         |           |       |           |
|munca                       |       |         |           |       |           |
|a) Personal de specialitate |     8 |         |           |     8 |    360.000|
|Referent II                 |     8 |   3.750 |           |     8 |    360.000|
|VII. Personal cu contract de|       |         |           |       |           |
|munca                       |       |         |           |       |           |
|b) care ocupa functii comune|   119 |         |           |   119 |  5.124.732|
|Secretar-dactilograf,       |       |         |           |       |           |
|dactilograf; I              |    17 |   3.326 |           |    17 |    678.504|
|Administrator I             |     7 |   4.061 |           |     7 |    341.124|
|Casier magaziner; I         |    14 |   3.569 |           |    14 |    599.592|
|Casier magaziner; II        |    10 |   3.201 |           |    10 |    384.120|
|Functionar arhivar; I       |    13 |   3.490 |           |    13 |    544.440|
|Functionar arhivar; II      |     2 |   3.201 |           |     2 |     76.824|
|Functionar arhivar; III     |     4 |   2.916 |           |     4 |    139.968|
|Sofer IA                    |     2 |   4.594 |           |     2 |    110.256|
|Sofer II                    |    25 |   3.856 |           |    25 |  1.156.800|
|Muncitor calificat I        |    11 |   3.856 |           |    11 |    508.992|
|Muncitor calificat II       |     4 |   3.654 |           |     4 |    175.392|
|Muncitor calificat III      |    10 |   3.406 |           |    10 |    408.720|
|____________________________|_______|_________|___________|_______|___________|

    ANEXA 3/06/19/12

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                   BUGETUL
     pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
                                pe anul 2004
                     (sumele alocate din credite externe)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat

                                   Anexa nr. 3/06/19/12   Pag. 1   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              |  Program 2004 |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|5014          |CREDITE EXTERNE                                |    386.451.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    190.106.000|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     11.377.000|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    178.729.000|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    104.595.000|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |     91.750.000|
|7214          |ALTE ACTIUNI                                   |     73.400.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |     73.400.000|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |     73.400.000|
|         30   |   Alte cheltuieli                             |     73.400.000|
|7214 18       | Masuri active pentru combaterea somajului     |     73.400.000|
|7314          |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI        |    221.301.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    116.706.000|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     11.377.000|
|         14   |   Deplasari, detasari, transferari            |     11.377.000|
|            01|    - deplasari, detasari, transferari in tara |      9.175.000|
|            02|    - deplasari, detasari, transferari in      |               |
|              |      strainatate                              |      2.202.000|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    105.329.000|
|         26   |   Obiecte de inventar de mica valoare sau     |               |
|              |   scurta durata si echipament                 |     25.690.000|
|         29   |   Carti si publicatii                         |     16.515.000|
|         30   |   Alte cheltuieli                             |     63.124.000|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    104.595.000|
|         72   |   Investitii ale institutiilor publice        |    104.595.000|
|7314 50       | Alte cheltuieli                               |    221.301.000|
|8614          |IMPRUMUTURI ACORDATE                           |     91.750.000|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |     91.750.000|
|         80 12|   Imprumuturi acordate de agentiile           |               |
|______________|_______________________________________________|_______________|

                                   Anexa nr. 3/06/19/12   Pag. 2   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2004  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|              |   guvernamentale si administrate prin agentii |               |
|              |   de credit                                   |     91.750.000|
|8614 13       | Imprumuturi acordate de agentiile             |               |
|              | guvernamentale si administrate prin agentii de|               |
|              | credit                                        |     91.750.000|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 3/06/19/25

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                        PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                   Anexa nr. 3/06/19/25   Pag. 1   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                I - credite de angajament                          TOTAL
                II - credite bugetare
________________________________________________________________________________
     0                               1                         2 = 3 + ... + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI         ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                 ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3            4            5            6             7           8       9
________________________________________________________________________________
TOTAL GENERAL
________________________________________________________________________________
                                     I                          1.301.835.388
138.954.107  539.307.386  282.031.896   168.460.000  103.381.999   69.700.000
                                     II                         1.301.835.388
138.954.107  539.307.386  282.031.896   168.460.000  103.381.999   69.700.000
________________________________________________________________________________

Sector: 57.06 -- INVATAMANT
________________________________________________________________________________
                                     I                             73.464.432
  3.464.432   30.000.000   30.000.000     5.000.000    3.000.000    2.000.000
                                     II                            73.464.432
  3.464.432   30.000.000   30.000.000     5.000.000    3.000.000    2.000.000
________________________________________________________________________________

Sector: 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
________________________________________________________________________________
                                     I                          1.228.370.956
135.489.675  509.307.386  252.031.896   163.460.000  100.381.999   67.700.000
                                     II                         1.228.370.956
135.489.675  509.307.386  252.031.896   163.460.000  100.381.999   67.700.000
________________________________________________________________________________
    Programul s-a obtinut din centralizarea a 6 fise.
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii

    ANEXA 3/06/19/26

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                     PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                   Anexa nr. 3/06/19/26   Pag. 1   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                I - credite de angajament                          TOTAL
                II - credite bugetare
________________________________________________________________________________
     0                               1                         2 = 3 + ... + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI         ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                 ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3            4            5            6             7           8       9
________________________________________________________________________________
TOTAL GENERAL
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                          1.301.835.388
138.954.107  539.307.386  282.031.896   168.460.000   103.381.999  69.700.000
                                     II                         1.301.835.388
138.954.107  539.307.386  282.031.896   168.460.000   103.381.999  69.700.000

1.1 Surse proprii                    I                             43.207.138
 11.804.457   15.332.586   16.070.095
                                     II                            43.207.138
 11.804.457   15.332.586   16.070.095

1.2 Credite interne                  I                            597.592.935
 86.148.737  153.006.349  121.835.850    88.660.000    78.241.999  69.700.000
                                     II                           597.592.935
 86.148.737  153.006.349  121.835.850    88.660.000    78.241.999  69.700.000

1.3. Credite externe                 I                            544.974.000
             335.439.000  104.595.000    79.800.000    25.140.000
                                     II                           544.974.000
             335.439.000  104.595.000    79.800.000    25.140.000

1.4. Buget de stat                   I                             30.475.069
  9.200.599    9.468.614   11.805.856
                                     II                            30.475.069
  9.200.599    9.468.614   11.805.856

1.5. Alte surse                      I                             85.586.246
 31.800.314   26.060.837   27.725.095
                                     II                            85.586.246
 31.800.314   26.060.837   27.725.095
________________________________________________________________________________
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                            228.998.444
 54.537.586   71.660.623  102.800.235
                                     II                           228.998.444
 54.537.586   71.660.623  102.800.235

1.1 Surse proprii                    I                             43.207.138
 11.804.457   15.332.586   16.070.095
                                     II                            43.207.138
 11.804.457   15.332.586   16.070.095

1.2 Credite interne                  I                             69.729.991
  1.732.216   20.798.586   47.199.189
                                     II                            69.729.991
  1.732.216   20.798.586   47.199.189

1.3. Credite externe                 I
                                     II

1.4. Buget de stat                   I                             30.475.069
  9.200.599    9.468.614   11.805.856
                                     II                            30.475.069
  9.200.599    9.468.614   11.805.856

1.5. Alte surse                      I                             85.586.246
 31.800.314   26.060.837   27.725.095
                                     II                            85.586.246
 31.800.314   26.060.837   27.725.095
________________________________________________________________________________

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                     PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                   Anexa nr. 3/06/19/26   Pag. 2   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                I - credite de angajament                          TOTAL
                II - credite bugetare
________________________________________________________________________________
     0                               1                         2 = 3 + ... + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI            ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                 ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3            4            5            6             7           8       9
________________________________________________________________________________
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                          1.072.836.944
 84.416.521  467.646.763  179.231.661   168.460.000   103.381.999  69.700.000
                                     II                         1.072.836.944
 84.416.521  467.646.763  179.231.661   168.460.000   103.381.999  69.700.000

1.1 Surse proprii                    I
                                     II

1.2 Credite interne                  I                            527.862.944
 84.416.521  132.207.763   74.636.661    88.660.000    78.241.999  69.700.000
                                     II                           527.862.944
 84.416.521  132.207.763   74.636.661    88.660.000    78.241.999  69.700.000

1.3. Credite externe                 I                            544.974.000
             335.439.000  104.595.000    79.800.000    25.140.000
                                     II                           544.974.000
             335.439.000  104.595.000    79.800.000    25.140.000

1.4. Buget de stat                   I
                                     II

1.5. Alte surse                      I
                                     II
________________________________________________________________________________
Sector: 57.06 -- INVATAMANT
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                             73.464.432
  3.464.432   30.000.000   30.000.000     5.000.000     3.000.000   2.000.000
                                     II                            73.464.432
  3.464.432   30.000.000   30.000.000     5.000.000     3.000.000   2.000.000

1.1 Surse proprii                    I
                                     II

1.2 Credite interne                  I                             73.464.432
  3.464.432   30.000.000   30.000.000     5.000.000     3.000.000   2.000.000
                                     II                            73.464.432
  3.464.432   30.000.000   30.000.000     5.000.000     3.000.000   2.000.000

1.3. Credite externe                 I
                                     II

1.4. Buget de stat                   I
                                     II

1.5. Alte surse                      I
                                     II
________________________________________________________________________________

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                     PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                   Anexa nr. 3/06/19/26   Pag. 3   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                I - credite de angajament                          TOTAL
                II - credite bugetare
________________________________________________________________________________
     0                               1                         2 = 3 + ... + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI            ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                 ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3            4            5            6             7           8       9
________________________________________________________________________________
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                             36.732.216
  1.732.216    5.000.000   30.000.000
                                     II                            36.732.216
  1.732.216    5.000.000   30.000.000

1.1 Surse proprii                    I
                                     II

1.2 Credite interne                  I                             36.732.216
  1.732.216    5.000.000   30.000.000
                                     II                            36.732.216
  1.732.216    5.000.000   30.000.000

1.3. Credite externe                 I
                                     II

1.4. Buget de stat                   I
                                     II

1.5. Alte surse                      I
                                     II
________________________________________________________________________________
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                             36.732.216
  1.732.216   25.000.000                  5.000.000     3.000.000   2.000.000
                                     II                            36.732.216
  1.732.216   25.000.000                  5.000.000     3.000.000   2.000.000

1.1 Surse proprii                    I
                                     II

1.2 Credite interne                  I                             36.732.216
  1.732.216   25.000.000                  5.000.000     3.000.000   2.000.000
                                     II                            36.732.216
  1.732.216   25.000.000                  5.000.000     3.000.000   2.000.000

1.3. Credite externe                 I
                                     II

1.4. Buget de stat                   I
                                     II

1.5. Alte surse                      I
                                     II
________________________________________________________________________________

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                     PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                   Anexa nr. 3/06/19/26   Pag. 4   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                I - credite de angajament                          TOTAL
                II - credite bugetare
________________________________________________________________________________
     0                               1                         2 = 3 + ... + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI            ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                 ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3            4            5            6             7           8       9
________________________________________________________________________________
Sector: 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                          1.228.370.956
135.489.675  509.307.386  252.031.896   163.460.000   100.381.999  67.700.000
                                     II                         1.228.370.956
135.489.675  509.307.386  252.031.896   163.460.000   100.381.999  67.700.000

1.1 Surse proprii                    I                             43.207.138
 11.804.457   15.332.586   16.070.095
                                     II                            43.207.138
 11.804.457   15.332.586   16.070.095

1.2 Credite interne                  I                            524.128.503
 82.684.305  123.006.349   91.835.850    83.660.000    75.241.999  67.700.000
                                     II                           524.128.503
 82.684.305  123.006.349   91.835.850    83.660.000    75.241.999  67.700.000

1.3. Credite externe                 I                            544.974.000
             335.439.000  104.595.000    79.800.000    25.140.000
                                     II                           544.974.000
             335.439.000  104.595.000    79.800.000    25.140.000

1.4. Buget de stat                   I                             30.475.069
  9.200.599    9.468.614   11.805.856
                                     II                            30.475.069
  9.200.599    9.468.614   11.805.856

1.5. Alte surse                      I                             85.586.246
 31.800.314   26.060.837   27.725.095
                                     II                            85.586.246
 31.800.314   26.060.837   27.725.095
________________________________________________________________________________
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                            192.266.228
 52.805.370   66.660.623   72.800.235
                                     II                           192.266.228
 52.805.370   66.660.623   72.800.235

1.1 Surse proprii                    I                             43.207.138
 11.804.457   15.332.586   16.070.095
                                     II                            43.207.138
 11.804.457   15.332.586   16.070.095

1.2 Credite interne                  I                             32.997.775
              15.798.586   17.199.189
                                     II                            32.997.775
              15.798.586   17.199.189

1.3. Credite externe                 I
                                     II

1.4. Buget de stat                   I                             30.475.069
  9.200.599    9.468.614   11.805.856
                                     II                            30.475.069
  9.200.599    9.468.614   11.805.856

1.5. Alte surse                      I                             85.586.246
 31.800.314   26.060.837   27.725.095
                                     II                            85.586.246
 31.800.314   26.060.837   27.725.095
________________________________________________________________________________

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                     PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                   Anexa nr. 3/06/19/26   Pag. 5   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                I - credite de angajament                          TOTAL
                II - credite bugetare
________________________________________________________________________________
     0                               1                         2 = 3 + ... + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI            ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                 ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3            4            5            6             7           8       9
________________________________________________________________________________
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare          I                          1.036.104.728
 82.684.305  442.646.763  179.231.661   163.460.000   100.381.999  67.700.000
                                     II                         1.036.104.728
 82.684.305  442.646.763  179.231.661   163.460.000   100.381.999  67.700.000

1.1 Surse proprii                    I
                                     II

1.2 Credite interne                  I                            491.130.728
 82.684.305  107.207.763   74.636.661    83.660.000    75.241.999  67.700.000
                                     II                           491.130.728
 82.684.305  107.207.763   74.636.661    83.660.000    75.241.999  67.700.000

1.3. Credite externe                 I                            544.974.000
             335.439.000  104.595.000    79.800.000    25.140.000
                                     II                           544.974.000
             335.439.000  104.595.000    79.800.000    25.140.000

1.4. Buget de stat                   I
                                     II

1.5. Alte surse                      I
                                     II
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii

    ANEXA 3/06/19/27

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 57.06 -- INVATAMANT
    Cod 19.57.06.06.0003

                                     FISA
              OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                             SEDIUL CRFPA CALARASI

    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare

                                                 Anexa nr. 3/06/19/27   Pag. 1
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector                                   CALARASI
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          CALARASI
   1.3 Amplasament                                    STR. SLOBOZIEI NR. 4BI

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de         HOT. CA ANOFM NR. 17/2
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna 11/anul 2002)                  31.732.216
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)         3414.72.MP
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)       24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna 11/anul 2002)        31.732.216
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)    24
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)            11/2002
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)   12/2004
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei) 1.732.216
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)     5.000.000
   7. Valoarea ramasa de finantat la
      31/12/2003 (mii lei)                            30.000.000
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
      de prioritizare (nr. puncte)                    125
________________________________________________________________________________

    Pag. 2

    (Cod obiectiv: 19.57.06.06.0003)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
       Surse de finantare si costuri de functionare      I/II      TOTAL
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI            ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3          4               5           6             7           8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                               I       36.732.216
  1.172.216    5.000.000   30.000.000
                                                          II      36.732.216
  1.172.216    5.000.000   30.000.000

   din care:

1.1 Surse proprii                                         I
                                                          II

1.2 Credite interne                                       I       36.732.216
  1.172.216    5.000.000   30.000.000
                                                          II      36.732.216
  1.172.216    5.000.000   30.000.000

1.3 Credite externe                                       I
                                                          II

1.4 Buget de stat                                         I
                                                          II

1.5 Alte surse                                            I
                                                          II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 57.06 -- INVATAMANT
    Cod 19.57.06.06.0004 ANOF

                                     FISA
              OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                          b) dotari independente

    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii

                                                 Anexa nr. 3/06/19/27   Pag. 3
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          BUCURESTI
   1.3 Amplasament

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna/anul)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei)  1.732.216
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)      25.000.000
   7. Valoarea ramasa de finantat la
      31/12/2003 (mii lei)                             8.930.012
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 4

    (Cod obiectiv: 19.57.06.06.0004 ANOF)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
       Surse de finantare si costuri de functionare      I/II      TOTAL
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI            ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3          4               5           6             7           8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                               I       35.662.228
  1.732.216   25.000.000                 4.629.630   2.620.545     1.679.837
                                                          II      35.662.228
  1.732.216   25.000.000                 4.629.630   2.620.545     1.679.837

   din care:

1.1 Surse proprii                                         I
                                                          II

1.2 Credite interne                                       I       35.662.228
  1.732.216   25.000.000                 4.629.630   2.620.545     1.679.837
                                                          II      35.662.228
  1.732.216   25.000.000                 4.629.630   2.620.545     1.679.837

1.3 Credite externe                                       I
                                                          II

1.4 Buget de stat                                         I
                                                          II

1.5 Alte surse                                            I
                                                          II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 19.73.06.0013

                                     FISA
              OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                            SEDIUL DDFSS BACAU

    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare

                                                 Anexa nr. 3/06/19/27   Pag. 5
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector                                   BACAU
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          BACAU
   1.3 Amplasament                                    STR. IONITA SANDU STU
                                                      NR.

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP                  2076/14.10.1996
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de         O.M. 436/1997
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna 04/anul 1995)                  4.156.300
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)         5200 MP
                                                      179 SALARIAT
                                                      1800 PERS./ZI
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)       24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna 12/anul 2000)        75.772.573
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)    24
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)            12/2001
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)   12/2004
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei) 23.309.775
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)     31.602.798
   7. Valoarea ramasa de finantat la
      31/12/2003 (mii lei)                            32.066.030
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
      de prioritizare (nr. puncte)                    125
________________________________________________________________________________

    Pag. 6

    (Cod obiectiv: 19.73.06.0013)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
       Surse de finantare si costuri de functionare      I/II      TOTAL
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI            ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3          4               5           6             7           8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                               I       86.978.603
 23.309.775   31.602.798   32.066.030
                                                          II      86.978.603
 23.309.775   31.602.798   32.066.030

   din care:

1.1 Surse proprii                                         I       18.079.649
  4.737.477    6.480.042    6.862.130
                                                          II      18.079.649
  4.737.477    6.480.042    6.862.130

1.2 Credite interne                                       I       17.095.694
               8.534.064    8.561.630
                                                          II      17.095.694
               8.534.064    8.561.630

1.3 Credite externe                                       I
                                                          II

1.4 Buget de stat                                         I       13.895.957
  4.627.400    4.826.382    4.442.175
                                                          II      13.895.957
  4.627.400    4.826.382    4.442.175

1.5 Alte surse                                            I       37.907.303
 13.944.898   11.762.310   12.200.095
                                                          II      37.907.303
 13.944.898   11.762.310   12.200.095
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 19.73.06.0018

                                     FISA
              OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                           SEDIUL DDFSS TELEORMAN

    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare

                                                 Anexa nr. 3/06/19/27   Pag. 7
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector                                   TELEORMAN
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          ALEXANDRIA
   1.3 Amplasament                                    STR. DUNARII NR. 1

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP                  1996/18.11.1997
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de         O.M. NR. 115/2001
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna 06/anul 1997)                  15.816.000
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)         5085 MP
                                                      209 SALARIAT
                                                      1750 PERS./ZI
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)       24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna 12/anul 2001)        90.731.084
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)    24
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)            12/2001
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)   12/2004
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei) 29.495.595
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)     35.057.825
   7. Valoarea ramasa de finantat la
      31/12/2003 (mii lei)                            40.734.205
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
      de prioritizare (nr. puncte)                    125
________________________________________________________________________________

    Pag. 8

    (Cod obiectiv: 19.73.06.0018)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
       Surse de finantare si costuri de functionare      I/II      TOTAL
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI            ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3          4               5           6             7           8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                               I      105.287.625
 29.495.595   35.057.825   40.734.205
                                                          II     105.287.625
 29.495.595   35.057.825   40.734.205

   din care:

1.1 Surse proprii                                         I       25.127.489
  7.066.980    8.852.544    9.207.965
                                                          II      25.127.489
  7.066.980    8.852.544    9.207.965

1.2 Credite interne                                       I       15.902.081
               7.264.522    8.637.559
                                                          II      15.902.081
               7.264.522    8.637.559

1.3 Credite externe                                       I
                                                          II

1.4 Buget de stat                                         I       16.579.112
  4.573.199    4.642.232    7.363.681
                                                          II      16.579.112
  4.573.199    4.642.232    7.363.681

1.5 Alte surse                                            I       47.678.943
 17.855.416   14.298.527   15.525.000
                                                          II      47.678.943
 17.855.416   14.298.527   15.525.000
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 19.73.06.001b ANOFM

                                     FISA
              OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                           b) dotari independente

    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii

                                                 Anexa nr. 3/06/19/27   Pag. 9
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna
   1.3 Amplasament

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna/anul)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei) 82.684.305
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)     40.559.461
   7. Valoarea ramasa de finantat la
      31/12/2003 (mii lei)                            230.142.837
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 10

    (Cod obiectiv: 19.73.06.001b ANOFM)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
       Surse de finantare si costuri de functionare      I/II      TOTAL
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI           ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3          4               5           6             7           8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                               I      353.386.603
 82.684.305   40.559.461   50.579.811   62.685.185   60.015.373   56.862.468
                                                          II     353.386.603
 82.684.305   40.559.461   50.579.811   62.685.185   60.015.373   56.862.468

   din care:

1.1 Surse proprii                                         I
                                                          II

1.2 Credite interne                                       I       353.386.603
 82.684.305   40.559.461   50.579.811   62.685.185   60.015.373   56.862.468
                                                          II      353.386.603
 82.684.305   40.559.461   50.579.811   62.685.185   60.015.373   56.862.468

1.3 Credite externe                                       I
                                                          II

1.4 Buget de stat                                         I
                                                          II

1.5 Alte surse                                            I
                                                          II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei Muncii

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 19.73.06.001b1 BM ANO

                                    FISA
              OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                          b) dotari independente

    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii

                                                Anexa nr. 3/06/19/27   Pag. 11
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna                          BUCURESTI
   1.3 Amplasament

   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna/anul)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei)
   6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)     402.087.302
   7. Valoarea ramasa de finantat la
      31/12/2003 (mii lei)                            244.988.329
   8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
      de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________

    Pag. 12

    (Cod obiectiv: 19.73.06.001b1 BM ANO)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

    (col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - anii ulteriori

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
       Surse de finantare si costuri de functionare      I/II      TOTAL
________________________________________________________________________________
                           0                              1    2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI           ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
 EFECTUATE   PRELIMINATE   _____________________________________________________
 pana la     in 2003         PROGRAM                    ESTIMARI
 31.12.2002                   2004      ________________________________________
                                           2005         2006         2007     A
________________________________________________________________________________
     3          4               5           6             7           8       9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare                               I      647.075.631
             402.087.302  128.651.850   88.666.667   27.669.812
                                                          II     647.075.631
             402.087.302  128.651.850   88.666.667   27.669.812

   din care:

1.1 Surse proprii                                         I
                                                          II

1.2 Credite interne                                       I       111.192.574
              66.648.302   24.056.850   14.777.778    5.709.644
                                                          II      111.192.574
              66.648.302   24.056.850   14.777.778    5.709.644

1.3 Credite externe                                       I       535.883.057
             335.439.000  104.595.000   73.888.889   21.960.168
                                                          II      535.883.057
             335.439.000  104.595.000   73.888.889   21.960.168

1.4 Buget de stat                                         I
                                                          II

1.5 Alte surse                                            I
                                                          II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat;
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj;
    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspectiei MunciiSmartCity5

COMENTARII la Legea 519/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 519 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 519/2003
OUG 95 2004
pentru reglementarea unor probleme financiare
Ordonanţa 92 2004
cu privire la rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004
Ordonanţa 49 2004
cu privire la rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004
Ordin 229 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 25 si 26 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003
Ordin 24 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 25 si 26 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003
Ordin 1818 2003
pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal, prevazute de Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003
Decretul 817 2003
pentru promulgarea Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu