Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 92 din 26 august 2004

cu privire la rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 798 din 30 august 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2004, aprobat prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 864 din 4 decembrie 2003, rectificat prin Ordonanta Guvernului nr. 49/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 656 din 21 iulie 2004, se modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 2
    Sinteza bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004, cu modificari, detaliata, la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa.

    CAP. 2
    Structura si regimul veniturilor bugetare

    Art. 3
    La veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 se aproba urmatoarele influente:

                                                    - miliarde lei -
                                                    ________________
    VENITURI - TOTAL                                    +2.978,0
    din care:
    - Contributii pentru asigurari sociale              +1.211,7
    - Subventii primite din bugetul de stat             +1.766,3

    CAP. 3
    Regimul si destinatiile cheltuielilor

    Art. 4
    In structura economica, influentele privind cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 se prezinta astfel:

                                                    - miliarde lei -
                                                    ________________
    CHELTUIELI - TOTAL                                  +2.978,0
    din care:
    - Cheltuieli curente                                +2.978,0
    din acestea:
    a) cheltuieli materiale si servicii                   -507,0
    b) transferuri                                      +3.485,0

    Art. 5
    (1) Cheltuielile social-culturale care se finanteaza de la bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 se majoreaza cu suma de 2.978,0 miliarde lei prin diminuarea cheltuielilor materiale si servicii cu suma de 507,0 miliarde lei si majorarea transferurilor cu suma de 3.485,0 miliarde lei.
    (2) Cheltuielile social-culturale, pe capitole de cheltuieli, se majoreaza cu suma de 2.978,0 miliarde lei pentru asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si alte indemnizatii.

    CAP. 4
    Dispozitii referitoare la bugetul asigurarilor pentru somaj

    Art. 6
    Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2004 se suplimenteaza cu suma de 49,3 miliarde lei la contributii pentru asigurari pentru somaj.
    Art. 7
    Creditele bugetare prevazute in bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2004 la capitolul "Cheltuieli de administrare ale fondului", la articolul "Deplasari, detasari, transferari", se majoreaza cu suma de 5,0 miliarde lei, din care: alineatul "deplasari, detasari, transferari in tara", cu 4,5 miliarde lei si alineatul "deplasari, detasari, transferari in strainatate", cu 0,5 miliarde lei, prin diminuarea cu aceeasi suma a creditelor bugetare la articolul "Investitii ale institutiilor publice", pozitia C "alte cheltuieli de investitii".
    Art. 8
    Transferurile consolidabile ale capitolului "Alte cheltuieli sociale" se majoreaza cu suma de 24,0 miliarde lei, din care: transferurile din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat, cu suma de 20,0 miliarde lei si transferurile din bugetul asigurarilor pentru somaj catre Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, cu suma de 4,0 miliarde lei, prin diminuarea cu aceeasi suma a cheltuielilor materiale si servicii ale capitolului "Alte actiuni".
    Art. 9
    Excedentul bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2004 se suplimenteaza cu suma de 49,3 miliarde lei.

    CAP. 5
    Responsabilitati in aplicarea ordonantei

    Art. 10
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile prevazute in prezenta ordonanta in volumul si in structura bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2004.
    Art. 11
    Se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa introduca modificarile prevazute la art. 7 in anexele: "Programul de investitii publice" si "Programul sectorial de investitii publice".

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 12
    Anexa*) face parte integranta din prezenta ordonanta.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 13
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Dan Mircea Popescu

    ANEXA 1

    MINISTERUL MUNCII,
    SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                   BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
                              pe anul 2004

                              - SINTEZA -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat

                                                                    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|                       Denumire indicator                      |
|    |  |   |  |_______________________________________________________________|
|    |  |   |  |     Program actualizat   |   Influente   | Program rectificat |
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
|       A      |                               B                               |
|              |_______________________________________________________________|
|              |              1           |        2      |      3 = 1 + 2     |
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|0001 04         VENITURI - TOTAL                                              |
|                          152.189.471.189   2.978.026.423    155.167.497.612  |
|                                                                              |
|0002            I. VENITURI CURENTE                                           |
|                          136.212.580.742   1.211.726.423    137.424.307.165  |
|                                                                              |
|0003             A. VENITURI FISCALE                                          |
|                          135.124.293.242   1.211.718.923    136.336.012.165  |
|                                                                              |
|0004              A1. IMPOZITE DIRECTE                                        |
|                          135.124.293.242   1.211.718.923    136.336.012.165  |
|                                                                              |
|0904              CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE                        |
|                          133.360.383.563   1.211.718.923    134.572.102.486  |
|                                                                              |
|     02         Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori   |
|                           89.917.482.984   1.086.174.638     91.003.657.622  |
|                                                                              |
|     03         Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de      |
|                salariati si alte persoane asimilate                          |
|                           39.901.659.096    -443.287.965     39.458.371.131  |
|                                                                              |
|     07         Contributii pentru asigurari sociale datorate de alte persoane|
|                asigurate                                                     |
|                            1.250.568.144     548.832.250      1.799.400.394  |
|                                                                              |
|     08         Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele   |
|                aflate in somaj                                               |
|                            2.290.673.339      20.000.000      2.310.673.339  |
|                                                                              |
|1104           CONTRIBUTII DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI     |
|               PROFESIONALE                                                   |
|                            1.763.909.679                      1.763.909.679  |
|                                                                              |
|     01         Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli    |
|                profesionale datorate de angajatori                           |
|                            1.732.586.079       4.586.400      1.737.172.479  |
|                                                                              |
|     02         Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli    |
|                profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie    |
|                asigurare                                                     |
|                               30.693.600      -4.586.400         26.107.200  |
|                                                                              |
|     03         Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli    |
|                profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale   |
|                                  630.000                            630.000  |
|                                                                              |
|1900 04         B. VENITURI NEFISCALE                                         |
|                            1.088.287.500           7.500      1.088.295.000  |
|                                                                              |
|2204              DIVERSE VENITURI                                            |
|                            1.088.287.500           7.500      1.088.295.000  |
|                                                                              |
|     13         Contributii pentru bilete de tratament si odihna              |
|                              688.987.500     -22.105.000        666.882.500  |
|                                                                              |
|     30         Incasari din alte surse                                       |
|                              399.300.000      22.112.500        421.412.500  |
|                                                                              |
|3700 04         VI. SUBVENTII                                                 |
|                           15.976.890.447   1.766.300.000     17.743.190.447  |
|                                                                              |
|3704             SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT                        |
|                           15.976.890.447   1.766.300.000     17.743.190.447  |
|                                                                              |
|     04         Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat     |
|                           15.976.890.447   1.766.300.000     17.743.190.447  |
|                                                                              |
|5004           BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT                           |
|                          150.308.266.510   2.978.026.423    153.286.292.933  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          149.993.593.170   2.978.026.423    152.971.619.593  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              539.805.323                        539.805.323  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            4.659.043.176    -507.000.000      4.152.043.176  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          144.258.932.275   3.485.026.423    147.743.958.698  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                              217.166.802                        217.166.802  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                          144.041.765.473   3.485.026.423    147.526.791.896  |
|                                                                              |
|         49      DOBANZI                                                      |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              260.000.000                        260.000.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               54.673.340                         54.673.340  |
|                                                                              |
|         85     Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si          |
|                comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de   |
|                credite                                                       |
|                               54.673.340                         54.673.340  |
|                                                                              |
|            01   Rambursari de credite externe                                |
|                               23.436.840                         23.436.840  |
|                                                                              |
|            02   Plati de dobanzi si comisioane                               |
|                               31.236.500                         31.236.500  |
|                                                                              |
|5700 04         Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                    |
|                          146.870.744.429   2.978.026.423    149.848.770.852  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          146.870.744.429   2.978.026.423    149.848.770.852  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            2.611.812.154    -507.000.000      2.104.812.154  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          144.258.932.275   3.485.026.423    147.743.958.698  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                              217.166.802                        217.166.802  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                          144.041.765.473   3.485.026.423    147.526.791.896  |
|                                                                              |
|6004           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII  |
|                          146.635.577.627   2.978.026.423    149.631.604.050  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                          146.635.577.627   2.978.026.423    149.631.604.050  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            2.611.812.154    -507.000.000      2.104.812.154  |
|                                                                              |
|         21       Drepturi cu caracter social                                 |
|                            2.611.812.154    -507.000.000      2.104.812.154  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                          144.041.765.473   3.485.026.423    147.526.791.896  |
|                                                                              |
|         40       Transferuri neconsolidabile                                 |
|                          144.041.765.473   3.485.026.423    147.526.791.896  |
|                                                                              |
|            05     Pensii de asigurari sociale                                |
|                          137.725.779.248   5.300.026.423    143.025.805.671  |
|                                                                              |
|            09     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii                    |
|                            6.150.836.225  -1.815.000.000      4.335.836.225  |
|                                                                              |
|            80     Alte transferuri                                           |
|                              165.150.000                        165.150.000  |
|                                                                              |
|6004 22         Pensii de asigurari sociale                                   |
|                          137.725.779.248   5.300.026.423    143.025.805.671  |
|                                                                              |
|     23         Indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca din cauza |
|                de boala sau accident                                         |
|                            1.208.600.410    -405.000.000        803.600.410  |
|                                                                              |
|     24         Indemnizatii pentru concedii de maternitate si ingrijirea     |
|                copiilor                                                      |
|                              668.834.400    -202.000.000        466.834.400  |
|                                                                              |
|     26         Ajutoare acordate asiguratilor pentru decese si proteze       |
|                               30.428.625                         30.428.625  |
|                                                                              |
|     27         Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese si proteze      |
|                            1.854.475.000                      1.854.475.000  |
|                                                                              |
|     28         Tratament balnear si odihna                                   |
|                            2.611.812.154    -507.000.000      2.104.812.154  |
|                                                                              |
|     29         Concediu platit pentru cresterea copiilor pana la 2 ani       |
|                            2.388.497.790  -1.208.000.000      1.180.497.790  |
|                                                                              |
|     31         Compensatii pentru pensiile refugiatilor greci repatriati     |
|                              165.150.000                        165.150.000  |
|                                                                              |
|6104           ALTE CHELTUIELI SOCIALE                                        |
|                              217.166.802                        217.166.802  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              217.166.802                        217.166.802  |
|                                                                              |
|         38      TRANSFERURI                                                  |
|                              217.166.802                        217.166.802  |
|                                                                              |
|         39       Transferuri consolidabile                                   |
|                              217.166.802                        217.166.802  |
|                                                                              |
|            17     Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat catre |
|                   bugetul fondului national unic de asigurari sociale de     |
|                   sanatate reprezentand contributia persoanelor aflate in    |
|                   concediu medical, concediu medical pentru sarcina si lauzie|
|                   sau in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav |
|                   in varsta de pana la 7 ani                                 |
|                              217.166.802                        217.166.802  |
|                                                                              |
|6104 10         Contributia pentru asigurari sociale de sanatate pentru       |
|                persoanele aflate in concediu medical, concediu medical pentru|
|                sarcina si lauzie sau in concediu medical pentru ingrijirea   |
|                copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani                   |
|                              217.166.802                        217.166.802  |
|                                                                              |
|7100 04         Partea a VI-a ALTE ACTIUNI                                    |
|                            2.901.709.685                      2.901.709.685  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            2.587.036.345                      2.587.036.345  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              539.805.323                        539.805.323  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            2.047.231.022                      2.047.231.022  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              260.000.000                        260.000.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               54.673.340                         54.673.340  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                               54.673.340                         54.673.340  |
|                                                                              |
|            01    Rambursari de credite externe                               |
|                               23.436.840                         23.436.840  |
|                                                                              |
|            02   Plati de dobanzi si comisioane                               |
|                               31.236.500                         31.236.500  |
|                                                                              |
|7304           CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI                        |
|                            2.901.709.685                      2.901.709.685  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                            2.587.036.345                      2.587.036.345  |
|                                                                              |
|         02      CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |
|                              539.805.323                        539.805.323  |
|                                                                              |
|         10       Cheltuieli cu salariile                                     |
|                              401.200.244                        401.200.244  |
|                                                                              |
|         11       Contributii pentru asigurari sociale de stat                |
|                               88.264.054                         88.264.054  |
|                                                                              |
|         12       Contributii pentru asigurarile de somaj                     |
|                               12.036.007                         12.036.007  |
|                                                                              |
|         13       Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate          |
|                               28.084.017                         28.084.017  |
|                                                                              |
|         14       Deplasari, detasari, transferari                            |
|                                8.215.000                          8.215.000  |
|                                                                              |
|            01     - deplasari, detasari, transferari in tara                 |
|                                6.000.000                          6.000.000  |
|                                                                              |
|            02     - deplasari, detasari, transferari in strainatate          |
|                                2.215.000                          2.215.000  |
|                                                                              |
|         16     Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli  |
|                profesionale                                                  |
|                                2.006.001                          2.006.001  |
|                                                                              |
|         20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                             |
|                            2.047.231.022                      2.047.231.022  |
|                                                                              |
|         21       Drepturi cu caracter social                                 |
|                                2.100.000                          2.100.000  |
|                                                                              |
|         22       Hrana                                                       |
|                                4.660.000                          4.660.000  |
|                                                                              |
|         23       Medicamente si materiale sanitare                           |
|                                4.530.000                          4.530.000  |
|                                                                              |
|            01     Medicamente                                                |
|                                2.530.000                          2.530.000  |
|                                                                              |
|            02     Materiale sanitare                                         |
|                                2.000.000                          2.000.000  |
|                                                                              |
|         24       Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 |
|                              114.396.770                        114.396.770  |
|                                                                              |
|         25       Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |
|                                1.689.950                          1.689.950  |
|                                                                              |
|         26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si    |
|                  echipament                                                  |
|                                7.053.500                          7.053.500  |
|                                                                              |
|         27       Reparatii curente                                           |
|                               39.741.715                         39.741.715  |
|                                                                              |
|         28       Reparatii capitale                                          |
|                               10.445.735                         10.445.735  |
|                                                                              |
|         29       Carti si publicatii                                         |
|                                  990.000                            990.000  |
|                                                                              |
|         30       Alte cheltuieli                                             |
|                            1.861.623.352                      1.861.623.352  |
|                                                                              |
|            01     Calificarea, perfectionarea si specializarea profesionala a|
|                   salariatilor                                               |
|                                1.600.000                          1.600.000  |
|                                                                              |
|            02     Protocol                                                   |
|                                   50.000                             50.000  |
|                                                                              |
|            03     Protectia muncii                                           |
|                                   50.000                             50.000  |
|                                                                              |
|            04     Transmiterea drepturilor                                   |
|                            1.836.072.900                      1.836.072.900  |
|                                                                              |
|            07     Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale          |
|                               23.850.452                         23.850.452  |
|                                                                              |
|         70     CHELTUIELI DE CAPITAL                                         |
|                              260.000.000                        260.000.000  |
|                                                                              |
|         72       Investitii ale institutiilor publice                        |
|                              260.000.000                        260.000.000  |
|                                                                              |
|         84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA      |
|                CREDITE                                                       |
|                               54.673.340                         54.673.340  |
|                                                                              |
|         85      Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si         |
|                 comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de  |
|                 credite                                                      |
|                               54.673.340                         54.673.340  |
|                                                                              |
|            01    Rambursari de credite externe                               |
|                               23.436.840                         23.436.840  |
|                                                                              |
|            02    Plati de dobanzi si comisioane                              |
|                               31.236.500                         31.236.500  |
|7304 03         Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor               |
|                            1.836.072.900                      1.836.072.900  |
|                                                                              |
|     50         Alte cheltuieli                                               |
|                            1.065.636.785                      1.065.636.785  |
|                                                                              |
|8800 04         Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI           |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|8904           PLATI DE DOBANZI                                               |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|         01     CHELTUIELI CURENTE                                            |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|         49      DOBANZI                                                      |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|         51 02    Dobanda datorata trezoreriei statului                       |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|8904 02          Dobanda datorata trezoreriei statului                        |
|                              535.812.396                        535.812.396  |
|                                                                              |
|9904           EXCEDENT/DEFICIT                                               |
|                            1.881.204.679                      1.881.204.679  |
|______________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 92/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 92 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu