Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 502 din 17 noiembrie 2004

privind asociatiile pensionarilor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1092 din 24 noiembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Pensionarii, indiferent de sistemul de asigurari sociale caruia ii apartin, in vederea apararii drepturilor si a promovarii intereselor lor economice, sociale, culturale, sportive si altele, fara nici o ingradire sau autorizare prealabila, pot constitui asociatii proprii, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ori pot adera la astfel de asociatii.
    (2) Asociatia pensionarilor este persoana juridica de drept privat, autonoma, neguvernamentala, fara scop patrimonial si apolitica.
    (3) Un pensionar nu poate face parte in acelasi timp din mai multe asociatii ale pensionarilor.
    Art. 2
    Asociatia pensionarilor se constituie in scopul:
    a) apararii dreptului fiecaruia dintre membrii sai la o pensie calculata si acordata in conditiile legii, precum si a altor drepturi de asigurari sociale, potrivit legii;
    b) reprezentarii membrilor asociatiei in raporturile cu institutiile administratiei publice locale si centrale, in vederea obtinerii, in conditiile legii, a drepturilor cuvenite acestora;
    c) organizarii de activitati recreative, culturale si sportive, pentru pensionari si familiile acestora;
    d) organizarii unor activitati de ajutorare si asistenta sociala pentru pensionari, in colaborare cu institutiile specializate ale administratiei publice.

    CAP. 2
    Infiintarea si inscrierea asociatiilor pensionarilor

    Art. 3
    (1) Asociatia pensionarilor este subiectul de drept constituit din cel putin 25 de pensionari care, pe baza intelegerii, pun in comun contributia materiala si intelectuala pentru realizarea unor activitati in interesul acestora.
    (2) Asociatiile pensionarilor se constituie corespunzator unitatilor administrativ-teritoriale: judet, oras, comuna.
    (3) Pensionarii proveniti din acelasi domeniu de activitate isi pot constitui organizatii proprii.
    Art. 4
    Asociatia pensionarilor dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor, aflat la grefa judecatoriei in a carei raza teritoriala aceasta isi are sediul, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 5
    (1) In vederea dobandirii personalitatii juridice, membrii fondatori incheie, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii, actul constitutiv si aproba statutul asociatiei pensionarilor.
    (2) Actul constitutiv cuprinde:
    a) datele de identificare a membrilor fondatori: numele si prenumele, cetatenia si domiciliul acestora;
    b) exprimarea vointei de asociere si a scopului propus;
    c) denumirea asociatiei;
    d) sediul asociatiei;
    e) durata de functionare a asociatiei pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului, sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
    f) patrimoniul initial al asociatiei, activul patrimonial, in valoare de cel putin salariul minim pe economie, la data constituirii asociatiei, care este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al membrilor fondatori;
    g) componenta nominala a primelor organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;
    h) datele persoanei/persoanelor imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice a asociatiei pensionarilor;
    i) semnaturile membrilor fondatori.
    (3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
    a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor prevazute la lit. g) si h);
    b) explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
    c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de membru al asociatiei;
    d) drepturile si obligatiile membrilor asociatiei;
    e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;
    f) atributiile organelor de conducere, administrative si de control ale asociatiei;
    g) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei, cu respectarea prevederilor legale aplicabile;
    h) modul de stabilire si incasare a cotizatiei.
    Art. 6
    (1) Cererea pentru inscrierea asociatiei pensionarilor in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa isi aiba sediul se depune la judecatorie de persoana imputernicita, in conditiile prevazute la art. 5 alin. (2) lit. h).
    (2) Cererea de inscriere va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) actul constitutiv;
    b) statutul asociatiei;
    c) acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial;
    d) dovada eliberata de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii.
    Art. 7
    (1) Asociatia devine persoana juridica din momentul inscrierii ei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
    (2) In termen de 3 zile de la data depunerii cererii de inscriere si a documentelor prevazute la art. 6 alin. (2), judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si dispune, prin incheiere, inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
    (3) O data cu efectuarea inscrierii, incheierea prin care s-a dispus inscrierea se comunica, din oficiu, organului fiscal local in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei, pentru evidenta fiscala, cu mentionarea numarului de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
    Art. 8
    (1) In cazul in care cerintele legale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite, judecatorul, la expirarea termenului prevazut la art. 7 alin. (2), il va cita in camera de consiliu pe reprezentantul asociatiei, punandu-i in vedere, in scris, sa remedieze neregulile constatate pana la termenul urmator, care nu va fi mai mare de o saptamana.
    (2) Daca incalcarea cerintelor legale constatata priveste dispozitiile art. 40 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, pentru termenul fixat va fi citat si parchetul de pe langa instanta sesizata, caruia i se vor comunica, in copie, cererea de inscriere, impreuna cu actul constitutiv si statutul asociatiei. In acest caz, punerea concluziilor de catre procuror este obligatorie.
    Art. 9
    (1) In situatia in care, la termenul fixat, neregulile sunt inlaturate, judecatorul, ascultand si concluziile procurorului, daca este cazul, va lua act despre aceasta prin incheiere, dispunand inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
    (2) In cazul in care neregulile nu au fost inlaturate sau, desi legal citat, reprezentantul asociatiei lipseste in mod nejustificat, judecatorul va respinge cererea de inscriere, prin incheiere motivata.
    (3) Incheierile prevazute la alin. (1) si (2) se vor pronunta in cel mult 24 de ore de la incheierea dezbaterilor si se vor redacta in termen de cel mult 48 de ore de la pronuntare.
    Art. 10
    (1) Incheierea de admitere sau de respingere a cererii de inscriere este supusa numai recursului.
    (2) In cazul in care procurorul nu a participat la solutionarea cererii, parchetului de pe langa instanta sesizata i se vor comunica si copii de pe actul constitutiv si statutul asociatiei, impreuna cu incheierea de admitere ori de respingere a cererii de inscriere, dupa caz.
    (3) Termenul de recurs este de 10 zile si curge de la data pronuntarii, pentru cei prezenti, si de la data comunicarii, pentru cei care au lipsit.
    (4) Recursul se solutioneaza cu citarea partilor, in camera de consiliu, de urgenta si cu precadere. Dispozitiile art. 9 alin. (3) cu privire la pronuntarea si redactarea hotararii se aplica in mod corespunzator.
    Art. 11
    (1) Inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor, in conformitate cu prevederile art. 7, se efectueaza in ziua ramanerii irevocabile a incheierii de admitere, eliberandu-se reprezentantului asociatiei, la cerere, un certificat de inscriere, care va cuprinde: denumirea asociatiei, sediul acesteia, durata de functionare, numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
    (2) In relatiile cu tertii, dovada personalitatii juridice se face cu certificatul de inscriere.
    Art. 12
    (1) Asociatia judeteana a pensionarilor isi poate constitui filiale, cu structuri teritoriale, cu un numar minim de 20 de membri, organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei.
    (2) Filialele sunt entitati cu sau fara personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte juridice de administrare si de conservare, in conditiile stabilite de asociatie.
    (3) Filiala se constituie prin hotarare a comitetului asociatiei. Personalitatea juridica, unde este cazul, se dobandeste de la data inscrierii filialei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
    (4) In vederea inscrierii filialei asociatiei pensionarilor, reprezentantul acesteia va depune cererea de inscriere, impreuna cu hotararea de constituire a filialei si cu actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial, la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul filiala. Dispozitiile art. 8 - 11 sunt aplicabile in mod corespunzator.

    CAP. 3
    Organizarea si functionarea asociatiei pensionarilor

    Art. 13
    Organele asociatiei pensionarilor sunt:
    a) adunarea generala;
    b) comitetul asociatiei;
    c) comisia de cenzori;
    d) biroul executiv, in cadrul asociatiilor cu peste 3.000 de membri.
    Art. 14
    (1) Adunarea generala este organul de conducere al asociatiei, alcatuit din totalitatea membrilor sai.
    (2) In exercitarea competentei sale, adunarea generala are urmatoarele atributii:
    a) stabilirea obiectivelor generale ale asociatiei pensionarilor;
    b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
    c) alegerea si revocarea membrilor comitetului asociatiei;
    d) alegerea si revocarea membrilor comisiei de cenzori;
    e) modificarea statutului;
    f) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
    g) orice alte atributii prevazute in prezenta lege si in statut.
    (3) Schimbarea sediului poate fi hotarata de catre comitetul asociatiei.
    (4) Adunarea generala se intruneste o data pe an si are drept de control permanent asupra organelor prevazute la art. 13 lit. b) si c).
    (5) Regulile privind organizarea si functionarea adunarii generale se stabilesc prin statut si regulamente.
    Art. 15
    (1) Comitetul asociatiei asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale.
    (2) Pot fi alesi in comitetul asociatiei sau in comisia de cenzori pensionarii care au capacitate deplina de exercitiu si nu au antecedente penale.
    (3) In exercitarea competentei sale comitetul asociatiei are urmatoarele atributii principale:
    a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
    b) incheie acte juridice in numele asociatiei si pentru aceasta;
    c) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.
    (4) Regulile generale privind organizarea si functionarea comitetului asociatiei se stabilesc prin statut. Comitetul asociatiei isi poate elabora un regulament intern de functionare.
    Art. 16
    Comitetul asociatiei poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii de executie, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat, pentru a exercita atributiile prevazute la art. 15 alin. (3) lit. b).
    Art. 17
    (1) Controlul financiar intern al asociatiei pensionarilor este asigurat de comisia de cenzori.
    (2) In exercitarea competentei sale, comisia de cenzori indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei pensionarilor;
    b) intocmeste rapoarte pe care le prezinta adunarii generale;
    c) poate participa la sedintele comitetului asociatiei, fara drept de vot;
    d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.
    (3) Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri. Membrii comitetului asociatiei nu pot fi cenzori.
    (4) Regulile generale de organizare si functionare a comisiei de cenzori sunt cele prevazute in statutul asociatiei. Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament propriu de functionare.

    CAP. 4
    Modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei pensionarilor

    Art. 18
    (1) Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociatiei pensionarilor se face prin inscrierea modificarii la Registrul asociatiilor si fundatiilor, aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 8 - 11.
    (2) Cererea de inscriere a modificarii va fi insotita de procesul-verbal al adunarii generale, iar in cazul modificarii sediului, de procesul-verbal al sedintei comitetului asociatiei.
    (3) Demersurile pentru inscrierea modificarii se intreprind de comitetul asociatiei.
    (4) Mentiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, daca este cazul, atat in Registrul asociatiilor si fundatiilor, aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala se afla vechiul sediu, cat si in Registrul asociatiilor si fundatiilor, aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala se afla noul sediu. In acest scop, o copie de pe incheierea prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicata, din oficiu, judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si stabileasca noul sediu.

    CAP. 5
    Forme de asociere

    Art. 19
    (1) Mai multe asociatii de pensionari, dar nu mai putin de 10, care au personalitate juridica, se pot constitui intr-o federatie. Hotararea privind constituirea federatiei sau de afiliere la o federatie constituita se adopta de comitetele asociatiilor.
    (2) Federatia pensionarilor dobandeste personalitate juridica proprie si functioneaza in conditiile prevazute de prezenta lege pentru asociatiile de pensionari, conditii care i se aplica in mod corespunzator, cu exceptiile stabilite in prezentul capitol.
    (3) Cererea de inscriere se solutioneaza de tribunalul in a carui circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si stabileasca sediul federatia pensionarilor.
    Art. 20
    (1) Federatia pensionarilor devine persoana juridica din momentul inscrierii sale in Registrul federatiilor, aflat la grefa tribunalului prevazut la art. 19 alin. (3), constituit conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Asociatiile pensionarilor care constituie o federatie a pensionarilor isi pastreaza personalitatea juridica si patrimoniul propriu.
    Art. 21
    Organele federatiei sunt:
    a) congresul national;
    b) consiliul national;
    c) comitetul director;
    d) biroul permanent;
    e) comisia de cenzori.
    Art. 22
    Atributiile si modul de functionare a organelor de conducere ale federatiei se stabilesc prin statutul si regulamentele proprii, aprobate de congresul national.
    Art. 23
    (1) Sunt reprezentative la nivel national federatiile care au in structura lor cel putin 20 de organizatii judetene, cu cel putin 75.000 de membri cotizanti.
    (2) Organizatiile prevazute la alin. (1) sunt singurele autorizate sa includa in denumirea lor cuvintele "national" si "din Romania".
    Art. 24
    Reprezentarea pensionarilor in fata autoritatilor publice centrale se asigura de federatiile reprezentative la nivel national. Acestea isi deleaga reprezentantii in organismele institutiilor de stat prevazute de lege, care au atributii vizand interesul pensionarilor.
    Art. 25
    Federatiile pensionarilor constituite prin asociere se pot afilia la organizatiile internationale ale pensionarilor si, in spiritul solidaritatii dintre generatii, pot fi sprijinite in activitatea lor de confederatiile sindicale ale salariatilor.
    Art. 26
    Federatiile pot sa editeze si sa tipareasca publicatii proprii.
    Art. 27
    In cazul dizolvarii federatiei pensionarilor, daca in statut nu se prevede altfel, bunurile ramase in urma lichidarii se transmit, in cote egale, catre persoanele juridice constituente.

    CAP. 6
    Veniturile

    Art. 28
    Veniturile asociatiilor pensionarilor se constituie din:
    a) cotizatiile membrilor;
    b) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii;
    c) dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatia pensionarilor;
    d) venituri realizate din activitati economice directe;
    e) donatii, sponsorizari sau legate;
    f) resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
    g) alte venituri prevazute de lege.
    Art. 29
    (1) Asociatia pensionarilor, in conditiile legii si ale statutului propriu, poate:
    a) sa organizeze si sa administreze, in interesul membrilor sai, cluburi, biblioteci si magazine de tip economat;
    b) sa constituie case de ajutor reciproc pentru pensionari;
    c) sa isi sprijine material membrii, in functie de posibilitati;
    d) sa editeze si sa tipareasca publicatii proprii.
    (2) Veniturile obtinute din activitatile prevazute la alin. (1) se utilizeaza pentru realizarea scopului asociatiei pensionarilor.
    Art. 30
    Asociatia pensionarilor poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul sau principal.
    Art. 31
    Veniturile federatiilor pensionarilor provin din:
    a) cota din cotizatii prevazuta in statutele proprii, primita de la asociatiile componente;
    b) donatii, sponsorizari sau legate;
    c) vanzarea publicatiilor proprii;
    d) resurse obtinute de la bugetul de stat;
    e) alte venituri prevazute de lege.

    CAP. 7
    Relatiile cu autoritatile publice

    Art. 32
    (1) Autoritatile administratiei publice locale vor sprijini asociatiile si federatiile pensionarilor, constituite in temeiul prezentei legi, prin punerea la dispozitia acestora, in functie de posibilitati, a unor spatii corespunzatoare functionarii lor.
    (2) Autoritatile administratiei publice locale intocmesc, la cererea asociatiilor pensionarilor, liste de prioritate pentru atribuirea spatiilor prevazute la alin. (1).
    (3) Pentru spatiile din fondul locativ de stat, folosite de asociatiile si federatiile pensionarilor ca sedii si cluburi, se va percepe chiria minima stabilita prin hotarari ale consiliilor judetene si locale sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    Art. 33
    Asociatiile si federatiile pensionarilor pot dobandi, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, orice bunuri mobile si imobile, necesare realizarii scopului pentru care sunt infiintate.
    Art. 34
    Dizolvarea si lichidarea unei asociatii ori federatii a pensionarilor se fac prin aplicarea in mod corespunzator a prevederilor cap. IX. "Dizolvarea si lichidarea" din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 8
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 35
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 36
    Asociatiile si federatiile pensionarilor, constituite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi pastreaza personalitatea juridica legal dobandita, denumirea si forma de organizare.
    Art. 37
    Cererile formulate in fata instantelor judecatoresti de catre o asociatie sau federatie a pensionarilor, precum si actele de procedura intocmite de catre acestea sunt scutite de la plata taxei de timbru.
    Art. 38
    In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, organizatiile de pensionari, indiferent de modalitatea in care functioneaza sau au dobandit personalitate juridica, vor pune de acord statutele proprii cu prevederile prezentei legi.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 502/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 502 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu