E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 382 din 10 iulie 2001

pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Largirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti - Giurgiu, Romania", semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 23 octombrie 2000

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 419 din 27 iulie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se ratifica Memorandumul de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Largirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti - Giurgiu, Romania", semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 23 octombrie 2000.
    Art. 2
    (1) In cadrul contractelor incheiate cu contractorii locali pentru executarea de lucrari si furnizarea de bunuri si servicii platile pot fi efectuate si in moneda euro.
    (2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse in Planul de finantare prevazut in anexa nr. II la memorandumul de finantare se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite.
    (3) Sumele necesare pentru continuarea finantarii proiectului, in cazul indisponibilitatii temporare a contributiei comunitare ISPA, se prevad in bugetul de stat la alineatul "Transferuri aferente Fondului national de preaderare", in bugetul Ministerului Finantelor Publice - "Actiuni generale" si se transfera, prin bugetul ordonatorului principal de credite, autoritatii responsabile cu implementarea masurii - Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", urmand sa se regularizeze cu fondurile transferate de Comisia Europeana in limita sumelor eligibile cheltuite.
    (4) In cazul in care sumele prevazute la alin. (3) vor fi cheltuite in alt scop decat cel prevazut in memorandumul de finantare, autoritatea responsabila cu implementarea masurii va restitui aceste sume la bugetul de stat.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 21 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           PUSKAS VALENTIN-ZOLTAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

    Masura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PT/002

                           MEMORANDUM DE FINANTARE
convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Largirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti - Giurgiu, Romania"*)

    *) Traducere.

    C (2000) .........../............
    Comisia Europeana, denumita in continuare Comisia, actionand pentru si in numele Comunitatii Europene, denumita in continuare Comunitatea, reprezentata de comisarul pentru politica regionala, domnul Michel Barnier, pentru Comisie, pe de o parte, si Guvernul Romaniei, reprezentat de domnul Petre Roman, ministrul afacerilor externe, denumit in continuare Beneficiarul, pe de alta parte,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Masura la care se face referire in art. 2 va fi implementata si finantata din resursele bugetare ale Comunitatii, in conformitate cu prevederile cuprinse in prezentul memorandum. Masura la care se face referire in art. 2 va fi implementata cu respectarea Conditiilor generale prevazute in anexa la acordul-cadru semnat intre Comisie si Beneficiar, completat cu prevederile prezentului memorandum si ale anexelor la acesta.
    Art. 2
    Identificarea masurii
    Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare va contribui, sub forma asistentei financiare nerambursabile, la finantarea urmatoarei masuri, conform celor descrise in anexa nr. I:
    Numarul masurii: 2000/RO/16/P/PT/002
    Titlul: Largirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti - Giurgiu, Romania
    Durata: - data inceperii: data semnarii memorandumului de finantare de catre Comisie
            - data finalizarii: pana la 31 decembrie 2004
    Localizare: Judetul Giurgiu, Romania
    Grup: Coridorul european de transport nr. IX (drum), la sud de Bucuresti
    Art. 3
    Angajamentul
    (1) Cheltuielile eligibile maxime, publice sau echivalente, care pot fi luate in considerare la calcularea asistentei financiare, sunt de 57.912.828 euro.
    (2) Ponderea asistentei acordate de Comunitate pentru aceasta masura este stabilita la 75% din cheltuielile publice totale sau echivalente, conform celor indicate in Planul de finantare prezentat in anexa nr. II.
    (3) Valoarea maxima a asistentei acordate prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare este fixata la 43.434.621 euro.
    (4) O suma de 34.747.696 euro este angajata din bugetul pe anul 2000, din linia bugetara B7-020. Angajamentele privind transele anuale ulterioare se vor baza pe planul de finantare initial sau revizuit pentru masura respectiva, in functie de stadiul implementarii masurii si de disponibilitatile bugetare.
    Art. 4
    Platile
    (1) Asistenta Comunitatii va acoperi platile referitoare la masura pentru care s-au facut angajamente valabile din punct de vedere juridic de catre Beneficiar si pentru care s-a alocat in mod specific finantarea necesara. Aceste plati trebuie sa fie in legatura cu lucrarile descrise in anexa nr. I.
    (2) Platile efectuate inainte de data semnarii memorandumului de finantare de catre Comisie nu sunt eligibile pentru asistenta prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare.
    (3) Masura descrisa in anexa nr. I si platile efectuate de beneficiarii finali pentru aceasta masura se vor incheia nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2004.
    Raportul solicitat pentru plata soldului final va fi transmis in termen de maximum 6 luni de la aceasta data.
    (4) Plata in avans este stabilita la 8.686.924 euro si va fi transferata dupa cum urmeaza:
    - o suma de 4.343.462 euro este platita dupa semnarea de catre Beneficiar a prezentului memorandum;
    - plata pentru suma ramasa se va efectua dupa semnarea primului contract important de lucrari, ce se va conveni intre Beneficiar si Comisie dupa prezentarea planului de achizitii, conform celor specificate la art. 8 paragraful (3).
    (5) In conformitate cu prevederile pct. (5) din sectiunea a III-a din anexa nr. III.1, Comisia va accepta pentru aceasta masura o valoare totala a platilor in avans si intermediare reprezentand 90% din totalul asistentei financiare nerambursabile acordate.
    Art. 5
    Respectarea legilor si politicilor Comunitatii
    Masura se va realiza cu respectarea prevederilor relevante stabilite in acordurile europene si va contribui la punerea in aplicare a politicilor comunitare, in special a celor referitoare la transporturi si retele transeuropene.
    Art. 6
    Proprietatea intelectuala
    Beneficiarul si autoritatea responsabila cu implementarea, mentionata la pct. 3 din anexa nr. I, se vor asigura in ceea ce priveste obtinerea tuturor drepturilor de proprietate intelectuala pentru studii, schite, planuri, publicitate si pentru alte materiale produse in legatura cu planificarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea proiectului. Acestea vor garanta accesul si dreptul de a utiliza astfel de materiale de catre Comisie sau de orice alt organism ori persoana delegata de Comisie. Comisia va utiliza aceste materiale numai in scop propriu.
    Art. 7
    Permisele si autorizatiile
    Orice tipuri de permise si/sau autorizatii necesare pentru implementarea masurii trebuie sa fie eliberate de autoritatile competente ale Beneficiarului la timp si in conformitate cu legislatia nationala.
    Art. 8
    Conditiile specifice legate de masura
    Fara a se aduce atingere conditiilor generale prevazute in anexa nr. III, asistenta financiara nerambursabila din partea Comunitatii se afla sub rezerva urmatoarelor conditii:
    1. Conditia privind evaluarile si situatia activelor
    Comisia isi rezerva dreptul de a revizui valoarea asistentei prin ISPA, stabilita la art. 3, daca in termen de 5 ani de la data finalizarii lucrarilor conditiile de exploatare (trafic, incasari din tarife etc.) difera in mod semnificativ fata de evaluarile initiale facute pentru stabilirea nivelului asistentei financiare nerambursabile si/sau daca exista o modificare substantiala care:
    a) afecteaza natura exploatarii sau conditiile de implementare ori confera unui organism public sau privat un avantaj nejustificat; si
    b) rezulta fie din modificarea formei de proprietate asupra oricarei parti a infrastructurii finantate, fie din incetarea sau modificarea reala a aranjamentelor de exploatare.
    Tara beneficiara va informa Comisia asupra oricarei modificari si va cere acordul prealabil din partea Comisiei pentru aceste modificari.
    2. Conditia privind disponibilitatile
    Asistenta financiara nerambursabila a Comunitatii pentru masura este acordata sub rezerva punerii la dispozitie de catre autoritatile implicate a unor resurse suficiente pentru asigurarea exploatarii si intretinerii eficiente a activelor.
    3. Conditii privind plata in avans
    a) Un manager de proiect si o unitate de management de proiect aferenta vor fi numiti din cadrul Administratiei Nationale a Drumurilor inainte de efectuarea primei plati in avans.
    b) A doua transa a platii in avans este conditionata de prezentarea de catre Beneficiar a planului de achizitii care trebuie sa fie aprobat de Comisie.
    c) A doua plata din avans se va face sub rezerva:
    - unui angajament din partea Administratiei Nationale a Drumurilor privind luarea de masuri de corectie necesare pentru atenuarea impactului proiectului asupra mediului;
    - prezentarii unei evaluari complete privind impactul asupra mediului (EIA), inclusiv a unei consultari publice;
    - prezentarii si publicarii unei autorizatii emise de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului pe baza evaluarii impactului asupra mediului (EIA), mentionata mai sus.
    4. Implementarea Sistemului de management al pavajelor (SMP): programele PHARE anterioare au sprijinit dezvoltarea si implementarea SMP, permitand definirea strategiilor de intretinere si imbunatatirea activitatilor de planificare. Concordanta deplina cu SMP va fi garantata inainte de efectuarea primei plati intermediare.
    5. Un program de intretinere va fi prezentat de Beneficiar, in formatul mentionat mai sus, inainte ca plata finala sa fie efectuata. Acest program va acoperi o perioada de 10 ani incepand cu data de 1 ianuarie 2005 si va fi in conformitate cu standardele de exploatare cerute de Directiva C.E. nr. 96/53.
    6. Se vor aplica reglementarile Comunitatii Europene privind procedura de licitare si contractare.
    Art. 9
    Prevederile privind implementarea, cuprinse in anexele la prezentul memorandum de finantare, fac parte integranta din acesta.
    Nerespectarea conditiilor si prevederilor privind implementarea va fi tratata de Comisie conform procedurii stipulate in sectiunea a VIII-a din anexa nr. III.1.
    Art. 10
    Textul autentic al acestui memorandum de finantare este prezentul document semnat mai jos.

               Semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000.

                           Pentru Beneficiar,
                              Petre Roman,
                ministrul afacerilor externe al Romaniei

               Semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000.

                            Pentru Comunitate,
                             Michel Barnier,
                      membru al Comisiei Europene

    Lista cuprinzand anexele
    - Anexa nr. I "Descrierea masurii"
    - Anexa nr. II "Plan de finantare"
    - Anexa nr. III:
        - Anexa nr. III.1 "Prevederi financiare privind implementarea ISPA"
        - Anexa nr. III.2 "Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor pentru masurile finantate prin ISPA"
        - Anexa nr. III.3 "Model de cerere de plata pentru raportarea progresului financiar si fizic si pentru solicitarea de modificari"
        - Anexa nr. III.4 "Acord privind cerintele minime de control financiar aplicabile masurilor finantate prin ISPA"
        - Anexa nr. III.5 "Acord cu privire la nereguli si la recuperarea sumelor incasate eronat prin ISPA"
        - Anexa nr. III.6 "Cerinte privind informarea si publicitatea"

    ANEXA 1

                          DESCRIEREA MASURII
                Rezumatul masurii nr. 2000/RO/16/P/PT/002

    1. Denumirea masurii: Largirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti - Giurgiu, Romania
    2. Autoritatea care prezinta cererea (coordonatorul national ISPA)
    2.1. Numele: Hildegard Carola Puwak, ministrul integrarii europene
    2.2. Adresa: Ministerul Integrarii Europene
                 Directia coordonare programe de dezvoltare
                 Director: Eugen Teodorovici
                 Str. Apolodor nr. 17, latura Nord, sectorul 5, Bucuresti
    Telefon: + 40-1-301.16.23
    Fax: + 40-1-301.16.26
    E-mail: eugen.teodorovici@mie.ro
    3. Autoritatea responsabila cu implementarea (astfel cum este definita la pct. 2 din sectiunea a II-a din anexa nr. III.2)
    3.1. Numele: Octav Filimon
                 Administratia Nationala a Drumurilor
    3.2. Adresa: Bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucuresti
    E-mail: admin.AND@mx.and.logicnet.ro
    4. Beneficiarul final (in cazul in care acesta este alt organism decat autoritatea mentionata la pct. 3): ca mai sus
    5. Localizare
    5.1. Tara beneficiara: Romania
    5.2. Regiunea: Judetul Giurgiu
    6. Descrierea (indicati daca masura este parte a unui grup de proiecte situate de-a lungul aceluiasi coridor de transport, aceluiasi rau/bazin etc.)
    Drumul national DN 5, parte a Coridorului european de transport nr. IX, este amplasat in partea de sud a Romaniei si este inclus in drumul care face legatura dintre Bucuresti si Giurgiu si mai departe cu Bulgaria, Turcia, Albania, Grecia.
    Largirea la 4 benzi va fi executata pe aliniamentul existent pe DN 5 intre km 19 + 600 - km 59 + 100 (Adunatii Copaceni - Giurgiu). Elementele geometrice ale aliniamentului vor fi executate pentru v = 80 km/h si, daca este cazul, v = 60 km/h.
    Lucrarile de largire a drumului mentin aliniamentul existent, care traverseaza localitatile Calugareni, Daia si Remus pe o lungime de aproximativ 8,4 km. In cazul traversarii localitatii Adunatii Copaceni s-ar putea opta pentru o varianta de ocolire a acesteia, daca din rezultatele detaliate ale studiului de proiectare reiese ca este necesar. Prin dublarea latimii drumul se va incadra in clasa tehnica II si in categoria de importanta C.
    Principalele date tehnice ale investitiei:
    - lungimea: 39,4 km;
    - partea carosabila: 14 m + acostament (inclusiv separarea localitatilor din afara);
    - platforma: 17 - 19 m;
    - sistemul de asfalt al drumului: - beton asfaltic: 5 cm;
                                      - liant: 5 cm;
                                      - mixtura asfaltica: 8 cm;
                                      - balast stabilizator: 30 cm;
                                      - balast: 25 cm;
                                      - strat de forma: 15 cm.
    Proiectarea structurii drumului indeplineste cerintele Directivei Comisiei Europene nr. 96/53 cu privire la greutati si dimensiuni, permitand o sarcina pe osie de maximum 11,5 tone. In plus, proiectarea structurilor indeplineste standardele specifice ale Uniunii Europene.
    7. Obiective (a se folosi indicatorii cuantificati astfel cum rezulta din tabelul 15.1 din formularul aplicatiei pentru asistenta)
    Principalele obiective in politica de transport:
    - eliminarea si prevenirea blocajelor de trafic. Se prevede ca in conditiile drumului existent blocajele fluxului de trafic vor aparea in anul 2005, in timp ce largirea la 4 benzi va intarzia aparitia acestora pentru perioada 2020 - 2025;
    - cresterea capacitatii de trafic si a mediei de viteza. Viteza medie (la nivelul de trafic al anului 1995) este de 43,5 km/h in conditiile existente si va atinge aproximativ 63,2 km/h dupa largire. Media timpului economisit astfel este de 16 min./vehicul;
    - cresterea fluxului de trafic. Se prevede ca traficul generat sa creasca cu aproximativ 6,7% fata de traficul "normal";
    - reducerea accidentelor si imbunatatirea sigurantei traficului.
    In plus, acest proiect reprezinta una dintre prioritatile pe termen scurt pentru sectorul transporturilor, mentionate in Programul national de adoptare a acquisului comunitar, versiunea iunie 1999, pag. 176.
    In esenta, modernizarea drumului national Bucuresti - Giurgiu are un impact direct asupra traficului de frontiera (in conformitate cu statisticile de trafic pe anul 1995, traficul international pe aceasta ruta reprezinta aproximativ 16% din traficul total si 38% din cel pentru vehicule grele) si este complementara cu o serie de masuri promovate deja pentru imbunatatirea tranzitului la frontiera Giurgiu - Ruse, inclusiv un drum de ocolire si un punct vamal pentru vehiculele grele. Acest punct este in prezent singura legatura fixa peste Dunare intre Romania si Bulgaria. Acesta este si motivul pentru care proiectul reprezinta o prioritate in cadrul pachetului de proiecte ale Pactului de stabilitate in Balcani.

    Indicatorii care se vor utiliza pentru monitorizarea progresului fizic la constructia acestui proiect:
 ___________________________________________________________________________
|Articol|                Lucrari                      |   U.M.   |Cantitatea|
|       |                                             |          | estimata |
|_______|_____________________________________________|__________|__________|
|  1.   | Terasamente:                                | mii cm   |   44,9   |
|       | - taierea vegetatiei                        |          |          |
|       | - rambleu necesar                           |          |          |
|       | - sapare                                    |          |          |
|_______|_____________________________________________|__________|__________|
|  2.   | Strat de agregate naturale stabilizate      |          |          |
|       | cu 6% ciment                                | mii cm   |          |
|_______|_____________________________________________|__________|__________|
|  3.   | Balast                                      | mii cm   |          |
|_______|_____________________________________________|__________|__________|
|  4.   | Mixtura asfaltica                           | mii tone |          |
|_______|_____________________________________________|__________|__________|
|  5.   | Liant                                       | mii tone |          |
|_______|_____________________________________________|__________|__________|
|  6.   | Ciment asfaltic                             | mii tone |          |
|_______|_____________________________________________|__________|__________|
|  7.   | Podete si santuri                           | mii ml   |          |
|_______|_____________________________________________|__________|__________|
|  8.   | Podete:                                     |          |          |
|       | - dale L = 2,00 m                           | uap      |          |
|       | - dale L = 0,5 m                            | uap      |          |
|_______|_____________________________________________|__________|__________|
|  9.   | Solul de suprafata de la rambleu            | mii cm   |          |
|_______|_____________________________________________|__________|__________|
| 10.   | Demolare:                                   |          |          |
|       | - beton (podete, santuri, garduri, trotuare)| mii cm   |          |
|       | - beton armat (podete)                      | mii cm   |          |
|_______|_____________________________________________|__________|__________|
| 11.   | Lucrari de pod                              | uap/ml   |          |
|_______|_____________________________________________|__________|__________|

    NOTA:
    uap = unitate autovehicul de pasageri (in limba engleza pcu).

    8. Planificarea lucrarilor
 _____________________________________________________________________
|     Categoria de lucrari       | Data inceperii  | Data finalizarii |
|________________________________|_________________|__________________|
| Planificarea si proiectarea*1) | aprilie 2000    |  februarie 2001  |
|________________________________|_________________|__________________|
| Achizitii de terenuri          | aprilie 2000    |  aprilie 2001    |
|________________________________|_________________|__________________|
| Constructia                    | septembrie 2001 |  decembrie 2003  |
|________________________________|_________________|__________________|
| Darea in exploatare            | ianuarie 2004   |                  |
|________________________________|_________________|__________________|
    *1) Executate de Hyder Consultants, finantate prin Programul PHARE, si includ o evaluare completa a impactului asupra mediului.

    9. Analiza cost-beneficiu economico-social
    Scenariul pesimist a fost folosit pentru rata de crestere in traficul total. Acesta a fost estimat pe baza statisticilor de trafic din 1995 realizate de Administratia Nationala a Drumurilor: numaratori manuale in 4 puncte de pe drumul national DN 5.
                                      - unitati -
 _________________________________________________
|   Masini  |  Autobuze  |  Camioane  |   Total   |
|___________|____________|____________|___________|
|  249.481  |   59.722   |  198.338   |  507.541  |
|___________|____________|____________|___________|

    Pe aceasta baza a fost evaluat traficul viitor pe tipuri de vehicule.
 ___________________________________________
|   Perioada  | Scenariul ratei de crestere |
|             |   anuale (trafic total)     |
|_____________|_____________________________|
| 1995 - 2000 |           3,71%             |
| 2000 - 2005 |           4,56%             |
| 2005 - 2010 |           4,84%             |
| 2010 - 2015 |           4,78%             |
| 2015 - 2020 |           3,86%             |
| 2020 - 2025 |           3,23%             |
| 2025 - 2030 |           2,78%             |
|_____________|_____________________________|

    Submodelul COV (cost operare/vehicul) al modelului HDM III al Bancii Mondiale a fost utilizat impreuna cu relatiile viteza-flux, in scopul calcularii costurilor de operare/vehicul pe fiecare an:
    a) in cazul implementarii proiectului;
    b) in cazul in care proiectul nu este implementat.
    Diferenta COV dintre cele doua tipuri de cazuri determina beneficiile nete.
    In tabelul de mai jos sunt prezentate principalele concluzii (rata rentabilitatii economice - %):
                                                      - RRE (%) -
 _________________________________________________________________
| Beneficii rezultate din:                                        |
|_________________________________________________________________|
| a) trafic normal                                         | 29,9 |
| b) trafic normal si generat                              | 31,2 |
| c) trafic normal si generat + valoare reducere accidente | 31,4 |
| d) trafic normal si generat + valoare reducere accidente |      |
|    + economie de timp                                    | 33,6 |
|__________________________________________________________|______|

    10. Principalele elemente de analiza financiara
    Proiectul nu va genera venituri din taxe pe autostrada.
    11. Analiza impactului asupra mediului inconjurator
    Acest proiect face parte din clasa de dezvoltare prevazuta in anexa I la Directiva C.E.E. nr. 85/337 (Directiva C.E. nr. 97/11).
    O evaluare a impactului asupra mediului a fost realizata de consultantul local Iptana Search, ca parte a studiului de fezabilitate existent. Aceasta evaluare va fi revizuita si completata in conformitate cu procedurile Uniunii Europene de catre un consultant international, ca parte a revizuirii studiului de fezabilitate (finantat prin PHARE). Revizuirea, EIA si planul de atenuare a efectelor negative, inclusiv consultarea pe scara larga a publicului si dezvoltarea masurilor de siguranta a circulatiei, vor fi finalizate in luna februarie 2001.
    Pana in prezent Agentia de Protectie a Mediului Giurgiu a fost consultata in timpul studiului de fezabilitate, iar un anunt a fost publicat in ziarul national "Adevarul" la data de 10 decembrie 1998, invitand publicul sa isi exprime opinia.
    Consultarea altor autoritati relevante a fost finalizata si, in consecinta, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului a emis o autorizatie pentru lucrari la data de 9 martie 2000.
    Cu toate ca proiectul nu implica legaturi directe cu Bulgaria, se intentioneaza sa se consulte autoritatile bulgare competente.
    In final documentatia pentru licitatie va cuprinde si masuri de protectie a mediului, iar consultantii pentru supervizare vor fi direct implicati in monitorizarea acestor masuri.
    12. Costuri si asistenta
    Defalcarea costurilor
                                                                     - euro -
 ______________________________________________________________________________
|          Denumirea                      |  Costuri  |  Costuri   |   Total   |
|                                         |  totale   |neeligibile |  costuri  |
|                                         |fara T.V.A.|            | eligibile |
|_________________________________________|___________|____________|___________|
| Cost de planificare/proiectare          |  1.808.217|  567.241*2)|  1.808.217|
| Achizitii de terenuri*1)                |  1.447.619|  1.447.619 |           |
| Pregatirea santierului                  |    268.379|            |    268.379|
| Organizarea santierului                 |  2.670.973|            |  2.670.973|
| Lucrari principale                      | 40.477.321|            | 40.477.321|
| Asistenta tehnica (instruire si testare)|     13.990|            |     13.990|
| Supervizare pe parcursul implementarii  |  2.000.000|            |  2.000.000|
| Neprevazute*3)                          |  8.008.682|            |  8.008.682|
| Taxe/impozite publice                   |  6.158.292|6.158.292*4)|           |
| Altele (mutarea serviciilor)            |  3.102.856|            |  3.102.856|
|_________________________________________|___________|____________|___________|
| TOTAL:                                  | 66.085.981|   8.173.153| 57.912.828|
|_________________________________________|___________|____________|___________|
    *1) Costul pentru achizitii de terenuri prezentat este fara nici o taxa.
    *2) Costuri efectuate inainte de intocmirea cererii (inclusiv verificarea finantarii prin PHARE a studiului de fezabilitate si detaliile de proiectare).
    *3) Corect justificate si aplicate numai la articolele de buget mentionate.
    *4) Alte costuri neeligibile (taxe si impozite).

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Contributia sectorului privat
                                                                     - euro -
 ______________________________________________________________________________
|   Costul   |           Costuri eligibile               |          |          |
|   total    |                                           |          |          |
|____________|___________________________________________|          | Ponderea |
|            |  A  |Cheltuielile|   Alte    |   Costul   |Asistenta |asistentei|
|            |     | inainte de |cheltuieli |   total    |  ISPA    |   (%)    |
|            |     |    data    |neeligibile|  eligibil  |          |          |
|            |     | eligibila  |           |            |          |          |
|____________|_____|____________|___________|____________|__________|__________|
| 66.085.981 |  -  |  567.241   | 7.605.912 | 57.912.828 |43.434.621|    75    |
|____________|_____|____________|___________|____________|__________|__________|

    Rata asistentei: 75%

    13. Implicarea institutiilor financiare internationale
        Nu
    14. Conditii specifice privind masura
        Vezi memorandumul de finantare.

    ANEXA 2

                            PLANUL DE FINANTARE
         (bazat pe angajamentele de la bugetul Uniunii Europene)

    Titlul masurii: Largirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti - Giurgiu, Romania
    Nr. ISPA: 2000/RO/16/P/PT/002
                                                                       - euro -
 ____________________________________________________________________________
|            |            |            |             Cost eligibil           :
|    Anul    | Cost total |    Cost    |_____________________________________:
|            |            | neeligibil |       Total      |       ISPA       :
|____________|____________|____________|__________________|__________________:
|            |            |            |            |  %  |            |  %  :
|            |   1 = 2+3  |      2     |3=5+7+8+9+10|4=3/1|      5     |6=5/3:
|____________|____________|____________|____________|_____|____________|_____:
|    2000    | 52.868.784 |  6.538.522 | 46.330.262 |  88 | 34.747.696 | 75  :
|    2001    | 13.217.197 |  1.634.631 | 11.582.566 |  88 |  8.686.925 | 75  :
|    2002    |     -      |      -     |     -      |  -  |     -      |  -  :
|    2003    |     -      |      -     |     -      |  -  |     -      |  -  :
|    2004    |     -      |      -     |     -      |  -  |     -      |  -  :
|    2005    |     -      |      -     |     -      |  -  |     -      |  -  :
|    2006    |     -      |      -     |     -      |  -  |     -      |  -  :
|Nestructurat|            |            |            |     |            |     :
|  pe ani    |     -      |      -     |     -      |  -  |     -      |  -  :
|____________|____________|____________|____________|_____|____________|_____:
|   Total:   | 66.085.981 |  8.173.153 | 57.912.828 |  88 | 43.434.621 | 75  :
|____________|____________|____________|____________|_____|____________|_____:

 _____________________________________________________________   ____________
:   Anul     |                   Cost eligibil                | |            |
: |________________________________________________| |            |
: |               Autoritatea nationala            | |  Imprumut  |
: |________________________________________________| |    IFI*)   |
: |    Guvern   | Autoritate | Autoritate | Altele | |            |
: |             | regionala  |   locala   |        | |            |
:____________|_____________|____________|____________|________| |____________|
:            |             |            |            |        | |    |   %   |
: |      7      |      8     |      9     |   10   | | 11 |12=11/1|
:____________|_____________|____________|____________|________| |____|_______|
:    2000    |  11.582.566 |      -     |      -     |    -   | |  - |   -   |
:    2001    |   2.895.641 |      -     |      -     |    -   | |  - |   -   |
:    2002    |      -      |      -     |      -     |    -   | |  - |   -   |
:    2003    |      -      |      -     |      -     |    -   | |  - |   -   |
:    2004    |      -      |      -     |      -     |    -   | |  - |   -   |
:    2005    |      -      |      -     |      -     |    -   | |  - |   -   |
:    2006    |      -      |      -     |      -     |    -   | |  - |   -   |
:Nestructurat|             |            |            |        | |    |       |
:  pe ani    |      -      |      -     |      -     |    -   | |  - |   -   |
:____________|_____________|____________|____________|________| |____|_______|
:  Total:    |  14.478.207 |      -     |      -     |    -   | |  - |   -   |
:____________|_____________|____________|____________|________| |____|_______|
    *) De specificat.

    Figura 1 - Largirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti-Giurgiu, Romania - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 419 din 27 iulie 2001, la pagina 8.

    ANEXA 3.1

                       PREVEDERI FINANCIARE
                    privind implementarea ISPA

    SECTIUNEA I
    Forme si rate de asistenta

    (1) Asistenta Comunitatii prin ISPA poate fi sub forma de asistenta nerambursabila directa, de asistenta rambursabila sau orice alta forma de asistenta.
    Asistenta rambursata catre autoritatea de management sau catre alta autoritate publica va fi refolosita in acelasi scop.
    (2) Rata asistentei din partea Comunitatii, acordata prin ISPA, poate fi de pana la 75% din cheltuiala publica sau echivalenta, inclusiv cheltuielile facute de organismele ale caror activitati se incadreaza intr-un cadru legal sau administrativ care face ca acestea sa fie privite ca echivalente ale unor organisme publice. Comisia poate propune cresterea acestei rate pana la 85%, in special acolo unde considera ca o rata mai mare de 75% este necesara pentru indeplinirea unor masuri esentiale pentru atingerea obiectivelor generale ale ISPA.
    Rata asistentei si suma maxima a asistentei financiare nerambursabile ISPA vor fi specificate in memorandumul de finantare aferent masurii respective.
    In cazul asistentei rambursabile sau in cazul in care exista un interes special al Comunitatii, rata de asistenta trebuie redusa tinandu-se seama de:
    a) disponibilitatea cofinantarii;
    b) capacitatea masurii de a genera venituri; si
    c) aplicarea corespunzatoare a principiului "poluatorul plateste".
    (3) Masurile care genereaza venituri in conformitate cu paragraful (2) b) sunt cele care privesc:
    a) infrastructura a carei folosinta implica taxe provenite de la utilizatori;
    b) investitii productive in sectorul de mediu.
    Comisia a elaborat recomandari privind aplicarea principiului "poluatorul plateste".
    (4) Masurile privind studiile preliminare si asistenta tehnica pot fi finantate in mod exceptional in proportie de 100% din costurile totale.
    (5) Masurile acoperite de un memorandum de finantare vor fi implementate de tara beneficiara in stransa colaborare cu Comisia, care isi va pastra responsabilitatea pentru utilizarea fondurilor alocate.

    SECTIUNEA a II-a
    Angajamente

    (1) Comisia implementeaza cheltuielile prin ISPA in conformitate cu Reglementarea financiara aplicabila bugetului general al Comunitatii Europene, pe baza memorandumului de finantare care va fi incheiat intre Comisie si tara beneficiara.
    Totusi angajamentele bugetare anuale referitoare la asistenta acordata masurilor vor fi efectuate in unul dintre urmatoarele doua moduri:
    a) Angajamentele pentru masurile finantate prin ISPA, care vor fi realizate pe parcursul a 2 ani sau mai mult, trebuie, ca regula generala si sub rezerva pct. b), sa fie efectuate in rate anuale.
    Angajamentele pentru prima rata anuala vor fi facute de Comisie la semnarea memorandumului de finantare referitor la masura.
    Acest angajament nu va depasi totalul platii in avans, prevazuta la paragraful (2) din sectiunea a III-a de mai jos, si al asistentei financiare nerambursabile pentru cheltuielile estimate pentru primul an indicat in planul de finantare.
    Angajamentele pentru ratele anuale urmatoare trebuie sa se bazeze pe planul de finantare initial sau revizuit al masurii. Acestea vor fi acordate, in principiu, la inceputul fiecarui an financiar, dar nu mai tarziu de data de 1 aprilie a anului in discutie, cu conditia ca cheltuielile preconizate pentru anul urmator sa le justifice si ca progresul lucrarilor sa demonstreze ca proiectul avanseaza satisfacator catre finalizare si sub rezerva disponibilitatii resurselor bugetare.
    b) Pentru masurile cu o durata mai mica de 2 ani si pentru care asistenta Comunitatii nu depaseste 20 milioane euro un prim angajament de pana la 80% din totalul asistentei acordate poate fi facut cand Comisia semneaza memorandumul de finantare referitor la masura.
    Diferenta va fi angajata in conditiile in care progresul lucrarilor demonstreaza ca proiectul inainteaza satisfacator catre finalizare si sub rezerva disponibilitatii resurselor bugetare.
    (2) Cu exceptia cazurilor deplin justificate, asistenta angajata pentru o masura la care lucrarile fizice nu au inceput in intervalul de 2 ani de la data semnarii de catre Comisie a memorandumului de finantare referitor la masura va fi anulata.
    In orice caz Comisia trebuie sa informeze in timp util tara beneficiara si autoritatea desemnata atunci cand exista riscul unei anulari.

    SECTIUNEA a III-a
    Plati

    (1) Platile pot lua forma fie a unui avans, fie a unor plati intermediare sau a diferentei finale.
    Platile intermediare si plata diferentei finale trebuie sa se refere la cheltuieli certificate si platite, care trebuie sustinute de facturi primite sau de documente contabile cu valoare probativa echivalenta.
    (2) Platile in avans
    Ca regula generala, un avans de pana la 20% din totalul asistentei acordate prin ISPA, asa cum a fost initial decis, va fi platit autoritatii desemnate, astfel cum este definita la paragraful (9).
    Avansul este, ca regula generala, transferat in urmatoarele moduri:
    - o prima transa de pana la jumatate din valoarea avansului este platita cand tara beneficiara semneaza memorandumul de finantare;
    - diferenta este platita dupa semnarea primului contract, in mod normal primul contract de lucrari.
    Abaterile de la aceasta regula generala trebuie aprobate printr-o decizie a Comisiei in memorandumul de finantare referitor la masura.
    Intregul avans sau parti din acesta trebuie returnate de autoritatea desemnata, mentionata in paragraful (2), daca nici o cerere de plata nu a fost transmisa Comisiei in termen de 12 luni de la data la care a fost platit avansul. Valoarea avansului care trebuie returnat va fi stabilita de Comisie pe baza cheltuielilor eligibile facute efectiv. Returnarea avansului nu duce la anularea asistentei acordate de Comunitate.
    (3) Platile intermediare
    Platile intermediare sunt efectuate de Comisie catre autoritatea desemnata, la cererea acesteia, daca masura progreseaza satisfacator catre finalizare, si vor fi facute pentru a se rambursa cheltuielile efectuate si certificate, sub rezerva urmatoarelor conditii:
    - tara beneficiara a inaintat un raport care sa descrie progresul masurii din punct de vedere al indicatorilor fizici si financiari si conformitatea acesteia cu memorandumul de finantare, inclusiv, atunci cand este cazul, orice conditii specifice referitoare la asistenta;
    - s-au luat masuri in sensul indeplinirii observatiilor si recomandarilor autoritatilor de inspectie nationale si/sau comunitare;
    - au fost indicate masurile luate pentru corectarea oricaror probleme tehnice, financiare si legale care au aparut;
    - a fost analizata orice indepartare de la planul de finantare initial;
    - au fost descrise etapele parcurse pentru publicitatea masurii.
    Tara beneficiara va fi informata de Comisie daca nu a indeplinit una dintre conditiile stipulate mai sus.
    Va fi folosit modelul standard furnizat de Comisie pentru cererile de plata si pentru rapoartele de progres fizic si financiar.
    (4) Tarile beneficiare trebuie sa se asigure ca cererile de plata sunt inaintate Comisiei, ca regula generala, de 3 ori pe an, pana la 1 martie, 1 iulie si 1 noiembrie cel mai tarziu.
    (5) Suma totala a platilor efectuate conform paragrafelor (2) si (3) nu trebuie sa depaseasca 80% din totalul asistentei acordate. Comisia poate mari acest procent pana la 90% in cazuri justificate.
    (6) Plata diferentei finale din asistenta acordata de Comunitate
    Plata diferentei finale din asistenta acordata de Comunitate, calculata pe baza cheltuielilor certificate si intr-adevar efectuate, va fi facuta daca:
    - masura a fost realizata in conformitate cu obiectivele sale;
    - masura a indeplinit conditiile sale specifice, astfel cum sunt mentionate in memorandumul de finantare;
    - raportul final mentionat in sectiunea a V-a a fost inaintat Comisiei;
    - autoritatea desemnata sau organismul mentionat in paragraful (2) a inaintat Comisiei o cerere de plata, in termen de 6 luni de la data limita de finalizare a lucrarii, pentru cheltuielile specificate in memorandumul de finantare;
    - tara beneficiara certifica Comisiei ca informatiile furnizate in cererea de plata si in raport sunt corecte;
    - tara beneficiara a transmis Comisiei declaratia mentionata in apendicele B la anexa nr. III.4;
    - toate masurile de informare si publicitate stabilite de Comisie, prevazute in anexa nr. III.6, au fost implementate;
    - cand managementul asistentei acordate pentru o masura este conferit agentiilor de implementare din tarile beneficiare in sistem descentralizat, tarile beneficiare furnizeaza Comisiei toate informatiile necesare pentru a verifica daca regulile Comunitatii privind achizitiile publice au fost indeplinite, in special cele care privesc publicarea anunturilor de licitatie si transmiterea rapoartelor de evaluare a ofertelor si de adjudecare a contractului, si daca au fost respectate toate conditiile specificate in memorandumul de finantare.
    (7) Daca raportul final mentionat mai sus nu este transmis Comisiei in termen de 6 luni de la data de finalizare a lucrarilor si de efectuare a platilor, astfel cum este specificata in memorandumul de finantare, partea de asistenta care reprezinta diferenta finala pentru acea masura va fi anulata.
    (8) Cererile pentru platile intermediare si pentru plata finala prezentate de tara beneficiara sunt insotite de o declaratie a responsabilului national cu autorizarea, care specifica numai platile legate de cheltuielile sustinute de facturile primite sau de alte documente contabile cu valoare probativa si care sunt conforme prevederilor care guverneaza eligibilitatea cheltuielilor pentru proiectele finantate prin ISPA, astfel cum sunt specificate in anexa nr. III.2.
    (9) Rata asistentei acordate de Comisie prin acest memorandum de finantare va fi facuta catre o entitate centrala, Fondul National, desemnata de tara beneficiara sa primeasca asemenea plati. Ca regula generala, platile trebuie facute de Comisie intr-un singur cont bancar desemnat de tara beneficiara, nu mai tarziu de doua luni de la primirea unei cereri valide si complete de plata. Acest termen limita nu se aplica pentru plata avansului. Fondul National trebuie sa transfere cat de repede posibil si in totalitate contributia ISPA catre organismele responsabile cu implementarea.
    (10) Fondul National, condus de responsabilul national cu autorizarea (RNA), va avea intreaga responsabilitate pentru managementul fondurilor in cadrul tarii beneficiare. RNA va fi, de asemenea, responsabil pentru returnarea catre Comisie a oricaror fonduri platite in plus sau nejustificat.
    Responsabilitatile responsabilului national cu autorizarea sunt stabilite in memorandumul de intelegere incheiat intre Comisie si tarile beneficiare.

    SECTIUNEA a IV-a
    Folosirea euro

    (1) Sumele cuprinse in aplicatiile pentru asistenta impreuna cu planul de finantare relevant vor fi prezentate in euro.
    (2) Sumele privind asistenta si planurile de finantare aprobate de Comisie vor fi exprimate in euro.
    (3) Declaratiile de cheltuieli care justifica cererile de plata corespunzatoare trebuie exprimate in euro.
    Rata de schimb care va fi folosita trebuie sa fie rata financiara contabila a Comisiei, aplicabila pentru luna in care declaratia de cheltuieli a fost inregistrata in documentele contabile ale autoritatilor responsabile cu managementul financiar al proiectului. Rata lunara de schimb este fixata conform prevederilor art. 1 (2) din Reglementarea Comisiei (EURATOM, ECSC, EC) nr. 3418/93 care stabileste regulile detaliate de implementare a unor prevederi ale Reglementarii financiare din 21 decembrie 1977. Rata de schimb este rata din penultima zi lucratoare a lunii precedente pentru care ratele sunt stabilite. Comisia va informa autoritatile responsabile cu privire la aceasta rata*1).
    (4) Platile asistentei financiare acordate de Comisie trebuie facute in euro catre autoritatea desemnata de tara beneficiara in acest sens.
------------
    *1) http://europa.eu.int/comm/dg19/infoeuro/fr/index.htm

    SECTIUNEA a V-a
    Raportul final

    Autoritatea sau organismul responsabil cu implementarea masurii trebuie sa transmita Comisiei un raport final in termen de cel mult 6 luni de la finalizarea masurii. Raportul final va contine urmatoarele:
    a) descrierea lucrarilor efectuate, insotita de indicatori fizici, cuantificari ale cheltuielilor pe categorii de lucrari si masurile luate cu privire la clauzele specifice continute in decizia de acordare a asistentei financiare nerambursabile;
    b) certificatul de conformitate a lucrarilor cu decizia de acordare a asistentei financiare nerambursabile;
    c) o prima evaluare a gradului de indeplinire a rezultatelor prevazute, mai ales cu privire la:
    - data efectiva de implementare a masurii;
    - indicarea modului in care masura va fi administrata dupa finalizare;
    - confirmarea, daca este necesar, a previziunilor financiare, in special a celor legate de costurile de operare si veniturile asteptate;
    - confirmarea previziunilor socioeconomice, in special a costurilor si beneficiilor asteptate;
    - indicarea actiunilor luate pentru a se asigura protectia mediului si costurile acestora, inclusiv concordanta cu principiul "poluatorul plateste";
    - data la care masura finantata devine operationala;
    d) informatii referitoare la actiunile de publicitate.

    SECTIUNEA a VI-a
    Amendamente la memorandumul de finantare

    (1) Daca cheltuiala publica sau echivalenta intr-adevar efectuata difera de cheltuiala planificata initial, asistenta acordata de Comunitate va fi modificata luandu-se in calcul aceasta, dar nu trebuie sa depaseasca suma maxima stabilita in memorandumul de finantare.
    O schimbare a ratei asistentei Comunitatii fata de rata acordata initial sau fata de asistenta financiara nerambursabila maxima va necesita o modificare a memorandumului de finantare conform procedurilor descrise in paragraful (3).
    (2) Daca atunci cand planul de finantare a unui proiect este amendat angajamentele si/sau platile Comunitatii depasesc deja sumele mentionate in planul de finantare amendat, Comisia va opera ajustarile necesare, tinand seama de suma supraangajata sau supraplatita, cand autorizeaza prima operatiune financiara (angajare sau plata) dupa acel amendament.
    (3) Orice amendament la memorandumul de finantare se va face in conformitate cu urmatoarele proceduri:
    a) amendamentele care impun o modificare substantiala a obiectivelor sau a caracteristicilor proiectului ori o schimbare substantiala in planul de finantare sau in programul cheltuielilor trebuie facute printr-un memorandum de finantare, ca raspuns la solicitarea tarii beneficiare sau la initiativa Comisiei dupa consultarea cu tara beneficiara. Definitia modificarii "substantiale" este data in prevederile referitoare la eligibilitatea cheltuielilor;
    b) in cazul altor amendamente tara beneficiara va trimite Comisiei o propunere in acest sens. Comisia va face observatiile necesare sau isi va transmite acordul in termen de cel mult 20 de zile lucratoare de la primirea propunerii. Amendamentul va fi adoptat dupa ce Comisia si-a dat acordul. Comitetul de management ISPA va fi informat despre aceste amendamente;
    c) nici o modificare in cheltuiala anuala mai mica de 25% din totalul cheltuielilor planificate pentru proiect nu va fi considerata o modificare substantiala a planului de finantare si a programului de cheltuieli.

    SECTIUNEA a VII-a
    Controlul financiar

    (1) Un audit financiar corespunzator, intern si extern, va fi indeplinit, in conformitate cu standardele de audit internationale acceptate, de catre autoritatile nationale competente de control financiar, care trebuie sa fie independente pentru a-si putea desfasura functia. In fiecare an un plan de audit si un rezumat al concluziilor auditului efectuat trebuie transmise Comisiei. Rapoartele de audit vor fi puse la dispozitie Comisiei.
    (2) Fara a prejudicia verificarile efectuate de tarile beneficiare, serviciile Comisiei si Curtea Auditorilor pot, prin propriul lor personal sau prin reprezentanti autorizati corespunzator, sa efectueze pe teren audituri tehnice si financiare, inclusiv verificari prin sondaj si audituri finale.
    (3) Tara beneficiara trebuie sa se asigure ca atunci cand personalul Comisiei sau reprezentantii ei corespunzator autorizati si/sau Curtea Auditorilor efectueaza verificari, aceste persoane au dreptul sa inspecteze pe loc toate documentatiile relevante si care au legatura cu elementele finantate prin memorandumul de finantare. Tarile beneficiare trebuie sa sprijine serviciile Comisiei si Curtea Auditorilor sa isi efectueze auditurile referitoare la utilizarea fondurilor acordate prin ISPA.
    (4) Implementarea detaliata a prevederilor principiilor controlului financiar, impreuna cu intelegerile privind cooperarea si coordonarea programarii si metodologiei controlului dintre Comisie si tarile beneficiare sunt specificate in anexa nr. III.4.

    SECTIUNEA a VIII-a
    Recuperarea platilor necuvenite

    (1) Daca implementarea unei masuri nu justifica fie o parte, fie toata asistenta alocata, Comisia va conduce o examinare completa a cazului, in special cerand tarii beneficiare sa isi faca cunoscute observatiile intr-un interval specificat de timp si sa corecteze orice neregula.
    (2) Ca urmare a examinarii mentionate la paragraful (1) Comisia poate reduce, suspenda sau anula asistenta referitoare la masura in cauza, daca examinarea dezvaluie nereguli, o combinare necorespunzatoare a fondurilor sau neindeplinirea uneia dintre conditiile specificate in memorandumul de finantare si in special orice modificare semnificativa care afecteaza natura sau conditiile de implementare a masurii si pentru care acordul Comisiei nu a fost cerut. Orice reducere sau anulare a asistentei implica recuperarea sumelor platite.
    (3) Cand Comisia considera ca o neregularitate nu a fost corectata sau ca o parte ori intreaga operatiune nu justifica fie numai o parte, fie intreaga asistenta acordata acesteia, Comisia trebuie sa examineze corespunzator cazul si sa solicite tarii beneficiare sa isi inainteze observatiile intr-o perioada specificata. Dupa examinare, daca tara beneficiara nu a luat masurile corective necesare, Comisia poate:
    a) sa reduca sau sa anuleze orice avans;
    b) sa anuleze o parte sau intreaga asistenta acordata masurii.
    Comisia va hotari masura corectoare tinand seama de natura neregulii si de existenta oricaror deficiente in sistemele de management si control.
    (4) Orice suma platita gresit trebuie returnata Comisiei de autoritatea definita in paragraful (9) din sectiunea a III-a. Daca aceasta autoritate nu returneaza suma datorata Comisiei, tara beneficiara trebuie sa ramburseze aceasta suma Comisiei. Dobanda aplicata conturilor pentru intarzierile de plata trebuie aplicata sumelor nereturnate in conformitate cu regulile specificate in Reglementarea financiara care guverneaza bugetul Comunitatii.

    SECTIUNEA a IX-a
    Managementul

    (1) Comisia trebuie sa ceara tarilor beneficiare:
    a) sa stabileasca incepand cu data de 1 ianuarie 2000, dar in orice caz nu mai tarziu de 1 ianuarie 2002, sistemele de management si control care asigura:
    - implementarea corespunzatoare a asistentei acordate prin acest memorandum de finantare, in conformitate cu principiile unui management financiar solid;
    - separarea functiilor de management si control;
    - ca declaratiile de cheltuieli prezentate Comisiei sunt corecte si provin dintr-un sistem contabil bazat pe documente justificative care sunt disponibile pentru verificare;
    b) sa verifice regulat ca masurile finantate de Comunitate au fost corect realizate;
    c) sa previna neregulile si sa ia masuri impotriva acestora;
    d) sa recupereze orice sume pierdute ca rezultat al neregulilor sau neglijentei.
    (2) Sistemele de management si control ale tarilor beneficiare trebuie sa furnizeze un sistem corespunzator de audituri, astfel cum este definit in apendicele A la anexa nr. III.4, pentru a permite in special:
    - regularizarea inchiderii conturilor sintetice ale Comisiei cu inregistrarile contabile si cu documentele justificative de la diferitele niveluri administrative;
    - verificarea transferurilor fondurilor comunitare disponibile si ale altor fonduri;
    - examinarea planurilor tehnice si de finantare ale proiectului, a rapoartelor de progres, procedurilor de licitatie si contractare la diferite niveluri administrative.

    SECTIUNEA a X-a
    Monitorizarea

    Tarile beneficiare si Comisia vor asigura implementarea si monitorizarea in conformitate cu urmatoarele prevederi:
    (1) Infiintarea comitetelor de monitorizare trebuie sa aiba loc in urma unei intelegeri intre tarile beneficiare implicate si Comisie. Autoritatile si organismele desemnate de tara beneficiara, Comisie si, unde este cazul, de B.E.I. si/sau alte institutii cofinantatoare vor fi reprezentate in aceste comitete. Vor fi de asemenea reprezentate in asemenea comitete si autoritatile regionale sau locale si societatile private, in cazul in care acestea au competenta necesara pentru executarea unui proiect si daca sunt direct implicate in acest proiect.
    (2) Monitorizarea va fi facuta pe baza unor proceduri de raportare convenite in comun, de verificare prin sondaj si, daca este necesar, prin infiintarea unor comitete ad-hoc. Indicatorii se vor referi la caracterul specific al proiectului si la obiectivele acestuia. Acestia vor fi stabiliti astfel incat sa arate stadiul atins in executarea masurii in relatie cu planul si cu obiectivele propuse initial si progresul realizat in domeniul managementului si in alte probleme legate de acesta.
    (3) a) Pentru fiecare masura coordonatorul national ISPA trebuie sa inainteze Comisiei rapoarte de progres in ultimele 3 luni pana la sfarsitul fiecarui an intreg de implementare.
    b) Pentru intalnirile comitetelor de monitorizare coordonatorul national ISPA trebuie sa inainteze rapoarte de progres conform modelului standard furnizat de Comisie. Raportul trebuie sa intre in posesia Comisiei cu 15 zile lucratoare inaintea intalnirii programate.
    (4) Pe baza rezultatelor monitorizarii si tinand seama de observatiile comitetului de monitorizare, Comisia va ajusta sumele si conditiile de acordare a asistentei aprobate initial, precum si planul de finantare prevazut, daca este necesar, la propunerea tarilor beneficiare.
    Comisia va intocmi aranjamentele corespunzatoare pentru aceste modificari, in functie de natura si de importanta lor.

    SECTIUNEA a XI-a
    Transparenta in adjudecarea contractelor

    (1) Procedura care trebuie urmata pentru acordarea contractelor de lucrari, achizitii sau servicii va respecta principiile-cheie stabilite in titlul IX din Reglementarea financiara aplicabila bugetului general al Uniunii Europene.
    (2) a) Participarea la procedurile de licitatie trebuie sa fie deschisa si pe baze egale pentru toate persoanele fizice sau juridice pentru care este aplicabil tratatul si tuturor persoanelor fizice sau juridice din tarile beneficiare ISPA.
    Prin urmare, se va cere ofertantilor sa isi declare nationalitatea si sa prezinte in sprijinul acesteia probe normal acceptate de propria legislatie.
    b) In cazurile justificate corespunzator, cum ar fi cofinantarea de la institutii financiare internationale, si dupa o examinare facuta din timp de Comitetul de management ISPA, Comisia poate permite nationalilor unor terte tari sa participe la licitatia pentru contracte.
    (3) a) Tarile beneficiare vor lua toate masurile necesare pentru a asigura o participare cat mai mare. Pentru aceasta si cand valoarea contractelor o cere, ele trebuie sa asigure publicarea in avans a invitatiei de participare la licitatie in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene si in "Monitorul Oficial" din tarile beneficiare.
    b) Se vor elimina, de asemenea, orice practici discriminatorii si specificatii tehnice care pot sa limiteze participarea pe baze egale a tuturor persoanelor fizice sau juridice din tarile membre sau din tarile beneficiare.
    c) In plus informatia trebuie lansata pe Internet intr-o forma transparenta.
    (4) Procedurile detaliate privind licitatiile si contractele sunt stabilite in Sistemul descentralizat de implementare (DIS), manual infiintat pentru programul PHARE.

    SECTIUNEA a XII-a
    Transparenta in contabilitate si in rapoartele proiectelor

    Tara beneficiara trebuie sa se asigure ca pentru masura la care se refera memorandumul de finantare toate organismele publice sau private implicate in managementul si in implementarea operatiunilor au fie un sistem separat de contabilitate, fie o codificare contabila adecvata a tuturor tranzactiilor implicate, ceea ce va facilita verificarea de catre Comisie si de catre autoritatile nationale de control a cheltuielilor efectuate. De asemenea, trebuie sa se asigure ca toate cheltuielile sunt corect atribuite proiectului in cauza.
    Autoritatile responsabile vor asigura accesul la toate documentele justificative cu privire la cheltuielile pentru fiecare proiect pe o perioada de 5 ani dupa efectuarea ultimei plati pentru proiectul respectiv.

    SECTIUNEA a XIII-a
    Evaluarea ex-post

    Prin evaluarea ex-post se vor analiza atat utilizarea resurselor, cat si randamentul si eficienta asistentei si a impactului sau, precum si factorii ce contribuie la succesul sau esecul implementarii masurilor, realizarilor si rezultatelor.
    Dupa finalizarea masurilor Comisia si tarile beneficiare vor evalua modul in care acestea au fost indeplinite, inclusiv randamentul si eficienta utilizarii resurselor. Evaluarea va cuprinde si impactul real al implementarii lor pentru a se stabili daca obiectivele initiale au fost atinse. Printre altele, aceasta evaluare se va referi si la contributia masurilor la implementarea politicilor Comunitatii in domeniul mediului sau contributia acestora la politicile privind reteaua transeuropeana extinsa si transportul in comun. De asemenea, ele vor evalua si impactul masurilor asupra mediului.

    ANEXA 3.2

                           PREVEDERI
privind eligibilitatea cheltuielilor pentru masurile finantate prin ISPA

    SECTIUNEA I
    Domeniul cheltuielilor

    ISPA acorda asistenta pentru urmatoarele masuri:
    1. proiecte de mediu care dau posibilitatea tarilor beneficiare sa se alinieze la cerintele legilor Comunitatii privind protectia mediului si la obiectivele Parteneriatului de Preaderare;
    2. proiectele de infrastructura in transport, care promoveaza o mobilitate sustinuta, si, in particular, cele care constituie proiecte de interes comun in baza criteriilor Deciziei C.E. nr. 1692/96*2) si acelea care permit tarilor beneficiare sa se conformeze obiectivelor Parteneriatului de Preaderare; acesta include interconectarea si interoperabilitatea retelelor nationale la retelele transeuropene si accesul la aceste retele;
    3. studii preliminare, evaluari si masuri de asistenta tehnica, inclusiv actiunile de informare si publicitate legate de proiectele eligibile. Acestea includ asistenta tehnica si administrativa in beneficiul mutual al Comisiei si al tarilor beneficiare, care nu sunt in mod normal in sarcina administratiei publice nationale, acoperind identificarea, pregatirea, managementul, monitorizarea, auditul si supervizarea proiectelor.
    Regulile specificate in sectiunile II - XII de mai jos, referitoare la proiectele mentionate la pct. 1 si 2 de mai sus, sunt totusi aplicate prin analogie si deciziilor pentru proiectele mentionate la pct. 3.
------------
    *2) Decizia C.E. nr. 1692/96 a Parlamentului European si a Consiliului din 23 iulie 1996 privind directivele Comunitatii pentru dezvoltarea retelei de transport transeuropean.

    SECTIUNEA a II-a
    Definitii si concepte de baza

    1. Conceptul de proiect, etape ale proiectului si grupurile de proiecte
    In scopul prevazut de acest document, se vor aplica urmatoarele definitii:
    a) un proiect reprezinta o serie de lucrari indivizibile economic in scopul atingerii unei functii tehnice precise si cu un scop clar identificat;
    b) o etapa independenta tehnic si financiar reprezinta o etapa care poate fi identificata ca operationala in intregul sau.
    O etapa poate acoperi, de asemenea, studiile preliminare, de fezabilitate sau tehnice necesare pentru indeplinirea unui proiect;
    c) pot fi grupate proiectele care indeplinesc urmatoarele conditii:
    - trebuie sa fie localizate pe acelasi curs de apa sau in aceeasi arie de captare ori sa fie situate de-a lungul aceluiasi coridor de transport;
    - trebuie cuprinse in acelasi plan global privind cursul de apa sau aria de captare ori coridorul, in scopuri bine identificate;
    - trebuie supervizate de un organism responsabil cu coordonarea si monitorizarea grupului de proiecte, in cazurile in care proiectele sunt derulate de autoritati competente diferite.
    2. Organismul responsabil cu implementarea
    a) Pentru proiectele finantate prin ISPA organismul responsabil cu implementarea este organismul responsabil cu licitatiile si contractarile. Acest organism este specificat in pct. 3 din anexa nr. I la memorandumul de finantare.
    Ca o consecinta, orice schimbare a organismului responsabil cu implementarea unui proiect trebuie sa fie aprobata de Comisie printr-un memorandum de finantare.
    b) In mod normal prin acest organism se intelege beneficiarul final al asistentei acordate prin ISPA. Numai acest organism efectueaza cheltuieli eligibile.
    c) Totusi acest organism poate delega implementarea altui organism care poate, de asemenea, sa efectueze cheltuieli eligibile. In asemenea cazuri Comisia trebuie informata despre tipul delegarilor propuse si trebuie sa primeasca o copie de pe documentele relevante.
    3. Conceptul de administratie publica
    Administratia publica poate cuprinde urmatoarele trei niveluri de guvernamant:
    - organisme de guvernamant centrale (nivel national);
    - organisme de guvernamant regionale;
    - organisme de guvernamant locale.
    In plus, acest concept poate include si organismele a caror activitate poate intra intr-un cadru legal sau administrativ in virtutea faptului ca sunt privite ca echivalent al unor organisme publice.
    4. Implementarea si perioada de implementare a unui proiect
    a) Implementarea unui proiect cuprinde toate etapele de la planificarea preliminara (incluzand studiul variantelor) pana la finalizarea proiectului aprobat si pana la masurile de publicitate pentru un proiect finantat.
    b) Memorandumul de finantare se poate aplica uneia sau mai multor etape mentionate mai sus.
    c) Perioada de implementare a proiectului reprezinta, ca regula generala, perioada necesara pentru finalizarea etapelor sus-mentionate pana in momentul in care proiectul devine complet operational si obiectivul fizic descris in memorandumul de finantare a fost finalizat/definitivat.
    5. Evidenta documentelor si transparenta
    Orice cheltuiala declarata Comisiei trebuie sa se bazeze pe intelegeri legale obligatorii si/sau pe documente. Este imperativa existenta unei evidente documentare corespunzatoare.
    In scopul maximizarii transparentei si pentru a permite controlul Comisiei si/sau al autoritatii nationale competente de control financiar asupra cheltuielilor, fiecare tara beneficiara trebuie sa se asigure ca orice organism implicat in managementul si implementarea proiectelor a stabilit o evidenta contabila separata referitoare la proiectul descris in memorandumul de finantare.
    6. Cheltuieli
    Cheltuielile trebuie raportate la platile certificate si facute efectiv de organismul responsabil cu implementarea, sustinute de facturi platite sau de documente contabile cu valoare probativa echivalenta.
    Documentul contabil cu valoare probativa echivalenta reprezinta orice document transmis de autoritatea definita la pct. 2 din aceasta sectiune pentru a demonstra ca intrarile contabile ofera o imagine adevarata si corecta a tranzactiilor reale implicate, in concordanta cu practicile contabile standard. Este necesara o aprobare prealabila a Comisiei atunci cand se folosesc documente contabile cu valoare probativa echivalenta.

    SECTIUNEA a III-a
    Principalele categorii de cheltuieli eligibile

    Ca regula generala, cheltuielile legate de:
    - studiile de fezabilitate;
    - planificare si proiectare, inclusiv studiul privind impactul asupra mediului;
    - pregatirea terenului;
    - constructii;
    - utilaje si instalatii implicate permanent in proiect;
    - testare si instruire;
    - managementul proiectului;
    - masurile compensatorii si de reducere a impactului asupra mediului;
    - alte tipuri de cheltuieli specificate in memorandumul de finantare;
    - masurile luate ca urmare a prevederilor anexei nr. III.6 privind informarea si publicitatea
sunt subiecte eligibile pentru competentele prezentate mai jos.

    SECTIUNEA a IV-a
    Studii de fezabilitate, planificarea si proiectarea proiectului

    1. Cheltuieli legate de studiile de fezabilitate, planificarea si proiectarea proiectelor
    a) Cheltuielile legate de studiile de fezabilitate, planificare, incluzand studiile privind impactul asupra mediului, expertize legate de proiect si proiectarea proiectelor sunt, ca regula generala, eligibile, cu conditia ca aceste cheltuieli sa fie direct legate de unul sau mai multe proiecte si sa fie aprobate in mod special printr-un memorandum de finantare.
    b) In cazurile in care mai multe proiecte se deruleaza prin acelasi contract sau cand organismul responsabil cu implementarea exercita functiile de mai sus pe cont propriu, acestea trebuie contabilizate printr-un sistem contabil separat si transparent al proiectului, bazat pe documente contabile sau pe documente cu valori probative echivalente (de exemplu, cu ajutorul sistemului de alocare a timpului).
    2. Implicarea administratiei publice
    In cazurile in care functionarii din administratia publica sunt implicati in activitatile mentionate la pct. 1 a) din aceasta sectiune, cheltuielile pot fi acceptate ca eligibile de catre Comisie in cazuri clar justificate si in concordanta cu urmatoarele criterii:
    - functionarul a renuntat temporar la statutul sau de functionar in administratia publica;
    - cheltuielile trebuie sa aiba la baza un contract privind unul sau mai multe proiecte specificate; in cazul in care un contract se refera la mai multe proiecte costurile trebuie sa fie alocate intr-un mod transparent (de exemplu, cu ajutorul programarilor in timp);
    - cheltuielile trebuie sa fie direct legate de unul sau de mai multe proiecte individuale avute in vedere;
    - contractul trebuie sa fie limitat in timp si nu trebuie sa depaseasca data limita stabilita pentru finalizarea proiectului;
    - sarcinile care trebuie indeplinite pentru acel contract nu trebuie sa acopere atributii administrative generale, cum sunt cele specificate la pct. 1 din sectiunea a VIII-a;
    - dispozitiile nu trebuie sa fie folosite pentru a ocoli procedurile de achizitii publice ale Comunitatii.

    SECTIUNEA a V-a
    Pregatirea terenului si constructiile

    a) In cazurile in care organismul responsabil cu implementarea executa pregatirea terenului si lucrarile de constructie sau parti din acestea pe cont propriu, costurile trebuie contabilizate printr-un sistem contabil separat si transparent al proiectului, bazat pe documente contabile sau pe documente cu valoare probativa echivalenta.
    In cazul in care sunt implicati functionari ai administratiei publice se aplica prevederile specificate la pct. 2 din sectiunea a IV-a.
    b) Costurile eligibile trebuie sa includa doar costurile reale aparute dupa datele specificate la pct. 1 din sectiunea a X-a si legate direct de proiect. Costurile eligibile pot include toate sau numai unele dintre urmatoarele categorii:
    - costuri privind munca (salarii brute si nete);
    - cheltuieli pentru utilizarea durabila a echipamentelor pe perioada constructiilor;
    - costuri de productie folosite pentru implementarea proiectului;
    - costuri de functionare si alte categorii de cheltuieli, daca sunt in mod specific justificate; acestea trebuie alocate in mod echitabil, in concordanta cu standardele contabile general recunoscute;
    - cheltuielile de functionare impuse nu sunt eligibile in cazul in care organismul mentionat la pct. a) de mai sus este inclus in administratia publica.
    c) Ca regula generala, costurile trebuie sa fie evaluate la pretul pietei.

    SECTIUNEA a VI-a
    Achizitii, inchirieri de echipamente si active necorporale (licente, software etc.)

    1. Echipamentul durabil care este parte a cheltuielilor de capital din cadrul proiectului
    a) Cheltuielile privind achizitiile sau productia de utilaje si echipamente care vor fi permanent instalate si fixate in proiect sunt eligibile daca sunt cuprinse in inventarul echipamentului durabil de catre organismul specificat la pct. 2 din sectiunea a II-a si sunt considerate ca fiind cheltuieli de capital, in concordanta cu conventiile standard de contabilitate.
    b) Fara a prejudicia prevederile pct. 3 din sectiunea a IX-a, inchirierea acestor echipamente este considerata ca parte a costurilor de operare si este neeligibila.
    2. Achizitiile de active necorporale
    Achizitiile si utilizarea activelor necorporale, ca de exemplu patentele, sunt eligibile daca sunt necesare pentru implementarea proiectului.
    3. Echipamente utilizate pentru implementarea proiectului
    a) In cazul in care organismul responsabil cu implementarea executa pregatirea terenului si lucrarile de constructie sau o parte din acestea pe cont propriu, cheltuielile privind achizitiile sau productia echipamentelor care sunt angajate pe perioada fazei de implementare a proiectului nu sunt eligibile.
    b) Echipamentele durabile, care sunt in mod expres achizitionate sau produse pentru implementarea proiectului, pot fi considerate eligibile daca acestea sunt fara valoare economica ori sunt distruse dupa folosinta si daca sunt specificate in memorandumul de finantare.
    4. Echipamentele durabile utilizate de administratia publica
    a) Cheltuielile privind achizitia sau inchirierea de echipamente durabile utilizate de administratia publica nu sunt eligibile.
    b) Fara a prejudicia prevederile pct. 2 sau 3 din sectiunea a VIII-a, cheltuielile privind echipamentul sau cele necesare pentru inchirierea acestuia, utilizat de administratia publica ca urmare a sarcinilor privind monitorizarea si supervizarea, pot fi eligibile numai cu acordul Comisiei.

    SECTIUNEA a VII-a
    Achizitionarea terenului si taxa pe valoarea adaugata

    Cheltuielile cu achizitionarea terenului si taxa pe valoarea adaugata (T.V.A.) nu sunt eligibile.

    SECTIUNEA a VIII-a
    Cheltuieli administrative

    1. Principii generale
    Ca regula generala, cheltuielile administratiei publice, inclusiv salariile functionarilor de la nivel national, regional si local, nu sunt eligibile pentru asistenta (inclusiv asistenta tehnica), cu exceptia cheltuielilor clar fundamentate provenite din obligatiile ce revin pentru realizarea controalelor financiare, monitorizarea financiara si fizica, evaluarea si prevenirea neregulilor si a cheltuielilor care intra sub incidenta obligatiilor de recuperare a sumelor pierdute.
    Cu exceptia Fondului National, costurile care includ salariile legate de angajarea temporara, la initiativa Comisiei, a personalului temporar, fie functionari publici, fie proveniti din sectorul privat, pentru lucrari privind managementul, urmarirea, evaluarea si controlul sunt eligibile prin masuri de asistenta tehnica, astfel cum sunt definite la pct. 3 din sectiunea I.
    Echipamentul pentru monitorizare poate fi eligibil daca acest lucru este permis in mod specific printr-o masura de asistenta tehnica mentionata in memorandumul de finantare.
    2. Comitetul de organizare si monitorizare
    a) Fara a prejudicia prevederile pct. 1 de mai sus, cheltuielile aparute in organizarea procesului de monitorizare sunt eligibile prin prezentarea unor documente justificative.
    b) Ca regula generala, costurile permise includ una sau mai multe dintre urmatoarele categorii:
    - servicii de traducere;
    - inchirierea de sali de conferinta si aranjamentele auxiliare;
    - inchirierea de echipamente audio-video si alte echipamente electronice necesare;
    - procurarea documentatiei si a facilitatilor aferente;
    - taxe pentru participarea expertilor;
    - cheltuieli pentru calatorii.
    c) Salariile si alocatiile pentru functionarii din administratia publica, intervenite in acest context, nu sunt eligibile.
    3. Intalniri la cererea Comisiei
    Regulile prevazute la pct. 2 de mai sus pot fi aplicate prin analogie la organizarea de intalniri ad-hoc la cererea Comisiei.

    SECTIUNEA a IX-a
    Alte tipuri de cheltuieli

    1. Managementul si supervizarea proiectului
    Cheltuielile referitoare la managementul si supervizarea proiectului sunt, ca regula generala, eligibile. Sunt aplicate prevederile specificate la pct. 1 si 2 din sectiunea a IV-a.
    2. Costuri financiare
    Nici un tip de costuri financiare legate de realizarea proiectului nu este eligibil; acestea privesc in particular dobanzile pentru finantarea intermediara, comisioane bancare, comisioane de garantie etc.
    Garantiile bancare legate de imprumuturile bancare folosite pentru finantarea proiectului pot fi eligibile cu acordul Comisiei.
    3. Tehnici financiare care nu implica un transfer imediat al activelor proprii
    Fara a prejudicia prevederile pct. 2, tehnicile financiare care nu necesita implicarea imediata a transferului activelor proprii pot fi considerate eligibile daca sunt justificate si aprobate in memorandumul de finantare.
    Tarile beneficiare trebuie sa demonstreze printr-o analiza a riscurilor ca tehnicile folosite sunt mai avantajoase din punct de vedere economic decat achizitionarea directa a unor bunuri.
    4. Cheltuieli de operare, costuri curente ale proiectelor finantate
    a) Nici un tip de costuri de operare aparute dupa finalizarea proiectului nu este eligibil.
    b) Ca exceptie de la prevederile pct. a) de mai sus, cheltuielile pentru pregatirea personalului pentru operare si testarea proiectului si a echipamentelor pot fi luate in considerare ca fiind cheltuieli eligibile pentru o anumita perioada definita in memorandumul de finantare.
    c) Principiile definite la pct. a) si b) de mai sus sunt valabile, de asemenea, pentru o componenta individuala completa a unui proiect sau a unui grup de proiecte, chiar si in cazul in care intregul proiect nu a fost inca finalizat.
    5. Masuri de publicitate si informare
    Cheltuielile pentru masurile luate in conformitate cu prevederile anexei nr. III.6 privind informarea si publicitatea sunt eligibile.

    SECTIUNEA a X-a
    Perioada de eligibilitate

    1. Limita initiala de timp privind eligibilitatea
    Limita initiala de timp privind eligibilitatea este evaluata diferentiat, in conformitate cu urmatoarele situatii:
    a) Cand selectia proiectului, licitatia si contractarea de catre tarile beneficiare fac obiectul aprobarii ex-ante a Comisiei*3), cheltuielile sunt eligibile pentru asistenta de la data la care memorandumul de finantare a proiectului este semnat de Comisie.
    In caz exceptional, cand finantarea proiectului este realizata printr-o combinatie fie de la B.E.I., fie de la alta institutie finantatoare si asistenta financiara nerambursabila ISPA, cheltuielile sunt eligibile pentru asistenta de la data incheierii acordului cu B.E.I. sau cu alta institutie finantatoare pentru fiecare proiect. Ca regula generala, aceasta data nu trebuie sa fie mai devreme de 6 luni de la data mentionata la primul subparagraf. Sunt necesare in mod obligatoriu urmatoarele conditii:
    - lucrarile si contractele pentru care se aplica prevederile trebuie sa fie identificate in memorandumul de finantare;
    - B.E.I. sau alta institutie finantatoare certifica respectarea prevederilor art. 108 (2), 109 (2) si (3), 114 (1), 115, 117 si 118 din Reglementarea financiara aplicabila bugetului general al Comisiei Europene.
    In cazurile de mai sus, ca regula generala, Comisia dispune aplicarea, dupa examinarea de catre Comitetul de management ISPA, a prevederilor art. 114 (2) din Reglementarea financiara aplicabila bugetului general al Comisiei Europene.
    b) Dupa decizia Comisiei de a acorda sprijin agentiilor de implementare ale tarilor candidate pe baze descentralizate*4) cheltuielile sunt eligibile pentru asistenta de la data la care cererea ajunge la Comisie (serviciul ISPA), cu conditia ca cererea sa poata fi considerata completa.
    Platile facute inainte de data specificata la pct. a) si b) de mai sus sunt neeligibile.
    2. Modificari ale proiectelor
    a) Orice modificare a unui proiect aprobat, care este egala sau mai mare de 5 milioane euro ori de 20% din costul total al acestuia, oricare ar fi mai mic, trebuie considerata o modificare substantiala a proiectului. Modificarile majore ale obiectelor fizice ale proiectelor care schimba natura acestuia sunt, de asemenea, tratate ca fiind "substantiale".
    Regulile stabilite la paragraful 1 se aplica si pentru eligibilitatea cheltuielilor privind modificarile de mai sus.
    b) Pentru orice alta modificare a proiectului cheltuielile privind noi elemente fizice suplimentare sau extinse sunt eligibile din momentul in care cererea de modificare este primita de Comisie (serviciul ISPA).
    c) Cererea pentru modificari si informatiile relevante anexate la aceasta pot fi prezentate Comitetului de monitorizare. Inregistrarea cererii si a materialelor depuse trebuie sa fie facuta in minuta intalnirii.
    3. Timpul limita final privind eligibilitatea
    a) Data finala a eligibilitatii este specificata, ca regula generala, in art. 4 paragraful (3) din memorandumul de finantare.
    b) Data finala depinde de platile facute de organismul responsabil cu implementarea.
    c) Data finala a eligibilitatii este prevazuta in memorandumul de finantare respectiv. Dupa ce aceasta data a expirat beneficiarul dispune de o perioada de 6 luni pentru a supune Comisiei cererea de plata finala impreuna cu raportul final si o notificare, astfel cum este prevazut in paragraful (6) din sectiunea a III-a din anexa nr. III.1 si in apendicele B la anexa nr. III.4 la memorandumul de finantare.
    d) Comisia nu poate extinde aceasta perioada de 6 luni.
------------
    *3) Vezi art. 12 (1) din Reglementarea Consiliului (C.E.) nr. 1.266/99 din 21 iunie 1999.
    *4) Vezi art. 12 (2) din Reglementarea Consiliului (C.E.) nr. 1.266/99 din 21 iunie 1999.

    SECTIUNEA a XI-a
    Cererile de plata

    Cererile de plata prezentate Comisiei de tarile beneficiare au la baza facturile deja platite, astfel cum sunt definite la pct. 6 din sectiunea a II-a.
    In cazul lucrarilor angajate de un concesionar sau de un organism echivalent autoritatea guvernamentala responsabila trebuie sa certifice corectitudinea cheltuielilor. Cererile de plata trebuie sa fie inregistrate si certificate de responsabilul national cu autorizarea. Cererile sunt apoi inaintate Comisiei prin intermediul Delegatiei Comisiei.

    SECTIUNEA a XII-a
    Alte elemente specificate in detaliu

    (1) Orice intrebari aparute care nu sunt explicit specificate in principiile referitoare la eligibilitatea cheltuielilor in cadrul proiectelor finantate prin ISPA trebuie discutate cu Comisia. Comisia se va stradui sa raspunda intrebarilor in mod deschis, in spiritul inscris in aceste principii si cu referire la principiile stabilite pentru fondurile de coeziune.
    (2) In cazul conflictelor dintre aceste principii si regulile nationale de eligibilitate principiile prezentate mai sus trebuie sa primeze.

    ANEXA 3.3a)

    Model de cerere de plata pentru raportarea progresului financiar si fizic

    INSTRUMENTUL PENTRU POLITICI STRUCTURALE DE PREADERARE - ISPA

                           CERERE DE PLATA

    A. Tipul platii
 ____________________________________________________________________________
| Plati peste 80%                             Plati intermediare             |
|                                             Plati ale balantei finale      |
|____________________________________________________________________________|

    B. Fondul National/Identificarea contului
 ____________________________________________________________________________
| Numele:                                                                    |
| Adresa:                                                                    |
| Persoana de contact:                                                       |
| Telefon:                                    Fax:                           |
| E-mail:                                                                    |
| Denumirea bancii:                                                          |
| Sediul bancii:                                                             |
| Codul postal:                               Oras:                          |
| Numarul contului:                           Codul scurt:                   |
|____________________________________________________________________________|

    C. Masuri
 ____________________________________________________________________________
| Titlul masurii:                                                            |
| Codul masurii ISPA:                         Codul national de referinta:   |
| Numarul memorandumului de finantare curent:                                |
| Data:                                                                      |
|____________________________________________________________________________|

    D. Autoritatea responsabila cu implementarea
 ____________________________________________________________________________
| Denumirea:                                                                 |
| Sediul:                                                                    |
| Cod postal:                                 Oras:                          |
| Persoana de contact:                                                       |
| Telefon:                                                                   |
| E-mail:                                                                    |
|____________________________________________________________________________|

    E. Cheltuieli intervenite si plati ISPA
 ____________________________________________________________________________
| a) Cheltuieli eligibile confirmate la data:                                |
| b) In aceasta cerere de plata:                                             |
| c) = a) + b) cheltuieli cumulative la data:                                |
| d) Plati cerute de aceasta cerere:                                         |
| e) = d)/b) % din cheltuielile confirmate:                                  |
| Totalul platilor ISPA primite de Fondul National (NF) pana la data:        |
|____________________________________________________________________________|

    F. Cheltuielile eligibile curente pe categorii (moneda: euro)
 ______________________________________________________________________________
|Categorii de | Cheltuieli |Cheltuieli|  Cheltuieli  |   Totalul   |  Rata de  |
|cheltuieli*) |     in     |confirmate|confirmate in |cheltuielilor| executie  |
|             |memorandumul| anterior |aceasta cerere|  confirmate |financiara |
|             |de finantare|          |de plata pana |             |           |
|             |   curent   |          |la data ..... |             |           |
|_____________|____________|__________|______________|_____________|___________|
|             |    (1)     |    (2)   |     (3)      | (4)=(2)+(3) |(5)=(4)/(1)|
|_____________|____________|__________|______________|_____________|___________|
| Taxe de     |            |          |              |             |           |
| proiectare  |            |          |              |             |           |
|_____________|____________|__________|______________|_____________|___________|
| Pregatirea  |            |          |              |             |           |
| terenului   |            |          |              |             |           |
|_____________|____________|__________|______________|_____________|___________|
| Principalele|            |          |              |             |           |
| lucrari     |            |          |              |             |           |
|_____________|____________|__________|______________|_____________|___________|
| Utilaje si  |            |          |              |             |           |
| echipamente |            |          |              |             |           |
|_____________|____________|__________|______________|_____________|___________|
| Asistenta   |            |          |              |             |           |
| tehnica     |            |          |              |             |           |
|_____________|____________|__________|______________|_____________|___________|
| Supervizare |            |          |              |             |           |
|_____________|____________|__________|______________|_____________|___________|
| Altele      |            |          |              |             |           |
|_____________|____________|__________|______________|_____________|___________|
| Total:      |            |          |              |             |           |
|_____________|____________|__________|______________|_____________|___________|
    *) Astfel cum se precizeaza in tabelul 9.1 din formularul aplicatiei pentru asistenta sau asa cum specifica modificarile acestuia.

    O lista suplimentara la contract poate fi potrivita.

    G. Indicatorii fizici ai executiei
 ______________________________________________________________________________
|          |Indicatori fizici*) | Executia |  Pana la  |  Pana la  |           |
|          |____________________|  fizica  |  (data)   |  (data)   |           |
|          |        |           | pana la  |___________|___________|           |
|          |        |           |   data   |  Executia | Executia  |   Rata    |
|  Tipul   |        |           | platilor |   fizica  |  fizica   | executiei |
|lucrarii*)|        |           |anterioare|referitoare|referitoare|  fizice   |
|          |Unitatea| Cantitatea|          |la aceasta |    la     |     %     |
|          |        |           |          | cerere de |solicitarea|           |
|          |        |           |          |   plata   |  totala   |           |
|          |        |           |          |           | inaintata |           |
|          |        |___________|__________|___________|___________|___________|
|          |        |    (1)    |    (2)   |    (3)    |(4)=(2)+(3)|(5)=(4)/(1)|
|__________|________|___________|__________|___________|___________|___________|
|__________|________|___________|__________|___________|___________|___________|
|__________|________|___________|__________|___________|___________|___________|
|__________|________|___________|__________|___________|___________|___________|
|__________|________|___________|__________|___________|___________|___________|
|__________|________|___________|__________|___________|___________|___________|
|__________|________|___________|__________|___________|___________|___________|
    *) Astfel cum se precizeaza in tabelul 15.1 din formularul aplicatiei pentru asistenta sau asa cum specifica modificarile acestuia.

    O lista suplimentara la contract poate fi potrivita.

    H. Scurta descriere a lucrarilor efectuate
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    I. Conditii specifice referitoare la masura (art. 8 din memorandumul de finantare)
 ______________________________________________________________________________
|   Referitor la conditii specifice, daca acestea exista, si modul in care     |
| acestea au fost indeplinite.                                                 |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    J. Observatii si recomandari ale autoritatilor de inspectie nationale sau comunitare (anexa nr. III.1 la memorandumul de finantare)
 ______________________________________________________________________________
|   Precizati cateva observatii si recomandari sumare, daca exista (cu referiri|
| complete la sursa acestora), si modul in care acestea au fost indeplinite.   |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    K. Probleme tehnice, financiare si legislative (anexa nr. III.1 la memorandumul de finantare)
 ______________________________________________________________________________
|   Referitor la orice probleme care pot aparea in implementarea masurilor,    |
| incluzand devieri de la planul de finantare original si explicatii cu        |
| privire la actiunile intreprinse pentru corectare.                           |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    L. Masuri adoptate in scopul informarii cu privire la asistenta oferita de Comunitate
 ______________________________________________________________________________
|   Panouri ridicate la locul executiei?        Da              Nu             |
|______________________________________________________________________________|
| Mijloacele folosite pentru informarea publicului asupra masurilor in cauza:  |
|   Presa                           Televiziune                 Radio          |
|   Alte mijloace audiovizuale                                                 |
|   Tipul documentatiei scrise, disponibila pentru public                      |
|______________________________________________________________________________|

    M. Confirmarea responsabilului national cu autorizarea
 ______________________________________________________________________________
|    Prin prezenta declar ca cheltuielile eligibile confirmate se refera la    |
| articolele deja platite pentru realizarea investitiilor aprobate si ca nu    |
| sunt rezultat al schimbarii proiectului sau al lucrarilor efectuate in afara |
| celor prevazute in cadrul descrierii masurii si ca documentele originale     |
| privind platile indicate in listele anexate sunt pastrate de Fondul National |
| sau de autoritatea responsabila cu implementarea, stampilate si disponibile  |
| in vederea consultarii si verificarii.                                       |
|                                                                              |
| Data:                               Semnatura si autentificarea              |
|______________________________________________________________________________|

                        ANEXA LA CEREREA DE PLATA
    Facturi*)
 ______________________________________________________________________________
| Titlul masurii:                                                              |
| Codul ISPA:                                       Codul national:            |
| Memorandum de finantare nr.:                      Data:                      |
|______________________________________________________________________________|
| Furnizor si contract |Factura |Data |Chitanta |Data |   Valoarea  |Observatii|
|                      | nr. ...|     | nr. ... |     |             |          |
|______________________|________|_____|_________|_____|_____________|__________|
|                      |        |     |         |     |             |          |
|                      |        |     |         |     |             |          |
|                      |        |     |         |     |             |          |
|______________________|________|_____|_________|_____|_____________|__________|
| Total:               |        |     |         |     |             |          |
|______________________|________|_____|_________|_____|_____________|__________|
    *) Copii stampilate corect de pe evidentele contabile referitoare la cheltuieli trebuie anexate la copia de pe cererea de plata transmisa responsabilului national cu autorizarea.

    Verificari si controale efectuate (anexa nr. III.1 la memorandumul de finantare)
 ______________________________________________________________________________
| Controlul fizic al lucrarilor   Data:       Institutia responsabila:         |
|                                 Concluzii:                                   |
|                                 Data:       Institutia responsabila:         |
|                                 Concluzii:                                   |
|                                 Data:       Institutia responsabila:         |
|                                 Concluzii:                                   |
|______________________________________________________________________________|
| Controlul financiar             Data:       Institutia responsabila:         |
|                                 Concluzii:                                   |
|                                 Data:       Institutia responsabila:         |
|                                 Concluzii:                                   |
|                                 Data:       Institutia responsabila:         |
|                                 Concluzii:                                   |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3.3b)

    Model pentru formularul care va fi inaintat comitetului de monitorizare

                            FORMULAR DE MONITORIZARE ISPA

    A. Identificarea masurii
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea masurii:                                                           |
| Autoritatea responsabila cu implementarea:                                   |
| Codul ISPA al masurii:                                                       |
| Memorandum de finantare nr.:                        Data:                    |
| Contributia asistentei ISPA:                                                 |
|______________________________________________________________________________|
    B. Executia financiara         Planul de plati
 ______________________________________________________________________________
|      |   Total costuri   |    Plati    |Cheltuieli |    Total     |          |
|      |     eligibile     |  efectuate  | viitoare  |  cheltuieli  |          |
| Anul |___________________|_____________|___________|______________|Diferente/|
|      |Estimarea|Estimarea|(pana in|    |(de la|    |         |    |cost total|
|      |acceptata|acceptata|prezent)|    | data)|    |         |    |          |
|      | initial |   in    |        | (%)|      | (%)|         | (%)|    (%)   |
|      |         | prezent |        |    |      |    |         |    |          |
|      |_________|_________|________|____|______|____|_________|____|__________|
|      |    (1)  |   (2)   |   (3)  |(4)=|  (5) |(6)=|   (7)=  |(8)=|   (9)=   |
|      |         |         |        |(3)/|      |(5)/| (3)+(5) |(7)/|[(7)-(2)]/|
|      |         |         |        |(2) |      |(2) |         |(2) |total (2) |
|______|_________|_________|________|____|______|____|_________|____|__________|
| 2000 |         |         |        |    |      |    |         |    |          |
| 2001 |         |         |        |    |      |    |         |    |          |
| 2002 |         |         |        |    |      |    |         |    |          |
| 2003 |         |         |        |    |      |    |         |    |          |
| 2004 |         |         |        |    |      |    |         |    |          |
| 2005 |         |         |        |    |      |    |         |    |          |
| 2006 |         |         |        |    |      |    |         |    |          |
|______|_________|_________|________|____|______|____|_________|____|__________|
|Total |         |         |        |    |      |    |         |    |          |
|______|_________|_________|________|____|______|____|_________|____|__________|
| Schimbare propusa in planul de finantare:     Da |_|    Nu |_|               |
| Transmisa deja Comisiei Europene la data de:                                 |
| Urmeaza sa fie transmisa Comisiei Europene in data de:                       |
|                                                                              |
| Va fi prezentata Comitetului de monitorizare (anexati planul si motivele     |
| modificarii lui)                                                             |
|______________________________________________________________________________|

    C. Executia pe categorii de cheltuieli
 ______________________________________________________________________________
|     Categoria de     |Decizia|      Plati     |  Cheltuieli  |     Total     |
|      cheltuieli      |curenta|    efectuate   |   viitoare   |   cheltuieli  |
|  (ca in cererea de   |       |________________|______________|_______________|
|       plata)*)       |       | (pana  |       |(de la|       |       |       |
|                      |       |   in   |   %   | data)|   %   |       |   %   |
|                      |       |prezent)|       |      |       |       |       |
|                      |_______|________|_______|______|_______|_______|_______|
|                      |  (1)  |   (2)  |  (3)= |  (4) |  (5)= |  (6)= |  (7)= |
|                      |       |        |(2)/(1)|      |(4)/(1)|(2)+(4)|(6)/(1)|
|______________________|_______|________|_______|______|_______|_______|_______|
|Proiectare            |       |        |       |      |       |       |       |
|______________________|_______|________|_______|______|_______|_______|_______|
|Organizare de santier |       |        |       |      |       |       |       |
|______________________|_______|________|_______|______|_______|_______|_______|
|Lucrari               |       |        |       |      |       |       |       |
|______________________|_______|________|_______|______|_______|_______|_______|
|Utilaje si echipamente|       |        |       |      |       |       |       |
|______________________|_______|________|_______|______|_______|_______|_______|
|Asistenta tehnica     |       |        |       |      |       |       |       |
|______________________|_______|________|_______|______|_______|_______|_______|
|Supervizare           |       |        |       |      |       |       |       |
|______________________|_______|________|_______|______|_______|_______|_______|
|Altele (specificari)  |       |        |       |      |       |       |       |
|______________________|_______|________|_______|______|_______|_______|_______|
|Total: |       |        |       |      |       |       |       |
|______________________|_______|________|_______|______|_______|_______|_______|
    *) Este de dorit si o defalcare pe contract.

    D. Executia fizica

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Indicatori fizici
        A1 - Tipul
        A2 - Cantitatea
 ______________________________________________________________________________
|          |       |  Executia  | Progres in |  Executia  |Procentul| Executia |
|   Tipul  |   A   |fizica pana |  executia  |   fizica   |   de    |  fizica  |
|lucrarilor|_______|  la data   |fizica de la|   totala   |executie |  pana la |
|     *)   |   |   |comitetului |comitetul de|   pana la  | fizica  |incheierea|
|          | A1| A2|     de     |monitorizare|comitetul de|   (%)   |  masurii |
|          |   |   |monitorizare|  anterior  |monitorizare|         |          |
|          |   |   |  anterior  |            |   actual   |         |          |
|          |   |___|____________|____________|____________|_________|__________|
|          |   |(1)|    (2)     |    (3)     | (4)=(2)+(3)|   (5)=  |   (6)    |
|          |   |   |            |            |            | (4)/(1) |          |
|__________|___|___|____________|____________|____________|_________|__________|
|__________|___|___|____________|____________|____________|_________|__________|
|__________|___|___|____________|____________|____________|_________|__________|
|__________|___|___|____________|____________|____________|_________|__________|
|__________|___|___|____________|____________|____________|_________|__________|
|__________|___|___|____________|____________|____________|_________|__________|
|__________|___|___|____________|____________|____________|_________|__________|
|__________|___|___|____________|____________|____________|_________|__________|
|__________|___|___|____________|____________|____________|_________|__________|
    *) Este de dorit si o defalcare pe contract.

    E. Motive pentru intarziere si diferente
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    F. Data prevazuta pentru finalizare
 ______________________________________________________________________________
| In memorandumul de finantare initial:                                        |
| In memorandumul de finantare actual:                                         |
| Data prevazuta pentru finalizare:                                            |
| Data modificata ce urmeaza sa fie propusa Comitetului de monitorizare:       |
|______________________________________________________________________________|

    De anexat, daca este necesar, informatii referitoare la:
    - adjudecarea contractelor;
    - aspecte legate de protectia mediului;
    - conditii stabilite in memorandumul de finantare;
    - probleme aparute pe parcurs.

    ANEXA 3.3c)

                   Model pentru solicitarea de modificari

                        PROPUNERE DE MODIFICARE ISPA

    Autoritatea responsabila cu implementarea:

    1. Identificarea masurii
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea masurii:                                                           |
| Autoritatea responsabila cu implementarea:                                   |
| Codul ISPA al masurii:                                                       |
| Memorandum de finantare nr.:                    Data:                        |
| Contributia asistentei ISPA:                                                 |
|______________________________________________________________________________|

    2. Schimbarea datei de finalizare a masurii
 ______________________________________________________________________________
| Data curenta:                        Data propusa pentru finalizare:         |
|______________________________________________________________________________|

    3. Schimbari propuse in planul de finantare*)                    - euro -
 ______________________________________________________________________________
|                |  Cheltuieli eligibile totale  |    Cheltuieli eligibile     |
|       Anul     |    conform memorandumului     |  efectuate sau previziuni   |
|                |    de finantare in vigoare    |  pentru cheltuielile totale |
|________________|_______________________________|_____________________________|
|       2000     |                               |                             |
|________________|_______________________________|_____________________________|
|       2001     |                               |                             |
|________________|_______________________________|_____________________________|
|       2002     |                               |                             |
|________________|_______________________________|_____________________________|
|       2003     |                               |                             |
|________________|_______________________________|_____________________________|
|       2004     |                               |                             |
|________________|_______________________________|_____________________________|
|       2005     |                               |                             |
|________________|_______________________________|_____________________________|
|       2006     |                               |                             |
|________________|_______________________________|_____________________________|
|       Total:   |                               |                             |
|________________|_______________________________|_____________________________|
|                                                    _            _            |
| Solicitare de crestere a asistentei            Da |_|       Nu |_|           |
| Suma solicitata drept crestere (euro)                                        |
|______________________________________________________________________________|
    *) De anexat planul de finantare modificat.

    4. Modificari in costurile eligibile ale masurii
 ______________________________________________________________________________
| Categoria cheltuielii*)|  Costuri totale   | Modificarea |  Costuri totale   |
|                        | eligibile curente | solicitata  | eligibile propuse |
|________________________|___________________|_____________|___________________|
| Proiectare             |                   |             |                   |
|________________________|___________________|_____________|___________________|
| Organizare de santier  |                   |             |                   |
|________________________|___________________|_____________|___________________|
| Lucrari                |                   |             |                   |
|________________________|___________________|_____________|___________________|
| Utilaje si echipamente |                   |             |                   |
|________________________|___________________|_____________|___________________|
| Asistenta tehnica      |                   |             |                   |
|________________________|___________________|_____________|___________________|
| Supervizare            |                   |             |                   |
|________________________|___________________|_____________|___________________|
| Altele (specificari)   |                   |             |                   |
|________________________|___________________|_____________|___________________|
| Total:                 |                   |             |                   |
|________________________|___________________|_____________|___________________|
    *) Este de dorit si o defalcare pe contract.

    5. Modificari ale indicatorilor fizici
 ______________________________________________________________________________
|____________________|___________________|__________________|__________________|
|____________________|___________________|__________________|__________________|
|____________________|___________________|__________________|__________________|
|____________________|___________________|__________________|__________________|
|____________________|___________________|__________________|__________________|
|____________________|___________________|__________________|__________________|

    6. Modificari ale caracteristicilor masurii
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    7. Motive pentru modificarile propuse
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    Propunerea de modificare:
    Data inaintarii solicitarii de modificare:
    Semnatura coordonatorului national ISPA

    ANEXA 3.4

                                 ACORD
privind cerintele minime de control financiar aplicabile masurilor finantate prin ISPA

    SECTIUNEA 1
    Acordul privind cerintele minime de control financiar aplicabile masurilor finantate prin ISPA, denumit in continuare CMCF, se aplica asistentei financiare furnizate in baza prezentului memorandum de finantare si implementate de administratia tarii beneficiare.

    SECTIUNEA a 2-a
    1. Sistemele de control si management ale tarii beneficiare trebuie:
    a) sa asigure implementarea corespunzatoare a asistentei in concordanta cu obiectivele managementului financiar adecvat;
    b) sa furnizeze o certificare corespunzatoare a validitatii solicitarilor pentru platile intermediare si plata finala, bazata pe cheltuielile efectuate;
    c) sa furnizeze un sistem de audit corespunzator;
    d) sa specifice institutiile si responsabilitatile si, in particular, controlul efectuat la diferite niveluri pentru a asigura validitatea certificarii;
    e) sa faciliteze identificarea posibilelor puncte slabe sau riscuri ce pot aparea in executarea actiunilor si a proiectelor;
    f) sa stabileasca masurile corective necesare pentru eliminarea punctelor slabe, riscurilor sau neregulilor identificate pe parcursul executiei proiectului, in particular in ceea ce priveste managementul financiar.
    2. Pentru atingerea obiectivelor CMCF un sistem de audit corespunzator este cel care indeplineste cerintele mentionate in apendicele A.

    SECTIUNEA a 3-a
    1. Tarile beneficiare trebuie sa organizeze controale periodice sau finale ale masurilor si proiectelor, denumite in continuare controale, efectuate in particular pentru:
    a) a verifica eficienta sistemelor de management si control in vigoare;
    b) a verifica selectiv, pe baza analizei riscului, declaratiile de cheltuieli de la diferitele niveluri implicate.
    2. Tarile beneficiare trebuie sa organizeze o distributie egala a controalelor pe parcursul perioadei in cauza.
    3. La selectia masurilor si proiectelor ce vor face obiectul controalelor se vor avea in vedere:
    a) controlul unui esalon reprezentativ de proiecte in ceea ce priveste tipul si marimea lor;
    b) factorii de risc identificati de controalele nationale sau ale Comunitatii;
    c) concentrarea proiectelor sub tutela unor autoritati de implementare sau beneficiari finali, astfel incat principalele autoritati de implementare si beneficiarii finali sa fie subiectul aceluiasi tip de control inainte de finalizarea fiecarui proiect.

    SECTIUNEA a 4-a
    Pe parcursul controalelor tarile beneficiare trebuie sa urmareasca verificarea urmatoarelor:
    a) aplicarea practica si eficacitatea sistemelor de management si control;
    b) corespondenta dintre inregistrari si documentele justificative la nivelul beneficiarului final si al autoritatilor intermediare, pentru un numar adecvat de documente contabile;
    c) existenta unui sistem de audit adecvat;
    d) natura si calendarul cheltuielilor relevante (angajamente si plati) pentru un numar adecvat de cheltuieli, corespunzator cerintelor Comunitatii, in ceea ce priveste caracteristicile fizice aprobate ale proiectului si ale lucrarilor executate;
    e) utilizarea proiectului este in concordanta cu cea descrisa in solicitarea de cofinantare din partea Comunitatii;
    f) contributiile financiare sunt in limitele stipulate in memorandumul de finantare si sunt platite beneficiarului final fara nici un fel de reducere sau intarziere nejustificata;
    g) a fost facuta disponibila cofinantarea nationala corespunzatoare;
    h) masurile cofinantate au fost implementate in concordanta cu prevederile memorandumului de finantare corespunzator masurii finantate.

    SECTIUNEA a 5-a
    Controalele trebuie sa stabileasca daca anumite probleme aparute au un caracter sistematic sau prezinta un risc pentru altii; trebuie, de asemenea, sa identifice cauzele unor astfel de situatii, orice examinari ulterioare si actiunile corective si preventive, care sunt necesare.

    SECTIUNEA a 6-a
    Fiecare tara beneficiara si Comisia trebuie sa se consulte cel putin o data pe an in vederea coordonarii programelor de control, pentru a se putea maximiza efectele benefice ale tuturor resurselor alocate pentru control la nivel national si comunitar. Aceste consultari trebuie sa se refere la tehnicile de analiza a riscului care vor fi aplicate si trebuie sa tina seama de controalele recente, de rapoartele si comunicarile autoritatilor nationale, ale Comisiei si Curtii Europene de Conturi.

    SECTIUNEA a 7-a
    1. Tarile beneficiare trebuie sa asigure investigarea si solutionarea corespunzatoare a neregulilor evidente raportate in urma controalelor nationale sau comunitare.
    2. Daca o neregula evidenta nu a fost solutionata in mod corespunzator in termen de 6 luni din momentul in care a fost raportata autoritatii de implementare in cauza, tara beneficiara trebuie sa informeze Comisia, in cazul in care nu a informat-o in conditiile prevazute in anexa nr. III.5.
    3. Pentru paragrafele 1 si 2, solutionat corespunzator inseamna prezentarea de dovezi suficiente care sa demonstreze ca neregula nu a existat sau a fost corectata de beneficiarul final ori de autoritatea de implementare in fata persoanei sau a organizatiei adecvate, responsabila pentru control in tara beneficiara.
    Daca o anumita neregula are un caracter sistematic, solutionat corespunzator inseamna adoptarea actiunilor necesare pentru corectarea cazurilor care nu au fost identificate in mod individual in cadrul controalelor, pentru a se preveni repetarea lor.
    4. Dovezile la care se face referire in paragraful 3 pot consta in copii de pe inregistrarile contabile si de pe documentele relevante sau de pe orice alt document necesar.

    SECTIUNEA a 8-a
    1. Tara beneficiara va prezenta Comisiei o declaratie elaborata de o persoana sau de o organizatie independenta de serviciul de implementare, al carei model indicativ este prezentat in apendicele B, nu mai tarziu de data solicitarii platii finale referitoare la masura finantata. Declaratia va cuprinde concluziile controalelor efectuate in anii precedenti si va furniza concluzii referitoare la validitatea solicitarii efectuarii platii finale, a legalitatii si regularitatii operatiunilor, cu evidentierea declaratiei finale privind cheltuielile.
    2. In cazul in care exista puncte slabe importante in ceea ce priveste managementul si controlul sau frecventa ridicata a neregulilor inregistrate nu permite furnizarea unei asigurari de ansamblu pentru validitatea solicitarii efectuarii platii finale, declaratia trebuie sa se refere la aceste circumstante si sa furnizeze o evaluare a dimensiunii problemelor si a impactului financiar.
    In asemenea cazuri Comisia poate solicita efectuarea unui control in vederea identificarii si rectificarii neregulilor intr-o perioada specificata.

    SECTIUNEA a 9-a
    Tarile beneficiare vor informa Comisia pana la data de 30 iunie a fiecarui an, iar pentru prima oara pana la data de 30 iunie 2002 cel tarziu, in ceea ce priveste aplicarea CMCF in anul calendaristic precedent, cu referire speciala la cerintele sectiunii a 2-a si incluzand orice completari sau actualizari necesare ale descrierii sistemelor de management si control, cerute in sectiunea a IX-a din anexa nr. III.1.

    SECTIUNEA a 10-a
    Comisia si tara beneficiara trebuie sa lucreze impreuna pentru a se asigura ca obiectivele acestui acord sunt indeplinite in cadrul aranjamentelor administrative din fiecare tara beneficiara.

    SECTIUNEA a 11-a
    1. Persoanele si organizatiile responsabile cu implementarea operatiunilor cofinantate de Comunitate trebuie sa se asigure ca toate documentele si evidentele contabile necesare pentru control sunt furnizate oficialilor responsabili de efectuarea controlului sau persoanelor imputernicite pentru aceasta.
    2. Oficialii responsabili de efectuarea controlului sau persoanele imputernicite pentru aceasta pot solicita sa le fie furnizate extrase sau copii de pe documentele ori evidentele contabile mentionate in paragraful 1.

    SECTIUNEA a 12-a
    Informatiile colectate pe parcursul controalelor trebuie sa fie protejate de secretul profesional, in concordanta cu prevederile relevante ale legislatiei nationale si comunitare. Aceste informatii nu pot fi comunicate altor persoane decat celor care, conform atributiilor lor in cadrul tarii beneficiare sau in cadrul institutiilor comunitare, trebuie sa intre in posesia acestora pentru indeplinirea atributiilor respective.

    SECTIUNEA a 13-a
    Oficialii Comisiei Europene trebuie sa aiba acces la toate documentele elaborate in scopul efectuarii controlului in cadrul CMCF sau la cele referitoare la controale deja efectuate, inclusiv la informatiile stocate in sistemele de procesare a datelor.

    SECTIUNEA a 14-a
    Prevederile acestui acord nu impiedica tarile beneficiare sa aplice proceduri nationale de control mai riguroase decat cele descrise aici.

    Apendicele A

                     DESCRIEREA SUCCINTA
a cerintelor referitoare la informatiile necesare pentru un sistem de audit corespunzator

    Un sistem de audit corespunzator, descris in sectiunea a 2-a c), este indeplinit pentru o anumita forma de asistenta cand:
    1. Evidentele contabile tinute la nivelul de management corespunzator furnizeaza informatii detaliate despre platile facute beneficiarilor finali pentru fiecare proiect cofinantat, inclusiv data inregistrarii contabile, suma fiecarei cheltuieli, identificarea documentului justificativ, data si metoda de plata; inregistrarile vor fi sustinute de documentele justificative necesare (de exemplu, facturi).
    2. In cazul cheltuielilor care au doar partial legatura cu operatiunile cofinantate de Comunitate exista justificari suficiente care sa demonstreze corectitudinea alocarii sumelor intre cele cofinantate de Comunitate si celelalte operatiuni. Justificari similare exista, de asemenea, pentru toate tipurile de cheltuieli care sunt recunoscute ca fiind eligibile ca valoare sau in raport cu celelalte costuri.
    3. Planurile tehnice si de finantare ale proiectelor, rapoartele de progres, documentele privind aprobarea asistentei financiare nerambursabile, procedurile de licitatie si contractare etc. sunt pastrate disponibile la nivelul de management adecvat.
    4. La raportarea platilor catre o autoritate intermediara informatiile mentionate in paragraful 1 sunt incluse intr-o declaratie de cheltuieli detaliata care precizeaza, pentru fiecare proiect cofinantat de Comunitate, fiecare cheltuiala individuala, in vederea intocmirii sumei totale certificate. Aceste declaratii detaliate de cheltuieli constituie documentele de baza pentru inregistrarile contabile ale autoritatilor intermediare.
    5. Autoritatile intermediare vor tine inregistrari contabile pentru fiecare proiect si pentru sumele cheltuielilor certificate de fiecare data de beneficiarii finali. La raportarea catre ofiterul financiar mentionat in paragraful (9) din sectiunea a III-a din anexa nr. III autoritatile intermediare vor prezenta o lista cuprinzand proiectele aprobate in cadrul fiecarei forme de asistenta, impreuna cu informatiile pentru fiecare proiect, cuprinzand cel putin o identificare completa a proiectului si a beneficiarului final, data aprobarii asistentei financiare nerambursabile, sumele alocate si platite, perioada acoperita de cheltuieli si suma cheltuielilor pe masuri si subprograme. Aceste informatii constituie documentatia justificativa a inregistrarilor contabile facute de autoritatile desemnate si baza pentru pregatirea declaratiilor de cheltuieli care vor fi prezentate Comisiei.
    6. In cazul in care beneficiarii finali raporteaza direct autoritatii desemnate, declaratiile detaliate de cheltuieli mentionate in paragraful 4 constituie documentatia justificativa pentru inregistrarile contabile ale autoritatii desemnate care este responsabila cu intocmirea listei cuprinzand proiectele, mentionata in paragraful 5.
    7. In cazurile in care una sau mai multe autoritati intermediare intervin intre beneficiarul final si autoritatile desemnate fiecare autoritate intermediara solicita, pentru aria sa de responsabilitate, declaratii detaliate privind sumele cheltuite procesate la un nivel inferior, pentru a fi folosite ca documentatie justificativa pentru propriile inregistrari contabile, raportand institutiilor superioare un rezumat al sumelor cheltuite pentru fiecare proiect.
    8. In cazul altor moduri de organizare a procedurilor de management si de informare, inclusiv al transferurilor computerizate de date, toate autoritatile implicate vor obtine suficiente informatii de la nivelul inferior pentru a-si justifica propriile inregistrari contabile si sumele raportate la nivel superior, asigurand in acest fel un sistem de audit corespunzator al rezumatelor sumelor raportate Comisiei pentru fiecare cheltuiala si pentru documentele justificative la nivelul beneficiarului final.

    Apendicele B

                      MODEL INDICATIV AL DECLARATIEI
             care trebuie anexata la cererea finala de plata

    Catre Comisia Europeana
    Directoratul General
    REGIO

    Subiect: <Masura finantata prin ISPA - numarul si localizarea>

    1. Subsemnatul, ..........................................................
                        (Se specifica numele, functia si serviciul.)
am examinat declaratia finala de plata pentru ................................,
                                               (Se indica masura finantata prin
                                                  ISPA si perioada acoperita.)
impreuna cu cererea catre Comisie pentru plata sumelor provenite din asistenta comunitara.

    Scopul controlului
    2. Am condus controlul in concordanta cu prevederile CMCF, am planificat si am executat controlul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca declaratia finala de cheltuieli si cererea de plata a sumelor provenite din
asistenta comunitara nu contin declaratii false ...............................
                                                  (Se descriu pe scurt etapele
                                                     practice de executare a
                                                          controlului.)

    Observatii
    3. Scopul controlului a fost ingradit de urmatoarele:
    a) .....................................................................
    b) .....................................................................
    c) ................................................................ etc.
       (Se vor indica limitarile controlului, de exemplu, probleme sistemice,
            deficiente de management, lipsa unui audit constant, lipsa
        documentatiei ajutatoare, cazurile aflate in proceduri legale etc.;
          se va estima suma cheltuielilor afectate de aceste limitari si
                  asistenta comunitara corespunzatoare acestora.)

    4. Controlul impreuna cu concluziile oricarui alt control national sau din partea Comunitatii la care am avut acces au dezvaluit o frecventa scazuta/ridicata (se va indica corespunzator; daca este ridicata se va explica) a erorilor/neregulilor. Toate erorile/neregulile au fost rezolvate in mod satisfacator de autoritatile de management si nu par sa afecteze suma provenita din asistenta comunitara, cu urmatoarele exceptii:
    a) .....................................................................
    b) .....................................................................
    c) ................................................................ etc.
       (Se indica erorile/neregulile care nu au fost rezolvate corespunzator
          si, pentru fiecare caz, posibilul caracter sistemic al acestora,
         extinderea problemelor si marimea sumelor provenite din asistenta
                 comunitara, care par sa fie afectate de acestea.)

    Concluzii
    In cazul in care nu exista limitari ale controlului, iar frecventa erorilor depistate este redusa si toate problemele au fost rezolvate in mod satisfacator:
    5. a) In urma controlului si a concluziilor oricarui control national sau din partea Comunitatii la care am avut acces, opinia mea este ca declaratia finala de cheltuieli prezinta corect, in toate aspectele materiale, cheltuielile facute in concordanta cu reglementarile si cu prevederile programului si solicitarea facuta Comisiei pentru plata sumelor provenite din asistenta comunitara pare sa fie valida.
    In cazul in care exista unele limitari ale controlului, dar frecventa erorilor nu este ridicata, sau daca exista probleme care nu au fost rezolvate in mod satisfacator:
    5. b) Cu exceptia problemelor la care s-a facut referire la pct. 3 si/sau a erorilor/neregulilor care par ca nu au fost rezolvate in mod satisfacator si la care s-a facut referire la pct. 4, opinia mea, bazata pe controlul efectuat si pe concluziile oricarui control national sau din partea Comunitatii la care am avut acces, este ca declaratia finala de cheltuieli prezinta corect, in toate aspectele materiale, cheltuielile facute in concordanta cu reglementarile si prevederile programului si solicitarea facuta Comisiei pentru plata sumelor provenite din asistenta comunitara pare sa fie valida.
    In cazul in care exista limitari majore ale controlului sau frecventa erorilor depistate este ridicata, chiar daca erorile/neregulile au fost rezolvate in mod satisfacator:
    5. c) Din cauza problemelor la care s-a facut referire la pct. 3 si/sau a frecventei ridicate a erorilor mentionate la pct. 4, nu sunt in pozitia de a exprima o opinie asupra declaratiei finale de cheltuieli si asupra solicitarii facute Comisiei pentru plata sumelor provenite din asistenta comunitara.

    ANEXA 3.5

                                 ACORD
cu privire la nereguli si la recuperarea sumelor incasate eronat prin ISPA

    SECTIUNEA 1
    Acest acord nu trebuie sa afecteze aplicarea in tara beneficiara a regulilor referitoare la procedurile penale sau cooperarea judiciara dintre tarile beneficiare ori dintre Comisie si tarile beneficiare cu privire la problemele penale.

    SECTIUNEA a 2-a
    (1) Tarile beneficiare trebuie sa comunice Comisiei in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a memorandumului de finantare:
    - prevederile stabilite de lege, reglementarile sau actiunile administrative pentru aplicarea masurilor finantate prin ISPA;
    - lista cuprinzand autoritatile si organismele responsabile cu aplicarea masurii, principalele prevederi referitoare la rolul si functionarea acestor autoritati si organisme si la procedurile pentru aplicarea carora sunt responsabile.
    (2) Tarile beneficiare trebuie sa comunice imediat Comisiei orice amendamente la informatiile furnizate prin indeplinirea cerintelor paragrafului (1).
    (3) Comisia trebuie sa studieze comunicarile facute de tarile beneficiare si trebuie sa le informeze asupra concluziilor rezultate. Aceasta trebuie sa ramana in contact cu tarile beneficiare atata timp cat este necesar pentru indeplinirea prevederilor acestei sectiuni.

    SECTIUNEA a 3-a
    Neregula inseamna orice incalcare a prevederilor memorandumului de finantare, rezultand dintr-o actiune sau omisiune a unui operator economic, care are ori a avut ca efect prejudicierea bugetului general al Comunitatii si/sau a legilor nationale relevante ori o grupa de cheltuiala nejustificata.

    SECTIUNEA a 4-a
    (1) In timpul celor doua luni dupa sfarsitul fiecarui trimestru tarile beneficiare trebuie sa raporteze Comisiei, Oficiului European Antifrauda orice nereguli care au constituit subiectul initierii unor investigatii administrative sau judiciare.
    Pentru aceasta trebuie, pe cat posibil, sa dea detalii privind:
    - masura finantata prin ISPA;
    - prevederile care au fost incalcate, natura si suma cheltuielilor; in cazurile in care nu s-a efectuat nici o plata, sumele care ar fi fost platite gresit daca nu s-ar fi descoperit neregulile, cu exceptia cazurilor in care eroarea sau neglijenta este descoperita inaintea platii si nu conduce la pedepse administrative sau judiciare;
    - suma totala si distributia acesteia intre diferitele surse de finantare;
    - perioada in care sau momentul in care neregula a fost comisa;
    - practicile folosite pentru comiterea neregulii;
    - felul in care a fost descoperita neregula;
    - autoritatile nationale sau organismele care au intocmit raportul oficial cu privire la nereguli;
    - consecintele financiare, suspendarea, daca este cazul, a platilor si posibilitatile de recuperare;
    - data si sursa primei informatii care a dus la suspiciunea ca se comite o neregula, data la care a fost intocmit raportul oficial privind neregula si, daca este cazul, tara beneficiara si tertele tari implicate;
    - identitatea oricaror persoane fizice sau juridice implicate, exceptand cazurile in care asemenea informatii nu au relevanta in combaterea neregulilor din cauza caracterului neregulilor in cauza.
    (2) Daca unele dintre informatiile mentionate la paragraful (1) si, in particular, cele care privesc practicile folosite in comiterea neregulilor si maniera in care acestea au fost descoperite nu sunt disponibile, tarile beneficiare trebuie, pe cat posibil, sa furnizeze informatiile lipsa atunci cand inainteaza Comisiei urmatoarele rapoarte trimestriale privind neregulile.
    (3) Daca reglementarile nationale prevad confidentialitatea investigatiilor, comunicarea informatiilor trebuie sa fie subiectul unei autorizari din partea unei instante judecatoresti competente.

    SECTIUNEA a 5-a
    Fiecare tara beneficiara trebuie sa raporteze Comisiei si, daca este necesar, statelor membre implicate orice nereguli descoperite sau presupuse ca au existat, atunci cand exista temerea ca:
    - acestea pot avea foarte rapid repercusiuni in afara teritoriului sau; si/sau
    - arata ca un nou mal praxix a fost implicat (folosit).

    SECTIUNEA a 6-a
    In timpul celor doua luni dupa sfarsitul fiecarui trimestru tarile beneficiare trebuie sa informeze Comisia, cu referire la orice alt raport anterior intocmit conform prevederilor sectiunii a 4-a, despre procedurile instituite ca urmare a neregulilor notificate anterior si a schimbarilor importante care rezulta din acestea, incluzand:
    - sumele care au fost sau se asteapta sa fie recuperate;
    - masurile interimare luate de tara beneficiara pentru asigurarea recuperarii sumelor platite gresit;
    - procedurile judiciare sau administrative instituite in vederea recuperarii sumelor platite gresit si pentru impunerea sanctiunilor;
    - motivele in cazul suspendarii procedurilor de recuperare; pe cat posibil, Comisia trebuie notificata inainte de luarea deciziei;
    - orice suspendari ale acuzarilor judiciare.
    Tarile beneficiare trebuie sa notifice Comisiei deciziile administrative sau judiciare ori principalele motive privind suspendarea acestor proceduri.

    SECTIUNEA a 7-a
    Daca nu exista nereguli de raportat in perioada de referinta, tarile beneficiare trebuie sa informeze Comisia despre acest lucru in aceeasi limita de timp stabilita in paragraful (1) din sectiunea a 4-a.

    SECTIUNEA a 8-a
    Atunci cand autoritatile competente din tara beneficiara decid, la cererea expresa a Comisiei, sa initieze sau sa continue procedurile legale in vederea recuperarii sumelor platite gresit, Comisia poate sa decida sa ramburseze tarii beneficiare, total sau partial, costurile legale si costurile care decurg direct din procedurile legale, la prezentarea probelor documentare, chiar daca procedurile nu au avut succes.

    SECTIUNEA a 9-a
    (1) Comisia trebuie sa pastreze contacte corespunzatoare cu tara beneficiara in scopul suplimentarii informatiilor furnizate despre neregulile la care se face referire in sectiunea a 4-a, despre procedurile mentionate in sectiunea a 6-a si, in particular, despre posibilitatea de recuperare.
    (2) Independent de contactele mentionate in paragraful (1), Comisia trebuie sa informeze tarile beneficiare atunci cand natura neregulii este de asemenea maniera incat sugereaza ca practici similare sau identice pot aparea in alte tari beneficiare.
    (3) Comisia trebuie sa organizeze pentru reprezentantii tarilor beneficiare intalniri de informare la nivelul Comunitatii, pentru a examina impreuna cu acestia informatiile obtinute conform sectiunilor 4, 5 si 6 si paragrafului (1) din aceasta sectiune, in special cu privire la invatamintele care trebuie trase in viitor referitoare la nereguli, la masurile de prevenire si la procedurile legale.
    (4) La cererea unei tari beneficiare sau a Comisiei tarile beneficiare si Comisia trebuie sa se consulte in scopul eliminarii oricarui aspect ce prejudiciaza interesele Comisiei, care devine evident in timpul indeplinirii prevederilor in vigoare.

    SECTIUNEA a 10-a
    Comisia trebuie sa informeze cu regularitate tarile beneficiare, in cadrul conventiei de prevenire a fraudelor, despre ordinul de marime al fondurilor implicate in neregulile care au fost descoperite si despre categoriile de nereguli, impartite pe tipuri si pe sume (valoric).

    SECTIUNEA a 11-a
    (1) Tarile beneficiare si Comisia trebuie sa ia toate precautiile necesare pentru a se asigura ca informatiile pe care le schimba raman confidentiale.
    (2) Informatiile la care se face referire in acest acord nu pot fi trimise in particular altor persoane decat celor din tarile beneficiare sau din cadrul institutiilor comunitare, care au, conform atributiilor lor, acces la acestea, decat daca tarile beneficiare care le furnizeaza au specificat in mod expres aceasta.
    (3) Numele persoanelor fizice sau juridice pot fi dezvaluite altor tari beneficiare sau institutii comunitare numai daca acest lucru este necesar pentru prevenirea sau pedepsirea unei nereguli sau pentru a se stabili daca o presupusa neregula a avut loc.
    (4) Informatiile comunicate sau obtinute in orice mod, potrivit acestui acord, vor fi supuse confidentialitatii profesionale si vor fi protejate in acelasi mod in care informatii similare sunt protejate de legislatia nationala a tarilor beneficiare care le primesc si de catre prevederile corespondente aplicabile institutiilor Comunitatii.
    In plus aceste informatii nu pot fi folosite in alt scop decat cel prevazut in prezentul acord decat daca autoritatile care le-au furnizat si-au dat acordul expres si cu conditia ca prevederile in vigoare in tarile beneficiare in care se gaseste institutia beneficiara sa nu interzica asemenea comunicare sau folosire.
    (5) Paragrafele (1) - (4) nu impiedica folosirea, in orice actiune legala sau procedura instituita ulterior pentru neconcordanta cu regulile Comunitatii in domeniul asistentei pentru preaderare, a informatiilor obtinute conform acestui acord. Autoritatea competenta din tarile beneficiare care a furnizat aceste informatii trebuie informata dinainte despre o asemenea folosire.
    (6) Cand o tara beneficiara notifica Comisiei ca o persoana fizica sau juridica, al carei nume a fost comunicat Comisiei conform prezentului acord, in urma anchetei ulterioare se dovedeste ca nu a fost implicata in nici o neregula, Comisia trebuie sa ii informeze in continuare pe toti cei carora le-a dezvaluit numele, conform prezentului acord, despre acest fapt. Aceste persoane nu trebuie dupa aceea sa mai fie tratate, in virtutea notificarilor anterioare, ca persoane implicate in neregula avuta in vedere.

    SECTIUNEA a 12-a
    Sumele recuperate trebuie distribuite intre tarile beneficiare si Comisie in conformitate cu ratele de cofinantare, proportional cu cheltuielile deja facute de acestea.

    SECTIUNEA a 13-a
    Verificarile si inspectiile pe loc, efectuate pentru protejarea intereselor financiare ale Comunitatii impotriva neregulilor, astfel cum sunt definite in sectiunea a 3-a, trebuie pregatite si conduse de Comisie in stransa cooperare cu autoritatile competente din tarile beneficiare, care vor fi notificate in timp util despre obiectul si scopul verificarilor si al inspectiilor mentionate in aceasta anexa, astfel incat autoritatile sa poata acorda tot sprijinul necesar. In acest scop oficialii tarii beneficiare implicate pot participa la verificarile si inspectiile pe loc.
    In plus, daca tara beneficiara implicata doreste, verificarile si inspectiile pe loc pot fi efectuate impreuna de Comisie si autoritatile competente ale tarii beneficiare.

    SECTIUNEA a 14-a
    Verificarile si inspectiile pe loc trebuie efectuate de Comisie la operatori economici persoane fizice sau juridice sau la alte organisme nationale carora le este atribuita putere legala, daca exista motive sa se creada ca au fost comise nereguli.
    Pentru a se facilita efectuarea de catre Comisie a acestor verificari si inspectii operatorilor economici trebuie sa le fie solicitata o garantare a accesului la sediul, terenul, mijloacele de transport sau la alte suprafete folosite in scopuri de afaceri.
    Cand este strict necesar sa se stabileasca unde si daca neregulile exista, Comisia poate efectua verificari si inspectii la alti operatori economici implicati, pentru a avea acces la informatiile pertinente detinute de acestia despre faptele care fac subiectul verificarilor si inspectiilor pe loc.

    SECTIUNEA a 15-a
    (1) Verificarile si inspectiile pe loc trebuie efectuate, in baza responsabilitatii si autoritatii Comisiei, de catre oficialii sau de alti angajati ai acesteia, imputerniciti corespunzator in baza regulamentelor relevante ale Comisiei si numiti in continuare inspectorii Comisiei. Personalul pus la dispozitie Comisiei de tara beneficiara in cadrul procesului de infratire institutionala - twinning - poate sa participe la aceste verificari si inspectii.
    Inspectorii Comisiei isi vor exercita puterea pe baza unei autorizatii care le atesta identitatea si pozitia, impreuna cu un document care sa indice subiectul si scopul verificarii si inspectiei pe loc.
    Conform legii comunitare aplicabile este necesar ca ei sa corespunda regulilor de procedura stabilite de legile tarii beneficiare implicate.
    (2) Sub rezerva intelegerii cu tara beneficiara Comisia poate cere asistenta oficialilor din tarile beneficiare ca observatori si poate apela la alte organisme, care activeaza sub responsabilitatea sa, sa acorde asistenta tehnica.
    Comisia trebuie sa se asigure ca toti oficialii si organismele mentionate mai sus prezinta toate garantiile cu privire la competenta tehnica, independenta si respectarea secretului profesional.

    SECTIUNEA a 16-a
    (1) Inspectorii Comisiei trebuie sa aiba acces, in aceleasi conditii cu inspectorii administratiei nationale si in conformitate cu legislatia nationala, la toate informatiile si documentatiile despre operatiunile implicate, care sunt necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a inspectiilor pe loc. Acestia se pot folosi de toate facilitatile de inspectie ca si inspectorii administratiei nationale si pot face copii in special de pe documentele relevante.
    Verificarile si inspectiile pe loc pot privi, in particular:
    - registre si documente profesionale, cum ar fi facturi, liste de termene si conditii, omitere de plati, declaratii privind materialele folosite si munca efectuata, documente bancare pastrate de operatorii economici, date computerizate;
    - sistemele si metodele de productie, ambalare si expediere;
    - verificari fizice privind natura si cantitatea bunurilor sau ale operatiunilor finalizate;
    - prelevarea si verificarea de mostre;
    - progresul lucrarilor si investitiilor pentru care s-a acordat finantarea si utilizarea investitiilor finalizate;
    - documente contabile si bugetare;
    - implementarea tehnica si financiara a proiectelor subsidiare.
    (2) Daca este cazul, este in sarcina tarii beneficiare, la cererea Comisiei, sa ia toate masurile de precautie corespunzatoare, in conformitate cu legislatia nationala, in special pentru protejarea probelor.

    SECTIUNEA a 17-a
    (1) Informatiile comunicate sau obtinute in orice fel conform prevederilor acestei anexe sunt acoperite de secretul profesional si sunt protejate in acelasi mod in care informatiile similare sunt protejate de legislatia nationala a tarii beneficiare care le primeste si de prevederile corespunzatoare aplicabile institutiilor comunitare.
    Asemenea informatii nu pot fi comunicate altor persoane in afara celor din institutiile Comunitatii sau din tarile beneficiare, a caror functie necesita cunoasterea lor, si nici nu pot fi folosite de institutiile Comunitatii in alte scopuri decat cele de asigurare a unei protectii eficiente a intereselor financiare ale Comunitatii in toate tarile beneficiare. Cand o tara beneficiara intentioneaza sa foloseasca in alte scopuri informatiile obtinute de oficialii care participa sub autoritatea sa ca observatori la verificarile si inspectiile pe loc, trebuie sa ceara aprobarea tarii beneficiare de la care informatia respectiva a fost obtinuta.
    (2) Comisia trebuie sa raporteze in cel mai scurt timp posibil autoritatilor competente ale tarii pe al carei teritoriu au fost efectuate verificarile si inspectiile pe loc despre orice fapt sau suspiciune legata de o neregula pe care a aflat-o in cursul verificarii sau al inspectiei pe loc. In orice moment Comisiei i se va putea cere sa informeze autoritatea sus-mentionata despre rezultatele unor asemenea verificari si inspectii.
    (3) Inspectorii Comisiei trebuie sa se asigure ca la intocmirea rapoartelor lor se tine seama de cerintele procedurale specificate in legislatia nationala a tarii beneficiare implicate. Documentele materiale si probatoare specificate in sectiunea a 16-a trebuie anexate la rapoartele mentionate. Rapoartele astfel intocmite trebuie sa fie folosite ca probe (admisibile) in procedurile administrative sau juridice ale tarii beneficiare in care folosirea lor se dovedeste necesara, in acelasi mod si in aceleasi conditii ca si rapoartele intocmite de inspectorii administratiei nationale. Acestea trebuie sa fie subiectul acelorasi reguli de evaluare ca cele aplicabile rapoartelor administrative intocmite de inspectorii administratiei nationale si vor avea aceeasi valoare ca acestea. Cand o inspectie este desfasurata in comun, inspectorii nationali care au luat parte la operatiune vor fi rugati sa contrasemneze raportul intocmit de inspectorii Comisiei.

    SECTIUNEA a 18-a
    Cand operatorii economici la care se face referire in sectiunea a 14-a se opun unei verificari sau inspectii pe loc, tara beneficiara implicata, actionand in conformitate cu regulile nationale, trebuie sa acorde inspectorilor Comisiei sprijinul necesar pentru a le permite acestora sa isi indeplineasca sarcinile de verificare sau inspectie pe loc.
    Este de datoria tarii beneficiare sa ia toate masurile necesare in conformitate cu legislatia nationala.

    ANEXA 3.6

                               CERINTELE
                    privind informarea si publicitatea

    Regulile stabilite in prezenta anexa referitoare la informare si publicitate au inca un caracter provizoriu. De aceea regulile consimtite in acest memorandum de finantare nu impun regulile ce vor fi aplicate altor masuri care beneficiaza de asistenta financiara ISPA.

    Regulile privind detaliile intelegerii referitoare la informare si publicitate

    1. Obiective si scop
    Masurile de informare si publicitate privind asistenta acordata prin ISPA au ca scop:
    - sa mareasca constientizarea si transparenta publica fata de activitatile Comunitatii Europene;
    - sa informeze potentialii beneficiari si organizatiile profesionale despre posibilitatile ISPA.
    Informarea si publicitatea trebuie sa priveasca toate proiectele pentru care ISPA asigura asistenta financiara. Tinta masurilor de informare si publicitate este de a informa publicul general si, de asemenea, potentialii beneficiari, inclusiv:
    - autoritatile regionale, locale sau publice;
    - partenerii sociali si economici;
    - organizatiile neguvernamentale;
    - operatorii si promotorii de proiect;
    - orice alte parti interesate
despre oportunitatile oferite de ISPA.
    2. Principii generale
    Organismele responsabile cu implementarea proiectelor ISPA, denumite in continuare organisme responsabile, sunt raspunzatoare pentru toate masurile de publicitate imediate. Publicitatea trebuie condusa in cooperare cu departamentele Comisiei, care vor fi informate despre masurile luate in acest scop.
    Organismul responsabil trebuie sa ia toate masurile administrative necesare pentru a asigura aplicarea efectiva a acestor aranjamente si sa colaboreze cu departamentele Comisiei.
    Masurile de informare si publicitate trebuie luate in timp util, imediat dupa ce asistenta ISPA este aprobata. Comisia isi rezerva dreptul sa initieze procedura de restrangere, suspendare sau anulare a asistentei ISPA, daca tara beneficiara nu isi indeplineste obligatiile stabilite in prezenta anexa.
    3. Indrumari privind activitatile de informare si publicitate
    In afara de regulile detaliate, stabilite la pct. 4, urmatoarele principii trebuie aplicate in conformitate cu toate masurile de informare si publicitate:
    3.1. Media
    Organismul responsabil trebuie sa informeze media in modul cel mai corespunzator despre actiunile cofinantate prin ISPA. Participarea Comunitatii Europene va fi reflectata exact in aceste informari.
    Pentru aceasta lansarea formala a proiectelor si fazele importante ale implementarii lor vor face subiectul unor masuri de informare, in special in mijloacele media regionale (presa, radio si televiziune). Trebuie asigurata o colaborare corespunzatoare cu delegatiile Comisiei in tarile beneficiare implicate.
    3.2. Actiunile de informare
    Organizarea actiunilor de informare, cum ar fi: conferinte, seminarii, targuri si expozitii legate de implementarea proiectelor partial finantate prin ISPA, trebuie sa mentioneze explicit participarea Comunitatii Europene. Trebuie sa se beneficieze de aceasta oportunitate pentru a se expune steagul Comunitatii Europene in salile de conferinta si sigla Comunitatii Europene pe documente. Delegatiile Comisiei in tarile beneficiare trebuie sa sprijine, daca este necesar, organizarea si desfasurarea unor asemenea evenimente.
    3.3. Material informativ
    Publicatiile (cum ar fi brosuri si prospecte) despre proiecte sau masuri similare trebuie sa contina pe coperta o indicatie clara a siglei Comunitatii Europene atunci cand se foloseste si o sigla nationala, regionala sau locala.
    Cand publicatia include o prefata aceasta trebuie semnata atat de persoana responsabila din tara beneficiara, cat si, din partea Comisiei, de membrul Comisiei responsabil sau de catre un reprezentant desemnat, pentru a asigura faptul ca participarea Comunitatii Europene este clara. Aceste publicatii trebuie sa faca referiri la organismele responsabile pentru informarea partilor interesate.
    Principiile sus-mentionate se vor aplica, de asemenea, si materialelor audiovizuale sau de pe paginile web.
    4. Obligatii ale tarilor beneficiare
    Informarea si publicitatea trebuie sa faca obiectul unei serii coerente de masuri definite de organismul responsabil in colaborare cu Comisia, pe durata proiectului. Tarile beneficiare trebuie sa se asigure ca reprezentantii Comisiei, inclusiv delegatiile sale, sunt corect implicate in cele mai importante activitati legate de ISPA.
    Cand proiectele sunt implementate, organismul responsabil trebuie sa ia urmatoarele masuri care sa indice participarea ISPA in proiectele mentionate:
    a) Informarea referitoare la proiect
    Masurile de informare si publicitate prompte trebuie luate pentru a constientiza publicul general in privinta asistentei acordate de Comunitatea Europeana prin ISPA. Organismul responsabil trebuie sa publice continutul proiectelor in cea mai adecvata forma si sa se asigure ca asemenea documente sunt difuzate catre media locala si regionala si sa le tina la dispozitie partilor interesate. Masurile prompte vor include:
    - panouri de publicitate ridicate la locul lucrarilor;
    - placi comemorative permanente pentru infrastructurile accesibile publicului general,
care vor fi instalate in conformitate cu aranjamentele speciale privind informarea pe teren, detaliate mai jos.
    b) Informatii generale referitoare la ISPA
    In plus fata de prevederile pct. a) organismul responsabil, impreuna cu coordonatorul national ISPA, este responsabil pentru difuzarea regulata a informatiilor generale despre asistenta ISPA alocata tarii lor, subliniind implementarea proiectelor si rezultatele obtinute. Aceasta informare generala trebuie sa aiba loc cel putin o data pe an si sa fie facuta disponibila Comisiei pentru raportul anual. Informarea va avea forma unor brosuri de interes general, material profesional audio-video (de exemplu, videoclip) si conferinte de instiintare la un nivel corespunzator. Informarea trebuie sa grupeze proiectele dupa natura lor si/sau sa se focalizeze pe proiectele de interes relevant. Aceasta trebuie actualizata anual si transmisa televiziunilor sau posturilor de radio nationale si regionale, Comisiei si, la cerere, altor parti interesate, astfel cum sunt definite la pct. 1.
    5. Activitatea comitetelor de monitorizare
    Comitetele de monitorizare trebuie sa se asigure ca exista informatii adecvate cu privire la activitatea lor. In acest scop fiecare comitet de monitorizare trebuie sa informeze media, cat de des considera necesar, despre progresul proiectului/proiectelor pentru care este responsabil. Presedintele va fi responsabil pentru contactele cu media si va fi asistat de reprezentantii Comisiei.
    Pregatirile corespunzatoare vor fi facute, de asemenea, in colaborare cu Comisia si cu delegatiile acesteia in tarile beneficiare, atunci cand au loc evenimente importante, cum ar fi intalniri la nivel inalt sau inaugurari.
    Reprezentantii Comisiei in comitetele de monitorizare, in colaborare cu organismele responsabile, vor asigura concordanta cu prevederile adoptate privind publicitatea, in special cu cele care privesc panourile de publicitate si placile comemorative (vezi prevederile de mai jos).
    Masurile de informare si publicitate si probele adecvate, cum sunt fotografiile, trebuie sa fie inmanate presedintelui de catre organismul responsabil. Copii de pe unele materiale de acest fel vor fi transmise Comisiei.
    Presedintii comitetelor de monitorizare trebuie sa inainteze Comisiei toate informatiile care trebuie avute in vedere la intocmirea raportului anual al acesteia.
    6. Prevederi finale
    Organismul responsabil poate in orice moment sa desfasoare actiuni suplimentare pe care le considera necesare.
    Acesta trebuie sa consulte Comisia si sa o informeze despre initiativele pe care le are, astfel incat Comisia sa poata participa in mod corespunzator la indeplinirea acestora.
    Pentru a facilita implementarea acestor prevederi Comisia, prin delegatia sa la locul de desfasurare, va asigura asistenta sub forma unui manual care va fi intocmit in limba nationala. Acesta va contine indrumari detaliate in forma electronica (CD-ROM) si va fi disponibil, la cererea contractantilor, la organismul responsabil sau la coordonatorul national ISPA.

    Masuri speciale privind panourile de publicitate si placile comemorative

    Pentru a asigura vizibilitatea proiectelor ISPA tarile beneficiare se vor asigura ca sunt indeplinite urmatoarele masuri de informare si publicitate:
    1. Panourile de publicitate
    Panourile de publicitate vor fi ridicate la locul de desfasurare a lucrarilor pentru proiectele finantate prin ISPA. Asemenea panouri de publicitate trebuie sa cuprinda un spatiu rezervat indicatiilor privind participarea Comunitatii Europene.
    Panourile de publicitate trebuie sa aiba o dimensiune potrivita cu scala operatiunilor desfasurate.
    Sectiunea panoului de publicitate rezervata Comunitatii Europene trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
    - trebuie sa ocupe cel putin 50% din suprafata totala a panoului de publicitate;
    - trebuie sa poarte sigla Comunitatii Europene si sa cuprinda textul urmator, astfel cum este prezentat in tabelul anexat.
    Atunci cand organismul responsabil nu ridica propriul panou de publicitate care sa anunte implicarea sa in finantarea proiectului, asistenta acordata de Comunitatea Europeana trebuie anuntata pe un panou de publicitate special. In asemenea cazuri prevederile sus-mentionate referitoare la contributia Comisiei Europene se aplica prin analogie.
    Panourile de publicitate trebuie inlaturate nu mai tarziu de 6 luni de la data finalizarii lucrarilor si trebuie sa fie inlocuite cu o placa comemorativa, in conformitate cu prevederile pct. 2.
    2. Placile comemorative
    Placile comemorative permanente trebuie plasate pe teren si trebuie sa fie accesibile publicului general. In afara siglei Comunitatii Europene asemenea placi trebuie sa mentioneze contributia Comunitatii Europene la proiect.
    Trebuie folosit textul urmator ca model pentru continutul cerut:

    "Acest proiect a fost cofinantat cu ..... % de catre Comunitatea Europeana. La finalul lucrarii in ......................... costul total al proiectului
                         (se mentioneaza anul)
a fost de ...................... si contributia totala a Comunitatii Europene a
            (moneda nationala)
fost de ...................... ."
          (moneda nationala)

    Exemplu:
 ______________________________________________________________________
|                          Titlul proiectului                          |
|                             Localizarea                              |
|______________________________________________________________________|
|Sigla europeana   Finantat de:                                        |
|                  Uniunea Europeana     ..... euro .................. |
|                  (asistenta financiara            (moneda nationala) |
|                  nerambursabila)                                     |
|                  IFI (imprumut)        ..... euro .................. |
|                                                   (moneda nationala) |
|                                                                      |
|Autoritatea de    {Ministerul ...}                                    |
|implementare:     {Agentia ...}                                       |
|______________________________________________________________________|
|Beneficiar:       {Denumirea beneficiarului}                          |
|Supervizare si    {Denumirea firmei}                                  |
|management:                                                           |
|______________________________________________________________________|
|Contractant:      {Denumirea contractantului}                         |
|______________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Legea 382/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 382 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 382/2001
Hotărârea 1752 2004
privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata, situate pe amplasamentul lucrarii "Varianta ocolitoare Adunatii Copaceni si reabilitare drum national DN 5 intre km 19 + 160 - km 23 + 200 pe teritoriul localitatii Adunatii Copaceni", judetul Giurgiu, din cadrul obiectivului de investitie "Varianta ocolitoare Adunatii Copaceni DN 5"
Ordonanţa 26 2004
pentru modificarea si completarea actelor normative de ratificare a memorandumurilor de finantare ISPA aprobate de Comisia Europeana in perioada 2000 - 2002
Legea 395 2003
pentru ratificarea Amendamentului convenit prin schimb de scrisori, la Bruxelles la 30 ianuarie 2003 si la Bucuresti la 28 martie 2003, dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana la memorandumurile de finantare ISPA pentru proiectele aprobate de Comisia Europeana in anii 2000, 2001, 2002 si inca nefinalizate
Legea 157 2003
pentru ratificarea amendamentelor dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana la memorandumurile de finantare ISPA aprobate de Comisia Europeana in perioada 2000 - 2001, convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 2 august 2002 si la Bruxelles la 14 mai 2002
Legea 159 2003
pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana, semnat la Bucuresti la 2 august 2002 si la Bruxelles la 11 aprilie 2002, la Memorandumul de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Largirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti - Giurgiu, Romania", semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 23 octombrie 2000
Legea 160 2003
pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 14 august 2001 si la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Largirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti - Giurgiu, Romania", semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 23 octombrie 2000
Ordin 246 2002
pentru aprobarea unor acorduri de mediu
Decretul 527 2001
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Largirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti - Giurgiu, Romania", semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 23 octombrie 2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu