Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 28 din 21 decembrie 1978

legea educatiei si invatamantului

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 113 din 26 decembrie 1978


SmartCity3


    Programul Partidului Comunist Roman de edificare a societatii socialiste multilateral dezvoltate si inaintare a Romaniei spre comunism stabileste, ca obiective fundamentale ale invatamantului, pregatirea multilaterala a cadrelor necesare tuturor domeniilor de activitate, in stransa legatura cu cerintele productiei de bunuri materiale si spirituale, formarea si educarea omului nou, perfectionarea continua a pregatirii profesionale, stiintifice si tehnice a oamenilor muncii, asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea si afirmarea capacitatilor creatoare ale membrilor societatii, ridicarea nivelului general de cultura si cunoastere al poporului.
    Invatamantul are misiunea de a asigura insusirea de catre tinerele generatii a cunostintelor stiintifice, tehnice si culturale, a deprinderilor necesare exercitarii unor profesii utile societatii, formarea lor in spiritul conceptiei materialist-dialectice si istorice despre natura si societate, al umanismului socialist, al ideologiei si politicii Partidului Comunist Roman, al principiilor eticii si echitatii socialiste, cultivarea in randurile acestora a dragostei fata de patrie, partid si popor, fata de idealurile de pace si progres social.
    Invatamantul are datoria de a asigura tuturor tinerilor, indiferent de specializarea pe care si-o aleg, o temeinica pregatire in stiintele fundamentale, fara de care nici un specialist nu-si poate indeplini la nivel corespunzator sarcinile incredintate, precum si insusirea conceptiei revolutionare despre lume, cunoasterea istoriei si culturii patriei.
    In vederea realizarii acestor obiective, partidul si statul asigura perfectionarea si modernizarea permanenta a invatamantului de toate gradele, dezvoltarea sa pe baze revolutionare, in stransa legatura cu cerintele vietii economice si social-culturale a Romaniei.
    La temelia scolii sta principiul politehnizarii, imbinarea stransa a muncii, invatamantului si cercetarii - factori primordiali pentru contructia socialismului si comunismului in patria noastra, pentru progresul si civilizatia omenirii. Asigurarea policalificarii, a posibilitatii de a trece de la o specialitate sau activitate la alta contribuie atat la satisfacerea in conditii superioare a intereselor generale ale societatii, cat si la dezvoltarea multilaterala a personalitatii umane.
    Potrivit prevederilor Constitutiei, statul garanteaza dreptul la invatatura si asigura accesul neingradit al tuturor cetatenilor, fara deosebire de nationalitate, rasa, sex sau religie, in invatamantul de toate gradele, corespunzator cerintelor dezvoltarii economice si sociale a tarii, precum si dorintelor si aptitudinilor fiecaruia.
    In acest scop, statul aloca o parte importanta din mijloacele sale materiale pentru continua dezvoltare si modernizare a invatamantului, asigura pregatirea si perfectionarea personalului didactic, precum si baza materiala necesara desfasurarii procesului de invatamant.
    In spiritul umanismului socialist ce caracterizeaza intreaga politica a partidului si statului nostru, care situeaza in centrul operei de faurire a noii societati omul, satisfacerea tot mai deplina a nevoilor sale materiale si spirituale, scoala are indatorirea de onoare de a asigura educarea socialista si pregatirea tinerelor generatii pentru munca si viata, cultivarea in randurile acestora a pasiunii pentru nou, pentru stiinta si adevar, a datoriei de a-si consacra intreaga energie, capacitate de munca si pricepere edificarii societatii socialiste si comuniste, a raspunderii pentru viitorul tuturor oamenilor muncii, fara deosebire de nationalitate, al intregului popor, pentru continua inflorire a Republicii Socialiste Romania.
    Tineretul scolar si universitar trebuie sa invete, sa-si insuseasca tot ce este nou si inaintat in domeniul stiintei si cunoasterii umane, sa se pregateasca temeinic pentru a se incadra in productie, in activitatea economica si sociala, pentru a deveni constructor constient al socialismului si comunismului, militant activ pentru traducerea in viata a Programului partidului de faurire a noii societati.
    Organele de conducere a invatamantului, unitatile de invatamant si intregul personal didactic raspund de infaptuirea politicii partidului si statului in domeniul invatamantului, de continua imbunatatire a continutului procesului instructiv-educativ, de realizarea integrarii organice a invatamantului cu productia si cercetarea stiintifica, asigurand indeplinirea de catre scoala a sarcinilor ce-i sunt incredintate de societate in vederea pregatirii si educarii tinerelor generatii.
    In scopul stabilirii cadrului juridic unitar de organizare, desfasurare si dezvoltare a invatamantului,
    Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Principii generale

    Art. 1
    Invatamantul - factor principal de cultura si civilizatie, de educare a omului nou - asigura infaptuirea politicii partidului si statului privind pregatirea cadrelor pentru toate domeniile activitatii economice si sociale pe baza celor mai noi cuceriri ale stiintei si tehnicii, ale cunoasterii umane, formarea si dezvoltarea constiintei socialiste a tineretului, cresterea unor generatii temeinic pregatite pentru munca si viata, devotate patriei, partidului si poporului, cauzei socialismului si comunismului.
    Prin infaptuirea obiectivelor si sarcinilor sale, invatamantul contribuie la ridicarea continua a nivelului de pregatire profesionala, de cultura si constiinta a intregului popor, la progresul general al societatii.
    Art. 2
    Cetatenii Republicii Socialiste Romania au dreptul la invatatura, fara deosebire de nationalitate, rasa, sex sau religie si fara orice alta ingradire ce ar putea constitui o discriminare.
    Fiecarui cetatean ii este asigurat accesul la toate gradele si formele de invatamant, in raport cu nevoile dezvoltarii economice si sociale a tarii, precum si de dorinta si aptitudinile sale.
    Art. 3
    Invatamantul in Republica Socialista Romania este invatamant de stat.
    Scoala este despartita de biserica. Confesiunile, congregatiile sau comunitatile religioase pot organiza, in conditiile prevazute de lege, scoli pentru pregatirea personalului de cult.
    Art. 4
    Invatamantul de toate gradele se desfasoara in limba romana, asigurandu-se studierea si cunoasterea temeinica a limbii romane.
    In conformitate cu prevederile Constitutiei Republicii Socialiste Romania, nationalitatilor conlocuitoare li se asigura folosirea libera in invatamantul de toate gradele a limbii materne, studierea si cunoasterea temeinica a limbii materne a fiecarei nationalitati.
    Art. 5
    Intregul invatamant este gratuit. La nici o forma de invatamant nu se percep taxe scolare. Statul suporta toate cheltuielile pentru asigurarea personalului didactic si a bazei materiale necesare desfasurarii procesului de invatamant.
    Pentru invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional se asigura gratuit manuale scolare.
    Art. 6
    Elevii si studentii beneficiaza din partea statului sau a unitatilor socialiste de burse si alte forme de sprijin material, in conditiile stabilite de lege.
    Art. 7
    Sistemul de invatamant este organizat intr-o conceptie unitara si cuprinde invatamantul prescolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, de maistri si superior.
    In sistemul de invatamant se cuprind, de asemenea, cursurile de calificare, invatamantul agrozootehnic de masa, precum si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului muncitor.
    Art. 8
    Pentru a asigura tuturor cetatenilor un nivel de pregatire profesionala si culturala corespunzator cerintelor etapei actuale de dezvoltare a Romaniei, invatamantul obligatoriu are durata de 10 ani.
    Art. 9
    Invatamantul are un caracter deschis, absolventii unei forme de invatamant avand posibilitatea sa continue studiile in forme superioare.
    Art. 10
    Invatamantul trebuie sa asigure tineretului o temeinica pregatire in stiintele fundamentale exacte - matematica, fizica, chimie, biologie - precum si insusirea conceptiei revolutionare despre lume, cunoasterea istoriei si culturii patriei.
    Art. 11
    Invatamantul se desfasoara pe baza principiului integrarii cu productia, cercetarea stiintifica si proiectarea. Elevii, studentii si personalul didactic participa la activitatea productiva, de cercetare si proiectare, de creatie tehnica, stiintifica si cultural-artistica, la realizarea obiectivelor dezvoltarii economice si sociale a tarii.
    Invatamantul asigura tineretului formarea multilaterala, capacitatea de a se adapta cerintelor dezvoltarii rapide a fortelor de productie, progresului economiei nationale si cunoasterii umane.
    Art. 12
    Prin intregul sau continut, procesul instructiv-educativ din invatamantul de toate gradele trebuie sa asigure:
    a) un inalt nivel de pregatire stiintifica, tehnica si culturala, policalificarea si pregatirea in profile largi a elevilor si studentilor, astfel incat, dupa absolvire, sa se integreze rapid si eficient in procesul de productie si in activitatea sociala, sa indeplineasca in cele mai bune conditii obligatiile ce le revin si, atunci cand este necesar, sa poata trece de la o specialitate sau activitate la alta;
    b) insusirea de catre elevi si studenti a politicii si ideologiei Partidului Comunist Roman, a socialismului stiintific, a conceptiei materialist-dialectice si istorice despre lume si viata, formarea de oameni inaintati, constructori activi ai socialismului si comunismului;
    c) formarea si dezvoltarea atitudinii inaintate fata de munca, de avutul obstesc si de indatoririle sociale, a spiritului revolutionar, creator, a devotamentului fata de cauza socialismului si comunismului;
    d) cultivarea dragostei fata de patrie, partid si popor, de trecutul de lupta pentru libertate sociala si nationala a poporului roman, fata de traditiile comune de lupta impreuna cu nationalitatile conlocuitoare, fata de lupta revolutionara a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii fara deosebire de nationalitate, a Partidului Comunist Roman, a hotararii de a contribui la dezvoltarea economica si sociala a tarii, de a apara cu orice sacrificiu cuceririle revolutionare ale poporului, independenta si suveranitatea patriei;
    e) educarea in spiritul unitatii si prieteniei fratesti a tinerilor, a tuturor oamenilor muncii din patria noastra, fara deosebire de nationalitate;
    f) promovarea spiritului colectiv si de intrajutorare, de dreptate, a dragostei de adevar, cinstei, modestiei si corectitudinii, a responsabilitatii sociale, a respectului fata de legile tarii si normele de convietuire in societate;
    g) cultivarea respectului fata de celelalte popoare, a solidaritatii cu tineretul de pretutindeni, cu toate fortele progresiste, democratice din intreaga lume;
    h) dezvoltarea fizica si intelectuala armonioasa a tinerelor generatii.
    Art. 13
    In societatea noastra munca reprezinta un drept si o indatorire de onoare a tuturor cetatenilor, criteriul fundamental de apreciere a contributiei fiecaruia la progresul societatii, o necesitate pentru formarea, dezvoltarea si afirmarea personalitatii umane.
    Scoala trebuie sa educe tinerii in spiritul dragostei fata de munca, al hotararii de a desfasura o activitate utila societatii, care sa le asigure mijloacele de existenta si dezvoltare spirituala, sa cultive intransigenta fata de orice forma de sustragere de la munca, de viata parazitara, care contravin principiilor eticii si echitatii socialiste, sunt incompatibile cu esenta si telurile societatii socialiste.
    Toti tinerii au datoria sa se pregateasca temeinic, sa-si insuseasca cunostintele necesare pentru a se incadra in munca in diferite sectoare ale activitatii economice si social-culturale si a participa activ la progresul general al patriei.
    Art. 14
    In invatamantul gimnazial si liceal, elevii studiaza obligatoriu doua limbi straine, la alegere. In invatamantul superior, indiferent de profilul de pregatire, studentilor li se asigura perfectionarea cunostintelor in limbile straine studiate.
    Art. 15
    Intreaga organizare a invatamantului, numarul elevilor din invatamantul liceal, profesional si de maistri, precum si al studentilor, se stabilesc in raport cu nevoile dezvoltarii economice si sociale a tarii.
    Tinerii isi pot alege formele de invatamant si viitoarea meserie sau profesie in functie de cerintele de forta de munca ale societatii, de posibilitatile si aptitudinile lor.
    Tuturor absolventilor li se asigura, potrivit pregatirii obtinute prin studiile efectuate, locuri de munca, in conditiile stabilite de lege.
    Art. 16
    Personalul didactic din invatamantul de toate gradele are obligatia sa asigure un inalt nivel calitativ intregului proces instructiv-educativ, sa se preocupe de continua perfectionare a pregatirii sale profesionale, politice si pedagogice, sa fie model de tinuta si comportare in toate imprejurarile, in scoala, familie si societate, sa participe activ la formarea si educarea comunista, revolutionara a elevilor si studentilor, a tuturor cetatenilor tarii.
    Toate cadrele didactice trebuie sa fie buni specialisti si buni educatori, avand indatorirea de a se preocupa permanent de pregatirea elevilor si studentilor pe baza celor mai noi realizari din domeniul stiintei, tehnicii si culturii, de educarea lor in spiritul ordinii si disciplinei, al responsabilitatii sociale pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin in scoala, in munca si viata.
    Art. 17
    In vederea dezbaterii si solutionarii problemelor fundamentale ale dezvoltarii si perfectionarii invatamantului de toate gradele, a stabilirii cailor si mijloacelor de infaptuire a sarcinilor ce revin scolii din Programul partidului, se organizeaza Congresul educatiei si invatamantului, for larg democratic, reprezentativ, expresie a participarii oamenilor muncii la conducerea activitatii in acest domeniu.
    Art. 18
    Consiliul Superior al Educatiei si Invatamantului si Ministerul Educatiei si Invatamantului poarta intreaga raspundere pentru infaptuirea unitara a politicii partidului si statului in domeniul invatamantului, a masurilor privind organizarea, indrumarea si controlul acestuia.
    Ministerele si celelalte organe centrale raspund, potrivit legii, de realizarea sarcinilor ce revin unitatilor de invatamant din domeniul lor de activitate.
    Consiliile populare raspund de aducerea la indeplinire a sarcinilor privind invatamantul si unitatile administrativ-teritoriale in care functioneaza.
    Art. 19
    In organizarea si desfasurarea procesului instructiv-educativ, in asigurarea conditiilor de munca si viata ale elevilor, studentilor si personalului didactic, Ministerul Educatiei si Invatamantului colaboreaza cu Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Asociatiilor Studentilor Comunisti din Romania, Organizatia Pionierilor, cu Uniunea Generala a Sindicatelor din Romania, Consiliul National al Femeilor si uniunile de creatie.
    Unitatile de invatamant colaboreaza cu organizatiile de copii si tineret, cu celelalte organizatii obstesti, precum si cu institutiile de stat care au sarcini in domeniul educatiei.
    Art. 20
    Scoala conlucreaza cu familia in educarea copiilor si tineretului, in pregatirea lor pentru munca si viata.
    Comitetele cetatenesti de parinti si consiliile comitetelor cetatenesti de parinti, forme organizate de colaborare intre scoala si familie si de control al societatii asupra activitatii din invatamant, contribuie la perfectionarea procesului de instruire si educare a prescolarilor si elevilor, la integrarea sociala a tinerei generatii.
    Art. 21
    Conducerea fiecarei unitati de invatamant se realizeaza pe baza principiului muncii si conducerii colective, cu participarea larga a personalului didactic, a elevilor si studentilor, a reprezentantilor oamenilor muncii din alte unitati socialiste, precum si a comitetelor cetatenesti de parinti.
    Directorul, decanul, rectorul, celelalte cadre din conducerea unitatilor de invatamant, intregul personal didactic raspund de respectarea prevederilor legale in adoptarea hotararilor si in intreaga activitate a unitatilor, de buna organizare si desfasurare a procesului instructiv-educativ.
    Art. 22
    Consiliul de Ministri raspunde de aducerea la indeplinire a hotararilor de partid si de stat in domeniul invatamantului, asigura elaborarea programului unitar de pregatire si perfectionare a fortei de munca si urmareste indeplinirea de catre Ministerul Educatiei si Invatamantului, celelalte ministere si organe centrale si locale a obligatiilor ce le revin in acest domeniu.

    CAP. 2
    Sistemul de invatamant

    Art. 23
    Sistemul de invatamant in Republica Socialista Romania cuprinde:
    a) invatamantul prescolar;
    b) invatamantul primar - clasele I - IV;
    c) invatamantul gimnazial - clasele V - VIII;
    d) invatamantul liceal, organizat pe doua trepte: treapta I - clasele IX - X si treapta a II-a - clasele XI - XII, la cursurile de zi, si clasele XI - XIII, la cursurile serale;
    e) invatamantul profesional si de maistri;
    f) invatamantul superior;
    g) cursurile de calificare si invatamantul agrozootehnic de masa;
    h) invatamantul postuniversitar, doctoratul si alte forme de perfectionare a pregatirii personalului muncitor;
    Invatamantul primar, gimnazial si treapta I de liceu constituie invatamantul obligatoriu de 10 ani.

    SECTIUNEA 1
    Invatamantul prescolar
    Art. 24
    Invatamantul prescolar are scopul de a contribui la stimularea gandirii si inteligentei copiilor, la dezvoltarea lor fizica armonioasa, la insusirea unor cunostinte necesare pregatirii pentru scoala, la educarea acestora in spiritul dragostei fata de patrie, partid si popor, formarea unor deprinderi de munca, de ordine si disciplina, a trasaturilor de caracter si comportare inaintate.
    Activitatea instructiv-educativa in gradinitele de copii se desfasoara pe baza programelor unitare, stabilite de Ministerul Educatiei si Invatamantului. In organizarea si desfasurarea procesului instructiv-educativ, unitatile de invatamant colaboreaza cu organizatiile de copii si femei.
    Art. 25
    Invatamantul prescolar se organizeaza pentru copiii in varsta de 3-6 ani si se realizeaza prin gradinite de copii.
    Gradinitele de copii functioneaza, de regula, impreuna cu scoli.
    Programul gradinitei de copii este de 4 - 6 ore pe zi. In conditiile legii, se pot organiza si gradinite cu program prelungit sau cu program saptamanal.
    Art. 26
    Gradinitele de copii se organizeaza de catre consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti, de regula, pe circumscriptii scolare. Se pot organiza gradinite de copii si pe langa unitati socialiste de stat sau cooperatiste, cu acordul consiliului popular judetean ori al municipiului Bucuresti.
    Art. 27
    Planul de cuprindere a copiilor in invatamantul prescolar face parte integranta din planul national unic de dezvoltare economico-sociala a tarii.
    Reteaua de gradinite se aproba, potrivit normelor prevazute de lege, de Ministerul Educatiei si Invatamantului, cu avizul Comitetului de Stat al Planificarii, pe baza propunerilor consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.

    SECTIUNEA 2
    Invatamantul primar si gimnazial
    Art. 28
    Invatamantul primar si gimnazial asigura insusirea de catre elevi a cunostintelor stiintifice, tehnice si culturale fundamentale, contribuie la dezvoltarea lor intelectuala si fizica, la educarea politico-ideologica si patriotica, la formarea moral-cetateneasca, cultiva interesul si dragostea acestora pentru munca, le formeaza deprinderi practice, ii orienteaza si ii pregateste, potrivit cerintelor de forta de munca si aptitudinilor lor, pentru continuarea studiilor in invatamantul liceal.
    Art. 29
    Invatamantul primar si gimnazial se desfasoara in scoli organizate pe circumscriptii scolare.
    In functie de marimea populatiei scolare, de gradul de dispersare a localitatilor si de baza materiala existenta, scolile functioneaza cu clasele I-IV, I-VIII sau I-X.
    In fiecare comuna sau oras functioneaza cel putin o scoala cu clasele I-X.
    Pentru cultivarea si dezvoltarea unor talente si aptitudini deosebite in unitatile de invatamant primar si gimnazial se pot organiza clase sau grupe cu program suplimentar de muzica, arte plastice si coregrafie.
    Art. 30
    Scolile se infiinteaza si se organizeaza corespunzator normelor unitare de structura aprobate potrivit legii.
    Art. 31
    Invatamantul primar si gimnazial se organizeaza ca invatamant de zi.
    In clasa I a invatamantului primar sunt cuprinsi, de regula, copii care au implinit varsta de 6 ani pana la data inceperii anului scolar.
    Art. 32
    Invatamantul primar si gimnazial se desfasoara pe baza unor planuri de invatamant si programe scolare unice. Planurile de invatamant, programele si manualele scolare se elaboreaza si se asigura de Ministerul Educatiei si Invatamantului.
    Procesul de pregatire si educare a elevilor se realizeaza prin lectii, lucrari de laborator, practica productiva, precum si prin cercuri si alte activitati instructiv-educative.
    Art. 33
    Practica productiva se efectueaza in scoli, in intreprinderi si alte unitati economice si are ca scop sa asigure elevilor cunostintele si deprinderile necesare pentru munca, prin efectuarea unor lucrari si realizarea de produse utile.
    Continutul practicii productive se stabileste prin planurile de invatamant si programele scolare, esalonat pe clase, in functie de particularitatile de varsta si capacitatea de efort ale elevilor, de structura economico-sociala a localitatilor.
    Art. 34
    Elevii care promoveaza clasa a VIII-a sunt obligati sa urmeze cursurile de zi ale treptei I de liceu.

    SECTIUNEA 3
    Invatamantul liceal
    Art. 35
    Invatamantul liceal asigura tinerilor cunostintele stiintifice, culturale si de specialitate, precum si policalificarea in meserii necesare incadrarii in munca sau continuarii studiilor in invatamantul superior.
    Invatamantul liceal continua educarea prin munca si pentru munca a tineretului, asigura pregatirea unitara a tuturor elevilor in domeniul stiintelor fundamentale exacte - matematica, fizica, chimie, biologie - precum si insusirea unor temeinice cunostinte teoretice si practice de specialitate, in raport cu profilul liceului.
    Totodata, invatamantul liceal asigura educarea politico-ideologica si moral-cetateneasca a elevilor, formarea lor ca oameni cu un larg orizont de cultura si cunoastere, cu un inalt nivel de constiinta socialista.
    Art. 36
    Invatamantul liceal se realizeaza prin licee, organizate pe tipuri si profile. Liceele se organizeaza, de regula, cu mai multe profiluri, in functie de cerintele de pregatire a fortei de munca.
    Reteaua liceelor, nomenclatorul tipurilor si profilurilor de licee, precum si al meseriilor in care se pregatesc elevii prin liceu se aproba prin decret prezidential.
    Art. 37
    Invatamantul liceal de zi se organizeaza pe doua trepte, fiecare cu durata de 2 ani. Invatamantul liceal seral se organizeaza numai pentru treapta a II-a si are durata de 3 ani.
    Treapta I de liceu este parte integranta a invatamantului obligatoriu de 10 ani si are menirea de a completa cunostintele generale din invatamantul gimnazial si de a asigura tuturor tinerilor pregatirea intr-o meserie care sa le permita sa se incadreze in productie ca practicant, sa se inscrie la scoala profesionala sau sa continue studiile in treapta a II-a  de liceu.
    Programele de invatamant la disciplinele fundamentale si de cultura generala sunt unice pentru toate tipurile si profilurile de liceu. Diferentierea pe tipuri si profiluri se realizeaza in treapta I prin disciplinele legate de meseria in care elevii se pregatesc si prin activitatea practica.
    Treapta a II-a de liceu completeaza elevilor pregatirea la disciplinele fundamentale si adinceste cunostintele si deprinderile practice in meserie, pentru a se putea incadra direct in productie sau ca practicant, ori de a continua studiile in invatamantul superior.
    Programele de invatamant la disciplinele fundamentale sunt unice pentru intregul invatamant liceal, asigurand tinerilor continuitatea pregatirii incepute in treapta I, precum si posibilitatea de a-si alege profilul de invatamant superior pe care il doresc.
    Diferentierea pregatirii pe tipuri si profiluri de liceu in treapta a II-a se realizeaza prin discipline de specialitate specifice profilului si meseriei alese, precum si prin activitatea practica.
    Art. 38
    Liceele se infiinteaza si functioneaza pe baza unei conceptii unitare, sub conducerea, indrumarea si controlul Ministerului Educatiei si Invatamantului.
    Organizarea liceelor se face pe baza normelor unitare de structura de catre Ministerul Educatiei si Invatamantului, impreuna cu celelalte ministere sau alte organe centrale, precum si cu consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti.
    Liceele se organizeaza ca unitati de-sine-statatoare cu clasele IX - XII. In conditiile prevazute de lege, liceele folosesc, in comun cu scolile profesionale si de maistri, baza materiala, atelierele, laboratoarele si celelalte dotari.
    Art. 39
    Planul anual de scolarizare pentru treapta I si treapta a II-a de liceu se aproba prin decret prezidential, la propunerea Ministerului Educatiei si Invatamantului, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale de profil si consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti.
    Repartizarea planului anual de scolarizare pe licee se face de catre Ministerul Educatiei si Invatamantului, la propunerea ministerelor, a celorlalte organe centrale de profil si consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.
    Art. 40
    In clasa a IX-a se inscriu fara concurs toti absolventii invatamantului gimnazial.
    Unitatile de invatamant au obligatia sa asigure orientarea scolara si profesionala a elevilor in vederea realizarii planului de scolarizare la toate tipurile si profilurile de licee.
    In cazul in care numarul elevilor depaseste numarul locurilor stabilite pentru fiecare unitate de invatamant, inscrierea in clasa a IX-a se face pe baza verificarii cunostintelor si aptitudinilor acestora, potrivit normelor elaborate de Ministerul Educatiei si Invatamantului. Cei care nu au fost admisi vor fi indrumati sa se inscrie la alte unitati de invatamant care dispun de locuri libere.
    Art. 41
    La absolvirea clasei a X-a, elevii primesc diploma de absolvire a invatamantului obligatoriu de 10 ani, precum si certificat de calificare care le dau dreptul sa se incadreze in productie ca practicanti in meseriile in care s-au pregatit, sa se inscrie in invatamantul profesional ori sa continue studiile in treapta a II-a a invatamantului liceal.
    Art. 42
    Admiterea in treapta a II-a de liceu se face pe baza de concurs, organizat potrivit normelor stabilite de Ministerul Educatiei si Invatamantului.
    La concursul de admitere pentru treapta a II-a, cursuri serale, se poate inscrie orice persoana care desfasoara o activitate sociala utila si indeplineste conditiile de studii prevazute de lege.
    Intreprinderile si celelalte unitati socialiste sunt obligate sa sprijine muncitorii si ceilalti oameni ai muncii care urmeaza invatamantul liceal seral sa frecventeze cursurile si sa-si insuseasca temeinic cunostintele predate.
    Art. 43
    Procesul instructiv-educativ in invatamantul liceal se desfasoara pe baza planurilor de invatamant, programelor si manualelor scolare elaborate de Ministerul Educatiei si Invatamantului, in colaborare cu celelalte ministere si alte organe centrale interesate.
    Planurile de invatamant se intocmesc diferentiat, pe tipuri si profiluri de licee. Ele sunt unitare pentru fiecare profil si cuprind disciplinele stiintifice fundamentale, disciplinele de cultura generala si social-politice, disciplinele de specialitate, precum si practica in productie.
    Art. 44
    Procesul instructiv-educativ se desfasoara prin lectii, lucrari de laborator, practica in productie, efectuata in timpul liceului si al stagiului de practicant, precum si prin cercuri si alte activitati politico-ideologice, cultural-artistice si sportive.
    Art. 45
    Practica in productie se organizeaza, potrivit legii, in functie de profilul liceelor, in concordanta cu cerintele de calificare pentru meseriile in care se pregatesc elevii.
    Pentru practica in productie a elevilor se asigura, in conditiile prevazute de lege, personal de specialitate si alte cadre calificate.
    Art. 46
    Absolventii primei trepte a invatamantului liceal care nu continua studiile in treapta a II-a de liceu sau in scoala profesionala se incadreaza in productie, fiind obligati sa efectueze un stagiu de practicant cu durata de 6 - 12 luni.
    Absolventii treptei a II-a de liceu la care nomenclatorul de pregatire prevede efectuarea unui stagiu de practicant si care nu continua studiile in invatamantul superior se incadreaza in productie, avand obligatia sa efectueze un stagiu de practicant de 6 - 18 luni.
    Durata stagiului de practicant pentru fiecare meserie, organizarea si continutul acestuia, precum si modul de retribuire a practicantilor se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.
    Art. 47
    Studiile liceale se incheie cu examenul de bacalaureat, organizat potrivit normelor stabilite de Ministerul Educatiei si Invatamantului. Candidatii care promoveaza examenul de bacalaureat primesc diploma de bacalaureat si certificatul de calificare, care le dau dreptul sa participe la concursul de admitere la orice institutie de invatamant superior sau sa se incadreze in productie, potrivit legii.

    SECTIUNEA 4
    Invatamantul profesional si de maistri

    A. Scolile profesionale
    Art. 48
    Scolile profesionale asigura elevilor, prin procesul instructiv-educativ, cunostintele de specialitate si deprinderile practice necesare exercitarii meseriilor in care se califica, pregatirea politico-ideologica, formarea si dezvoltarea constiintei lor muncitoresti, educarea acestora in spiritul ordinii si disciplinei, al raspunderii pentru indeplinirea sarcinilor incredintate, pentru bunul mers al activitatii unitatilor economice.
    Art. 49
    Scolile profesionale pregatesc muncitori calificati in stransa legatura cu cerintele de forta de munca ale economiei nationale pentru anumite meserii, stabilite prin nomenclatorul aprobat potrivit legii.
    La scolile profesionale se primesc absolventi ai invatamantului obligatoriu de 10 ani.
    Scolile profesionale functioneaza cu invatamant de zi si seral si au durata de 1 - 1 1/2 ani.
    Art. 50
    Scolile profesionale se organizeaza, potrivit normelor unitare de structura, de ministere, alte organe centrale ale administratiei de stat si cooperatiste, precum si de consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti, cu acordul Ministerului Educatiei si Invatamantului si functioneaza pe langa intreprinderi si alte unitati socialiste.
    Art. 51
    Scolile profesionale functioneaza impreuna cu scoli de maistri sau centre de calificare ori ca unitati de-sine-statatoare.
    In conditiile prevazute de lege, scolile profesionale pot folosi in comun cu licee de profil baza materiala.
    Art. 52
    In scolile profesionale se desfasoara cursuri de pregatire pentru mai multe meserii in functie de necesarul de muncitori calificati.
    Art. 53
    Nomenclatorul meseriilor si durata pregatirii prin scolile profesionale, precum si planul anual de scolarizare se aproba prin decret prezidential, la propunerea Ministerului Educatiei si Invatamantului, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale si locale care organizeaza scoli profesionale.
    Repartizarea planului anual de scolarizare pe meserii, pentru fiecare scoala, se face de ministere si celelalte organe centrale si locale care organizeaza astfel de scoli, cu acordul Ministerului Educatiei si Invatamantului.
    Art. 54
    Admiterea in scolile profesionale se face pe baza de concurs, organizat in conditiile stabilite de ministerele si celelalte organe centrale si locale care organizeaza scoli profesionale, cu acordul Ministerului Educatiei si Invatamantului.
    Art. 55
    Planurile de invatamant, programele si manualele scolare se elaboreaza de ministerele si celelalte organe centrale si locale care organizeaza scoli profesionale si se aproba de Ministerul Educatiei si Invatamantului.
    Art. 56
    Planurile de invatamant ale scolilor profesionale se elaboreaza diferentiat, in functie de meseriile in care acestea pregatesc muncitori calificati. Planurile cuprind pregatirea practica, disciplinele de specialitate, tehnice si tehnologice specifice, precum si disciplinele si activitatile menite sa contribuie la educarea politico-ideologica si moral-cetateneasca a elevilor.
    Procesul instructiv-educativ se desfasoara prin participarea nemijlocita la activitatea productiva, prin lectii, lucrari de laborator, precum si prin activitati extrascolare organizate cu elevii.
    Art. 57
    Practica in productie se organizeaza potrivit legii si se desfasoara zilnic, alternind cu invatamantul teoretic, in functie de meseria in care se face pregatirea.
    Pentru practica in productie a elevilor se asigura, in conditiile prevazute de lege, personal de specialitate si alte cadre calificate.
    Art. 58
    Cursurile scolii profesionale se incheie prin sustinerea unei probe practice in meseria in care s-a efectuat pregatirea. Absolventii scolii profesionale primesc diploma de absolvire care le da dreptul la incadrarea in productie, potrivit legii.

    B. Scolile de maistri
    Art. 59
    Scolile de maistri asigura elevilor, prin procesul instructiv-educativ, cunoasterea celor mai noi realizari in domeniul meseriei, a tehnicilor si tehnologiilor moderne de lucru, precum si cunostintele de conducere si organizare stiintifica a productiei si a muncii.
    Art. 60
    Scolile de maistri se organizeaza pe langa intreprinderi si alte unitati socialiste de catre ministere si celelalte organe centrale, precum si de consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti si functioneaza, de regula, impreuna cu scolile profesionale.
    Durata studiilor este de 1 - 1 1/2 ani la invatamantul de zi si de 2 ani la invatamantul seral.
    Art. 61
    Nomenclatorul specialitatilor care se pregatesc prin scoli de maistri si durata studiilor pentru fiecare specialitate se aproba prin decret al Consiliului de Stat, iar planul anual de scolarizare prin decret prezidential, la propunerea Ministerului Educatiei si Invatamantului, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale si locale care organizeaza astfel de scoli.
    Art. 62
    Admiterea in scolile de maistri se face pe baza de concurs, care se organizeaza si se desfasoara in conditiile stabilite de lege.
    Art. 63
    Procesul instructiv-educativ din scolile de maistri se desfasoara pe baza planurilor de invatamant, programelor si manualelor scolare elaborate de ministere si alte organe centrale si locale care organizeaza asemenea unitati scolare, cu acordul Ministerului Educatiei si Invatamantului.
    Art. 64
    La invatamantul de zi, jumatate din timpul de scolarizare este afectat practicii in productie. Practica in productie se organizeaza si se desfasoara potrivit legii.
    Art. 65
    Cursurile scolilor de maistri se incheie prin examen de absolvire, care consta din sustinerea unui proiect sau lucrari de diploma pe o tema stabilita cu consultarea intreprinderilor pentru care acestia se pregatesc. Elevii care promoveaza examenul de absolvire a scolii de maistri primesc diploma de absolvire, care le da dreptul la incadrarea in functia de maistru, in conditiile prevazute de lege.

    SECTIUNEA 5
    Invatamantul superior
    Art. 66
    Invatamantul superior pregateste specialisti cu inalta calificare pentru toate domeniile de activitate, asigura insusirea de catre studenti a celor mai noi realizari din domeniul stiintei, tehnicii si tehnologiei, ale culturii si cunoasterii umane, a socialismului stiintific si conceptiei materialist-dialectice si istorice despre lume si viata, a ideologiei si politicii partidului, contribuie la progresul stiintei, tehnicii si culturii.
    Art. 67
    Invatamantul superior se realizeaza prin politehnici, universitati, institute, conservatoare si academii, organizate pe facultati si sectii.
    In cadrul facultatilor functioneaza catedre, formate din cadrele didactice de aceeasi specialitate sau de specialitati apropiate, organizate potrivit normelor unitare de structura. Catedrele raspund de realizarea activitatii instructiv-educative, de productie si de cercetare stiintifica a personalului didactic si studentilor, de imbunatatirea continutului stiintific si ideologic al programelor, manualelor si cursurilor, de modernizarea metodelor de predare si de educatie, precum si de perfectionarea profesionala si politica a personalului didactic.
    Art. 68
    Durata studiilor in invatamantul superior este de 3 - 6 ani.
    Studiile in institutiile de invatamant superior se realizeaza prin invatamant de zi.
    In institutiile de invatamant superior, inclusiv in cele de invatamant superior tehnic, in conditiile prevazute de lege se poate organiza invatamantul seral, iar la unele facultati sau sectii si invatamant fara frecventa.
    Invatamantul superior tehnic seral poate fi urmat de personalul muncitor care indeplineste conditiile prevazute de lege si lucreaza nemijlocit in productie in meserii legate de profilul sau specialitatea facultatii respective.
    Durata studiilor la invatamantul seral si fara frecventa este mai mare cu un an fata de cea stabilita pentru invatamantul de zi.
    Art. 69
    Infiintarea institutiilor de invatamant superior, facultatilor si sectiilor, precum si desfasurarea invatamantului in limbile nationalitatilor conlocuitoare, nomenclatorul de profiluri si specializari pentru cursurile de zi, serale si fara frecventa, durata studiilor si planul de scolarizare se aproba prin decret al Consiliului de Stat, la propunerea Ministerului Educatiei si Invatamantului.
    Art. 70
    Admiterea in invatamantul superior se face pe baza de concurs.
    Se pot prezenta la concursul de admitere persoanele care poseda diploma de bacalaureat. La invatamantul seral si fara frecventa sunt admise numai persoane incadrate in munca.
    Conditiile de inscriere, disciplinele si probele de concurs, precum si organizarea si desfasurarea acestuia se stabilesc de Ministerul Educatiei si Invatamantului.
    Art. 71
    Absolventii cu diploma ai invatamantului superior, incadrati in munca, pot urma, in conditiile stabilite de lege, o alta facultate prin invatamantul seral sau fara frecventa.
    Art. 72
    In scopul pregatirii temeinice a studentilor pentru munca si viata si al participarii nemijlocite a invatamantului superior la activitatea economica, stiintifica si culturala a tarii, intregul proces instructiv-educativ din invatamantul superior se desfasoara pe baza integrarii acestuia cu productia, proiectarea si cercetarea stiintifica.
    Invatamantul superior trebuie sa asigure pregatirea specialistilor in profiluri largi, care sa le permita adaptarea rapida la transformarile care au loc in viata economica si sociala, in domeniul stiintei si tehnicii.
    Art. 73
    Procesul instructiv-educativ se desfasoara in conformitate cu planurile de invatamant si programele stabilite de Ministerul Educatiei si Invatamantului, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale interesate.
    Art. 74
    Ministerul Educatiei si Invatamantului, organele de conducere ale unitatilor de invatamant superior, intregul personal didactic raspund de continutul stiintific si politico-ideologic al procesului instructiv-educativ, de elaborarea cursurilor, manualelor si materialelor didactice ajutatoare, necesare desfasurarii procesului de invatamant.
    Art. 75
    Practica in productie a studentilor trebuie sa asigure insusirea cunostintelor si deprinderilor necesare exercitarii eficiente a viitoarei profesii, a unei temeinice pregatiri practice prin participarea nemijlocita la activitatea de productie, cercetare stiintifica si proiectare, la activitati economice, social-politice, cultural-educative, didactice si de ocrotire a sanatatii.
    Activitatile desfasurate de studenti in cadrul practicii in productie se stabilesc pe baza planurilor de invatamant si programelor de practica.
    Unitatile de productie, cercetare, proiectare, de prestari de servicii, institutiile social-politice, de invatamant, sanitare, cultural-artistice pentru desfasurarea practicii in productie a studentilor si cadrelor didactice se stabilesc de Ministerul Educatiei si Invatamantului, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale care au in subordonare facultati, sectii sau specializari si consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti.
    In institutiile de invatamant superior se pot organiza, potrivit legii, unitati de productie, cercetare, proiectare, precum si de prestari de servicii.
    Art. 76
    Studiile in institutiile de invatamant superior se incheie prin examenul de diploma. Absolventii care promoveaza examenul primesc diplome, care le dau dreptul sa fie repartizati in productie in conditiile prevazute de lege.

    SECTIUNEA 6
    Cursurile de calificare si invatamantul agrozootehnic de masa

    A. Cursurile de calificare
    Art. 77
    In scopul pregatirii muncitorilor calificati din randul persoanelor care nu au calificare intr-o meserie, se organizeaza cursuri de calificare la locul de munca.
    Cursurile de calificare se organizeaza de intreprinderi si alte unitati socialiste, in colaborare cu organizatiile de sindicat si de tineret.
    Pentru pregatirea muncitorilor necesari mai multor unitati socialiste, cursurile de calificare pot fi organizate si in licee, scoli profesionale sau centre de calificare.
    Art. 78
    Organizarea cursurilor de calificare se face fara scoatere din productie si se aproba de ministere si celelalte organe centrale de stat si cooperatiste, consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti sau de conducerile centralelor industriale carora le sunt subordonate aceste unitati, potrivit planului de scolarizare si in limita fondurilor alocate.
    Art. 79
    Cursurile de calificare au durata de 3 - 12 luni, in functie de complexitatea meseriilor, si cuprind persoane care au absolvit cel putin invatamantul obligatoriu.
    Conditiile de inscriere, meseriile si durata cursurilor se stabilesc de organele centrale interesate, cu acordul Ministerului Muncii si al Ministerului Educatiei si Invatamantului, pe baza nomenclatorului de meserii aprobat.
    Planul anual de scolarizare se stabileste prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Art. 80
    Cursurile de calificare se desfasoara potrivit programelor elaborate de organele in subordinea carora se afla unitatile socialiste care le organizeaza.
    Art. 81
    Cursurile de calificare se incheie prin examenul de calificare, sustinut in fata comisiei de pregatire si perfectionare, incadrare si promovare in munca din unitatea respectiva, pe baza caruia absolventii primesc certificat de absolvire, care le da dreptul la incadrarea in productie in conditiile prevazute de lege corespunzator calificarii obtinute.

    B. Invatamantul agrozootehnic de masa
    Art. 82
    Invatamantul agrozootehnic de masa are scopul de a asigura completarea si imbogatirea permanenta a cunostintelor taranilor cooperatori, mecanizatorilor, muncitorilor din intreprinderile agricole de stat sau din alte sectoare ale agriculturii, in stransa legatura cu activitatea pe care acestia o desfasoara la locurile de munca.
    Art. 83
    Invatamantul agrozootehnic de masa are caracter permanent si se organizeaza pe profile de activitate si formatii de munca de catre unitatile agricole de stat si cooperatiste, sub indrumarea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare.
    Art. 84
    Pregatirea practica se realizeaza direct in procesul de productie al unitatilor agricole in care lucreaza si consta din efectuarea de lucrari practice specifice si invatarea conducerii tractoarelor si a celorlalte masini agricole.
    Pregatirea teoretica se organizeaza in perioada de iarna in scoli profesionale, licee agroindustriale ori alte unitati scolare sau de productie si se realizeaza pe baza normelor si programelor elaborate de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, impreuna cu Uniunea Nationala a Cooperativelor Agricole de Productie si cu Ministerul Educatiei si Invatamantului.
    Art. 85
    Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare este obligat sa elaboreze materialele didactice necesare invatamantului agrozootehnic de masa.
    Materialele didactice se acorda cursantilor in mod gratuit.
    Art. 86
    In zonele necooperativizate, in perioada de iarna, directiile generale judetene pentru agricultura si industrie alimentara, impreuna cu comitetele judetene de cultura si educatie socialista organizeaza cicluri de conferinte agrozootehnice si alte forme de pregatire a oamenilor muncii din agricultura, potrivit specificului zonei respective.

    SECTIUNEA 7
    Perfectionarea pregatirii personalului muncitor

    A. Perfectionarea pregatirii muncitorilor, tehnicienilor, maistrilor si a altor categorii de personal muncitor
    Art. 87
    In scopul perfectionarii continue a pregatirii profesionale a personalului muncitor din toate domeniile de activitate, in raport cu noile cuceriri ale stiintei si tehnicii, de cerintele dezvoltarii economico-sociale a tarii, se organizeaza, in conditiile prevazute de lege, forme de perfectionare a pregatirii profesionale.
    Perfectionarea pregatirii profesionale a personalului muncitor se organizeaza de catre ministere, celelalte organe centrale, consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti, pe specialitati si profiluri din domeniul lor de activitate.
    Art. 88
    Ministerul Educatiei si Invatamantului indruma si coordoneaza, potrivit legii, intreaga activitate de perfectionare a pregatirii personalului muncitor, asigurand infaptuirea unitara a politicii partidului si statului in acest domeniu.
    Ministerul Educatiei si Invatamantului, impreuna cu Ministerul Muncii si Comitetul de Stat al Planificarii, elaboreaza, pe baza propunerilor ministerelor, celorlalte organe centrale, precum si ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, proiectul planurilor anuale si de perspectiva de perfectionare a pregatirii profesionale ca parte integranta a planurilor si programelor de asigurare, pregatire si perfectionare a fortei de munca.
    Art. 89
    Pentru realizarea programelor de perfectionare organizate de ministere, celelalte organe centrale, consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti si unitatile din subordine, Ministerul Educatiei si Invatamantului acorda, prin unitatile de invatamant si de cercetare, indrumare si asistenta de specialitate, elaboreaza, impreuna cu celelalte ministere si organe centrale, programe si tematici-cadru pentru organizarea cursurilor de perfectionare, materiale documentare si alte lucrari necesare imbunatatirii organizarii si continutului activitatii de perfectionare.
    Art. 90
    Activitatile desfasurate de cadrele didactice in cadrul perfectionarii pregatirii profesionale a personalului muncitor constituie o indatorire de serviciu, fiind incluse in norma didactica obligatorie a acestora.

    B. Perfectionarea prin cursuri postuniversitare
    Art. 91
    Cursurile postuniversitare constituie o forma de perfectionare a pregatirii specialistilor din diferite domenii ale economiei, stiintei, tehnicii si culturii care au absolvit o institutie de invatamant superior cu durata de cel putin 4 ani la cursurile de zi sau cel putin 5 ani la cursurile serale sau fara frecventa, in scopul completarii, adancirii sau reinnoirii cunostintelor profesionale.
    Art. 92
    Cursurile postuniversitare se organizeaza de catre institutiile de invatamant superior si se desfasoara in cadrul acestora.
    Art. 93
    Nomenclatorul de perfectionare pe domenii si planul anual de scolarizare la cursurile postuniversitare se aproba prin decret prezidential, la propunerea Ministerului Educatiei si Invatamantului, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale interesate.
    Planurile de invatamant si programele pentru cursurile postuniversitare se elaboreaza de institutiile de invatamant superior, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale interesate si se aproba de Ministerul Educatiei si Invatamantului.
    Art. 94
    Cursurile postuniversitare se realizeaza, de regula, fara frecventa. Durata cursurilor, precum si conditiile desfasurarii unor activitati didactice si de verificare a cunostintelor, se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.
    Art. 95
    Absolvirea cursurilor postuniversitare se face prin examene, precum si prin sustinerea unei lucrari de absolvire potrivit planului de invatamant.
    Absolventii cursurilor postuniversitare primesc diploma de absolvire.

    C. Perfectionarea prin doctorat
    Art. 96
    Doctoratul este forma superioara de perfectionare a pregatirii specialistilor in diferite ramuri ale stiintei, tehnicii si culturii.
    Doctoratul se organizeaza, potrivit legii, de institutii de invatamant superior, academii de stiinte si institute centrale de cercetare.
    Tematica si continutul activitatilor pentru obtinerea titlului de doctor se stabilesc pe ramuri si domenii ale stiintei de catre institutele centrale de cercetare, academii de stiinte si institutiile de invatamant superior, in colaborare cu unitatile de productie si social-culturale de profil.
    Art. 97
    Specialitatile in care se organizeaza doctoratul se aproba, in conditiile stabilite de lege, odata cu nomenclatorul de profiluri si specializari pentru invatamantul superior.
    Art. 98
    Stabilirea cifrei de scolarizare si repartizarea acesteia pe institutii de invatamant superior, academii de stiinte, institute centrale de cercetare si unitati de cercetare se fac de Ministerul Educatiei si Invatamantului, cu avizul Consiliului National pentru Stiinta si Tehnologie si al Comitetului de Stat al Planificarii.
    Art. 99
    Modul de organizare a admiterii la doctorat, a stagiului de pregatire a doctoranzilor si de obtinere a titlului stiintific de doctor se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.
    D. Perfectionarea pregatirii personalului didactic
    Art. 100
    Intregul sistem de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului didactic are ca scop insusirea temeinica a disciplinei de specialitate si a metodicii predarii acesteia, a ideologiei si a politicii partidului si statului nostru, a realizarilor noi in domeniul specialitatii si al pedagogiei, a metodelor de munca cu prescolarii, elevii si studentii.
    Art. 101
    Perfectionarea pregatirii personalului didactic se organizeaza de Ministerul Educatiei si Invatamantului prin unitati de invatamant si de cercetare stiintifica.
    Ministerele economice, celelalte organe centrale si locale care au in subordine unitati de invatamant au obligatia de a sprijini perfectionarea pregatirii personalului didactic, in concordanta cu dezvoltarea tehnicii si tehnologiilor de productie, cu cerintele procesului instructiv-educativ.
    Art. 102
    Activitatile de perfectionare a pregatirii personalului didactic se organizeaza diferentiat, in functie de specificul muncii si de ciclul de invatamant in care acesta isi desfasoara activitatea, pe baza planurilor anuale si de perspectiva elaborate de Ministerul Educatiei si Invatamantului, dupa cum urmeaza:
    a) pentru personalul didactic din invatamantul prescolar si primar se organizeaza cursuri de perfectionare, activitati metodico-stiintifice periodice, consfatuiri si schimburi de experienta, precum si activitati de pregatire in vederea definitivarii in functie si obtinerii gradelor didactice;
    b) pentru personalul didactic din invatamantul gimnazial, liceal, profesional si de maistri se organizeaza cursuri de perfectionare, stagii in unitati productive, activitati stiintifice si metodice, consfatuiri si schimburi de experienta, precum si activitati de pregatire pentru definitivarea in functie si obtinerea gradelor didactice;
    c) pentru personalul didactic din invatamantul superior se organizeaza perfectionarea prin doctorat, cursuri postuniversitare, stagii in unitati de productie, cercetare si proiectare, seminarii periodice, de scurta durata, consfatuiri si manifestari stiintifice de specialitate.
    Participarea la activitatile de perfectionare este obligatorie.
    Art. 103
    Perfectionarea pregatirii personalului didactic care preda discipline de stiinte sociale in invatamantul de toate gradele se face de catre Ministerul Educatiei si Invatamantului, impreuna cu Academia "Stefan Gheorghiu".
    Art. 104
    Perfectionarea pregatirii cadrelor cu functii de conducere, indrumare si control din invatamantul prescolar, primar si gimnazial se organizeaza de catre inspectoratele scolare, iar a celor din invatamantul liceal, profesional si de maistri, din invatamantul superior si de la inspectoratele scolare, de catre Ministerul Educatiei si Invatamantului.

    CAP. 3
    Invatamantul in limbile nationalitatilor conlocuitoare

    Art. 105
    Tinerilor din randul nationalitatilor conlocuitoare li se asigura conditii egale de a se pregati in orice forma de invatamant si de a fi repartizati in orice loc de munca, in raport de nevoile economiei si vietii sociale, de pregatirea si aptitudinile lor.
    Art. 106
    In unitatile administrativ-teritoriale locuite si de populatie de alta nationalitate decat cea romana se organizeaza, in conformitate cu normele unitare de structura, unitati de invatamant, sectii, clase sau grupe cu predarea si in limbile nationalitatilor respective.
    La scolile profesionale, scolile de maistri, cursurile de calificare si invatamantul agrozootehnic de masa, care functioneaza in aceste localitati, activitatile didactice se pot desfasura si in limbile nationalitatilor conlocuitoare.
    Art. 107
    Pentru a participa activ la intreaga viata politica, economica si social-culturala a tarii, tinerilor din randul nationalitatilor conlocuitoare li se asigura insusirea limbii romane. In acest scop, in unitatile de invatamant primar, gimnazial si liceal, cu predarea in limbile nationalitatilor conlocuitoare, se studiaza limba romana, iar unele discipline, prevazute in planul de invatamant, se pot preda in limba romana.
    Art. 108
    Parintii sau tinerii apartinand nationalitatilor conlocuitoare pot opta pentru inscrierea in unitatea de invatamant cu predarea in limba nationalitatii respective sau in limba romana.
    Tinerilor apartinand nationalitatilor conlocuitoare, care frecventeaza unitati de invatamant cu predare in limba romana, li se asigura, la cerere, in conditiile legii, ca obiect de studiu si limba nationalitatii lor.
    Art. 109
    La concursurile de admitere organizate, potrivit legii, candidatii din randul nationalitatilor conlocuitoare au dreptul de a sustine probele in limba nationalitatii lor la disciplinele pe care le-au studiat in aceasta limba.
    Art. 110
    Pentru desfasurarea invatamantului in limbile nationalitatilor conlocuitoare, Ministerul Educatiei si Invatamantului asigura pregatirea si perfectionarea personalului didactic, precum si manualele si alte materiale didactice necesare.
    In unitatile de invatamant cu predare in limbile nationalitatilor conlocuitoare, la disciplinele care se predau in limba romana, se asigura si manuale in limba nationalitatii respective.

    CAP. 4
    Bazele generale ale educatiei si invatamantului

    SECTIUNEA 1
    Pregatirea profesionala, stiintifica si culturala
    Art. 111
    Intreaga activitate desfasurata in invatamantul de toate gradele pentru formarea tineretului pentru munca si viata, pregatirea profesionala, stiintifica si culturala, de studiere si insusire a stiintei si culturii inaintate trebuie sa se bazeze pe conceptia stiintifica, revolutionara a materialismului dialectic si istoric.
    Art. 112
    Invatamantul are obligatia sa asigure studierea si stapinirea temeinica de catre elevi si studenti a limbii romane, cunoasterea literaturii, istoriei si geografiei patriei, cultivarea dragostei pentru traditiile inaintate ale culturii poporului, largirea orizontului de cultura generala.
    De asemenea, trebuie sa asigure cunoasterea istoriei si geografiei universale, a tot ceea ce este mai valoros in cultura si civilizatia omenirii.
    Art. 113
    La baza intregii activitati de pregatire a tineretului, in toate formele de invatamant, trebuie sa stea cunoasterea stiintelor fundamentale ale naturii, a stiintelor tehnice si agricole, inarmarea elevilor si studentilor cu cele mai noi cuceriri ale revolutiei tehnico-stiintifice contemporane.
    In acest scop, invatamantul trebuie sa asigure:
    a) insusirea de catre elevi si studenti a cunostintelor de baza in domeniul matematicii, fizicii, chimiei si biologiei;
    b) cunostinte corespunzatoare, in domeniul electronicii si electrotehnicii, al mecanicii, mecanicii fine, energeticii si noilor surse de energie, geologiei, masinilor, aparatelor si instalatiilor de inalta performanta, tehnicii si tehnologiilor moderne din diferite domenii de activitate;
    c) cunostinte corespunzatoare in domeniul stiintelor agricole, botanicii, zoologiei, geneticii si stiintei solului, tehnicilor si tehnologiilor agricole inaintate;
    d) educarea stiintifica si tehnica a tineretului, crearea deprinderilor si obisnuintei de a lucra in activitatea productiva, dezvoltarea spiritului creator, a pasiunii pentru nou, pentru a se putea integra rapid, dupa terminarea studiilor in activitatea de productie, de cercetare stiintifica si tehnologica, pentru a folosi in cele mai bune conditii tehnica moderna din inzestrarea economiei nationale si a contribui la dezvoltarea stiintei, tehnicii si tehnologiei romanesti.
    Art. 114
    Invatamantul de toate gradele trebuie sa inarmeze elevii si studentii cu cunostinte temeinice in domeniul stiintelor economice, al conducerii si organizarii stiintifice a productiei si a muncii, in vederea participarii active la realizarea sarcinilor economice, la sporirea continua a eficientei in toate sectoarele de activitate, la intreaga opera de dezvoltare economica si sociala a tarii, de conducere a societatii socialiste.

    SECTIUNEA 3
    Activitatea politico-educativa si studiul stiintelor sociale in invatamant
    Art. 115
    Invatamantul de toate gradele are indatorirea de a asigura, odata cu pregatirea temeinica, profesionala, stiintifica si culturala a tuturor tinerilor, educarea lor comunista, revolutionara, formarea acestora ca oameni noi, multilateral dezvoltati, constructori constienti si devotati ai socialismului si comunismului.
    Fiecare unitate de invatamant trebuie sa fie un puternic centru de educatie socialista si comunista a copiilor si tinerilor.
    Art. 116
    Prin intregul sau continut, procesul de invatamant trebuie sa contribuie la educarea elevilor si studentilor in spiritul conceptiei revolutionare a clasei muncitoare, la formarea in randurile acestora a unei gindiri stiintifice, creatoare, a capacitatii de a actiona in concordanta cu cerintele dezvoltarii economiei, stiintei si culturii, ale progresului social, de a manifesta o atitudine intransigenta fata de tot ceea ce este invechit si retrograd.
    Art. 117
    Toti tinerii, indiferent de specializarea pe care si-o aleg si de domeniul in care vor lucra, trebuie sa posede temeinice cunostinte sociale si politice pentru a putea participa activ la edificarea noii societati, la conducerea intregii vieti economice si sociale.
    In acest scop, in intregul invatamant, odata cu disciplinele stiintifice fundamentale, de cultura generala si de specialitate, se studiaza discipline istorice, economice, filozofice si social-politice.
    Art. 118
    Predarea stiintelor sociale se realizeaza pe baza Programului Partidului Comunist Roman, a ideologiei si politicii sale, a materialismului dialectic si istoric si a principiilor socialismului stiintific, a celor mai noi realizari ale practicii revolutionare si cunoasterii umane.
    Art. 119
    Studiul stiintelor sociale are menirea sa asigure insusirea de catre tinerele generatii a ideologiei si politicii partidului, sa contribuie la cultivarea in randurile acestora a trasaturilor constiintei socialiste, a idealurilor si convingerilor comuniste, la formarea lor ca militanti activi pentru progresul si prosperitatea patriei, pentru triumful idealurilor de pace, libertate si dreptate sociala in lume.
    Predarea stiintelor sociale trebuie sa asigure cunoasterea de catre elevi si studenti a trecutului de lupta al partidului si poporului nostru, a perspectivelor de dezvoltare a Romaniei, insusirea unor temeinice cunostinte economice, social-politice si filozofice, intelegerea legilor obiective ale dezvoltarii sociale, a proceselor si fenomenelor care au loc in natura si societate.
    Stiintele sociale trebuie sa contribuie la formarea si dezvoltarea spiritului combativ al elevilor si studentilor fata de ideile si teoriile nestiintifice, mistice, fata de orice influente straine conceptiei comuniste despre lume si viata.
    Art. 120
    Cadrele didactice din domeniul stiintelor sociale au datoria sa-si ridice necontenit nivelul de pregatire politico-ideologica, sa asigure predarea acestor discipline in stransa legatura cu realitatile social-politice, cu preocuparile partidului si statului nostru, cu problemele vietii internationale si evolutia societatii contemporane; ele au datoria sa participe la activitatea practica, social-politica, la propagarea ideologiei si politicii partidului in randul maselor de oameni ai muncii.
    Art. 121
    Educarea comunista a tineretului reprezinta o indatorire sociala si etica fundamentala a intregului personal didactic.
    Toate cadrele didactice, indiferent de disciplina pe care o predau, raspund de educarea si pregatirea multilaterala a elevilor si studentilor, de imprimarea in randurile acestora a spiritului de ordine si disciplina, a cinstei si corectitudinii, a respectului fata de legile tarii si normele socialiste de convietuire, a atitudinii inaintate, responsabile fata de munca, de indatoririle scolare si obstesti.
    In invatamantul de toate gradele, cadrele didactice au obligatia sa asigure indrumarea nemijlocita a elevilor si studentilor, sa participe activ, impreuna cu acestia, la intreaga desfasurare a procesului de invatamant, productie si cercetare, precum si la activitatile politico-ideologice si cultural-educative.
    Pentru organizarea si coordonarea activitatii de instruire si educare a elevilor, in invatamantul gimnazial, liceal si profesional, fiecare clasa are un diriginte, desemnat de consiliul de conducere al unitatii scolare din randul cadrelor didactice cu inalta competenta si bogata experienta, care se bucura de prestigiu si autoritate in scoala si in afara ei.
    Art. 122
    In munca de educare a elevilor si studentilor un rol important indeplinesc organizatiile de copii si tineret, care sunt chemate sa cultive impreuna cu scoala si familia, raspunderea copiilor si tinerilor fata de invatatura, de pregatirea pentru munca si viata, sa organizeze activitatea politico-ideologica, cultural-artistica, sportiva, folosirea utila a timpului liber.
    Art. 123
    Pentru asigurarea participarii largi a prescolarilor, elevilor si studentilor la activitatea cultural-artistica si dezvoltarea capacitatii de creatie a acestora, in unitatile de invatamant, in casele pionierilor si soimilor patriei, in casele de cultura ale tineretului si studentilor se organizeaza cluburi, cercuri, cenacluri, ansambluri si formatii care isi desfasoara activitatea in afara programului scolar.

    CAP. 5
    Cercetarea stiintifica

    SECTIUNEA 1
    Cercetarea stiintifica in invatamantul superior
    Art. 124
    Cercetarea stiintifica in invatamantul superior se realizeaza pe baza planurilor anuale si de perspectiva, parte integranta a planului national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Intreaga orientare a activitatii de cercetare stiintifica din invatamantul superior trebuie sa asigure participarea cadrelor didactice si studentilor la rezolvarea problemelor esentiale legate de dezvoltarea economica si sociala a tarii, de progresul stiintei si culturii.
    Art. 125
    In raport de profilul institutiei de invatamant superior, cadrele didactice si studentii au obligatia de a participa la activitatea de cercetare stiintifica, proiectare tehnologica si de introducere a progresului tehnic, precum si la activitatea de cercetare in celelalte domenii de specialitate.
    Personalul didactic desfasoara activitatea de cercetare potrivit sarcinilor stabilite prin normele de munca.
    Studentii participa la activitatea de cercetare impreuna cu personalul didactic si de cercetare stiintifica pe baza sarcinilor stabilite prin planurile de invatamant.
    Art. 126
    Activitatea de cercetare in domeniul stiintelor tehnice, economice, ale naturii si medicale se desfasoara impreuna si in cadrul institutelor centrale si al academiilor de profil, sub conducerea acestora, si face parte integranta din planurile unitare de cercetare pe ramuri si domenii ale stiintei.
    Activitatea de cercetare in domeniul stiintelor sociale si politice se desfasoara, de regula, in catedrele si unitatile de cercetare din invatamant, sub conducerea Ministerului Educatiei si Invatamantului, in colaborare cu Academia de Stiinte Sociale si Politice.
    Art. 127
    Coordonarea unitara a activitatii de cercetare stiintifica din invatamant se face de catre Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie si Ministerul Educatiei si Invatamantului, impreuna cu celelalte ministere si organe centrale, iar pe ramuri si domenii ale stiintei, de catre institutele centrale de cercetare si academiile de stiinte.
    Art. 128
    Unitatile de invatamant superior raspund de buna organizare a participarii cadrelor didactice si a studentilor la activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, precum si de integrarea laboratoarelor si a bazei materiale proprii in cadrul institutelor centrale de cercetare si al academiilor de profil.
    Activitatea de cercetare stiintifica a cadrelor didactice si studentilor se desfasoara pe baza de contracte de cercetare incheiate, potrivit legii, cu unitatile socialiste.
    Art. 129
    Personalul didactic din invatamantul superior are obligatia si poarta raspunderea pentru antrenarea studentilor la rezolvarea sarcinilor de cercetare stiintifica, pentru indrumarea si orientarea corespunzatoare a activitatii cercurilor tehnico-stiintifice studentesti si dezvoltarea la studenti a pasiunii pentru nou, pentru insusirea celor mai noi cuceriri ale stiintei si tehnicii, ale cunoasterii umane.

    SECTIUNEA 2
    Cercetarea stiintifica in invatamantul liceal, profesional si de maistri
    Art. 130
    Personalul didactic din invatamantul liceal, profesional si de maistri participa la activitatea de cercetare in cadrul unitatilor de cercetare, societatilor stiintifice ale personalului didactic, cercurilor metodico-stiintifice, precum si in colectivele constituite pe plan local pentru solutionarea unor probleme privind dezvoltarea economico-sociala a judetelor, precum si a unor probleme tehnice ale unitatilor economice din industrie, agricultura, constructii si alte ramuri ale economiei din localitatile respective.
    Art. 131
    Elevii sunt antrenati la activitatea de cercetare in cadrul lucrarilor efectuate in laboratoare si al practicii in productie, precum si prin cercurile tehnico-stiintifice, concursuri, olimpiade, sesiuni de comunicari si alte manifestari cu caracter cultural-stiintific.
    Art. 132
    Indrumarea unitara a activitatii de cercetare a cadrelor didactice din invatamantul liceal, profesional si de maistri se realizeaza pe domenii si ramuri ale stiintei, de catre institutele centrale de cercetare si academiile de stiinte prin societati tehnico-stiintifice ale personalului didactic.
    Art. 133
    Unitatile de invatamant, personalul didactic, impreuna cu organizatiile de tineret, trebuie sa cultive in randurile elevilor spiritul de creatie stiintifica, pasiunea pentru insusirea de catre acestia a metodelor si tehnicilor de cercetare, sa asigure participarea lor larga la activitatea cercurilor tehnico-stiintifice, la olimpiade, la concursurile tehnice, precum si la alte manifestari stiintifice.

    CAP. 6
    Educatia fizica si sportul in invatamant

    Art. 134
    In invatamantul de toate gradele se organizeaza in  mod obligatoriu activitatea de educatie fizica si sport.
    Educatia fizica si sportul contribuie la mentinerea si intarirea sanatatii, cresterea capacitatii fizice si intelectuale, dezvoltarea armonioasa fizica si morala a copiilor si tineretului, la formarea in randul acestora a unor deprinderi sanatoase de munca si viata.
    Art. 135
    Activitatea de educatie fizica si sport se organizeaza si se desfasoara pe baza planurilor si programelor de invatamant elaborate de Ministerul Educatiei si Invatamantului impreuna cu Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport.
    Activitatile de educatie fizica si sport se stabilesc in mod diferentiat, pe cicluri de invatamant, in functie de varsta si de cerintele asigurarii dezvoltarii, fortificarii si cresterii rezistentei organismului copiilor si tinerilor.
    Art. 136
    Unitatile de invatamant sunt obligate sa organizeze activitatea de educatie fizica si sport a prescolarilor, elevilor si studentilor cu respectarea planurilor si programelor de invatamant si raspund de eficienta acestei activitati.
    Unitatile de invatamant si organizatiile de copii si tineret au obligatia sa asigure participarea larga a elevilor si studentilor la activitatea sportiva de masa.
    Pentru elevii si studentii cu aptitudini deosebite pentru sportul de performanta, in unitatile de invatamant se organizeaza cercuri sportive scolare si universitare, cluburi sportive interscolare, pe localitati, institutii de invatamant superior si pe centre universitare.
    Ministerul Educatiei si Invatamantului in colaborare cu Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport raspund de selectionarea copiilor si tinerilor pentru sportul de performanta, de pregatirea temeinica a acestora in vederea obtinerii unor rezultate sportive superioare si organizeaza participarea lor la concursuri si competitii sportive.
    Art. 137
    Ministerul Educatiei si Invatamantului impreuna cu Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport raspund de intregul proces de pregatire si perfectionare a cadrelor pentru activitatea de educatie fizica si sport.

    CAP. 7
    Personalul didactic

    Art. 138
    Activitatea instructiv-educativa in unitatile de invatamant se realizeaza de personalul didactic.
    Personalul didactic este format din:
    a) educatoare - in invatamantul prescolar;
    b) invatatori - in invatamantul primar;
    c) profesori - in invatamantul gimnazial si liceal;
    d) profesori - in invatamantul profesional si de maistri;
    e) asistenti, lectori (sefi de lucrari), conferentiari si profesori universitari - in invatamantul superior.
    Art. 139
    Functiile didactice se ocupa in invatamantul prescolar, primar, gimnazial, liceal, profesional si de maistri prin repartizare sau concurs, iar in invatamantul superior, prin concurs.
    Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice au un caracter deschis. La aceste concursuri se poate prezenta orice persoana care are o temeinica pregatire profesionala, politico-ideologica, aptitudini pedagogice, militeaza pentru traducerea in viata a politicii partidului si statului, a principiilor eticii si echitatii socialiste, indeplineste conditiile de studii si vechime, prevazute in Statutul personalului didactic.
    Persoanele care se prezinta la concurs pentru ocuparea functiilor didactice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de studii:
    a) pentru educatoare - absolvirea, cu examen de bacalaureat, a liceului pedagogic;
    b) pentru invatator - absolvirea, cu examen de bacalaureat, a liceului pedagogic;
    c) pentru profesor in invatamantul gimnazial - absolvirea, cu examen de diploma, a institutului pedagogic sau a altei institutii de invatamant superior;
    d) pentru profesor in invatamantul liceal - absolvirea, cu examen de diploma, a unei institutii de invatamant superior cu durata de cel putin 4 ani;
    e) pentru profesor in invatamantul profesional - absolvirea, cu examen de diploma, a unei institutii de invatamant superior cu durata de cel putin 4 ani sau a invatamantului de subingineri;
    f) pentru profesor in invatamantul de maistri - absolvirea, cu examen de diploma, a unei institutii de invatamant superior cu durata de cel putin 4 ani;
    g) pentru asistent universitar, lector (sef de lucrari), conferentiar si profesor universitar - absolvirea, cu examen de diploma, a unei institutii de invatamant superior cu durata de cel putin 4 ani;
    Pentru ocuparea functiilor de conferentiar si profesor universitar este necesar si titlul stiintific de doctor. Specialistii cu inalta pregatire si bogata experienta in activitatea productiva, economica si sociala pot participa la concurs, in conditiile prevazute de lege, si daca nu au titlul stiintific de doctor.
    Concursul pentru ocuparea posturilor in invatamantul de toate gradele se organizeaza si se desfasoara potrivit Statutului personalului didactic.
    Art. 140
    In vederea asigurarii unei legaturi permanente intre invatamant, productie si cercetare, cadrele didactice care predau discipline tehnice si tehnologice in invatamantul liceal, profesional, de maistri, precum si personalul didactic din invatamantul superior, au obligatia sa lucreze periodic in productie, cercetare si proiectare sau in alte unitati socialiste de profil.
    Perioadele si conditiile trecerii personalului didactic in productie, cercetare si proiectare, ca si a personalului din aceste domenii de invatamant, se stabilesc prin Statutul personalului didactic.
    In vederea imbunatatirii metodelor de predare si a intregului proces instructiv-educativ, pentru cadrele didactice din invatamantul de toate gradele se organizeaza, in conditiile prevazute de lege, seminarii pedagogice, cursuri de perfectionare si alte forme de pregatire pedagogica.
    Art. 141
    Personalul didactic beneficiaza, in principal, de urmatoarele drepturi:
    a) sa ocupe, in conditiile legii, potrivit pregatirii profesionale si specialitatii sale, functii didactice si sa fie retribuit in conformitate cu principiul socialist de repartitie dupa cantitatea si calitatea muncii depuse;
    b) sa beneficieze de toate conditiile prevazute de lege pentru perfectionarea pregatirii profesionale;
    c) sa fie promovat in munca potrivit pregatirii, experientei si rezultatelor obtinute, in conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic;
    d) sa participe la dezbaterea si solutionarea problemelor privind dezvoltarea si perfectionarea activitatii in invatamant, la elaborarea manualelor si altor materiale didactice;
    e) sa foloseasca pentru pregatirea si desfasurarea activitatii didactice si stiintifice materialele, utilajele si intreaga baza materiala a unitatilor de invatamant;
    f) sa participe la conducerea, organizarea si controlul activitatii unitatii, sa fie ales sau numit in organele de conducere ale institutiei de invatamant, in functii didactice de conducere sau de indrumare si control al invatamantului;
    g) sa publice lucrari de specialitate si sa valorifice rezultatele activitatii de cercetare stiintifica si creatie literar-artistica;
    h) sa beneficieze de celelalte drepturi prevazute de lege pentru personalul muncitor si de Statutul personalului didactic.
    Art. 142
    Personalul didactic are urmatoarele indatoriri principale:
    a) sa-si ridice necontenit nivelul de pregatire profesionala si politico-ideologica, sa-si insuseasca realizarile noi in domeniul sau de specialitate si al pedagogiei;
    b) sa fie model de tinuta si comportare in intreaga activitate, atat in institutia de invatamant, cat si in societate si familie;
    c) sa asigure un inalt nivel de pregatire profesionala, politica si culturala elevilor si studentilor, in stransa legatura cu practica, cu progresele stiintei si tehnicii, sa sprijine elevii si studentii care au greutati la invatatura pe intreg parcursul anului scolar, precum si in perioada premergatoare examenelor de corigenta sau restanta;
    d) sa educe elevii si studentii in spiritul raspunderii fata de munca si invatatura, al respectului fata de normele vietii scolare si universitare, fata de legile tarii si indatoririle cetatenesti, al dragostei si devotamentului fata de patrie, partid si popor, al inaltelor idealuri ale socialismului si comunismului;
    e) sa actioneze pentru a imprima in constiinta si conduita tinerilor spiritul de ordine si disciplina, de raspundere sociala pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin in scoala, munca si viata;
    f) sa sprijine actiunile educative, politico-ideologice, cultural-artistice si sportive ale organizatiilor de copii si tineret;
    g) sa contribuie prin activitatea de creatie stiintifica, tehnica si artistica la progresul economiei, stiintei si culturii nationale;
    h) sa participe la activitatile social-obstesti, cultural-educative si de rapindire a cunostintelor stiintifice, la intreaga munca ce se desfasoara pentru ridicarea nivelului de constiinta si cultura a maselor.
    Art. 143
    Personalul didactic are obligatia sa participe la toate activitatile didactice si sa realizeze integral sarcinile prevazute in programul de invatamant.
    In timpul procesului de invatamant, al exercitarii atributiilor didactice, de productie si de cercetare sau al participarii la actiuni care se desfasoara in mod organizat cu elevii si studentii, cadrele didactice nu pot fi scoase pentru indeplinirea altor activitati.
    De asemenea, pentru indeplinirea integrala a obligatiilor ce le revin, cadrele didactice care au sarcini prevazute in programul de invatamant nu pot fi trimise in timpul anului scolar sa desfasoare activitati didactice sau de cercetare in strainatate.
    Art. 144
    Pentru asigurarea respectarii stricte a normelor eticii si echitatii socialiste, ale disciplinei scolare si universitare de catre intregul personal didactic, pe langa inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si pe langa consiliile rectorilor sau institutiile de invatamant superior functioneaza colegii de disciplina. La Ministerul Educatiei si Invatamantului functioneaza Colegiul central de disciplina al personalului didactic din invatamant.
    Colegiile de disciplina analizeaza abaterile savarsite de cadrele didactice in institutiile de invatamant si in afara acestora, care afecteaza prestigiul profesiei de educator si aplica sanctiunile prevazute de lege.
    Art. 145
    Normele privind disciplina personalului didactic, organizarea si functionarea colegiilor de disciplina, precum si cele referitoare la incadrarea, promovarea si perfectionarea cadrelor didactice, se stabilesc prin Statutul personalului didactic, aprobat prin decret al Consiliului de Stat.

    CAP. 8
    Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor

    Art. 146
    Elevii si studentii au urmatoarele drepturi:
    a) sa urmeze, in mod gratuit, fara plata vreunei taxe scolare, orice forma de invatamant, potrivit cu nevoile dezvoltarii economice si sociale a tarii si cu aptitudinile lor.
    Elevii din invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional beneficiaza, in mod gratuit, si de manualele scolare;
    b) sa foloseasca baza didactico-materiala existenta in institutiile de invatamant;
    c) sa beneficieze, potrivit legii, de burse, cazare in internate si camine, masa la cantine si alte forme de sprijin material, de asistenta medicala gratuita, precum si de odihna in unitatile organizate in acest scop;
    d) sa beneficieze de formele de stimulare prevazute de lege pentru activitatea practica-productiva si de cercetare desfasurata, precum si pentru rezultatele deosebite obtinute la invatatura;
    e) sa participe la activitatea cercurilor stiintifice, tehnice si artistice, a cenaclurilor literare, ansamblurilor artistice, asociatiilor si cluburilor sportive, la editarea revistelor scolare si universitare, la concursuri, expozitii si alte activitati tehnice, cultural-artistice si sportive;
    f) sa participe la conducerea unitatii de invatamant, in cadrul organelor de conducere colectiva;
    g) sa fie repartizati in munca, la absolvire, potrivit legii.
    Art. 147
    Elevii si studentii de la invatamantul seral si studentii de la invatamantul fara frecventa beneficiaza de drepturile prevazute la articolul precedent, lit. a) alin. 1, lit. b) si e), precum si de programarea in schimburi de lucru care sa le permita frecventarea cursurilor si de concediu anual de studii, in conditiile prevazute de lege, pentru pregatirea si sustinerea examenelor.
    Art. 148
    Elevii si studentii sunt obligati:
    a) sa invete temeinic si sa munceasca cu pasiune pentru a-si insusi cele mai noi cuceriri ale stiintei, tehnicii si culturii, ale cunoasterii umane, sa manifeste interes pentru tot ce este nou si inaintat, sa-si largeasca necontenit orizontul cultural-stiintific, sa se pregateasca cu inalta responsabilitate pentru munca si viata, pentru a se incadra in productie, in activitatea economica si sociala;
    b) sa-si insuseasca ideologia si politica partidului, conceptia sa despre lume si viata, sa cunoasca istoria si trecutul de lupta al poporului, al clasei muncitoare si al partidului, sa actioneze in spiritul unitatii si prieteniei fratesti a tinerilor, a tuturor oamenilor muncii din patria noastra, fara deosebire de nationalitate, sa se formeze ca oameni inaintati, militanti activi pentru infaptuirea Programului de edificare a societatii socialiste multilateral dezvoltate si inaintare a Romaniei spre comunism;
    c) sa fie devotati patriei, partidului si poporului, gata oricand sa apere, cu orice sacrificii, cuceririle revolutionare, independenta si suveranitatea tarii, sa lupte pentru triumful cauzei socialismului, progresului si pacii in lume;
    d) sa participe la activitatile practice, de productie, cercetare si proiectare, sa-si insuseasca, in cele mai bune conditii, meseria sau profesia pentru care se pregatesc, sa-si formeze temeinice deprinderi de munca pentru a contribui activ la dezvoltarea economica si sociala a tarii;
    e) sa respecte Constitutia si legile tarii, principiile eticii si echitatii socialiste, sa-si formeze inalte trasaturi moral-cetatenesti, sa se comporte in toate imprejurarile corespunzator normelor socialiste de convietuire in societate;
    f) sa frecventeze cu regularitate cursurile, sa participe la toate activitatile stabilite prin planul de invatamant; sa respecte regulamentele scolare si universitare, ordinea si disciplina, sa aiba o tinuta si o comportare corespunzatoare in unitatea de invatamant si in afara ei;
    g) sa pastreze si sa foloseasca cu grija baza materiala a unitatii de invatamant, precum si a unitatilor in care efectueaza practica productiva ori activitatea de cercetare si proiectare;
    h) sa respecte normele de organizare si functionare a internatelor, caminelor si cantinelor si sa participe la activitatile de autogospodarire a lor;
    i) sa se prezinte si sa munceasca, dupa absolvire, la locul de munca in care au fost repartizati.

    CAP. 9
    Conducerea unitatilor de invatamant

    Art. 149
    Conducerea unitatilor de invatamant se realizeaza, potrivit legii, pe baza principiului muncii si conducerii colective.
    Art. 150
    Organele de conducere colectiva ale unitatilor de invatamant sunt:
    a) consiliul de conducere - la scoli, licee, scoli profesionale si de maistri; pentru gradinitele de copii consiliul de conducere este comun cu cel al scolilor impreuna cu care functioneaza;
    b) consiliul profesoral - la facultati si senatul - la institutiile de invatamant superior;
    c) consiliul stiintific - la unitatile de cercetare din cadrul institutiilor de invatamant superior, organizat potrivit legii.
    Art. 151
    Consiliul de conducere al scolii, liceului, scolii profesionale si de maistri este alcatuit din director si directori adjuncti, reprezentanti ai personalului didactic, alesi de adunarea generala a personalului didactic, reprezentanti ai organizatiei Partidului Comunist Roman, organizatiilor de sindicat, de copii si tineret, desemnati de catre acestea, activisti de partid si de stat, reprezentanti ai consiliilor populare, ai comitetelor cetatenesti de parinti, precum si specialisti si muncitori din unitatile de productie, cercetare si proiectare.
    Art. 152
    Consiliul profesoral al facultatii si senatul institutiei de invatamant superior sunt alcatuite, dupa caz, din decan si prodecani, rector si prorectori, secretar stiintific, reprezentanti ai personalului didactic, alesi de adunarea generala a personalului didactic, iar pentru senate, de catre consiliile profesorale ale facultatilor, secretarul organizatiei Partidului Comunist Roman, reprezentanti ai organizatiilor de sindicat si tineret, desemnati de catre acestea, precum si activisti de partid si de stat, reprezentanti ai ministerelor si altor organe centrale, consiliilor populare, personalitati ale vietii economice, stiintifice si culturale, specialisti si muncitori din unitatile de productie, cercetare si proiectare.
    Art. 153
    Din consiliile de conducere ale unitatilor de invatamant, consiliile profesorale ale facultatilor si senatele institutiilor de invatamant superior, din Consiliul Superior al Educatiei si Invatamantului, consiliile judetene ale educatiei si invatamantului, precum si din celelalte organe de indrumare si control al invatamantului fac parte, in mod corespunzator, si cadre didactice din randul nationalitatilor conlocuitoare.
    Art. 154
    Numarul membrilor organelor de conducere colectiva este de 3-15 la unitatile care au mai putin de 50 posturi didactice; 21-29 la unitatile cu 50-100 posturi didactice; 31-41 la unitatile cu 101-500 posturi didactice; 53-55 la unitatile cu 501-1000 posturi didactice; 61-63 la unitatile cu 1001-1300 posturi didactice; 89-91 la unitatile cu peste 1300 posturi didactice.
    Din totalul membrilor acestor organe, 2/3 vor fi cadre didactice si, in raport de unitatea de invatamant, 6-10 la suta elevi si 12-15 la suta studenti.
    Art. 155
    Presedintele consiliului de conducere al scolii, liceului, scolii profesionale si scolii de maistri este directorul unitatii de invatamant.
    Presedintele consiliului profesoral al facultatii este decanul acesteia.
    Presedintele senatului institutiei de invatamant superior este o personalitate a vietii politice, stiintifice, economice sau culturale, desemnata in conditiile prevazute de lege.
    Art. 156
    Consiliul de conducere al scolii, liceului, scolii profesionale si scolii de maistri are urmatoarele atributii principale:
    a) organizeaza, indruma si controleaza intregul proces instructiv-educativ si raspunde de continutul si rezultatele activitatii de instruire si educatie, in conformitate cu dispozitiile legale;
    b) dezbate principalele probleme ale activitatii instructiv-educative si stabileste masuri pentru perfectionarea acesteia;
    c) aproba programul activitatilor politico-ideologice, cultural-educative si sportive;
    d) face propuneri pentru numirea directorilor si directorilor adjuncti;
    e) asigura participarea cadrelor didactice la activitatile de perfectionare a pregatirii profesionale si contribuie la generalizarea experientei pozitive din activitatea personalului didactic, la imbunatatirea metodelor de predare si a practicii productive a elevilor.
    In realizarea atributiilor sale, consiliul de conducere colaboreaza cu comitetul cetatenesc de parinti.
    Art. 157
    Consiliul profesoral al facultatii are urmatoarele atributii principale:
    a) organizeaza, indruma si controleaza desfasurarea procesului instructiv-educativ si activitatea de cercetare stiintifica;
    b) participa la elaborarea planurilor si programelor de invatamant si face propuneri pentru imbunatatirea acestora;
    c) organizeaza, asigura si indruma realizarea integrarii invatamantului cu productia si cercetarea stiintifica, aproba planul anual de productie, cercetare, proiectare si servicii;
    d) avizeaza statele de functiuni ale personalului didactic intocmite de catedre;
    e) aproba planurile anuale ale unitatilor de productie, cercetare, proiectare si servicii;
    f) stabileste planul comun al activitatilor politico-ideologice, cultural-educative si sportive;
    g) face propuneri pentru numirea decanului, prodecanilor si secretarului stiintific, precum si de cadre didactice pentru senat;
    h) aproba organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice;
    i) organizeaza activitatea de perfectionare a pregatirii personalului didactic;
    j) acorda titlul stiintific de doctor.
    Art. 158
    Senatul institutiei de invatamant superior indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) indruma si controleaza desfasurarea procesului instructiv-educativ;
    b) avizeaza planurile si programele de invatamant elaborate de facultati;
    c) aproba planul anual de productie, cercetare, proiectare si servicii al institutiei de invatamant superior, urmareste si indruma realizarea integrarii invatamantului cu productia si cercetarea stiintifica;
    d) indruma activitatea de cercetare stiintifica;
    e) aproba planul de activitati politico-ideologice, cultural-educative si sportive, al institutiei de invatamant superior;
    f) confirma componenta consiliilor profesorale ale facultatilor si a consiliilor stiintifice ale unitatilor de cercetare;
    g) face propuneri pentru numiri in functiile de rector, prorectori si secretar stiintific, precum si pentru structura catedrelor si numirea sefilor de catedra;
    h) hotaraste asupra rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice si le inainteaza spre confirmare Ministerului Educatiei si Invatamantului;
    i) avizeaza statele de functiuni, in vederea aprobarii lor de catre Ministerul Educatiei si Invatamantului;
    j) aproba planul de perfectionare a personalului didactic al institutiei de invatamant superior;
    k) hotaraste, in conditiile legii, asupra conferirii titlului de "doctor honoris causa";
    l) adopta bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei de invatamant superior si urmareste executarea lui;
    m) stabileste masuri cu privire la imbunatatirea continua a conditiilor de munca si de trai ale studentilor si personalului muncitor al institutiei de invatamant superior.
    Art. 159
    Conducerea colectiva a activitatii operative a institutiilor de invatamant se exercita de catre birourile executive ale organelor de conducere colectiva.
    Din birourile executive fac parte, dupa caz, directorul si directorii adjuncti, rectorul, prorectorii, decanii, prodecanii si secretarii stiintifici, secretarul organizatiei Partidului Comunist Roman, presedintele Consiliului Uniunii Asociatiilor Studentilor Comunisti sau al Asociatiei Studentilor Comunisti, secretarul organizatiei Uniunii Tineretului Comunist, comandantul instructor al unitatii de pionieri, reprezentantul sindicatului.
    Presedintele biroului executiv este directorul, decanul sau rectorul unitatii de invatamant respective.
    Art. 160
    Birourile executive ale consiliilor de conducere, consiliilor profesorale si senatelor unitatilor de invatamant asigura aducerea la indeplinire a hotararilor acestor organe.
    Birourile executive raspund de organizarea si buna desfasurare a procesului instructiv-educativ, de gospodarirea si folosirea tuturor mijloacelor financiare si materiale ale unitatilor de invatamant, de respectarea prevederilor legale in adoptarea hotararilor si in intreaga activitate a institutiilor de invatamant.
    Art. 161
    Conducerea curenta a activitatii unitatilor de invatamant si aducerea la indeplinire a hotararilor organelor de conducere ale acestora si a sarcinilor stabilite de organul caruia ii este subordonata institutia de invatamant se realizeaza de;
    a) director - la gradinite de copii, scoli, licee, scoli profesionale si de maistri;
    b) rector - la institutiile de invatamant superior, decan - la facultati si sef de catedra - la catedra.
    In activitatea lor, acestia sunt ajutati de directori adjuncti, prorectori ori prodecani, potrivit legii.
    Art. 162
    Organele de conducere colectiva din unitatile de invatamant se aleg pe o perioada de 4 ani.
    Directorii si directorii adjuncti se numesc, potrivit legii, de regula, nu mai mult de doua ori consecutiv, iar rectorii, prorectorii, decanii, prodecanii, sefii de catedra, de cel mult doua ori consecutiv.
    Componenta organelor de conducere colectiva ale scolilor, liceelor, scolilor profesionale si scolilor de maistri se aproba de catre consiliile populare comunale, orasenesti, municipale, ori ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in raza carora isi desfasoara activitatea, ale facultatilor de catre senate, iar a senatelor de catre Ministerul Educatiei si Invatamantului.
    Art. 163
    Consiliile de conducere, consiliile profesorale si senatele se intrunesc o data pe trimestru si ori de cate ori este nevoie, din initiativa presedintelui, rectorului, decanului, directorului sau la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor acestora.
    Birourile executive se intrunesc o data pe luna si, la cererea presedintelui, ori de cate ori este nevoie.
    Organele de conducere colectiva adopta hotarari cu majoritatea membrilor ce le compun.
    Art. 164
    Organele de conducere colectiva ale unitatilor de invatamant in intregul lor si fiecare membru in parte raspund in fata organelor centrale si locale carora le sunt subordonate unitatile respective; fiecare membru raspunde in fata organului de conducere colectiva din care face parte si a presedintelui acestuia, pentru indeplinirea sarcinilor incredintate.
    Art. 165
    Unitatile de invatamant sunt subordonate Ministerului Educatiei si Invatamantului si altor organe centrale sau locale, dupa cum urmeaza:
    a) gradinitele si scolile functioneaza in dubla subordonare, fata de Ministerul Educatiei si Invatamantului si consiliile populare din unitatea administrativ-teritoriala in care isi desfasoara activitatea;
    b) liceele functioneaza in dubla subordonare fata de Ministerul Educatiei si Invatamantului si fata de ministerele si celelalte organe centrale de profil.
    Liceele sunt subordonate, de asemenea, consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti;
    c) scolile profesionale si scolile de maistri sunt subordonate intreprinderilor sau altor unitati socialiste pe langa care functioneaza, ministerelor, celorlalte organe centrale sau locale care le organizeaza si Ministerului Educatiei si Invatamantului;
    d) institutiile de invatamant superior, facultatile, sectiile ori specializarile din cadrul acestora functioneaza in dubla subordonare fata de Ministerul Educatiei si Invatamantului si fata de ministerele si celelalte organe centrale de profil.

    CAP. 10
    Indrumarea, controlul si coordonarea invatamantului

    Art. 166
    Congresul educatiei si invatamantului analizeaza si dezbate modul de infaptuire a hotararilor de partid si de stat in domeniul invatamantului, al formarii cadrelor si educarii comuniste, revolutionare a tineretului, problemele fundamentale ale dezvoltarii si perfectionarii invatamantului de toate gradele in concordanta cu cerintele dezvoltarii economice si sociale a tarii, planurile de invatamant si asigurarea pregatirii si perfectionarii cadrelor didactice, a manualelor si bazei materiale necesare imbunatatirii necontenite a procesului instructiv-educativ, cresterii rolului scolii in viata sociala, in instruirea si educarea tinerelor generatii ale patriei.
    Congresul educatiei si invatamantului se organizeaza o data la 5 ani.
    Art. 167
    Planurile de invatamant pentru invatamantul de toate gradele se elaboreaza cu participarea larga a cadrelor didactice din invatamantul superior, liceal si din celelalte forme de invatamant, a specialistilor din productie, cercetare, proiectare si din alte sectoare ale activitatii sociale si se supun dezbaterii si aprobarii Congresului educatiei si invatamantului.
    Planurile de invatamant adoptate de congres vor fi valabile cel putin pe durata unui ciclu de invatamant, iar modificarea acestora se va putea face cu cel putin 1 an inainte de aplicarea lor.
    Art. 168
    Pentru indrumarea, controlul si coordonarea invatamantului de toate gradele se organizeaza Consiliul Superior al Educatiei si Invatamantului.
    Art. 169
    Consiliul Superior al Educatiei si Invatamantului raspunde de infaptuirea politicii partidului si statului in domeniul invatamantului, controleaza si indruma activitatea Ministerului Educatiei si Invatamantului si a celorlalte ministere si organe centrale si locale, face propuneri conducerii partidului si statului pentru imbunatatirea continua a activitatii in invatamant.
    In acest scop, Consiliul Superior al Educatiei si Invatamantului indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza programe privind perfectionarea organizarii invatamantului, imbunatatirea continutului si cresterea eficientei procesului instructiv-educativ in toate unitatile de invatamant;
    b) analizeaza si ia masuri pentru integrarea invatamantului cu productia si cercetarea stiintifica, pentru legarea stransa a intregului proces de invatamant cu activitatea practica, economica si sociala;
    c) studiaza si dezbate, diferentiat, pe forme de invatamant - prescolar, primar si gimnazial, liceal, profesional, de maistri si superior - modul in care se desfasoara procesul instructiv-educativ si ia masuri pentru respectarea stricta a hotararilor partidului si legilor tarii in intreg sistemul de invatamant;
    d) analizeaza activitatea politico-ideologica si cultural-educativa desfasurata in unitatile de invatamant si adopta masuri pentru perfectionarea continua a acestei activitati, elaboreaza si supune spre aprobare programe privind activitatea politico-educativa si predarea stiintelor sociale;
    e) dezbate modul in care se desfasoara activitatea de cercetare stiintifica in invatamant si ia masuri pentru cresterea contributiei acesteia la rezolvarea problemelor dezvoltarii economice si sociale a tarii;
    f) analizeaza activitatea desfasurata pentru pregatirea si perfectionarea personalului didactic si propune masuri pentru utilizarea si repartizarea rationala a acestuia pe intreg teritoriul tarii;
    g) dezbate proiectele de acte normative care intereseaza domeniul sau de activitate si face propuneri pentru perfectionarea legislatiei invatamantului;
    h) controleaza modul in care Ministerul Educatiei si Invatamantului, celelalte ministere si organe centrale, precum si consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti asigura aducerea la indeplinire a hotararilor de partid si de stat in domeniul invatamantului.
    Art. 170
    Consiliul Superior al Educatiei si Invatamantului este alcatuit din cadre didactice, cercetatori stiintifici, cadre cu functii de conducere din unitatile de invatamant si de la inspectoratele scolare, reprezentanti ai organelor centrale de partid, ai organizatiilor de copii, de tineret, de sindicat si femei, al Consiliului National pentru Stiinta si Tehnologie, academiilor de stiinte si institutelor centrale de cercetare stiintifica, ai ministerelor si celorlalte organe centrale care au atributii in domeniul invatamantului, ai Consiliului pe tara al comitetelor cetatenesti de parinti si ai consiliilor oamenilor muncii apartinand nationalitatilor conlocuitoare, muncitori si alti oameni ai muncii din unitatile socialiste.
    Presedintele Consiliului Superior al Educatiei si Invatamantului este un activist de partid si de stat.
    Conducerea operativa a Consiliului Superior al Educatiei si Invatamantului se asigura de catre biroul executiv, alcatuit din ministrul educatiei si invatamantului, ca presedinte, vicepresedinti si membri.
    Componenta Consiliului Superior al Educatiei si Invatamantului se aproba prin decret prezidential.
    Art. 171
    In cadrul Consiliului Superior al Educatiei si Invatamantului functioneaza, ca organe de specialitate:
    a) consiliul pentru invatamantul prescolar, primar si gimnazial;
    b) consiliul pentru invatamantul liceal, profesional si de maistri;
    c) consiliul pentru invatamantul superior;
    d) consiliul pentru munca politico-educativa si predarea stiintelor sociale in invatamant.
    Organizarea si functionarea Consiliului Superior al Educatiei si Invatamantului se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.
    Art. 172
    Ministerul Educatiei si Invatamantului poarta intreaga raspundere pentru buna organizare a activitatii in domeniul invatamantului, pentru controlul si indrumarea de specialitate a tuturor unitatilor de invatamant, pentru respectarea si aplicarea prevederilor prezentei legi.
    In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Educatiei si Invatamantului colaboreaza cu consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti, cu ministerele si celelalte organe centrale care au in dubla subordonare unitati de invatamant.
    Art. 173
    Ministerul Educatiei si Invatamantului are urmatoarele atributii principale:
    a) raspunde de continutul, organizarea si desfasurarea procesului instructiv-educativ in toate unitatile de invatamant;
    b) conduce, indruma si controleaza activitatea didactica, metodica, educativa si stiintifica a unitatilor de invatamant;
    c) indruma si controleaza, impreuna cu organizatiile de copii si tineret, activitatea politico-ideologica, cultural-artistica si sportiva desfasurata in unitatile de invatamant;
    d) elaboreaza, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale interesate, proiectele planurilor de scolarizare, ale retelei si profilurilor unitatilor de invatamant;
    e) elaboreaza si, dupa caz, aproba, potrivit legii, planurile de invatamant si programele scolare;
    f) organizeaza activitatea de cercetare stiintifica pedagogica;
    g) asigura, impreuna cu celelalte organe centrale interesate, elaborarea si imbunatatirea continua a manualelor, stabileste planul de editare a acestora, conduce si indruma presa pedagogica, activitatea de informare si documentare din invatamant;
    h) asigura elaborarea si aplicarea unitara, potrivit legii, a sistemului de pregatire si perfectionare a personalului didactic, de cercetare stiintifica, de conducere, indrumare si control din intregul invatamant si alte unitati subordonate;
    i) asigura cadrele didactice necesare pentru toate unitatile de invatamant, numeste, transfera personalul didactic si acorda gradele didactice potrivit legii;
    j) organizeaza, prin institutiile de invatamant superior, invatamantul postuniversitar si doctoratul si confirma titlurile stiintifice;
    k) indruma, organizeaza si controleaza, impreuna cu Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie, academiile de stiinte si institutele centrale de cercetare, ministerele si celelalte organe centrale interesate, activitatea de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica din unitatile de invatamant si de cercetare subordonate Ministerului Educatiei si Invatamantului;
    l) indruma si coordoneaza activitatea de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului muncitor din unitatile socialiste, potrivit legii;
    m) asigura aplicarea prevederilor legale privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin material elevilor si studentilor;
    n) organizeaza repartizarea nominala a absolventilor invatamantului superior si urmareste asigurarea locurilor de munca, potrivit legii, absolventilor invatamantului obligatoriu de 10 ani si ai invatamantului liceal care nu continua studiile in forme superioare, precum si absolventilor invatamantului profesional;
    o) aproba planurile si programele de invatamant la disciplinele de cultura generala, sociale si de educatie cetateneasca predate in scolile pentru pregatirea personalului de cult si controleaza desfasurarea procesului de invatamant;
    p) organizeaza schimburi sau alte actiuni in probleme de invatamant si de colaborare stiintifica, pe baza sarcinilor ce-i revin din acorduri cultural-stiintifice sau alte intelegeri internationale.
    Art. 174
    Ministerele si celelalte organe centrale au, in domeniul invatamantului, urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza, impreuna cu Ministerul Educatiei si Invatamantului, propuneri privind planurile anuale de scolarizare si de dezvoltare a retelei scolare din profilul lor de activitate;
    b) raspund, impreuna cu Ministerul Educatiei si Invatamantului, de indrumarea si controlul procesului de invatamant, inclusiv a practicii in productie, pentru liceele si institutiile de invatamant superior care functioneaza in dubla subordonare;
    c) elaboreaza, impreuna cu Ministerul Educatiei si Invatamantului, planurile de invatamant si programele la disciplinele de specialitate, din profilul lor de activitate, pentru unitatile de invatamant pe care le au in dubla subordonare;
    d) elaboreaza, in conditiile prevazute de lege, cu sprijinul Ministerului Educatiei si Invatamantului, planurile de invatamant, programele si manualele scolare pentru scolile profesionale si de maistri, precum si pentru cursurile de calificare; raspund de buna desfasurare a procesului instructiv-educativ din aceste unitati;
    e) asigura, in conditiile prevazute de lege, impreuna cu Ministerul Educatiei si Invatamantului, personalul de specialitate si alte cadre calificate necesare bunei desfasurari a practicii in productie;
    f) asigura, in conditiile legii, baza materiala necesara procesului instructiv-educativ, precum si dotarea atelierelor, laboratoarelor si cabinetelor scolare;
    g) stabilesc intreprinderile si alte unitati socialiste care au obligatia de a sprijini unitatile de invatamant, precum si atributiile acestora, in conditiile legii, asigura elevilor si studentilor locuri de munca pe timpul practicii in productie si urmaresc calificarea acestora la nivelul tehnicii si tehnologiilor moderne;
    h) stabilesc, cu acordul Ministerului Educatiei si Invatamantului si al Ministerului Muncii, conditiile de primire la cursurile de calificare si aproba, potrivit prevederilor legale, organizarea acestora de catre unitatile socialiste subordonate;
    i) repartizeaza in productie, potrivit legii, absolventii invatamantului obligatoriu de 10 ani si absolventii de liceu care nu continua studiile in forme superioare de invatamant si asigura incadrarea in productie a absolventilor invatamantului liceal, profesional si de maistri.
    Art. 175
    Inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, organe de specialitate ale consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti, subordonate acestora si Ministerului Educatiei si Invatamantului, au urmatoarele atributii principale:
    a) indruma si controleaza procesul instructiv-educativ din gradinitele, casele de copii prescolari si scolari, scolile, liceele, scolile profesionale si scolile de maistri din unitatea teritorial-administrativa in care functioneaza, indiferent de subordonarea acestora;
    b) asigura cuprinderea in invatamantul obligatoriu de 10 ani, pana la absolvirea acestuia, a tuturor copiilor de varsta scolara;
    c) asigura aplicarea unitara a planurilor de invatamant, a programelor scolare si a normelor metodologice emise de Ministerul Educatiei si Invatamantului cu privire la organizarea si desfasurarea procesului instructiv-educativ;
    d) raspund de perfectionarea continua a procesului de invatamant, de ridicarea nivelului de pregatire teoretica si practica a elevilor, de cresterea eficientei activitatii educative in randurile tineretului scolar;
    e) asigura incadrarea unitatilor de invatamant cu personal didactic de predare si de conducere, in conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic si cu celelalte norme legale in vigoare;
    f) organizeaza si indruma activitatea de perfectionare a pregatirii personalului didactic;
    g) organizeaza participarea personalului didactic la cercetarea stiintifica si la activitatea practica social-politica;
    h) urmaresc asigurarea bazei didactico-materiale necesare unitatilor de invatamant;
    i) se preocupa de asigurarea conditiilor de munca si de viata ale elevilor si personalului didactic.
    Art. 176
    Pentru indrumarea, controlul si coordonarea invatamantului in unitatile administrativ-teritoriale, pe langa inspectoratele scolare functioneaza Consiliul educatiei si invatamantului, judetean si al municipiului Bucuresti, care are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) analizeaza rezultatele obtinute in pregatirea si educarea prescolarilor si elevilor si stabileste masuri pentru imbunatatirea activitatii desfasurate in unitatile de invatamant din unitatea administrativ-teritoriala respectiva;
    b) urmareste indeplinirea masurilor privind intarirea legaturii invatamantului cu activitatea practica, economica si sociala, desfasurarea practicii in productie a elevilor si insusirea de catre acestia a meseriei in care se pregatesc;
    c) analizeaza activitatea desfasurata pentru asigurarea cadrelor didactice necesare unitatilor de invatamant si pentru perfectionarea pregatirii acestora;
    d) controleaza activitatea de orientare scolara si profesionala desfasurata in unitatile de invatamant si urmareste realizarea planului de scolarizare si prezentarea absolventilor care nu continua studiile in forme superioare, la locurile de munca repartizate;
    e) se preocupa de organizarea si desfasurarea activitatilor extrascolare, a vacantelor si timpului liber al prescolarilor si elevilor.
    Art. 177
    Consiliile educatiei si invatamantului judetene si al municipiului Bucuresti sunt alcatuite din cadre didactice, cadre cu functii de conducere in unitatile de invatamant si de la inspectoratele scolare, reprezentanti ai organelor de partid, ai organizatiilor de copii, de tineret, de sindicat si femei, ai consiliilor comitetelor cetatenesti de parinti, muncitori si alti oameni ai muncii din unitatile socialiste.
    Componenta consiliilor educatiei si invatamantului se aproba de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.
    Art. 178
    Unitatile de invatamant de toate gradele au, in principal, urmatoarele atributii:
    a) raspund de organizarea, desfasurarea si continutului procesului instructiv-educativ, potrivit planurilor si programelor de invatamant;
    b) raspund de integrarea invatamantului cu productia si cercetarea si realizarea planului de productie, cercetare si proiectare;
    c) organizeaza activitatea personalului didactic, urmaresc indeplinirea de catre acesta a indatoririlor ce ii revin in cadrul procesului instructiv-educativ, precum si perfectionarea continua a pregatirii sale profesionale si politico-ideologice;
    d) raspund de aplicarea regulamentelor scolare si universitare si respectarea ordinii si disciplinei in randul elevilor, studentilor si personalului didactic;
    e) asigura participarea elevilor, studentilor si personalului didactic la activitatile politico-ideologice si cultural-educative desfasurate in unitatile de invatamant si in afara acestora, precum si la actiuni de interes obstesc;
    f) asigura utilizarea rationala a bazei didactico-materiale si atribuirea, potrivit legii, de burse si alte forme de sprijin material elevilor si studentilor.
    Art. 179
    In unitatile de invatamant se organizeaza, in conditiile legii, comitete cetatenesti de parinti.
    Parintii sau ceilalti ocrotitori legali sunt datori sa asigure participarea copiilor la activitatea scolara si sa colaboreze cu personalul didactic in pregatirea si educarea acestora.
    Incalcarea de catre parinti sau ceilalti ocrotitori legali a indatoririi de a asigura cuprinderea copiilor in invatamantul obligatoriu de 10 ani se sanctioneaza potrivit legii.
    Art. 180
    In municipii, orase si comunele in care functioneaza mai multe unitati scolare se constituie consilii de coordonare formate din directorii unitatilor de invatamant, precum si din reprezentanti ai organizatiilor de copii si tineret, de sindicat, ai comitetelor cetatenesti de parinti, care isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul consiliului popular. Consiliul de coordonare are ca sarcina asigurarea desfasurarii unitare a procesului de invatamant, cuprinderea tuturor copiilor in invatamantul obligatoriu de 10 ani, folosirea corespunzatoare a personalului didactic si a bazei materiale, precum si perfectionarea continua a procesului instructiv-educativ.
    Art. 181
    In scopul coordonarii unor activitati de invatamant, de integrare a acestuia cu productia si cercetarea, a activitatii educative si social-culturale in randul studentilor si cadrelor didactice, gospodaririi spatiului de invatamant si cazare, in centrele universitare in care functioneaza mai multe institutii de invatamant superior se organizeaza consilii ale rectorilor.
    Consiliul rectorilor este condus de catre unul dintre rectori, ales pe o perioada de un an, prin rotatie.

    CAP. 11
    Baza materiala a invatamantului

    Art. 182
    Pentru realizarea sarcinilor ce le revin, institutiile de invatamant dispun, potrivit legii, in functie de profil si gradul de invatamant, de spatii de invatamant, laboratoare, cabinete, ateliere sau unitati de productie, proiectare si cercetare, biblioteci, internate, camine si cantine, baze sportive si altele asemenea.
    Art. 183
    Ministerele si celelalte organe centrale ale administratiei de stat si consiliile populare care au in dubla subordonare unitati de invatamant asigura, direct sau prin unitati din sistemul lor, baza materiala necesara functionarii in bune conditii a acestora.
    Unitatile de invatamant sunt sprijinite si de alte unitati socialiste care, pe baza planurilor de colaborare, pot asigura utilaje, instalatii si aparate prin transfer, materiale si scule contra cost, precum si asistenta tehnica pentru buna desfasurare a activitatii practice.
    Dotarea cu mijloace necesare desfasurarii activitatii didactice a unitatilor de invatamant se face pe baza baremurilor aprobate potrivit normelor legale.
    Art. 184
    Dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a invatamantului se asigura prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Fondurile pentru finantarea unitatilor de invatamant de toate gradele se asigura in conditiile stabilite de lege.

    CAP. 12
    Dispozitii comune, finale si tranzitorii

    Art. 185
    Structura anului de invatamant, durata activitatilor didactice si a programului saptamanal de activitate instructiv-educativa a elevilor si studentilor, sesiunile de examene, perioadele de desfasurare a concursurilor, precum si vacantele scolare si universitare, se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.
    Art. 186
    Verificarea pregatirii elevilor si studentilor se face pe intregul parcurs al anului de invatamant in cadrul lectiilor, seminariilor, lucrarilor de laborator, practicii productive si al celorlalte forme de activitate, iar in invatamantul superior, si prin examene. Aprecierea cunostintelor obtinute se face cu note de la 10 la 1. Nota maxima de promovare este 5 la fiecare disciplina de invatamant.
    Art. 187
    La formele de invatamant la care admiterea se face prin concurs, continutul probelor de concurs se stabileste in stricta concordanta cu cunostintele cuprinse in programele si manualele scolare.
    Art. 188
    Dispozitiile prezentei legi se aplica, in mod corespunzator, Academiei " Stefan Gheorghiu ", precum si institutiilor de invatamant organizate de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Muncii.
    Art. 189
    Pentru asigurarea unor categorii de muncitori calificati necesari unitatilor cooperatiste si atelierelor apartinand mestesugarilor, poate functiona, ca forma de pregatire profesionala, ucenicia la locul de munca, in care pregatirea practica a tinerilor se realizeaza in procesul activitatii productive din unitatile respective, iar pregatirea teoretica se asigura prin invatamantul seral, organizat in scoli profesionale sau prin invatamant de zi cu durata de 1 - 1 1/2 luni pe an.
    La aceasta forma de pregatire, care are durata de 1 - 1 1/2 ani, se primesc tineri care au absolvit invatamantul de 10 ani.
    Dispozitiile referitoare la inscrierea, nomenclatorul meseriilor, planul anual de scolarizare pentru scolile profesionale se aplica in mod corespunzator si in cazul uceniciei la locul de munca.
    Drepturile ucenicilor se stabilesc potrivit legii.
    Art. 190
    Pentru cresterea si educarea copiilor minori ai caror parinti sunt decedati, necunoscuti sau in orice alta situatie care duce la instituirea tutelei, daca nu au bunuri sau alte mijloace materiale proprii si nu exista persoane care au fost obligate sa-i intretina, precum si a copiilor minori a caror sanatate, dezvoltare fizica, morala sau intelectuala este primejduita, se organizeaza, potrivit legii, case de copii prescolari si scolari.
    Art. 191
    Pentru copiii cu deficiente fizice sau intelectuale se organizeaza, in conditiile legii, unitati speciale de invatamant.
    Art. 192
    Gradinitele, scolile, liceele, scolile profesionale si scolile de maistri care functioneaza ca unitati de-sine-statatoare, precum si institutiile de invatamant superior, au personalitate juridica.
    Art. 193
    Ministerul Educatiei si Invatamantului elaboreaza, cu consultarea celorlalte ministere si organe de stat si obstesti interesate, regulamente pentru organizarea activitatii in unitatile de invatamant.
    Art. 194
    Cetatenii straini si persoanele fara cetatenie pot fi admisi in institutii de invatamant din Republica Socialista Romania, potrivit legii, precum si prevederilor din conventiile internationale la care Romania este parte, pe baza aprobarii Ministerului Educatiei si Invatamantului.
    Art. 195
    Diplomele, certificatele si celelalte acte de studii obtinute in strainatate sunt valabile numai dupa echivalarea lor de catre Ministerul Educatiei si Invatamantului cu acte de studii eliberate de unitatile de invatamant din tara.
    Art. 196
    Prezenta lege intra in vigoare incepand cu anul de invatamant 1979/1980.
    Pe aceeasi data se abroga:
    - Legea nr. 11/1968 privind invatamantul in Republica Socialista Romania, cu modificarile ulterioare;
    - Legea nr. 2/1966 cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea liceelor de specialitate;
    - Decretul nr. 1063/1968 privind incheierea de contracte intre studenti si rectorul institutiei de invatamant;
    - Decretul nr. 278/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru institutiile de invatamant;
    - Decretul nr. 207/1977 privind organizarea si functionarea invatamantului liceal;
    - Decretul nr. 208/1977 privind organizarea si functionarea invatamantului profesional;
    - Hotararea Comitetului Central al Partidului Comunist Roman si a Consiliului de Ministri nr. 91/1955 cu privire la organizarea scolilor profesionale de ucenici, a scolilor tehnice si a scolilor tehnice de maistri;
    - Hotararea Consiliului de Ministri nr. 247/1955 privind unele masuri organizatorice si modul de finantare in vederea aplicarii Hotararii Comitetului Central al Partidului Comunist Roman si a Consiliului de Ministri al Republicii Socialiste Romania cu privire la organizarea scolilor profesionale de ucenici, a scolilor tehnice si a scolilor tehnice de maistri;
    - Hotararea Consiliului de Ministri nr. 6/1957 pentru unele masuri privind practica in productie a studentilor si elevilor scolilor tehnice;
    - Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1378/1966 pentru aplicarea Legii nr. 2/1966 cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea liceelor de specialitate;
    - Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1945/1968 privind unele masuri referitoare la invatamantul seral si fara frecventa de la scolile de specializare postliceala;
    - Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1245/1971 privind durata studiilor la invatamantul de subingineri;
      Hotararea Consiliului de Ministri nr. 354/1974 privind masuri pentru generalizarea primei trepte a invatamantului liceal incepand cu anul 1974/1975;
      Hotararea Consiliului de Ministri nr. 577/1975 privind unele masuri de generalizare a primei trepte de liceu si planul de scolarizare in anul scolar 1975/1976;
      Hotararea Consiliului de Ministri nr. 643/1975 privind unele masuri pentru organizarea liceelor economice de contabilitate si comert.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 28/1978

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 28 din 1978
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu