Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 207 din 12 iulie 1977

privind organizarea si functionarea invatamintului liceal

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 67 din 12 iulie 1977


SmartCity3


                        EXPUNERE DE MOTIVE

    Pe baza prevederilor Programului de masuri pentru aplicarea hotaririlor Congresului al XI-lea al partidului si ale Congresului educatiei politice si al culturii socialiste, a fost emis alaturatul decret al Consiliului de Stat prin care se reglementeaza intr-o conceptie noua, unitara, problemele referitoare la structura, organizarea si continutul invatamintului liceal, in strinsa legatura cu dezvoltarea economico-sociala a tarii, cu progresul stiintei si culturii.
    Potrivit prevederilor acestui decret, invatamintul liceal se organizeaza ca invatamint de zi si seral, pe tipuri, profiluri si specializari, durata studiilor fiind de 4 ani la cursurile de zi si de 5 ani la cursurile serale, si se desfasoara pe doua trepte, cu exceptia celui pedagogic si de coregrafie.
    Absolventii invatamintului liceal, indiferent de tipul si profilul liceului, au dreptul sa participe la concursul de admitere in orice institutie de invatamint superior.
    Pentru a se asigura insusirea temeinica a meseriei, se introduce stagiul de practicant dupa terminarea fiecarei trepte de liceu, dupa cum urmeaza:
    a) absolventii primei trepte, care nu continua studiile in treapta a II-a sau in scoala profesionala, vor efectua un stagiu de 6 - 12 luni;
    b) absolventii treptei a II-a, care nu continua studiile in invatamintul superior, vor efectua un stagiu de 6 - 18 luni.
    Pe toata durata stagiului, practicantii au calitatea de persoane incadrate in munca, fiind retribuiti din fondurile de productie ca muncitori in formare.
    Inscrierea in clasa a IX-a se face, in general, fara concurs, in functie de nevoile de calificare a fortei de munca si de optiunea si aptitudinile elevilor. In cazul in care numarul candidatilor depaseste numarul locurilor planificate, inscrierea se face pe baza unor probe de verificare.
    La absolvirea clasei a X-a, elevii primesc certificat de absolvire a invatamintului obligatoriu de 10 ani, care le da dreptul sa continue studiile in treapta a II-a, sa se inscrie la invatamintul profesional sau sa se incadreze in productie, ca practicanti.
    Admiterea in treapta a II-a la invatamintul liceal de zi se face prin concurs.
    Studiile liceale se incheie prin examenul de bacalaureat, care include si o lucrare practica in meseria in care s-a efectuat pregatirea.
    Noua organizare si functionare a invatamintului liceal urmeaza sa se aplice din anul scolar 1977/1978, incepind cu clasa a IX-a.
    Elevii din clasele a X - XII-a, proveniti de la liceele care isi schimba profilul, vor studia pe baza unor planuri de invatamint de tranzitie, corespunzatoare noului profil, iar cei din clasa a XIII-a dupa planurile de invatamint in lichidare, urmind ca in anul scolar 1977/1978 sa incheie studiile elevii din clasele a XII-a si a XIII-a.

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Invatamintul liceal, parte integranta a sistemului de invatamint din Republica Socialista Romania, se realizeaza in concordanta cu directiile de dezvoltare stabilite de Programul Partidului Comunist Roman, cu cerintele de pregatire a cadrelor necesare diferitelor domenii ale activitatii economice si social-culturale.
    Invatamintul liceal asigura pregatirea tinerilor pentru munca si viata, educarea lor in spiritul dragostei fata de patria socialista, fata de idealurile de pace si progres social, contribuie la ridicarea nivelului de cultura al intregului popor.
    Art. 2
    Dezvoltarea si perfectionarea invatamintului liceal se infaptuiesc in strinsa legatura cu productia, cu progresul stiintei si culturii. Invatamintul liceal asigura tinerilor pregatirea de specialitate si calificare intr-o meserie - la absolvirea scolii sau dupa efectuarea unui stagiu de practicant - pentru a putea lucra in domeniile industrial, agricol, economic, sanitar, pedagogic, cultural, artistic sau in alte domenii ale activitatii sociale, precum si cunostintele necesare continuarii studiilor in invatamintul superior.
    Art. 3
    Liceele se organizeaza potrivit nevoilor de pregatire a fortei de munca, de catre ministerele economice, alte organe centrale ale administratiei de stat, precum si de catre comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 4
    Invatamintul liceal se organizeaza unitar, sub conducerea, indrumarea si controlul Ministerului Educatiei si Invatamintului, in colaborare cu ministerele economice si celelalte organe centrale ale administratiei de stat, care organizeaza licee, precum si cu comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.
    Art. 5
    Ministerul Educatiei si Invatamintului, impreuna cu ministerele economice si celelalte organe centrale ale administratiei de stat care organizeaza licee, precum si cu comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, vor asigura cadrele calificate necesare desfasurarii procesului instructiv-educativ, precum si dotarea si functionarea corespunzatoare a atelierelor, laboratoarelor si a cabinetelor scolare.
    Art. 6
    Ministerul Educatiei si Invatamintului colaboreaza cu Uniunea Tineretului Comunist si Uniunea Generala a Sindicatelor din Romania in organizarea si desfasurarea procesului instructiv-educativ, a pregatirii profesionale si educarii civice si morale a elevilor.
    Unitatile de invatamint liceal colaboreaza cu organizatiile de tineret, de sindicat si cu familia, asigurindu-se concursul acestora in educarea tineretului pentru viata si munca.
    Art. 7
    Invatamintul liceal in Republica Socialista Romania este invatamint de stat.
    Cetatenii Republicii Socialiste Romania au dreptul la invatatura, fara deosebire de nationalitate, rasa, sex sau religie. Accesul in invatamintul liceal este asigurat fiecaruia, potrivit dorintei si aptitudinilor proprii, precum si cerintelor pregatirii fortei de munca pentru diferitele domenii de activitate ale societatii noastre socialiste.
    Invatamintul liceal este gratuit.
    Art. 8
    Invatamintul liceal se desfasoara in limba romana, iar pentru nationalitatile conlocuitoare, si in limba proprie.
    Art. 9
    Absolventii invatamintului liceal, indiferent de tipul si profilul liceului, au dreptul sa participe, potrivit legii, la concursul de admitere in oricare institutie de invatamint superior.
    Art. 10
    In Republica Socialista Romania statul asigura absolventilor invatamintului obligatoriu de 10 ani si absolventilor de liceu, care nu continua studiile, locuri de munca - potrivit calificarii obtinute in scoala sau dupa efectuarea stagiului de practicant - in conditiile stabilite de lege.
    Art. 11
    Invatamintul liceal se organizeaza ca invatamint de zi si seral.
    Durata invatamintului de zi este de 4 ani, iar a invatamintului seral este de 5 ani.

    CAP. 2
    Organizarea invatamintului liceal

    Art. 12
    Invatamintul liceal se organizeaza pe tipuri si profiluri, stabilite in functie de necesitatile de pregatire a fortei de munca, potrivit planului de dezvoltare economico-sociala a tarii.
    Art. 13
    Pregatirea elevilor se realizeaza prin urmatoarele tipuri si profiluri de licee:
    a) licee industriale, cu profilurile: mecanica, electrotehnica, mine-petrol-geologie, metalurgie, chimie, constructii, materiale de constructii, prelucrarea lemnului, industrie alimentara, industrie usoara, poligrafie, marina;
    b) licee agroindustriale si silvice, cu profilurile: agricol, mecanica agricola, silvicultura si exploatari forestiere;
    c) licee economice si de drept administrativ, cu profilurile: economic de contabilitate si comert, drept administrativ, alimentatie publica;
    d) licee sanitare, cu profil sanitar;
    e) licee de matematica-fizica, cu profilurile: matematica-fizica, matematica-mecanica, matematica-electrotehnica, matematica-electronica, matematica-informatica, fizica-electrotehnica;
    f) licee de stiinte ale naturii, cu profilurile: biologie-chimie, fizica-chimie, geologie-geografie;
    g) licee pedagogice, cu profil pedagogic;
    h) licee de filologie-istorie, cu profilurile: filologie-istorie, istorie-geografie;
    i) licee de arta, cu profilurile: muzica, arte plastice si decoratiuni, coregrafie.
    Liceele vor fi organizate, de regula, cu mai multe profiluri, in functie de cerintele de pregatire a fortei de munca si de numarul elevilor.
    In judetele in care traieste si populatie apartinind nationalitatilor conlocuitoare se organizeaza licee, clase sau grupe de elevi cu predarea in limba nationalitatii respective.
    In cadrul tuturor tipurilor de licee pot functiona clase cu program de educatie fizica, ai caror elevi obtin, pe linga pregatirea specifica tipului de liceu respectiv, si pregatirea intr-o ramura de sport.
    Art. 14
    Invatamintul liceal se organizeaza in trepte - treapta I: clasele IX - X si treapta a II-a: clasele XI - XII pentru invatamintul de zi si clasele XI - XIII pentru invatamintul seral.
    Treapta I de liceu face parte integranta din invatamintul obligatoriu de 10 ani.
    La profilul pedagogic si profilul coregrafie, invatamintul liceal nu se organizeaza in trepte.
    Art. 15
    Nomenclatorul tipurilor si profilurilor liceelor, precum si al meseriilor in care se pregatesc elevii prin treapta I si treapta a II-a de liceu, este cel prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul decret.
    Reteaua liceelor si planul anual de scolarizare se aproba prin decret prezidential, la propunerea Ministerului Educatiei si Invatamintului, pe baza consultarii ministerelor economice si a celorlalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, care organizeaza licee, si cu acordul Comitetului de Stat al Planificarii si Ministerului Muncii. Pentru planul anual de scolarizare este necesar si acordul Ministerului Finantelor.
    Repartizarea planului anual de scolarizare pe tipuri si profiluri de licee, precum si pe meserii, pentru fiecare liceu, se face de catre Ministerul Educatiei si Invatamintului, cu acordul Comitetului de Stat al Planificarii si Ministerului Muncii, la propunerea ministerelor economice, a celorlalte organe centrale si locale ale administratiei de stat care organizeaza licee.
    Art. 16
    Liceele se organizeaza si functioneaza impreuna cu scoli profesionale, scoli de maistri, constituind grupuri scolare cu o singura conducere si administratie. Ele pot functiona si impreuna cu scoli generale sau ca unitati de-sine-statatoare.
    Clasele a IX-a si a X-a pot functiona si in cadrul scolilor generale sau profesionale, ca filiale ale liceelor.
    Grupurile scolare si liceele care functioneaza ca unitati de-sine-statatoare au personalitate juridica.
    Art. 17
    Liceele functioneaza in subordinea Ministerului Educatiei si Invatamintului, a ministerelor economice si a altor organe centrale care le organizeaza, precum si a comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.
    Art. 18
    Tinerii care au promovat clasa a VIII-a sint obligati sa urmeze cursurile de zi ale treptei I de liceu, cu exceptia celor cu deficiente fizice, senzoriale, intelectuale sau altele, pentru care organele medicale recomanda o alta forma de scolarizare.
    In cazuri exceptionale, inspectoratele scolare, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Educatiei si Invatamintului, pot aproba unor promovati ai clasei a VIII-a, care au implinit virsta de 16 ani, sa se incadreze in munca si sa continue studiile in treapta I de liceu, prin invatamint seral.
    Nerespectarea acestor prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit legii.
    Art. 19
    Durata scolarizarii in treapta I la invatamintul de zi se poate prelungi cu cel mult 2 ani. Cei care depasesc acest termen sint obligati sa se incadreze in productie si sa-si continue studiile la invatamintul seral, pina la absolvirea invatamintului obligatoriu.
    Durata scolarizarii in treapta a II-a se poate prelungi cu un an la invatamintul de zi si cu 2 ani la invatamintul seral.
    Dispozitiile alineatului precedent nu se aplica in cazul repetarii anului de studii din motive medicale.
    Art. 20
    Inscrierea in clasa a IX-a a tinerilor care au promovat clasa a VIII-a se face fara concurs, in functie de nevoile de calificare a fortei de munca si de optiunea si aptitudinile elevilor, stabilite pe baza activitatii de orientare scolara si profesionala. Acolo unde numarul de candidati depaseste numarul locurilor planificate, acestia vor sustine o proba de verificare a cunostintelor.
    La profilurile pedagogic si coregrafie se organizeaza concurs de admitere.
    Probele de verificare si concursul de admitere se desfasoara conform normelor stabilite de Ministerul Educatiei si Invatamintului.
    Candidatii care, in urma sustinerii probelor de verificare a cunostintelor sau concursului de admitere, nu au fost admisi, vor fi indrumati la alte licee care dispun de locuri vacante.
    Art. 21
    Admiterea in treapta a II-a la invatamintul liceal de zi organizat pe trepte se face prin concurs, care se desfasoara potrivit normelor stabilite de Ministerul Educatiei si Invatamintului.
    La concursul de admitere se pot prezenta absolventii clasei a X-a de liceu sau cei care poseda studii echivalente, daca nu au depasit virsta de 19 ani, impliniti pina la data inceperii anului scolar in care se inscriu la concurs.
    Art. 22
    Candidatii din rindul nationalitatilor conlocuitoare pot sustine probele de la concursul de admitere in limba materna la disciplinele pe care le-au studiat in aceasta limba.

    CAP. 3
    Procesul instructiv-educativ

    Art. 23
    Procesul instructiv-educativ se desfasoara prin lectii, lucrari practice si de laborator, instruire practica in productie, efectuata in timpul liceului si al stagiului de practicant, precum si prin alte activitati politico-ideologice si cultural-sportive.
    Invatamintul liceal continua educarea prin munca si pentru munca a elevilor prin pregatirea de specialitate diferentiata in raport de profilul liceului, instruirea practica si intarirea caracterului aplicativ al tuturor disciplinelor, corelarea cunostintelor si deprinderilor dobindite pe diferite niveluri de invatamint, largirea orizontului de cunoastere stiintifica.
    Educarea comunista, revolutionar-patriotica si internationalista a elevilor se realizeaza prin legarea strinsa a cunostintelor teoretice si practice de productia materiala, de viata social-politica, de problemele constructiei socialismului si comunismului, precum si in cadrul activitatilor extrascolare, organizate de institutiile de invatamint si organizatiile de tineret. Prin intregul proces instructiv-educativ se asigura formarea si dezvoltarea constiintei socialiste a tineretului, insusirea conceptiei despre lume si viata a clasei muncitoare, a politicii si ideologiei Partidului Comunist Roman.
    Art. 24
    Ministerul Educatiei si Invatamintului raspunde de continutul procesului instructiv-educativ si aproba planurile de invatamint, programele si manualele scolare.
    Planurile de invatamint, programele si manualele scolare se elaboreaza, in colaborare, de catre Ministerul Educatiei si Invatamintului, ministerele economice si celelalte organe centrale ale administratiei de stat, care organizeaza licee, precum si cu alte organe centrale interesate.
    La disciplinele care se studiaza in limbile nationalitatilor conlocuitoare, stabilite de Ministerul Educatiei si Invatamintului, se elaboreaza manuale in limbile respective.
    Programele si manualele scolare pentru invatamintul liceal se imbunatatesc periodic, pe baza noilor realizari ale stiintei, tehnicii, culturii si pedagogiei.
    Art. 25
    Instruirea practica se organizeaza pe clase sau pe grupe de elevi, in conditiile stabilite de Ministerul Educatiei si Invatamintului, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale care organizeaza licee si se desfasoara in functie de profilul liceelor si de specificul activitatii din domeniul in care se efectueaza, in perioade compacte, esalonate pe parcursul anului scolar.
    Art. 26
    Instruirea practica se efectueaza in intreprinderi, ateliere scolare, laboratoare, pe loturi scolare sau pe terenurile intreprinderilor agricole de stat si cooperativelor agricole de productie, in statiunile pentru mecanizarea agriculturii, pe santierele de constructii, in unitati de invatamint, sanitare, comerciale si de servire a populatiei, precum si in alte unitati socialiste, potrivit cerintelor de calificare in meseria in care se pregatesc elevii, stabilite de ministere si celelalte organe centrale si locale, care organizeaza licee.
    Art. 27
    Instruirea practica, organizata in unitati economice de stat si cooperatiste si in ateliere scolare, se desfasoara pe baza planurilor de productie, desfacere sau prestari de servicii ale liceelor, stabilite de conducerile unitatilor economice, impreuna cu conducerile institutiilor de invatamint, in concordanta cu prevederile programelor scolare, cu cerintele de calificare pentru meseriile in care se pregatesc elevii. Aceste planuri fac parte integranta din planurile de productie ale unitatilor economice.
    Intreprinderile si celelalte unitati in care se realizeaza instruirea practica a elevilor asigura locuri de munca si lucrari de complexitate corespunzatoare pentru desfasurarea unei activitati continue pe toata durata instruirii practice si a timpului de munca.
    Planul de productie se stabileste pe baza normei de productie a elevilor, determinata prin aplicarea unui coeficient mediu de 0,1 - 0,2 la normele stabilite pentru muncitorii calificati sau alt personal de executie.
    Normele de productie ale elevilor vor fi stabilite diferentiat si progresiv, in functie de natura activitatilor, a locurilor de munca si a anului de studii, astfel incit, la finele perioadei de scolarizare, sa dispuna de cunostinte si deprinderi la nivelul cerintelor meseriei pentru care s-au pregatit.
    Art. 28
    Unitatile de invatamint pot realiza in cadrul atelierelor scolare lucrari pentru autodotare sau pot contracta lucrari ori prestari de servicii cu alte unitati socialiste, pe baza de planuri interne, stabilite de conducerile unitatilor de invatamint cu acordul ministerelor, celorlalte organe centrale sau locale, care le organizeaza.
    Materiile prime, semifabricatele si materialele necesare productiei de bunuri destinate autodotarii se asigura din veniturile atelierelor si se cuprind in planurile de aprovizionare ale unitatilor de invatamint sau din alte surse, iar cele necesare productiei contractate se asigura de catre beneficiari la sediul atelierelor scolare.
    Art. 29
    In functie de efectivele de elevi si de planul de productie, in cazul cind instruirea practica se desfasoara in cadrul organizatiilor economice, acestea asigura, impreuna cu cadrele didactice de specialitate din licee, indrumarea si asistenta tehnica de specialitate a elevilor prin personalul propriu - maistri si muncitori de inalta calificare.
    Art. 30
    Valoarea manoperei prestate de elevi, corespunzator lucrarilor executate sau potrivit categoriei tarifare stabilite, respectiv functiei indeplinite, se vireaza lunar institutiilor de invatamint. In cazul in care productia se realizeaza in atelierele scolare, se vireaza in plus si cheltuielile de regie ale acestora, inclusiv retributia personalului care desfasoara activitate pentru realizarea productiei planificate, cote stabilite prin contract intre unitatile de invatamint si unitatea beneficiara.
    Art. 31
    Veniturile realizate de unitatile de invatamint din activitatile prevazute la art. 28 si 30 se constituie si se folosesc potrivit prevederilor legale.
    Art. 32
    Structura anului scolar, perioadele de desfasurare a concursului si examenelor, precum si vacantele scolare, se stabilesc de Ministerul Educatiei si Invatamintului, cu consultarea ministerelor si a celorlalte organe centrale si locale, care organizeaza licee.
    Numarul total de ore prevazut prin planul de invatamint pentru activitatea instructiv-educativa cu elevii este de 32 - 36 ore saptaminal. Durata zilei de activitate pentru instruirea practica a elevilor este de 6 ore.
    Art. 33
    Pentru a se asigura insusirea temeinica a meseriei, absolventii primei trepte a invatamintului liceal, care se incadreaza in productie, vor efectua un stagiu de practicant, cu durata de 6 - 12 luni, conform anexei la prezentul decret. Stagiul de practicant se organizeaza de catre scoala profesionala impreuna cu unitatea in care se efectueaza practica, iar acolo unde nu este scoala profesionala, de catre liceul de specialitate, impreuna cu unitatea in care se efectueaza practica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    In vederea adincirii pregatirii profesionale si specializarii in meserii cu un grad mai ridicat de complexitate, absolventii treptei a II-a de liceu vor efectua un stagiu de practicant, cu durata de 6 - 18 luni, conform anexei la prezentul decret. Stagiul de practicant se organizeaza de catre licee, impreuna cu unitatile productive de profil, in care se efectueaza practica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 34
    In timpul stagiului, practicantii desfasoara activitate efectiva in productie si isi insusesc cunostintele practice si teoretice de specialitate, specifice meseriei in care se califica, proceselor tehnologice din unitatea in care au fost repartizati, conform normelor ce se vor stabili de Ministerul Educatiei si Invatamintului si Ministerul Muncii, cu consultarea celorlalte ministere si organe centrale.
    Art. 35
    Pe toata durata stagiului, practicantii au calitatea de persoane incadrate in munca, in conditiile legii, fiind retribuiti din fondurile de productie, ca muncitori in formare.
    Practicantii proveniti din rindul absolventilor invatamintului obligatoriu de 10 ani primesc, pe durata stagiului, retributia tarifara prevazuta de lege pentru muncitorii necalificati, grupa de lucrari obisnuite, din ramura in care se incadreaza meseria respectiva, iar cei proveniti din absolventii liceului, retributia tarifara prevazuta de lege pentru muncitorii incadrati in categoria I, nivelul de baza.
    Art. 36
    La incheierea stagiului, practicantii sustin examen de calificare, pentru meseria in care au efectuat stagiul, in conditiile legii.
    Examenul de calificare pentru absolventii treptei I se organizeaza de catre scolile profesionale sau de liceele de specialitate, iar pentru absolventii treptei a II-a, de catre liceele de specialitate, impreuna cu unitatile de profil in care s-a efectuat stagiul de practicant.
    Absolventii invatamintului obligatoriu de 10 ani care promoveaza examenul primesc certificat de calificare si sint incadrati in munca la categoria I, nivelul de baza.
    Absolventii de liceu care promoveaza examenul primesc certificat de calificare si sint incadrati in munca la categoria a II-a, nivelul de baza, sau ca personal cu pregatire medie, in conditiile stabilite de lege.
    Pentru practicantii care nu promoveaza examenul de calificare, la propunerea comisiei de examinare, conducerea unitatii poate hotari prelungirea stagiului de practicant cu cel mult o treime din stagiul initial, dar nu mai mult de 6 luni, sau reorientarea spre alte meserii. In cazul in care nici dupa prelungirea stagiului practicantii nu promoveaza examenul de calificare, conducerea unitatii hotaraste, pe baza propunerilor comisiei, incadrarea si locul de munca, in functie de pregatirea celor in cauza.
    Art. 37
    In vederea modernizarii continutului procesului instructiv-educativ, Ministerul Educatiei si Invatamintului poate aproba aplicarea, intr-un numar limitat de unitati, a unor planuri de invatamint si programe experimentale, precum si a unor noi metode de predare si instruire practica.
    Art. 38
    Programul de pregatire pentru apararea patriei face parte integranta din procesul instructiv-educativ si se include in orarul activitatii scolare, desfasurindu-se sub conducerea Uniunii Tineretului Comunist, cu sprijinul organelor de stat, in conditiile stabilite de lege.
    Art. 39
    Verificarea pregatirii elevilor se face, pe parcursul anului scolar, in cadrul lectiilor, lucrarilor de laborator, lucrarilor practice in meseria in care elevii se pregatesc.
    Cunostintele, deprinderile si rezultatele obtinute de elevi in pregatirea lor se apreciaza cu note de la 10 la 1.
    Art. 40
    Promovarea elevilor dintr-o clasa in alta se face pe baza mediilor anuale obtinute la fiecare disciplina de invatamint. Sint declarati promovati elevii care obtin cel putin media anuala 5 la fiecare disciplina de invatamint.
    Elevii pot sustine, intr-un an de studii, examene de corigenta la cel mult 3 discipline de invatamint.
    Repeta anul de studiu elevii care obtin media anuala sub 5 la mai mult de 3 discipline de invatamint si cei care nu promoveaza examenele de corigenta.
    Art. 41
    La absolvirea clasei a X-a, elevii primesc certificat de absolvire a invatamintului obligatoriu de 10 ani, care le da dreptul sa se prezinte la concursul de admitere in clasa a XI-a a invatamintului liceal, sa se inscrie la invatamintul profesional sau sa se incadreze in productie ca practicant in meseriile in care s-au pregatit.
    Art. 42
    Studiile liceale se incheie cu examenul de bacalaureat, care se desfasoara conform normelor stabilite de Ministerul Educatiei si Invatamintului.
    In cadrul acestui examen, prin care se verifica nivelul de pregatire generala si de specialitate, candidatii sustin, in functie de meseria in care s-au pregatit, si o lucrare practica.
    Candidatii care promoveaza examenul de bacalaureat primesc diploma de bacalaureat, care le da dreptul sa participe la concursul de admitere la oricare institutie de invatamint superior.
    Pentru meseriile la care nomenclatorul de pregatire prevede obtinerea calificarii fara efectuarea stagiului de practicant, absolventii examenului de bacalaureat primesc si certificatul de calificare, care le da dreptul la incadrarea in productie, ca muncitor calificat, categoria a II-a, nivelul de baza, sau ca personal cu pregatire medie, in conditiile stabilite de lege.
    Candidatii care nu obtin diploma de bacalaureat sint incadrati in productie, in calitate de practicant, putind sa repete examenul de bacalaureat in conditiile stabilite de Ministerul Educatiei si Invatamintului.
    Art. 43
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, care organizeaza licee, au obligatia, potrivit legii, sa repartizeze in productie absolventii invatamintului obligatoriu de 10 ani si absolventii de liceu care nu continua studiile in forme superioare de invatamint si sa-i incadreze ca muncitori calificati - daca au obtinut calificarea la terminarea studiilor liceale - sau ca practicanti in meseria in care s-au pregatit.

    CAP. 4
    Drepturile si indatoririle elevilor

    Art. 44
    Pentru a putea deveni participanti activi si constienti la opera de construire a socialismului si comunismului in Romania, elevii sint datori:
    a) sa invete si sa-si insuseasca in mod temeinic cunostintele prevazute in programele scolare;
    b) sa-si formeze deprinderile practice specifice meseriei in care se pregatesc insusindu-si cunostintele privind cele mai moderne tehnici si tehnologii de lucru, in asa fel incit, pina la absolvire, sa poata realiza normele de munca ale muncitorilor din categoria in care vor fi incadrati;
    c) sa pastreze si sa foloseasca cu grija baza materiala a scolii, manualele, materialele didactice si celelalte bunuri din dotarea scolii si a unitatilor in care efectueaza practica productiva; sa participe nemijlocit la autogospodarirea internatelor si cantinelor scolare;
    d) sa dea dovada de un inalt spirit de raspundere, de ordine si disciplina si sa respecte regulamentul scolar;
    e) sa respecte normele de convietuire sociala si legile tarii;
    f) sa participe la toate formele de activitate organizate de scoala.
    Art. 45
    Elevii au dreptul:
    a) sa participe la conducerea activitatii din unitatile scolare, prin reprezentantii lor, desemnati de organizatia Uniunii Tineretului Comunist din liceu, ca membri in consiliul de conducere;
    b) sa beneficieze de gratuitatea invatamintului si sa primeasca manuale gratuit, sa beneficieze de burse si alte forme de sprijin material, de asistenta medicala gratuita, de locuri in tabere de odihna, in conditiile stabilite de lege;
    c) sa foloseasca baza materiala existenta in unitatile scolare: ateliere, cabinete si laboratoare, biblioteci, terenuri si sali de sport etc.;
    d) sa beneficieze pe timpul instruirii practice, la locurile de munca, de echipament de lucru si materiale de protectie, precum si de materiale igienico-sanitare, in conditiile in care acestea se acorda persoanelor incadrate, iar pentru munca prestata, de 10% din valoarea manoperei realizate;
    e) sa beneficieze de transport gratuit de la locul de cazare, pentru cei care locuiesc in camin, si de la sediul unitatii de invatamint, pentru ceilalti, la locul de practica si inapoi, cind distanta depaseste 3 km;
    f) sa participe, sub indrumarea cadrelor didactice, la activitatea cercurilor stiintifice, a cercurilor tehnice si artistice, a cenaclurilor literare, ansamblurilor artistice si cluburilor sportive;
    g) sa participe la editarea revistelor scolare, la concursuri, expozitii si alte activitati tehnice, cultural-artistice si sportive;
    h) sa se transfere de la un liceu la altul, in cazuri bine motivate, in conditiile stabilite de Ministerul Educatiei si Invatamintului;
    i) sa se incadreze in munca, in timpul vacantelor scolare, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 46
    Pentru succese deosebite obtinute la invatatura, pentru purtare exemplara sau pentru modul de participare la activitatile organizate in scoala si afara de scoala, elevii au dreptul sa fie evidentiati si sa primeasca premii in obiecte.

    CAP. 5
    Invatamintul liceal seral

    Art. 47
    Invatamintul liceal seral se organizeaza pentru oamenii muncii care doresc sa continue studiile liceale. La invatamintul liceal seral se pot inscrie persoanele care, indiferent de virsta, indeplinesc conditiile de studii prevazute de prezentul decret, sint incadrate in munca, precum si taranii care lucreaza in gospodaria individuala, mestesugarii cu ateliere proprii, liber profesionistii care desfasoara activitati autorizate de lege si femeile care isi ingrijesc copiii sau desfasoara o activitate casnica, in gospodaria proprie.
    Admiterea in clasa a XI-a la invatamintul liceal seral se face fara concurs. In cazul in care numarul candidatilor la invatamintul liceal seral este mai mare decit numarul locurilor planificate, admiterea in clasa a XI-a se face prin concurs.
    Art. 48
    Pentru elevii care lucreaza in productie in schimburi, se pot organiza clase care isi desfasoara activitatea dimineata sau dupa-amiaza, in functie de programul de munca al elevilor.
    In cazuri intemeiate, pentru cei care din cauza distantelor sau din alte motive nu pot frecventa zilnic scoala, cursurile se pot organiza de 2 - 3 ori pe saptamina sau in perioade compacte, in care se vor prezenta lectii de sinteza.
    Art. 49
    Invatamintul liceal seral se organizeaza si se desfasoara pe baza unor planuri de invatamint adaptate cerintelor perfectionarii pregatirii fortei de munca incadrata in productie.
    Pentru persoanele care sint incadrate in munca in alte domenii decit cele ale profilului in care liceul respectiv pregateste cadre, se pot organiza clase, in care se va studia dupa planuri de invatamint, in care nu se include pregatirea practica de specialitate.
    Pentru persoanele care dovedesc aptitudini deosebite in domeniul muzicii, artelor plastice si coregrafiei si doresc sa se perfectioneze in unul din aceste domenii, se poate organiza invatamint liceal seral de arta, in cadrul liceelor pedagogice, precum si pe linga institutiile de arta.
    Art. 50
    La incheierea studiilor, elevii de la invatamintul seral sustin examenul de bacalaureat in conditiile stabilite pentru invatamintul liceal de zi si primesc diploma de bacalaureat.
    Art. 51
    Celelalte prevederi cuprinse in prezentul decret referitoare la invatamintul liceal de zi, cu exceptia celor referitoare la repartizarea in productie si efectuarea stagiului de practicant, la acordarea burselor si manualelor scolare, se aplica, in mod corespunzator, si invatamintului liceal seral.

    CAP. 6
    Personalul didactic

    Art. 52
    Personalul didactic necesar invatamintului liceal se asigura de Ministerul Educatiei si Invatamintului, in colaborare cu ministerele economice si celelalte organe centrale care organizeaza licee.
    Art. 53
    Personalul didactic se recruteaza din rindul absolventilor invatamintului universitar sau superior de specialitate, precum si din rindul inginerilor, subinginerilor, maistrilor si altor specialisti, cu experienta si bune rezultate in procesul de productie, care dovedesc o inalta constiinta cetateneasca si profesionala, precum si o comportare demna in societate si familie.
    Art. 54
    Pentru asigurarea necesarului de cadre didactice, corespunzator cu noua structura si organizare a invatamintului liceal si intarirea caracterului aplicativ al procesului instructiv-educativ, vor fi atrasi, in calitate de profesori, si specialisti din productie, cercetare si proiectare, care vor putea lucra jumatate din durata normala a programului de activitate in invatamint si jumatate in productie, avind functia de baza si retributia, dupa caz, din productie, cercetare sau proiectare.
    Art. 55
    Ministerele economice, celelalte organe centrale si locale care organizeaza licee, au obligatia de a asigura perfectionarea pregatirii profesionale si metodico-pedagogice a personalului didactic, in concordanta cu dezvoltarea tehnicii si tehnologiilor de productie, cu cerintele perfectionarii procesului instructiv-educativ.
    Periodic, cadrele didactice vor efectua stagii in intreprinderile si unitatile economice in care se desfasoara instruirea practica a elevilor, pentru a cunoaste nemijlocit procesele tehnologice din productie si a-si desavirsi cunostintele profesionale.
    Art. 56
    Prevederile Statutului personalului didactic din Republica Socialista Romania se aplica corespunzator personalului didactic din unitatile de invatamint liceal.

    CAP. 7
    Conducerea si administrarea unitatilor de invatamint liceal

    Art. 57
    Fiecare unitate scolara din invatamintul liceal este condusa de un consiliu de conducere.
    Consiliul de conducere este format din directorul unitatii, in calitate de presedinte, directorii adjuncti, secretarul organizatiei Partidului Comunist Roman, indrumatorul Uniunii Tineretului Comunist, reprezentantul organizatiei sindicale, secretarul organizatiei Uniunii Tineretului Comunist, cadre didactice alese de adunarea generala a intregului personal, contabilul, elevi din ultimele clase desemnati de organizatia Uniunii Tineretului Comunist, parinti, intre care presedintele comitetului cetatenesc de parinti, reprezentanti ai intreprinderii sau institutiei pe linga care functioneaza unitatea scolara respectiva, ca membri.
    Din consiliul de conducere fac parte si directorii scolilor in care functioneaza filiale ale liceului, precum si cadre didactice care predau in cadrul filialelor.
    In unitatile scolare in care invatamintul se desfasoara si in limbile nationalitatilor conlocuitoare din consiliile de conducere fac parte si cadre didactice din rindul nationalitatilor respective.
    Numarul membrilor consiliului de conducere se stabileste de inspectoratul scolar judetean sau al municipiului Bucuresti.
    Componenta consiliului de conducere se aproba pe o perioada de 4 ani de organele centrale sau locale ale administratiei de stat care organizeaza unitatea scolara, cu avizul inspectoratului scolar judetean sau al municipiului Bucuresti.
    Art. 58
    Consiliul de conducere are urmatoarele atributii principale:
    a) organizeaza, indruma, controleaza si raspunde de intregul proces instructiv-educativ, in conformitate cu dispozitiile legale;
    b) analizeaza periodic indeplinirea planurilor de munca si rezultatele activitatii desfasurate de personalul scolii si adopta masurile corespunzatoare;
    c) dezbate problemele activitatii instructiv-educative si stabileste masuri pentru perfectionarea acesteia;
    d) aproba programul concursurilor scolare pe discipline si meserii, al actiunilor educative si sportive, intocmit in colaborare cu organizatia de tineret;
    e) contribuie la generalizarea experientei pozitive din activitatea personalului didactic, la imbunatatirea metodelor de predare si a instruirii practice a elevilor;
    f) analizeaza propunerile facute in adunarile generale si ia masuri pentru aplicarea celor eficiente, informind personalul unitatii scolare asupra modului de rezolvare.
    Consiliul de conducere se intruneste o data pe luna si ori de cite ori este nevoie, din initiativa directorului sau la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor sai.
    Art. 59
    Directorii, directorii adjuncti si cei asimilati acestora, secretarul organizatiei Partidului Comunist Roman din unitatea scolara respectiva, reprezentantul organizatiei sindicale si secretarul organizatiei Uniunii Tineretului Comunist, constituie biroul executiv al consiliului de conducere.
    Biroul executiv exercita atributiile consiliului de conducere in intervalul dintre sedintele acestuia.
    Art. 60
    Consiliul de conducere este sprijinit in indrumarea procesului instructiv-educativ de consiliul pedagogic, alcatuit din intregul personal didactic al scolii.
    Consiliul pedagogic se intruneste trimestrial, la convocarea directorului.
    In cadrul unitatilor scolare se pot organiza catedre pe specialitati si o comisie metodica a dirigintilor, cu scopul de a contribui la imbunatatirea procesului instructiv-educativ.
    Art. 61
    Directorii si directorii adjuncti sint numiti pe termen de 4 ani, dar, de regula, nu mai mult de doua ori consecutiv.
    Directorii sint numiti de catre Ministerul Educatiei si Invatamintului, din rindul a 3 cadre didactice propuse de adunarea generala a intregului personal al unitatii, propunere avizata de biroul permanent al comitetului executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti si de ministerul sau organul central care organizeaza liceul.
    Directorii adjuncti sint numiti de catre organul central sau local al administratiei de stat care organizeaza liceul, cu avizul inspectoratului scolar judetean si cu acordul Ministerului Educatiei si Invatamintului.
    Directorii si directorii adjuncti pot fi eliberati din functie inainte de expirarea termenului de 4 ani, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 62
    Directorul are urmatoarele atributii principale:
    a) asigura, in activitatea liceului, aplicarea politicii partidului si a statului privind dezvoltarea si perfectionarea invatamintului liceal si raspunde de realizarea planurilor de invatamint si a programelor scolare, de nivelul pregatirii teoretice si practice a elevilor;
    b) asigura aducerea la indeplinire a hotaririlor consiliului de conducere si prezinta acestuia dari de seama asupra activitatii desfasurate in scoala;
    c) realizeaza conducerea operativa a activitatii liceului si rezolva problemele legate de munca instructiv-educativa si administrativ-gospodareasca;
    d) reprezinta unitatea scolara in raporturile cu persoanele fizice sau juridice;
    e) elibereaza actele de studii;
    f) numeste si elibereaza din functie personalul tehnic, economic si administrativ, iar cu acordul consiliului de conducere, personalul didactic ajutator;
    g) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Directorul raspunde pentru intreaga sa activitate in fata consiliului de conducere si a organului care l-a numit.
    Art. 63
    Adunarea generala a intregului personal exercita controlul asupra activitatii consiliului de conducere. Ea se convoaca anual si este legal constituita daca la lucrarile acesteia participa cel putin 2/3 din numarul total al membrilor.
    Art. 64
    Adunarea generala are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) dezbate darea de seama prezentata de consiliul de conducere privind activitatea acestuia si hotaraste masurile ce se impun pentru continua imbunatatire a muncii de pregatire si educare a elevilor, precum si a activitatilor social-gospodaresti;
    b) aproba planul de munca privind activitatea unitatii pentru noul an scolar.
    In cazul in care adunarea generala apreciaza ca nesatisfacatoare activitatea consiliului sau a unor membri ai acestuia, organul central sau local caruia ii este subordonata unitatea scolara este obligat sa analizeze cauzele si sa ia masurile corespunzatoare.
    Art. 65
    Indrumarea si controlul activitatii unitatilor scolare din invatamintul liceal se realizeaza prin:
    a) organele de control si de specialitate din Ministerul Educatiei si Invatamintului;
    b) inspectorii scolari ai inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti;
    c) personalul de specialitate din ministerele economice si celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, care au in subordine licee.
    Pentru liceele economice si de drept administrativ, controlul si indrumarea procesului instructiv-educativ de la disciplinele de profil se realizeaza si prin organele de specialitate din Ministerul Finantelor, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, Ministerul Comertului Interior si Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare.

    CAP. 8
    Baza materiala a invatamintului liceal

    Art. 66
    Ministerele si celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat care organizeaza licee, precum si intreprinderile din subordinea acestora, au obligatia sa asigure intreaga baza materiala necesara calificarii elevilor la nivelul tehnologiilor din productie, dotarea atelierelor, laboratoarelor si cabinetelor scolare cu utilaje, instalatii, aparate, scule si alte obiecte, precum si locuri de munca pentru instruirea practica a elevilor.
    Liceele pot fi sprijinite si de alte intreprinderi sau institutii, care, pe baza planurilor de colaborare, pot asigura utilaje, instalatii si aparate, prin transfer, materiale si scule, contra cost, in vederea dotarii atelierelor si laboratoarelor scolare, precum si asistenta tehnica pentru buna desfasurare a activitatii de instruire practica a elevilor.
    Art. 67
    Cheltuielile pentru organizarea si functionarea liceelor, a internatelor si cantinelor acestora, se suporta din bugetul de stat. Elevii nebursieri, care locuiesc in internate si servesc masa la cantina, vor suporta, in afara costului mesei, si cotele de regie stabilite de dispozitiile legale in vigoare.
    Finantarea liceelor se face pe baza planurilor cheltuieli aprobate in conditiile reglementarilor in vigoare, prin ministerele si celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat care le organizeaza.
    Finantarea liceelor si a filialelor de licee care functioneaza impreuna cu scoli generale se face de catre comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti. In acest caz, ministerele si celelalte organe centrale, care organizeaza astfel de licee sau filiale, au obligatiile prevazute de art. 66, urmind sa asigure prin planurile proprii de investitii baza materiala a acestora.
    Art. 68
    Dotarea cu mijloacele necesare desfasurarii activitatii didactice a unitatilor scolare se face pe baza baremelor elaborate de Ministerul Educatiei si Invatamintului.
    Fondurile pentru dotare se prevad in planurile de cheltuieli si in planurile de investitii ale ministerelor si celorlalte organe centrale si locale ale administratiei de stat in subordinea carora functioneaza liceele si filialele acestora.
    In planul de investitii si in planul de cheltuieli al Ministerului Educatiei si Invatamintului se prevad fonduri pentru dotarea cu unele mijloace de invatamint a liceelor, indiferent de subordonarea acestora.
    Pentru imbunatatirea bazei didactico-materiale, conducerile liceelor pot folosi fondurile rezultate din activitatea tehnico-productiva a elevilor, potrivit reglementarilor in vigoare.

    CAP. 9
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 69
    Liceele vor functiona, cu profilurile si durata prevazute in prezentul decret, din anul scolar 1977/1978, noile planuri de invatamint urmind a fi aplicate treptat, incepind cu clasa a IX-a.
    Elevii din clasele a X-a, a XI-a si a XII-a proveniti de la liceele care isi schimba profilul vor studia pe baza unor planuri de invatamint de tranzitie, corespunzatoare noului profil.
    Elevii din clasele a X-a, a XI si a XII-a de la liceele a caror durata se reduce de la 5 la 4 ani vor continua studiile pe baza unor planuri de invatamint de tranzitie, iar cei din clasa a XIII-a, dupa planurile de invatamint in lichidare, urmind ca in anul scolar 1977/1978 sa incheie studiile elevii din clasele a XII-a si a XIII-a.
    Art. 70
    Ministerul Educatiei si Invatamintului va reexamina pina la inceputul anului scolar 1978/1979 toate programele si manualele scolare, in vederea imbunatatirii continutului stiintific si politico-educativ al acestora, eliminarii paralelismelor si repetarilor, intaririi caracterului aplicativ al tuturor disciplinelor, precum si a dimensionarii manualelor scolare in deplina concordanta cu cerintele de pregatire, cu specificul disciplinei si cu volumul de cunostinte ce trebuie insusite de elevi.
    Art. 71
    Absolventii clasei a X-a, cu rezultate deosebite la invatatura, care au incheiat contracte cu intreprinderile si doresc sa continue studiile in clasa a XI-a - invatamintul de zi - se pot inscrie la concursul de admitere cu acordul intreprinderilor respective, fara a beneficia, in continuare, de bursa de intreprindere.
    Art. 72
    Dispozitiile prezentului decret se aplica si invatamintului liceal organizat de Ministerul Apararii Nationale, corespunzator specificului acestuia.
    Art. 73
    Diplomele si certificatele de studii secundare obtinute in strainatate sint valabile numai dupa recunoasterea lor de catre Ministerul Educatiei si Invatamintului.
    Art. 74
    Cetatenii straini pot fi inscrisi in invatamintul liceal din Republica Socialista Romania, in conditiile stabilite de lege, pe baza aprobarii Ministerului Educatiei si Invatamintului, fara concurs de admitere, in afara planului de scolarizare si in limita locurilor stabilite in acest scop.
    Art. 75
    Liceele vor avea firma si sigiliu propriu.
    Sigiliul cu stema Republicii Socialiste Romania va fi rotund, cu diametrul de 3 cm si cu urmatorul continut: Republica Socialista Romania, Ministerul Educatiei si Invatamintului, denumirea unitatii scolare, localitatea si judetul.
    Art. 76
    Ministerul Educatiei si Invatamintului, comitetele executive ale consiliilor populare, ministerele si celelalte organe centrale care organizeaza licee vor lua masurile corespunzatoare pentru aplicarea prezentului decret.
    Art. 77
    Ministerul Educatiei si Invatamintului, in colaborare cu ministerele si celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat care organizeaza licee, precum si cu Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din Romania si Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, va elabora regulamentul disciplinar al elevilor din invatamintul liceal, in concordanta cu prevederile prezentului decret.
    Art. 78
    Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor vor introduce modificarile ce decurg din aplicarea prezentului decret in indicatorii de plan si in volumul si structura bugetului de stat pe anul 1977.
    Art. 79
    Prezentul decret intra in vigoare incepind cu anul scolar 1977/1978.
    Pe aceeasi data se abroga:
    - dispozitiile referitoare la invatamintul liceal de cultura generala, invatamintul liceal de specialitate si invatamintul postliceal cuprinse in Legea nr. 11 din 13 mai 1968 privind invatamintul in Republica Socialista Romania;
    - dispozitiile cuprinse de art. 62 lit. s din Legea nr. 11 din 21 octombrie 1971 privind organizarea si conducerea unitatilor socialiste de stat;
    - dispozitiile cuprinse in Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 2601 din 26 noiembrie 1968 privind stabilirea duratei de scolarizare in specialitatea electronist depanator de aparate de radio si televizoare;
    - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1100 din 6 septembrie 1971 privind unele modificari in reteaua, profilul si nomenclatorul de specialitati, precum si in planul de scolarizare la liceele de specialitate in anul 1971/1972;
    - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 663 din 9 iunie 1972 privind aprobarea planului de scolarizare pentru anul I, precum si a unor modificari in reteaua, profilul si nomenclatorul de specialitati la liceele de specialitate pentru anul scolar 1972/1973;
    - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 354 din 16 aprilie 1974 privind masuri pentru generalizarea primei trepte a invatamintului liceal incepind cu anul scolar 1974/1975, cu exceptia articolelor 10, 12 si 14;
    - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 577 din 21 iulie 1975 privind unele masuri de generalizare a primei trepte de liceu si planul de scolarizare in anul scolar 1975/1976, cu exceptia art. 7 lit. e) si f).

                             NICOLAE CEAUSESCU
                                Presedintele
                       Republicii Socialiste Romania

    ANEXA 1

                               NOMENCLATORUL
tipurilor, profilurilor si meseriilor in care se pregatesc elevii prin invatamintul liceal si durata stagiului de practicant

    I. Meserii in care se obtine calificarea prin absolvirea treptei I de liceu si efectuarea stagiului de practicant
________________________________________________________________________________
  Tipul si profilul                  Denumirea meseriei                Durata
  liceului                                                             stagiului
                                                                       de
                                                                       practicat
                                                                       (in luni)
________________________________________________________________________________
          1                                   2                             3
________________________________________________________________________________
Industrial

Mecanica              Lucrator in domeniul mecanic (lacatus, strungar,   6 - 12
                      frezor, rabotor-mortezor, rectificator,
                      turnator-formator, sudor etc.).

Electrotehnica        Lucrator in domeniul electrotehnic (electrician    6 - 12
                      de intretinere, electrician pentru montaj si
                      reparatii linii electrice, bobinator,
                      confectioner lampi electrice etc.)

Mine, petrol,         Lucrator in industria miniera (miner la            6 - 9
geologie              suprafata, brichetator carbune, operator la
                      sfarimarea minereurilor etc.).
                      Lucrator in industria petroliera (sondor,          6 - 9
                      operator tratare produse fluide, operator
                      transport pe conducte etc.)

Metalurgie            Lucrator in domeniul metalurgiei (lucrator la      6 - 12
                      producerea aglomeratului, finisator-sortator
                      produse metalurgice, incalzitor, topitor
                      metalurgie, trefilator-tragator etc.)

Chimie                Lucrator in domeniul chimiei (chimist in           6 - 12
                      operatii: concentrare, conditionare, preparare,
                      uscare etc.)
                      Lucrator in industria celulozei, hirtiei si        9 - 12
                      fibrelor artificiale (pregatitor materie prima,
                      finisor: hirtie, cartoane, mucava; confectioner
                      articole din hirtie si carton etc.)

Constructii           Lucrator in constructii (fierar-beton, izolator    9
                      hidrofug, mozaicar, zidar-rosar-tencuitor,
                      betonist, sobar, linolist etc.)

Materiale de          Lucrator in industria materialelor de              9
constructii           constructii, sticla si ceramica (operator la
                      producerea materialelor izolatoare, confectioner
                      produse din materiale izolatoare etc.)

Prelucrarea lemnului  Lucrator in prelucrarea lemnului (timplar la       9 - 12
                      masini, lacuitor, fasonator cherestea, gaterist
                      la taiat busteni, confectioner parchet etc.)

Industria alimentara  Lucrator in industria alimentara (preparator de    6
                      conserve, maltar, preparator bauturi alcoolice
                      si racoritoare, silozar, macelar, preparator de
                      produse alimentare etc.)

Industria usoara      Lucrator in industria textila si de confectii      6 - 9
                      (filator, tesator, tricoter, confectioner
                      textile, confectioner incaltaminte etc.)

Poligrafie            Lucrator in poligrafie (legator, topitor aliaje,   6
                      turnator de litere, cartonagist manual etc.)

Agroindustrial si
silvic

Agricol               Lucrator in agricultura (legumicultor,             6 - 12
                      pomicultor, viticultor, crescator-ingrijitor
                      animale etc.)

Mecanica agricola     Conducator tractor si masini agricole,            12
                      motopompist
                      Lacatus                                            9

Silvicultura si       Lucrator in silvicultura (pepinierist,             9
exploatari            arboricultor, protectionist silvic etc.)
forestiere

Economic si drept
administrativ

Economie de           Lucrator comercial (vinzator,                      6
contabilitate si      primitor-distribuitor de marfuri, magaziner,
comert                achizitor etc.)

Alimentatie publica   Lucrator in alimentatia publica (bufetier,         9
                      barman, cabanier, vinzator in alimentatia
                      publica etc.)

Matematica-fizica

Matematica-mecanica   Meserii din domeniile: mecanica si                 6 - 12
Matematica-           electrotehnica (lacatus, strungar, frezor,
electronica           rabotor, rectificator, electrician de
Matematica-           intretinere, bobinator, operator perforare etc.)
electrotehnica
Matematica-
informatica
Fizica-
electrotehnica

Stiinte ale naturii

Chimie-biologie       Meserii din domeniile: mecanica,                   6 - 12
Fizica-chimie         electrotehnica, chimie, industrie usoara,
Geologie-geografie    agroindustrial (lacatus, electrician de
                      intretinere, lucrator chimist la operatii
                      pregatitoare, filator, tesator, tricoter,
                      legumicultura, pomicultura, floricultura etc.)

Filologie - istorie

Filologie-istorie     Meserii din domeniul industrial si                 6 - 12
Istorie-geografie     agroindustrial in functie de necesarul de forta
                      de munca

    II. Meserii in care se obtine calificarea prin absolvirea treptei a II-a de liceu cu sau fara stagiu de practicant

Industrial

Mecanica              Lacatus mecanic                                    9
                      Mecanic masini si utilaje                         12
                      Mecanic motoare combustie interna                 12
                      Mecanic aviatie                                   18
                      Mecanic mecanica fina si optica                   12
                      Sculer-matriter                                   12
                      Metrolog                                           9
                      Sudor                                              6
                      Forjor-tratamentist                                9
                      Turnator                                           9
                      Prelucrator prin aschiere                         12

Electrotehnica        Electrician                                        6 - 12
                      Electromecanic                                     9 - 12
                      Electronist                                       12

Mine, petrol,         Miner                                              9
geologie              Operator lucrari geologice                        12
                      Petrolist                                          9

Metalurgie            Siderurgist                                        9
                      Metalurgist-neferoase                              9
                      Laminorist                                         9

Chimie                Operator chimie anorganica                         9
                      Operator chimie organica                           9
                      Operator petrochimie                               9
                      Operator prelucrarea polimerilor                   6
                      Operator in industria celulozei, hirtiei si        9 - 12
                      fibrelor artificiale

Constructii           Constructor structuri                              9
                      Constructor cai de comunicatii                     9
                      Instalator                                         9
                      Desenator tehnic in constructii, arhitectura       -
                      si sistematizare
                      Topograf                                           6
                      Hidrotehnician-hidrolog                            9

Materiale de          Operator lianti si materiale de constructii        9 - 12
constructii           Sticlar                                           12
                      Ceramist                                           9

Prelucrarea lemnului  Operator industrializarea lemnului                 9

Industrie alimentara  Lucrator in morarit si panificatie                 6
                      Operator in industria alimentara extractiva        6
                      Operator in industria alimentara fermentativa      6
                      Preparator produse din carne, lapte, legume si     6
                      fructe
                      Piscicultor                                        -

Industrie usoara      Filator-tesator                                    9
                      Finisor in tehnologii textile                      9
                      Tricoter-confectioner imbracaminte                 9
                      Confectioner incaltaminte-marochinarie-blanarie    9

Poligrafie            Tipograf                                           6

Marina                Marinar                                            6
                      Electromecanic naval                               9

Agroindustrial
si silvic

Agricol               Agronom-mecanizator                               12
                      Horticultor-mecanizator                           12
                      Zootehnist-mecanizator                             6
                      Apicultor-sericicultor                            12
                      Veterinar                                         12
                      Agro-biolog                                       12
                      Lucrator cadastru si organizarea teritoriului      6

Mecanica agricola     Mecanic agricol                                   12
                      Mecanic conservarea cerealelor                    12
                      Mecanic imbunatatiri funciare                     12

Silvicultura          Silvicultor                                        9
si exploatari         Mecanizator exploatari forestiere                  9
forestiere

Economic si drept
administrativ

Economie de           Lucrator economist (merceolog, planificator,       -
contabilitate si      contabil etc.)
comert

Drept administrativ   Lucrator in administratia de stat                  9

Alimentatie publica   Tehnolog in alimentatia publica                    9

Sanitar

Sanitar               Sora (oficiant) medicala                          12
                      Laborant de farmacie, cosmetician                  9
                      Laborant biolog                                    9
                      Tehnician dentar                                   9

Matematica-fizica

Matematica-fizica     Meserii din domeniile: mecanica, electrotehnica,   6 - 12
Matematica-           optica, nuclear; operator telecomunicatii,
mecanica              operator-programator-analist,
Matematica-           calculator-statistician etc.
electrotehnica
Matematica-
electronica
Matematica-
informatica
Fizica-
electrotehnica

Stiinte ale naturii

Chimie-biologie       Laborant (biochimie, fizica, chimie), operator     6
Fizica-chimie         lucrari geologice, operator geofizician,
Geologie-geografie    meteorolog, operator protectia calitatii apelor
                      etc. (pot preda la clasele I - IV)

Pedagogic

Pedagogie             Invatator                                          -
                      Educatoare                                         -
                      Pedagog                                            -

Filologie-istorie

Filologie-istorie     Lucrator cu studii medii in aparatul de stat si    6 - 9
Istorie-geografie     institutii social-culturale, stenodactilograf
                      etc. (pot preda la clasele I - IV)

Arta

Muzica                Instrumentist, corist, solist                      -
Arte plastice si      Meserii din domeniul artelor plastice si           -
decoratiuni           decorative (desenator, decorator, restaurator
                      etc.)
Coregrafie            Balerin, dansator                                  
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Decretul 207/1977

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 207 din 1977
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu