E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.248 din 19.07.2013

privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 24 iulie 2013SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1 (1) Consiliul Economic şi Social este organism consultativ al Parlamentului şi al Guvernului României în domeniile de specialitate stabilite prin prezenta lege.(2) Consiliul Economic şi Social este instituţie publică de interes naţional, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel naţional dintre organizaţiile patronale, organizaţiile sindicale şi reprezentanţi ai asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ai societăţii civile. Articolul 2 (1) Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaţilor ori senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative. (2) Domeniile de specialitate ale Consiliului Economic şi Social sunt: a)politicile economice; b)politicile financiare şi fiscale; c)relaţiile de muncă, protecţia socială şi politicile salariale; d)agricultură, dezvoltare rurală şi protecţia mediului; e)protecţia consumatorului şi concurenţă loială; f)cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente; g)drepturi şi libertăţi ale asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale; h)politicile în domeniul sănătăţii; i)politicile în domeniul educaţiei, cercetării şi culturii. (3) Consiliul Economic şi Social se poate autosesiza sau poate fi sesizat de orice autoritate publică ori de organizaţiile patronale sau sindicale reprezentative la nivel naţional, precum şi de reprezentanţii societăţii civile asupra unor stări de fapt, evoluţii ori evenimente economico-sociale de interes naţional.(4) În situaţiile prevăzute la alin. (3) Consiliul Economic şi Social emite puncte de vedere şi recomandări pe care le comunică autorităţilor, instituţiilor sau organizaţiilor patronale, sindicale ori ale societăţii civile cu atribuţii, competenţe sau interese în domeniu. Articolul 3(1) Consiliul Economic şi Social are personalitate juridică.(2) Sediul Consiliului Economic şi Social este în municipiul Bucureşti, potrivit actului de constituire sau statutului. Articolul 4Consiliul Economic şi Social se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi ale regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, care va fi adoptat în termen de maximum 30 de zile de la constituirea Plenului Consiliului Economic şi Social. Capitolul IIAtribuţiile Consiliului Economic şi Social Articolul 5Consiliul Economic şi Social exercită următoarele atribuţii: a)avizează proiectele de acte normative din domeniile de specialitate prevăzute la art. 2 alin. (2), iniţiate de Guvern, precum şi propunerile legislative ale deputaţilor şi senatorilor, invitând iniţiatorii la dezbaterea actelor normative; b)elaborează, la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din propria iniţiativă, analize şi studii privind realităţile economice şi sociale; c)semnalează Guvernului sau Parlamentului apariţia unor fenomene economice şi sociale care impun elaborarea unor noi acte normative; d)urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din Convenţia nr. 144/1976 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privitoare la consultările tripartite destinate să promoveze aplicarea normelor internaţionale ale muncii, adoptată la 2 iunie 1976 la Geneva, ratificată de România prin Legea nr. 96/1992. Articolul 6(1) Iniţiatorii pot participa la dezbaterea proiectului de act normativ, atât în comisiile permanente, cât şi în Plenul Consiliului Economic şi Social, la invitaţia Consiliului Economic şi Social.(2) Avizul prevăzut la art. 2 alin. (1), în situaţia în care a fost emis în condiţiile legii sau punctele de vedere transmise conform prevederilor alin. (8) vor însoţi în mod obligatoriu proiectul de act normativ, până la adoptare.(3) Avizele favorabile nu se motivează.(4) Avizele cu observaţii şi propuneri vor cuprinde motivarea completă a fiecărei obiecţii sau propuneri.(5) Avizele nefavorabile vor cuprinde în mod obligatoriu motivarea acestora.(6) Avizele se adoptă prin votul plenului, cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor Consiliului Economic şi Social prezenţi.(7) În cazul în care nu se poate adopta un aviz în condiţiile prevăzute la alin. (3)-(6), se vor transmite iniţiatorului punctele de vedere ale părţilor prevăzute la art. 11 alin. (2), exprimate în Plenul Consiliului Economic şi Social.(8) Avizul Consiliului Economic şi Social sau punctele de vedere ale părţilor se transmit în scris iniţiatorului actului normativ, sub semnătura preşedintelui. Articolul 7 (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 5, Consiliul Economic şi Social are obligaţia de a analiza proiectele de acte normative primite şi de a transmite avizul său în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la primirea solicitării.(2) Depăşirea termenului prevăzut la alin. (1) dă dreptul iniţiatorului să transmită proiectele de acte normative spre adoptare fără avizul Consiliului Economic şi Social, cu menţionarea acestei situaţii, conform prevederilor art. 5 lit. a). Articolul 8Consiliul Economic şi Social stabileşte relaţii cu organisme şi organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniile social şi economic. Articolul 9Consiliul Economic şi Social analizează şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea modului de aplicare a acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, precum şi a programelor de asistenţă iniţiate de organismele internaţionale de specialitate, din domeniul propriu de activitate. Capitolul IIIOrganizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social Secţiunea 1Structura Consiliului Economic şi Social Articolul 10Funcţionarea Consiliului Economic şi Social este asigurată de: a)plen; b)biroul executiv; c)preşedinte şi vicepreşedinţi; d)comisiile de specialitate permanente; e)secretariat tehnic. Secţiunea a 2-aPlenul Consiliului Economic şi Social Articolul 11 (1) Plenul Consiliului Economic şi Social este constituit dintr-un număr de 45 de membri, incluzând preşedintele şi vicepreşedinţii.(2) Desemnarea membrilor Plenului Consiliului Economic şi Social se face după cum urmează:a)15 membri numiţi de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, constituind partea patronală; b)15 membri numiţi de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional, constituind partea sindicală; c)15 membri reprezentând societatea civilă, constituind partea societăţii civile, numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în conformitate cu prevederile art. 12, din cadrul structurilor cooperatiste, profesiunilor liberale, organizaţiilor pentru protecţia consumatorilor, comunităţii ştiinţifice şi academice, organizaţiilor de agricultori, organizaţiilor de pensionari, organizaţiilor comunităţilor locale, asociaţiilor care reprezintă familia şi persoanele cu dizabilităţi şi al altor organizaţii neguvernamentale cu activităţi în domeniile de competenţă ale Consiliului Economic şi Social. (3) Fiecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel naţional are de drept câte un loc în Plenul Consiliului Economic şi Social. Repartizarea celorlalte locuri disponibile atât pentru partea sindicală, cât şi pentru partea patronală până la concurenţa numărului de 15 locuri se face prin consens, iar, în caz de dezacord, prin vot, în cadrul fiecărei părţi, cu majoritate de trei pătrimi din numărul total al confederaţiilor. Articolul 12Fiecare confederaţie patronală şi sindicală reprezentativă la nivel naţional, precum şi fiecare organizaţie a societăţii civile, care deţine unul sau mai multe locuri în Plenul Consiliului Economic şi Social, nominalizează persoana ori persoanele, după caz, care urmează să o reprezinte în cadrul Plenului Consiliului Economic şi Social. Articolul 13Pot dobândi calitatea de membru al Plenului Consiliului Economic şi Social persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: a)sunt desemnate în scris de către organizaţiile reprezentate în Consiliul Economic şi Social; b)au capacitate deplină de exerciţiu; c)nu au antecedente penale; d)nu au făcut poliţie politică. Articolul 14(1) Mandatul Plenului Consiliului Economic şi Social este de 4 ani.(2) Mandatul membrilor Plenului Consiliului Economic şi Social poate fi reînnoit. Articolul 15(1) Organizaţiile reprezentate vor înainta Consiliului Economic şi Social lista membrilor numiţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor în activitate.(2) Membrii numiţi în Plenul Consiliului Economic şi Social sunt validaţi individual, prin verificarea de către secretariatul tehnic a îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor prevăzute la art. 13 şi întocmirea unui raport de validare, prezentat plenului în activitate spre adoptare prin vot.(3) În cazul în care un membru numit nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 13, organizaţia care l-a desemnat urmează să facă o altă propunere. Articolul 16 (1) Plenul Consiliului Economic şi Social se consideră legal constituit la data validării a cel puţin 24 de membri, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată de cel puţin 8 persoane.(2) Până la data constituirii noului plen al Consiliului Economic şi Social, plenul anterior îşi continuă activitatea. Articolul 17 (1) Calitatea de membru al Plenului Consiliului Economic şi Social încetează în următoarele situaţii:a)la expirarea mandatului; b)în caz de deces; c)în caz de demisie; d)ca urmare a interzicerii, prin hotărâre definitivă, a dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii; e)în situaţia în care confederaţia patronală, confederaţia sindicală ori prim-ministrul, care l-a numit, cere revocarea sa; f)în cazul în care nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 13 lit. b); g)în situaţia în care confederaţia patronală sau confederaţia sindicală care l-a numit îşi pierde calitatea de confederaţie reprezentativă la nivel naţional. (2) Procedura revocării calităţii de membru al Plenului Consiliului Economic şi Social se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare.(3) Înlocuirea unui membru al Plenului Consiliului Economic şi Social se face pe perioada rămasă până la expirarea mandatului plenului. Articolul 18 (1) Plenul Consiliului Economic şi Social se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, în sesiuni ordinare la convocarea preşedintelui.(2) Plenul se întruneşte şi în sesiuni extraordinare, la cererea biroului executiv ori a cel puţin unei treimi din numărul membrilor. Articolul 19 (1) Dezbaterile în plen se desfăşoară în prezenţa a minimum 24 de membri. În cazul în care nu este îndeplinită condiţia de cvorum, iar convocarea a fost realizată regulamentar, membrii prezenţi ai plenului formulează puncte de vedere care vor fi consemnate ca puncte de vedere ale părţilor. Punctele de vedere ale părţilor se adoptă prin vot majoritar simplu de fiecare parte cu consemnarea observaţiilor formulate de membrii părţilor şi se transmit iniţiatorului actului normativ conform prevederilor art. 6 alin. (7) şi (8).(2) Lucrările plenului se desfăşoară în şedinţe publice, în afara cazurilor expres stabilite de biroul executiv. Articolul 20Plenul asigură conducerea generală a Consiliului Economic şi Social şi are următoarele atribuţii principale: a)avizează proiecte de acte normative; b)alege, la propunerea părţilor, preşedintele; c)validează câte un vicepreşedinte propus de fiecare parte şi pe membrii biroului executiv, de asemenea propuşi câte unul de fiecare parte; d)adoptă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; e)stabileşte componenţa comisiilor de specialitate permanente; f)aprobă proiectul propriu al bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi raportul privind execuţia bugetară; g)dezbate şi adoptă propunerile de hotărâri elaborate de comisiile de specialitate; h)numeşte secretarul general al Consiliului Economic şi Social. Articolul 21(1) În exercitarea atribuţiilor sale prevăzute la art. 20 lit. c)-h), Plenul Consiliului Economic şi Social adoptă hotărâri, prin consensul părţilor.(2) În cazul în care nu se realizează consensul, hotărârile se adoptă prin vot, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul membrilor Plenului Consiliului Economic şi Social prezenţi. Secţiunea a 3-aBiroul executiv Articolul 22 (1) Biroul executiv al Consiliului economic şi Social este alcătuit din preşedinte, cei 3 vicepreşedinţi şi câte un membru din fiecare parte desemnaţi conform prevederilor art. 20 lit. c).(2) Funcţia de preşedinte este asigurată prin rotaţie de fiecare parte, pe durata mandatului plenului.(3) Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social asigură conducerea în intervalul dintre şedinţele plenului.(4) Atribuţiile şi modul de lucru ale biroului executiv sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Economic şi Social. Secţiunea a 4-aPreşedintele şi vicepreşedinţii Articolul 23 (1) Preşedintele Consiliului Economic şi Social este ales la propunerea părţilor prin votul plenului, dintre membrii acestuia, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul total al membrilor Consiliului Economic şi Social.(2) Mandatul preşedintelui Consiliului Economic şi Social este valabil pe durata mandatului Plenului Consiliului Economic şi Social.(3) Revocarea preşedintelui Consiliului Economic şi Social în condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. d)-g) se face de către Plenul Consiliului Economic şi Social cu votul a trei pătrimi din numărul total al membrilor.(4) Funcţia de preşedinte al Consiliului Economic şi Social este asimilată din punctul de vedere al indemnizării celei de ministru, iar funcţia de vicepreşedinte celei de secretar de stat.(5) Preşedintele Consiliului Economic şi Social este ordonator principal de credite. Articolul 24Preşedintele Consiliului Economic şi Social îndeplineşte următoarele atribuţii: a)reprezintă Consiliul Economic şi Social în faţa Parlamentului, a Guvernului şi a celorlalte autorităţi publice, precum şi în relaţiile cu terţii în baza unui mandat aprobat de Plenul Consiliului Economic şi Social; b)semnează actele Consiliului Economic şi Social; c)angajează şi, după caz, numeşte, potrivit legii, personalul din aparatul Consiliului Economic şi Social; d)exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii sau hotărârilor plenului. Articolul 25Atribuţiile vicepreşedinţilor Consiliului Economic şi Social se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare. Secţiunea a 5-aComisiile de specialitate Articolul 26 (1) Comisiile de specialitate sunt structurile Consiliului Economic şi Social care analizează problemele specifice domeniilor de activitate pentru care sunt constituite şi care propun plenului măsuri de soluţionare a acestora.(2) În cadrul comisiilor de specialitate sunt analizate proiectele de acte normative înaintate de iniţiatori şi sunt elaborate proiectele de avize ce vor fi supuse dezbaterii Plenului Consiliului Economic şi Social.(3) Comisiile de specialitate sunt conduse de un preşedinte, numit prin rotaţie de către fiecare parte. Preşedintele de comisie este ales în cazul fiecărei părţi prin vot, conform unei proceduri stabilite prin regulament.(4) Preşedintele comisiei de specialitate stabileşte programul de lucru şi problemele care urmează a fi dezbătute şi le propune aprobării prin vot membrilor comisiei. Articolul 27 (1) În structura Consiliului Economic şi Social sunt organizate comisii de specialitate permanente sau temporare.(2) Comisiile de specialitate permanente sunt următoarele:a)Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri; b)Comisia pentru incluziune socială şi protecţie socială; c)Comisia pentru relaţiile de muncă şi politică salarială; d)Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală şi protecţia mediului; e)Comisia pentru educaţie, cercetare, formare profesională, sănătate şi cultură; f)Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială; g)Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente; h)Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale; i)Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică. Articolul 28Prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare pot fi constituite comisii de specialitate temporare pentru soluţionarea unor probleme care se ivesc în domenii specifice de activitate. Articolul 29 (1) Numărul membrilor comisiilor de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic şi Social este de minimum 5, repartizaţi conform acordului părţilor.(2) Până la concurenţa numărului de 5 membri ai fiecărei comisii, părţile vor desemna ca membri în comisii experţi în domeniul de activitate al acesteia. În acest caz, procedura de numire a experţilor se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social. Articolul 30Procedura de lucru a comisiilor de specialitate permanente se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social. Secţiunea a 6-aSecretariatul tehnic Articolul 31 (1) În structura Consiliului Economic şi Social funcţionează un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate şi tehnico-administrativ.(2) În cadrul secretariatului tehnic se pot constitui departamente şi alte structuri funcţionale, conform structurii organizatorice aprobate de Plenul Consiliului Economic şi Social.(3) Secretariatul tehnic al Consiliului Economic şi Social este condus de un secretar general, numit de Plenul Consiliului Economic şi Social conform prevederilor art. 20 lit. h), atribuţiile acestuia fiind stabilite prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.(4) Funcţia de secretar general este incompatibilă cu calitatea de membru în Consiliul Economic şi Social.(5) Funcţia de secretar general este asimilată din punctul de vedere al salarizării celei de secretar general din minister. Capitolul IVAlte dispoziţii Articolul 32Desemnarea membrilor în Comitetul Economic şi Social European se face după cum urmează: a)câte 5 membri desemnaţi prin consens sau, în caz de dezacord, prin vot majoritar simplu de către fiecare parte reprezentată în Consiliul Economic şi Social; b)în cazul în care desemnarea nu se face cu cel puţin 30 de zile înaintea termenului prevăzut pentru nominalizarea reprezentanţilor în Comitetul Economic şi Social European, desemnarea va fi făcută de către Guvern. Articolul 33(1) Consiliul Economic şi Social are buget propriu, care face parte din bugetul de stat.(2) Pentru activitatea desfăşurată, membrii Plenului Consiliului Economic şi Social primesc o indemnizaţie lunară în cuantum de 20% din cuantumul indemnizaţiei stabilite pentru preşedinte. (3) Proiectul bugetului Consiliului Economic şi Social se aprobă de către Plenul Consiliului Economic şi Social.(4) Pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului economic şi Social se alocă de la bugetul de stat, prin legile bugetare anuale, fondurile aferente următoarelor categorii de cheltuieli:a)cheltuielile curente şi cheltuielile de capital; b)indemnizaţiile şi contribuţiile sociale aferente pentru membrii Plenului Consiliului Economic şi Social; c)plata cotizaţiilor anuale datorate organizaţiilor internaţionale la care Consiliul Economic şi Social este afiliat; d)sumele necesare realizării analizelor şi studiilor prevăzute în atribuţiile Consiliului Economic şi Social la art. 5 lit. b); e)sumele necesare plăţii colaboratorilor externi ai Consiliului Economic şi Social. (5) Consiliul Economic şi Social poate primi donaţii şi sponsorizări în condiţiile legii. Articolul 34Personalul Consiliului Economic şi Social este contractual şi are următoarea structură: a)personalul de specialitate şi tehnico-administrativ; b)experţii comisiilor de specialitate permanente. Articolul 35În cazul în care membrii Plenului Consiliului Economic şi Social sau ai comisiilor de specialitate permanente sau temporare se deplasează în interesul serviciului, în ţară ori în străinătate, pot beneficia de drepturile de delegare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru personalul din sectorul bugetar, în limita bugetului şi cu aprobarea Plenului Consiliului Economic şi Social. Articolul 36(1) Pentru elaborarea unor studii în domeniul economico-social stabilite de către plen, Consiliul Economic şi Social poate folosi colaboratori externi - cadre didactice din învăţământul superior, cercetători ştiinţifici, magistraţi sau alţi specialişti, în condiţiile legii.(2) Cuantumul sumelor cuvenite colaboratorilor externi se stabileşte prin negociere directă, în raport cu complexitatea şi importanţa lucrării ce urmează să fie elaborată, fără a putea depăşi, lunar, salariul de bază maxim stabilit de lege pentru funcţia de consilier gradul IA din cadrul Consiliului Economic şi Social. Articolul 37Personalul de specialitate şi tehnico-administrativ funcţionează în cadrul secretariatului tehnic al Consiliului Economic şi Social şi se încadrează în condiţiile legii. Capitolul VDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 38La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă titlul V , alcătuit din art. 82-119 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificările ulterioare. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA PREŞEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 248/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 248 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu