Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.222 din 24.07.2015

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 29 iulie 2015SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 24 iulie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Domeniile de specialitate ale Consiliului Economic şi Social sunt:a)politicile economice; b)politicile financiare şi fiscale; c)relaţiile de muncă, protecţia socială, politicile salariale şi egalitatea de şanse şi de tratament; d)agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă; e)protecţia consumatorului şi concurenţă loială; f)cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente; g)drepturi şi libertăţi cetăţeneşti; h)politicile în domeniul sănătăţii; i)politicile în domeniul educaţiei, tineretului, cercetării, culturii şi sportului. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(4) În situaţiile prevăzute la alin. (3) Consiliul Economic şi Social emite puncte de vedere şi recomandări pe care le comunică autorităţilor, instituţiilor sau organizaţiilor patronale, sindicale ori ale societăţii civile cu atribuţii, competenţe sau interese în domeniu. În lipsa unui consens între părţile reprezentate în Consiliul Economic şi Social, secretariatul tehnic va transmite, după caz, punctele de vedere sau recomandările formulate de fiecare parte. 2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Sediul Consiliului Economic şi Social este situat în municipiul Bucureşti. 3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4Consiliul Economic şi Social se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi ale regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. 4. La articolul 5, litera d) se abrogă. 5. La articolul 6, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:(7) În cazul în care nu se poate adopta un aviz în condiţiile prevăzute la alin. (3)-(6), se vor transmite iniţiatorului punctele de vedere ale părţilor prevăzute la art. 11 alin. (2), exprimate în Plenul Consiliului Economic şi Social, sau, după caz, exprimate în condiţiile art. 19. 6. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7 (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 5, Consiliul Economic şi Social are obligaţia de a analiza proiectele de acte normative primite şi de a transmite avizul său în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. 7. La articolul 11 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)15 membri, reprezentând structuri asociative ale societăţii civile, numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Reprezentanţii societăţii civile vor fi propuşi, conform modelului Comitetului Economic şi Social European, din următoarele structuri ale societăţii civile: organizaţii ale drepturilor omului, inclusiv ale drepturilor femeilor, tineretului şi copiilor; organizaţii centre de resurse; organizaţii din domeniul sănătăţii şi ale persoanelor cu dizabilităţi; organizaţii pentru servicii sociale şi eradicarea sărăciei; organizaţii de mediu şi probleme legate de mediul rural; asociaţii academice, profesionale, pentru protecţia consumatorului; organizaţii ale economiei sociale; organizaţii cooperatiste ale profesiunilor liberale; organizaţii ale agricultorilor; organizaţii ale pensionarilor; organizaţiile comunităţilor locale şi alte organizaţii neguvernamentale cu activităţi în domeniile de competenţă ale Consiliului Economic şi Social. 8. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) , cu următorul cuprins:(4) În lipsa unui loc vacant, o nouă confederaţie patronală, respectiv sindicală, recunoscută ca reprezentativă la nivel naţional, va ocupa un loc vacantat de confederaţia patronală, respectiv sindicală, care deţine cele mai multe locuri, iar, în caz de paritate, prin tragere la sorţi între confederaţiile patronale, respectiv sindicale, care deţin cel puţin două locuri în Consiliul Economic şi Social. Procedura se stabileşte prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare astfel încât între data cererii depuse de confederaţia nou-recunoscută ca reprezentativă la nivel naţional şi data validării membrului propus de confederaţie să nu treacă mai mult de 30 de zile. 9. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2) , cu următorul cuprins:(2) Persoanele nominalizate şi care sunt născute înainte de data de 1 ianuarie 1976 vor da o declaraţie pe propria răspundere, potrivit legii penale, în sensul că au avut ori nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, redactată conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările ulterioare.10. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14Mandatul de membru al Plenului Consiliului Economic şi Social este de 4 ani şi poate fi reînnoit. 11. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15 (1) Organizaţiile reprezentate vor înainta Consiliului Economic şi Social lista membrilor numiţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor în activitate.(2) Şedinţa de constituire a noului plen se convoacă de către secretarul general al Consiliului Economic şi Social, cu 5 zile înainte de expirarea mandatului membrilor în activitate.(3) Validarea noilor membri ai plenului se face individual, prin verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de către secretariatul tehnic, pe măsura depunerii documentelor prevăzute la art. 13.(4) În cazul în care un membru numit nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 13, organizaţia care l-a desemnat urmează să facă o altă propunere.(5) Dacă noul plen nu s-a constituit până la data expirării mandatului plenului în funcţiune, secretarul general al Consiliului Economic şi Social are obligaţia ca, după verificarea şi validarea a cel puţin 24 de membri, câte 8 membri de fiecare parte, să convoace prima şedinţă a noului plen, într-un termen care nu poate depăşi 15 zile calendaristice. 12. La articolul 17, alineatul (3) se abrogă. 13. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18 (1) Plenul Consiliului Economic şi Social se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui. 14. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 21 (1) În exercitarea atribuţiilor sale prevăzute la art. 20 lit. b)-h), Plenul Consiliului Economic şi Social adoptă hotărâri, prin consensul părţilor. 15. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Funcţia de preşedinte este asigurată prin rotaţie de fiecare parte pe durata mandatului stabilit la art. 23 alin. (2). Înlocuirea preşedintelui, înainte de termen, se face pe perioada rămasă până la expirarea mandatului. 16. La articolul 23, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Mandatul preşedintelui Consiliului Economic şi Social este de 4 ani.(3) Mandatul preşedintelui Consiliului Economic şi Social în funcţie încetează la data constituirii noului plen şi/sau în condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1). 17. La articolul 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Comisiile de specialitate sunt conduse de un preşedinte, numit prin rotaţie anuală de către fiecare parte. Preşedintele de comisie este ales în cazul fiecărei părţi prin vot, conform unei proceduri stabilite prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare. 18. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Comisiile de specialitate permanente sunt următoarele:a)Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri; b)Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament; c)Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate; d)Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă; e)Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură; f)Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială; g)Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente; h)Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile; i)Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică. 19. La articolul 31, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Secretariatul tehnic al Consiliului Economic şi Social este condus de un secretar general, numit de Plenul Consiliului Economic si Social conform prevederilor art. 20 lit. h), atribuţiile acestuia fiind stabilite prin lege şi prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare. 20. La articolul 33, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins: (11 ) Pentru activitatea desfăşurată, membrii comisiilor de specialitate permanente, care nu au calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social, au dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum de 10% din cuantumul indemnizaţiei stabilite pentru preşedinte. 21. La articolul 33 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)indemnizaţiile şi contribuţiile sociale aferente pentru membrii Plenului şi cei ai Biroului Executiv al Consiliului Economic şi Social, precum şi pentru membrii comisiilor de specialitate permanente care nu au calitatea de membri ai Consiliului Economic şi Social; 22. La articolul 33, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6) - (8) , cu următorul cuprins:(6) Consiliul Economic şi Social poate aplica în calitate de beneficiar pentru accesarea de fonduri nerambursabile.(7) Fondurile nerambursabile accesate pot fi utilizate pentru creşterea numărului de colaboratori externi şi pentru activităţile prevăzute la art. 5.(8) Indemnizaţiile membrilor comisiilor de specialitate şi colaboratorilor pot fi completate din fonduri europene. Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va proceda la reconfirmarea mandatelor membrilor Plenului Consiliului Economic şi Social până la expirarea mandatului iniţial şi la validarea noilor membri, în condiţiile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a Consiliului Economic şi Social, prevăzut la art. 4 din Legea nr. 248/2013, va fi actualizat de către Plenul Consiliului Economic şi Social conform modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta lege. Articolul IVLegea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 24 iulie 2013, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 222/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 222 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 222/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu