E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 198 din 25 mai 2004

privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 487 din 31 mai 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Prezenta lege stabileste cadrul juridic pentru luarea unor masuri de pregatire prealabila a executarii lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale prevazute la art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    (1) Prin prezenta lege se declara de utilitate publica toate lucrarile de constructie de autostrazi si drumuri nationale, expropriator fiind statul roman prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (2) In intelesul prezentei legi, prin lucrari de constructie de autostrazi si drumuri nationale, denumite in continuare lucrari, se intelege lucrari de construire, reabilitare, dezvoltare, modernizare ori extindere a autostrazilor si drumurilor nationale.
    (3) Fac parte integranta din autostrazi si drumuri nationale podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, constructiile de aparare si consolidare, locurile de parcare, oprire si stationare, indicatoarele de semnalizare rutiera si alte dotari pentru siguranta circulatiei, precum si orice alte lucrari de construire ori amplasare de cladiri, instalatii si alte amenajari necesare apararii si/sau exploatarii acestora.
    Art. 3
    Expropriatorul intocmeste o documentatie tehnico-economica pentru fiecare lucrare. Documentatia tehnico-economica cuprinde si date privind incadrarea lucrarii in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, planuri cu amplasamentul lucrarii, care contin delimitarea suprafetelor si a constructiilor propuse spre expropriere, cu indicarea numelor proprietarilor, precum si a ofertelor de despagubire pe categorii de imobile stabilite de catre persoane autorizate in evaluare. Planurile cu amplasamentul lucrarii se vizeaza de catre Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
    Art. 4
    (1) Pe baza documentatiei tehnico-economice prevazute la art. 3, Guvernul aproba, prin hotarare, amplasamentul lucrarii, declansarea procedurii de expropriere a imobilelor care constituie amplasamentul, suma globala estimata a despagubirilor, termenul in care aceasta se vireaza intr-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului si sursa de finantare.
    (2) Planul cu amplasamentul lucrarii, intocmit conform prevederilor art. 3 pe fiecare teritoriu administrativ, se aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul consiliului local respectiv si va ramane afisat pana la finalizarea procedurii de despagubire. Planul cu amplasamentul lucrarii va fi publicat si intr-un ziar local.
    (3) Suma globala a despagubirilor nu poate fi mai mica decat cuantumul total al despagubirilor determinat de catre un evaluator autorizat si se vireaza la dispozitia expropriatorului in cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1).
    Art. 5
    (1) Plata despagubirilor pentru imobilele expropriate in baza prevederilor art. 4 alin. (1) se face in baza cererilor adresate de catre titularii drepturilor reale, precum si de catre orice persoana care justifica un interes legitim.
    (2) Cererea pentru plata despagubirilor va contine numele si prenumele titularilor drepturilor reale, adresa de domiciliu, actele doveditoare referitoare la existenta drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat. Cererea, impreuna cu documentele doveditoare, originale si/sau copii legalizate, va fi depusa, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 4 alin. (1), la sediul consiliului local pe raza caruia se afla imobilul.
    (3) Dovada dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale asupra imobilelor expropriate se face prin mijloace de proba admise de lege, in functie de modalitatea de dobandire a drepturilor - conventionala, judiciara, legala, succesorala, intelegand prin dobandire si constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate in baza unor legi speciale.
    (4) In cazul in care titularii drepturilor reale nu depun cererea si/sau documentele doveditoare, potrivit prevederilor alin. (1) si (2), expropriatorul va notifica acestora sumele propuse pentru plata despagubirilor si le va consemna intr-un cont bancar deschis pe numele expropriatului. Despagubirile vor fi eliberate in conditiile prezentei legi.
    (5) In cazul in care despagubirile referitoare la acelasi imobil sunt cerute in concurs sau in contradictoriu de mai multe persoane indreptatite, despagubirile se vor consemna pe numele tuturor, urmand sa fie impartite potrivit legii civile. Despagubirea va fi eliberata numai titularilor drepturilor dovedite prin hotarari definitive si irevocabile. Eventualele litigii amana plata despagubirilor, dar nu suspenda transferul dreptului de proprietate catre expropriator.
    (6) In situatia in care imobilele ce urmeaza a fi expropriate fac obiectul unei succesiuni, iar succesorii nu sunt cunoscuti sau nu pot prezenta certificat de mostenitor, daca procedura succesorala este deschisa, despagubirea se va consemna pe seama succesiunii. In ipoteza in care procedura succesorala nu este deschisa, un reprezentant al expropriatorului este indreptatit sa solicite deschiderea succesiunii, iar suma reprezentand despagubirile va fi consemnata intr-un cont distinct, pe seama succesiunii. Despagubirile vor fi platite numai succesorilor care isi vor dovedi calitatea cu certificatul de mostenitor.
    (7) In cazul altor situatii litigioase decat cele prevazute la alin. (5) si (6), sumele aferente exproprierii se consemneaza pe numele persoanelor aflate in litigiu, urmand a fi platite in conditiile prezentei legi.
    Art. 6
    (1) In termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 4 alin. (1), expropriatorul numeste o comisie care verifica dreptul de proprietate ori alt drept real in temeiul caruia cererea a fost formulata si se pronunta asupra cuantumului despagubirii, de comun acord cu proprietarul sau cu titularii altor drepturi reale.
    (2) La solicitarea comisiei, petentul are obligatia sa completeze documentatia depusa privind calitatea de titular al dreptului real pentru care solicita despagubirea in termen de 15 zile. In caz contrar, comisia va consemna despagubirea pe numele solicitantului, insa plata acesteia se va face numai la data la care solicitantul isi va dovedi dreptul in conditiile prezentei legi.
    Art. 7
    Hotararea de stabilire a despagubirilor, in conditiile prevazute la art. 6, se comunica petentului si se afiseaza, in extras, la sediul consiliului local in raza caruia se afla situat imobilul expropriat, precum si la sediul expropriatorului.
    Art. 8
    In termen de 5 zile, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data emiterii hotararii comisiei prevazute la art. 6, expropriatorul efectueaza, prin transfer bancar sau numerar, plata despagubirilor catre titularii drepturilor reale asupra imobilelor expropriate sau consemnarea acestora in conditiile art. 5 alin. (4) - (6) si ale art. 6 alin. (2).
    Art. 9
    Expropriatul nemultumit de cuantumul despagubirii prevazute la art. 8, precum si orice persoana care se considera indreptatita la despagubire pentru exproprierea imobilului se poate adresa instantei judecatoresti competente in termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 4 alin. (1) sau in termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicata hotararea comisiei prin care i s-a respins, in tot sau in parte, cererea de despagubire. Actiunea formulata in conformitate cu prevederile prezentului articol se solutioneaza potrivit dispozitiilor art. 21 - 27 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, in ceea ce priveste stabilirea despagubirii. In acest caz, plata despagubirii se face de catre expropriator in termen de 30 de zile de la data solicitarii, pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile de stabilire a cuantumului acesteia.
    Art. 10
    (1) Cererile adresate instantei judecatoresti pentru stabilirea, in contradictoriu cu statul roman, a dreptului la despagubire pentru expropriere si a cuantumului acesteia sunt scutite de taxa judiciara de timbru.
    (2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile litigiilor avand ca obiect stabilirea dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor supuse exproprierii.
    Art. 11
    Suplimentarea sumei prevazute la art. 4 alin. (3), daca este cazul, se face prin hotarare a Guvernului, la cererea expropriatorului.
    Art. 12
    Actele juridice care se incheie dupa data comunicarii hotararii comisiei prevazute la art. 6 alin. (1) sau dupa data consemnarii sumelor stabilite ca despagubiri, pentru constituirea sau transferul de drepturi reale avand ca obiect imobilele afectate de expropriere, sunt lovite de nulitate absoluta.
    Art. 13
    (1) Autorizatia de construire pentru lucrari, in toate cazurile, se emite imediat, potrivit art. 6 alin. (13) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Pe terenurile expropriate sunt interzise inceperea si/sau continuarea constructiilor, cu sau fara autorizatie, a instalatiilor sau a altor bunuri imobile de orice natura.
    Art. 14
    (1) Scoaterea, definitiva ori temporara, a terenurilor necesare pentru lucrari de constructie de autostrazi si drumuri nationale din circuitul agricol si, respectiv, din fondul forestier national se excepteaza de la plata taxelor prevazute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a taxelor si a celorlalte sume datorate potrivit art. 55, 56 si 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, aprobata si modificata prin Legea nr. 141/1999, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (2) In vederea asigurarii continuitatii echilibrului ecologic in tara noastra prin asigurarea integritatii fondului forestier national, sumele echivalente taxei de scoatere definitiva din circuitul silvic a terenurilor forestiere, contravaloarea pierderii de crestere a arboretului, daca terenul este acoperit cu padure, precum si cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv, prevazute de lege, se asigura de la bugetul de stat, pe baza de programe anuale.
    (3) Sumele echivalente taxei de scoatere definitiva din circuitul silvic a terenurilor forestiere se varsa in fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica aflat la dispozitia autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    (4) Sumele echivalente contravalorii pierderii de crestere a arboretului, precum si cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv se varsa la Fondul de conservare si regenerare a padurilor, constituit la Regia Nationala a Padurilor - Romsilva.
    Art. 15
    Transferul imobilelor din proprietatea privata in proprietatea publica a statului si in administrarea expropriatorului opereaza de drept la data platii despagubirilor pentru expropriere sau, dupa caz, la data consemnarii acestora, in conditiile prezentei legi.
    Art. 16
    Secretarii unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt situate imobilele ce urmeaza a fi supuse exproprierii, precum si notarii publici sunt obligati sa comunice, in termen de 5 zile de la cererea expropriatorului, informatiile cu privire la deschiderea procedurilor succesorale.
    Art. 17
    Serviciile privind avizarea si inregistrarea documentatiilor cadastral-juridice sunt scutite de la plata taxelor, iar taxele aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizarii lucrarilor de construire de autostrazi si drumuri nationale, precum si orice alte taxe datorate bugetului de stat sau bugetelor locale sunt scutite de la plata.
    Art. 18
    Dispozitiile prezentei legi se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Legii nr. 33/1994, precum si cu cele ale Codului civil si ale Codului de procedura civila, in masura in care nu prevad altfel.
    Art. 19
    In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va elabora normele metodologice de punere in aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 1 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                          p. PRESEDINTELE SENATUI,
                              DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 198/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 198 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu