Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 941 din 10 iunie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 596 din  1 iulie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, precum si al art. 19 din Legea nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Ileana Tureanu,
                         secretar de stat

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale

    Lege:
    Art. 1
    Prezenta lege stabileste cadrul juridic pentru luarea unor masuri de pregatire prealabila a executarii lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale prevazute la art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Norme metodologice:
    Art. 1
    Domeniul de aplicare prevazut la art. 1 din Legea nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale, denumita in continuare lege, este stabilit numai pentru realizarea lucrarilor publice de interes national de autostrazi si drumuri nationale prevazute la art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobata prin Legea nr. 82/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Lege:
    Art. 3
    Expropriatorul intocmeste o documentatie tehnico-economica pentru fiecare lucrare. Documentatia tehnico-economica cuprinde si date privind incadrarea lucrarii in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, planuri cu amplasamentul lucrarii, care contin delimitarea suprafetelor si a constructiilor propuse spre expropriere, cu indicarea numelor proprietarilor, precum si a ofertelor de despagubire pe categorii de imobile stabilite de catre persoane autorizate in evaluare. Planurile cu amplasamentul lucrarii se vizeaza de catre Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie*).
------------
    *) Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, s-a infiintat Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin reorganizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

    Norme metodologice:
    Art. 2
    (1) Continutul documentatiei tehnico-economice este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
    (2) Documentatia cadastrala tehnica pentru fiecare corp de proprietate afectat de expropriere se avizeaza si se receptioneaza, cu prioritate, de catre oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, la solicitarea expropriatorului sau a proprietarului.
    (3) In vederea realizarii documentatiilor cadastrale tehnice, in cazul in care proprietarii nu au putut fi identificati sau refuza predarea actelor necesare acestei operatiuni, oficiile de cadastru si publicitate imobiliara si consiliile locale ale unitatilor administrativ-teritoriale implicate vor furniza expropriatorului datele cu privire la identitatea proprietarilor rezultati in urma aplicarii legislatiei in vigoare, precum si copii ale titlurilor de proprietate emise potrivit legii sau, in lipsa acestor titluri, copii ale proceselor-verbale de punere in posesie.
    (4) Orice documentatie tehnica sau de evaluare realizata anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 198/2004, intocmita in temeiul Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, se considera valabila.

    Lege:
    Art. 4
    (1) Pe baza documentatiei tehnico-economice prevazute la art. 3, Guvernul aproba, prin hotarare, amplasamentul lucrarii, declansarea procedurii de expropriere a imobilelor care constituie amplasamentul, suma globala estimata a despagubirilor, termenul in care aceasta se vireaza intr-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului si sursa de finantare.
    (2) Planul cu amplasamentul lucrarii, intocmit conform prevederilor art. 3 pe fiecare teritoriu administrativ, se aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul consiliului local respectiv si va ramane afisat pana la finalizarea procedurii de despagubire. Planul cu amplasamentul lucrarii va fi publicat si intr-un ziar local.
    (3) Suma globala a despagubirilor nu poate fi mai mica decat cuantumul total al despagubirilor determinat de catre un evaluator autorizat si se vireaza la dispozitia expropriatorului in cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1).

    Norme metodologice:
    Art. 3
    (1) La sediul consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia se afla imobilele supuse exproprierii se afiseaza si vor ramane afisate pana la finalizarea procedurilor de acordare a despagubirilor:
    a) lista imobilelor propuse spre expropriere, cuprinzand datele de identificare a acestora, conform pct. 10 din anexa, document care va constitui anexa la hotararea Guvernului emisa in conditiile art. 4 alin. (1) din lege;
    b) planul cu amplasamentul lucrarii, realizat pe baza datelor din documentatiile cadastrale aferente imobilelor propuse spre expropriere, elaborat la scara 1:1.000, avand obligatoriu anexat coordonate ale punctelor de contur, in sistem de proiectie Stereografica 1970;
    c) anuntul conform caruia titularii dreptului de proprietate si ai celorlalte drepturi reale au dreptul ca in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului sa depuna cererea prevazuta de art. 5 din lege si actele ce fac dovada dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale.
    (2) Expropriatorul va face publice, printr-un anunt intr-un ziar local, unitatile administrativ-teritoriale afectate de traseul lucrarii, precum si data de la care lista si planul mentionate mai sus vor fi afisate la sediile consiliilor locale pentru consultare.
    (3) Expropriatorul poate notifica fiecare titular de drepturi reale, in scris, cu privire la imobilul propus spre a fi expropriat, precum si cu privire la propunerea cuantumului despagubirilor ce urmeaza a fi acordate, cu respectarea legislatiei in vigoare.

    Lege:
    Art. 5
    (1) Plata despagubirilor pentru imobilele expropriate in baza prevederilor art. 4 alin. (1) se face in baza cererilor adresate de catre titularii drepturilor reale, precum si de catre orice persoana care justifica un interes legitim.
    (2) Cererea pentru plata despagubirilor va contine numele si prenumele titularilor drepturilor reale, adresa de domiciliu, actele doveditoare referitoare la existenta drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat. Cererea, impreuna cu documentele doveditoare, originale si/sau copii legalizate, va fi depusa, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 4 alin. (1), la sediul consiliului local pe raza caruia se afla imobilul.
    (3) Dovada dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale asupra imobilelor expropriate se face prin mijloace de proba admise de lege, in functie de modalitatea de dobandire a drepturilor - conventionala, judiciara, legala, succesorala, intelegand prin dobandire si constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate in baza unor legi speciale.
    (4) In cazul in care titularii drepturilor reale nu depun cererea si/sau documentele doveditoare, potrivit prevederilor alin. (1) si (2), expropriatorul va notifica acestora sumele propuse pentru plata despagubirilor si le va consemna intr-un cont bancar deschis pe numele expropriatului. Despagubirile vor fi eliberate in conditiile prezentei legi.
    (5) In cazul in care despagubirile referitoare la acelasi imobil sunt cerute in concurs sau in contradictoriu de mai multe persoane indreptatite, despagubirile se vor consemna pe numele tuturor, urmand sa fie impartite potrivit legii civile. Despagubirea va fi eliberata numai titularilor drepturilor dovedite prin hotarari definitive si irevocabile. Eventualele litigii amana plata despagubirilor, dar nu suspenda transferul dreptului de proprietate catre expropriator.
    (6) In situatia in care imobilele ce urmeaza a fi expropriate fac obiectul unei succesiuni, iar succesorii nu sunt cunoscuti sau nu pot prezenta certificat de mostenitor, daca procedura succesorala este deschisa, despagubirea se va consemna pe seama succesiunii. In ipoteza in care procedura succesorala nu este deschisa, un reprezentant al expropriatorului este indreptatit sa solicite deschiderea succesiunii, iar suma reprezentand despagubirile va fi consemnata intr-un cont distinct, pe seama succesiunii. Despagubirile vor fi platite numai succesorilor care isi vor dovedi calitatea cu certificatul de mostenitor.
    (7) In cazul altor situatii litigioase decat cele prevazute la alin. (5) si (6), sumele aferente exproprierii se consemneaza pe numele persoanelor aflate in litigiu, urmand a fi platite in conditiile prezentei legi.
    Art. 6
    (1) In termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 4 alin. (1), expropriatorul numeste o comisie care verifica dreptul de proprietate ori alt drept real in temeiul caruia cererea a fost formulata si se pronunta asupra cuantumului despagubirii, de comun acord cu proprietarul sau cu titularii altor drepturi reale.
    (2) La solicitarea comisiei, petentul are obligatia sa completeze documentatia depusa privind calitatea de titular al dreptului real pentru care solicita despagubirea in termen de 15 zile. In caz contrar, comisia va consemna despagubirea pe numele solicitantului, insa plata acesteia se va face numai la data la care solicitantul isi va dovedi dreptul in conditiile prezentei legi.
    Art. 7
    Hotararea de stabilire a despagubirilor, in conditiile prevazute la art. 6, se comunica petentului si se afiseaza, in extras, la sediul consiliului local in raza caruia se afla situat imobilul expropriat, precum si la sediul expropriatorului.

    Norme metodologice:
    Art. 4
    (1) Cererea pentru plata despagubirilor va cuprinde cel putin urmatoarele mentiuni:
    - numele, prenumele, adresa de domiciliu si indicarea calitatii celui care semneaza cererea (de titular al dreptului de proprietate sau al altui drept real ori mandatar al acestuia);
    - elementele de identificare a imobilului propus spre expropriere (numarul cadastral, suprafata, unitatea administrativ-teritoriala in care se situeaza);
    - lista documentelor anexate ce fac dovada dreptului de proprietate si/sau a altor drepturi reale;
    - data si semnatura.
    (2) In cazul in care exista mai multi titulari de drepturi reale cu privire la imobilul supus exproprierii, atunci cererea poate fi semnata de catre toti, personal sau prin mandatar imputernicit cu procura speciala autentica, iar procura se va atasa cererii.
    (3) Se considera cerere in intelesul art. 5 alin. (1) din lege si orice manifestare de vointa scrisa a titularului dreptului de proprietate sau al altor drepturi reale ori a persoanelor care justifica un interes legitim, facuta in temeiul Legii nr. 33/1994, precum si raspunsul la notificarile trimise deja de expropriator in temeiul acestei legi, din care sa rezulte acordul acestuia cu privire la cuantumul despagubirii propuse.
    (4) Cererea se va depune la sediul consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale insotita de documentele originale si/sau copiile legalizate ale documentelor ce probeaza dreptul de proprietate sau alte drepturi reale.
    (5) Consiliile locale vor constitui registre si arhive speciale in care se vor inregistra si se vor pastra cererile pentru plata despagubirilor formulate in conditiile art. 5 din lege si copiile certificate ale documentelor atasate acestora. Registrele vor cuprinde mentiuni privitoare la:
    a) data inregistrarii cererii;
    b) numele si prenumele titularului/titularilor cererii;
    c) elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita despagubirea (numarul cadastral, suprafata, unitatea administrativ-teritoriala in care se situeaza, proprietarul sau titularul altui drept real);
    d) actele care insotesc cererea.
    (6) Membrii comisiei constituite conform art. 6 din lege au acces nelimitat la registre si arhive.
    (7) Dupa finalizarea procedurilor de acordare a despagubirilor, registrele si arhivele vor fi transmise expropriatorului pentru a fi pastrate de acesta, conform reglementarilor in vigoare.
    Art. 5
    Dovada dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale asupra imobilelor expropriate se va face prin orice mijloace de proba admise de lege, in functie de modalitatea de dobandire a drepturilor - conventionala, judiciara, legala, succesorala -, prin dobandire intelegandu-se si constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate in baza unor legi speciale.
    Art. 6
    (1) In situatia in care titularul dreptului de proprietate sau al altui drept real care este cunoscut - a fost identificat pe baza documentatiei tehnico-cadastrale, a titlului de proprietate, a procesului-verbal de punere in posesie, a posesiei de fapt, a registrului agricol si a altor acte/fapte similare care produc efecte juridice potrivit legii - nu face cererea sau nu depune actele doveditoare in termenul de 30 de zile prevazut la art. 5 alin. (2) din lege, dupa expirarea acestui termen comisia va face mentiune despre aceasta intr-un proces-verbal si va adopta hotararea conform art. 7 din lege. Suma aferenta despagubirilor va fi consemnata pe numele persoanei/persoanelor astfel identificate.
    (2) Persoana indreptatita se poate adresa expropriatorului cu o cerere insotita de actele doveditoare, in conditiile art. 5 alin. (3) din lege ori in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, solicitand eliberarea despagubirii, potrivit legii.
    Art. 7
    (1) In situatia in care coproprietarii aflati in concurs sunt de acord cu cuantumul despagubirii propuse, intre acestia si comisia prevazuta la art. 6 alin. (1) din lege se va incheia un proces-verbal in care se va consemna acest fapt. Pe baza acestui proces-verbal comisia prevazuta la art. 6 alin. (1) din lege va emite hotararea, care va avea continutul indicat la art. 10 alin. (1) din prezentele norme metodologice, si va plati coproprietarilor despagubirea in contul indicat de acestia sau in numerar.
    (2) In situatia in care coproprietarii aflati in concurs nu sunt de acord cu cuantumul despagubirii propuse sau unii dintre acestia nu se prezinta in fata comisiei prevazute la art. 6 alin. (1) din lege, intre coproprietarii prezenti si comisie se va incheia un proces-verbal in care se va consemna acest fapt. In cazul in care coproprietarii prezenti refuza semnarea procesului-verbal, se va face mentiune despre aceasta in cuprinsul acestuia. In temeiul procesului-verbal comisia va emite hotararea pe baza careia expropriatorul va consemna despagubirea pe numele tuturor.
    (3) In situatia in care aceeasi despagubire este ceruta in contradictoriu de catre mai multe persoane ce se pretind deopotriva indreptatite si intre care exista un litigiu pe rolul instantelor judecatoresti, comisia va solicita partilor sa prezinte un certificat de grefa din care sa rezulte existenta litigiului. Intre comisie si persoanele aflate in litigiu se va incheia un proces-verbal care va atesta situatia de fapt. Pe baza acestuia comisia va emite hotararea in temeiul careia expropriatorul va consemna despagubirea pe numele partilor aflate in litigiu. Nu atrag suspendarea procedurii de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale existente si de stabilire a cuantumului despagubirilor procesele avand ca obiect partajarea bunurilor imobile supuse exproprierii.
    (4) In situatia in care titularul dreptului de proprietate a instrainat imobilul prin simpla traditiune a titlului sau prin traditiunea titlului insotita de acte sub semnatura privata, comisia, impreuna cu cel putin una dintre parti, va incheia un proces-verbal in care se va consemna situatia de fapt existenta si se va indica partilor sa procedeze la intocmirea formalitatilor legale de instrainare. Pe baza acestui proces-verbal comisia va emite hotararea si expropriatorul va consemna despagubirea pe numele partilor.
    Art. 8
    (1) In situatia in care, ca urmare a procesului de identificare, rezulta ca titularul dreptului este decedat, iar procedura succesorala nu a fost deschisa sau in cazul in care comisia este sesizata de catre o persoana in calitate de succesibil al defunctului, dar care nu detine certificat de mostenitor, comisia consemneaza aceasta in procesul-verbal, iar un reprezentant imputernicit al expropriatorului, in calitate de persoana interesata, se va adresa unui notar din circumscriptia in care si-a avut ultimul domiciliu defunctul, solicitandu-i deschiderea procedurii succesorale.
    (2) Suma reprezentand despagubirile se va consemna pe numele notarului care dezbate procedura succesorala, cu mentiunea ca suma face parte din masa succesorala. Aceasta suma va fi eliberata de catre notar mostenitorilor, la cererea expropriatorului, pe baza certificatului de mostenitor sau pe baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
    (3) Daca procedura succesorala a fost deja deschisa, expropriatorul va consemna suma in aceleasi conditii.
    Art. 9
    (1) La nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale se va constitui, in conditiile legii, o comisie care va analiza cererile si actele depuse in conditiile art. 5 din lege de titularii de drepturi reale. Prin grija consiliului local se va constitui un secretariat al comisiei, care va asigura arhivarea si inregistrarea cererilor si a actelor depuse in baza art. 5 din lege.
    (2) Comisia care verifica dreptul de proprietate sau alt drept real este formata din 5 membri, dupa cum urmeaza:
    a) primarul unitatii administrativ-teritoriale sau, in lipsa acestuia, viceprimarul;
    b) un reprezentant al prefecturii;
    c) un reprezentant al oficiului de cadastru si publicitate imobiliara;
    d) 2 reprezentanti ai expropriatorului, avand calificare juridica.
    (3) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale asigura secretariatul comisiei.
    (4) Comisia se va intruni pe baza convocarii trimise de expropriator. Comisia isi va desfasura activitatea la sediul consiliului local, in spatii corespunzatoare, puse la dispozitie prin grija autoritatilor locale.
    (5) Sedintele comisiei se vor tine saptamanal sau ori de cate ori va fi necesar, pana la data la care toate sumele reprezentand despagubirile imobilelor supuse exproprierii vor fi platite titularilor de drepturi reale sau vor fi consemnate pe numele acestora, in conditiile legii.
    (6) Comisia este legal intrunita si isi poate desfasura lucrarile in prezenta a cel putin 3 membri, prezenta reprezentantilor expropriatorului fiind obligatorie. La fiecare sedinta a comisiei membrii prezenti vor desemna un presedinte care va conduce lucrarile acesteia.
    (7) In termen de 10 zile de la data inregistrarii cererii depuse in conditiile art. 5 din lege, comisia va analiza cererea si actele anexate acesteia si va transmite, prin reprezentantul expropriatorului, titularului/titularilor cererii o convocare scrisa, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
    (8) Convocarea va cuprinde data, ora si locul sedintei in cadrul careia va fi discutata cererea depusa in baza art. 5 din lege, elementele de identificare a imobilului propus spre expropriere, valoarea despagubirii, determinata pe baza raportului de evaluare, si eventualele acte pe care titularul cererii trebuie sa le depuna in termenul legal la secretariatul comisiei in completarea celor anexate cererii.
    (9) In cazul in care titularul dreptului real a facut cererea, a depus in termen actele care fac dovada calitatii sale si este de acord cu suma propusa cu titlu de despagubire, dupa verificarea actelor care atesta dreptul real, intre comisie si acesta/acestia se incheie un proces-verbal in care se mentioneaza acordul titularului dreptului real, document care se semneaza de catre membrii comisiei si de catre titular.
    (10) In situatia in care titularul dreptului real nu este de acord cu cuantumul despagubirii, se face mentiune despre aceasta situatie in procesul-verbal, aratandu-se ca titularul dreptului real este indreptatit sa se adreseze instantei de judecata in conditiile prevederilor art. 21 - 27 din Legea nr. 33/1994. Procesul-verbal se semneaza de catre membrii comisiei si de catre titular sau se mentioneaza faptul ca acesta nu poate semna sau refuza sa semneze.
    (11) In cazul in care titularul dreptului real a facut cererea, dar nu a depus in termen actele care fac dovada calitatii sale, comisia va face mentiune despre acesta intr-un proces-verbal si va adopta hotararea prevazuta de art. 7 din lege.
    (12) In toate cazurile procesele-verbale se consemneaza si se pastreaza intr-un registru unic, numerotat si sigilat.
    Art. 10
    (1) In toate cazurile prevazute de lege si in prezentele norme metodologice, comisia va emite o hotarare de stabilire a despagubirilor, care va cuprinde mentiuni privitoare la:
    a) data emiterii si componenta comisiei;
    b) elementele de identificare a imobilului afectat (numar cadastral, suprafata, unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia este situat);
    c) datele de identificare a titularului cererii (daca a fost formulata cererea) si numele si prenumele persoanelor indreptatite sa primeasca despagubiri sau mentiunea conform careia nu a fost depusa nici o cerere intemeiata pe dispozitiile art. 5 din lege;
    d) pozitia titularului cererii/persoanelor indreptatite sa primeasca despagubiri cu privire la cuantumul despagubirilor, exprimata in cuprinsul procesului-verbal, sau mentiunea referitoare la neprezentarea acestuia in fata comisiei;
    e) valoarea despagubirilor si modul de plata a acestora;
    f) actele avute in vedere la emiterea hotararii;
    g) concluzia comisiei si textul de lege pe care se intemeiaza;
    h) calea de atac impotriva hotararii si termenul in care poate fi exercitata.
    (2) Hotararile comisiei vor fi emise in 4 exemplare originale si vor purta semnaturile membrilor prezenti. Hotararea va avea ca anexa procesul-verbal intocmit in conditiile art. 9 din prezentele norme metodologice.
    (3) Hotararea comisiei poate fi revocata pentru motive temeinice. In acest caz titularul cererii va fi notificat.
    (4) Hotararea se comunica in original titularului cererii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau poate fi ridicata personal de titularul cererii ori de mandatarul acestuia cu procura speciala autentica, cu semnatura de primire.
    (5) Hotararile care se vor emite in aplicarea art. 5 din lege, cuprinzand si cuantumul despagubirilor, se vor afisa la sediile consiliilor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, se vor afla spre consultare la sediul expropriatorului si, dupa caz, vor fi comunicate birourilor de carte funciara in a caror raza teritoriala de activitate sunt situate imobilele ce fac obiectul exproprierii, care vor proceda la notarea imediata a hotararilor si la inscrierea interdictiei legale de instrainare si grevare a imobilelor supuse exproprierii, respectiv a interdictiei de construire, conform legislatiei in vigoare.
    (6) In cazul in care expropriatorul a consemnat despagubirile intr-un cont bancar, atunci un exemplar al hotararii se va comunica unitatii bancare la care s-a deschis contul pe numele titularului/titularilor de drepturi reale.

    Lege:
    Art. 8
    In termen de 5 zile, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data emiterii hotararii comisiei prevazute la art. 6, expropriatorul efectueaza, prin transfer bancar sau numerar, plata despagubirilor catre titularii drepturilor reale asupra imobilelor expropriate sau consemnarea acestora in conditiile art. 5 alin. (4) - (6) si ale art. 6 alin. (2).

    Norme metodologice:
    Art. 11
    (1) In cazul in care plata se va face in numerar, persoanele indreptatite se vor prezenta la sediul expropriatorului sau in alt loc indicat de acesta pentru ridicarea despagubirilor. Eliberarea in numerar a despagubirilor se face pe baza actului de identitate si a hotararii comisiei, in original sau in copie legalizata.
    (2) In cazul in care exista mai multe persoane indreptatite sa primeasca despagubiri, eliberarea sumei in numerar se va face tuturor titularilor de drepturi reale sau mandatarilor acestora, cu procura autentica si speciala, care vor semna de primire. Mai multe persoane pot fi reprezentate de un singur mandatar.
    (3) Consemnarea despagubirilor se va face de catre expropriator la unitati bancare, dupa urmatoarea procedura:
    a) in cazul in care exista un singur titular de drepturi reale, al carui drept este recunoscut de comisia constituita de expropriator, atunci expropriatorul va consemna despagubirile pe numele acestuia;
    b) in cazul in care exista mai multi titulari de drepturi reale care nu au convenit asupra despagubirilor, atunci expropriatorul va consemna despagubirile pe numele tuturor. La cererea expropriatorului, unitatea bancara va elibera despagubirile persoanelor care isi probeaza dreptul real in fata expropriatorului, in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sau in temeiul unui alt act autentic prin care se consfinteste invoiala tuturor titularilor de drepturi reale cu privire la cuantumul despagubirilor ce le revin fiecaruia dintre ei;
    c) in cazul in care exista mai multe persoane care pretind in contradictoriu un drept real, atunci expropriatorul va consemna despagubirile pe numele tuturor partilor aflate in litigiu. La cererea expropriatorului, unitatea bancara va elibera despagubirile persoanei care isi probeaza dreptul real in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile;
    d) in cazul in care titularul unic sau unul/unii dintre titularii de drepturi reale este decedat si procedura succesorala a fost deschisa, expropriatorul va consemna despagubirile pe seama succesiunii intr-un cont deschis pe numele notarului pe rolul caruia se afla procedura succesorala, cu mentiunea ca suma reprezinta despagubire in temeiul legii. La cererea expropriatorului, suma va fi eliberata de catre notar mostenitorilor, pe baza de certificat de mostenitor sau in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile;
    e) in cazul in care titularul unic sau unul/unii dintre titularii de drepturi reale este decedat si succesiunea nu a fost deschisa, expropriatorul va solicita deschiderea succesiunii. In acest caz procedura de consemnare si de acordare a despagubirilor va fi aceeasi ca si in cazul precedent.
    (4) La cererea expropriatorului, unitatea bancara va deschide conturi pe numele persoanelor sus-mentionate pe baza informatiilor furnizate de expropriator cu privire la numele persoanelor si la elementele de identificare a imobilului ce urmeaza a fi expropriat. Unitatea bancara va elibera sumele consemnate doar la cererea expropriatorului si numai persoanei indicate de catre acesta.

    Lege:
    Art. 9
    Expropriatul nemultumit de cuantumul despagubirii prevazute la art. 8, precum si orice persoana care se considera indreptatita la despagubire pentru exproprierea imobilului, se poate adresa instantei judecatoresti competente in termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 4 alin. (1) sau in termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicata hotararea comisiei prin care i s-a respins, in tot sau in parte, cererea de despagubire. Actiunea formulata in conformitate cu prevederile prezentului articol se solutioneaza potrivit dispozitiilor art. 21 - 27 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, in ceea ce priveste stabilirea despagubirii. In acest caz, plata despagubirii se face de catre expropriator in termen de 30 de zile de la data solicitarii, pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile de stabilire a cuantumului acesteia.

    Norme metodologice:
    Art. 12
    (1) Cererile intemeiate pe dispozitiile art. 9 din lege se vor depune la tribunalul in a carui raza teritoriala sunt situate imobilele ce fac obiectul exproprierii.
    (2) Procesele avand ca obiect cererile prevazute de art. 9 din lege se judeca in contradictoriu cu statul roman reprezentat de expropriator.

    Lege:
    Art. 13
    (1) Autorizatia de construire pentru lucrari, in toate cazurile, se emite imediat, potrivit art. 6 alin. (13) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Pe terenurile expropriate sunt interzise inceperea si/sau continuarea constructiilor, cu sau fara autorizatie, a instalatiilor sau a altor bunuri imobile de orice natura.

    Norme metodologice:
    Art. 13
    (1) Ansamblul de lucrari necesare in vederea inceperii executiei, constand in delimitarea amprizei, pichetarea, defrisarea, indepartarea stratului vegetal si altele asemenea, constituie masuri de pregatire prealabila a executarii lucrarilor.
    (2) Autorizarea executarii lucrarilor, in toate cazurile, are ca obiect si lucrarile prevazute la alin. (1).
    (3) In situatia in care autorizarea lucrarilor se solicita pe obiecte/faze de executie, emiterea autorizatiei de construire se face pentru toata lucrarea imediat, o data cu solicitarea autorizarii executarii masurilor prevazute la alin. (1), in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (13) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) In conditiile prevazute la alin. (3), in vederea simplificarii procedurii de autorizare, cererea in vederea emiterii autorizatiei de executie va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) hotararea Guvernului prevazuta la art. 4 din lege;
    b) memoriul justificativ, cu descrierea lucrarilor si incadrarea acestora in documentatiile de urbanism si de amenajarea teritoriului aprobate;
    c) planurile cu amplasamentul lucrarii;
    d) certificatul de urbanism;
    e) dovada titlului de proprietate a statului asupra imobilelor, care va putea fi facuta pana la finalizarea lucrarilor de constructie, conform reglementarilor in vigoare.
    (5) Prin autorizatia de construire emisa in conditiile alin. (3), autoritatea administratiei publice emitente va preciza termenele pana la care documentatia in vederea autorizarii urmeaza sa fie definitivata, potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (6) Inceperea/continuarea oricaror lucrari de constructii, altele decat cele care fac obiectul prezentei legi, pe terenuri expropriate in acest scop este interzisa. In aceste conditii, autoritatile competente vor aplica masurile legale necesare anularii autorizatiilor de construire emise anterior exproprierii si orice alte masuri prevazute de legislatia in vigoare.

    Lege:
    Art. 14
    (1) Scoaterea, definitiva ori temporara, a terenurilor necesare pentru lucrari de constructie de autostrazi si drumuri nationale din circuitul agricol si, respectiv, din fondul forestier national, se excepteaza de la plata taxelor prevazute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a taxelor si a celorlalte sume datorate potrivit art. 55, 56 si 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, aprobata si modificata prin Legea nr. 141/1999, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (2) In vederea asigurarii continuitatii echilibrului ecologic in tara noastra prin asigurarea integritatii fondului forestier national, sumele echivalente taxei de scoatere definitiva din circuitul silvic a terenurilor forestiere, contravaloarea pierderii de crestere a arboretului, daca terenul este acoperit cu padure, precum si cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv, prevazute de lege, se asigura de la bugetul de stat, pe baza de programe anuale.
    (3) Sumele echivalente taxei de scoatere definitiva din circuitul silvic a terenurilor forestiere se varsa in fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica aflat la dispozitia autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    (4) Sumele echivalente contravalorii pierderii de crestere a arboretului, precum si cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv se varsa la Fondul de conservare si regenerare a padurilor, constituit la Regia Nationala a Padurilor - Romsilva.

    Norme metodologice:
    Art. 14
    Pe baza de programe anuale se asigura de la bugetul de stat sumele echivalente taxei de scoatere definitiva din circuitul silvic a terenurilor forestiere si contravaloarea pierderii de crestere a arboretului conform prevederilor art. 14 alin. (2) - (4) din lege.

    Lege:
    Art. 15
    Transferul imobilelor din proprietatea privata in proprietatea publica a statului si in administrarea expropriatorului opereaza de drept la data platii despagubirilor pentru expropriere sau, dupa caz, la data consemnarii acestora, in conditiile prezentei legi.

    Norme metodologice:
    Art. 15
    (1) Dovada trecerii imobilelor supuse exproprierii din proprietatea privata in proprietatea publica a statului si in administrarea expropriatorului se face cu hotararea comisiei emisa in conditiile din prezentele norme metodologice, insotita de unul dintre urmatoarele documente:
    a) dovada platii in numerar;
    b) copia ordinului de transfer al despagubirilor in contul titularului/titularilor de drepturi reale, in cazul platii prin transfer bancar;
    c) certificat emis de notarul la biroul caruia a fost inregistrata cererea de deschidere a procedurii succesorale formulata de expropriator si recipisa cu care s-a facut consemnarea despagubirii pe numele sau, conform art. 11 alin. (2) din prezentele norme metodologice;
    d) dovada consemnarii despagubirilor la o unitate bancara.
    (2) Expropriatorul poate intra in posesia terenurilor in termen de 5 zile calendaristice de la data la care a fost facuta plata sau, dupa caz, consemnarea despagubirii.
    (3) Expropriatorul poate intra in posesia terenurilor afectate de constructii cu destinatia de locuinta in termen de 10 zile calendaristice de la data la care se vor indeplini urmatoarele conditii:
    a) obligatia de plata a despagubirilor a fost indeplinita;
    b) titularului dreptului real i-a fost pusa la dispozitie o alta locuinta, in conditiile legii.
    (4) Intabularea dreptului de proprietate publica a statului se face in baza cererii expropriatorului, in conformitate cu prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, in registrele speciale deschise la birourile de Carte funciara.

    Lege:
    Art. 17
    Serviciile privind avizarea si inregistrarea documentatiilor cadastral-juridice sunt scutite de la plata taxelor, iar taxele aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizarii lucrarilor de construire de autostrazi si drumuri nationale, precum si orice alte taxe datorate bugetului de stat sau bugetelor locale sunt scutite de la plata.

    Norme metodologice:
    Art. 16
    Taxele scutite/exceptate de la plata conform legislatiei in vigoare sunt urmatoarele:
    1. taxele aferente urmatoarelor activitati administrative, specific autorizate, desfasurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si de unitatile subordonate, potrivit legii:
    a) taxa pentru eliberarea avizului de incepere a executiei lucrarilor datorata oficiilor de cadastru, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara;
    b) taxa de avizare a planurilor cadastrale (in cazul terenurilor cu o suprafata mai mare de 1 ha in intravilan si 10 ha in extravilan);
    c) taxa pentru obtinerea de planuri si coordonate puncte geodezice;
    d) taxa de atribuire a numarului cadastral;
    e) taxa de timbru pentru dezbaterea succesiunii in vederea exproprierii pentru lucrarile de constructii de autostrazi si drumuri nationale;
    2. taxele percepute de birourile de carte funciara din cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara pentru deschiderea si operarea in cuprinsul cartilor funciare si taxele judiciare de timbru aferente;
    3. taxele pentru eliberarea certificatului de urbanism, a avizelor si a autorizatiei de construire, precum si orice alte taxe prevazute pentru inceperea executiei lucrarilor, conform prevederilor legale;
    4. orice alte taxe prevazute de lege si datorate bugetului de stat si bugetelor locale in legatura cu operatiunile efectuate in baza Legii nr. 198/2004.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                              CONTINUTUL
                    documentatiei tehnico-economice

    1. Date generale:
    - denumirea lucrarii;
    - amplasarea in teritoriu a lucrarii;
    - numarul contului bancar aferent lucrarii, deschis de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, din care se vor plati despagubirile aferente procedurii de expropriere prevazute de lege.
    2. Memoriu justificativ, care va contine:
    - descrierea lucrarii;
    - date care sa justifice avantajele economico-sociale, ecologice sau de orice alta natura, care sustin necesitatea lucrarii;
    - date care sa descrie inconvenientele de ordin economic, social, ecologic sau de orice alta natura ale realizarii lucrarii.
    3. Extras din documentatia de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobata, in ale carei prevederi se inscrie lucrarea, insotita de copia actului de aprobare conform legii a respectivei documentatii
    4. Modul de stabilire a ofertelor de despagubire pe categorii de imobile de catre persoane autorizate, cu precizarea sumelor oferite
    5. Evaluarea costurilor lucrarii (mii lei):
    - total: ......, din care costuri legate de realizarea exproprierii ........
    6. Evaluarea duratei de realizare a lucrarii (luni):
    - total: ......, din care durata procedurii de expropriere .................
    7. Planul de situatie al lucrarii, vizat de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
    8. Evidentierea imobilelor propuse pentru expropriere, cu indicarea titularului/titularilor dreptului de proprietate sau a altui drept real, asa cum rezulta din documentatiile tehnico-cadastrale intocmite pentru fiecare imobil
    9. Documentatiile cadastrale, care vor fi regularizate de catre expropriator pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea reglementarilor in vigoare
    10. Datele de identificare a imobilelor supuse exproprierii, care vor face obiectul unei anexe la hotararea Guvernului prevazuta la art. 4 alin. (1) din lege, cuprinzand:

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Judetul|Unitatea      |Nr.      | Suprafata terenului |Suprafata     | A |
|crt.|       |administrativ-|cadastral|_____________________|constructiilor|   |
|    |       |teritoriala   |         |Suprafata |Suprafata |              |   |
|    |       |              |         |rezultata |rezultata |              |   |
|    |       |              |         |din acte  |din       |              |   |
|    |       |              |         |          |masuratori|              |   |
|____|_______|______________|_________|__________|__________|______________|___|
| 1  |   2   |       3      |    4    |     5    |    6     |      7       | 8 |
|____|_______|______________|_________|__________|__________|______________|___|
| 1. |       |              |         |          |          |              |   |
|____|_______|______________|_________|__________|__________|______________|___|
| 2. |       |              |         |          |          |              |   |
|____|_______|______________|_________|__________|__________|______________|___|
| 3. |       |              |         |          |          |              |   |
|____|_______|______________|_________|__________|__________|______________|___|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 941/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 941 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 941/2004
Hotărârea 434 2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local
Legea 35 2009
pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2007 privind exceptarea de la plata a taxelor si a altor sume prevazute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 si 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic si de art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, precum si adoptarea unor masuri pentru intocmirea, avizarea si aprobarea documentatiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate constructiei de drumuri de interes national din circuitul agricol si, respectiv, din fondul national silvic
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu