Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 184 din 21 octombrie 2008

pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 740 din 31 octombrie 2008Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul legii se modifică si va avea următorul cuprins:

„LEGE

privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local"

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru luarea unor măsuri de pregătire prealabilă a executării lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local prevăzute la art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) In sensul prezentei legi, drumurile de interes naţional sunt considerate de importanţă strategică şi de securitate naţională.

(3) Coridorul de expropriere cuprinde elementele drumurilor astfel cum sunt definite la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi este stabilit de autoritatea centrală în domeniul transporturilor, Ministerul Transporturilor, pentru drumurile de interes naţional, sau de către direcţiile de specialitate ale consiliilor judeţene, pentru drumurile de interes judeţean şi local, cu avizul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative."

3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Prin prezenta lege se declară ca fiind de utilitate publică toate lucrările de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local; expropriator este statul român pentru drumurile de interes naţional, judeţele pentru drumurile de interes judeţean, iar municipiile, oraşele şi comunele pentru drumurile de interes local. In aplicarea prevederilor prezentei legi, statul român este reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., iar unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale.

(2) In înţelesul prezentei legi, prin lucrări de construcţie de drumuri, denumite în continuare lucrări, se înţelege lucrări de construire, reabilitare, dezvoltare, modernizare ori extindere a drumurilor de interes naţional, judeţean şi local.

(3) Fac parte din drumurile de interes naţional, judeţean şi local elementele drumurilor astfel cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Terenurile necesare pentru relocarea utilităţilor, pentru drumurile tehnologice, drumurile temporare, drumurile ocolitoare, precum şi cele necesare gropilor de împrumut pot fi expropriate şi se supun prevederilor prezentei legi.

(5) Terenurile expropriate conform prevederilor alin. (4) se predau, după finalizarea lucrărilor, autorităţilor publice locale şi nu pot fi înstrăinate."

4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Documentaţia tehnico-economică aferentă lucrărilor de execuţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local se elaborează în condiţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale celorlalte acte normative aplicabile în materie de investiţii publice de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. sau de către autorităţile administraţiei publice locale, după caz, şi va conţine varianta finală a studiului de fezabilitate.

(2) Deţinătorii cu orice titlu ai imobilelor afectate de elaborarea studiului de fezabilitate pe coridorul de expropriere sunt obligaţi, după o prealabilă înştiinţare, să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice şi a oricăror operaţiuni necesare studiului de fezabilitate.

(3) După avizarea de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin unităţile sale teritoriale, a fiecărei documentaţii cadastral-juridice de expropriere, aceasta are obligaţia de a transmite unităţilor administrativ-teritoriale lista imobilelor situate pe coridorul de expropriere. După transmiterea acestei liste se interzice emiterea oricărui aviz, acord, permis, autorizaţie cu privire la imobilele supuse exproprierii.

(4) Documentaţiile pentru eliberarea certificatelor de urbanism necesare construcţiei obiectivelor prevăzute la art. 1 se depun de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., pentru lucrările de interes naţional, respectiv de către autorităţile administraţiei publice locale, pentru lucrările de interes judeţean şi local.

(5) Certificatele de urbanism pentru lucrările ce fac obiectul prezentei legi se eliberează şi se comunică Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., pentru lucrările de interes naţional, respectiv autorităţilor administraţiei publice locale, pentru lucrările de interes judeţean şi local, în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei.

(6) Avizele, acordurile, permisele şi autorizaţiile solicitate prin certificatele de urbanism, cu excepţia acordului de mediu, vor fi eliberate şi comunicate Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., pentru lucrările de interes naţional, respectiv autorităţilor administraţiei publice locale, pentru lucrările de interes judeţean şi local, în termen de 25 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei pentru eliberarea lor.

(7)  In conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele şi autorizaţiile se consideră acordate, dacă acestea nu au fost transmise către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., pentru lucrările de interes naţional, respectiv către autorităţile administraţiei publice locale, pentru lucrările de interes judeţean şi local, în termenele menţionate la alin. (5) şi (6).

(8) In cazul aprobării tacite a certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, permiselor şi autorizaţiilor, autorităţile competente sunt obligate să emită documentul oficial în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării tacite.

(9) Prin derogare de la prevederile art. 3 lit. c) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se exceptează de la eliberarea autorizaţiei de construire realizarea obiectivelor prevăzute la art. 1.

(10) Proiectele cuprinse în programul Ministerului Transporturilor sau în cele ale autorităţilor administraţiei publice locale privind dezvoltarea de drumuri de interes naţional, respectiv de interes judeţean şi local sunt scutite de taxele către Inspectoratul de Stat în Construcţii menţionate în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi în Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(11) Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizaţiile sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la eliberarea procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor."

5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Pe baza documentaţiei tehnico-economice prevăzute la art. 3 alin. (1), Guvernul sau autoritatea publică locală competentă, după caz, aprobă, prin hotărâre, indicatorii tehnico-economici, amplasamentul lucrării, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, sursa de finanţare, precum şi declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere, suma globală a despăgubirilor estimată de către expropriator pe baza unui raport de evaluare, termenul în care aceasta se virează într-un cont deschis pe numele expropriatorului.

(2)   După publicarea hotărârii prevăzute la alin. (1), expropriatorul întocmeşte documentaţiile cadastral-juridice pentru fiecare imobil propus spre expropriere, având în vedere şi dispoziţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată. Documentaţiile vor cuprinde şi date privind încadrarea lucrării în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, precum şi planuri cu amplasamentul lucrării care se avizează de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin unităţile sale teritoriale. Planul cu amplasamentul lucrării, pe fiecare unitate administrativ-teritorială, care conţine delimitarea imobilelor - teren şi/sau construcţii - propuse spre expropriere, cu indicarea numelor deţinătorilor, precum şi a ofertelor de despăgubire, pe categorii de imobile, stabilite de evaluatori autorizaţi, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv, unde va rămâne afişat până la finalizarea procedurii de expropriere, şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

(3)  Suma globală estimată a despăgubirilor se virează la dispoziţia expropriatorului, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestuia.

(4)  Suma prevăzută la alin. (3) poate fi suplimentată, prin hotărâre a Guvernului sau a autorităţii administraţiei publice locale competente, după caz, la cererea expropriatorului, ca urmare a realizării rapoartelor de evaluare a imobilelor supuse exproprierii, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, pe fiecare categorie de folosinţă, a modificării numărului de imobile necesar a fi expropriate, precum şi în orice alte situaţii, temeinic motivate.

(5) Tabelele cu imobilele proprietate privată supuse exproprierii în condiţiile prezentei legi, cuprinzând judeţul, localitatea, indicatorul cadastral, suprafaţa (m2) şi numele proprietarului/deţinătorului, conform documentaţiei cadastral-juridice, se vor afla la expropriator şi vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliului local al fiecărei unităţi administrativ-teritoriale şi pe pagina proprie de internet a expropriatorului, cu 10 zile înainte de data începerii activităţii comisiei prevăzute la art. 6 alin. (1).

(6)  Data începerii activităţii comisiei prevăzute la art. 6 alin. (1) şi data la care vor fi afişate tabelele prevăzute la alin. (5) se vor aduce la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea unui anunţ într-un ziar local.

(7)  In situaţia în care, ca urmare a definitivării proiectului tehnic sau a detaliilor de execuţie, amplasamentul lucrării se modifică, expropriatorul va proceda la regularizarea datelor de identificare a imobilelor supuse exproprierii şi la actualizarea tabelelor prevăzute la alin. (5), cu respectarea reglementărilor în vigoare şi fără a mai fi necesară modificarea hotărârii Guvernului sau a autorităţii administraţiei publice locale competente, după caz.

(8)  Inainte de data începerii activităţii prevăzute la art. 6 alin. (1), un evaluator autorizat va întocmi un raport de evaluare a imobilelor supuse exproprierii, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, pe fiecare categorie de folosinţă. Raportul de evaluare a terenurilor forestiere va fi întocmit de un evaluator autorizat, agreat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."

6. La articolul 5, alineatele (2), (3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Cererea pentru plata despăgubirilor va conţine numele şi prenumele titularilor drepturilor reale, adresa de domiciliu, actele doveditoare referitoare la existenţa drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat. Cererea, împreună cu documentele doveditoare, originale şi/sau copii legalizate, va fi depusă în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoştinţă publică, prin afişare la sediul consiliului local pe raza căruia se află imobilul a tabelelor prevăzute la art. 4 alin. (5).

(3) Dovada dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale asupra imobilelor expropriate se face prin orice mijloace de probă admise de lege, inclusiv în zonele în care se aplică Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor referitoare la cărţile funciare, cu modificările ulterioare, în funcţie de modalitatea de dobândire a drepturilor - convenţională, judiciară, legală, succesorală, înţelegând prin dobândire şi constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul unor legi speciale.

(5) In cazul în care despăgubirile referitoare la acelaşi imobil sunt cerute în concurs sau în contradictoriu de mai multe persoane aparent îndreptăţite, despăgubirile se vor consemna pe numele tuturor, urmând să fie împărţite potrivit legii civile. Despăgubirea va fi eliberată numai titularilor drepturilor dovedite prin acte autentice şi/sau hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. Eventualele litigii amână eliberarea despăgubirilor consemnate, dar nu suspendă transferul dreptului de proprietate către expropriator.

(6) In situaţia în care imobilele ce urmează a fi expropriate fac obiectul unei succesiuni, iar succesorii nu sunt cunoscuţi sau nu pot prezenta certificat de moştenitor, dacă procedura succesorală este deschisă, despăgubirea se va consemna pe seama moştenitorilor aparenţi. In ipoteza în care procedura succesorală nu este deschisă, un reprezentant al expropriatorului este îndreptăţit să solicite deschiderea succesiunii, iar suma reprezentând despăgubirile va fi consemnată într-un cont distinct, pe seama moştenitorilor aparenţi. Despăgubirile vor fi eliberate numai succesorilor care îşi vor dovedi calitatea cu certificatul de moştenitor sau cu hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă."

7. La articolul 5, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, imobilele pentru care s-au formulat notificări de restituire vor fi expropriate în condiţiile prezentei legi sau, după caz, transferate în domeniul public al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale - S.A. In ipoteza în care imobilul se află în domeniul privat al statului, suma reprezentând cuantumul despăgubirii se va consemna pe numele deţinătorului şi al persoanei care a făcut notificarea. In situaţia în care imobilul se află în domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, acesta va face obiectul transferului în condiţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. In această ipoteză persoana îndreptăţită la restituire va fi despăgubită în condiţiile Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

8.  La articolul 5, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:

„(8) In cazul în care titularul sau unul dintre titularii dreptului real, aflaţi în concurs, nu este de acord cu despăgubirea stabilită, suma reprezentând despăgubirea se consemnează pe numele titularului sau, după caz, al titularilor. Despăgubirea va fi eliberată în baza cererii formulate în acest sens, însoţită de acte autentice sau de hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de stabilire a cuantumului despăgubirii ori, după caz, de declaraţia autentică de acceptare a cuantumului despăgubirii prevăzute în hotărârea de stabilire a despăgubirii.

(9) Identificarea imobilelor supuse exproprierii, aflate în litigiu, se va face numai în coordonate cadastrale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996, republicată."

9. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) In termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului, respectiv de la data publicării hotărârii autorităţii administraţiei publice locale, prevăzute la art. 4 alin. (1), expropriatorul numeşte o comisie care verifică dreptul de proprietate ori alt drept real în temeiul căruia cererea a fost formulată şi constată acceptarea sau, după caz, neacceptarea cuantumului despăgubirii de către proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilului supus exproprierii.

(2) La cererea comisiei prevăzute la alin. (1), solicitantul are obligaţia să completeze documentaţia depusă privind calitatea de titular al dreptului real pentru care solicită despăgubirea, în termen de 15 zile. In caz contrar, comisia prevăzută la alin. (1) va consemna despăgubirea pe numele solicitantului, însă eliberarea acesteia se va face numai la data la care solicitantul îşi va dovedi dreptul în condiţiile prezentei legi."

10. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii emisă în condiţiile prevăzute la art. 5 şi 6 se comunică solicitantului, precum şi celorlalţi titulari ori, după caz, titulari aparenţi, se afişează în extras la sediul consiliului local pe raza căruia se află situat imobilul expropriat şi în extras, pe pagina proprie de internet a expropriatorului."

11. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. -In termen de cel mult 90 de zile de la data emiterii hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirilor, expropriatorul efectuează, prin transfer bancar sau numerar, plata despăgubirilor către titularii drepturilor reale asupra imobilelor expropriate sau consemnarea acestora, în condiţiile art. 5 alin. (4)-(8) şi ale art. 6."

12. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.   9.  -  (1)  Expropriatul   nemulţumit de  cuantumul despăgubirii consemnate în condiţiile art. 5 alin. (4)-(8) şi ale art. 6 alin. (2) se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii, sub sancţiunea decăderii, fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii, respectiv transferul dreptului de proprietate asupra terenului.

(2) In cazul în care hotărârea nu a fost comunicată, orice persoană care se consideră îndreptăţită la despăgubire pentru exproprierea imobilului se poate adresa instanţei judecătoreşti competente, în termen de 3 ani de la data afişării hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii, în condiţiile art. 7, sub sancţiunea decăderii.

(3)   Acţiunea formulată în conformitate cu prevederile prezentului articol se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 21-27 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în ceea ce priveşte stabilirea despăgubirii. La calcularea cuantumului despăgubirii, experţii şi instanţa de judecată se vor raporta la momentul transferului dreptului de proprietate, în condiţiile art. 15 din prezenta lege.

(4) Fac excepţie de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile în care imobilele sunt solicitate pentru expropriere în vederea realizării lucrărilor de utilitate publică privind drumurile. In acest caz, persoanelor îndreptăţite li se va atribui de expropriator despăgubirea legală.

(5)  Lucrările de utilitate publică privind drumurile care fac obiectul prezentei legi nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invocă existenţa unor litigii privind posesia ori proprietatea imobilului expropriat."

13.  La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Cererile adresate instanţei judecătoreşti pentru stabilirea, în contradictoriu cu statul român sau cu unităţile administrativ-teritoriale, după caz, a dreptului la despăgubire pentru expropriere şi a cuantumului acesteia sunt scutite de taxa judiciară de timbru."

14. Articolul 11 se abrogă.

15. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Actele juridice care se încheie după data comunicării hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii sau după data plăţii ori, după caz, a consemnării sumelor stabilite ca despăgubiri, pentru constituirea sau transferul de drepturi reale având ca obiect imobilele afectate de expropriere, sunt lovite de nulitate absolută, cu excepţia celor care clarifică ulterior exproprierii situaţia juridică a imobilelor, în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (4)-(8) şi art. 6 alin. (2) din prezenta lege.

(2) Incepând cu data publicării hotărârii prevăzute la art. 4 alin. (1), actele juridice prin care se face trecerea din extravilan în intravilan, precum şi cele prin care se face trecerea din domeniul public în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, referitoare la imobilele necesar a fi expropriate, potrivit studiului de fezabilitate, sunt lovite de nulitate absolută."

16. Articolul 13 se abrogă.

17.   După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

„Art. 131. - Scoaterea, definitivă ori temporară, a terenurilor necesare pentru lucrări de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul forestier naţional se exceptează de la plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a taxelor şi a celorlalte sume datorate potrivit art. 33 alin. (3) lit. h), art. 36 alin. (2), art. 41 şi 42 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic."

18. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Transferul imobilelor din proprietatea privată în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea expropriatorului operează de drept la data plăţii despăgubirilor pentru expropriere sau, după caz, la data consemnării acestora, în condiţiile prezentei legi."

19. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Serviciile privind înregistrarea, avizarea şi recepţionarea documentaţiilor cadastral-juridice sunt scutite de la plata taxelor, iar taxele aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizării lucrărilor de construire de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, precum şi orice alte taxe datorate bugetului de stat sau bugetelor locale sunt scutite de la plată."

20. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, cu următorul cuprins:

„Art. 181. - (1) Orice avize, acorduri, permise sau autorizaţii emise unor terţe persoane pentru imobilele supuse exproprierii de la data avizării de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin unităţile sale teritoriale, a documentaţiilor cadastral-juridice sunt lovite de nulitate absolută.

(2)  Neeliberarea în termenele stabilite prin prezenta lege a certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, permiselor şi a autorizaţiilor de autorităţile în a căror sarcină cade eliberarea lor se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 10.000 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către prefect, în calitatea sa de autoritate publică, reprezentant al Guvernului pe plan local.

(4)  Dispoziţiile prezentului articol se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(5)  In situaţia în care, din cauza lipsei unui aviz, acord, permis sau a unei autorizaţii, constructorii înregistrează întârzieri în executarea lucrărilor definite la art. 1, valoarea daunelor pretinse de către aceştia va fi suportată de instituţiile care se fac vinovate de depăşirea termenelor stabilite la art. 3 alin. (5), (6) şi (8).

(6) Dispoziţia prevăzută la alin. (5) se aplică şi în cazul eliberării unui aviz, acord, permis sau a unei autorizaţii unor terţe persoane pentru imobilele supuse exproprierii."

21. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. -In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor va elabora normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului."

Art. II. - Pentru lucrările pentru care procedura de expropriere se află în curs la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va emite câte o hotărâre pentru fiecare lucrare, prin care va aproba declanşarea procedurii de expropriere pentru toate imobilele rămase de expropriat, precum şi suma globală estimată a despăgubirilor.

Art. III. - Orice documentaţie tehnică sau de evaluare realizată anterior intrării în vigoare a prezentei legi se consideră valabilă.

Art. IV. -In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor va modifica normele metodologice prevăzute la art. 19 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale şi le va supune spre aprobare Guvernului.

Art. V. - Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

EUGEN NICOLICEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 184/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 184 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu