Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.869 din 31.10.2018

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 12 noiembrie 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul INormele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 28 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)prelungirea scrisorilor de garanţie acordate atât beneficiarilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, denumit în continuare PNDR 2007-2013, care vor fi încadraţi în cap. 19.1 «Dispoziţii tranzitorii» din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, cât şi a celor acordate beneficiarilor PNDR 2014-2020. 2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5
(1) La solicitarea entităţilor prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, fondurile de garantare acordă scrisori de garanţie în favoarea AFIR, pe baza contractelor de finanţare nerambursabilă/actelor adiţionale încheiate cu AFIR, a acordului de garantare prevăzut în anexa nr. 1, respectiv acordului de garantare a comisionului prevăzut în anexa nr. 11.
(2) În cazul grupurilor de acţiune locală, denumite în continuare GAL, şi al organizaţiilor şi federaţiilor de organizaţii din domeniul îmbunătăţirilor funciare, denumite în continuare OUAI/FOUAI, scrisorile de garanţie în favoarea AFIR se acordă de către fondurile de garantare, pe baza contractelor şi acordurilor prevăzute la alin. (1), precum şi în baza biletului la ordin prevăzut la art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ale comunelor, denumite în continuare ADI, se vor completa acordurile prevăzute în anexele nr. 1 şi 11 de către ADI şi de către fiecare membru al asociaţiei.
3. La articolul 7, literele b)-e) se modifică şi vor avea următorul cuprins : b)comisionul de garantare se facturează şi se încasează la acordarea/prelungirea garanţiei pentru anul în curs şi ulterior, anual, până la data de 1 aprilie pe perioada valabilităţii scrisorii de garanţie, proporţional cu numărul de luni de garantare din an, după cum urmează:

Valoarea comisionului de garantare aferent primului an = Nivel lunar al comisionului (%) x Valoarea garanţiei aprobate x Nr. luni de garantare până la sfârşitul anului (inclusiv luna în care se acordă scrisoarea de garanţie)
Valoarea comisionului de garantare aferent următorilor ani = Nivel lunar al comisionului (%) x Valoarea garanţiei aprobate x 12
Valoarea comisionului de garantare aferent ultimului an = Nivel lunar al comisionului (%) x Valoarea garanţiei aprobate x Nr. luni de garantare (inclusiv luna expirării valabilităţii scrisorii de garanţei)

Comisionul de garantare va fi plătit în contul fondurilor de garantare. c)semnarea acordurilor de garantare prevăzute în anexele nr. 1 şi 11; d)transmiterea biletului la ordin, prevăzut la art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de către reprezentantul legal al GAL/OUAI/FOUAI; e)prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere a reprezentantului legal al GAL/OUAI/FOUAI, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. 4. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Pentru prelungirea valabilităţii scrisorilor de garanţie emise de fondurile de garantare, beneficiarul va prezenta următoarele documente:a)cerere semnată de beneficiar, din care să rezulte perioada de prelungire solicitată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, însoţită de documentele prevăzute la pct. 11 din aceeaşi anexă; b)ordinul de plată privind plata comisionului datorat fondului de garantare, calculat conform art. 7 lit. b), în copie; c)acord de garantare a comisionului doar în cazul în care acesta nu se plăteşte integral pentru toată perioada de prelungire a scrisorii de garanţie. 5. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9Scrisorile de garanţie angajează fondurile de garantare în mod irevocabil la plată către Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR, la prima cerere, a sumelor datorate de beneficiarii PNDR 2007-2013, respectiv PNDR 2014-2020, reprezentând valoarea avansului acordat şi nejustificat integral/parţial şi nerecuperat prin plată voluntară de la beneficiari, în limita maximă a valorii scrisorii de garanţie, în baza cererii de executare. 6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10Executarea scrisorilor de garanţie emise de fondul de garantare de către AFIR se va face în cazul în care beneficiarii prevăzuţi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, nu justifică integral/parţial valoarea avansului, cu încadrarea în termenul stipulat în contractele de finanţare nerambursabilă/actele adiţionale şi nu restituie AFIR debitul rezultat ca urmare a nejustificării avansului. Plata sumei solicitate de AFIR se face în mod irevocabil, la prima cerere însoţită de documentaţia justificativă. 7. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11Cererea de executare a scrisorii de garanţie, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, transmisă de AFIR fondului de garantare care a acordat respectiva scrisoare de garanţie, trebuie să fie însoţită de următoarele documente: a)documentele de plată, respectiv ordin de plată, extras de cont şi alte asemenea, cu care s-a virat avansul în contul/conturile beneficiarului prevăzut la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în copie; b)documentele justificative din care să rezulte neîndeplinirea obligaţiilor ce revin beneficiarului privind utilizarea şi justificarea avansului, aşa cum sunt acestea prevăzute în contractul de finanţare, cu modificările şi completările ulterioare, în copie; c)documentul elaborat de AFIR prin care se stabileşte valoarea debitului ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor ce revin beneficiarului referitoare la utilizarea şi justificarea avansului, aşa cum acestea sunt prevăzute în contractul de finanţare nerambursabilă, cu modificările şi completările ulterioare, în copie; d)confirmarea că beneficiarul a depus sau nu contestaţie pentru debitul stabilit, iar în cazul în care s-a depus contestaţie, copie a deciziei privind soluţionarea contestaţiei, după caz; e)contractul de finanţare nerambursabilă încheiat cu AFIR şi toate actele adiţionale la acesta, în copie; f)scrisorile de garanţie pentru restituirea avansului, notificările de prelungire şi addendumurile la acestea, în original. 8. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12Plata sumei reprezentând valoarea, în cazul neexecutării obligaţiilor, sau diferenţa de valoare, în cazul executării parţiale a obligaţiilor, aferentă scrisorii de garanţie, comunicată prin cererea de executare de către AFIR, va fi efectuată de garant în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de executare şi a documentelor justificative prevăzute la art. 11. 9. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14În baza prezentelor norme metodologice, fondurile de garantare vor elabora proceduri de lucru privind acordarea scrisorilor de garanţie în favoarea AFIR, care constituie anexe la convenţiile încheiate între acestea şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 10. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 11. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 12. Anexele nr. 2-4, 6 şi 7 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 3-7 la prezenta hotărâre . 13. Anexa nr. 8 se abrogă .
Articolul IIAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 19 septembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11
(1) Sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate până la termenul prevăzut la art. 23 alin. (5) din ordonanţă vor fi recuperate de AFIR prin plată voluntară sau prin executarea garanţiilor şi se vor vira în contul 57.09.05.81 «Disponibil din sume reprezentând debite recuperate de la beneficiari, pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015, FEADR 2014-2020», deschis pe numele AFIR la Trezoreria Statului Sector 1, care, la rândul său, le va restitui MADR în contul 57.09.01.81 «Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea proiectelor pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 - FEADR 2014-2020» pentru componenta de finanţare externă nerambursabilă din avans şi în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare ale art. 58.28 «Transferuri din bugetul de stat către AFIR pentru susţinerea proiectelor din PNDR 2014-2020» pentru componenta de cofinanţare corespunzătoare anului curent sau art. 85.01 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent» pentru componenta de cofinanţare corespunzătoare anilor precedenţi.
(2) Sumele reprezentând penalizarea prevăzută în contractele de finanţare încheiate de AFIR cu beneficiarii pentru nerespectarea duratei maxime de execuţie sau a duratei pentru depunerea primei tranşe de plată se virează de beneficiari în contul 57.09.05.81 «Disponibil din sume reprezentând debite recuperate de la beneficiari, pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015, FEADR 2014-2020», deschis pe numele AFIR la Trezoreria Statului Sector 1, în maximum 10 zile lucrătoare calculate de la data primirii notificării de acceptare a modificării contractului de finanţare. AFIR virează sumele încasate în contul de venituri ale bugetului de stat, aferent subcapitolului 35.01.50 «Alte amenzi, penalităţi şi confiscări», codificat cu codul de identificare fiscală al AFIR.
(3) Stabilirea creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate se realizează în conformitate cu anexa nr. 1, respectiv anexa nr. 11. Sumele reprezentând dobânzi datorate se virează către AFIR în contul 57.09.05.81 «Disponibil din sume reprezentând debite recuperate de la beneficiari, pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015, FEADR 2014-2020», deschis pe numele AFIR la Trezoreria Statului Sector 1, iar AFIR, în conformitate cu proporţionalitatea participării la finanţarea proiectelor, le virează: a)în contul de venituri ale bugetului de stat, aferent subcapitolului 31.01.03 «Alte venituri din dobânzi», codificat cu codul de identificare fiscală al MADR pentru componenta de cofinanţare şi pentru componenta reprezentând fondurile externe nerambursabile în situaţia în care avansul a provenit din fondurile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) şi b) din ordonanţă; b)în contul 57.09.01.81 «Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea proiectelor pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 - FEADR 2014-2020» deschis pe numele MADR pentru componenta de finanţare externă nerambursabilă în situaţia în care avansul a fost acordat din conturile prevăzute la art. 4 alin (3) lit. a) din ordonanţă.
2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8 la prezenta hotărâre. 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta hotărâre.
Articolul III Scrisorile de garanţie eliberate în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare aprobate prin actele normative care fac obiectul modificării şi completării prin prezenta hotărâre, precum şi stabilirea nivelului comisioanelor de garantare pentru scrisorile de garanţie aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se supun prevederilor legale în vigoare la data acordării acestora.PRIM–MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Dumitru Daniel Botănoiu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul fondurilor europene,Rovana PlumbMinistrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,Ştefan-Radu OpreaANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009) ACORD DE GARANTARE 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........., (Fondul de garantare) cu sediul în municipiul Bucureşti, str. ........ ................ ................ ........ nr. ......, sectorul ....., înregistrat la registrul comerţului din Bucureşti cu nr. J40/........ ..........., cod unic de înregistrare ........ ........ ..........., cont ........ ........ .............., deschis la ........ ........ ............, reprezentat prin director general ........ ........ ......... şi director ........ ................ .............., în calitate de cesionar, şi 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............, (Beneficiarul prevăzut la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare) cu sediul în localitatea ........ ................ ........, satul ........ ........ ........, judeţul ........ .............., tel. ........ .............., fax ........ ..........., cod fiscal ........ ............, reprezentată de domnul/doamna ........ ................ ..........., reprezentant legal, în calitate de cedent Preambul: Întrucât prin solicitarea transmisă Fondului de garantare în baza prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cedentul a solicitat şi Fondul de garantare a aprobat acordarea unei scrisori de garanţie de restituire a avansului în favoarea Agenţiei de Finanţare a Investiţiilor Rurale (AFIR), în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului de ......... % din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului necesar realizării investiţiei, respectiv funcţionării, dobândirii de competenţe şi animării teritoriului, după caz, în baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ........ ................ .........., şi a Hotărârii Consiliului Local nr. ........./............../Hotărârii Consiliului director/Consiliului de administraţie nr. ........ ......... etc., după caz. (anexată în copie). Părţile convin semnarea prezentului acord. Obiectul acordului: În scopul garantării obligaţiilor asumate de Fondul de garantare prin scrisoarea de garanţie emisă în favoarea AFIR, cedentul este de acord să constituie în favoarea cesionarului o garanţie asupra sumelor aprobate anual prin bugetul de venituri şi cheltuieli al beneficiarului public şi care va fi executată potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, sau, după caz, potrivit prevederilor procedurilor de insolvenţă, precum şi asupra oricăror sume prezente şi viitoare aflate în conturile grupurilor de acţiune locală sau organizaţiilor şi federaţiilor de organizaţii din domeniul îmbunătăţirilor funciare. Articolul 1Constituirea garanţiei 1.1. Cedentul constituie în favoarea Fondului de garantare, în calitate de cesionar, o garanţie reală mobiliară având ca obiect sumele aprobate anual prin bugetul de venituri şi cheltuieli al beneficiarului public şi care va fi executată potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, sau, după caz, potrivit prevederilor procedurilor de insolvenţă, precum şi asupra oricăror sume prezente şi viitoare aflate în conturile grupurilor de acţiune locală şi organizaţiilor şi federaţiilor de organizaţii din domeniul îmbunătăţirilor funciare. 1.2. Prezenta garanţie reală mobiliară se constituie în favoarea Fondului de garantare, în cazul în care acesta este executat de AFIR ca urmare a neonorării la scadenţă de către cedent a obligaţiilor asumate prin contractul de finanţare încheiat cu AFIR, recuperarea creanţei urmând a se face conform art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor prezentelor norme metodologice. 1.3. Suma garantată prin prezentul acord de garanţie este de ........ ........ ............ lei. Articolul 2Declaraţii, garanţii şi obligaţii ale cedentului 2.1. Prin semnarea prezentului acord, cedentul confirmă şi garantează că: a)Fondul de garantare este cesionarul în favoarea căruia a fost constituită o garanţie pe sumele aprobate anual în bugetul cedentului, precum şi asupra oricăror sume prezente şi viitoare aflate în conturile grupurilor de acţiune locală şi organizaţiilor şi federaţiilor de organizaţii din domeniul îmbunătăţirilor funciare; b)sumele aprobate anual în bugetul local nu fac obiectul niciunei executări silite pornite de alţi creditori ai cedentului, la data încheierii prezentului acord.2.2. Cedentul se obligă: a)să nu constituie, fără înştiinţarea prealabilă a Fondului, nicio altă garanţie asupra sumelor aprobate anual în buget, precum şi asupra oricăror sume prezente şi viitoare aflate în conturile grupurilor de acţiune locală şi organizaţiilor şi federaţiilor de organizaţii din domeniul îmbunătăţirilor funciare; b)să transmită Fondului de garantare orice informaţie sau documente pe care Fondul de garantare le poate solicita în mod rezonabil în vederea exercitării în bune condiţii a drepturilor conferite lui prin prezentul acord şi să îndeplinească orice va fi necesar/cerut de lege pentru a menţine garanţia validă şi efectivă. Articolul 3Executarea garanţiei 3.1. Cesionarul consimte ca executarea să se facă în baza prezentului acord. 3.2. Cesionarul are dreptul să declare ca fiind scadente în termen de 5 zile lucrătoare toate sumele datorate de cedent în contul scrisorii de garanţie plătite de cesionar către AFIR şi să încaseze aceste sume conform pct. 3.1. 3.3. În caz de neexecutare, cesionarul, în calitate de creditor, poate folosi orice mijloace conferite de lege pentru încasarea sumei de ........ .......... lei. Articolul 4Diverse 4.1. Prezentul acord de garantare este guvernat de legea română. Părţile convin ca orice dispută referitoare la acest acord să fie soluţionată de instanţa de judecată de la sediul Fondului de garantare din municipiul Bucureşti. 4.2. Cesionarul va înregistra, în termen de 15 zile de la data semnării, prezentul acord de garantare la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (Arhiva), în favoarea sa, care să confere rang de prioritate garanţiei. 4.3. Orice cerere, autorizare sau notificare decurgând din prezentul acord va fi realizată în scris şi va putea fi remisă personal sau trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, socotindu-se primită, după caz, la data remiterii ori la data indicată pe „confirmarea de primire". 4.4. Prezentul acord constituie titlu executoriu. Acest acord s-a încheiat în două exemplare originale, în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte. Cesionar - Fondul de garantare Director general, ........ ................ ........ .......... Data semnării ........ ........... Director, ........ ................ ........ ......... Data semnării ........ ........ Cedent - Comuna/Oraşul/ADI/GAL/OUAI etc. ........ ........ ............ Primar/Reprezentant legal ........ ................ ........ ........ Data semnării ........ .............. Responsabil economic, ........ ................ ............ Data semnării ........ ......... ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 11 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009) ACORD DE GARANTARE A COMISIONULUI DATORAT 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........., (Fondul de garantare) cu sediul în municipiul Bucureşti, str. ........ ................ ................ ........ nr. ......, sectorul ....., înregistrat la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/........ ............., cod unic de înregistrare ........ ..............., cont ........ ................ ............, deschis la ........ ........ ............, reprezentat prin director general ........ ........ ......... şi director ........ ................ .............., în calitate de cesionar şi 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ .........., (Beneficiarul prevăzut la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare) cu sediul în localitatea ........ ........ .............., satul ........ .............., judeţul ........ .............., tel. ........ .........., fax ........ ........., cod fiscal ........ ............, reprezentată de domnul/doamna ........ ................ .........., reprezentant legal, în calitate de cedent Preambul Întrucât prin solicitarea transmisă Fondului de garantare în baza prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cedentul a solicitat şi Fondul de garantare a aprobat acordarea unei scrisori de garanţie de restituire a avansului în favoarea Agenţiei de Finanţare a Investiţiilor Rurale (AFIR), în vederea garantării obligaţiilor de plată a comisionului de garantare în sumă de ............... . lei aferent valabilităţii scrisorii de garanţie emise în favoarea AFIR aferent avansului de ...............% din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului necesar realizării investiţiei, respectiv funcţionării, dobândirii de competenţe şi animării teritoriului, după caz, în baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ........ ................ .........., şi a Hotărârii Consiliului Local nr. ........./............../Hotărârii Consiliului director/Consiliului de administraţie nr. ........ ......... etc., după caz. (anexată în copie), părţile convin semnarea prezentului acord. Obiectul acordului În scopul garantării plăţii comisionului de garantare datorat pentru emiterea scrisorii de garanţie, cedentul este de acord să constituie în favoarea cesionarului o garanţie asupra sumelor aprobate anual prin bugetul de venituri şi cheltuieli al beneficiarului public şi care va fi executată potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, sau, după caz, potrivit prevederilor procedurilor de insolvenţă, precum şi asupra oricăror sume prezente şi viitoare aflate în conturile grupurilor de acţiune locală sau organizaţiilor şi federaţiilor de organizaţii din domeniul îmbunătăţirilor funciare. Articolul 1Constituirea garanţiei 1.1. Cedentul constituie în favoarea Fondului de garantare, în calitate de cesionar, o garanţie reală mobiliară având ca obiect sumele aprobate anual prin bugetul de venituri şi cheltuieli al beneficiarului public şi care va fi executată în condiţiile prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, sau, după caz, potrivit prevederilor procedurilor de insolvenţă, precum şi asupra oricăror sume prezente şi viitoare aflate în conturile grupurilor de acţiune locală şi organizaţiilor şi federaţiilor de organizaţii din domeniul îmbunătăţirilor funciare. 1.2. Prezenta garanţie reală mobiliară se constituie în favoarea Fondului de garantare, în cazul în care cedentul nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată a comisionului de garantare datorat, recuperarea creanţei urmând a se face conform art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor prezentelor norme metodologice. 1.3. Cedentul se obligă să plătească comisionul de garantare datorat, anual, până la data de 1 aprilie pe perioada valabilităţii scrisorii de garanţie, proporţional cu numărul de luni de garantare din an, astfel: Anul ........ suma ........ ........ lei; Anul ........ suma ........ ........ lei; Anul ........ suma ........ ........ lei;1.4. Suma garantată prin prezentul acord de garanţie este de ........ ........ lei. Articolul 2Declaraţii, garanţii şi obligaţii ale cedentului 2.1. Prin semnarea prezentului acord, cedentul confirmă şi garantează că: a)Fondul de garantare este cesionarul în favoarea căruia a fost constituită o garanţie pe sumele aprobate anual în bugetul cedentului, precum şi asupra oricăror sume prezente şi viitoare aflate în conturile grupurilor de acţiune locală şi organizaţiilor şi federaţiilor de organizaţii din domeniul îmbunătăţirilor funciare; b)sumele aprobate anual în bugetul local nu fac obiectul niciunei executări silite pornite de alţi creditori ai cedentului, la data încheierii prezentului acord.2.2. Cedentul se obligă: a)să nu constituie, fără înştiinţarea prealabilă a Fondului, nicio altă garanţie asupra sumelor aprobate anual în buget, precum şi asupra oricăror sume prezente şi viitoare aflate în conturile grupurilor de acţiune locală şi organizaţiilor şi federaţiilor de organizaţii din domeniul îmbunătăţirilor funciare; b)să transmită Fondului de garantare orice informaţie sau documente pe care Fondul de garantare le poate solicita în mod rezonabil în vederea exercitării în bune condiţii a drepturilor conferite lui prin prezentul acord şi să îndeplinească orice va fi necesar/cerut de lege pentru a menţine garanţia validă şi efectivă. Articolul 3Executarea garanţiei 3.1. Cesionarul consimte ca executarea să se facă în baza prezentului acord. 3.2. În caz de neplată a comisionului de garantare datorat, cesionarul, în calitate de creditor, poate folosi orice mijloace conferite de lege pentru încasarea sumei de ........ ........ lei. 3.3. În caz de neplată a comisionului (a oricărei tranşe prevăzute la art. 1 pct. 1.3 din prezentul acord), cesionarul, în calitate de creditor, poate folosi orice mijloace conferite de lege pentru încasarea sumei de ........ .......... lei, reprezentând suma totală rămasă de încasat datorată şi neachitată aferentă întregii perioade de valabilitate a scrisorii de garanţie emise în favoarea AFIR. Articolul 4Diverse 4.1. Prezentul acord de garantare este guvernat de legea română. Părţile convin ca orice dispută referitoare la acest acord să fie soluţionată de instanţa de judecată de la sediul Fondului de garantare din municipiul Bucureşti. 4.2. Cesionarul va înregistra, în termen de 15 zile de la data semnării, prezentul acord de garantare la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (Arhiva), în favoarea sa, care să confere rang de prioritate garanţiei. 4.3. Orice cerere, autorizare sau notificare decurgând din prezentul acord va fi realizată în scris şi va putea fi remisă personal sau trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, socotindu-se primită, după caz, la data remiterii ori la data indicată pe „confirmarea de primire". 4.4. Prezentul acord constituie titlu executoriu. 4.5. Acest acord s-a încheiat în două exemplare originale, în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Cesionar - Fondul de garantare Cedent - Comuna/Oraşul/ADI/GAL/OUAI etc. ........ ........ ...........
Director general Primar/Reprezentant legal
Data semnării ........ ........... Data semnării ........ ........
Director, Responsabil economic,
Data semnării ........ ........... Data semnării ........ .........

ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 2 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009) SOLICITARE de acordare a scrisorii de garanţie 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........., (Se notează beneficiarul prevăzut la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare) având următoarele date de identificare: ........ ........, CUI ........ .........., cod CAEN ..........., sediul în localitatea ............., str. ................ nr. .........., judeţul .........., telefon .........., fax .......... e-mail ........ ........, prin 2. Reprezentanţii legali:

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia Actul de numire sau de împuternicire BI/CI, seria şi nr. Codul numeric personal

vă rugăm să aprobaţi acordarea unei garanţii în valoare de .......... lei, destinată acoperirii sumei solicitate ca avans, conform prevederilor art. 4 alin. (2) şi (4) din Contractul de finanţare nerambursabilă/Actul adiţional nr. .............. din data de ..............., încheiat cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), destinat realizării următoarei investiţii sau, după caz, funcţionării GAL.: ........ ................ .......... 3. Data-limită de executare a proiectului conform contractului este ........ .............. 4. Valoarea scrisorii de garanţie este de.......... lei, reprezentând 110%, respectiv 100% din valoarea avansului în sumă de........ ........ ........ lei. 5. Numărul de luni de valabilitate a scrisorii de garanţie (inclusiv luna acordării şi a expirării valabilităţii) este de ........ ........ ........ luni. 6. Valabilitatea scrisorii de garanţie este ........ ........ ............., inclusiv. 7. Comisionul de garantare este în sumă totală de .......... lei, din care s-a achitat integral suma de ........ ........./parţial suma de ........ ........ ........ lei aferentă primului an de garantare, conform OP anexat (în copie), urmând ca diferenţa să fie plătită, după caz, conform prevederilor art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 8. Beneficiarul scrisorii de garanţie: Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, cod fiscal: 13533790, localitatea: Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 43, sectorul 1, telefon: 021-402.27.50, fax: 021-315.67.79. 9. Investiţia se încadrează în măsura acreditată prin PNDR 2007 - 2013, respectiv PNDR 2014-2020. Valoarea totală a obiectivului de investiţie este ........ .............. (în cifre şi litere) lei. Valoarea eligibilă a proiectului conform contractului de finanţare nerambursabilă este de: ........ ........ ............ (în cifre şi litere) lei. 10. Impozitele şi taxele locale sunt încasate prin (Se completează numai în cazul beneficiarilor publici.): unităţi proprii;

alte unităţi.11. Beneficiarul PNDR 2007-2013/PNDR 2014-2020 declară că are deschise la Trezoreria Statului/băncile comerciale conturi bancare. Situaţia conturilor deschise la instituţiile de credit este următoarea:

Instituţia de credit (Trezoreria Statului/Banca comercială) Nr. contului

12. Beneficiarul PNDR 2007-2013/PNDR 2014-2020 declară şi garantează fondului de garantare că la data prezentei solicitări: a)a adoptat în condiţiile prevăzute de lege hotărârea prin care a decis încheierea acordurilor de garantare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 11 la normele metodologice, în favoarea fondului de garantare privind sumele aprobate anual prin bugetul de venituri şi cheltuieli, în cazul beneficiarilor publici; b)proiectul ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile pentru care s-a semnat contractul de finanţare cu AFIR a fost cuprins în bugetul de venituri şi cheltuieli al beneficiarului public şi în anexele la acesta, potrivit prevederilor legale, precum şi în documentele de înfiinţare şi funcţionare conform legii, în cazul GAL/OUAI; c)nu au fost iniţiate şi nu sunt în curs proceduri judiciare, popriri împotriva sa (asupra conturilor sale deschise la trezorerie, în care încasează veniturile proprii, şi/sau asupra conturilor sale deschise la instituţiile de credit), care pot afecta capacitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin contractul de finanţare nerambursabilă încheiat cu AFIR; d)viza de control financiar preventiv, în cazul beneficiarilor publici, aplicată pe prezenta solicitare de către conducătorul compartimentului desemnat potrivit legii şi regulamentelor interne să exercite controlul financiar preventiv la nivelul beneficiarului atestă fără rezerve că toate condiţiile prealabile, necesare pentru semnarea solicitării şi a acordurilor de garantare, au fost îndeplinite.13. La prezenta solicitare se anexează următoarele documente însoţite de un opis: 13.1. hotărârea beneficiarului privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului, după caz (în copie); 13.2. hotărârea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea scrisorii de garanţie din partea fondului de garantare (în copie); 13.3. contractul de finanţare nerambursabilă încheiat cu AFIR, inclusiv bugetul indicativ şi declaraţia de eşalonare a depunerii cererilor de plată (în copie); 13.4. avizul favorabil al AFIR asupra unei achiziţii, conform procedurilor aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în cazul investiţiilor, în copie; 13.5. proiecţia bugetului local, în cazul beneficiarilor publici, pentru perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie, care să includă restituirea avansului solicitat şi plata comisionului aferent scrisorii de garanţie, detalierea veniturilor şi cheltuielilor totale pe fiecare an al perioadei de valabilitate a scrisorii de garanţie, conform clasificaţiei economice; 13.6. certificat de înregistrare fiscală emis de DGFP, după caz; 13.7. certificat de atestare fiscală privind situaţia achitării obligaţiilor către bugetul consolidat al statului sau a plăţii obligaţiilor sociale, după caz; 13.8. copie de pe actele de identitate (BI/CI) ale reprezentanţilor legali; 13.9. copie de pe hotărârea instanţei judecătoreşti de numire a reprezentanţilor legali/decizia beneficiarului de numire a reprezentanţilor legali, după caz; 13.10. hotărârea beneficiarului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli (în copie); 13.11. contul pentru virarea avansului este deschis la trezorerie/instituţia de credit ........ ..............cu nr. ........ ............ şi corespunde cu cel declarat în contractul de finanţare, cu modificările şi completările ulterioare; 13.12. acordurile de garantare, întocmite conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 11 la normele metodologice, în două exemplare originale semnate de reprezentanţii legali ai beneficiarului, în calitate de cedent; 13.13. în cazul GAL/OUAI/FOUAI, biletul la ordin stipulat fără protest cu scadenţa la vedere, de valoare egală cu suma garantată, emis de GAL/OUAI/FOUAI, avalizat de reprezentantul legal, în favoarea fondurilor de garantare, de valoare egală cu valoarea scrisorii de garanţie; 13.14. declaraţie pe propria răspundere semnată de reprezentanţii legali ai GAL/OUAI/FOUAI, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la Normele metodologice. Prin prezenta solicitare de acordare a scrisorii de garanţie, subsemnatul(a), ........ ........, în calitate de reprezentant legal al comunei/oraşului/GAL/OUAI/FOUAI .........., numit în baza .........., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale cu privire la pedepsirea pentru fals în înscrisuri oficiale şi în declaraţii, că mă oblig să respect prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a emiterii de către Fondul de Garantare ......... a scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... (Se notează beneficiarul prevăzut la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare)

Data semnării ......... Primar/Reprezentant legal ..........
Data semnării ......... Responsabil economic

ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 3 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009) FONDUL DE GARANTARE .......... Către: Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale - AFIR SCRISOARE DE GARANŢIE pentru restituirea Avansului nr. ........../.......... Referitor la: Contractul de finanţare nerambursabilă nr. ........../.......... În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu solicitarea comunei, municipiul (ADI, ODP) .........., reprezentată de .........., în calitate de .........., Fondul .......... acordă o garanţie irevocabilă, în valoare de .......... lei, reprezentând 110%, respectiv 100% din valoarea avansului de ..........lei, în favoarea Agenţiei de Finanţare a Investiţiilor Rurale (AFIR), cu sediul în str. Ştirbei Vodă nr. 43, sectorul 1, Bucureşti, telefon 021-4022750, fax 021-3156779, e-mail cabinet@afir.ro, www.afir.ro, cod fiscal 13533790, pentru restituirea avansului prevăzut în Contractul de finanţare nerambursabilă nr. .......... din data de ........../Actul adiţional nr. .......... din data de .........., încheiat cu AFIR, necesar realizării investiţiei din fonduri FEADR. Prin prezenta ne obligăm în mod irevocabil să plătim în favoarea Agenţiei de Finanţare a Investiţiilor Rurale, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii scrise de executare a prezentei scrisori de garanţie, orice sumă până la concurenţa valorii care reprezintă maximum 110%, respectiv 100% din valoarea avansului acordat, la prima cerere de executare, care decurge din nereguli conform contractului de finanţare, din neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, referitoare la utilizarea şi justificarea avansului, aşa cum sunt acestea prevăzute în contractul de finanţare menţionat mai sus, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în legislaţia în vigoare. Plata scrisorii de garanţie se va face de către Fond în termenul menţionat, fără nicio altă formalitate suplimentară faţă de cele prevăzute mai sus, din partea AFIR. Cererea de executare a prezentei scrisori de garanţie din partea Agenţiei de Finanţare a Investiţiilor Rurale trebuie să fie adresată Fondului .......... care a emis prezenta scrisoare de garanţie şi trebuie să fie însoţită de originalele scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului, a notificărilor de prelungire şi a addendumurilor la aceasta, respectiv copiile documentelor de plată cu care a fost virat avansul către beneficiarul PNDR, copiile documentelor justificative din care să rezulte neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, privind utilizarea şi justificarea avansului, aşa cum sunt acestea prevăzute în contractul de finanţare menţionat mai sus, cu modificările şi completările ulterioare, copia documentului elaborat de AFIR, prin care se stabileşte valoarea debitului ca urmare a oricăror nereguli conform contractului de finanţare nerambursabilă, cu modificările şi completările ulterioare, sau în cazul în care s-a depus contestaţie, copie a deciziei privind soluţionarea contestaţiei, copie de pe contractul de finanţare nerambursabilă încheiat cu AFIR şi de pe toate actele adiţionale la acesta. Prezenta scrisoare de garanţie intră în vigoare la data emiterii acesteia, astăzi, .........., şi va produce efecte numai după ce beneficiarul PNDR 2007-2013/PNDR 2014-2020 .......... a primit avansul prevăzut în prezenta scrisoare de garanţie în contul/conturile deschise la Trezoreria Statului/instituţia de credit ............. cu nr. cont IBAN ........ ................ ........ .......... Garanţia emisă de Fondul .......... este valabilă până la data de ......... inclusiv şi expiră automat şi în întregime în cazul în care cererea de executare din partea Agenţiei de Finanţare a Investiţiilor Rurale nu este transmisă în scris, până cel târziu la data menţionată mai sus, indiferent dacă prezenta scrisoare de garanţie este sau nu restituită. Odată expirată, această scrisoare de garanţie devine fără obiect şi nicio cerere de executare primită după această dată nu va mai fi onorată. În cazul în care beneficiarul prezentei scrisori de garanţie va solicita Agenţiei de Finanţare a Investiţiilor Rurale prelungirea duratei de execuţie prevăzute în contractul de finanţare, Fondul se obligă ca la cererea acestuia să emită notificarea de prelungire a scrisorii de garanţie acordate. Garanţia îşi va înceta valabilitatea şi înainte de data din scrisoarea de garanţie sau din notificarea de prelungire a scrisorii de garanţie, în cazul în care Agenţia de Finanţare a Investiţiilor Rurale notifică Fondului de garantare în scris că documentele justificative prezentate de beneficiarul PNDR 2007-2013/PNDR 2014-2020 .......... confirmă utilizarea avansului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, beneficiarul a restituit debitul rezultat din nejustificarea avansului acordat. În cazul în care Fondul de garantare nu va plăti către AFIR suma menţionată în cererea de executare în termen de 15 zile lucrătoare, AFIR va percepe acestuia majorări de întârziere calculate conform prevederilor legislaţiei în vigoare. În cazul în care AFIR primeşte contestaţii de la beneficiarii publici pentru ultima tranşă de plată, termenul de plată al cererii de executare se suspendă până la soluţionarea contestaţiei şi transmiterea către Fond a unei copii a deciziei privind soluţionarea contestaţiei. FONDUL DE GARANTARE ........ ................ ........ Director general (Preşedinte), Director, Avizat, Departament/structură juridică, ANEXA Nr. 5(Anexa nr. 4 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009) CERERE DE EXECUTARE a scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului Către: Fondul .......... Referitor la: Scrisoarea de garanţie pentru restituirea avansului, emisă de dumneavoastră în favoarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale - AFIR privind obligaţiile ........ ................ .......... în baza Contractului de finanţare C ..............., (denumirea beneficiarului) cu modificările şi completările ulterioare. În baza Scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului nr. ....../data .........., emisă de dumneavoastră ........ ........ .............., (denumirea fondului) vă transmitem solicitarea noastră pentru plata sumei de ........ ................ ........ .............. lei reprezentând 110%, respectiv 100% din (Se va completa în cifre şi în litere.) valoarea avansului acordat şi nejustificat sau justificat parţial şi nerecuperat către AFIR/nerecuperat de către AFIR prin plată voluntară de la beneficiarul PNDR 2007-2013/PNDR 2014-2020 conform prevederilor art. 20 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv conform art. 23 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care Fondul de garantare nu va plăti către AFIR suma menţionată la paragraful precedent în termen de 15 zile lucrătoare, AFIR va percepe dobânzi calculate conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Pentru a asigura drepturile Agenţia de Finanţare a Investiţiilor Rurale în baza Scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului nr. ........../data .........., vă solicitam să efectuaţi plata sumei menţionate mai sus în maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii de către dumneavoastră ........ ................ ........... a Cererii de executare a scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului (denumirea fondului) şi a documentelor anexate acesteia. Motivele care stau la baza executării Scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului nr. ........../data .......... sunt: a)..........; b).......... .Ataşăm la prezenta Scrisoarea de garanţie pentru restituirea avansului nr. .......... din data .........., emisă de Fondul .........., notificările de prelungire şi addendumurile la aceasta, în original, precum şi copiile următoarelor documente justificative: a)documentelor de plată cu care AFIR a virat avansul în contul/conturile beneficiarului PNDR 2007-2013/PNDR 2014-2020; b)documentelor justificative elaborate de AFIR, din care să rezulte neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului privind utilizarea şi justificarea avansului, aşa cum sunt acestea prevăzute în contractul de finanţare, cu modificările şi completările ulterioare; c)documentului elaborat de AFIR prin care se stabileşte valoarea debitului ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor ce revin contractantului referitoare la utilizarea şi justificarea avansului, aşa cum acestea sunt prevăzute în contractul de finanţare nerambursabilă, cu modificările şi completările ulterioare; d)confirmarea că beneficiarul a depus sau nu a depus contestaţie pentru debitul stabilit, iar în cazul în care s-a depus contestaţie, copie a deciziei privind soluţionarea contestaţiei; e)copia contractului de finanţare nerambursabilă încheiat cu AFIR şi a tuturor actelor adiţionale la acesta.Suma finală datorată va fi plătită în contul Agenţiei de Finanţare a Investiţiilor Rurale nr. cont IBAN .........., deschis la ............ . Prezenta cerere constituie declaraţie de neîndeplinire a obligaţiilor ce derivă din acordarea avansului, inclusiv cu privire la faptul că nu a avut loc o restituire voluntară a avansului de către beneficiar. Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale - AFIR Director general, ........ ........ ........ ANEXA Nr. 6(Anexa nr. 6 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009) CERERE de prelungire a valabilităţii scrisorii de garanţie 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........., (beneficiarul prevăzut la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare) având următoarele date de identificare: ........ .............., CUI ........ ................ ........, cod CAEN ........ .............., sediul în localitatea ........ ................ ........., str. ........ ........ .............. nr. ......, judeţul ........ ........ ........, telefon ........ ................, fax ........ ........ ........., e-mail ........ ........ . 2. Reprezentanţii legali:

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia Actul de numire sau de împuternicire BI/CI, seria şi nr. Codul numeric personal

vă rugăm să aprobaţi prelungirea valabilităţii Scrisorii de garanţie nr. ............../............... până la data de ........... inclusiv. 3. Data-limită de executare a proiectului conform contractului este ........ ............... . 4. Valoarea scrisorii de garanţie este de ............. lei, reprezentând 110%/100% din valoarea avansului în sumă de ............. lei. 5. Valabilitatea iniţială a scrisorii de garanţie este ........ ......... inclusiv. 6. Numărul de luni de valabilitate pentru care se solicită prelungire este de ................ . 7. Valabilitatea propusă a scrisorii de garanţie este ........ ........... inclusiv. 8. Comisionul de garantare aferent prelungirii Scrisorii de garanţie nr. ....../...... este în sumă totală de .......... lei, din care s-a achitat integral suma de ........ ........./parţial suma de ........ ........ ........ lei, aferentă anului în curs, conform OP anexat (în copie), urmând ca diferenţa să fie plătită, după caz, conform prevederilor art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 9. Beneficiarul scrisorii de garanţie: Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), cod fiscal: 13533790, localitatea: municipiul Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 43, sectorul 1, telefon: 021-402.27.50, fax: 021-315.67.79. 10. Beneficiarul declară şi garantează fondului de garantare că la data prezentei cereri: 10.1. nu au fost iniţiate şi nu sunt în curs proceduri judiciare, popriri (asupra conturilor sale deschise la trezorerie, în care încasează veniturile proprii, şi/sau asupra conturilor sale deschise la instituţiile de credit) împotriva sa care pot afecta capacitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin contractul de finanţare nerambursabilă încheiat cu AFIR; 10.2. viza de control financiar preventiv, în cazul beneficiarilor publici, aplicată pe prezenta cerere de către conducătorul compartimentului desemnat potrivit legii şi regulamentelor interne să exercite controlul financiar preventiv la nivelul beneficiarului atestă fără rezerve că toate condiţiile prealabile, necesare pentru semnarea solicitării şi a acordului de garantare, au fost îndeplinite. 11. La prezenta solicitare se anexează următoarele documente însoţite de un opis: 11.1. hotărârea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea prelungirii scrisorii de garanţie din partea Fondului de garantare (în copie); 11.2. nota explicativă înregistrată la AFIR prin care beneficiarul solicită aprobarea prelungirii duratei de execuţie a contractului de finanţare prin act adiţional şi răspunsul AFIR; 11.3. ultimul act adiţional încheiat între autoritatea contractantă şi beneficiar, în baza căruia sunt modificate şi completate prevederile contractului de finanţare; 11.4. acordurile de garantare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 11 la normele metodologice; 11.5. copie de pe actele de identitate (BI/CI) ale reprezentanţilor legali; 11.6. copie de pe hotărârea instanţei judecătoreşti de numire a reprezentanţilor legali, după caz; 11.7. În cazul în care biletul la ordin nu acoperă perioada solicitată pentru prelungire, pentru GAL/OUAI/FOUAI, emiterea unui nou bilet la ordin stipulat fără protest cu scadenţa la vedere, de valoare egală cu suma garantată, emis de GAL/OUAI/FOUAI, avalizat de reprezentantul legal, în favoarea fondurilor de garantare, de valoare egală cu valoarea scrisorii de garanţie. Prin prezenta cerere de prelungire a valabilităţii Scrisorii de garanţie nr. ............./..........., subsemnatul(a), ........ ..............., în calitate de reprezentant legal al comunei/oraşului/ADI/GAL/OUAI etc. ........ ........ ........, numit în baza ........ ..........., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale cu privire la pedepsirea pentru fals în înscrisuri oficiale şi în declaraţii, că mă oblig să respect prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a emiterii de către fondul de garantare ........ ............ a scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului. Comuna/Oraşul/ADI/GAL/OUAI etc. ........... Data semnării ............. Primar/Reprezentant legal, ........ ................ ........... Data semnării ............ Responsabil economic, ........ ................ ........... ANEXA Nr. 7(Anexa nr. 7 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009) DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 1. Date de identificare a beneficiarului Denumirea beneficiarului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........., (Se notează beneficiarul prevăzut la art. 3 lit. d) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare.) Adresa (domiciliul sau sediul social) ........ ................ .............., cod poştal .............. Telefon ........ ..............., fax ........ ............. E-mail ........ ................ ................ ............. Data înregistrării beneficiarului ........ ........ .............. Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ........ ........ ............... Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ........ Contul/Conturile deschise în numele beneficiarului, valabile la data Declaraţiei ........ ........ .......... 2. GAL/OUAI/FOUAI ........ ................ nu desfăşoară activitate economică prin proiectul pentru care deţin contract de finanţare încheiat cu AFIR. 3. Date de identificare a reprezentantului legal al GAL/OUAI/FOUAI Subsemnatul(a), ........ ................ ........ ............, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ........ nr. ................, eliberat(ă) de ........ ......... la data de ................, cu domiciliul în localitatea ........ ........ .........., str. ........ ........ ............ nr. ........, bl. ......., sc. ....., ap. ......, sectorul/judeţul ........ ............., funcţia ........ ........ ............., în calitate de reprezentant legal al GAL/OUAI/FOUAI ........ ........ .........., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete. Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii penale cu privire la săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii. GAL/OUAI/FOUAI ........ ................ ............... Data semnării............. Reprezentant legal, ANEXA Nr. 8(Anexa nr. 1 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 640/2016) model - Aprobat Director general AFIR, ........ ................ ........ PROCES-VERBAL de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate încheiat la data de ...... privind proiectul ................, Contract nr. ............/data ......... 1. Denumirea şi datele de identificare ale autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/structurii de control) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ......... prin persoanele: domnul/doamna ........ ........ ........ având funcţia de ........ ........ ............; domnul/doamna ........ ........ ........, având funcţia de ........ ........ ............;din cadrul ................, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Cererii de executare a Scrisorii de garanţie/Poliţei de asigurare nr. ..../........ .............., emisă de către AFIR, a procedat la calculul dobânzilor datorate ca urmare a recuperării avansului acordat şi nejustificat conform Notificării cu privire la obligaţia restituirii sumelor reprezentând avansuri acordate şi nejustificate, precum şi a dobânzilor aferente nr. .../............, precum şi a Cererii de executare a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare nr. .../....... . 2. Baza legală a verificării a)prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare; b)Contractul/Decizia/Acordul de finanţare ........ ................ ........ ............... .3. Denumirea şi datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate: a)denumirea/numele şi prenumele: ........ ................ ................ ........ ..........; b)sediul/domiciliul: ........ ................ ................ ........ .............; c)codul unic de înregistrare/codul numeric personal: ........ ................; d)domiciliul fiscal: ........ ................ ........ ........; e)reprezentatul legal: ........ ................ ........ ............. .4. Modul de calcul al dobânzii datorate a)valoarea debitului (stabilit prin Cererea de executare a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare nr. .../....., precum şi prin Notificarea cu privire la obligaţia restituirii sumelor reprezentând avansuri acordate şi nejustificate, precum şi a dobânzilor aferente nr. .../............): ........ ........ ............. lei; b)data comunicării Notificării beneficiarului cu privire la obligaţia restituirii sumelor reprezentând avansuri acordate şi nejustificate, precum şi a dobânzilor aferente:..........; c)data recuperării integrale a debitului stabilit la lit. a) (data creditării contului AFIR): ................; d)numărul de zile între data comunicării beneficiarului şi data recuperării integrale a debitului: ........ ........ e)rata de politică monetară a Băncii Naţionale a României: ........; f)valoarea creanţei bugetare rezultate din calculul dobânzilor datorate, conform art. 23 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare: .......... lei.5. Debitor a)denumirea/numele şi prenumele: ........ ................ .........; b)sediul/domiciliul: ........ ........ ...............; c)codul unic de înregistrare/codul numeric personal: ........ ........ ...........; d)domiciliul fiscal: ........ ................ ........ ...........; e)reprezentatul legal: ........ ................ .......... .6. Cuantumul dobânzii datorate Debitorul, ........ ..........., datorează AFIR o dobândă în valoare de ........... lei, după cum urmează: a)bugetul UE: ........ ......... lei; b)buget aferent fondurilor publice naţionale aferente fondurilor europene: ........ ......... lei.7. Termen de plată Scadenţa creanţei bugetare stabilite prin prezentul titlu de creanţă este de 30 de zile de la data comunicării prezentului titlu de creanţă. 8. Cont bancar de recuperare Contul bancar al autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în care urmează să se recupereze debitul este cod IBAN ........ ................ ........ deschis la ..............., cod fiscal ........ ............ . În conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului titlul de creanţă se poate formula contestaţie, în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării acestuia, care se depune la autoritatea publică emitentă. Autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă se va pronunţa prin decizie motivată cu privire la admiterea, în tot sau în parte, a contestaţiei sau la respingerea ei, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestaţiei. Decizia de soluţionare a contestaţiei poate fi atacată de către contestatar la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate constituie titlu de creanţă. În temeiul art. 23 alin. (20) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate constituie titlu executoriu, în caz de neplată în termenul prevăzut la pct. 7 din prezentul proces-verbal. Prezentul proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate a fost întocmit în 3 (trei) exemplare originale. Semnături: domnul/doamna ........ ........ .............., semnătura ........ ........ ............. domnul/doamna ........ ................ ........, semnătura ........ ........ ........... Avizat Consilier juridic AFIR domnul/doamna ........ ........ .............., semnătura ........ ............ ANEXA Nr. 9(Anexa nr. 11 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 640/2016) model -Aprobat Director general AFIR, ........ ........ ............. PROCES-VERBAL de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate încheiat la data de ............ privind proiectul ........ .........., Contract nr. ............/data ......... 1. Denumirea şi datele de identificare ale autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/structurii de control) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........, prin persoanele: domnul/doamna ........ ........ ........, având funcţia de ........ ........ ............

domnul/doamna ........ ........ ........, având funcţia de ........ ........ ............din cadrul ........ ........, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Notificării cu privire la obligaţia restituirii sumelor reprezentând avansuri acordate şi nejustificate, precum şi a dobânzilor aferente nr. .../............, emise de către AFIR, a procedat la calculul dobânzilor datorate ca urmare a recuperării avansului acordat şi nejustificat prin plata voluntară de către debitor. 2. Baza legală a verificării a)prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare; b)Contractul/Decizia/Acordul de finanţare ........ ................ ........ .............. .3. Denumirea şi datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate: a)denumirea/numele şi prenumele: ........ ................ ........ .........; b)sediul/domiciliul: ........ ................ ................ ............; c)codul unic de înregistrare/codul numeric personal: ........ ........ .............; d)domiciliul fiscal: ........ ................ ................ ........ .............; e)reprezentatul legal al proiectului: ........ ................ ........ ............. .4. Modul de calcul al dobânzii datorate a)valoarea debitului stabilit prin Notificarea cu privire la obligaţia restituirii sumelor reprezentând avansuri acordate şi nejustificate, precum şi a dobânzilor aferente nr. ....../........ ................ ............ lei. b)data comunicării Notificării beneficiarului cu privire la obligaţia restituirii sumelor reprezentând avansuri acordate şi nejustificate, precum şi a dobânzilor aferente: ........ ........ .......... c)data recuperării integrale a debitului stabilit la lit. a) (data creditării contului AFIR): ................ d)numărul de zile între data comunicării beneficiarului şi data recuperării integrale a debitului: ........ ........ e)rata de politică monetară a Băncii Naţionale a României: ........; f)valoarea creanţei bugetare rezultate din calculul dobânzilor datorate, conform art. 23 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare: .......... lei.5. Debitor a)denumirea/numele şi prenumele: ........ ........ ............; b)sediul/domiciliul: ........ ................ ........ ..........; c)codul unic de înregistrare/codul numeric personal: ........ ................ ..............; d)domiciliul fiscal: ........ ................ ................ .........; e)reprezentatul legal: ........ ................ ......... .6. Cuantumul dobânzii datorate Debitorul, ........ ..........., datorează AFIR o dobândă în valoare de ........... lei, după cum urmează: a)bugetul UE: ........ ......... lei; b)buget aferent fondurilor publice naţionale aferente fondurilor europene: ........ ......... lei7. Termen de plată Scadenţa creanţei bugetare stabilite prin prezentul titlu de creanţă este de 30 de zile de la data comunicării prezentului titlu de creanţă. 8. Cont bancar de recuperare Contul bancar al autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în care urmează să se recupereze debitul este cod IBAN ........ ........ ........... deschis la ..............., cod fiscal ........ ............... . În conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului titlul de creanţă se poate formula contestaţie, în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării acestuia, care se depune la autoritatea publică emitentă. Autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă se va pronunţa prin decizie motivată cu privire la admiterea, în tot sau în parte, a contestaţiei sau la respingerea ei, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestaţiei. Decizia de soluţionare a contestaţiei poate fi atacată de către contestatar la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate constituie titlu de creanţă. În temeiul art. 23 alin. (20) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate constituie titlu executoriu, în caz de neplată în termenul prevăzut la pct. 7 din prezentul proces-verbal. Prezentul proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate a fost întocmit în 3 (trei) exemplare originale. Semnături: domnul/doamna ........ ........ .............., semnătura domnul/doamna ........ ................ ........, semnătura Avizat: Consilier juridic AFIR domnul/doamna ........ ........ .............., semnătura ........ ............SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 869/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 869 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu