E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1262 din 28 octombrie 2009

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei în zonele rurale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 733 din 28 octombrie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

Ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri, interimar,

Gabriel Sandu

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

p. Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale

Art. 1. - Ministerul Agriculturii, Pădurii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, alocă fondurilor de garantare sume din Fondul de garantare a creditelor, denumit în continuare Fond, constituit şi reconstituit conform prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările ulterioare, şi din prevederile bugetare pentru realizarea proiectelor din cadrul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) privind renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificarea economiei în zonele rurale.

Art. 2. - Alocarea sumelor din Fond se face pe baza convenţiilor încheiate de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) cu Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN - S.A. (FGCR - IFN - S.A.) şi cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. (FNGC IMM - S.A.), prin alimentarea conturilor acestora deschise la băncile comerciale.

Art. 3. - Sumele alocate şi dobânzile aferente sunt utilizate de fondurile de garantare pentru:

a) constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere de până la 5 ori a sumei primite şi a dobânzilor acumulate şi încasate efectiv până la finele fiecărui an, din care se va deduce valoarea scrisorilor de garanţie deja acordate;

b)  asumarea de angajamente prin acordarea de scrisori de garanţie în favoarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) pentru garantarea avansului menţionat în contractele de finanţare nerambursabilă/actele adiţionale încheiate cu beneficiarii publici ai sprijinului de investiţii finanţat din FEADR, prevăzuţi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009.

Art. 4. - Fondurile de garantare vor acorda scrisori de garanţie pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 care au încheiat un contract de finanţare nerambursabilă/act adiţional cu APDRP şi nu înregistrează credite restante la băncile comerciale la data solicitării de acordare a scrisorilor de garanţie.

Art. 5. - (1) La solicitarea comunelor, asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ale acestora, precum şi a organismelor de drept public, fondurile de garantare acordă scrisori de garanţie în favoarea APDRP, pe baza contractelor de finanţare nerambursabilă/actelor adiţionale încheiate cu APDRP şi a acordului de garantare prevăzut în anexa nr. 1, care se va încheia între fondurile de garantare şi aceşti beneficiari.

(2)  Modelul acordului de garantare este cel prevăzut în anexa nr. 1.

(3)  In cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ale comunelor, se va completa acordul prevăzut în anexa nr. 1 de către fiecare membru al asociaţiei.

Art. 6. - Beneficiarii publici vor transmite fondului de garantare, în vederea obţinerii unei scrisori de garanţie, solicitarea de acordare a scrisorii de garanţie, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 7. - Condiţiile de acordare a scrisorii de garanţie de către fondul de garantare sunt:

a) transmiterea solicitării de acordare a scrisorii de garanţie cu toate anexele completate conform cerinţelor rezultate din conţinutul acestora;

b) plata comisionului de garantare calculat astfel:

Comision de garantare datorat

=

valoarea

scrisorii de garanţie

  X

procent lunar de comision stabilit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale

X

nr. de luni de valabilitate a scrisorii de garanţie (inclusiv luna acordării şi a expirării valabilităţii)

Comisionul de garantare se va plăti în contul fondurilor de garantare.

c) semnarea acordului de garantare prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 8. - Scrisorile de garanţie acordate de fondurile de garantare la solicitarea beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 în favoarea APDRP vor avea conţinutul prevăzut în anexa nr. 3 şi vor fi semnate şi parafate de reprezentanţii legali ai fondului de garantare.

Art. 9. - Scrisorile de garanţie angajează fondurile de garantare în mod irevocabil la plata către APDRP, la prima cerere a acesteia, a sumelor datorate de beneficiarii acestora, reprezentând valoarea avansului acordat şi nejustificat sau justificat parţial, cu înscriere în limita maximă a valorii scrisorii de garanţie, în baza cererii de executare.

Art. 10. - Executarea scrisorilor de garanţie emise de fondul de garantare de către APDRP se va face în cazul în care beneficiarii publici nu justifică valoarea avansului în termenul stipulat în contractele de finanţare nerambursabilă/actele adiţionale. Plata sumei solicitate de APDRP se face în mod irevocabil, la prima cerere însoţită de documentaţia justificativă.

Art. 11. - Cererea de executare a scrisorii de garanţie, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, transmisă de APDRP fondului de garantare care a acordat respectiva scrisoare de garanţie, trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

a) copia ordinului de plată (OP) cu care s-a virat avansul în contul beneficiarului public;

b)  copiile altor documente justificative din care să rezulte neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului privind utilizarea şi justificarea avansului, aşa cum sunt acestea prevăzute în contractul de finanţare, cu modificările şi completările ulterioare;

c) documentul elaborat de APDRP prin care se stabileşte valoarea debitului ca urmare a oricăror nereguli conform contractului de finanţare nerambursabilă şi/sau copie a deciziei privind soluţionarea contestaţiei, întocmit în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate în mod corespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - (1) Plata sumei reprezentând valoarea, în cazul neexecutării obligaţiilor, sau diferenţa de valoare, în cazul executării parţiale a obligaţiilor, aferentă scrisorii de garanţie, comunicată prin cererea de executare de către APDRP, va fi efectuată de garant în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii de executare.

(2) In situaţia în care valoarea scrisorilor de garanţie executate de APDRP depăşeşte nivelul sumelor alocate fondurilor de garantare şi al dobânzilor aferente acumulate, diferenţa se acoperă din prevederile bugetare ale MAPDR.

Art. 13. - (1) Creanţele fondurilor de garantare rezultate din executarea scrisorilor de garanţie de către APDRP au regim de creanţă bugetară.

(2) Executarea silită de către fondurile de garantare a creanţelor rezultate din plata scrisorii de garanţie ca urmare a neonorării la scadenţă de către beneficiarii publici a obligaţiilor asumate prin contractul de finanţare se va face de către acestea, în baza acordului de garantare prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 14. -In baza prezentelor norme metodologice, fondurile de garantare vor elabora Proceduri de lucru privind acordarea scrisorilor de garanţie în favoarea APDRP, care vor fi aprobate de ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.

Art. 15. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

ACORD   DE   GARANTARE

1.  Fondul de garantare, cu sediul în Bucureşti, str.........................................................nr......., sectorul....., înregistrat la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/................., cod unic de înregistrare....................., cont............................................., deschis la.............................., reprezentat prin director general.......................................şi director.................................................,  în calitate de cesionar,

şi

2.  Comuna/ADI/ODP............................................................................................., cu sediul în localitatea.........................., satul...................................Judeţul..........................., tel.......................,fax......................, cod fiscal..........................., reprezentată de dl/dna............................................., reprezentant legal, în calitate de cedent,

Preambul

Intrucât prin solicitarea transmisă Fondului de garantare în baza prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009, cedentul a solicitat şi fondul de garantare a aprobat acordarea unei scrisori de garanţie de restituire a avansului în favoarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului de 50% din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului integrat.................................................................în localitatea ....................................................., comuna...................................................Judeţul................................................,în baza contractului de finanţare nerambursabilă nr....................................., astfel cum acestea au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr........../..............(anexată în copie).

Părţile convin semnarea prezentului acord.

Obiectul acordului

In scopul garantării obligaţiilor asumate de fondul de garantare prin scrisoarea de garanţie emisă în favoarea APDRP, cedentul este de acord să constituie în favoarea cesionarului o garanţie asupra sumelor aprobate anual prin bugetul de venituri şi cheltuieli al beneficiarului public şi care va fi executată în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

ARTICOLUL 1

Constituirea garanţiei

1.1. Cedentul constituie în favoarea fondului de garantare, în calitate de cesionar, o garanţie reală mobiliară având ca obiect sumele aprobate anual prin bugetul de venituri şi cheltuieli al beneficiarului public şi care va fi executată în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

1.2. Prezenta garanţie reală mobiliară se constituie în favoarea fondului de garantare, în cazul în care acesta este executat de APDRP ca urmare a neonorării la scadenţă de către cedent a obligaţiilor asumate prin contractul de finanţare încheiat cu APDRP, recuperarea creanţei urmând a se face conform art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale şi prevederilor normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009.

1.3. Suma garantată prin prezentul acord de garanţie este de..............................lei.

ARTICOLUL 2

Declaraţii, garanţii şi obligaţii ale cedentului

2.1.  Prin semnarea prezentului acord, cedentul confirmă şi garantează că:

a) fondul de garantare este cesionar în favoarea căruia a fost constituită o garanţie pe sumele aprobate anual în bugetul cedentului;

b) sumele aprobate anual în bugetul local nu fac obiectul niciunei executări silite pornite de alţi creditori ai cedentului, la data încheierii prezentului acord.

2.2. Cedentul se obligă:

a) să nu constituie, fără înştiinţare prealabilă a Fondului, nicio altă garanţie asupra sumelor aprobate anual în buget;

b) să transmită fondului de garantare orice informaţie sau documente pe care fondul de garantare le poate solicita în mod rezonabil în vederea exercitării în bune condiţii a drepturilor conferite lui prin prezentul acord şi să îndeplinească orice va fi necesar/cerut de lege pentru a menţine garanţia validă şi efectivă.

ARTICOLUL 3

Executarea garanţiei

3.1.  Cesionarul consimte ca executarea să se facă în baza prezentului acord şi a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

3.2. Cesionarul are dreptul să declare ca fiind scadente în termen de 5 zile lucrătoare toate sumele datorate de cedent în contul scrisorii de garanţie plătite de cesionar către APDRP şi să încaseze aceste sume conform pct. 3.1.

3.3. In caz de neexecutare, cesionarul, în calitate de creditor, poate folosi mijloacele proprii prevăzute în prezentul acord pentru încasarea sumei de...................lei.

ARTICOLUL 4

Diverse

4.1.  Prezentul acord de garantare este guvernat de legea română. Părţile convin ca orice dispută referitoare la acest acord să fie soluţionată de instanţa de judecată de la sediul fondului de garantare din municipiul Bucureşti.

4.2. Cesionarul va înregistra, în termen de 15 zile de la data semnării, prezentul acord de garantare la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (Arhiva), în favoarea sa, care să confere rang de prioritate garanţiei.

4.3.  Orice cerere, autorizare sau notificare decurgând din prezentul acord va fi realizată în scris şi va putea fi remisă personal sau trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, socotindu-se primită, după caz, la data remiterii sau la data indicată pe „confirmarea de primire".

4.4.  Prezentul acord constituie titlu de creanţă, conform legii.

Acest acord s-a încheiat în două exemplare originale, în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte.

CESIONAR

Fondul de garantare

Preşedinte,

........................................

Data semnării....................

Director,

........................................

Data semnării....................

CEDENT

Comuna...........................

Primar,.

........................................

Data semnării....................

Şef contabil,

........................................

Data semnării...................

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

SOLICITARE   DE  ACORDARE  A  SCRISORII   DE   GARANŢIE

1. Comuna/ADI/ODP..........................................., având următoarele date de identificare:......................................................, CUI......................,..............., cod CAEN....................., sediul în localitatea................................, str..................................nr......., judeţul........................, telefon........................., fax...........................

2.  Reprezentanţii legali:

Nume şi prenume

Funcţia

Actul de numire sau de împuternicire

BI/CI seria şi nr.

Codul numeric personal

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

vă rugăm să aprobaţi acordarea unei garanţii în valoare de...................................lei, destinată acoperirii sumei solicitate ca avans, conform prevederilor art. 4 alin. (2) şi (4) din Contractul de finanţare nerambursabilă/Actul adiţional nr.... din data.........., încheiat cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), destinat realizării următoarei investiţii publice de interes local:.......................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

3.  Data-limită de executare a proiectului conform contractului este.......................................

4.  Valoarea scrisorii de garanţie este de............................. lei, reprezentând 110% din valoarea avansului în sumă de....................................lei.

5. Numărul de luni de valabilitate a scrisorii de garanţie (inclusiv luna acordării şi a expirării valabilităţii) este de..........luni.

6.  Data-limită a valabilităţii scrisorii de garanţie este.........................

7. Comisionul de garantare în sumă de.......................lei s-a plătit integral conform OP anexat (în copie).

8.  Beneficiarul scrisorii de garanţie: Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, cod fiscal: 13533790, localitatea: Bucureşti, strada: Ştirbei Vodă nr. 43, sectorul 1, telefon: 021-402.27.50, fax: 021-315.67.79.

9.  Investiţia se încadrează în măsura 322, acreditată prin PNDR.

Valoarea totală a obiectivului de investiţie este de:.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ .....................................................lei.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(în cifre şi litere)

Valoarea eligibilă a proiectului conform contractului de finanţare nerambursabilă este de :..............................................................................................

........................................................................................................................................................................ .....................................................lei.

 (în cifre şi litere)

10.  Impozitele şi taxele locale sunt încasate prin:

- unităţi proprii;

- alte unităţi.

11. Beneficiarul declară că are deschise la băncile comerciale conturi bancare. Situaţia conturilor deschise la instituţiile de credit este următoarea:

Instituţia de credit

Nr. contului

12.  Beneficiarul declară şi garantează fondului de garantare că la data prezentei solicitări:

a)  a adoptat în condiţiile prevăzute de lege hotărârea prin care a decis încheierea acordului de garantare în favoarea fondului de garantare privind sumele aprobate anual prin bugetul de venituri şi cheltuieli al beneficiarului;

b) proiectul ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile pentru care s-a semnat contractul de finanţare cu APDRP a fost cuprins în bugetul de venituri şi cheltuieli al beneficiarului public şi în anexele la acesta, potrivit prevederilor legale;

c) în orice moment va menţine creanţele fondului de garantare cu rang de creanţă bugetară;

d)  nu au fost iniţiate şi nu sunt în curs proceduri judiciare, popriri (asupra conturilor sale deschise la trezorerie, în care încasează veniturile proprii, şi/sau asupra conturilor sale deschise la instituţiile de credit) împotriva sa care pot afecta capacitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin contractul de finanţare nerambursabilă încheiat cu APDRP;

e) viza de control financiar preventiv aplicată pe prezenta solicitare de către conducătorul compartimentului desemnat potrivit legii şi regulamentelor interne să exercite controlul financiar preventiv la nivelul beneficiarului atestă fără rezerve că toate condiţiile prealabile, necesare pentru semnarea solicitării şi a acordului de garantare, au fost îndeplinite.

13.  La prezenta solicitare se anexează următoarele documente însoţite de un opis:

13.1.  hotărârea beneficiarului privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului (în copie);

13.2.  hotărârea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea scrisorii de garanţie din partea fondului de garantare (în copie);

13.3.  contractul de finanţare nerambursabilă încheiat cu APDRP, inclusiv bugetul indicativ şi declaraţia de eşalonare a depunerii cererilor de plată (în copie);

13.4. avizul favorabil al APDRP asupra procedurii de achiziţie prioritar majoritară (în copie);

13.5.  proiecţia bugetului local pentru perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie, care să includă restituirea avansului solicitat şi plata comisionului aferent scrisorii de garanţie, detalierea veniturilor şi cheltuielilor totale pe fiecare an al perioadei de valabilitate a scrisorii de garanţie, conform clasificaţiei economice;

13.6. certificat de înregistrare fiscală emis de DGFP, după caz;

13.7.  certificat de atestare fiscală privind situaţia achitării obligaţiilor către bugetul consolidat al statului sau a plăţii obligaţiilor sociale, după caz;

13.8. copie de pe actele de identitate (BI/CI) ale reprezentanţilor legali;

13.9. copie de pe hotărârea instanţei judecătoreşti de numire a reprezentanţilor legali, după caz;

13.10.  hotărârea beneficiarului privind aprobarea BVC (în copie);

13.11. contul în care s-a solicitat APDRP virarea avansului este deschis la trezorerie cu nr.......................................;

13.12. acordul de garantare, în două exemplare originale semnate de reprezentanţii legali ai beneficiarului, în calitate de cedent.

Prin prezenta solicitare de acordare a scrisorii de garanţie, subsemnatul/a,............................., în calitate de reprezentant legal al comunei..........................., numit în baza................................, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale cu privire la pedepsirea pentru fals în înscrisuri oficiale şi în declaraţii, că mă oblig să respect prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, ca urmare a emiterii de către Fondul de Garantare................................a scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului.

Data....................

Semnătura şi ştampila reprezentanţilor legali

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

FONDUL..................................................

Către: Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - APDRP

SCRISOARE     DE     GARANŢIE

pentru restituirea avansului

nr........../..........

Referitor la: Contractul de finanţare nerambursabilă nr................../.............

In conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin   creşterea   calităţii   vieţii   şi   diversificării   economiei   în   zonele   rurale   şi   cu   solicitarea   comunei   (ADI.ODP) ..................................., reprezentată de ....................în calitate de ................, Fondul ............................................ acordă o garanţie irevocabilă, în valoare de..................lei, reprezentând 110% din valoarea avansului de....................lei, în favoarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, cu sediul în str. Ştirbei Vodă nr. 43, sectorul 1, Bucureşti, telefon 021-4022750, fax 021-3156779, e-mail cabinet@apdrp.ro, www.apdrp.ro, cod fiscal 13533790, pentru restituirea avansului prevăzut în Contractul de finanţare nerambursabilă nr.......din data de......./Actul adiţional nr.....din data de......., încheiat cu APDRP, necesar realizării investiţiei din fonduri FEADR.

Prin prezenta ne obligăm în mod irevocabil să plătim în favoarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii scrise de executare a prezentei scrisori de garanţie, orice sumă până la concurenţa valorii care reprezintă maximum 110% din valoarea avansului acordat, la prima cerere de executare, care decurge din neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, referitoare la utilizarea şi justificarea avansului, aşa cum sunt acestea prevăzute în contractul de finanţare menţionat mai sus, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în legislaţia în vigoare. Plata scrisorii de garanţie se va face de către Fond în termenul menţionat, fără nicio altă formalitate suplimentară faţă de cele prevăzute mai sus, din partea APDRP.

Cererea de executare a prezentei scrisori de garanţie din partea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit trebuie să fie adresată Fondului.......................................................................care a emis prezenta scrisoare de garanţie şi trebuie să fie însoţită de copiile documentelor de plată cu care a fost virat avansul către beneficiar, documentele justificative din care să rezulte neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, privind utilizarea şi justificarea avansului, aşa cum sunt acestea prevăzute în contractul de finanţare menţionat mai sus, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi copia documentului elaborat de APDRP, prin care se stabileşte valoarea debitului ca urmare a oricăror nereguli conform contractului de finanţare nerambursabilă, şi/sau copie a deciziei privind soluţionarea contestaţiei, întocmit în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta scrisoare de garanţie intră în vigoare la data emiterii acesteia, astăzi,......................., şi va produce efecte numai după ce comuna (ADI, ODP)......................................a primit avansul prevăzut în prezenta scrisoare de garanţie în contul deschis la Trezoreria Statului.

Garanţia emisă de Fondul....................este valabilă până la data de...............şi expiră automat şi în întregime în cazul în care cererea de executare din partea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit nu este transmisă în scris, până cel târziu la data menţionată mai sus, indiferent dacă prezenta scrisoare de garanţie este sau nu restituită. Odată expirată, această scrisoare de garanţie devine nulă şi fără obiect şi nicio cerere de executare primită după această dată nu va mai fi onorată.

In cazul în care beneficiarul prezentei scrisori de garanţie va solicita Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit prelungirea duratei de execuţie menţionate în contractul de finanţare, Fondul se obligă ca la cererea acestuia să emită o nouă scrisoare de garanţie.

Garanţia îşi va înceta valabilitatea şi înainte de această dată, în cazul în care Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit notifică Fondului de garantare în scris că documentele justificative prezentate de comuna (ADI, ODP).............................. confirmă utilizarea avansului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, cu modificările şi completările ulterioare.

In cazul în care Fondul de garantare nu va plăti către APDRP suma menţionată în cererea de executare în termen de 3 zile lucrătoare, APDRP va percepe acestuia majorări de întârziere calculate conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Fondul..............................................

Director general (Preşedinte),

Director,

Avizat,

Director,

Avizat,

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

CERERE   DE   EXECUTARE

a scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului

Către:           Fondul..........................................

Referitor la: Scrisoarea de garanţie pentru restituirea avansului, emisă de dumneavoastră în favoarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit privind obligaţiile (denumirea beneficiarului) în baza Contractului de finanţare C........................, cu modificările şi completările ulterioare

In baza Scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului nr..../data,.........emisă de dumneavoastră (denumirea fondului), vă transmitem solicitarea noastră pentru plata sumei de (Se va completa în cifre şi în litere.)......................... lei, reprezentând 110% din valoarea avansului acordat şi nejustificat sau justificat parţial, conform prevederilor art. 20 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, cu modificările şi completările ulterioare.

In cazul în care Fondul de garantare nu va plăti către APDRP suma menţionată la paragraful precedent în termen de 3 zile lucrătoare, APDRP va percepe majorări de întârziere calculate conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Pentru a asigura drepturile Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit în baza Scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului nr.................../data..................., vă solicităm să efectuaţi plata sumei menţionate mai sus în maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii de către dumneavoastră (denumirea fondului) a Cererii de executare a scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului şi a documentelor justificative.

Motivele care stau la baza executării Scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului nr............/data...............sunt:

a).......................;

b)............................

Ataşăm la prezenta Scrisoarea de garanţie pentru restituirea avansului nr........din data........, emisă de Fondul..........., în original, precum şi copiile următoarelor documente justificative:

a) documentul de plată cu care APDRP a virat avansul în contul beneficiarului public;

b) documentele justificative elaborate de APDRP, din care să rezulte neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului privind utilizarea şi justificarea avansului, aşa cum sunt acestea prevăzute în contractul de finanţare, cu modificările şi completările ulterioare;

c)  documentul elaborat de APDRP, prin care se stabileşte valoarea debitului ca urmare a oricăror nereguli conform contractului de finanţare nerambursabilă, şi/sau copie a deciziei privind soluţionarea contestaţiei, întocmit în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Suma finală datorată va fi plătită în contul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit nr..............................., deschis la......................

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

Director general,

.............................................................................


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1262/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1262 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1262/2009
Hotărârea 869 2018
Hotărârea 138 2017
Hotărârea 640 2016
Hotărârea 898 2012
Hotărârea 454 2011
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009
OUG 79 2009
privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu