Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 810 din 16 noiembrie 1998

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 441 din 19 noiembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 25 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Nicolae Noica

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Guvernatorul Bancii Nationale
                       a Romaniei,
                       Mugur Isarescu

                       p. Presedintele Comisiei Nationale
                       a Valorilor Mobiliare,
                       Adela Mariana Ionescu,
                       comisar

    ANEXA 1

                          NORME METODOLOGICE
pentru punerea in aplicare a Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Agentia Nationala pentru Locuinte coordoneaza constituirea si atragerea de surse de finantare in domeniul constructiei de locuinte, inclusiv din resurse bugetare, surse pe care le administreaza si din care acorda credite pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte, inclusiv pentru cele exploatate in regim de inchiriere. Agentia Nationala pentru Locuinte isi constituie si surse proprii de finantare.
    Art. 2
    Fundamentarea alocatiilor bugetare necesare anual se efectueaza de Agentia Nationala pentru Locuinte prin ordonatorul principal de credite - Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. In acest scop, Agentia Nationala pentru Locuinte va realiza, anual, o analiza a cererii de creditare pentru locuinte, in baza unor studii de specialitate realizate in colaborare cu organele administratiei publice locale, analiza care va fi prezentata Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si care va fi insotita de o fundamentare a necesarului de fonduri pe fiecare judet si pe municipiul Bucuresti.
    In fundamentarea cererilor anuale pentru alocatii de la bugetul de stat se vor cuprinde, cu prioritate, sumele necesare acoperirii cererilor de creditare efectuate de tineri si de familii de tineri, in vederea construirii sau cumpararii de locuinte.
    Acordarea alocatiilor bugetare se va face luandu-se in considerare realizarea celorlalte surse de finantare si in limita prevederilor bugetare anuale, aprobate cu aceasta destinatie.
    Alocatiile de la bugetul de stat pentru constituirea resurselor Agentiei Nationale pentru Locuinte, stabilite in conditiile legii, se cuprind in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Pentru obiectivele de investitii in executie, finantate din fondurile special constituite pentru constructii de locuinte, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, si Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, precum si din resursele Agentiei Nationale pentru Locuinte, unitatile de constructii vor asigura depunerea, in mod obligatoriu, in conturi special deschise la institutii bancare agreate de Agentia Nationala pentru Locuinte, a sumelor reprezentand garantii de buna executie. Sumele astfel constituite pot fi utilizate de Agentia Nationala pentru Locuinte in temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 152/1998. Pentru sumele respective Agentia Nationala pentru Locuinte va asigura plata unei dobanzi la nivelul dobanzii la vedere practicate de banca.
    Art. 3
    Creditele pentru consolidarea locuintelor prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, altele decat cele prevazute de legi speciale, pot fi acordate pe baza unor expertizari legale ale locuintelor, in ordinea prioritatii stabilite de Agentia Nationala pentru Locuinte. Creditele prevazute de legi speciale pentru consolidarea locuintelor pot fi acordate in conditiile si conform prioritatilor stabilite prin aceste legi.
    Creditele destinate reabilitarii si extinderii locuintelor pot fi acordate in asociere cu creditele pentru consolidarea acestora.
    Art. 4
    Creditele care se acorda de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, in conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 152/1998, pot acoperi toate cheltuielile necesare.
    Durata de rambursare a creditelor este de maximum 25 de ani.
    Art. 5
    In conventiile speciale incheiate de Agentia Nationala pentru Locuinte cu institutiile bancare agreate se vor stabili pentru acestea atributiile de depozitar al resurselor si cea de derulator al creditelor.
    Art. 6
    Garantia ipotecara asupra imobilului - teren si constructie -, in legatura cu care se acorda creditul, va fi cuprinsa in contractul de credit, incheiat in numele Agentiei Nationale pentru Locuinte intre institutia bancara si beneficiarul creditului.
    Art. 7
    Agentia Nationala pentru Locuinte va incheia conventii cu autoritatile administratiei publice locale pentru sprijinirea programelor de constructie a locuintelor. Pentru terenurile de constructie aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale, pe care se realizeaza locuinte cu finantare prin credite acordate de Agentia Nationala pentru Locuinte, se vor stabili in cadrul conventiilor incheiate facilitati ce se pot acorda beneficiarilor de locuinte in ceea ce priveste accesul la terenuri pentru constructii de locuinte, prin vanzare-cumparare, concesionare sau dare in folosinta pe toata durata existentei constructiei. In aceste conventii se vor face precizari cu privire la posibilitatea si la conditiile de acordare a scutirilor de la plata taxelor pentru teren si de la plata impozitului pe cladire pentru beneficiarii de credite, conform dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 152/1998.
    Art. 8
    Tinerii si familiile de tineri carora li se pot acorda credite in conditii avantajoase se incadreaza in limita de varsta de pana la 35 de ani.
    Cererile de creditare pentru locuinte, efectuate de tineri si de familii de tineri, vor fi rezolvate cu prioritate.
    Art. 9
    Plafoanele maximale de cost, prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, se stabilesc, de regula, anual, de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, in functie de valoarea elementelor componente ale pretului de cost pentru constructiile de locuinte.
    Plafoanele maximale de cost vor fi stabilite in raport cu suprafata construita, stabilindu-se coeficienti de corectie pentru adaptarea acestora in functie de nivelul de dotare si de finisajele solicitate pentru locuinte de catre beneficiarii de credite.
    In cazul in care inflatia depaseste nivelul unei rate anuale de 25%, plafoanele maximale de cost ale locuintelor vor fi reevaluate la 6 luni de la stabilirea lor. La creditele acordate pentru constructii de locuinte se pot efectua suplimentari de credit, la cererea beneficiarilor, ori de cate ori, pe parcursul desfasurarii lucrarilor de constructii, se modifica plafoanele maximale de cost avute in vedere la contractarea creditului initial.

    CAP. 2
    Obligatiuni si emisiunea de obligatiuni

    Art. 10
    In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 152/1998, pentru atragerea de resurse suplimentare, Agentia Nationala pentru Locuinte va putea emite titluri de valoare, sub forma de obligatiuni pe termene medii si lungi.

    Obligatiuni
    Art. 11
    Obligatiunile emise de Agentia Nationala pentru Locuinte sunt valori mobiliare negociabile, emise in forma dematerializata si evidentiate prin inscriere in cont, ale caror caracteristici vor fi stabilite la fiecare emisiune. Valoarea nominala a unei obligatiuni nu va putea fi mai mica de 25.000 lei. Aceste obligatiuni sunt garantate de stat in conditiile prevazute la art. 14 - 16 din Legea nr. 152/1998, cu aprobarea prealabila a Guvernului. La data scadentei, obligatiunile vor fi rascumparate de catre emitent la valoarea nominala.
    Art. 12
    Distribuirea - vanzarea pe piata primara a obligatiunilor emise de Agentia Nationala pentru Locuinte se va efectua prin intermediul institutiilor bancare autorizate, depozitare ale resurselor financiare ale agentiei.
    Obligatiunile pot fi cumparate de la distribuitori de catre banci, societati de valori mobiliare, fonduri de investitii, societati de asigurare-reasigurare, de oricare alte persoane juridice sau persoane fizice interesate, rezidente sau nerezidente in Romania.

    Emisiunea de obligatiuni
    Art. 13
    Consiliul national de coordonare al Agentiei Nationale pentru Locuinte va stabili prin licitatie care sunt institutiile financiar-bancare care actioneaza in calitate de dealeri primari ai agentiei si se va ingriji de elaborarea prospectului de emisiune.
    Prospectul de oferta publica va cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii:
    a) date generale - mentionate pe coperta prospectului de oferta publica:
    - datele de identitate ale Agentiei Nationale pentru Locuinte;
    - tipul, clasa, numarul si principalele caracteristici ale obligatiunilor care fac obiectul ofertei publice;
    - pretul de vanzare al obligatiunilor;
    - pretul de emisiune al valorilor mobiliare - pret de subscriere -, reprezentand pretul net care revine emitentului si comisionul cuvenit dealerilor primari;
    - marimea fondurilor care se sconteaza a fi obtinute de ofertant;
    - modalitatea de efectuare a ofertei publice.
    In cazul organizarii unui grup de vanzare se vor prezenta si date despre:
    - numele managerului;
    - membrii grupului de vanzare;
    - comisioane sau alte venituri primite;
    - perioada de derulare a ofertei publice.
    Se vor specifica, daca emitentul are valori mobiliare listate la bursa de valori, tipul si clasa lor, piata secundara organizata pe care vor fi tranzactionate valorile mobiliare ce fac obiectul ofertei publice. Se vor specifica, de asemenea, principalii factori de risc ai ofertei publice;
    b) informatii despre emitent:
    - perspectivele dezvoltarii activitatii emitentului; obiective prioritare;
    - surse de finantare;
    - nivelul dobanzilor distribuite in ultimii 3 ani sau cel putin pentru un exercitiu financiar, daca emitentul functioneaza de mai putin de 3 ani, precum si termenele de plata a acestora. In primul an de activitate a Agentiei Nationale pentru Locuinte aceste informatii nu vor fi trecute in prospectul de emisiune;
    c) elemente informationale privind oferta publica:
    - caracteristicile de risc si de randament ale obligatiunilor care fac obiectul ofertei publice;
    - marimea fondurilor estimate a fi obtinute ca urmare a ofertei publice;
    - perioada pentru care se anticipeaza a fi asigurate nevoile de lichiditate cu sumele obtinute din oferta publica;
    - in cazul ofertei primare, destinatiile incasarilor obtinute din vanzarea valorilor mobiliare;
    - locurile de subscriere si programul de lucru cu publicul;
    - datele de deschidere si de inchidere a ofertei publice; dreptul de inchidere anticipata a ofertei publice;
    - procedurile folosite in caz de exces de subscriptie sau in caz de cerere insuficienta;
    - numele si domiciliul managerului si ale membrilor sindicatului de intermediere, precum si ale membrilor grupului de vanzare. Se vor evidentia comisioanele si alte venituri obtinute de acestia, modul de stabilire si de repartizare intre acestia a marjei de intermediere. In cazul plasamentului garantat, se va preciza modul de distribuire a riscului intre manageri si membrii sindicatului de intermediere;
    - piata reglementata pe care se vor tranzactiona valorile mobiliare emise;
    - numele si adresele: agentului de transfer si de plata, agentului de executie si mentinere a registrului actionarilor, societatilor de depozitare;
    - in cadrul emisiunii de titluri de credit, prospectul va cuprinde indicatorii financiari de indatorare si gradul de acoperire a dobanzilor din incasari;
    - orice alte fapte semnificative;
    d) alte informatii:
    - originea si natura oricaror creante asupra emitentului sau asupra oricarei subunitati a acestuia, nestinse inca la data intocmirii prospectului de oferta publica, inclusiv prevederile referitoare la indatorarea potentiala ce poate aparea din aceste situatii; efectul estimat al acestora asupra activitatii emitentului, rezultatelor sale financiare sau asupra valorilor sale mobiliare;
    - referiri la orice informatie semnificativa neinclusa in prospect pe motivul confidentialitatii acesteia si a carei publicare ar afecta negativ interesele detinatorilor de valori mobiliare ale emitentului, cu conditia ca in prospect sa fie facuta o declaratie in care sa se specifice faptul ca respectivul emitent a obtinut permisiunea din partea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare de a nu include in prospect respectiva informatie;
    - se va mentiona daca emitentul a fost vreodata declarat in incapacitate de plata, daca a facut obiectul unei proceduri judiciare privind recuperarea unei creante restante sau daca a facut obiectul unei proceduri de declarare a starii de faliment si care au fost urmarile acestora: litigii, procese in curs;
      informatii privind modalitatile de obtinere a unor copii de pe prospectul de oferta publica si cerinta de confirmare a consultarii acestuia inaintea oricarei cumparari de valori mobiliare oferite prin intermediul lui.
    La sfarsitul prospectului se va introduce urmatorul text: "In caz de constatare a unor iregularitati, oferta publica poate fi anulata in termen de 90 de zile de la data primirii la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a raportului privind rezultatele acesteia".SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 810/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 810 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu