E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 784 din  7 septembrie 2000    * Republicata

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 160 din 13 martie 2003


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Hotararea Guvernului nr. 1.248/2002, dandu-se textelor o noua numerotare. Hotararea Guvernului nr. 784/2000 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 466 din 25 septembrie 2000, si a fost modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 1.248/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 840 din 21 noiembrie 2002.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul pentru acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
pentru acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Autoritate
    Art. 1
    Prezentul regulament este emis in conformitate cu prevederile art. 5 lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobata cu modificari prin Legea nr. 791/2001, precum si ale art. 58 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 463/2001.

    Domeniul de aplicare
    Art. 2
    Prezentul regulament se aplica persoanelor juridice care solicita acordarea unei autorizatii pentru initierea infiintarii, functionarea si modificarea unor capacitati de productie, transport, inmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare si distributie a gazelor naturale sau a unei licente pentru a desfasura activitati comerciale de furnizare, transport, inmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare si distributie in sectorul gazelor naturale.

    Competente
    Art. 3
    ANRGN emite, acorda, suspenda sau retrage autorizatii si licente pentru obiectivele din sectorul gazelor naturale, respectiv pentru activitatile de productie, transport, inmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare, distributie si furnizare a gazelor naturale.

    Definitii si abrevieri
    Art. 4
    Definirea unor termeni si lista cuprinzand abrevierile sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2.

    CAP. 2
    Tipuri de autorizatii si licente

    Art. 5
    Autorizatiile pot fi:
    a) autorizatii de infiintare;
    b) autorizatii de functionare;
    c) autorizatii de modificare.
    Art. 6
    Autorizatiile de infiintare sunt destinate realizarii de capacitati de productie, transport, inmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare si distributie a gazelor naturale.
    Art. 7
    Autorizatiile de functionare au ca obiect:
    a) obiectivele/sistemele de productie a gazelor naturale;
    b) obiectivele/sistemele de transport al gazelor naturale;
    c) obiectivele/sistemele de inmagazinare/stocare a gazelor naturale;
    d) obiectivele/sistemele de dispecerizare a gazelor naturale;
    e) obiectivele/sistemele de distributie a gazelor naturale.
    Art. 8
    Autorizatiile de modificare au ca obiect:
    a) obiectivele/sistemele de productie a gazelor naturale;
    b) obiectivele/sistemele de transport al gazelor naturale;
    c) obiectivele/sistemele de inmagazinare/stocare a gazelor naturale;
    d) obiectivele/sistemele de dispecerizare a gazelor naturale;
    e) obiectivele/sistemele de distributie a gazelor naturale.
    Art. 9
    Licentele pot fi:
    a) licenta de furnizare a gazelor naturale;
    b) licenta de transport al gazelor naturale;
    c) licenta de inmagazinare/stocare a gazelor naturale;
    d) licenta de dispecerizare a gazelor naturale;
    e) licenta de distributie a gazelor naturale;
    f) licenta de tranzit al gazelor naturale.

    CAP. 3
    Regimul autorizatiilor si al licentelor in sectorul gazelor naturale

    SECTIUNEA 1
    Procedurile, termenele si conditiile de acordare a autorizatiilor si licentelor

    Art. 10
    Autorizatiile/licentele se acorda persoanelor juridice care desfasoara activitati in sectorul gazelor naturale.
    Art. 11
    (1) Pentru obtinerea unei autorizatii/licente solicitantii se vor adresa autoritatii competente, la sediul acesteia, cu cereri tipizate scrise, insotite de documentele justificative prevazute la art. 13 si 14 sau, dupa caz, la art. 13 si 15.
    (2) Solicitantul trebuie sa fie persoana juridica cu sediul in Romania. Solicitantul, persoana juridica straina, care nu detine un sediu stabil in Romania, poate sa stabileasca si sa mentina, in conditiile legii, un sediu secundar pe intreaga durata a autorizarii si/sau a licentierii.
    (3) Nu pot primi autorizatie/licenta solicitantii aflati in procedura reorganizarii judiciare sau a falimentului si nici solicitantii carora le-a fost retrasa sau anulata o autorizatie/licenta intr-o perioada de 5 ani anteriori inregistrarii cererii, in acelasi domeniu.
    (4) Cererea intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 3 va fi inscrisa intr-un registru cu regim special la Departamentul autorizari, licentieri, reglementari si atestari tehnice din cadrul ANRGN.
    Art. 12
    (1) ANRGN, prin Departamentul autorizari, licentieri, reglementari si atestari tehnice, analizeaza daca documentatia depusa de solicitant corespunde prevederilor prezentului regulament si ii comunica acestuia daca exista documente necorespunzatoare, in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii documentatiei de catre acesta. In acest caz solicitantul va completa documentatia conform observatiilor facute, in termen de maximum 15 zile de la primirea comunicarii.
    (2) In functie de tipul autorizatiei/licentei solicitate, responsabilul din partea ANRGN poate verifica la fata locului realitatea datelor inscrise in documentatie. Rezultatul verificarilor faptice de la fata locului se inscrie intr-un proces-verbal care este semnat de acesta si de solicitantul autorizatiei/licentei. In situatia in care se constata ca datele inscrise in documentatie nu corespund realitatii, acestea se vor mentiona distinct in procesul-verbal si pot constitui motivatie pentru neacordarea/suspendarea autorizatiei/licentei.

    SECTIUNEA 2
    Documente solicitate pentru toate tipurile de autorizatii si licente

    Art. 13
    La solicitarea acordarii autorizatiei/licentei se vor prezenta urmatoarele documente:
    a) actul constitutiv al societatii comerciale, in care sa fie precizata activitatea pentru care se solicita autorizatia/licenta, in copie legalizata;
    b) certificatul de inregistrare atribuit societatii comerciale, in copie legalizata;
    c) informatii privind situatia financiara, conform modelului prevazut in anexa nr. 4, certificata de directia finantelor publice;
    d) curriculum vitae pentru echipa manageriala a societatii comerciale, care sa ateste capabilitatea manageriala a acesteia;
    e) organigrama, din care sa rezulte inclusiv existenta unei structuri de asigurare a mentenantei preventive, astfel incat sa faca posibila utilizarea eficienta a obiectivelor/sistemelor de productie, transport, dispecerizare, tranzit, inmagazinare/stocare sau distributie a gazelor naturale; de asemenea, structura si necesarul de personal, care sa ateste capabilitatea solicitantului in domeniu;
    f) documente privind capabilitatea tehnica in domeniu, conform modelului prevazut in anexa nr. 5;
    g) declaratia scrisa, pe propria raspundere, a reprezentantului legal al societatii comerciale privind valoarea actualizata a investitiei si/sau a obiectivelor pentru care se solicita autorizarea, respectiv capacitatea si/sau cantitatea de gaze naturale pentru care se solicita licenta, in vederea calcularii tarifelor aferente.

    SECTIUNEA 3
    Documente specifice tipului de autorizatie/licenta

    Art. 14
    Documentele prevazute la art. 13 vor fi insotite, in functie de tipul autorizatiei, de urmatoarele acte:
    A. Pentru autorizatia de infiintare:
    a) date si elemente de identificare privind amplasarea obiectivului din sectorul gazelor naturale;
    b) caracteristici tehnice ale obiectivului, conform proiectului tehnico-economic avizat de operatorul licentiat;
    c) studiul de fezabilitate, intocmit de un proiectant autorizat conform legislatiei in vigoare si/sau conform standardelor internationale;
    d) autorizatia de construire, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;
    e) avizul tehnic care sa contina cerintele tehnice de racordare, dupa caz, la conductele colectoare aferente sistemelor de productie, la SNT si/sau la retelele de distributie a gazelor naturale, eliberat de producator, de operatorul de sistem de transport sau de distributie a gazelor naturale;
    f) contractul de concesiune a serviciului de distributie si/sau a bunurilor aferente, in copie, avizat de ANRGN.
    B. Pentru autorizatia de functionare:
    a) autorizatia de infiintare sau procesul-verbal de punere in functiune, pentru obiectivele existente la data intrarii in vigoare a prezentului regulament;
    b) autorizatia de mediu, conform prevederilor legale in vigoare;
    c) documentele de constituire a comisiilor de receptie;
    d) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, semnat de comisia de receptie, constituita conform legislatiei in vigoare;
    e) documente care sa ateste autorizarea personalului de catre ISCIR si de catre B.R.M.L.;
    f) lista personalului autorizat de catre ANRGN, care participa la receptia lucrarii;
    g) fisa cuprinzand structura de personal pe specialitati, care atesta calificarea acestuia;
    h) autorizarea metrologica a laboratoarelor AMC/PRAM, conform Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii si/sau contracte de prestari de servicii perfectate cu societati care au asemenea laboratoare.
    C. Pentru autorizatia de modificare:
    a) date si elemente de identificare privind amplasarea obiectivului din sectorul de gaze supus modificarii;
    b) caracteristici tehnice ale obiectivului modificat, conform proiectului tehnico-economic;
    c) studiul de fezabilitate, intocmit de un proiectant autorizat conform legislatiei in vigoare si/sau conform standardelor internationale;
    d) avizul tehnic care sa contina cerintele tehnice de racordare, dupa caz, la conductele colectoare aferente sistemelor de productie, la SNT si/sau la retelele de distributie a gazelor naturale, eliberat de producator, de operatorul de sistem de transport, respectiv de operatorul de sistem de distributie a gazelor naturale, dupa caz;
    e) autorizatia de construire, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 15
    Documentele prevazute la art. 13 vor fi insotite, in functie de tipul licentei, de urmatoarele acte:
    A. Pentru licenta de furnizare a gazelor naturale:
    a) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitatii, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, si, dupa caz, a sistemului de management de mediu, conform prevederilor familiei de standarde ISO 14000, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a acestora in cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare in termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevazute mai sus vor prezenta certificatele emise de catre organismele de certificare;
    b) regulamentul de organizare si functionare a agentului economic, care sa ateste existenta unui sistem de comunicare cu clientii, precum si a unui sistem de colectare a reclamatiilor consumatorilor si de rezolvare a acestora;
    c) lista cuprinzand sediile secundare.
    B. Pentru licenta de transport al gazelor naturale:
    a) fisa cuprinzand structura personalului pe specialitati, care atesta calificarea acestuia;
    b) autorizatia de functionare pentru instalatiile exploatate;
    c) lista cuprinzand sediile secundare;
    d) listele cuprinzand instalatiile de transport - conducte, SRM, S.C., SCV, PM - aferente fiecarui sediu secundar;
    e) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitatii, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, si a sistemului de management de mediu, conform prevederilor familiei de standarde ISO 14000, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a acestora in cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare in termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevazute mai sus vor prezenta certificatele emise de catre organismele de certificare;
    f) regulamentul de organizare si functionare a agentului economic;
    g) acordul de concesiune, incheiat cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, pentru concesionarea sistemului national de transport al gazelor naturale, conform Legii petrolului nr. 134/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.
    C. Pentru licenta de inmagazinare/stocare a gazelor naturale:
    a) autorizatia de functionare pentru capacitatile de inmagazinare/stocare a gazelor naturale;
    b) autorizatia de mediu conform prevederilor legale in vigoare;
    c) fisa cuprinzand structura personalului pe specialitati, care atesta calificarea acestuia;
    d) lista cuprinzand sediile secundare;
    e) listele cuprinzand capacitatile de inmagazinare/stocare a gazelor naturale, aferente fiecarui sediu secundar;
    f) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitatii, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, si a sistemului de management de mediu, conform prevederilor familiei de standarde ISO 14000, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a acestora in cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare in termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevazute mai sus vor prezenta certificatele emise de catre organismele de certificare;
    g) regulamentul de organizare si functionare a agentului economic;
    h) acordul de concesiune, incheiat cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, pentru convertirea zacamantului comercial depletat si/sau a cavernelor saline in depozite de inmagazinare subterana a gazelor naturale, conform Legii nr. 134/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 219/1998.
    D. Pentru licenta de dispecerizare a gazelor naturale:
    a) fisa cuprinzand structura personalului pe specialitati, care atesta calificarea acestuia;
    b) lista cuprinzand sediile secundare;
    c) listele cuprinzand sistemele de dispecerizare aferente sediului central si fiecarui sediu secundar;
    d) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitatii, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a sistemului de calitate in cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare in termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevazute mai sus vor prezenta certificatele emise de catre organismele de certificare;
    e) regulamentul de organizare si functionare a agentului economic.
    E. Pentru licenta de distributie a gazelor naturale:
    a) fisa cuprinzand structura personalului pe specialitati, care atesta calificarea acestuia;
    b) contractul de concesiune a serviciului de distributie si/sau a bunurilor aferente, in copie, avizat de ANRGN;
    c) lista cuprinzand sediile secundare;
    d) listele cuprinzand obiectivele aferente sistemului de distributie corespunzatoare fiecarei localitati - conducte si instalatii tehnologice -, cu mentionarea principalelor caracteristici tehnice;
    e) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitatii, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, si a sistemului de management de mediu, conform prevederilor familiei de standarde ISO 14000, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a acestora in cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare in termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevazute mai sus vor prezenta certificatele emise de catre organismele de certificare;
    f) regulamentul de organizare si functionare a agentului economic, care sa ateste existenta unui sistem de colectare a reclamatiilor consumatorilor de gaze naturale si de rezolvare a acestora, precum si a unui sistem de comunicare cu clientii, prin care acestia sa fie informati despre modificarile de acte normative in domeniu.
    F. Pentru licenta de tranzit al gazelor naturale:
    a) fisa cuprinzand structura personalului pe specialitati, care atesta calificarea acestuia;
    b) autorizatia de functionare pentru instalatiile exploatate;
    c) conventia/conventiile interguvernamentale si contractele-cadru incheiate intre entitatile corespondente din statele implicate;
    d) lista cuprinzand sediile secundare;
    e) listele cuprinzand instalatiile de tranzit - conducte, SRM, S.C., SCV, PM - aferente fiecarui sediu secundar;
    f) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitatii, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, si a sistemului de management de mediu, conform prevederilor familiei de standarde ISO 14000, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a acestora in cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare in termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevazute mai sus vor prezenta certificatele emise de catre organismele de certificare;
    g) regulamentul de organizare si functionare a agentului economic.
    Art. 16
    Licentele de furnizare se pot acorda producatorilor si distribuitorilor de gaze naturale si/sau altor persoane juridice care prezinta garantii financiare emise de banca solicitantului, in vederea desfasurarii activitatii de furnizare pentru care solicita licenta.

    SECTIUNEA 4
    Termene de valabilitate a autorizatiilor/licentelor

    Art. 17
    (1) Dupa verificarea documentatiei depuse de solicitant, ANRGN, prin Departamentul autorizari, licentieri, reglementari si atestari tehnice, intocmeste un raport prin care propune motivat acordarea/refuzul de acordare a autorizatiei/licentei. In raport se va preciza durata maxima de valabilitate propusa pentru autorizatie/licenta, dupa cum urmeaza:
    a) autorizatiile prevazute la art. 6 si 8 sunt valabile pe durata executarii lucrarilor aferente, cuprinse in studiul de fezabilitate;
    b) autorizatiile prevazute la art. 7 sunt valabile pentru o perioada de maximum 30 de ani;
    c) licentele prevazute la art. 9 lit. a) si c) sunt valabile pentru o perioada de maximum 30 de ani;
    d) licentele prevazute la art. 9 lit. b), d) si e) sunt valabile pentru o perioada de maximum 15 ani;
    e) licentele prevazute la art. 9 lit. f) sunt valabile pe durata acordului incheiat intre parti, cu precizarea ca se modifica corespunzator la eventualele amendari ale acordului de tranzit.
    (2) Raportul este prezentat spre analiza Comitetului de reglementare al ANRGN, in vederea emiterii deciziei de acordare/respingere. Sedinta Comitetului de reglementare este publica. Discutiile din cadrul sedintei vor fi inregistrate, iar inregistrarea pe suport electronic se va pastra o durata de minimum 5 ani.

    SECTIUNEA 5
    Acordarea autorizatiei/licentei

    Art. 18
    (1) ANRGN decide asupra acordarii autorizatiei/licentei in termen de pana la 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete de catre solicitant.
    (2) Acordarea sau refuzul de acordare a autorizatiei/licentei se face prin decizie a presedintelui ANRGN.
    (3) In termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii de catre ANRGN a instiintarii privind acordarea autorizatiei/licentei si a facturii emise, solicitantul va face dovada platii tarifului aferent.
    (4) Neprezentarea in termenul prevazut la alin. (3) a dovezii de achitare a tarifului atrage refuzul eliberarii deciziei de catre ANRGN.
    Art. 19
    Acordarea sau refuzul de acordare a autorizatiei/licentei se motiveaza in baza urmatoarelor criterii obligatorii:
    a) caracterul complet al documentatiei prezentate;
    b) existenta unui cadru tehnico-organizatoric care sa permita indeplinirea conditiilor prevazute in autorizatii si in licente;
    c) asigurarea resurselor financiare;
    d) asigurarea cu personal calificat si competent;
    e) calitatea serviciilor asigurate clientilor;
    f) calitatea manageriala - experienta profesionala si de conducere;
    g) asigurarea sanatatii si securitatii personalului;
    h) protectia mediului;
    i) eficienta energetica a capacitatilor pentru activitatile cu caracter de monopol supuse autorizarii.
    Art. 20
    Autorizatiile/licentele vor contine, dupa caz, urmatoarele prevederi principale:
    a) drepturile conferite de autorizatie/licenta;
    b) conditionari, limitari si restrictii privind continuitatea si nivelurile de functionare a obiectivelor autorizate;
    c) interdictii si sarcini privind securitatea persoanelor, protectia proprietatii si a mediului inconjurator, afectarea unor activitati de interes public;
    d) continutul servitutii, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 60/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 463/2001;
    e) datele tehnice privind obiectivul autorizat;
    f) asigurarea egalitatii de tratament a clientilor si evitarea oricaror discriminari;
    g) prezervarea unui mediu concurential normal in domeniu prin evitarea dezechilibrelor pe piata si a practicilor anticoncurentiale;
    h) obligativitatea pentru titularii de licente prevazute la art. 9 lit. b), c) si e) de a asigura accesul tuturor producatorilor si consumatorilor la sistemul de transport, de inmagazinare/stocare si de distributie;
    i) obligativitatea pentru titularii de licente prevazute la art. 9 lit. b) si c) de a asigura, dupa caz, stocurile de siguranta de combustibil, lubrifianti, piese de schimb, materiale necesare pentru functionarea capacitatilor de productie, transport si inmagazinare/stocare pentru o perioada de minimum 90 de zile sau, prin contracte, necesarul de combustibil, gaze naturale, lubrifianti, piese de schimb, materiale, care sa permita indeplinirea obligatiilor de furnizare a gazelor naturale;
    j) obligativitatea pentru titularii de licente prevazute la art. 9 lit. a) si e) de a respecta standardele de performanta referitoare la calitatea serviciului de furnizare a gazelor naturale catre consumatori si de a prezenta rapoarte anuale privind indeplinirea cerintelor specificate in standardele de performanta;
    k) obligativitatea pentru titularii de licente de a prezenta periodic, semestrial sau, dupa caz, anual, rapoarte tehnice si financiare privind activitatea acestora; pentru rapoartele financiare este obligatorie separarea evidentei contabile intre activitatile licentiate si cele nelicentiate;
    l) obligativitatea pentru titularii de autorizatii/licente de a furniza informatii catre autoritatea competenta, referitoare la tipul de date, periodicitatea, formatul de transmitere a datelor si altele asemenea.
    Art. 21
    (1) Autorizatiile si licentele se inregistreaza intr-un registru in care inscrierea se face in ordinea emiterii lor.
    (2) Numarul autorizatiei/licentei este numarul de ordine din acest registru.
    (3) Registrul este unic si poate fi consultat de cei interesati la sediul ANRGN, cu acordul acesteia, conform unui program care va fi afisat.
    (4) Modelele de autorizatie/licenta sunt prezentate in anexele nr. 6 si 7.
    Art. 22
    Autorizatia/licenta se elibereaza in doua exemplare, dintre care un exemplar este transmis de autoritatea competenta titularului, iar un exemplar se ataseaza la dosarul-anexa la registru.
    Art. 23
    (1) Deciziile presedintelui ANRGN de acordare a autorizatiilor/licentelor vor fi publicate pe cheltuiala titularului de autorizatie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, iar deciziile de respingere a acestora vor fi comunicate solicitantilor in termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii.
    (2) Deciziile presedintelui ANRGN privind acordarea/refuzul acordarii autorizatiei/licentei pot fi atacate la instanta de contencios administrativ, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 41/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 791/2001.

    CAP. 4
    Procedura de modificare a autorizatiilor si licentelor

    Art. 24
    (1) La cererea titularilor sau din proprie initiativa ANRGN poate decide, in conformitate cu prevederile legale, modificarea autorizatiilor/licentelor eliberate initial, in urmatoarele situatii:
    a) in cazul in care survin unele schimbari ale circumstantelor de la data eliberarii autorizatiilor/licentelor sau a unor evenimente care conduc la imposibilitatea desfasurarii activitatilor de productie, transport, tranzit, inmagazinare/stocare, distributie sau furnizare de gaze naturale ori a pietei gazelor naturale;
    b) in cazul unor modificari ale statutului titularului de autorizatie/licenta - prin divizare, fuziune, transformare, schimbarea obiectului de activitate, a denumirii, a sediului, modificarea capitalului social - sau al unor modificari ale patrimoniului, precum si in alte cazuri de afectare a conditiilor in care autorizatia sau licenta a fost eliberata.
    (2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) modificarea autorizatiilor/licentelor se va face din initiativa ANRGN, cu respectarea egalitatii de tratament a titularilor si in raport cu natura situatiei care a determinat modificarea. ANRGN va comunica in scris titularilor de autorizatie/licenta modificarile survenite. In aceste cazuri ANRGN va elibera titularilor autorizatii sau licente cu un continut modificat.
    (3) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) titularul autorizatiei/licentei va notifica ANRGN, in termen de 30 de zile de la aparitia situatiei nou-create, solicitarea de modificare. Dupa primirea notificarii ANRGN va examina situatia nou-creata si va dispune, daca solicitarea este intemeiata, dupa caz:
    a) modificarea corespunzatoare a autorizatiilor/licentelor, eliberand autorizatii sau licente cu un continut modificat;
    b) emiterea unor amendamente la conditiile asociate autorizatiei/licentei existente.
    (4) In cazul in care, pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. b), nu se poate proceda in conformitate cu prevederile alin. (3), titularul de autorizatie va solicita ANRGN aprobarea transferului autorizatiei catre alta persoana juridica. In acest caz persoana juridica catre care se face transferul trebuie sa faca dovada, in prealabil, ca indeplineste conditiile de autorizare prevazute la art. 13.

    CAP. 5
    Procedura de suspendare si de retragere a autorizatiilor si licentelor

    Art. 25
    (1) In cazul in care titularul autorizatiei/licentei nu isi indeplineste obligatiile legale din motive neimputabile acestuia, precum si in cazul nerespectarii conditionarilor, limitarilor, restrictiilor, interdictiilor sau a sarcinilor stabilite prin autorizatie/licenta, constatate de ANRGN din oficiu ori sesizate de catre terti sau prin notificarea de catre titular, ANRGN va proceda dupa cum urmeaza:
    a) daca situatia creata se poate remedia, acorda un termen de conformare de maximum 6 luni, sub sanctiunea suspendarii autorizatiei/licentei;
    b) daca situatia creata nu se poate remedia, retrage autorizatia/licenta.
    (2) Pentru neindeplinirea sau, dupa caz, indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor care rezulta din autorizatie/licenta, imputabile titularului, ANRGN va dispune:
    a) daca situatia creata se poate remedia, suspendarea autorizatiei/licentei pe o perioada de 60 de zile calendaristice in vederea remedierii situatiei create si conformarii cu autorizatia/licenta; in acest sens titularul autorizatiei/licentei are obligatia de a depune la ANRGN, in termen de maximum 30 de zile calendaristice, documentele care sa ateste remedierea situatiilor care au condus la suspendarea autorizatiei/licentei;
    b) daca situatia creata nu se poate remedia, retragerea autorizatiei/licentei.
    (3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2) persoanele prejudiciate il pot actiona pe titular in justitie pentru repararea pagubei cauzate.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), ANRGN poate dispune continuarea activitatii in regim controlat, daca activitatea afecteaza interesele consumatorilor de gaze naturale.
    Art. 26
    Prin decizie ANRGN va suspenda titularului autorizatia/licenta in caz de incepere a procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului; titularul este obligat sa notifice ANRGN situatia aparuta, in termen de 15 zile calendaristice de la data declansarii acestei proceduri.
    Art. 27
    ANRGN va retrage titularului autorizatia/licenta in urmatoarele situatii:
    a) incapacitate de plata;
    b) faliment;
    c) in conditiile prevazute la art. 24 alin. (1) lit. b), daca acestea sunt de natura sa conduca la imposibilitatea indeplinirii de catre titularul autorizatiei/licentei a obligatiilor asumate.

    CAP. 6
    Sanctiuni

    Art. 28
    Pentru orice incalcare de catre titularul autorizatiei/licentei a termenilor sau a conditiilor prevazute in acestea autoritatea competenta va aplica titularului sanctiuni contraventionale, potrivit dispozitiilor art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 791/2001, si ale art. 87 din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 463/2001.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 29
    (1) Autoritatea competenta va pune la dispozitie celor interesati orice document sau date obtinute din analiza unei cereri, din verificarile efectuate pe parcurs sau din luarea unei masuri de punere in aplicare, in conformitate cu instructiunile privind regimul eliberarii documentelor, emise de ANRGN.
    (2) Instructiunile prevazute la alin. (1) vor fi elaborate de ANRGN in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, fiind aprobate prin decizie a presedintelui acesteia.
    (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) informatiile confidentiale sau de afaceri, stabilite de comun acord cu ANRGN, a caror difuzare poate cauza daune economice, informatiile cu regim special si informatiile care constituie secret de stat.
    Art. 30
    Lista cuprinzand tarifele pentru acordarea de autorizatii si licente este prevazuta in anexa nr. 8.
    Art. 31
    Agentii economici din sectorul gazelor naturale sunt obligati sa solicite acordarea autorizatiilor/licentelor in conditiile art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 791/2001, pana la aceasta data beneficiind de autorizatie/licenta provizorie.
    Art. 32
    Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1

                                DEFINITII

    1. acces la sistemul de transport si/sau de distributie - dreptul unui producator, furnizor si/sau consumator eligibil de a utiliza sistemul, achitand tarifele si indeplinind obligatiile de utilizare a acestuia;
    2. asigurare - resursele financiare prezervate de titularul de autorizatie/licenta, care sa ii permita acestuia fie inlocuirea oricaror elemente de active deteriorate sau distruse din cauza unor avarii, accidente sau a altor evenimente fortuite, fie plata unor penalizari, despagubiri catre terti, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    3. Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) - institutie publica autonoma, cu personalitate juridica, care creeaza, aplica si urmareste sistemul de reglementari obligatorii la nivel national, necesar pentru functionarea sectorului gazelor naturale in conditii de eficienta, siguranta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor si a mediului;
    4. autorizatie - permisiune acordata unei persoane juridice, romana sau straina, pentru a construi, a pune in functiune si/sau a opera ori a modifica o instalatie de productie, transport, tranzit, inmagazinare/stocare, dispecerizare si distributie a gazelor naturale:
    a) autorizatie de infiintare - actul tehnic si juridic emis de ANRGN, prin care se acorda permisiunea unei persoane juridice, romana sau straina, pentru a infiinta capacitati de productie, transport, inmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare si distributie a gazelor naturale;
    b) autorizatie de functionare - actul tehnic si juridic emis de ANRGN, care atesta functionarea obiectivelor din sectorul gazelor naturale, existente in functiune la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, precum si punerea in functiune a obiectivelor noi;
    c) autorizatie de modificare - actul tehnic si juridic emis de ANRGN, prin care se acorda permisiunea unei persoane juridice pentru modernizarea, retehnologizarea, extinderea si reabilitarea unui obiectiv de productie, transport, tranzit, inmagazinare/stocare, distributie, furnizare si utilizare a gazelor naturale, precum si pentru reparatia capitala a acestuia, in urma careia se modifica caracteristicile tehnice care au facut obiectul autorizatiei;
    5. bonitate financiara - masura a increderii, de natura financiara, pe care o prezinta o persoana juridica in momentul solicitarii unei autorizatii/licente;
    6. capacitate - posibilitatea unui obiectiv din sectorul gazelor naturale de a produce, de a transfera, de a transporta, de a inmagazina/stoca, de a distribui si/sau de a transforma gaze naturale;
    7. caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de natura tehnica, specifice unui obiectiv din sectorul gazelor naturale;
    8. cod - colectie de reglementari cu caracter tehnic si comercial, emise de autoritatea competenta, prin care se stabilesc reguli si proceduri obligatorii pentru agentii economici din sectorul gazelor naturale;
    9. consumator captiv - persoana fizica sau juridica, romana ori straina, care este obligata, datorita configuratiei sistemului de distributie, sa contracteze gaze naturale cu un anumit producator sau distribuitor, titular al licentei de furnizare:
    a) consumator rezidential - consumatorul care utilizeaza gazele naturale in scopul incalzirii spatiilor proprii, producerii apei calde, pentru gatit si pentru care furnizarea se face fara limita de consum, pana la nivelul debitului maxim instalat; in particular, termenul uz rezidential face referire la consumul casnic in gospodarii individuale, apartamente de bloc, obiective sociale, culturale, de ocrotire a sanatatii, institutii si altele asemenea;
    - consumator rezidential individual - consumul casnic in gospodarii individuale, apartamente de bloc sau cu un consum de gaze naturale de maximum 10.000 mc/an;
    - consumator rezidential colectiv - consumul casnic in gospodarii sau apartamente de bloc, cu contorizari comune si un consum de gaze naturale mai mare de 10.000 mc/an;
    - alti consumatori rezidentiali - institutii publice, unitati de invatamant, spitale, crese, gradinite, servicii sociale, precum si altele asemenea;
    b) consumator industrial - consumatorul care utilizeaza gazele naturale ca materie prima in industria chimica sau pentru procese tehnologice in industrie, sectorul extractiv, sectorul materialelor de constructii si altele asemenea, exclusiv producerea de energie electrica, clasificati astfel:
    - consumator industrial mic - cu un consum de gaze naturale de maximum 100.000 mc/an;
    - consumator industrial mare - cu un consum de gaze naturale de minimum 100.000 mc/an;
    - consumator din industria chimica - care utilizeaza gazele naturale ca materie prima in industria chimica de sinteza;
    - consumator din sectorul producerii de energie electrica - consumatorul care utilizeaza gazele naturale in scopul producerii de energie electrica pentru utilitati publice;
    c) consumator comercial - consumatorul care utilizeaza gaze naturale in sectorul comercial, restaurante, hoteluri, centre de afaceri sau in agricultura, sere si utilizari similare, pentru care furnizarea se face fara limita de consum, pana la nivelul debitului maxim instalat;
    d) consumator din sectorul distributiei districtuale a agentului termic - consumatorul care utilizeaza gaze naturale pentru producerea de energie termica, in scopul distributiei publice; furnizarea se realizeaza in limita cantitatilor de gaze naturale contractate si in conformitate cu graficul de furnizare prevazut in contractul de furnizare;
    10. consumator eligibil - persoana fizica sau juridica, romana ori straina, care are deplina libertate de a cumpara gaze naturale de la orice producator si/sau furnizor, avand acces la retelele de transport si/sau de distributie;
    11. dispecerizare - corelarea si echilibrarea permanenta si operativa, la nivelul retelelor si al sistemelor, a resurselor - productie, import si altele asemenea - cu consumurile rezultate din obligatiile de livrare, inclusiv luarea masurilor de limitare a efectelor situatiilor exceptionale - temperaturi foarte scazute, calamitati naturale, avarii majore - prin folosirea de mijloace specifice;
    12. distribuitor de gaze naturale - persoana juridica, romana sau straina, autorizata si/sau licentiata, care are ca specific activitatea de distributie a gazelor naturale, precum si comercializarea acestora catre consumatorii captivi intr-o zona delimitata;
    13. furnizor de gaze naturale - persoana juridica, romana sau straina, titulara a licentei de furnizare a gazelor naturale;
    14. gaze naturale - gazele libere din zacamintele de gaz metan, gazele dizolvate in titei, cele din capul de gaze asociat zacamintelor de titei, precum si gazele rezultate din extractia sau separarea hidrocarburilor lichide;
    15. inmagazinare subterana - proces ciclic de depozitare care consta in introducerea/injectia si extragerea/extractia unor cantitati de gaze naturale si/sau lichide in/din spatii etanse - medii poroase, acvifere, cavitati si altele asemenea - la diferite presiuni si temperaturi;
    16. licenta - act tehnic si juridic emis de ANRGN, prin care se acorda permisiunea unei persoane juridice, romana sau straina, pentru desfasurarea de activitati comerciale si/sau prestari de servicii in legatura cu una sau mai multe functiuni de transport, tranzit, inmagazinare, dispecerizare, distributie si furnizare a gazelor naturale;
    17. mentenanta - ansamblu de activitati destinate mentinerii sau readucerii unei dotari intr-o stare necesara indeplinirii unei functii incredintate, in conditii de siguranta in functionare;
    18. mentenanta preventiva - ansamblu de activitati avand ca obiectiv reducerea probabilitatii de defectare a unui echipament sau de degradare a unui serviciu;
    19. obiectiv din sectorul gazelor naturale - instalatiile, constructiile si echipamentele aferente, care sunt proiectate sa produca, sa transporte, sa tranziteze, sa inmagazineze/stocheze, sa dispecerizeze si sa distribuie gaze naturale;
    20. sectorul gazelor naturale - ansamblul agentilor economici, activitatilor si instalatiilor aferente privind productia, transportul, tranzitul, inmagazinarea, dispecerizarea, distributia, furnizarea si utilizarea gazelor naturale;
    21. operator de sistem - persoana juridica autorizata si/sau licentiata sa opereze capacitatea sistemului de transport, de distributie, de dispecerizare, de inmagazinare/stocare, de alimentare si de productie a gazelor naturale, in scopul mentinerii sigurantei parametrilor functionali ai sistemului;
    22. sistemul de alimentare cu gaze naturale - ansamblul compus din conducte, instalatii de reglare-masurare, aparate si accesorii, situat intre statiile de predare si cosurile prin care se evacueaza gazele de ardere, destinat sa asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor dintr-o localitate;
    23. sistemul de dispecerizare - ansamblul instalatiilor, constructiilor si echipamentelor aferente dispecerizarii gazelor naturale;
    24. sistemul de distributie - ansamblul compus din conducte, instalatii de reglare-masurare, aparate si accesorii, situat intre statiile de predare si robinetele de bransament ale consumatorilor racordati la reteaua de presiune joasa, respectiv pana la iesirea din statiile/posturile de reglare de la consumatorul racordat la reteaua de presiune redusa;
    25. sistemul de inmagazinare/stocare a gazelor naturale - totalitatea instalatiilor tehnologice de suprafata si/sau subterane, precum si depozitul propriu-zis, prin intermediul carora se pot inmagazina/stoca ciclic si, respectiv, extrage cantitati determinate de gaze naturale;
    26. sistemul de productie a gazelor naturale - ansamblul instalatiilor tehnologice, conducte, separatoare, panouri tehnologice de masura a gazelor naturale, instalatii de conditionare a gazelor naturale, statii de comprimare, conducte de racord la SNT si altele asemenea, care asigura productia gazelor naturale de la capul de eruptie pana la panoul de masurare comerciala, in conditii de calitate, conform standardelor in vigoare;
    27. sistemul national de transport - sistemul de transport al gazelor naturale in regim de inalta presiune, compus din ansamblul de conducte magistrale, precum si din toate instalatiile, echipamentele si dotarile aferente, care asigura preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import si transportul acestora in vederea livrarii in sistemele de distributie si/sau la consumatorii directi si/sau inmagazinarii/stocarii acestora;
    28. standarde de performanta - normele tehnice si comerciale, economice si operationale, cu caracter obligatoriu, referitoare la parametrii de calitate a serviciilor de transport, tranzit, inmagazinare/stocare, dispecerizare, distributie si furnizare a gazelor naturale;
    29. stocare - procesul ciclic de depozitare, care consta in introducerea/injectia si extragerea/extractia unor cantitati de gaze naturale si/sau lichide in/din spatii etanse - rezervoare, recipiente si altele asemenea - la diferite presiuni si temperaturi;
    30. suspendarea autorizatiei/licentei - decizie a ANRGN prin care se retrag titularului de autorizatie/licenta permisiunile dobandite prin aceasta, pentru un interval de timp determinat;
    31. titular de autorizatie/licenta - persoana juridica detinatoare a unei autorizatii/licente acordate de autoritatea competenta;
    32. transportator - persoana juridica romana, licentiata, care asigura servicii de transport-dispecerizare, intretinere, exploatare si functionare in conditii de siguranta a SNT;
    33. tranzit - transportul prin SNT si/sau prin conducte magistrale, peste teritoriul Romaniei, cu sau fara transbordare, al gazelor naturale provenind din alt stat si destinate unui stat tert;
    34. zona de protectie - suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor si instalatiilor, cu o distanta care asigura integritatea tehnica in functionare a acestora;
    35. zona de siguranta - suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor si instalatiilor, cu o distanta stabilita pentru fiecare obiectiv, in functie de cerintele de siguranta a acestuia.

    ANEXA 2

                                  LISTA
                           cuprinzand abrevieri

    1. AMC      - aparatura de masura si control
    2. ANRGN    - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor
                  Naturale
    3. B.R.M.L. - Biroul Roman de Metrologie Legala
    4. ISCIR    - Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
                  sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat din Romania
    5. ISO      - International Standard Organization
    6. mc       - metru cub de gaze naturale
    7. PM       - panou de masura
    8. PRM      - post de reglare-masurare
    9. PR       - post de reglare
    10. PRAM    - protectie, relee, automatizari si masurari
    11. SNT     - Sistemul national de transport gaze naturale
    12. SCG     - statie de comprimare gaze naturale
    13. SCV     - statie de comanda vane
    14. SRM     - statie de reglare-masurare.

    ANEXA 3

                                 CERERE
pentru acordarea autorizatiei/licentei in sectorul gazelor naturale

    Numarul de inregistrare la ANRGN ......../..........

                                 Catre
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
Bucuresti, sos. Cotroceni nr. 4, sectorul 6

    Societatea Comerciala ................................, cu sediul in ........................, reprezentata legal prin ............................., director general, si ......................................., director economic, in conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 791/2001, precum si ale art. 58 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 463/2001, solicita eliberarea unei autorizatii/licente pentru ................................................ (tip: autorizatie/licenta).
    In sustinerea cererii anexam dosarul cu urmatoarele documente:
    - ..........................................................................
    - ..........................................................................

    Director general,                                 Director economic,
    ..................                                ...................

    ANEXA 4

                                   DATE
                       privind situatia financiara

    Solicitant ...........................................................
                                     (denumirea)
    Certificam exactitatea datelor (Directia generala a finantelor publice a judetului .......................)
    A. Indicatori privind evolutia bonitatii financiare:
 ______________________________________________________________________________
| Indicatorii de bonitate, calculati conform   |       Date de referinta       |
| bilanturilor contabile anuale si raportarilor|     (pentru ultimii 3 ani)    |
| semestriale                                  |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
|Nr. |           Denumirea          | Simbolul |   U.M.   |      |      |      |
|crt.|                              |          |          |      |      |      |
|____|______________________________|__________|__________|______|______|______|
|  1.| Lichiditatea globala         |    Lg    |     %    |      |      |      |
|  2.| Solvabilitatea patrimoniala  |    Sp    |     %    |      |      |      |
|  3.| Rata profitului brut         |    Rpb   |     %    |      |      |      |
|  4.| Viteza de rotatie a fondului |          |          |      |      |      |
|    | de rulment                   |    V(R)  |cicluri/an|      |      |      |
|____|______________________________|__________|__________|______|______|______|

                           active circulante
    Lichiditatea globala = ----------------- x 100%,
                            datorii curente

    in care:
    - active circulante = stocuri + alte active circulante;
    - datorii curente (in termen de pana la un an) = furnizori si conturi asimilate + imprumuturi pe termen scurt + salarii + impozite si taxe.
    Solvabilitatea patrimoniala = capitaluri proprii/total pasiv, mai putin clientii creditori si conturi de regularizare si asimilate x 100% .

                           rezultatul brut (profit) al
                             exercitiului financiar
    Rata profitului brut = --------------------------- x 100%
                                cifra de afaceri

    Viteza de rotatie a fondului de rulment = viteza de rotatie anuala a fondului de rulment, calculata pe baza datelor din bilantul contabil din anul precedent, care reprezinta raportul dintre veniturile din exploatare si fondul de rulment aferent exercitiului financiar (cicluri/an).
    B. Indicatori privind capacitatea financiara a solicitantului, calculati la data de ...................
    1. TOTAL GENERAL ACTIV (milioane lei) ....................................,
    din care:
    1.1. Active circulante - total (milioane lei) .............................
    2. TOTAL GENERAL PASIV (milioane lei) ....................................,
    din care:
    2.1. Obligatii - total (milioane lei) .....................................
    3. Fond de rulment (rd. 1.1 - rd. 2.1) - total (milioane lei) .............
    4. Depozite bancare - total (milioane lei) ................................
    5. Linie de credite deschise - total (milioane lei) .......................
    6. Credite bancare (neconsumate) - total (milioane lei) ...................
    7. Venituri din exploatare - total (milioane lei) .........................
    8. Viteza de rotatie a fondului de rulment [V(R)] .........................

      Director general,                                 Director economic,
     ...................                               ....................

    NOTA:
    1. Pentru capacitatile nou-infiintate informatiile privind situatia financiara pot fi prezentate de catre investitori.
    2. Pentru investitorii straini informatiile privind situatia financiara pot fi prezentate de compania-mama din strainatate in numele companiei-fiice din Romania, in masura in care se face dovada preluarii in mod indubitabil a tuturor angajamentelor financiare ale acesteia. Informatiile vor fi prezentate in limba romana, in traducere legalizata, la un birou notarial din Romania. ANRGN va lua in considerare orice tip de informatii referitoare la viabilitatea financiara a proiectului supus autorizarii, furnizate de catre societati bancare, de audit sau alte institutii financiare.

    ANEXA 5

                            CAPABILITATEA TEHNICA
a agentilor economici din sectorul gazelor naturale, care solicita acordarea autorizatiei/licentei

    1. Date generale privind denumirea obiectivului si amplasarea lui din punct de vedere administrativ si geografic
    2. Date privind calificarea personalului tehnico-operativ care exploateaza, intretine, executa reparatii si modernizari ale obiectivului:
    a) sef obiectiv;
    b) ingineri, tehnicieni, maistri de specialitate;
    c) personal de deservire.
    3. Date privind caracteristicile obiectivului:
    a) caracteristicile tehnice;
    b) starea tehnica;
    c) durata de serviciu normata si actuala
    4. Date privind impactul obiectivului asupra mediului - aspecte legate de poluarea solului, apei si aerului
    5. Date privind siguranta in exploatare a obiectivului, protectia muncii, PSI, sanatate, precum si dotarile aferente.

    ANEXA 6

                              MODEL DE AUTORIZATIE

    AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE (ANRGN)

                      AUTORIZATIE DE ......................
                        nr. ........ din ................

    Ca urmare a cererii adresate de ............................., cu sediul in ..........................., reprezentata prin ..............................., inregistrata la nr. ............ din data de .............., in urma analizarii si verificarii documentelor transmise, in baza prevederilor Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 784/2000, republicata, se acorda urmatoarea

                                  AUTORIZATIE

    Societatii Comerciale ........................................ pentru
...............................................................................
                            (tipul autorizatiei)
a ..................................... din ................................. .
        (obiectivul autorizatiei)              (identificarea obiectivului)
    Obiectivul are urmatoarele caracteristici tehnice:
............................................................................. .
    Prezenta autorizatie este valabila ......................................., in conformitate cu prevederile art. 20 din Regulamentul pentru acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 784/2000, republicata, precum si potrivit conditiilor de valabilitate a acesteia, anexate la prezenta autorizatie.

    ...............................
           (data eliberarii)
                                                      Presedinte,
                                                 .....................

    ANEXA 7

                               MODEL DE LICENTA

    AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE (ANRGN)

                      LICENTA DE ............................
                         nr. ........ din ................

    Ca urmare a cererii adresate de ......................................., cu sediul in ..................., reprezentata prin ............................., inregistrata la nr. ............... din data de ..........................., in urma analizarii si verificarii documentelor transmise, in baza prevederilor Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 784/2000, republicata, se acorda urmatoarea

                                   LICENTA

    Societatii Comerciale ........................................... pentru ...................................... a ......................................
          (tipul licentei)                        (obiectivul licentei)
din ................................... .
       (identificarea obiectivului)
    Prezenta licenta este valabila ........................................, in conformitate cu prevederile art. 20 din Regulamentul pentru acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 784/2000, republicata, precum si potrivit conditiilor de valabilitate a acesteia, anexate la prezenta licenta.

    ...............................
           (data eliberarii)
                                                      Presedinte,
                                                 .....................

    ANEXA 8

                                   LISTA
       cuprinzand tarifele pentru acordarea de autorizatii si licente

                         Tarife pentru autorizatii
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Activitatea  |    Criteriul de     |   U.M.   |   Tipul    |Tariful - % |
|crt.|              |    fundamentare     |          |autorizatiei|din valoarea|
|    |              |                     |          |            |obiectivului|
|____|______________|_____________________|__________|____________|____________|
|  1.|Productia de  | Valoarea actualizata| milioane | infiintare |    0,2     |
|    |gaze naturale | a obiectivului      |   lei    |            |            |
|    |              | din studiul de      |          |            |            |
|    |              | fezabilitate        |          |            |            |
|    |              |_____________________|          |____________|____________|
|    |              | Valoarea de         |          | functionare|    0,2     |
|    |              | constructii-montaj  |          |            |            |
|    |              | din situatia finala |          |            |            |
|    |              | de lucrari aferenta |          |            |            |
|    |              | obiectivului        |          |            |            |
|    |              |_____________________|          |____________|____________|
|    |              | Valoarea actualizata|          | modificare |    0,2     |
|    |              | a obiectivului din  |          |            |            |
|    |              | studiul de          |          |            |            |
|    |              | fezabilitate pentru |          |            |            |
|    |              | lucrarile aferente  |          |            |            |
|    |              | modificarilor       |          |            |            |
|____|______________|_____________________|__________|____________|____________|
|  2.|Transportul   | Valoarea actualizata| milioane | infiintare |    0,2     |
|    |si            | a obiectivului din  |   lei    |            |            |
|    |dispecerizarea| din studiul de      |          |            |            |
|    |gazelor       | fezabilitate        |          |            |            |
|    |naturale      |_____________________|          |____________|____________|
|    |              | Valoarea de         |          | functionare|    0,2     |
|    |              | constructii-montaj  |          |            |            |
|    |              | din situatia finala |          |            |            |
|    |              | de lucrari aferenta |          |            |            |
|    |              | obiectivului        |          |            |            |
|    |              |_____________________|          |____________|____________|
|    |              | Valoarea actualizata|          | modificare |    0,2     |
|    |              | a obiectivului din  |          |            |            |
|    |              | studiul de          |          |            |            |
|    |              | fezabilitate pentru |          |            |            |
|    |              | lucrarile aferente  |          |            |            |
|    |              | modificarilor       |          |            |            |
|____|______________|_____________________|__________|____________|____________|
|  3.|Inmagazinarea/| Valoarea actualizata| milioane | infiintare |    0,2     |
|    |stocarea      | a obiectivului din  |   lei    |            |            |
|    |gazelor       | studiul de          |          |            |            |
|    |naturale      | fezabilitate        |          |            |            |
|    |              |_____________________|          |____________|____________|
|    |              | Valoarea de         |          | functionare|    0,2     |
|    |              | constructii-montaj  |          |            |            |
|    |              | din situatia finala |          |            |            |
|    |              | de lucrari aferenta |          |            |            |
|    |              | obiectivului        |          |            |            |
|    |              |_____________________|          |____________|____________|
|    |              | Valoarea actualizata|          | modificare |    0,2     |
|    |              | a obiectivului din  |          |            |            |
|    |              | studiul de          |          |            |            |
|    |              | fezabilitate pentru |          |            |            |
|    |              | lucrarile aferente  |          |            |            |
|    |              | modificarilor       |          |            |            |
|____|______________|_____________________|__________|____________|____________|
|  4.|Distributia   | Valoarea actualizata| milioane | infiintare |    0,2     |
|    |gazelor       | a obiectivului din  |   lei    |            |            |
|    |naturale      | studiul de          |          |            |            |
|    |              | fezabilitate        |          |            |            |
|    |              |_____________________|          |____________|____________|
|    |              | Valoarea de         |          | functionare|    0,2     |
|    |              | constructii-montaj  |          |            |            |
|    |              | din situatia finala |          |            |            |
|    |              | de lucrari aferenta |          |            |            |
|    |              | obiectivului        |          |            |            |
|    |              |_____________________|          |____________|____________|
|    |              | Valoarea actualizata|          | modificare |    0,2     |
|    |              | a obiectivului din  |          |            |            |
|    |              | studiul de          |          |            |            |
|    |              | fezabilitate pentru |          |            |            |
|    |              | lucrarile aferente  |          |            |            |
|    |              | modificarilor       |          |            |            |
|____|______________|_____________________|__________|____________|____________|

                           Tarife pentru licente
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |       Activitatea      |  Criteriul de fundamentare   | U.M. |Tariful   |
|crt.|                        |                              |      |anual     |
|    |                        |                              |      |(lei/U.M.)|
|____|________________________|______________________________|______|__________|
|  1.| Furnizarea de gaze     | Cantitatea de gaze naturale  |      |          |
|    | naturale               | furnizata                    |mii mc|  1.375   |
|____|________________________|______________________________|______|__________|
|  2.| Transportul si         | Cantitatea de gaze naturale  |      |          |
|    | dispecerizarea gazelor | transportata si dispecerizata|mii mc|    375   |
|    | naturale               |                              |      |          |
|____|________________________|______________________________|______|__________|
|  3.| Inmagazinarea/stocarea | Cantitatea de gaze naturale  |      |          |
|    | gazelor naturale       | inmagazinata/stocata         |mii mc|  1.150   |
|____|________________________|______________________________|______|__________|
|  4.| Distributia gazelor    | Cantitatea de gaze naturale  |      |          |
|    | naturale               | distribuita                  |mii mc|    750   |
|____|________________________|______________________________|______|__________|
|  5.| Tranzitul gazelor      | Capacitatea de tranzit       |      |          |
|    | naturale               | contractata                  |mii mc|    475   |
|____|________________________|______________________________|______|__________|

    NOTA:
    1. Tariful aferent autorizatiei de functionare pentru obiectivele in functiune la data intrarii in vigoare a prezentului regulament se calculeaza in functie de valoarea neta actualizata a acestora la data ultimului bilant contabil incheiat.
    2. Pentru obiectivele cu durata de serviciu normata depasita autorizarea se face pentru o perioada de un an.
    3. Tarifele anuale pentru licente se achita in 4 transe egale, pana in ultima zi lucratoare din prima luna a trimestrului. In anul obtinerii licentei tariful se achita conform art. 18 din prezentul regulament.
    4. Cantitatea de gaze naturale furnizata/transportata si dispecerizata/inmagazinata sau stocata/distribuita, precum si capacitatea de tranzit contractata, pentru care se calculeaza tarifele de licenta, se declara pe propria raspundere de catre operatorii licentiati. La sfarsitul anului, in cazul in care cantitatea de gaze naturale efectiv furnizata/transportata si dispecerizata/inmagazinata sau stocata/distribuita, respectiv capacitatea de tranzit contractata, este mai mare decat cea declarata, pentru care a fost emisa factura de tarif de licenta, ANRGN va proceda la emiterea unei facturi suplimentare de regularizare. Factura de regularizare va fi achitata in termen de 15 zile de la emitere.
    5. Neachitarea la scadenta a contravalorii facturilor de tarife pentru autorizatii si licente atrage perceperea unei penalitati de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere pana la achitarea integrala, inclusiv ziua platii.
    6. Tarifele pentru acordarea autorizatiilor si licentelor sunt de minimum 10.000.000 lei.
    7. Pentru anul 2002 sumele achitate de titularii de licente si autorizatii vor fi recalculate conform tarifelor de mai sus si se vor regulariza in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    8. Tarifele pentru autorizatii si licente se actualizeaza prin ordin al presedintelui ANRGN si vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 784/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 784 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu