E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 784 din  7 septembrie 2000

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 466 din 25 septembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 58 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul pentru acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Presedintele
                       Autoritatii Nationale de Reglementare
                       in Domeniul Gazelor Naturale,
                       Iulian Iancu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                             REGULAMENT
pentru acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Autoritate
    Art. 1
    Prezentul regulament este emis in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), precum si ale art. 58 - 60 din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale.

    Domeniul de aplicare
    Art. 2
    Prezentul regulament se aplica persoanelor juridice care solicita acordarea unei autorizatii pentru initierea infiintarii, functionarea si modificarea unor capacitati de productie, transport, inmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare si distributie a gazelor naturale sau a unei licente pentru a desfasura activitati comerciale de furnizare, transport, inmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare si distributie in sectorul gazelor naturale.

    Competente
    Art. 3
    ANRGN emite, acorda, suspenda sau retrage autorizatii si licente pentru obiectivele din sectorul gazelor naturale, respectiv pentru activitatile de productie, transport, inmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare, distributie si furnizare a gazelor naturale.

    Definitii si abrevieri
    Art. 4
    Definirea unor termeni din prezentul regulament si lista cuprinzand abrevierile sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2 la acesta.

    CAP. 2
    Tipuri de autorizatii si licente

    Art. 5
    Autorizatiile pot fi:
    a) autorizatii de initiere a infiintarii;
    b) autorizatii de functionare;
    c) autorizatii de modificare.
    Art. 6
    Autorizatiile de initiere a infiintarii sunt destinate initierii realizarii de noi capacitati de productie, transport, inmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare si distributie a gazelor naturale.
    Art. 7
    Autorizatiile de functionare au ca obiect:
    a) obiectivele/sistemele de productie a gazelor naturale;
    b) obiectivele/sistemele de transport al gazelor naturale;
    c) obiectivele/sistemele de inmagazinare/stocare a gazelor naturale;
    d) obiectivele/sistemele de dispecerizare a gazelor naturale;
    e) obiectivele/sistemele de distributie a gazelor naturale.
    Art. 8
    Autorizatiile de modificare au ca obiect:
    a) obiectivele/sistemele de productie a gazelor naturale;
    b) obiectivele/sistemele de transport al gazelor naturale;
    c) obiectivele/sistemele de inmagazinare/stocare a gazelor naturale;
    d) obiectivele/sistemele de dispecerizare a gazelor naturale;
    e) obiectivele/sistemele de distributie a gazelor naturale.
    Art. 9
    Licentele pot fi:
    a) licenta de furnizare a gazelor naturale;
    b) licenta de transport al gazelor naturale;
    c) licenta de inmagazinare/stocare a gazelor naturale;
    d) licenta de dispecerizare a gazelor naturale;
    e) licenta de distributie a gazelor naturale;
    f) licenta de tranzit al gazelor naturale.

    CAP. 3
    Regimul autorizatiilor si al licentelor in sectorul gazelor naturale

    SECTIUNEA 1
    Procedurile, termenele si conditiile de acordare a autorizatiilor si licentelor
    Art. 10
    Autorizatiile/licentele se acorda persoanelor juridice care desfasoara activitati in sectorul gazelor naturale.
    Art. 11
    (1) Pentru obtinerea unei autorizatii/licente solicitantii se vor adresa autoritatii competente, la sediul acesteia, cu cereri tipizate scrise, insotite de documentele justificative prevazute la art. 13 si 14 sau, dupa caz, la art. 13 si 15.
    (2) Solicitantul trebuie sa fie persoana juridica, romana sau straina, cu sediul in Romania. Persoanele juridice straine solicitante trebuie sa stabileasca si sa mentina in Romania, in conditiile legii, un sediu secundar pe intreaga durata de valabilitate a autorizatiei/licentei.
    (3) Nu pot primi autorizatie/licenta solicitantii aflati in procedura reorganizarii judiciare sau a falimentului si nici solicitantii carora le-a fost retrasa sau anulata o autorizatie/licenta intr-o perioada de 5 ani anteriori inregistrarii cererii, in acelasi domeniu.
    (4) Cererea intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 3 va fi inscrisa intr-un registru cu regim special la Departamentul de licente, autorizari, reglementari tehnice din cadrul ANRGN.
    Art. 12
    (1) ANRGN, prin Departamentul de licente, autorizari, reglementari tehnice, analizeaza daca documentatia depusa de solicitant corespunde prevederilor prezentului regulament si ii comunica acestuia daca exista documente necorespunzatoare, in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii documentatiei de catre acesta. In acest caz solicitantul va completa documentatia conform observatiilor facute, in termen de maximum 15 zile de la primirea comunicarii.
    (2) In functie de tipul autorizatiei/licentei solicitate, responsabilul din partea ANRGN poate verifica la fata locului realitatea datelor inscrise in documentatie. Rezultatul verificarilor faptice de la fata locului se inscrie intr-un proces-verbal care este semnat de acesta si de solicitantul autorizatiei/licentei. In situatia in care se constata ca datele inscrise in documentatie nu corespund realitatii, acestea se vor mentiona distinct in procesul-verbal si pot constitui motivatie pentru neacordarea/suspendarea autorizatiei/licentei.

    SECTIUNEA 2
    Documente solicitate pentru toate tipurile de autorizatii si licente
    Art. 13
    La solicitarea eliberarii autorizatiei/licentei se vor prezenta urmatoarele documente:
    a) actul constitutiv al societatii comerciale, in copie legalizata;
    b) certificatul de inmatriculare a societatii comerciale la oficiul registrului comertului, in copie legalizata;
    c) informatii privind situatia financiara, conform modelului prezentat in anexa nr. 4;
    d) curriculum vitae pentru echipa manageriala a societatii comerciale, care sa ateste capabilitatea manageriala;
    e) organigrama, structura si necesarul de personal, care sa ateste capabilitatea solicitantului in domeniu;
    f) documente privind capabilitatea tehnica, conform modelului prezentat in anexa nr. 5.

    SECTIUNEA 3
    Documente specifice tipului de autorizatie/licenta
    Art. 14
    Documentele prevazute la art. 13 vor fi insotite, in functie de tipul autorizatiei, de urmatoarele acte:
    A. Pentru autorizatia de initiere a infiintarii:
    a) date si elemente de identificare privind amplasarea obiectivului din sectorul gazelor naturale;
    b) caracteristici tehnice ale obiectivului, conform proiectului tehnico-economic;
    c) studiul de fezabilitate, intocmit de un proiectant autorizat conform legislatiei in vigoare si/sau conform standardelor internationale;
    d) autorizatia de construire, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata;
    e) avizul tehnic care sa contina cerintele tehnice de racordare la S.N.T. si/sau la retelele de distributie a gazelor naturale, eliberat de operatorul de sistem de transport sau de distributie a gazelor naturale.
    B. Pentru autorizatia de functionare:
    a) autorizatia de infiintare sau procesul-verbal de punere in functiune, pentru obiectivele existente la data intrarii in vigoare a prezentului regulament;
    b) autorizatia de mediu, conform prevederilor legale in vigoare;
    c) documentele de constituire a comisiilor de receptie;
    d) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, semnat de comisia de receptie constituita conform Hotararii Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie; acest proces-verbal atesta calitatea executiei lucrarilor de constructii-montaj, rezultatele probelor de presiune - I.S.C.I.R., indeplinirea cerintelor tehnice specificate in codurile din sectorul gazelor naturale, respectarea normelor de protectie si securitate a muncii, conform legislatiei in vigoare; pana la emiterea codurilor din sectorul gazelor naturale se atesta respectarea prescriptiilor tehnice in vigoare din sector;
    e) procesul-verbal de receptie care sa prevada realizarea probelor de punere in functiune, atingerea indicatorilor de performanta estimati in proiect, indeplinirea cerintelor tehnice specificate in codurile din sectorul gazelor naturale, respectarea normelor de protectie si securitate a muncii, conform legislatiei in vigoare;
    f) documente care sa ateste calificarea personalului de punere in functiune, personal autorizat metrologic si I.S.C.I.R;
    g) fisa cuprinzand structura de personal pe specialitati, care atesta calificarea acestuia;
    h) autorizarea metrologica a laboratoarelor AMC/PRAM, conform Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.
    C. Pentru autorizatia de modificare:
    a) date si elemente de identificare privind amplasarea obiectivului din sectorul de gaze supus modificarii;
    b) caracteristici tehnice ale obiectivului modificat, conform proiectului tehnico-economic;
    c) studiul de fezabilitate, intocmit de un proiectant autorizat conform legislatiei in vigoare si/sau conform standardelor internationale;
    d) avizul tehnic care sa contina cerintele tehnice de racordare la SNT si/sau la retelele de distributie a gazelor naturale, eliberat de operatorul de sistem de transport, respectiv de operatorul de sistem de distributie a gazelor naturale;
    e) autorizatia de construire, conform Legii nr. 50/1991, republicata.
    Art. 15
    Documentele prevazute la art. 13 vor fi insotite, in functie de tipul licentei, de urmatoarele acte:
    A. Pentru licenta de furnizare a gazelor naturale:
    a) documentul emis de firma de audit in domeniul certificarii calitatii conform familiei de standarde ISO 9000 si sistemului de mediu ISO 14000, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a sistemului de calitate in cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare in termen de 2 ani; solicitantii de licente care au certificat sistemul de calitate precizat mai sus vor prezenta documentele care atesta certificarea;
    b) regulamentul de organizare si functionare a agentului economic, care sa ateste existenta unui sistem de comunicare cu clientii, precum si a unui sistem de colectare a reclamatiilor consumatorilor si de rezolvare a acestora;
    c) lista cuprinzand sediile secundare.
    B. Pentru licenta de transport al gazelor naturale:
    a) fisa cuprinzand structura personalului pe specialitati, care atesta calificarea acestuia;
    b) autorizatia de functionare pentru instalatiile exploatate;
    c) lista cuprinzand sediile secundare;
    d) listele cuprinzand instalatiile de transport - conducte, S.R.M., S.C., S.C.V., P.M. - aferente fiecarui sediu secundar;
    e) documentul emis de firma de audit in domeniul certificarii calitatii conform familiei de standarde ISO 9000 si sistemului de mediu ISO 14000, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a sistemului de calitate in cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare in termen de 2 ani; solicitantii de licente care au certificat sistemul de calitate precizat mai sus vor prezenta documentele care atesta certificarea;
    f) regulamentul de organizare si functionare a agentului economic.
    C. Pentru licenta de inmagazinare/stocare a gazelor naturale:
    a) autorizatia de functionare pentru capacitatile de inmagazinare/stocare a gazelor naturale;
    b) autorizatia de mediu conform prevederilor legale in vigoare;
    c) fisa cuprinzand structura personalului pe specialitati, care atesta calificarea acestuia;
    d) lista cuprinzand sediile secundare;
    e) listele cuprinzand capacitatile de inmagazinare/stocare a gazelor naturale, aferente fiecarui sediu secundar;
    f) documentul emis de firma de audit in domeniul certificarii calitatii conform familiei de standarde ISO 9000 si sistemului de mediu ISO 14000, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a sistemului de calitate in cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare in termen de 2 ani; solicitantii de licente care au certificat sistemul de calitate precizat mai sus vor prezenta documentele care atesta certificarea;
    g) regulamentul de organizare si functionare a agentului economic.
    D. Pentru licenta de dispecerizare a gazelor naturale:
    a) fisa cuprinzand structura personalului pe specialitati, care atesta calificarea acestuia;
    b) autorizatia de functionare pentru sistemele de dispecerizare exploatate;
    c) lista cuprinzand sediile secundare;
    d) listele cuprinzand sistemele de dispecerizare aferente sediului central si fiecarui sediu secundar;
    e) documentul emis de firma de audit in domeniul certificarii calitatii conform familiei de standarde ISO 9000 si sistemului de mediu ISO 14000, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a sistemului de calitate in cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare in termen de 2 ani; solicitantii de licente care au certificat sistemul de calitate precizat mai sus vor prezenta documentele care atesta certificarea;
    f) regulamentul de organizare si functionare a agentului economic.
    E. Pentru licenta de distributie a gazelor naturale:
    a) fisa cuprinzand structura personalului pe specialitati, care atesta calificarea acestuia;
    b) autorizatia de functionare pentru instalatiile exploatate;
    c) lista cuprinzand sediile secundare;
    d) listele cuprinzand instalatiile de distributie conform anexei reprezentand fisa de dotare a sistemului de distributie, aferente fiecarui sediu secundar;
    e) documentul emis de firma de audit in domeniul certificarii calitatii conform familiei de standarde ISO 9000 si sistemului de mediu ISO 14000, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a sistemului de calitate in cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare in termen de 2 ani; solicitantii de licente care au certificat sistemul de calitate precizat mai sus vor prezenta documentele care atesta certificarea;
    f) regulamentul de organizare si functionare a agentului economic, care sa ateste existenta unui sistem de colectare a reclamatiilor consumatorilor si de rezolvare a acestora, precum si a unui sistem de comunicare cu clientii, prin care acestia sa fie informati despre modificarile de acte normative in domeniu.
    F. Pentru licenta de tranzit a gazelor naturale:
    a) fisa cuprinzand structura personalului pe specialitati, care atesta calificarea acestuia;
    b) autorizatia de functionare pentru instalatiile exploatate;
    c) conventia/conventiile interguvernamentale si contractele-cadru incheiate intre entitatile corespondente din statele implicate;
    d) lista cuprinzand sediile secundare;
    e) listele cuprinzand instalatiile de tranzit - conducte S.R.M., S.C., S.C.V., P.M. - aferente fiecarui sediu secundar;
    f) documentul emis de firma de audit in domeniul certificarii calitatii conform familiei de standarde ISO 9000 si sistemului de mediu ISO 14000, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a sistemului de calitate in cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare in termen de 2 ani; solicitantii de licente care au certificat sistemul de calitate precizat mai sus vor prezenta documentele care atesta certificarea;
    g) regulamentul de organizare si functionare a agentului economic.
    Art. 16
    Licentele de furnizare se pot acorda producatorilor si distribuitorilor de gaze naturale si/sau altor persoane juridice care prezinta garantii financiare pentru desfasurarea activitatii de furnizare pentru care solicita licenta.

    SECTIUNEA 4
    Termene de valabilitate a autorizatiilor/licentelor
    Art. 17
    (1) Dupa verificarea documentatiei depuse de solicitant ANRGN, prin Departamentul de licente, autorizari, reglementari tehnice, intocmeste un raport prin care propune motivat acordarea/refuzul de acordare a autorizatiei/licentei. In raport se va preciza durata maxima de valabilitate propusa pentru autorizatie/licenta, dupa cum urmeaza:
    a) autorizatiile prevazute la art. 6 si 8 sunt valabile pe durata executarii lucrarilor aferente, cuprinse in studiul de fezabilitate;
    b) autorizatiile prevazute la art. 7 sunt valabile pentru o perioada de maximum 30 de ani;
    c) licentele prevazute la art. 9 lit. a) si c) sunt valabile pentru o perioada de maximum 30 de ani;
    d) licentele prevazute la art. 9 lit. b), d) si e) sunt valabile pentru o perioada de maximum 15 ani;
    e) licentele prevazute la art. 9 lit. f) sunt valabile pe durata acordului incheiat intre parti, cu precizarea ca se modifica corespunzator la eventualele amendari ale acordului de tranzit.
    (2) Raportul este prezentat spre analiza Comitetului de reglementare, compus din presedinte, vicepresedinte si 3 reglementatori. Sedinta Comitetului de reglementare este publica. Discutiile din cadrul sedintei vor fi inregistrate, iar suportul hard se va pastra pe o durata de minimum 5 ani.

    SECTIUNEA 5
    Acordarea autorizatiei/licentei
    Art. 18
    (1) ANRGN decide asupra acordarii autorizatiei/licentei in termen de pana la 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete de catre solicitant.
    (2) Acordarea sau refuzul de acordare a autorizatiei/licentei se face prin decizie a presedintelui ANRGN, care va fi comunicata solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii acesteia, impreuna cu instiintarea de plata.
    (3) In termenul prevazut la alin. (2) solicitantul va prezenta dovada achitarii tarifului stabilit in conformitate cu prevederile anexei nr. 8.
    Art. 19
    Acordarea sau refuzul de acordare a autorizatiei/licentei se motiveaza in baza urmatoarelor criterii obligatorii:
    a) caracterul complet al documentatiei prezentate;
    b) existenta unui cadru tehnico-organizatoric care sa permita indeplinirea conditiilor prevazute in autorizatii si in licente;
    c) asigurarea resurselor financiare;
    d) asigurarea cu personal calificat si competent;
    e) calitatea serviciilor asigurate clientilor;
    f) calitatea manageriala - experienta profesionala si de conducere;
    g) asigurarea sanatatii si securitatii personalului;
    h) protectia mediului;
    i) eficienta energetica a capacitatilor pentru activitatile cu caracter de monopol supuse autorizarii.
    Art. 20
    Autorizatiile/licentele vor contine, dupa caz, urmatoarele prevederi principale:
    a) drepturile conferite de autorizatie/licenta;
    b) conditionari, limitari si restrictii privind continuitatea si nivelurile de functionare a obiectivelor autorizate;
    c) interdictii si sarcini privind securitatea persoanelor, protectia proprietatii si a mediului inconjurator, afectarea unor activitati de interes public;
    d) delimitarea zonei de protectie si de siguranta;
    e) continutul servitutii, conform prevederilor art. 70 lit. c) si ale art. 73 din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000;
    f) datele tehnice privind obiectivul autorizat;
    g) asigurarea egalitatii de tratament a clientilor si evitarea oricaror discriminari;
    h) prezervarea unui mediu concurential normal in domeniu prin evitarea dezechilibrelor pe piata si a practicilor anticoncurentiale;
    i) obligativitatea pentru titularii de licente prevazute la art. 9 lit. b), c) si e) de a asigura accesul tuturor producatorilor si consumatorilor la sistemul de transport, de inmagazinare/stocare si de distributie;
    j) obligativitatea pentru titularii de licente prevazute la art. 9 lit. b) si c) de a asigura, dupa caz, stocurile de siguranta de combustibil, lubrifianti, piese de schimb, materiale necesare pentru functionarea capacitatilor de productie, transport si inmagazinare/stocare pentru o perioada de minimum 90 de zile sau, prin contracte, necesarul de combustibil, gaze naturale, lubrifianti, piese de schimb, materiale, care sa permita indeplinirea obligatiilor de furnizare a gazelor naturale;
    k) obligativitatea pentru titularii de licente prevazute la art. 9 lit. a) si e) de a respecta standardele de performanta referitoare la calitatea serviciului de furnizare a gazelor naturale catre consumatori si de a prezenta rapoarte anuale privind indeplinirea cerintelor specificate in standardele de performanta;
    l) obligativitatea pentru titularii de licente de a prezenta periodic, semestrial sau, dupa caz, anual, rapoarte tehnice si financiare privind activitatea acestora; pentru rapoartele financiare este obligatorie separarea evidentei contabile intre activitatile licentiate si cele nelicentiate;
    m) obligativitatea pentru titularii de autorizatii/licente de a furniza informatii catre autoritatea competenta, referitoare la tipul de date, periodicitatea, formatul de transmitere a datelor si altele asemenea.
    Art. 21
    (1) Autorizatiile si licentele se inregistreaza intr-un registru in care inscrierea se face in ordinea emiterii lor.
    (2) Numarul autorizatiei/licentei este numarul de ordine din acest registru.
    (3) Registrul este unic si poate fi consultat de cei interesati la sediul ANRGN, cu acordul acesteia, conform unui program care va fi afisat.
    (4) Modelele de autorizatie/licenta sunt prezentate in anexele nr. 6 si 7.
    Art. 22
    Autorizatia/licenta se elibereaza in doua exemplare, dintre care un exemplar este transmis de autoritatea competenta titularului, iar un exemplar se ataseaza la dosarul-anexa la registru.
    Art. 23
    (1) Deciziile presedintelui ANRGN de acordare a autorizatiilor/licentelor vor fi publicate, pe cheltuiala titularului de autorizatie, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, iar deciziile de respingere a acestora vor fi comunicate solicitantilor in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2).
    (2) Deciziile presedintelui ANRGN privind acordarea/refuzul acordarii autorizatiei/licentei pot fi atacate la instanta de contencios administrativ, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 41/2000.

    CAP. 4
    Procedura de modificare a autorizatiilor si licentelor

    Art. 24
    (1) La cererea titularilor sau din proprie initiativa ANRGN poate decide, in conformitate cu prevederile legale, modificarea autorizatiilor/licentelor eliberate initial, in urmatoarele situatii:
    a) in cazul in care survin unele schimbari ale circumstantelor de la data eliberarii autorizatiilor/licentelor sau a unor evenimente care conduc la imposibilitatea desfasurarii activitatilor de productie, transport, tranzit, inmagazinare/stocare, distributie sau furnizare de gaze naturale ori a pietei gazelor naturale;
    b) in cazul unor modificari ale statutului titularului de autorizatie/licenta - prin divizare, fuziune, transformare, schimbarea obiectului de activitate, a sediului, modificarea capitalului social - sau al unor modificari ale patrimoniului ori care afecteaza autorizatia sau licenta eliberata.
    (2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) modificarea autorizatiilor/licentelor se va face din initiativa ANRGN, cu respectarea egalitatii de tratament a titularilor si in raport cu natura situatiei care a determinat modificarea. ANRGN va comunica in scris titularilor de autorizatie/licenta modificarile survenite. In aceste cazuri ANRGN va elibera titularilor autorizatii sau licente cu un continut modificat.
    (3) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) titularul autorizatiei/licentei va notifica ANRGN, in termen de 30 de zile de la aparitia situatiei nou-create, solicitarea de modificare. Dupa primirea notificarii ANRGN va examina situatia nou-creata si va dispune, daca solicitarea este intemeiata, dupa caz:
    a) modificarea corespunzatoare a autorizatiilor/licentelor, eliberand autorizatii sau licente cu un continut modificat;
    b) emiterea unor amendamente la conditiile asociate autorizatiei/licentei existente.

    CAP. 5
    Procedura de suspendare si de retragere a autorizatiilor si licentelor

    Art. 25
    (1) In cazul in care titularul autorizatiei/licentei nu isi indeplineste obligatiile legale din motive neimputabile acestuia, precum si in cazul nerespectarii conditionarilor, limitarilor, restrictiilor, interdictiilor sau a sarcinilor stabilite prin autorizatie/licenta, constatate de ANRGN din oficiu ori sesizate de catre terti sau prin notificarea de catre titular, ANRGN va proceda dupa cum urmeaza:
    a) daca situatia creata se poate remedia, acorda un termen de conformare de maximum 6 luni, sub sanctiunea suspendarii autorizatiei/licentei;
    b) daca situatia creata nu se poate remedia, retrage autorizatia/licenta.
    (2) Pentru neindeplinirea sau, dupa caz, indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor care rezulta din autorizatie/licenta, imputabile titularului, ANRGN va dispune:
    a) daca situatia creata se poate remedia, suspendarea autorizatiei/licentei pe o perioada de 30 de zile calendaristice, in vederea remedierii situatiei create si conformarii cu autorizatia/licenta;
    b) daca situatia creata nu se poate remedia, retragerea autorizatiei/licentei.
    (3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2) persoanele prejudiciate il pot actiona pe titular in justitie pentru repararea pagubei cauzate.
    Art. 26
    ANRGN va suspenda titularului autorizatia/licenta in caz de incepere a procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului; titularul este obligat sa notifice ANRGN situatia aparuta, in termen de 15 zile de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti.
    Art. 27
    ANRGN va retrage titularului autorizatia/licenta in urmatoarele situatii:
    a) incapacitate de plata;
    b) faliment;
    c) in conditiile prevazute la art. 24 alin. (1) lit. b), daca acestea sunt de natura sa conduca la imposibilitatea indeplinirii de catre titularul autorizatiei/licentei a obligatiilor asumate.

    CAP. 6
    Sanctiuni

    Art. 28
    Pentru orice incalcare de catre titularul autorizatiei/licentei a termenilor sau conditiilor prevazute in acestea autoritatea competenta va aplica sanctiuni contraventionale titularului, potrivit dispozitiilor art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 si ale art. 87 din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 29
    (1) Autoritatea competenta va pune la dispozitie celor interesati orice document sau date obtinute din analiza unei cereri, din verificarile efectuate pe parcurs sau din luarea unei masuri de punere in aplicare, in conformitate cu instructiunile privind regimul eliberarii documentelor, emise de ANRGN.
    (2) Instructiunile prevazute la alin. (1) vor fi elaborate de ANRGN in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, fiind aprobate prin decizie a presedintelui acesteia.
    (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) informatiile confidentiale sau de afaceri, stabilite de comun acord cu ANRGN, a caror difuzare poate cauza daune economice, informatiile cu regim special si informatiile care constituie secret de stat.
    Art. 30
    (1) Finantarea activitatii ANRGN se va asigura integral din venituri extrabugetare obtinute din tarife pentru acordarea de licente si autorizatii, potrivit Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, si din alte surse atrase.
    (2) Lista cuprinzand tarifele pentru acordarea de autorizatii si licente este prevazuta in anexa nr. 8.
    Art. 31
    Agentii economici existenti in sectorul gazelor naturale sunt obligati sa solicite acordarea autorizatiilor/licentelor in conditiile art. 16 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000, pana la aceasta data beneficiind de autorizatie/licenta provizorie.
    Art. 32
    Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                               DEFINIREA
                    unor termeni din regulament

    1. acces la sistemul de transport si/sau de distributie - dreptul unui producator, furnizor si/sau consumator de a utiliza sistemul, achitand tarifele si indeplinind obligatiile de utilizare a acestuia;
    2. asigurare - resursele financiare prezervate de titularul de autorizatie/licenta, care sa permita acestuia fie inlocuirea oricaror elemente de active deteriorate sau distruse din cauza unor avarii, accidente sau a altor evenimente fortuite, fie plata unor penalizari, despagubiri catre terti, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    3. autoritate competenta - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), institutie publica autonoma de interes national cu personalitate juridica care creeaza si aplica sistemul de reglementari la nivel national necesar pentru functionarea sectorului gazelor naturale in conditii de eficienta, transparenta si protectie a consumatorilor;
    4. autorizatie - actul tehnic si juridic emis de autoritatea competenta, prin care se acorda o permisiune unei persoane juridice, romana sau straina, pentru a construi, a pune in functiune si a opera sau a modifica o instalatie de productie, transport, tranzit, inmagazinare/stocare, dispecerizare si distributie a gazelor naturale:
    a) autorizatie de initiere a infiintarii - actul tehnic si juridic emis de autoritatea competenta, prin care se acorda o permisiune unei persoane juridice, romana sau straina, pentru a initia construirea unui obiectiv din sectorul gazelor naturale;
    b) autorizatie de functionare - actul tehnic si juridic emis de autoritatea competenta, care atesta functionarea obiectivelor din sectorul gazelor naturale, existente in functiune la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, precum si punerea in functiune a obiectivelor noi;
    c) autorizatie de modificare - actul tehnic si juridic emis de autoritatea competenta, prin care se acorda o permisiune unei persoane juridice pentru modernizarea, retehnologizarea si reabilitarea unui obiectiv de productie, transport, tranzit, inmagazinare/stocare, distributie, furnizare si utilizare a gazelor naturale, precum si pentru reparatia capitala a acestuia, in urma careia se modifica caracteristicile tehnice care au facut obiectul autorizatiei;
    5. bonitate financiara - masura a increderii, de natura financiara, pe care o prezinta o persoana juridica in momentul solicitarii unei autorizatii/licente;
    6. capacitate - posibilitatea unui obiectiv din sectorul gazelor naturale de a produce, de a transfera, de a transporta, de a inmagazina/stoca, de a distribui, de a transforma gaze naturale;
    7. caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de natura tehnica, specifice unui obiectiv din sectorul gazelor naturale;
    8. cod - colectie de reglementari cu caracter tehnic, comercial si juridic, emise de autoritatea competenta, prin care se stabilesc reguli si proceduri obligatorii pentru agentii economici din sectorul gazelor naturale;
    9. consumator de gaze naturale - persoana fizica sau juridica, romana ori straina, care cumpara gaze naturale pentru propria sa utilizare; consumatorii de gaze naturale se clasifica in urmatoarele categorii:
    a) consumator rezidential - consumatorul care utilizeaza gazele naturale in scopul incalzirii spatiilor, producerii apei calde pentru gatit, iar in particular termenul uz rezidential face referire la consumul casnic in gospodarii individuale, apartamente de bloc, spitale, crese, gradinite, servicii sociale, institutii si alte unitati rezidentiale;
    b) consumator comercial - consumatorul care utilizeaza gazele naturale in sectorul comercial, in unitatile cu activitati de comert angro si en detail, restaurante, hoteluri, birouri, in agricultura, sere, sau utilizari similare;
    c) consumator industrial - consumatorul care utilizeaza gazele naturale in industrie, sectorul extractiv, sectorul materialelor de constructie etc.; nu fac parte din aceasta categorie consumatorii care utilizeaza gazele naturale ca materie prima in industria chimica si pentru producerea de energie electrica;
    d) consumator din industria chimica - consumatorul care utilizeaza gazele naturale ca materie prima in industria chimica de sinteza;
    e) consumator pentru producerea de energie electrica - consumatorul care utilizeaza gazele naturale la producerea de energie electrica pentru utilitati publice, precum si autoproducatorul industrial, cu/fara ciclu combinat energie electrica si agent termic, pentru consum propriu sau nu;
    f) consumator pentru distributia districtuala a agentului termic - consumatorul care utilizeaza gazele naturale in producerea de caldura, in scopul distributiei publice - CTZ - prefecturi, CTZ - industrie, CT, CONEL, populatie;
    g) alti consumatori;
    10. dispecerizare - corelarea si echilibrarea permanenta si operativa la nivelul retelelor si al sistemelor a resurselor - productie, import si altele asemenea - cu consumurile rezultate din obligatiile de livrare, inclusiv luarea masurilor de limitare a efectelor situatiilor exceptionale - temperaturi foarte scazute, calamitati naturale, avarii majore - prin folosirea de mijloace specifice;
    11. distribuitor de gaze naturale - persoana juridica, romana sau straina, licentiata, care asigura in principal prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, precum si intretinerea, exploatarea si functionarea in conditii de siguranta a sistemului de distributie;
    12. furnizor de gaze naturale - persoana juridica, romana sau straina, titulara a licentei de furnizare a gazelor naturale;
    13. gaze naturale - substante minerale combustibile constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate in scoarta terestra si care, in conditii de suprafata, se prezinta in stare gazoasa;
    14. inmagazinare subterana - proces ciclic de depozitare care consta in introducerea/injectia si extragerea/extractia unor cantitati de gaze si/sau lichide in/din spatii etanse - medii poroase, acvifere, cavitati si altele asemenea - la diferite presiuni si temperaturi;
    15. licenta - permisiune acordata unei persoane juridice, romana sau straina, pentru desfasurarea de activitati comerciale si/sau prestari de servicii in legatura cu una sau mai multe functiuni de transport, tranzit, inmagazinare, dispecerizare, distributie si furnizare a gazelor naturale;
    16. normal metru cub de gaze naturale - volumul unui metru cub de gaze naturale aflat la temperatura de 0 grade C si presiunea de 1,01325 x 10^5 N/mp;
    17. obiectiv din sectorul gazelor naturale - instalatiile, constructiile si echipamentele aferente, care sunt proiectate sa produca, sa transporte, sa tranziteze, sa inmagazineze/stocheze, sa dispecerizeze si sa distribuie gaze naturale;
    18. operator comercial - persoana juridica, romana sau straina, titulara a licentei pentru desfasurarea de activitati comerciale in sectorul gazelor naturale;
    19. operator de sistem - persoana juridica, romana sau straina, titulara a licentei pentru desfasurarea de activitati de exploatare, dispecerizare, intretinere, verificare si reparatii intr-un sistem de productie, de transport, de inmagazinare/stocare, de distributie si de dispecerizare a gazelor naturale;
    20. punere in functiune - totalitatea activitatilor prevazute de documentatia tehnica de proiectare si de reglementarile in vigoare, pentru a demonstra ca echipamentul si sistemele tehnologice se comporta in conformitate cu datele prevazute in proiect;
    21. retea de transport si/sau distributie - ansamblul de conducte conectate intre ele, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente, pentru vehicularea gazelor naturale in regim de presiune, conform standardelor specifice;
    22. sectorul gazelor naturale - ansamblul agentilor economici, activitatilor si instalatiilor aferente privind productia, transportul, tranzitul international, inmagazinarea, dispecerizarea, distributia, furnizarea si utilizarea gazelor naturale;
    23. sistemul de alimentare cu gaze naturale - ansamblul compus din conducte, instalatii de reglare-masurare, aparate si accesorii, situat intre statiile de predare si cosurile prin care se evacueaza gazele de ardere, destinat sa asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor dintr-o localitate;
    24. sistemul de dispecerizare - ansamblul instalatiilor, constructiilor si echipamentelor aferente dispecerizarii gazelor naturale;
    25. sistemul de distributie - ansamblul compus din conducte, instalatii de reglare-masurare, aparate si accesorii, situat intre statiile de predare si robinetele de bransament ale consumatorilor racordati la reteaua de presiune joasa, respectiv pana la iesirea din statiile/posturile de reglare de la consumatorul racordat la reteaua de presiune redusa;
    26. sistemul de inmagazinare/stocare a gazelor naturale - totalitatea instalatiilor tehnologice de suprafata si/sau subterane, precum si depozitul propriu-zis, prin intermediul carora se pot inmagazina/stoca ciclic si, respectiv, extrage cantitati de gaze naturale;
    27. sistemul de productie a gazelor naturale - ansamblul instalatiilor tehnologice - C.E., conducte, separatoare, panouri tehnologice de masura gaze, instalatii de conditionare gaze, statii de comprimare, conducte de racord la SNT si alte asemenea - care asigura productia gazelor naturale de la capul de eruptie pana la panoul de masurare comerciala, in conditii de calitate, conform standardelor in vigoare;
    28. Sistemul national de transport - SNT - sistemul de transport al gazelor naturale in regim de inalta presiune, compus din ansamblul de conducte, recipiente, echipamente si instalatii aferente, care asigura preluarea gazelor naturale de la producatori si/sau de la furnizorii autohtoni si/sau straini si transportul acestora in vederea livrarii in sistemele de distributie si/sau la consumatorii directi si/sau inmagazinarii/stocarii acestora;
    29. standard metru cub de gaze naturale - volumul unui metru cub de gaze naturale aflat la temperatura de 15 grade C si presiunea de 1,01325 x 10^5 N/mp;
    30. standarde de performanta - normele tehnice, economice si operationale cu caracter obligatoriu, referitoare la parametrii de calitate a serviciilor de transport, tranzit, inmagazinare/stocare, dispecerizare, distributie si furnizare a gazelor naturale;
    31. stocare - procesul ciclic de depozitare care consta in introducerea/injectia si extragerea/extractia unor cantitati de gaze si/sau lichide in/din spatii etanse - rezervoare, recipiente si altele asemenea - la diferite presiuni si temperaturi;
    32. suspendarea autorizatiei/licentei - decizia emisa de autoritatea competenta prin care se retrag unui titular de autorizatie/licenta permisiunile dobandite prin aceasta, pentru un interval de timp bine stabilit; ANRGN poate dispune continuarea activitatii in regim controlat si cu restrictii, daca activitatea afecteaza interesele consumatorilor de gaze naturale;
    33. titular de autorizatie/licenta - persoana juridica detinatoare a unei autorizatii/licente eliberate de autoritatea competenta;
    34. transportator - persoana juridica romana, licentiata, care asigura in principal servicii de transport-dispecerizare, intretinere, exploatare si functionare in conditii de siguranta a SNT;
    35. tranzit - trecerea peste teritoriul Romaniei, cu sau fara transbordare, a gazelor naturale provenind din alt stat si destinate unui stat tert;
    36. zacamant comercial - acumularea naturala de hidrocarburi, unitara sau separata, valorificabila, pentru care s-a dovedit posibilitatea recuperarii in conditii tehnico-economice a hidrocarburilor;
    37. zona de protectie - suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor si instalatiilor, cu o distanta care asigura integritatea tehnica in functionare a acestora;
    38. zona de siguranta - suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor si instalatiilor, cu o distanta stabilita pentru fiecare obiectiv, in functie de cerintele de siguranta a acestuia.

    ANEXA 2
    la regulament

                                LISTA
                         cuprinzand abrevieri

    1. AMC - aparatura de masura si control;
    2. ANRGN - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale;
    3. CT - centrala termica;
    4. CTZ - centrala termica de zona;
    5. I.S.C.I.R. - Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientilor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat din Romania;
    6. ISO - International Standard Organization;
    7. mc  - normal metru cub de gaze naturale;
         N
    8. mc  - standard metru cub de gaze naturale;
         S
    9. PM - panou de masura;
    10. PRM - post de reglare-masurare;
    11. PR - post de reglare;
    12. PRAM - protectie, relee, automatizari si masurari;
    13. RD p.m. - retea de distributie gaze naturale presiune medie;
    14. RD p.r. - retea de distributie gaze naturale presiune redusa;
    15. RD p.j. - retea de distributie gaze naturale presiune joasa;
    16. SNT - Sistemul national de transport gaze naturale;
    17. SC - statie de comprimare gaze naturale;
    18. SCV - statie de comanda vane;
    19. SRM - statie de reglare-masurare;
    20. SRMC - statie de reglare-masurare la consumator;
    21. SRMS - statie de reglare-masurare de sector;
    22. SRS - statie de reglare de sector.

    ANEXA 3
    la regulament

                              CERERE
pentru acordarea autorizatiei/licentei in sectorul gazelor naturale

    Numarul de inregistrare la ANRGN ....../....
    Catre
    Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
    Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 30, sectorul 1
    Societatea Comerciala .............., cu sediul in ..........., reprezentata legal prin ..............., director general, si ..........., director economic, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000, precum si ale art. 58 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, solicita eliberarea unei autorizatii/licente pentru ......................... (tip: autorizatie/licenta).
    In sustinerea cererii anexam dosarul cu urmatoarele documente:
    - ..................................
    - ..................................
    - ..................................
    - ..................................

             Director general,                 Director economic,
           .....................             ......................

    ANEXA 4
    la regulament

                               DATE
                    privind situatia financiara

    Solicitant (denumirea) .....................................
    Certificam exactitatea datelor (Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului ...................)

    A. Indicatori privind evolutia bonitatii financiare:
______________________________________________________________________________
 Indicatorii de bonitate, calculati conform            Date de referinta
 bilanturilor anuale si raportarilor
 semestriale
______________________________________________________________________________
Nr.   Denumirea             Simbolul     U.M.     1999  30 iunie  31 decembrie
crt.                                                       2000      2000
______________________________________________________________________________
 1.  Lichiditatea globala      Lg         %
 2.  Solvabilitatea            Sp         %
     patrimoniala
 3.  Rata profitului brut      Rpb        %
 4.  Viteza de rotatie         V      cicluri/an
    a fondului de rulment       R
______________________________________________________________________________

                           active circulante
    Lichiditatea globala = ----------------- x 100%,
                            datorii curente

    in care:
    - active circulante = stocuri + alte active circulante;
    - datorii curente (in termen de pana la un an) = furnizori si conturi asimilate + imprumuturi pe termen scurt + salarii + impozite si taxe.
    Solvabilitatea patrimoniala = capitaluri proprii/total pasiv, mai putin clientii creditori si conturi de regularizare si asimilate x 100 % .

                  rezultatul brut (profit) al exercitiului financiar
Rata profitului = -------------------------------------------------- x 100% .
     brut                         cifra de afaceri

    Viteza de rotatie a fondului de rulment = viteza de rotatie anuala a fondului de rulment, calculata pe baza datelor din bilantul contabil din anul precedent, care reprezinta raportul dintre veniturile din exploatare si fondul de rulment aferent exercitiului financiar (cicluri/an).

    B. Indicatori privind capacitatea financiara a solicitantului, calculati la data de ...............
    1. TOTAL GENERAL ACTIV (milioane lei) ....................,
    din care:
    1.1. Active circulante - TOTAL (milioane lei) ............;
    2. TOTAL GENERAL PASIV (milioane lei) ....................,
    din care:
    2.1. Obligatii - TOTAL (milioane lei) ...................................
    3. Fond de rulment (rd. 1.1 - rd. 2.1) - TOTAL (milioane lei) ...........
    4. Depozite bancare - TOTAL (milioane lei) ..............................
    5. Linie de credite deschise - TOTAL (milioane lei) .....................
    6. Credite bancare (neconsumate) - TOTAL (milioane lei) .................
    7. Venituri din exploatare - TOTAL (milioane lei) .......................
    8. Viteza de rotatie a fondului de rulment (V ) ....................... .
                                                 R

             Director general,                 Director economic,
           .....................             ......................

    NOTA:
    1. Pentru capacitatile nou-infiintate informatiile privind situatia financiara pot fi prezentate de catre investitori.
    2. Pentru investitorii straini informatiile privind situatia financiara pot fi prezentate de compania-mama din strainatate, in numele companiei-fiice din Romania, in masura in care se face dovada preluarii in mod indubitabil a tuturor angajamentelor financiare ale acesteia. Informatiile vor fi prezentate in limba romana, in traducere legalizata, la un birou notarial din Romania. ANRGN va lua in considerare orice tip de informatii referitoare la viabilitatea financiara a proiectului supus autorizarii.

    ANEXA 5
    la regulament

                         CAPABILITATEA TEHNICA
a agentilor economici din sectorul gazelor naturale care solicita emiterea autorizatiei/licentei

    1. Date generale privind denumirea obiectivului si amplasarea lui din punct de vedere administrativ si geografic
    2. Date privind calificarea personalului tehnico-operativ care exploateaza, intretine, executa reparatii si modernizari ale obiectivului:
    a) sef obiectiv;
    b) ingineri, tehnicieni, maistri de specialitate;
    c) personal de deservire.
    3. Date privind infrastructura/facilitatile obiectivului:
    a) caracteristicile tehnice;
    b) starea tehnica;
    c) durata de serviciu normata si actuala.
    4. Date privind impactul obiectivului asupra mediului - aspecte legate de poluarea solului, apei si aerului
    5. Date privind siguranta in exploatare a obiectivului, protectia muncii, PSI, sanatate, precum si dotarile aferente.

    ANEXA 6
    la regulament

                          MODEL DE AUTORIZATIE
AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE (ANRGN)

                    AUTORIZATIE DE...................
                    nr. ........... din .............

    Ca urmare a cererii adresate de ..............., cu sediul in ............., reprezentata prin ................., inregistrata la nr. ........... din data de ...............,
    in urma analizarii si verificarii documentelor transmise,
    in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 si ale Ordonantei Guvernului nr. 60/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,
    se acorda urmatoarea

                              AUTORIZATIE
    pentru ......................... din .....................................
           (obiectivul autorizatiei)        (adresa completa a locului de
                                                     amplasament)
    Obiectivul are urmatoarele caracteristici tehnice: .......................
    Prezenta autorizatie este valabila ................, in conformitate cu prevederile art. 58 din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ...................
     (data eliberarii)

                              Presedinte,
                            ................

    ANEXA 7
    la regulament

                            MODEL DE LICENTA
AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE (ANRGN)

                       LICENTA DE..................
                    nr. ........... din .............

    Ca urmare a cererii adresate de ................., cu sediul in ..........., reprezentata prin ................., inregistrata la nr. ........... din data de ...............,
    in urma analizarii si verificarii documentelor transmise,
    in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 si ale Ordonantei Guvernului nr. 60/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,
    se acorda urmatoarea

                                LICENTA

    Societatii Comerciale ................ pentru ...........................
                                                    (obiectivul licentei)
    Prezenta licenta este valabila ............., in conformitate cu prevederile art. 58 din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ...................
     (data eliberarii)

                              Presedinte,
                            ................

    ANEXA 8
    la regulament

                               LISTA
cuprinzand tarifele pentru acordarea de autorizatii si licente

                      Tarife pentru autorizatii
_____________________________________________________________________________
Nr.   Activitatea      Criteriul de       U.M.        Tipul         Tarif
crt.                   fundamentare                autorizatiei       %
                                                                 din valoarea
                                                                 obiectivului
_____________________________________________________________________________
 1.  Productia de      Valoarea       milioane lei  infiintare       0,2
     gaze naturale     investitiei/                 functionare      0,2
                       obiectiv                     modificare       0,2
 2.  Transportul       Valoarea       milioane lei  infiintare       0,2
     gazelor           investitiei/                 functionare      0,2
     naturale          obiectiv                     modificare       0,2
 3.  Inmagazinarea/    Valoarea       milioane lei  infiintare       0,2
     stocarea gazelor  investitiei/                 functionare      0,2
     naturale          obiectiv                     modificare       0,2
 4.  Distributia       Valoarea       milioane lei  infiintare       0,2
     gazelor naturale  investitiei/                 functionare      0,2
                       obiectiv                     modificare       0,2
 5.  Dispecerizarea    Valoarea       milioane lei  infiintare       0,2
     gazelor naturale  investitiei/                 functionare      0,2
                       obiectiv                     modificare       0,2
_____________________________________________________________________________

                            Tarife pentru licente
_____________________________________________________________________________
Nr.           Activitatea                  Criteriul         U.M.   Tariful
crt.                                    de fundamentare              anual
                                                                   (lei/U.M.)
_____________________________________________________________________________
  1. Furnizarea de gaze naturale      Cantitatea de gaze    mii mc   1.500
                                      contractata
  2. Transportul gazelor naturale     Capacitatea totala    mii mc     100
                                      de transport
  3. Inmagazinarea/stocarea gazelor   Capacitatea de        mii mc     500
     naturale                         inmagazinare/stocare
  4. Dispecerizarea gazelor naturale  Cantitatea de gaze    mii mc     100
                                      dispecerizata
  5. Distributia gazelor naturale     Capacitatea totala    mii mc   1.500
                                      de distributie
  6. Tranzitul gazelor naturale       Cantitatea de gaze    mii mc   1.000
                                      contractata
_____________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Pentru calcularea tarifelor de licentiere la activitatile de transport, tranzit, distributie si inmagazinare/stocare in anul 2000 se iau in considerare cantitatile efectiv realitate in anul 1999. Incepand cu anul 2001 calculul tarifelor se va face la capacitatile proiectate pentru transportul, tranzitul, distributia, inmagazinarea/stocarea gazelor naturale.
    2. Pentru agentii economici din sector care se licentiaza ca furnizori licenta pe anul 2000 se acorda pentru cantitatile de gaze livrate in anul 1999. Incepand cu anul 2001 tariful anual de licenta se va plati pentru cantitatile de gaze contractate in anul respectiv.
    3. Valoarea tarifului de autorizare se diminueaza de pana la 3 ori pentru obiectivele in functiune la data intrarii in vigoare a prezentului regulament si se va stabili tinandu-se seama de anul punerii in functiune si de durata de serviciu normata.
    4. Pentru obiectivele cu durata de serviciu normata depasita autorizarea se face pe o perioada de un an.
    5. Tarifele de autorizare pentru obiectivele existente in functiune se stabilesc la nivel de structura/camp, sistem de transport, de distributie si de tranzit, capacitate de inmagazinare/stocare, sediu/oficiu, tinandu-se seama de parametrii existenti la data solicitarii autorizatie.
    6. Tarifele pentru acordarea autorizatiilor si licentelor nu pot fi mai mici de 10.000.000 lei.
    7. Tarifele se actualizeaza prin ordin al presedintelui ANRGN si vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 784/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 784 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu