Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 625 din  6 iulie 2001

pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 383 din 13 iulie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba procedurile de autorizare a functionarii comerciantilor, cuprinzand conditiile pentru eliberarea avizelor, autorizatiilor si/sau acordurilor prevazute la art. 3 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a acestora, precum si cuantumul taxelor aferente, prevazute in anexele nr. 1 - 5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Aurel Constantin Ilie

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         p. Ministru de interne,
                         Alexandru Farcas,
                         secretar de stat

                         Ministrul pentru intreprinderile
                         mici si mijlocii si cooperatie,
                         Silvia Ciornei

    ANEXA 1

                                 PROCEDURA
de autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta procedura reglementeaza conditiile de solicitare si de emitere a avizului si/sau autorizatiei pentru prevenirea si stingerea incendiilor, denumite in continuare aviz, respectiv autorizatie, perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a acestora, precum si cuantumul tarifelor aferente, in vederea autorizarii functionarii comerciantilor in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001.
    (2) Avizul/autorizatia reprezinta documentul care conditioneaza functionarea comerciantilor de respectarea legislatiei privind prevenirea si stingerea incendiilor.
    (3) Eliberarea avizului/autorizatiei in urma evaluarii sediului social si a activitatilor desfasurate in acesta da dreptul comerciantului sa functioneze si sa desfasoare activitatile pentru care a fost autorizat.
    (4) Neeliberarea avizului/autorizatiei atrage neeliberarea certificatului de inregistrare.
    Art. 2
    In cazul in care la sediul social al comerciantului nu se desfasoara activitati supuse procedurii de avizare/autorizare pentru prevenirea si stingerea incendiilor, nu este necesara eliberarea avizului/autorizatiei in aceasta etapa.
    Art. 3
    Avizul/autorizatia se elibereaza de autoritatile competente in a caror raza teritoriala se afla sediul social al comerciantului, respectiv de catre brigazile/grupurile de pompieri militari, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comert si industrie teritoriale.
    Art. 4
    Brigazile/grupurile de pompieri militari au urmatoarele obligatii:
    a) sa delege la Biroul unic unul sau mai multi reprezentanti cu drept de semnatura, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001;
    b) sa evalueze sediul social si activitatile desfasurate in acesta si sa transmita reprezentantului delegat la Biroul unic un referat care sa contina rezultatul evaluarii, in termen de maximum 10 zile de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat.

    CAP. 2
    Obligatiile solicitantului

    Art. 5
    (1) In vederea obtinerii avizului/autorizatiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de inregistrare tip, in care va mentiona datele de identificare a sediului social si activitatile care se desfasoara la sediu, codificate in conformitate cu nomenclatorul CAEN.
    (2) Anexate la cererea de inregistrare, conform opisului de documente necesare autorizarii, se vor depune, dupa caz:
    a) avizul sau autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor, insotit de documentatia avizata spre neschimbare, pentru cazurile in care aceste documente au fost obtinute anterior solicitarii de inregistrare si autorizare a functionarii;
    b) dovada privind depunerea documentatiei de prevenire si stingere a incendiilor la brigazile/grupurile de pompieri militari teritoriale, pentru cazurile in care aceasta s-a facut anterior solicitarii de inregistrare si autorizare a functionarii;
    c) documentatia tehnica, reprezentand piese scrise sau desenate din proiectul de executie a constructiei sau cartea constructiei, cuprinzand masurile de prevenire si stingere a incendiilor si verificarea cerintei de calitate "siguranta la foc" pentru cazurile in care sediul social sau activitatea principala declarata se incadreaza in prevederile legale privind avizarea/autorizarea;
    d) schita spatiului, cu cote si nominalizarea destinatiilor, insotita de descrierea succinta a amplasarii, caracteristicilor constructive si de masurile de prevenire si stingere a incendiilor adoptate, pentru cazurile care nu se incadreaza in prevederile legale in vigoare privind avizarea/autorizarea;
    e) dovada indeplinirii masurilor de prevenire si stingere a incendiilor pentru cazurile in care avizul/autorizatia au fost retrase anterior solicitarii de inregistrare si autorizare a functionarii;
    f) dovada privind achitarea tarifului aferent autorizarii.

    CAP. 3
    Procedura de autorizare a functionarii comerciantilor

    1. Atributiile reprezentantului brigazii/grupului de pompieri militari delegat la Biroul unic
    Art. 6
    Reprezentantul brigazii/grupului de pompieri militari delegat la Biroul unic are urmatoarele obligatii, cu respectarea termenelor stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001:
    a) sa verifice dosarul pentru obtinerea avizului, respectiv autorizatiei, cuprinzand documentele prevazute la art. 5 alin. (2), si sa il transmita de indata brigazii/grupului de pompieri militari (cu borderou);
    b) sa verifice incadrarea corecta a fiecarei solicitari in cuantumul tarifelor aferente avizarii/autorizarii;
    c) sa comunice brigazii/grupului de pompieri militari, concomitent cu transmiterea dosarului, termenul pana la care trebuie sa primeasca referatul cu privire la eliberarea avizului/autorizatiei solicitate sau, dupa caz, respingerea solicitarii;
    d) sa comunice solicitantului, prin Biroul unic, data vizitei personalului de specialitate al brigazii/grupului de pompieri militari la sediile supuse autorizarii;
    e) sa completeze si sa semneze anexa la certificatul de inregistrare, pe baza concluziilor cuprinse in referatul primit sau, dupa caz, sa asigure informarea in scris a solicitantului cu privire la neconformitatile constatate si la actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite.

    2. Evaluarea sediilor si/sau a activitatilor pentru care se solicita autorizarea

    Art. 7
    (1) Brigazile/grupurile de pompieri militari, prin personalul de specialitate, verifica conditiile de functionare, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor.
    (2) Brigazile/grupurile de pompieri militari intocmesc referatul cuprinzand concluziile evaluarii, propunand clar una dintre variantele prevazute la art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001; in situatia in care se constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru autorizarea functionarii, vor fi precizate neconformitatile si actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite, care motiveaza neeliberarea autorizatiei.
    (3) Conducatorul brigazii/grupului de pompieri militari sau persoana imputernicita de acesta, dupa caz, va semna referatul si il va transmite reprezentantului delegat la Biroul unic.

    CAP. 4
    Perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a avizului/autorizatiei, precum si cuantumul tarifelor aferente

    Art. 8
    Avizul/autorizatia se elibereaza si sunt valabile numai insotite de documentatia vizata spre neschimbare care a stat la baza evaluarii.
    Art. 9
    Avizul/autorizatia isi pastreaza valabilitatea pe toata durata respectarii conditiilor care au stat la baza emiterii lor.
    Art. 10
    (1) Avizul/autorizatia se retrag de catre brigazile/grupurile de pompieri militari in cazul in care comerciantul nu mai indeplineste conditiile de functionare pentru care a fost autorizat, prin completarea rubricii corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare.
    (2) Retragerea autorizatiei se face pe baza unui proces-verbal intocmit de brigazile si grupurile de pompieri militari cu o motivatie temeinica privind neconformitatile si actele normative ale caror prevederi au fost incalcate. Un exemplar al procesului-verbal se transmite comerciantului, iar o copie de pe acesta, Biroului unic.
    Art. 11
    (1) Avizul/autorizatia se reinnoiesc, prin parcurgerea prezentei proceduri, daca se modifica activitatea, constructia sau masurile de prevenire si stingere a incendiilor, daca se schimba proprietarul sau daca acest lucru este impus in mod expres prin lege.
    (2) In cazul in care proprietarul se schimba fara a se modifica conditiile care au stat la baza emiterii lor, avizul/autorizatia se reinnoieste fara parcurgerea etapelor prezentei proceduri, urmand a se preschimba numai formularul acestora.
    Art. 12
    Pentru eliberarea avizului/autorizatiei privind prevenirea si stingerea incendiilor se percepe un tarif de 500.000 lei.
    Art. 13
    Brigazile/grupurile de pompieri militari asigura arhivarea documentatiei specifice, prevazuta la art. 5 alin. (2), care a stat la baza eliberarii avizului/autorizatiei, inclusiv a revizuirilor, retragerilor si reautorizarilor.
    Art. 14
    Camerele de comert si industrie teritoriale vor asigura arhivarea referatelor de evaluare si a copiilor de pe documentele referitoare la retragerea sau revizuirea autorizatiei, respectiv la reautorizare.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 15
    Prevederile prezentei proceduri se aplica in mod corespunzator si pentru autorizarea functionarii filialelor, sucursalelor si celorlalte sedii secundare - agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea sedii, altele decat sediul social, prin Biroul unic din judetul unde acestea sunt amplasate.

    ANEXA 2

                              PROCEDURA
de avizare/autorizare sanitara a functionarii comerciantilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta procedura reglementeaza conditiile de solicitare si de emitere a avizului si/sau autorizatiei sanitare, denumite in continuare aviz, respectiv autorizatie, perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a acestora, precum si cuantumul tarifelor aferente, in vederea autorizarii functionarii comerciantilor in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001.
    (2) Avizul/autorizatia reprezinta documentul care conditioneaza functionarea comerciantilor de respectarea legislatiei sanitare.
    (3) Eliberarea avizului/autorizatiei in urma evaluarii sediului social si a activitatilor desfasurate in acesta da dreptul comerciantului sa functioneze si sa desfasoare activitatile pentru care a fost avizat/autorizat.
    (4) Neeliberarea avizului/autorizatiei atrage neeliberarea certificatului de inregistrare.
    Art. 2
    (1) Avizarea sanitara si autorizarea sanitara in vederea functionarii comerciantilor reprezinta acte de analiza si de investigatie sanitara care conditioneaza din punct de vedere tehnic si juridic amplasarea, constructia, amenajarea, punerea in functiune si desfasurarea activitatilor la sediul social al comerciantilor.
    (2) Avizul sanitar si autorizatia sanitara se emit in baza Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, cu respectarea atributiilor din competenta directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
    (3) Avizul sanitar se emite inainte de amplasarea, constructia sau amenajarea sediului social, iar autorizatia sanitara se emite inainte de punerea in functiune, scopul lor fiind prevenirea aparitiei oricaror situatii care ar putea pune in pericol sanatatea publica.
    (4) Avizul sanitar si autorizatia sanitara fiind acte de analiza si investigatie sanitara vor fi emise numai in situatia in care sediul social si/sau activitatile care urmeaza sa fie avizate sau autorizate se incadreaza in dispozitiile legale in vigoare.
    (5) Avizul/autorizatia se elibereaza de autoritatile competente in a caror raza teritoriala se afla sediul social al comerciantului, respectiv de directiile de sanatate publica teritoriale, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comert si industrie teritoriale.
    Art. 3
    Directia de sanatate publica are urmatoarele obligatii:
    a) sa delege la Biroul unic unul sau mai multi reprezentanti cu drept de semnatura, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001;
    b) sa evalueze sediul social si activitatile desfasurate in acesta si sa comunice reprezentantului delegat la Biroul unic un referat care sa contina rezultatul evaluarii, in termen de maximum 10 zile de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat.

    CAP. 2
    Obligatiile solicitantului

    Art. 4
    (1) In vederea obtinerii avizului/autorizatiei, solicitantul va depune la Biroul unic cererea de inregistrare tip, in care va mentiona datele de identificare a sediului social si activitatile care se desfasoara la sediu, codificate in conformitate cu nomenclatorul CAEN.
    (2) Anexate la cererea de inregistrare, conform opisului de documente necesare, se vor depune:
    a) avizul sanitar, pentru cazurile in care acest document a fost obtinut anterior solicitarii de inregistrare si autorizare a functionarii;
    b) memoriul tehnic, reprezentand piesa scrisa ce cuprinde date generale, descrierea functiunilor, a instalatiilor sanitare si a punctelor critice pentru sanatatea publica si a salariatilor, descrierea procesului tehnologic de la materia prima pana la produsul finit, cu specificarea spatiilor de lucru si a utilajelor;
    c) schite sau planuri cu detalierea arhitecturala, de structura interioara si de dotari, in care sa figureze dimensiunile incaperilor, amplasarea acestora in circuitele functionale, iluminatul natural si artificial, ventilatia naturala si artificiala, retelele de utilitati, finisajele, utilajele;
    d) dovada privind achitarea tarifului de avizare/autorizare.
    (3) Dupa caz, vor mai fi depuse si urmatoarele documente:
    a) declaratia pe propria raspundere referitoare la respectarea legislatiei in domeniul igienico-sanitar, conform modelului prezentat in anexa nr. 2.1;
    b) documente din care sa rezulte ca personalul a fost instruit si si-a insusit notiunile fundamentale de igiena specifice meseriei si locului de munca;
    c) documente din care sa rezulte starea de sanatate a personalului (examen medical la angajare sau control medical periodic), conform reglementarilor Ministerului Sanatatii si Familiei;
    d) lista cuprinzand substantele toxice care implica periculozitate pentru manipulatorii expusi profesional sau pentru populatie (materii prime, produsi intermediari sau produse finite), dovada instruirii personalului cu responsabilitati in domeniu.
    (4) In cazurile in care reglementarile legale sau riscul estimat o impun, iar in faza de avizare sanitara nu s-a efectuat studiul de impact asupra sanatatii populatiei, autorizarea sanitara va fi precedata de acest studiu.

    CAP. 3
    Procedura de autorizare a functionarii comerciantilor

    1. Atributiile reprezentantului directiei teritoriale de sanatate publica delegat la Biroul unic
    Art. 6
    Reprezentantul directiei teritoriale de sanatate publica delegat la Biroul unic are urmatoarele obligatii, cu respectarea termenelor stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001:
    a) sa inregistreze si sa verifice dosarul depus pentru obtinerea autorizatiei, cuprinzand documentele prevazute la art. 4 alin. (2) - (4), si sa il transmita de indata directiei teritoriale de sanatate publica;
    b) sa verifice incadrarea corecta a fiecarei solicitari in cuantumul tarifelor aferente avizarii/autorizarii;
    c) sa comunice directiei teritoriale de sanatate publica, concomitent cu transmiterea dosarului, termenul pana la care trebuie sa primeasca referatul cu privire la emiterea avizului/autorizatiei solicitate sau, dupa caz, respingerea autorizarii;
    d) sa comunice solicitantului, prin Biroul unic, data vizitei personalului de specialitate al directiei teritoriale de sanatate publica la sediile supuse autorizarii;
    e) sa completeze si sa semneze anexa la certificatul de inregistrare, pe baza concluziilor cuprinse in referatul primit, sau, dupa caz, sa asigure informarea in scris a solicitantului cu privire la neconformitatile constatate si la actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite.
    2. Evaluarea sediilor si/sau a activitatilor pentru care se solicita autorizarea
    Art. 7
    (1) Directia teritoriala de sanatate publica, prin personalul sau de specialitate, verifica conditiile sanitare de functionare, in conformitate cu prevederile legislatiei sanitare in vigoare.
    (2) Directia teritoriala de sanatate publica va intocmi referatul cuprinzand concluziile evaluarii, propunand clar una dintre variantele prevazute la art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001; in situatia in care se constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru autorizarea functionarii, vor fi precizate neconformitatile si actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite, care motiveaza neeliberarea autorizatiei.
    (3) Directorul directiei teritoriale de sanatate publica sau persoana imputernicita de acesta, dupa caz, va semna referatul si il va transmite reprezentantului in Biroul unic.
    Art. 8
    (1) Pentru sediile si/sau activitatile prevazute in anexa nr. 2.2 reprezentantul directiei teritoriale de sanatate publica in Biroul unic va completa referatul tip in care va consemna conformitatea cu datele din declaratia pe propria raspundere.
    (2) Pentru activitatile/sediile care nu sunt mentionate in anexa nr. 2.2 directiile teritoriale de sanatate publica vor analiza documentatia in conformitate cu prevederile normelor de igiena, standardelor, normativelor sau ale altor reglementari legale si vor intocmi referatul de evaluare in termenul legal.

    CAP. 4
    Perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a avizului/autorizatiei sanitare, precum si cuantumul tarifelor aferente

    Art. 9
    (1) Avizul/autorizatia sunt valabile atata timp cat nu s-au modificat conditiile initiale pentru care acestea au fost emise.
    (2) La modificarea conditiilor initiale comerciantul va solicita Biroului unic revizuirea avizului/autorizatiei.
    Art. 10
    (1) Autorizatia se retrage de catre directia teritoriala de sanatate publica, in cazul in care se constata ca nu sunt mentinute conditiile existente la data obtinerii acesteia, iar comerciantul nu a solicitat revizuirea autorizatiei, prin completarea rubricii corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare.
    (2) Retragerea autorizatiei se face pe baza unui proces-verbal intocmit de directia teritoriala de sanatate publica cu o motivatie temeinica privind neconformitatile si actele normative ale caror prevederi au fost incalcate. Un exemplar din procesul-verbal se transmite comerciantului, iar cate o copie de pe acesta, Biroului unic.
    Art. 11
    Reinnoirea autorizatiei sanitare se face in urmatoarele situatii:
    a) pentru diversificarea, extinderea sau restrangerea activitatii in cadrul activitatii principale (cod CAEN) consemnate in certificatul de inregistrare;
    b) modificarea obiectului de activitate sau structurii functionale a sediului social.
    Art. 12
    (1) Tarifele aferente avizarii/autorizarii sanitare a functionarii comerciantilor sunt prevazute in anexa nr. 2.3.
    (2) Activitatile de evaluare care necesita investigatii sanitare, analize, evaluari, instructaje, consultanta specializata vor fi tarifate la nivelul unitatii ofertante in baza devizelor si documentelor financiare incheiate intre beneficiar si prestatorul abilitat de Ministerul Sanatatii si Familiei.
    Art. 13
    Directia teritoriala de sanatate publica asigura arhivarea documentatiei specifice, prevazuta la art. 4 alin. (2) - (4), care a stat la baza eliberarii avizului/autorizatiei, inclusiv a revizuirilor, retragerilor si reautorizarilor.
    Art. 14
    Camerele de comert si industrie teritoriale vor asigura arhivarea referatelor de evaluare si a copiilor de pe documentele referitoare la retragerea sau revizuirea autorizatiei, respectiv la reautorizare.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 15
    Prevederile prezentei proceduri se aplica in mod corespunzator si pentru autorizarea functionarii filialelor, sucursalelor si celorlalte sedii secundare - agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea sedii, altele decat sediul social, prin Biroul unic din judetul unde acestea sunt amplasate.
    Art. 16
    Anexele nr. 2.1, 2.2 si 2.3 fac parte integranta din prezenta procedura.

    ANEXA 2.1

                                  DECLARATIE
                referitoare la conditiile igienico-sanitare
                                   (model)

    Subsemnatul ......................, in calitate de asociat/actionar, declar urmatoarele pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala:
    1. Posed Acordul asociatiei de proprietari nr. ................. din data de ...................... si al vecinilor din imediata apropiere (conform Legii nr. 114/1996).
    2. In obiectiv sunt asigurate urmatoarele utilitati:
    - apa potabila (in sistem centralizat sau put propriu);
    - apa calda;
    - canalizare sau alt sistem de evacuare a reziduurilor menajere lichide.
    3. Evacuarea deseurilor menajere solide se face cu unitati specializate conform Contractului nr. .......... .
    4. Obiectivul are urmatoarea structura functionala:
.............................................................................. .
    (se enumera destinatia spatiilor/incaperilor, mentionandu-se si suprafata
                                   acestora)
    5. Posed urmatoarele dotari si echipamente specifice: ................................................................................
................................................................................
................................................................................
    6. Obiectivul este deservit de ......... persoane.
    7. Detin documente care atesta insusirea notiunilor fundamentale de igiena pentru un numar de ......... persoane.
    8. Obiectivul este asigurat cu anexe sanitare.
    9. Ma angajez sa respect normele igienico-sanitare in vigoare.

           ..................                 .................
                (data)                           (semnatura)

    ANEXA 2.2

    Activitati pentru care autorizatia sanitara va fi eliberata in baza declaratiei pe propria raspundere referitor la conditiile igienico-sanitare
 ______________________________________________________________________________
|  COD CPSA                                                                    |
|(Clasificarea                                                                 |
|produselor si                          Denumirea grupei                       |
| serviciilor                                                                  |
|  asociate                                                                    |
|activitatilor)                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  5010        | Vanzari de autovehicule                                       |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5010.1      | Vanzari cu ridicata de autovehicule noi, uzate sau            |
|              | reconditionate                                                |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5010.12     | Vanzari cu ridicata de autoturisme                            |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5010.2      | Vanzari cu amanuntul de autovehicule                          |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5010.21     | Vanzari cu amanuntul de autovehicule noi                      |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5010.22     | Vanzari cu amanuntul de autovehicule uzate                    |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5010.3      | Servicii de intermedieri in comertul cu autovehicule          |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5010.30     | Servicii de intermedieri in comertul cu autovehicule          |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5030        | Vanzari de piese si accesorii pentru autovehicule             |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5030.1      | Vanzari cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5030.11     | Vanzari cu ridicata ale anvelopelor pentru autovehicule       |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5030.12     | Vanzari cu ridicata ale altor piese si accesorii pentru       |
|              | autovehicule                                                  |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5030.2      | Vanzari cu amanuntul ale pieselor si accesoriilor pentru      |
|              | autovehicule                                                  |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5030.21     | Vanzari cu amanuntul ale anvelopelor pentru autovehicule      |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5030.22     | Vanzari cu amanuntul ale altor piese si accesorii pentru      |
|              | autovehicule                                                  |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5041        | Vanzari ale motocicletelor, pieselor si accesoriilor aferente |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5041.1      | Vanzari cu ridicata ale motocicletelor, pieselor si           |
|              | accesoriilor aferente                                         |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5041.10     | Vanzari cu ridicata ale motocicletelor, pieselor si           |
|              | accesoriilor aferente                                         |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5041.2      | Vanzari cu amanuntul ale motocicletelor, pieselor si          |
|              | accesoriilor aferente                                         |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5041.20     | Vanzari cu amanuntul ale motocicletelor, pieselor si          |
|              | accesoriilor aferente                                         |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5042        | Repararea si intretinerea motocicletelor                      |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5042.1      | Servicii de reparare si intretinere a motocicletelor          |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5042.10     | Servicii de reparare si intretinere a motocicletelor          |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5122        | Vanzari cu ridicata ale florilor si plantelor                 |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5122.1      | Vanzari cu ridicata ale florilor si plantelor                 |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5122.10     | Vanzari cu ridicata ale florilor si plantelor                 |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5135        | Vanzari cu ridicata ale tutunului prelucrat si ale produselor |
|              | din tutun                                                     |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5135.1      | Vanzari cu ridicata ale tutunului prelucrat si ale produselor |
|              | din tutun                                                     |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5135.11     | Vanzari cu ridicata ale tutunului prelucrat si ale produselor |
|              | din tutun                                                     |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5136        | Vanzari cu ridicata ale zaharului, ciocolatei si produselor   |
|              | zaharoase                                                     |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5136.1      | Vanzari cu ridicata ale zaharului, ciocolatei si produselor   |
|              | zaharoase                                                     |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5136.11     | Vanzari cu ridicata ale zaharului                             |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5136.12     | Vanzari cu ridicata ale ciocolatei, produselor zaharoase si de|
|              | cofetarie, ale produselor de patiserie                        |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5141        | Vanzari cu ridicata ale produselor textile                    |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5141.1      | Vanzari cu ridicata ale produselor textile                    |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5141.11     | Vanzari cu ridicata ale produselor textile pentru imbracaminte|
|______________|_______________________________________________________________|
|  5141.12     | Vanzari cu ridicata ale altor produse textile                 |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5141.13     | Vanzari cu ridicata ale articolelor de mercerie               |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5141.14     | Vanzari cu ridicata de lenjerie de uz casnic                  |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5142        | Vanzari cu ridicata ale articolelor de imbracaminte si ale    |
|              | incaltamintei                                                 |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5142.1      | Vanzari cu ridicata ale articolelor de imbracaminte si ale    |
|              | incaltamintei                                                 |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5142.11     | Vanzari cu ridicata ale articolelor de imbracaminte (cu       |
|              | exceptia lenjeriei de corp)                                   |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5142.12     | Vanzari cu ridicata ale lenjeriei de corp                     |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5142.13     | Vanzari cu ridicata ale articolelor din blana si piele        |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5142.14     | Vanzari cu ridicata ale incaltamintei                         |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5142.15     | Vanzari cu ridicata ale accesoriilor pentru imbracaminte      |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5143        | Vanzari cu ridicata ale aparatelor electrice si electronice de|
|              | uz casnic                                                     |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5143.1      | Vanzari cu ridicata ale aparatelor electrice de uz casnic     |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5143.11     | Vanzari cu ridicata ale aparatelor electrocasnice             |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5143.12     | Vanzari cu ridicata ale aparatelor de iluminat, de uz casnic  |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5143.13     | Vanzari cu ridicata ale accesoriilor pentru aparate si        |
|              | echipamente de uz casnic                                      |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5143.2      | Vanzari cu ridicata ale aparatelor electronice de uz casnic   |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5143.21     | Vanzari cu ridicata ale aparatelor electronice de uz casnic   |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5143.22     | Vanzari cu ridicata ale discurilor, benzilor si casetelor     |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5144        | Vanzari cu ridicata ale produselor din ceramica, sticla, ale  |
|              | tapetelor, articolelor metalice de masa si de bucatarie si ale|
|              | produselor de intretinere si curatenie                        |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5144.1      | Vanzari cu ridicata ale produselor din ceramica, sticla, ale  |
|              | tapetelor, articolelor metalice de masa si de bucatarie si ale|
|              | produselor de intretinere si curatenie                        |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5144.11     | Vanzari cu ridicata ale articolelor metalice de masa si de    |
|              | bucatarie                                                     |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5144.12     | Vanzari cu ridicata ale produselor din sticla, portelan si    |
|              | ceramica, pentru menaj                                        |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5144.13     | Vanzari cu ridicata ale tapetelor                             |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5144.14     | Vanzari cu ridicata ale produselor de intretinere si curatenie|
|______________|_______________________________________________________________|
|  5145        | Vanzari cu ridicata ale produselor cosmetice si de parfumerie |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5145.1      | Vanzari cu ridicata ale produselor cosmetice si de parfumerie |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5145.10     | Vanzari cu ridicata ale produselor cosmetice si de parfumerie |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5147        | Vanzari cu ridicata ale altor bunuri de consum nealimentare   |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5147.1      | Vanzari cu ridicata ale altor bunuri de consum casnice        |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5147.11     | Vanzari cu ridicata ale mobilei                               |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5147.12     | Vanzari cu ridicata ale aparatelor neelectrice de uz casnic   |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5147.13     | Vanzari cu ridicata ale produselor din impletituri, din pluta,|
|              | de dogarie si alte altor produse din lemn                     |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5147.14     | Vanzari cu ridicata ale produselor pentru acoperirea          |
|              | pardoselilor                                                  |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5147.15     | Vanzari cu ridicata ale altor produse metalice de uz casnic   |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5147.2      | Vanzari cu ridicata ale articolelor de papetarie si librarie  |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5147.21     | Vanzari cu ridicata ale cartilor, revistelor si ziarelor      |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5147.22     | Vanzari cu ridicata ale articolelor de papetarie              |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5147.3      | Vanzari cu ridicata ale altor bunuri de consum                |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5147.31     | Vanzari cu ridicata ale instrumentelor muzicale si            |
|              | partiturilor                                                  |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5147.32     | Vanzari cu ridicata ale materialelor fotografice si optice    |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5147.33     | Vanzari cu ridicata ale jocurilor si jucariilor               |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5147.34     | Vanzari cu ridicata ale ceasurilor si bijuteriilor            |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5147.35     | Vanzari cu ridicata ale articolelor de sport                  |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5147.36     | Vanzari cu ridicata ale articolelor de voiaj si marochinarie  |
|              | si ale diverselor articole din piele                          |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5147.37     | Vanzari cu ridicata ale altor bunuri de consum necuprinse     |
|              | anterior                                                      |
|______________|_______________________________________________________________|
|              | Vanzari cu ridicata ale produselor medicale si paramedicale de|
|              | uz uman si veterinar                                          |
|______________|_______________________________________________________________|
|              | Vanzari cu ridicata ale produselor biologice, reactivilor,    |
|              | detergentilor si substantelor dezinfectante                   |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5151        | Vanzari cu ridicata ale combustibililor                       |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5151.1      | Vanzari cu ridicata ale combustibililor                       |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5151.11     | Vanzari cu ridicata ale combustibililor solizi                |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5151.13     | Vanzari cu ridicata ale altor combustibili lichizi sau gazosi |
|              | si ale produselor derivate                                    |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5153        | Vanzari cu ridicata ale materialului lemnos si ale            |
|              | materialelor pentru constructii                               |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5153.1      | Vanzari cu ridicata ale lemnului neprelucrat si ale produselor|
|              | derivate ale acestuia                                         |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5153.11     | Vanzari cu ridicata ale lemnului prelucrat                    |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5153.12     | Vanzari cu ridicata ale produselor derivate din lemn          |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5153.2      | Vanzari cu ridicata ale materialelor pentru constructii si ale|
|              | obiectelor sanitare                                           |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5153.21     | Vanzari cu ridicata ale obiectelor sanitare                   |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5153.22     | Vanzari cu ridicata ale lacurilor si vopselelor               |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5153.23     | Vanzari cu ridicata ale geamurilor si vopselelor              |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5153.24     | Vanzari cu ridicata ale altor materiale de constructii        |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5154        | Vanzari cu ridicata ale articolelor de fierarie, ale          |
|              | echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii  |
|              | sanitare si de incalzire                                      |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5154.1      | Vanzari cu ridicata ale articolelor de fierarie, ale          |
|              | echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii  |
|              | sanitare si de incalzire                                      |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5154.11     | Vanzari cu ridicata ale articolelor de fierarie               |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5154.12     | Vanzari cu ridicata ale echipamentelor si furniturilor pentru |
|              | instalatii tehnico-sanitare si incalzit                       |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5154.13     | Vanzari cu ridicata ale uneltelor de mana                     |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5170        | Vanzari cu ridicata specializate si nespecializate ale altor  |
|              | produse n.c.a.                                                |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5170.1      | Vanzari cu ridicata specializate si nespecializate ale altor  |
|              | produse n.c.a.                                                |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5170.10     | Vanzari cu ridicata specializate si nespecializate ale altor  |
|              | produse n.c.a.                                                |
|______________|_______________________________________________________________|
|              | Vanzari cu amanuntul, in unitati comerciale alimentare, din   |
|              | incinta unitatilor sanitare si de invatamant, ale produselor  |
|              | alimentare                                                    |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5212        | Vanzari cu amanuntul, in magazine nespecializate, cu desfacere|
|              | preponderenta de produse nealimentare                         |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5212.1      | Vanzari cu amanuntul, in magazine nespecializate, cu desfacere|
|              | preponderenta de produse nealimentare                         |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5212.10     | Vanzari cu amanuntul, in magazine nespecializate, cu desfacere|
|              | preponderenta de produse nealimentare                         |
|______________|_______________________________________________________________|
|              | Vanzari cu amanuntul, in spatii comerciale nespecializate mai |
|              | mici de 50 mp si cu un numar de salariati mai mic de 8 - 10   |
|              | persoane, cu desfacere de produse nealimentare                |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5226        | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale produselor|
|              | din tutun                                                     |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5226.1      | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale produselor|
|              | din tutun si tigaretelor                                      |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5226.10     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale produselor|
|              | din tutun si tigaretelor                                      |
|______________|_______________________________________________________________|
|              | Vanzari cu amanuntul, in farmacii veterinare, a pesticidelor  |
|______________|_______________________________________________________________|
|              | Vanzari cu amanuntul, in unitati specializate, ale produselor |
|              | medicale si paramedicale de uz uman si veterinar              |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5233        | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale produselor|
|              | cosmetice si de parfumerie                                    |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5241        | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | articolelor textile                                           |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5241.1      | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | articolelor textile si de mercerie                            |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5241.11     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | articolelor textile diverse                                   |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5241.12     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | articolelor de mercerie                                       |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5242        | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | articolelor de imbracaminte si ale accesoriilor acestora      |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5242.1      | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | articolelor de imbracaminte si ale accesoriilor acestora      |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5242.10     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | articolelor de imbracaminte si ale accesoriilor acestora      |
|              | (inclusiv ale articolelor de imbracaminte din piele si blana) |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5243        | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | incaltamintei si ale articolelor de marochinarie din piele    |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5243.1      | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | incaltamintei si ale articolelor de marochinarie din piele    |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5243.11     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | incaltamintei                                                 |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5243.12     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | articolelor de marochinarie, articolelor de voiaj din piele   |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5244        | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale mobilei,  |
|              | articolelor de iluminat si ale altor articole de uz casnic    |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5244.1      | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale mobilei,  |
|              | articolelor de iluminat si ale altor articole de uz casnic    |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5244.11     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale mobilei   |
|              | de uz casnic                                                  |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5244.12     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | articolelor de menaj si decorative                            |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5244.13     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | articolelor de iluminat                                       |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5244.14     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, perdelelor,   |
|              | draperiilor si ale altor obiecte din materiale textile de uz  |
|              | casnic                                                        |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5244.15     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale produselor|
|              | din lemn, pluta si impletituri                                |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5244.16     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale altor     |
|              | articole de casnice neelectrice n.c.a.                        |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5245        | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | articolelor si aparatelor electromenajere, ale aparatelor de  |
|              | radio si televizoarelor                                       |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5245.1      | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | articolelor si aparatelor electromenajere                     |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5245.10     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | articolelor si aparatelor electromenajere                     |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5245.2      | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale aparatelor|
|              | de radio, televizoarelor, ale aparatelor si materialelor de   |
|              | inregistrare si ale instrumentelor muzicale                   |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5245.21     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale aparatelor|
|              | de radio, televizoarelor si ale echipamentelor audio-video    |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5245.22     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale discurilor|
|              | si casetelor                                                  |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5245.23     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | instrumentelor, accesoriilor si partiturilor muzicale         |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5246        | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | articolelor de fierarie, vopsitorie, ale sticlei si ale       |
|              | articolelor din sticla                                        |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5246.1      | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | articolelor de fierarie, vopsitorie, ale sticlei si ale       |
|              | articolelor din sticla                                        |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5246.11     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | articolelor de fierarie                                       |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5246.12     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | vopselelor, lacurilor si emailurilor si ale produselor de     |
|              | drogherie                                                     |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5246.13     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale sticlei,  |
|              | ale articolelor din sticla si oglinzilor                      |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5246.14     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale obiectelor|
|              | marunte, pentru gospodarie                                    |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5246.15     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | echipamentelor sanitare                                       |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5246.16     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | materialelor de constructii                                   |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5247        | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale cartilor, |
|              | ziarelor si ale articolelor de papetarie                      |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5247.1      | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale cartilor, |
|              | ziarelor si ale articolelor de papetarie                      |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5247.11     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale cartilor  |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5247.12     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale ziarelor  |
|              | si revistelor                                                 |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5247.13     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | articolelor de papetarie                                      |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5248        | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale altor     |
|              | produse n.c.a.                                                |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5248.1      | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | materialelor de birou, calculatoarelor, articolelor optice si |
|              | fotografice (inclusiv birotica)                               |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5248.11     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | mobilierului de birou                                         |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5248.12     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale masinilor |
|              | de birou                                                      |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5248.13     | Vanzari cu amanuntul in magazine specializate, ale            |
|              | calculatoarelor si software-ului de uz general                |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5248.14     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | articolelor optice, fotografice si de precizie                |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5248.15     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | echipamentelor de telecomunicatii - numai pentru echipamentul |
|              | terminal (telefoane)                                          |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5248.2      | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | ceasurilor, bijuteriilor, articolelor de sport si jucariilor  |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5248.21     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale ceasurilor|
|              | si bijuteriilor                                               |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5248.22     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | articolelor pentru sport si pentru jocuri in aer liber        |
|              | (inclusiv biciclete)                                          |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5248.23     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale jocurilor |
|              | si jucariilor (inclusiv jocuri video)                         |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5248.3      | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale altor     |
|              | produse nealimentare n.c.a.                                   |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5248.31     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | materialelor pentru acoperit peretii si pardoselile si ale    |
|              | materialelor de intretinere a acestora                        |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5248.32     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | plantelor, florilor, semintelor                               |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5248.33     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale animalelor|
|              | de companie, ale produselor alimentare si accesoriilor pentru |
|              | acestea                                                       |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5248.34     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, de suveniruri |
|              | si articole religioase                                        |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5248.35     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | combustibililor solizi, lichizi si gazosi                     |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5248.36     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | articolelor de filatelie, numismatica si similare             |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5248.37     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale           |
|              | obiectelor de arta                                            |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5248.38     | Vanzari cu amanuntul, in magazine specializate, ale produselor|
|              | nealimentare n.c.a.                                           |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5250        | Vanzari cu amanuntul ale bunurilor de ocazie, efectuate prin  |
|              | magazine                                                      |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5250.1      | Vanzari cu amanuntul ale antichitatilor si bunurilor de       |
|              | ocazie, efectuate prin magazine                               |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5250.11     | Vanzari cu amanuntul ale antichitatilor                       |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5250.12     | Vanzari cu amanuntul ale cartilor de ocazie                   |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5250.13     | Vanzari cu amanuntul ale altor bunuri de ocazie               |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5261        | Vanzari cu amanuntul prin corespondenta                       |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5261.1      | Vanzari cu amanuntul prin corespondenta                       |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5261.11     | Vanzari cu amanuntul prin corespondenta, specializate in      |
|              | textile si confectii                                          |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5261.12     | Vanzari cu amanuntul prin corespondenta, specializate in alte |
|              | bunuri                                                        |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5261.13     | Vanzari cu amanuntul prin corespondenta, nespecializate       |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5263        | Vanzari cu amanuntul care se efectueaza in afara magazinelor  |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5263.1      | Vanzari cu amanuntul care se efectueaza in afara magazinelor  |
|______________|_______________________________________________________________|
|  5263.10     | Vanzari cu amanuntul care se efectueaza in afara magazinelor  |
|______________|_______________________________________________________________|
|              | Servicii de tehnica dentara, protezare si ortozare            |
|______________|_______________________________________________________________|
|              | Intretinerea si repararea aparaturii medicale                 |
|______________|_______________________________________________________________|
|              | Servicii de asistenta medicala primara umana                  |
|______________|_______________________________________________________________|
|              | Servicii de asistenta medicala veterinara                     |
|______________|_______________________________________________________________|
|              | Producerea si repararea, in scop didactic, a articolelor din  |
|              | lemn, metal, sticla                                           |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7020        | Servicii de inchiriere a bunurilor imobiliare                 |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7020.1      | Servicii de inchiriere a bunurilor imobiliare                 |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7020.11     | Servicii de inchiriere (subinchiriere) a proprietatilor       |
|              | rezidentiale                                                  |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7020.12     | Servicii de inchiriere a terenurilor si a altor bunuri        |
|              | imobiliare nerezidentiale                                     |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7032        | Servicii de administrare a imobilelor pe baza de tarife sau   |
|              | contract                                                      |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7032.11     | Servicii de administrare a imobilelor rezidentiale pe baza de |
|              | tarife sau contract                                           |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7032.12     | Servicii de administrare a altor bunuri imobiliare            |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7110        | Servicii de inchiriere a autoturismelor si utilitarelor mai   |
|              | mici de 3,5 tone                                              |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7110.1      | Servicii de inchiriere a autoturismelor si utilitarelor mai   |
|              | mici de 3,5 tone                                              |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7110.10     | Servicii de inchiriere pe termen scurt sau lung a             |
|              | autoturismelor particulare si a vehiculelor utilitare de      |
|              | pana la 3,5 tone, fara sofer                                  |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7133        | Servicii de inchiriere de echipamente de birou si calculatoare|
|______________|_______________________________________________________________|
|  7133.1      | Servicii de leasing sau de inchiriere de echipamente de birou |
|              | si calculatoare, fara operatori                               |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7133.11     | Servicii de leasing sau de inchiriere de echipamente de birou |
|              | (masini de scris, fotocopiatoare, duplicatoare, material      |
|              | telefonic) fara operatori                                     |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7133.12     | Servicii de leasing sau de inchiriere a calculatoarelor si    |
|              | echipamentelor periferice                                     |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7140        | Servicii de inchiriere a bunurilor personale si gospodaresti  |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7140.1      | Servicii de inchiriere a bunurilor personale si gospodaresti  |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7140.11     | Servicii de inchiriere: televizoare, radiouri, magnetoscoape, |
|              | echipamente audiovizuale si accesoriile lor (discuri si casete|
|              | audio)                                                        |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7140.12     | Servicii de inchiriere a benzilor si casetelor video          |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7140.13     | Servicii de inchiriere: mobilier si echipamente gospodaresti  |
|              | (mobila, aparate electromenajere, vesela,                     |
|              | plante decorative etc.)                                       |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7140.14     | Servicii de inchiriere a echipamentelor recreative (articole  |
|              | de sport, nave si avioane, biciclete, planoare,               |
|              | skiuri nautice etc.)                                          |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7140.15     | Servicii de inchiriere a instrumentelor muzicale              |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7140.16     | Servicii de inchiriere a altor bunuri personale si            |
|              | gospodaresti (lenjerie, imbracaminte, incaltaminte, bijuterii,|
|              | aparate fotografice, aparate optice etc.)                     |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7470.1      | Servicii de intretinere si curatenie                          |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7470.12     | Servicii de curatire a geamurilor                             |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7470.13     | Servicii de curatenie si intretinere curenta a cladirilor     |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7470.14     | Servicii de curatenie specializata                            |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7470.15     | Servicii de curatire a sobelor si cosurilor                   |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7470.16     | Alte servicii de curatire                                     |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7481        | Servicii fotografice                                          |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7481.1      | Placi fotografice, filme expuse (altele decat cinematografice)|
|______________|_______________________________________________________________|
|  7481.11     | Placi fotografice si filme, expuse dar nedevelopate           |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7481.2      | Servicii de fotografiere                                      |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7481.21     | Servicii de fotografiere cu ajutorul aparatelor automate      |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7481.22     | Servicii realizate de studiourile fotografice                 |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7481.24     | Servicii fotografice pentru ceremonii                         |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7481.3      | Servicii de prelucrare a materialelor fotografice             |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7481.31     | Servicii de developare si multiplicare fotografica            |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7481.33     | Servicii de restaurare, copiere si retusare a fotografiilor   |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7481.34     | Alte servicii fotografice                                     |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7483        | Servicii de secretariat, dactilografiere, multiplicare si     |
|              | traduceri pe baza de tarif sau contract, contabilitate,       |
|              | avocatura                                                     |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7483.12     | Servicii de multiplicare                                      |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7483.13     | Servicii de traduceri                                         |
|______________|_______________________________________________________________|
|  7483.14     | Servicii de interpretare                                      |
|______________|_______________________________________________________________|
|              | Servicii de contabilitate                                     |
|______________|_______________________________________________________________|
|              | Servicii de avocatura                                         |
|______________|_______________________________________________________________|
|  9303        | Servicii funerare                                             |
|______________|_______________________________________________________________|
|  9303.1      | Servicii funerare                                             |
|______________|_______________________________________________________________|
|  9303.11     | Pompe funebre                                                 |
|______________|_______________________________________________________________|
|  9303.12     | Servicii conexe inhumarii si incinerarii                      |
|______________|_______________________________________________________________|
|  9305        | Alte servicii personale                                       |
|______________|_______________________________________________________________|
|  9305.1      | Alte servicii personale                                       |
|______________|_______________________________________________________________|
|  9305.10     | Alte servicii personale (servicii ale agentiilor matrimoniale,|
|              | imobiliare, schimb valutar, amanet, turism, Loto-Prono,       |
|              | publicitate, jocuri de calculator, jocuri mecanice, de noroc, |
|              | astrologie, spiritism, etc.)                                  |
|______________|_______________________________________________________________|
|              | Servicii bancare si tip CEC                                   |
|______________|_______________________________________________________________|
|              | Servicii de import-comercializare pesticide                   |
|______________|_______________________________________________________________|

    ANEXA 2.3

    Tarifele aferente autorizarii functionarii comerciantilor din punct de vedere al protectiei sanitare

    1. Tarife percepute pentru emiterea avizelor sanitare:
    a) extindere - 200.000 lei;
    b) constructie - 500.000 lei;
    c) amenajare - 500.000 lei;
    d) amplasare - 200.000 lei.
    2. Tarife percepute pentru emiterea autorizatiilor sanitare:
    a) pentru comerciantii autorizati in baza declaratiei pe propria raspundere referitoare la conditiile igienico-sanitare - 300.000 lei;
    b) pentru comercianti autorizati in urma evaluarii riscului pentru sanatatea publica:
    - pana la 50 de persoane                - 1.000.000 lei
    - intre 50 - 200 de persoane            - 2.000.000 lei;
    - peste 200 de persoane                 - 3.000.000 lei.
    3. Nu se percep tarife comerciantilor carora nu le sunt necesare avizul/autorizatia sanitara in momentul inregistrarii.

    ANEXA 3

                              PROCEDURA
de autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere sanitar veterinar

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta procedura reglementeaza conditiile de solicitare si de emitere a autorizatiei sanitare veterinare, denumita in continuare autorizatie, perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a acesteia, precum si cuantumul taxelor aferente, in vederea autorizarii functionarii comerciantilor in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001.
    (2) Autorizatia reprezinta documentul care conditioneaza functionarea comerciantilor de respectarea legislatiei sanitare veterinare, in scopul asigurarii securitatii alimentelor si pentru apararea sanatatii publice.
    (3) Eliberarea autorizatiei in urma evaluarii sediului social si a activitatilor desfasurate in acesta da dreptul comerciantului sa functioneze si sa desfasoare activitatile pentru care a fost autorizat.
    (4) Neeliberarea autorizatiei atrage neeliberarea certificatului de inregistrare.
    Art. 2
    In conformitate cu prevederile Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comerciantii care detin unitati in care se desfasoara activitati supuse controlului sanitar veterinar sunt obligati sa solicite autorizarea sanitara veterinara de functionare pentru obiectivele proprii la infiintarea acestora, precizand fiecare activitate pentru care se solicita autorizarea.
    Art. 3
    (1) In cazul in care la sediul social al comerciantului nu se desfasoara activitati supuse procedurii de autorizare sanitara veterinara nu este necesara eliberarea autorizatiei in aceasta etapa.
    (2) Eliberarea autorizatiei se solicita de catre comercianti numai la infiintarea obiectivelor in care urmeaza sa se desfasoare activitati supuse controlului sanitar veterinar.
    Art. 4
    Autorizatia se elibereaza de autoritatea sanitara veterinara competenta in a carei raza teritoriala se afla sediul social al comerciantului, respectiv directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comert si industrie teritoriale.
    Art. 5
    Directia sanitara veterinara teritoriala are urmatoarele obligatii:
    a) sa delege la Biroul unic unul sau mai multi reprezentanti cu drept de semnatura in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001;
    b) sa evalueze sediul social, obiectivele si activitatile desfasurate in acesta si sa transmita reprezentantului delegat la Biroul unic un referat care sa contina rezultatul evaluarii, in termen de maximum 10 zile de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat.

    CAP. 2
    Obligatiile solicitantului

    Art. 6
    (1) In vederea obtinerii autorizatiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de inregistrare tip, in care va mentiona datele de identificare a sediului social, precum si a obiectivelor si activitatilor care se desfasoara la sediu, codificate in conformitate cu nomenclatorul CAEN.
    (2) Anexate la cererea de inregistrare, conform opisului de documente necesare autorizarii, se vor depune:
    a) schita tehnica cu fluxul tehnologic;
    b) memoriul tehnic;
    c) contractul de munca cu un medic veterinar pentru unitatile de productie si procesare;
    d) schita de amplasare si proiectare pentru obiective nou-construite;
    e) dovada achitarii taxei de autorizare, in cuantumul prevazut in anexa nr. 3.1 care face parte integranta din prezenta procedura.

    CAP. 3
    Procedura de autorizare a functionarii comerciantilor

    1. Atributiile reprezentantului directiei sanitare veterinare teritoriale delegat la Biroul unic

    Art. 7
    Reprezentantul directiei sanitare veterinare teritoriale delegat la Biroul unic are urmatoarele obligatii, cu respectarea termenelor stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001:
    a) sa verifice dosarul pentru obtinerea autorizatiei, cuprinzand documentele prevazute la art. 6 alin. (2), si sa il transmita de indata directiei sanitare veterinare teritoriale (cu borderou);
    b) sa verifice incadrarea corecta a fiecarei solicitari in cuantumul taxelor aferente autorizarii;
    c) sa comunice directiei sanitare veterinare teritoriale, concomitent cu transmiterea dosarului, termenul pana la care trebuie sa primeasca referatul cu privire la acordarea autorizatiei solicitate sau, dupa caz, respingerea solicitarii;
    d) sa comunice solicitantului data vizitei personalului de specialitate al directiei sanitare veterinare teritoriale la sediile supuse autorizarii;
    e) sa completeze si sa semneze anexa la certificatul de inregistrare, pe baza concluziilor cuprinse in referatul primit, sau, dupa caz, sa asigure informarea in scris a solicitantului cu privire la neconformitatile constatate si la actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite.
    2. Evaluarea sediilor si/sau a activitatilor pentru care se solicita autorizarea
    Art. 8
    (1) Directia sanitara veterinara teritoriala, prin personalul sau de specialitate, verifica conditiile sanitare veterinare de functionare, in conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare in vigoare.
    (2) Directia sanitara veterinara teritoriala va intocmi referatul cuprinzand concluziile evaluarii, propunand clar una dintre variantele prevazute la art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001; in situatia in care se constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru autorizarea functionarii vor fi precizate neconformitatile si actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite, care motiveaza neeliberarea autorizatiei.
    (3) Directorul directiei sanitare veterinare teritoriale sau persoana imputernicita de acesta, dupa caz, va semna referatul si il va transmite reprezentantului delegat la Biroul unic.
    Art. 9
    In cazul in care la depunerea la Biroul unic a documentatiei pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantii nu dispun decat de sediul social si nu detin obiective in care se desfasoara activitati supuse controlului sanitar veterinar, reprezentantul directiei sanitare veterinare teritoriale delegat la Biroul unic va completa rubrica corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare, cu mentiunea ca in aceasta etapa nu ii este necesara autorizarea.

    CAP. 4
    Perioada de valabilitate a autorizatiei, precum si cuantumul taxelor aferente

    Art. 10
    (1) Autorizatia sanitara veterinara de functionare isi pastreaza valabilitatea pe perioada in care sunt indeplinite conditiile pentru care comerciantul a fost autorizat.
    (2) Pentru orice modificari ulterioare ale fluxului tehnologic, pentru modernizari, extinderi sau pentru schimbarea profilului de activitate, comerciantii sunt obligati sa solicite autorizarea de functionare din punct de vedere sanitar veterinar.
    Art. 11
    (1) Autorizatia se retrage de catre directia sanitara veterinara teritoriala in cazul in care comerciantul nu mai indeplineste conditiile sanitare veterinare de functionare pentru care a fost autorizat, prin completarea rubricii corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare.
    (2) Retragerea autorizatiei se face pe baza unui proces-verbal intocmit de directia sanitara veterinara teritoriala, cu o motivatie temeinica privind neconformitatile si actele normative ale caror prevederi au fost incalcate. Un exemplar al procesului-verbal se transmite comerciantului, iar o copie de pe acesta, Biroului unic.
    Art. 12
    Directiile sanitare veterinare teritoriale asigura arhivarea documentatiei specifice, prevazuta la art. 6 alin. (2), care a stat la baza eliberarii autorizatiei si a retragerii acesteia.
    Art. 13
    Camerele de comert si industrie teritoriale vor asigura arhivarea referatelor de evaluare si a copiilor de pe documentele referitoare la retragerea sau revizuirea autorizatiei, respectiv la reautorizare.
    Art. 14
    (1) Obiectivele si activitatile pentru care se emite autorizatia, precum si cuantumul taxelor aferente sunt prevazute in anexa nr. 3.1.
    (2) Taxele pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea si construirea de noi obiective supuse controlului sanitar veterinar sunt in valoare de 50% din taxa prevazuta pentru autorizarea sanitara veterinara de functionare a acestora.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 15
    Prevederile prezentei proceduri se aplica in mod corespunzator si pentru autorizarea functionarii filialelor, sucursalelor si celorlalte sedii secundare - agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea sedii, altele decat sediul social, prin Biroul unic din judetul unde acestea sunt amplasate.

    ANEXA 3.1

    Obiectivele si activitatile pentru care se emite autorizatia sanitara veterinara, precum si cuantumul taxelor aferente

 ______________________________________________________________________________
|                   Obiectivul                                  |      Taxa    |
|                                                               |   (lei/U.M.) |
|_______________________________________________________________|______________|
| Statie de incubatie tip gospodaresc                           |      30.000  |
| Tabara de vara                                                |              |
| Stana                                                         |              |
| Stupina                                                       |              |
| Menajerie                                                     |              |
|_______________________________________________________________|______________|
| Punct de insamantari artificiale                              |      50.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Genoteca de animale                                           |      70.000  |
| Expozitie de animale si gradina zoologica                     |              |
| Magazin pentru desfacere animale de companie                  |              |
| si/sau hrana pentru acestea                                   |              |
|_______________________________________________________________|______________|
| Ferma de animale                                              |     100.000  |
| Targ de animale                                               |              |
| Statiune de monta naturala la animale                         |              |
| Cabinet medical veterinar                                     |              |
| Laborator de control furaje                                   |              |
| Laborator sanitar veterinar                                   |              |
| Canisa                                                        |              |
| Scoala pentru dresaj caini                                    |              |
|_______________________________________________________________|______________|
| Punct farmaceutic veterinar                                   |     100.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Centru colectare lapte                                        |     100.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Punct sau centru de colectare oua/miere                       |     100.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Bazine piscicole pentru cresterea materialului piscicol       |     150.000  |
| Statie (punct) portuara de spalare si dezinfectie             |              |
| Statie (punct) portuara de spalare si dezinfectie rutiera     |              |
| din aeroport                                                  |              |
|_______________________________________________________________|______________|
| Unitati de tehnica medicala veterinara                        |     500.000  |
| Ferma zootehnica de elita                                     |              |
| Herghelie                                                     |              |
| Depozit de material seminal                                   |              |
| Baze de achizitie a animalelor                                |              |
|_______________________________________________________________|______________|
| Statie de incubatie tip industrial                            |     500.000  |
| Bazine piscicole pentru material biologic                     |              |
|_______________________________________________________________|______________|
| Farmacie veterinara                                           |     500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Dispensar veterinar                                           |     500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Clinica veterinara sau spital veterinar                       |     500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Unitati de tehnica medicala veterinara                        |     500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Pensiune pentru animale de companie                           |     500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Frizerie pentru animale de companie                           |     500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Depozit furaje                                                |     500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Depozit de produse de uz veterinar                            |     500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Ferma de carantina                                            |     500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Unitati de dezinfectie, dezinsectie si deratizare             |     500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Unitati de reproductie si selectie animala                    |     500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Fabrica pentru hrana animalelor                               |     500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Unitate de cercetare stiintifica inclusiv cea care utilizeaza |     500.000  |
| animale de experienta                                         |              |
|_______________________________________________________________|______________|
| Unitati specializate pentru producerea unor biostimulatori,   |     500.000  |
| premixuri si nutreturi medicamentate                          |              |
|_______________________________________________________________|______________|
| Laborator pentru producerea unor biopreparate sau medicamente |     500.000  |
| de uz veterinar                                               |              |
|_______________________________________________________________|______________|
| Fabrica pentru nutreturi combinate                            |   1.000.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Fabrica producatoare de medicamente, biopreparate si alte     |   1.000.000  |
| produse de uz veterinar                                       |              |
|_______________________________________________________________|______________|
| Puturi seci, cimitire de animale, crematorii                  |Nu se taxeaza |
|_______________________________________________________________|______________|
| Unitate prelucrare industriala a cadavrelor, produse de       |     300.000  |
| origine animala confiscate, subproduse necomestibile          |              |
|_______________________________________________________________|______________|
| Centru (punct) taiere                                         |     500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Depozit subproduse necomestibile                              |     500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Punct de desfacere carne, peste, oua etc.                     |     500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Punct sau centru colectare peste, produse din peste           |     500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Chiosc desfacere peste, produse din peste                     |     500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Punct sau centru colectare batracieni, gasteropode, crustacee,|     500.000  |
| fructe de mare                                                |              |
|_______________________________________________________________|______________|
| Centru colectare prelucrare lapte                             |     500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Carmangerie, macelarie                                        |     500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Unitati portionare, preambalare carne si produse din carne    |     500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Alte unitati nenominalizate de prelucrare, depozitare carne,  |     500.000  |
| produse si subproduse comestibile si necomestibile            |              |
|_______________________________________________________________|______________|
| Atelier semiconserve peste                                    |     500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Alte unitati nenominalizate de prelucrare, depozitare peste,  |     500.000  |
| produse din peste, batracieni, gasteropode, crustacee,        |              |
| fructe de mare                                                |              |
|_______________________________________________________________|______________|
| Unitati portionare preambalare produse lactate                |     500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Unitati de colectare, depozitare oua                          |     500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Unitate de colectare si prelucrare miere, alte produse        |     500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Alte unitati nenominalizate pentru lapte, oua, miere,         |     500.000  |
| produse apicole                                               |              |
|_______________________________________________________________|______________|
| Atelier preparate carne                                       |     700.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Catering                                                      |     700.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Depozit alimentar, depozit frigorific peste, depozit          |     800.000  |
| produse lactate                                               |              |
|_______________________________________________________________|______________|
| Restaurant clasic cu specific local/national, restaurant      |     800.000  |
| crama, restaurant specializat pescaresc, vanatoresc, tip      |              |
| zahana, lacto-vegetarian, dietetic, restaurant cantina        |              |
|_______________________________________________________________|______________|
| Hala pentru desfacere produse de origine animala              |     800.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Fabrica branzeturi                                            |   1.000.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Fabrica lapte praf, fabrica inghetata                         |   1.000.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Unitati prelucrare batracieni, gasteropode, crustacee,        |   1.000.000  |
| fructe de mare                                                |              |
|_______________________________________________________________|______________|
| Fabrica produse din carne, conserve, semiconserve, preparate  |   1.200.000  |
| din carne, salamuri crude                                     |              |
|_______________________________________________________________|______________|
| Fabrica semipreparate culinare din carne si mixte             |   1.200.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Unitati transare carne                                        |   1.200.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Unitati prelucrare membrane naturale                          |   1.200.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Unitati fabricatie membrane artificiale                       |   1.200.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Fabrica conserve, semiconserve peste                          |   1.200.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Fabrica produse lactate                                       |   1.200.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Fabrica produse oua                                           |   1.200.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Abator                                                        |   1.500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Antrepozit frigorific                                         |   1.500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Supermarket                                                   |   1.500.000  |
|_______________________________________________________________|______________|
| Combinat de carne                                             |   2.000.000  |
|_______________________________________________________________|______________|

    ANEXA 4

                                  PROCEDURA
de autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere al protectiei mediului

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta procedura reglementeaza conditiile de solicitare si de emitere a acordului si/sau autorizatiei de mediu, denumite in continuare acord, respectiv autorizatie, perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a acestora, precum si cuantumul taxelor si tarifelor aferente, in vederea autorizarii functionarii comerciantilor in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001.
    (2) Acordul/autorizatia reprezinta documentul care conditioneaza functionarea comerciantilor de respectarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.
    (3) Eliberarea acordului/autorizatiei in urma evaluarii sediului social si a activitatilor desfasurate in acesta da dreptul comerciantului sa functioneze si sa desfasoare activitatile pentru care a fost autorizat.
    (4) Neeliberarea acordului/autorizatiei atrage neeliberarea certificatului de inregistrare.
    Art. 2
    (1) Obiectivele si activitatile desfasurate la sediile sociale ale comerciantilor sunt considerate activitati cu impact redus asupra mediului si sunt supuse prezentei proceduri.
    (2) Activitatile de productie, import-export sau servicii, altele decat cele aferente sediului social al comerciantului, vor fi supuse unei proceduri specifice de autorizare in conformitate cu prevederile cap. II sectiunea 1 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata.
    Art. 3
    (1) Obtinerea acordului de mediu este obligatorie pentru proiecte de investitii noi si pentru modificarea celor existente.
    (2) Nu necesita acord de mediu activitatile care nu implica lucrari de constructii-montaj, cu exceptia celor prevazute la pct. 8 lit. g) si i) din anexa nr. II la Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata.
    (3) Obtinerea autorizatiei de mediu este obligatorie pentru desfasurarea oricarei activitati cu impact asupra mediului.
    (4) Pentru activitatile cu impact redus asupra mediului se aplica prezenta procedura.
    Art. 4
    In cazul in care la sediul social al comerciantului nu se desfasoara activitati supuse procedurii de autorizare din punct de vedere al protectiei mediului nu este necesara eliberarea acordului/autorizatiei in aceasta etapa.
    Art. 5
    Acordul/autorizatia se elibereaza de inspectoratul teritorial de protectie a mediului in a carui raza teritoriala se afla sediul social al comerciantului, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comert si industrie teritoriale.
    Art. 6
    Inspectoratele teritoriale de protectie a mediului au urmatoarele obligatii:
    a) sa delege la Biroul unic unul sau mai multi reprezentanti cu drept de semnatura, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001;
    b) sa evalueze sediul social si activitatile desfasurate in acesta si sa transmita reprezentantului delegat la Biroul unic un referat care sa contina rezultatul evaluarii, in termen de maximum 10 zile de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat.

    CAP. 2
    Obligatiile solicitantului

    Art. 7
    (1) In vederea obtinerii acordului/autorizatiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de inregistrare tip, in care va mentiona datele de identificare a sediului social si activitatile care se desfasoara la sediu, codificate in conformitate cu nomenclatorul CAEN.
    (2) Anexate la cererea de inregistrare, conform opisului de documente necesare in vederea autorizarii, se vor depune:
    a) o fisa-tip de prezentare a obiectivului/activitatii, conform modelului prezentat in anexa nr. 4.1 care face parte integranta din prezenta procedura, care contine descrierea acestora si principalele informatii din care sa rezulte date privind impactul asupra mediului, la care se anexeaza, dupa caz, documente doveditoare ale sarcinilor privind protectia mediului care greveaza aporturile in natura la capitalul social;
    b) dovada achitarii taxei/tarifului aferente autorizarii.
    (3) Orice modificare ulterioara, prin lucrari de constructii-montaj, a obiectivelor si activitatilor declarate initial este supusa procedurii de emitere a acordului de mediu, in conformitate cu prevederile art. 3.

    CAP. 3
    Procedura de autorizare a functionarii comerciantilor

    1. Atributiile reprezentantului inspectoratului teritorial de protectie a mediului delegat la Biroul unic

    Art. 8
    Reprezentantul inspectoratului teritorial de protectie a mediului delegat la Biroul unic are urmatoarele obligatii, cu respectarea termenelor stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001:
    a) sa verifice dosarul pentru obtinerea acordului, respectiv a autorizatiei, cuprinzand documentele prevazute la art. 7 alin. (2), si sa il transmita de indata inspectoratului teritorial de protectie a mediului (cu borderou);
    b) sa verifice incadrarea corecta a fiecarei solicitari in cuantumul taxelor/tarifelor aferente autorizarii;
    c) sa comunice inspectoratului teritorial de protectie a mediului, concomitent cu transmiterea dosarului, termenul pana la care trebuie sa primeasca referatul cu privire la eliberarea acordului/autorizatiei solicitate sau, dupa caz, respingerea solicitarii;
    d) sa comunice solicitantului data vizitei personalului de specialitate al inspectoratului teritorial de protectie a mediului la sediile supuse autorizarii;
    e) sa completeze si sa semneze anexa la certificatul de inregistrare, pe baza concluziilor cuprinse in referatul primit, sau, dupa caz, sa asigure informarea in scris a solicitantului cu privire la neconformitatile constatate si la actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite.
    2. Evaluarea sediilor si/sau a activitatilor pentru care se solicita autorizarea
    Art. 9
    (1) Inspectoratul teritorial de protectie a mediului, prin personalul sau de specialitate, verifica conditiile de functionare, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind protectia mediului.
    (2) Inspectoratul teritorial de protectie a mediului va intocmi referatul cuprinzand concluziile evaluarii, propunand clar una dintre variantele prevazute la art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001; in situatia in care se constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru autorizarea functionarii vor fi precizate neconformitatile si actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite, care motiveaza neeliberarea acordului/autorizatiei.
    (3) Conducatorul inspectoratului teritorial de protectie a mediului va semna referatul si il va transmite reprezentantului delegat la Biroul unic.

    CAP. 4
    Perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a acordului/autorizatiei, precum si cuantumul taxelor/tarifelor aferente

    Art. 10
    Durata de valabilitate a acordului/autorizatiei de mediu este de un an, daca in aceasta perioada nu intervin schimbari care sa afecteze conditiile stabilite prin actele de reglementare.
    Art. 11
    (1) Acordul/autorizatia se retrage de catre inspectoratul teritorial de protectie a mediului in cazul in care comerciantul nu mai indeplineste conditiile de functionare pentru care a fost autorizat, prin completarea rubricii corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare.
    (2) Retragerea autorizatiei se face pe baza unui proces-verbal intocmit de inspectoratul teritorial de protectie a mediului cu o motivatie temeinica privind neconformitatile si actele normative ale caror prevederi au fost incalcate. Un exemplar al procesului-verbal se transmite comerciantului, iar o copie de pe acesta, Biroului unic.
    Art. 12
    Inspectoratul teritorial de protectie a mediului asigura arhivarea documentatiei specifice, prevazuta la art. 7 alin. (2), care a stat la baza eliberarii acordului/autorizatiei, inclusiv a revizuirilor, retragerilor si reautorizarilor.
    Art. 13
    Camerele de comert si industrie teritoriale vor asigura arhivarea referatelor de evaluare si a copiilor de pe documentele referitoare la retragerea sau revizuirea acordului/autorizatiei, respectiv la reautorizare.
    Art. 14
    (1) Cuantumul taxelor pentru emiterea acordurilor de mediu este de 50.000 lei, iar cuantumul taxelor pentru emiterea autorizatiilor de mediu este de 100.000 lei pentru activitatile cu impact redus asupra mediului si vor constitui surse de venit ale Fondului pentru mediu.
    (2) Cuantumul tarifelor pentru emiterea acordurilor de mediu este de 100.000 lei, iar cuantumul tarifelor pentru emiterea autorizatiilor de mediu este de 200.000 lei pentru activitatile cu impact redus asupra mediului.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 15
    Prevederile prezentei proceduri se aplica in mod corespunzator si pentru autorizarea functionarii filialelor, sucursalelor si celorlalte sedii secundare - agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea sedii, altele decat sediul social, precum si in cazul reinnoirii acordului/autorizatiei, la expirarea valabilitatii acestuia/acesteia, prin Biroul unic din judetul unde acestea sunt amplasate, cu exceptia activitatilor prevazute la art. 2 alin. (2).

    ANEXA 4.1

    Fisa de prezentare a obiectivului/activitatii comerciantului
________________________________________________________________________________
1. Datele de identificare        Numele ......................................
                                 Adresa ......................................
                                 .............................................
                                 .............................................
                                 Numarul de telefon .......... Fax ...........
________________________________________________________________________________
2. Caracteristicile
   constructiei
________________________________________________________________________________
2.1. Marimea sediului social   Suprafata totala (mp)  Suprafata utilizata pentru
     in folosinta                                     sediul social (mp)
________________________________________________________________________________
2.2. Modul de utilizare a      Utilizare exclusiva    Utilizare mixta/in
     constructiei              pentru sediul social:  diviziune cu alte tipuri
                                                      de activitati si/sau
                                                      beneficiari (se vor
                                                      specifica celelalte
                                                      activitati)
________________________________________________________________________________
3. Acte doveditoare ale        Felul documentului:
   dreptului de                Nr. ...........
   folosinta/proprietate a     Eliberat de .........
   spatiului pentru sediul     Data eliberarii ........ Valabil pana la .......
   social
________________________________________________________________________________
4. Asigurarea utilitatilor*)
________________________________________________________________________________
4.1. Alimentare cu apa         Sistem centralizat sau   Sursa proprie: (se va
                               din sursa altui          anexa descrierea)
                               beneficiar:
________________________________________________________________________________
4.2. Evacuarea apelor uzate    Sistem de canalizare     Sistem propriu: (se va
                               oraseneasca sau a altei  anexa descrierea)
                               unitati:
________________________________________________________________________________
4.3. Incalzire                 Sistem cu centrala       Sistem propriu: (se va
                               de zona:                 anexa descrierea si
                                                        tipul combustibilului
                                                        utilizat)
________________________________________________________________________________
4.4. Evacuarea deseurilor      Sistem de colectare      Sistem propriu: (se va
                               centralizat:             anexa descrierea)
________________________________________________________________________________
5. Numarul de personal         Cu norma de lucru        Cu norma de lucru
                               intreaga: partiala:
________________________________________________________________________________
6. Activitati declarate
   la inregistrare:
________________________________________________________________________________
7. Aporturi in natura la       Tipul:                   Sarcini de mediu de care
   capitalul social, care                               sunt grevate:
   servesc la desfasurarea
   unor activitati declarate
   la inregistrare
________________________________________________________________________________
8. Declaratie (semnata de      Subsemnatul ...................., in calitate de
   reprezentantul legal al     actionar/asociat, declar pe propria raspundere
   solicitantului/             ca informatiile consemnate in aceasta fisa de
   comerciantului)             prezentare sunt conforme cu realitatea, cunoscand
                               ca falsul in declaratii este pedepsit de legea
                               penala.
                               ...............
                               (semnatura)
________________________________________________________________________________
9. Reprezentantul legal al
solicitantului/comerciantului   Numele si prenumele     Pozitia       Data
________________________________________________________________________________
    *) Se vor anexa documentele doveditoare ale serviciilor specificate la pct. 4.1 - 4.4.

    ANEXA 5

                                PROCEDURA
de autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere al protectiei muncii

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta procedura reglementeaza conditiile de solicitare si de emitere a autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, denumita in continuare autorizatie, perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a acesteia, precum si cuantumul tarifelor aferente, in vederea autorizarii functionarii comerciantilor in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001.
    (2) Autorizatia reprezinta documentul care conditioneaza functionarea comerciantilor de respectarea legislatiei de protectie a muncii, in scopul prevenirii accidentelor de munca si bolilor profesionale.
    (3) Eliberarea autorizatiei in urma evaluarii sediului social si a activitatilor desfasurate in acesta da dreptul comerciantului sa functioneze si sa desfasoare activitatile pentru care a fost autorizat.
    (4) Neeliberarea autorizatiei atrage neeliberarea certificatului de inregistrare.
    Art. 2
    Autorizatia se elibereaza de autoritatile competente in a caror raza teritoriala se afla sediul social al comerciantului, respectiv inspectoratele teritoriale de munca, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comert si industrie teritoriale.
    Art. 3
    Inspectoratul teritorial de munca are urmatoarele obligatii:
    a) sa delege la Biroul unic unul sau mai multi reprezentanti cu drept de semnatura, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001;
    b) sa evalueze sediul social si activitatile desfasurate in acesta si sa transmita reprezentantului delegat la Biroul unic un referat care sa contina rezultatul evaluarii, in termen de maximum 10 zile de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat.

    CAP. 2
    Obligatiile solicitantului

    Art. 4
    (1) In vederea obtinerii autorizatiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de inregistrare tip, in care va mentiona datele de identificare a sediului social si activitatile care se desfasoara la sediu, codificate in conformitate cu nomenclatorul CAEN.
    (2) Anexate la cererea de inregistrare, conform opisului de documente necesare in vederea autorizarii, se vor depune:
    a) declaratia pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de protectie a muncii, conform modelului prezentat in anexa nr. 5.1;
    b) lista cuprinzand echipamentele tehnice din dotare;
    c) copii de pe certificatele de conformitate ale echipamentelor tehnice folosite in zone cu pericol de explozie (dupa caz);
    d) dovada achitarii tarifului aferent autorizarii.
    Art. 5
    Pentru activitatile care pot genera pericole deosebite si care intra sub incidenta prevederilor Decretului nr. 466/1979 privind regimul produselor si substantelor toxice, ale Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, precum si ale Legii nr. 85/1995 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, este necesara obtinerea prealabila a unor avize si/sau autorizari distincte, conform prevederilor reglementarilor legale sus-mentionate, care se vor depune o data cu documentele prevazute la art. 4 alin. (2).

    CAP. 3
    Procedura de autorizare a functionarii comerciantilor

    1. Atributiile reprezentantului inspectoratului teritorial de munca delegat la Biroul unic
    Art. 6
    Reprezentantul inspectoratului teritorial de munca delegat la Biroul unic are urmatoarele obligatii, cu respectarea termenelor stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001:
    a) sa verifice dosarul pentru obtinerea autorizatiei, cuprinzand documentele prevazute la art. 4 alin. (2), si sa il transmita de indata inspectoratului teritorial de munca (cu borderou);
    b) sa verifice incadrarea corecta a fiecarei solicitari in cuantumul tarifelor aferente autorizarii;
    c) sa comunice inspectoratului teritorial de munca, concomitent cu transmiterea dosarului, termenul pana la care trebuie sa primeasca referatul cu privire la acordarea autorizatiei solicitate sau, dupa caz, respingerea solicitarii;
    d) sa comunice solicitantului data vizitei personalului de specialitate al inspectoratului teritorial de munca la sediile supuse autorizarii;
    e) sa completeze si sa semneze anexa la certificatul de inregistrare, pe baza concluziilor cuprinse in referatul primit, sau, dupa caz, sa asigure informarea in scris a solicitantului cu privire la neconformitatile constatate si la actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite.
    2. Evaluarea sediilor si/sau a activitatilor pentru care se solicita autorizarea
    Art. 7
    (1) Inspectoratul teritorial de munca va proceda astfel:
    a) va evalua continutul documentelor din dosarul solicitantului din punct de vedere al legislatiei de protectie a muncii;
    b) va analiza la sediul solicitantului, la data comunicata, conformitatea documentelor cu situatia din teren;
    c) va efectua la sediul solicitantului evaluarea aplicarii masurilor minime necesare pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
    (2) Inspectoratul teritorial de munca va redacta referatul cuprinzand concluziile evaluarii, propunand clar una dintre variantele prevazute la art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001; in situatia in care se constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru autorizarea functionarii vor fi precizate neconformitatile si actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite, care motiveaza neeliberarea autorizatiei.
    (3) Inspectorul-sef al inspectoratului teritorial de munca va semna referatul si il va transmite reprezentantului in Biroul unic.

    CAP. 4
    Perioada de valabilitate si modalitatea de revizuire a autorizatiei, precum si cuantumul tarifelor aferente

    Art. 8
    (1) Autorizatia este valabila atata timp cat nu s-au modificat conditiile initiale pentru care aceasta a fost eliberata.
    (2) La modificarea conditiilor initiale comerciantul va solicita Biroului unic revizuirea autorizatiei.
    (3) Conform art. 9 alin. (2) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, comerciantii au obligatia sa confirme anual la inspectoratele teritoriale de munca faptul ca se mentin conditiile initiale pentru care s-a eliberat autorizatia.
    Art. 9
    Tarifele pentru serviciile prestate pentru autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii sunt prevazute in anexa nr. 5.2.
    Art. 10
    (1) Autorizatia se retrage de catre inspectoratul teritorial de munca in cazul in care se constata ca nu sunt mentinute conditiile existente la data obtinerii acesteia, iar comerciantul nu a solicitat revizuirea autorizatiei, prin completarea rubricii corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare.
    (2) Retragerea autorizatiei se face pe baza unui proces-verbal intocmit de inspectoratul teritorial de munca cu o motivatie temeinica privind neconformitatile si actele normative ale caror prevederi au fost incalcate. Un exemplar al procesului-verbal se transmite comerciantului, iar cate o copie de pe acesta, Biroului unic si Inspectiei Muncii.
    Art. 11
    Inspectoratul teritorial de munca asigura arhivarea documentatiei specifice, prevazuta la art. 4 alin. (2), care a stat la baza eliberarii autorizatiei, inclusiv a revizuirilor, retragerilor si reautorizarilor.
    Art. 12
    Camerele de comert si industrie teritoriale vor asigura arhivarea referatelor de evaluare si a copiilor de pe documentele referitoare la retragerea sau la revizuirea autorizatiei, respectiv la reautorizare.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 13
    Prevederile prezentei proceduri se aplica in mod corespunzator si pentru autorizarea functionarii filialelor, sucursalelor si celorlalte sedii secundare - agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea sedii, altele decat sediul social, prin Biroul unic din judetul unde acestea sunt amplasate.
    Art. 14
    Anexele nr. 5.1 si 5.2 fac parte integranta din prezenta procedura.

    ANEXA 5.1

                               DECLARATIE
pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii

    Subsemnatul ......................, in calitate de asociat/actionar, declar pe propria raspundere ca activitatile enumerate mai jos si pentru care se solicita autorizatie de functionare din punct de vedere al protectiei muncii se vor desfasura in conformitate cu prevederile Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, normelor generale de protectie a muncii, normelor specifice de securitate a muncii, standardelor de securitate si ale altor reglementari in vigoare specifice activitatii desfasurate.
    Numarul de personal care desfasoara activitati in sediul social este de ......................... .

    Activitati efectuate la sediul social:

             Codul CAEN                            Denumirea CAEN

    Activitate principala
    .................................        ............................

    Alte activitati

    .................................        ............................
    .................................        ............................
    .................................        ............................
    .................................        ............................
    .................................        ............................

    Ne angajam ca, in situatia in care urmeaza sa efectuam si alte activitati, sa solicitam revizuirea autorizatiei emise, iar in situatia in care vom infiinta subunitati (filiale, sucursale sau puncte de lucru) sa solicitam autorizatia acestora prin Biroul unic din judetul in care este amplasata subunitatea.

    In sustinerea celor de mai sus:
    I. Declaram ca:
 ______________________________________________________________________________
|                                                                | Daca este   |
|                          Conditii                              | cazul, se   |
|                                                                |marcheaza cu |
|                                                                |      X      |
|________________________________________________________________|_____________|
 1. Activitatea de protectie a muncii este asigurata si se              __
    desfasoara in mod organizat.                                       |__|
 2. Conditiile pentru instruirea corespunzatoare, in domeniul           __
    protectiei muncii, a participantilor la procesul de munca          |__|
    sunt asigurate.
 3. Spatiul construit este adecvat activitatilor unitatii si            __
    corespunde ca rezistenta reglementarilor legale in vigoare.        |__|
 4. Riscurile de accidentare sau imbolnavire profesionala               __
    generate de activitatile desfasurate sunt identificate.            |__|
 5. Sunt stabilite masurile de aparare a vietii, integritatii           __
    corporale si sanatatii participantilor la procesul de munca.       |__|
 6. Echipamentele tehnice utilizate in atmosfere normale sunt           __
    certificate din punct de vedere al calitatii de securitate         |__|
    a muncii, conform reglementarilor legale in vigoare.
 7. Echipamentele tehnice utilizate in atmosfere potential              __
    explozive sunt certificate din punct de vedere al calitatii        |__|
    de securitate a muncii, conform reglementarilor legale
    in vigoare.
 8. Echipamentele tehnice sunt asigurate corespunzator cu               __
    sisteme si dispozitive de protectie, cu aparatura                  |__|
    de masura si control.
 9. Locurile de munca sunt dotate cu mijloacele necesare pentru         __
    interventie in caz de accident sau intoxicatii, conform            |__|
    baremurilor in vigoare.
10. Concentratiile substantelor toxice, explozive si inflamabile        __
    in mediul de lucru sunt controlate periodic.                       |__|
11. Personalul este dotat cu echipamentul individual de                 __
    protectie reglementar necesar pentru protejarea contra             |__|
    tuturor factorilor de risc la care este expus, de calitate
    de protectie corespunzatoare si certificat conform
    reglementarilor in vigoare.
12. Este incadrat personalul necesar, specializat si autorizat          __
    reglementar pentru meserii si profesii specificate in              |__|
    Normele Generale de Protectia Muncii.
------------
    II. Precizam:
    1. Riscurile principale de accidentare si/sau imbolnavire profesionala.
    2. Se dispune dupa caz de:
    - proiectul pentru constructie si tehnologie si/sau raport de expertiza nr.
......../data ......... elaborat de ........;
    - proiectul de zonare Ex pentru prevenirea exploziilor si incendiilor in zonele cu atmosfera potential exploziva, nr. ......./data .......... elaborat de ..................;
    - autorizatia pentru produse si substante toxice conform Decretului nr. 466/1979;
    - autorizatia pentru materii explozive conform Legii nr. 126/1995;
    - autorizatia pentru produse de uz fitosanitar conform Legii nr. 85/1995.
    3. Lista echipamentelor tehnice (tip, nr.) sub incidenta ISCIR cu mentionarea numarului autorizatiei si a datei scadente de verificare.

    Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala.

                                                     ..............
                                                       (semnatura)

    ANEXA 5.2

    Tarife pentru serviciile prestate pentru autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |            Activitatea           |                    Tariful           |
|crt.|                                  |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
|  1 | Expertizarea persoanelor fizice  |Intreprinderi micro    -   450.000 lei|
|    | si juridice in vederea eliberarii|Intreprinderi mici     -   700.000 lei|
|    | autorizatiei de functionare din  |Intreprinderi mijlocii - 1.350.000 lei|
|    | punct de vedere al protectiei    |Intreprinderi mari     - 2.250.000 lei|
|    | muncii, a revizuirii autorizatiei|                                      |
|    | conform legislatiei in vigoare   |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
|  2 | Expertiza si analiza in vederea  |Intreprinderi micro    -   450.000 lei|
|    | eliberarii autorizatiei pentru   |Intreprinderi mici     -   700.000 lei|
|    | producerea, detinerea,           |Intreprinderi mijlocii - 1.350.000 lei|
|    | transportul, comercializarea si  |Intreprinderi mari     - 2.250.000 lei|
|    | utilizarea substantelor toxice   |                                      |
|    | precum si a substantelor de uz   |                                      |
|    | fitosanitar conform              |                                      |
|    | Ordonantei Guvernului nr. 4/1995 |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
|  3 | Expertiza si analiza in vederea  |- materii explozive                   |
|    | eliberarii autorizatiei de       |  propriu-zise         - 1.800.000 lei|
|    | detinere a materiilor explozive  |- obiecte artizanale si de distractie |
|    | in conformitate cu prevederile   |  pe baza de amestecuri pirotehnice:  |
|    | art. 8 din Legea nr. 126/1995    |  a) detinere                         |
|    |                                  |     maximum 3 kg      -   180.000 lei|
|    |                                  |  b) detinere                         |
|    |                                  |     intre 3 si 100 kg -   900.000 lei|
|    |                                  |  c) detinere                         |
|    |                                  |     peste 100 kg      - 4.500.000 lei|
|____|__________________________________|______________________________________|
|  4 | Expertiza si analiza in vederea  |Intreprinderi micro    -   450.000 lei|
|    | eliberarii autorizatiei de       |Intreprinderi mici     -   700.000 lei|
|    | depozitare a materiilor explozive|Intreprinderi mijlocii - 1.350.000 lei|
|    | in conformitate cu prevederile   |Intreprinderi mari     - 2.250.000 lei|
|    | art. 9 din Legea nr. 126/1995    |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
|  5 | Expertiza si analiza in vederea  |- materii explozive                   |
|    | obtinerii vizei anuale a         |  propriu-zise        -    270.000 lei|
|    | autorizatiei de detinere materii |- obiecte artizanale si de distractie |
|    | explozive                        |  pe baza de amestecuri pirotehnice:  |
|    |                                  |  a) detinere                         |
|    |                                  |     maximum 3 kg      -    90.000 lei|
|    |                                  |  b) detinere                         |
|    |                                  |     intre 3 si 100 kg -   450.000 lei|
|    |                                  |  c) detinere                         |
|    |                                  |     peste 100 kg      - 1.800.000 lei|
|____|__________________________________|______________________________________|
|  6 | Analiza si avizarea              |               - 180.000 lei/ora      |
|    | documentatiilor aferente         |                                      |
|    | instalatiilor din mediile cu     |                                      |
|    | potential exploziv               |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
|  7 | Expertiza si analiza in vederea  |               - 900.000 lei          |
|    | eliberarii documentului de       |                                      |
|    | clasificare a minelor din punct  |                                      |
|    | de vedere al emanatiilor de      |                                      |
|    | gaze                             |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
|  8 | Expertiza in vederea emiterii    |               - 450.000 lei/firida   |
|    | avizului de amplasament al       |                                      |
|    | firidelor de explozivi la        |                                      |
|    | persoanele juridice cu profil    |                                      |
|    | minier                           |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
|  9 | Expertiza in vederea autorizarii |               - 450.000 lei/incapere |
|    | incaperilor pentru depozitarea,  |                                      |
|    | pastrarea si manipularea capselor|                                      |
|    | pentru pistoale de implant       |                                      |
|    | bolturi, fuzee antigrindina si   |                                      |
|    | capse de alarmare utilizate la   |                                      |
|    | transportul feroviar             |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 10 | Analiza in vederea avizarii      |               - 1.350.000 lei        |
|    | documentatiilor pentru impuscari |                                      |
|    | (explozii) masive cu peste 100 t |                                      |
|    | exploziv (echivalent TNT),       |                                      |
|    | inclusiv asistenta tehnica       |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|

    Pentru activitatile de expertize sau asistenta tehnica, in cazul extinderii domeniului de autorizare sau al reautorizarii, se va tarifa cu 75% din tariful specificat.
    Emiterea duplicatelor (certificate, avize etc.) in conditiile legii se va tarifa cu 50% din valoarea initiala de eliberare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 625/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 625 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu