Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 573 din 13 iunie 2002

pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 414 din 14 iunie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba procedurile de autorizare a functionarii comerciantilor cuprinzand conditiile pentru eliberarea avizelor, autorizatiilor si/sau acordurilor prevazute la art. 3 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a acestora, precum si cuantumul taxelor aferente, prevazute in anexele nr. 1 - 5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 625/2001 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 383 din 13 iulie 2001.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         p. Ministrul sanatatii si familiei,
                         Radu Deac,
                         secretar de stat

                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Petru Lificiu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul pentru intreprinderile
                         mici si mijlocii si cooperatie,
                         Silvia Ciornei

                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

    ANEXA 1

                        PROCEDURA DE AUTORIZARE
a functionarii comerciantilor din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta procedura reglementeaza conditiile de solicitare si de emitere a autorizatiei de functionare din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor, denumita in continuare autorizatie, perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a acesteia, precum si cuantumul tarifelor aferente in vederea autorizarii functionarii comerciantilor, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, denumita in continuare O.U.G. nr. 76/2001, republicata.
    (2) Autorizatia reprezinta actul care conditioneaza functionarea comerciantilor de respectarea legislatiei privind prevenirea si stingerea incendiilor.
    (3) Autorizatia se emite de catre autoritatea competenta in a carei raza teritoriala se afla sediul social si/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv brigada/grupul de pompieri militari, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comert si industrie teritoriale.
    Art. 2
    In vederea obtinerii autorizatiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de inregistrare, in care se vor inscrie atat datele de identificare a sediului social si sediilor secundare, cat si activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare efectiv in aceste sedii, codificate in conformitate cu nomenclatorul CAEN.
    Art. 3
    (1) Autorizarea functionarii comerciantilor din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor este obligatorie pentru constructiile noi si pentru amenajarile, extinderile sau schimbarile de destinatie la constructiile existente care se incadreaza in cazurile prevazute in anexa nr. 1.1 si pentru care este obligatorie si s-a obtinut in prealabil, in conditiile legii, autorizatia de construire.
    (2) Pentru situatiile care nu se incadreaza in conditiile prevazute la alin. (1), in vederea obtinerii autorizatiei solicitantii vor depune numai o declaratie pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica privind apararea impotriva incendiilor.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplica si la cererea expresa a solicitantilor care nu depun declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (2).
    (4) In cazul comerciantilor care solicita autorizarea pentru spatii sau parti de cladiri fata de care au calitatea de proprietar sau chirias, evaluarea conditiilor existente va impune concluzionarea favorabila numai in cazul indeplinirii conditiilor prevazute in actele normative si normele tehnice aplicabile pentru functionarea independenta de restul cladirii.
    Art. 4
    In vederea autorizarii functionarii din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor se disting urmatoarele situatii:
    a) pentru constructiile noi si pentru amenajarile, extinderile sau schimbarile de destinatie la constructiile existente care se incadreaza in cazurile prevazute in anexa nr. 1.1, brigazile/grupurile de pompieri militari vor efectua evaluarea conditiilor minime de securitate la sediul social si/sau sediile secundare ale comerciantilor;
    b) pentru obiectivele care nu se regasesc in anexa nr. 1.1, anexa la certificatul de inregistrare se va semna si stampila cu inscrierea mentiunii "Functioneaza in baza declaratiei pe propria raspundere conform art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata"; in acest caz nu se percep taxe si tarife;
    c) in cazul in care in sediul social sau sediile secundare nu se desfasoara inca activitatile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, nu este necesara obtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor; in aceasta situatie, in baza declaratiei pe propria raspundere a solicitantului date in acest sens, rubrica din anexa la certificatul de inregistrare se va semna si stampila cu inscrierea mentiunii "Nu este necesara in aceasta etapa" conform art. 3 alin. (8) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata, caz in care nu se percep taxe si tarife, comerciantul fiind obligat sa obtina autorizatia inainte de inceperea oricareia dintre activitatile prevazute in actul constitutiv, respectiv modificator;
    d) in situatia in care unul dintre sediile secundare nu poate fi autorizat la momentul solicitarii inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantului, certificatul de inregistrare se elibereaza in mod obligatoriu, cu mentionarea in anexa la acesta a obiectivelor autorizate in aceasta etapa.
    Art. 5
    In cazul in care se efectueaza evaluarea conform art. 4 lit. a), rezultatul acesteia se concretizeaza in una dintre urmatoarele forme:
    a) eliberarea autorizatiei prin completarea, stampilarea si semnarea anexei la certificatul de inregistrare;
    b) neeliberarea autorizatiei, caz in care anexa la certificatul de inregistrare nu se completeaza, stampileaza si semneaza; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de inregistrare al comerciantului.
    Art. 6
    In cazul neeliberarii autorizatiei conform art. 5 lit. b), brigada/grupul de pompieri militari intocmeste un referat de evaluare care contine neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite. Referatul de evaluare insotit de adresa de inaintare catre comerciant se transmite Biroului unic care il va inmana solicitantului autorizarii, sub semnatura.

    CAP. 2
    Obligatiile brigazilor/grupurilor de pompieri militari

    Art. 7
    In vederea desfasurarii in conditii optime a activitatii de autorizare a functionarii din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor, brigazile/grupurile de pompieri militari au urmatoarele obligatii:
    a) sa delege la Biroul unic un numar corespunzator de reprezentanti, dimensionat in functie de volumul solicitarilor, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata;
    b) sa asigure reprezentantilor delegati la Biroul unic dreptul de semnatura;
    c) sa evalueze sediul social si sediile secundare ale comerciantului si sa transmita reprezentantului sau la Biroul unic referatul care contine rezultatul evaluarii, in termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii dosarului solicitantului la Biroul unic.

    CAP. 3
    Obligatiile solicitantului si conditiile pe care acesta trebuie sa le indeplineasca in vederea obtinerii autorizatiei de functionare din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor

    Art. 8
    (1) Solicitantul este obligat sa anexeze la cererea de inregistrare urmatoarele documente:
    a) pentru cazurile incadrate in prevederile art. 3 alin. (1), piese scrise si desenate ale documentatiei tehnice de executie, respectiv:
    - scenariu de siguranta la foc - elaborat conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 570 din 12 septembrie 2001;
    - plan de situatie si planuri de arhitectura pentru fiecare nivel al constructiei sau al spatiilor supuse autorizarii de P.S.I. - elaborate si, dupa caz, verificate conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, ale Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 231 din 8 aprilie 2002;
    b) pentru cazurile care nu se incadreaza in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1), declaratie pe propria raspundere ca indeplineste conditiile de functionare prevazute de lege, conform modelului prezentat in anexa nr. 1.2 - pct. I;
    c) dovada achitarii tarifului aferent autorizarii, dupa caz.
    (2) Pentru constructiile existente la care se executa amenajari, extinderi sau schimbari de destinatie documentele prevazute la alin. (1) lit. a) vor fi insotite, dupa caz, de avizul proiectantului initial sau raportul de expertiza tehnica, cu insusirea solutiilor cuprinse in proiect, conform legislatiei specifice.
    (3) Solicitantul are obligatia de a prezenta pe timpul verificarii efectuate la fata locului, la solicitarea reprezentantului brigazii/grupului de pompieri militari, intreaga documentatie tehnica de executie, elaborata in conformitate cu prevederile legislatiei privind calitatea si autorizarea in constructii.
    Art. 9
    Documentele prevazute la art. 8 se depun indosariate.

    CAP. 4
    Procedura de autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor

    1. Responsabilitatile reprezentantului brigazii/grupului de pompieri militari delegat la Biroul unic
    Art. 10
    Reprezentantul brigazii/grupului de pompieri militari delegat la Biroul unic are urmatoarele responsabilitati, cu respectarea termenelor prevazute de O.U.G. nr. 76/2001, republicata:
    a) sa verifice dosarele depuse de solicitanti pentru obtinerea autorizatiei, primite pe baza de borderou de la Biroul unic, care cuprind documentele prevazute la art. 8 si cererea de inregistrare - in copie sau, dupa caz, in extras, pe suport magnetic;
    b) sa selecteze dosarele care nu trebuie sa parcurga procedura de evaluare, conform prevederilor art. 4 lit. b), respectiv art. 4 lit. c), si sa completeze, sa semneze si sa stampileze anexa la certificatul de inregistrare, conform art. 4 lit. b), respectiv art. 4 lit. c);
    c) sa transmita imediat dupa inregistrare catre brigada/grupul de pompieri militari, pe baza de borderou, dosarele care necesita parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 4 lit. a) si sa comunice termenul in care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizarii;
    d) sa completeze, sa semneze si sa stampileze anexa la certificatul de inregistrare, conform art. 5 lit. a), in baza referatului de evaluare transmis de brigada/grupul de pompieri militari, care concluzioneaza acordarea autorizatiei;
    e) sa transmita Biroului unic, conform art. 6, referatul de evaluare care concluzioneaza neacordarea autorizatiei si care contine explicit neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite;
    f) sa transmita Biroului unic, pe baza de borderou, dosarul si anexa la certificatul de inregistrare;
    g) sa transmita brigazii/grupului de pompieri militari o copie de pe declaratia pe propria raspundere, precum si cererea de inregistrare - in copie sau, dupa caz, in extras, pe suport magnetic;
    h) sa verifice incadrarea corecta a fiecarei solicitari, in cuantumul tarifelor aferente autorizarii;
    i) sa puna la dispozitia solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obtinerii autorizarii.
    Art. 11
    (1) Pentru sediul social si fiecare sediu secundar se va elibera cate o anexa la certificatul de inregistrare.
    (2) Pentru fiecare sediu secundar deja autorizat se va elibera, fara percepere de taxe si tarife si pe baza de declaratie pe propria raspundere a solicitantului, cate o anexa la certificatul de inregistrare. In acest sens, in baza declaratiilor pe propria raspundere ale solicitantilor cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare prevazute de reglementarile in vigoare, reprezentantii brigazii/grupului de pompieri militari delegati la Biroul unic vor completa de indata pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare cu mentiunea "Autorizat pe baza declaratiei pe propria raspundere, in conditiile art. 3 alin. (11) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata".

    2. Evaluarea sediilor si/sau a activitatilor care necesita autorizarea functionarii din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor
    Art. 12
    In cazul comerciantilor care solicita autorizare si se incadreaza in conditiile precizate la art. 3 alin. (1), brigada/grupul de pompieri militari procedeaza dupa cum urmeaza:
    a) analizeaza continutul documentelor aflate in dosarul solicitantului din punct de vedere al respectarii legislatiei privind prevenirea si stingerea incendiilor;
    b) evalueaza la sediul social si la sediile secundare conformitatea documentelor aflate in dosarul solicitantului cu situatia concreta din teren;
    c) evalueaza la sediul social si la sediile secundare realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor;
    d) redacteaza referatul cuprinzand concluziile evaluarii si propune fie eliberarea autorizatiei, fie neeliberarea acesteia cu precizarea neconformitatilor constatate si a actelor normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite;
    e) aproba referatul de evaluare, inclusiv propunerea de eliberare sau neeliberare a autorizatiei, pe care il transmite Biroului unic, cu adresa de inaintare semnata de comandant;
    f) transmite Biroului unic referatul de evaluare si, dupa caz, adresa de inaintare catre solicitant, prin reprezentantul delegat, pe baza de borderou.

    CAP. 5
    Perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a autorizatiei de functionare din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor, precum si cuantumul tarifelor aferente

    Art. 13
    Autorizatiile eliberate anterior, precum si cele eliberate conform prezentei proceduri isi pastreaza valabilitatea pe toata durata mentinerii conditiilor si a pastrarii documentelor vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii acestora.
    Art. 14
    Comerciantii au obligatia de a solicita o noua autorizare daca intervin modificari, extinderi sau schimbari de destinatie, care impun obtinerea unei noi autorizatii de construire in conditiile legii, sau in cazul desfasurarii de noi activitati in sediile autorizate, urmand a fi parcursa procedura de autorizare stabilita pentru fiecare situatie conform prevederilor prezentei proceduri.
    Art. 15
    (1) Pentru autorizarea functionarii din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor se percepe un tarif de 500.000 lei pentru fiecare sediu, in care se declara activitatile, indiferent de numarul activitatilor declarate.
    (2) Tarifele se achita la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale, care vor efectua viramente catre trezoreriile statului, in conturile brigazilor/grupurilor de pompieri militari avizatoare, in termenele stabilite de reglementarile legale in vigoare privind finantele publice.
    Art. 16
    (1) In urma inspectiilor realizate de reprezentantii brigazilor/grupurilor de pompieri militari se poate dispune anularea autorizatiilor de functionare din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor, in conditiile prevazute la art. 8 alin. (2) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata.
    (2) Anularea autorizatiei se realizeaza prin completarea rubricii corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare pe baza procesului-verbal intocmit de catre brigada/grupul de pompieri militari cu motivarea temeinica privind neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi au fost incalcate. Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar cate o copie de pe acesta la Biroul unic.
    Art. 17
    (1) Comerciantul are obligatia reluarii, prin Biroul unic, a procedurilor de obtinere a autorizatiilor care au fost anulate, dupa inlaturarea situatiilor care au impus masura anularii, cu plata tarifelor aferente.
    (2) Reautorizarea functionarii se mentioneaza in rubricile corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare.
    Art. 18
    Brigada/grupul de pompieri militari asigura arhivarea documentatiei specifice care a stat la baza eliberarii autorizatiei, inclusiv a reinnoirilor, anularilor si reautorizarilor.
    Art. 19
    Biroul unic asigura arhivarea in copie a referatelor de evaluare si a documentelor referitoare la reinnoirea, anularea si reautorizarea functionarii.

    CAP. 6
    Reguli aplicabile preschimbarii

    Art. 20
    (1) In cazul in care, in momentul solicitarii preschimbarii actualului certificat de inmatriculare si a certificatului de inregistrare fiscala cu noul certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare atribuit, comerciantii detin autorizatii al caror termen de valabilitate nu a expirat preschimbarea se face pe baza unei declaratii pe propria raspundere, conform modelului prezentat in anexa nr. 1.2 - pct. II, potrivit careia nu s-au schimbat conditiile de functionare care au stat la baza emiterii acesteia.
    (2) Reprezentantii delegati la Biroul unic vor completa pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare, fara a mai fi necesara reluarea procesului de autorizare si fara plata tarifelor aferente respectivelor autorizatii.
    (3) In situatia in care comerciantii nu detin autorizatiile mentionate la alin. (1), procedura stabilita pentru eliberarea anexei la certificatul de inregistrare se aplica in mod corespunzator si preschimbarilor.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 21
    Prevederile prezentei proceduri se aplica in mod corespunzator si pentru autorizarea functionarii sediilor secundare, altele decat sediul social, prin Biroul unic din judetul unde acestea sunt amplasate, situatie in care se vor depune in copie la dosar certificatul de inregistrare a sediului social si certificatul de inscriere de mentiuni privind infiintarea sediului secundar respectiv, dupa caz.
    Art. 22
    Anexele nr. 1.1 si 1.2 fac parte integranta din prezenta procedura.

    ANEXA 1.1
    la procedura

    Cazurile pentru care este obligatorie autorizarea functionarii comerciantilor din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor

    1. Cladiri civile definite conform reglementarilor tehnice ca "inalte" sau "foarte inalte" si spatii amenajate in acestea, indiferent de aria construita sau destinatie
    2. Incaperi sau grupuri de incaperi, definite conform reglementarilor tehnice ca "sali aglomerate", amplasate in cladiri independente sau in parti ale cladirilor, indiferent de aria construita, regimul de inaltime sau destinatie
    3. Cladiri independente sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de comert (centre comerciale, magazine, prestari de servicii si altele asemenea) cu aria desfasurata mai mare de 400 mp, de productie si/sau depozitare, incadrate conform reglementarilor tehnice in categoria A, B sau C de pericol de incendiu (risc mare si foarte mare de incendiu), cu aria desfasurata mai mare de 600 mp
    4. Spatii amenajate in cladiri de locuit, avand destinatia de comert (magazine, centre comerciale, prestari de servicii si altele asemenea), cu aria desfasurata mai mare de 200 mp
    5. Cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de alimentatie publica, cu aria desfasurata mai mare de 400 mp sau capacitatea de peste 100 de persoane
    6. Spatii publice amenajate la subsolul, demisolul sau pe terasa cladirilor, indiferent de destinatie, arie desfasurata sau numar de persoane
    7. Cladiri cu destinatia de cazare temporara (hoteluri, moteluri, camine si altele asemenea), indiferent de numarul de locuri, cu exceptia celor destinate activitatilor agroturistice
    8. Cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de invatamant, birouri, financiar-bancara, de asigurari si burse, cu aria desfasurata mai mare de 400 mp
    9. Cladiri sau spatii amenajate in cladiri cu destinatia de ingrijire a sanatatii, cu mai mult de 20 de paturi sau cu aria desfasurata mai mare de 600 mp
    10. Spatii amenajate in cladiri, destinate supravegherii, ingrijirii sau cazarii (adapostirii) copiilor prescolari, batranilor, persoanelor cu handicap sau lipsite de adapost, cu peste 10 paturi sau cu aria desfasurata mai mare de 200 mp
    11. Cladiri sau spatii accesibile publicului, avand destinatie de gara, autogara, aerogara, statie metrou, indiferent de aria desfasurata
    12. Cladiri si amenajari sportive, avand mai mult de 200 de locuri pe scaune in interior sau mai mult de 5.000 de locuri pe scaune in aer liber
    13. Constructii provizorii avand destinatie comerciala, cu aria desfasurata mai mare de 2.500 mp
    14. Depozite si sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate (GPL) stocate in rezervoare sau grupuri de rezervoare cu capacitatea totala egala sau mai mare de 5.000 litri ori puncte de livrare catre populatie a buteliilor cu GPL, avand capacitatea totala egala sau mai mare de 750 kg
    15. Statii publice de distributie a carburantilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare egala sau mai mare de 50 mc lichide petroliere, respectiv egala sau mai mare de 5.000 litri (volum de apa) de GPL
    16. Cladiri sau spatii amenajate in cladiri, destinate parcarii sau intretinerii si repararii a peste 20 de autovehicule

    ANEXA 1.2*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 1.2 este reprodusa in facsimil.

                     DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

    Subsemnatul ......................., posesor al B.I.(C.I.) seria ......... nr. ............. eliberat(a) de ........... CNP ............../pasaport nr. ................., eliberat de ......................... in calitate de ........................... (comerciant/asociat/fondator/administrator), la ...................., declar pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala, urmatoarele:
 ______________________________________________________________________________
|   I. Cunosc si respect prevederile legislatiei si ale reglementarilor tehnice|
| generale si specifice privind apararea impotriva incendiilor.                |
|   Sunt indeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia         |
| specifica in domeniu, aplicabile la sediul social si/sau sediul sediile      |
| secundar(e) pentru activitatile declarate in cererea de inregistrare.        |
|                                                                              |
|   Data: ..................                                                   |
|                                                  Semnatura ...............   |
|______________________________________________________________________________|
|   (Pentru situatiile precizate la art. 3 alin. (2) din Procedura de          |
| autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere al prevenirii   |
| si stingerii incendiilor)                                                    |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|   II. Nu s-au modificat conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei|
| de prevenire si stingere a incendiilor nr. ........../.........., obtinuta   |
| anterior prezentei solicitari.                                               |
|   Cunosc si respect prevederile legislatiei si reglementarilor tehnice       |
| generale si specifice privind apararea impotriva incendiilor, aplicabile la  |
| sediul social si/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activitatile        |
| declarate in cererea de inregistrare.                                        |
|                                                                              |
|   Data: ...................                                                  |
|                                                  Semnatura ...............   |
|______________________________________________________________________________|
|   (Pentru situatiile precizate la art. 20 alin. (1) din Procedura de         |
| autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere al prevenirii   |
| si stingerii incendiilor)                                                    |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2

                          PROCEDURA DE AUTORIZARE
                  sanitara a functionarii comerciantilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta procedura reglementeaza conditiile de solicitare si de emitere a autorizatiei sanitare de functionare, denumita in continuare autorizatie, perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a acesteia, precum si cuantumul tarifelor aferente in vederea autorizarii functionarii comerciantilor, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, denumita in continuare O.U.G. nr. 76/2001, republicata.
    (2) Autorizarea sanitara reprezinta procesul de analiza si investigatie sanitara care conditioneaza, din punct de vedere tehnic si juridic, punerea in functiune si desfasurarea activitatii comerciantilor de conformarea la normele de igiena si de sanatate publica.
    (3) Autorizatia reprezinta actul care conditioneaza functionarea comerciantilor de respectarea legislatiei sanitare si se emite de catre autoritatea competenta in a carei raza teritoriala se afla sediul social si/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv directia de sanatate publica judeteana ori a municipiului Bucuresti sau ministerele cu retea proprie de sanatate publica, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comert si industrie teritoriale.
    Art. 2
    In vederea obtinerii autorizatiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de inregistrare, in care se vor inscrie atat datele de identificare a sediului social si sediilor secundare, cat si activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare efectiv in aceste sedii, codificate in conformitate cu nomenclatorul CAEN.
    Art. 3
    (1) In vederea autorizarii din punct de vedere al conditiilor de igiena si al sanatatii publice se disting urmatoarele situatii:
    a) pentru activitatile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevazute la pct. II din anexa nr. 2.1, directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti va efectua evaluarea, la sediul social si/sau sediile secundare ale comerciantilor, a conditiilor de desfasurare a acestor activitati;
    b) pentru activitatile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevazute la pct. I din anexa nr. 2.1, anexa la certificatul de inregistrare se va semna si stampila cu inscrierea mentiunii "Functioneaza in baza declaratiei pe propria raspundere conform art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, republicata"; in acest caz nu se percep taxe si tarife;
    c) in cazul in care in sediul social sau sediile secundare nu se desfasoara inca activitatile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, prevazute in anexa nr. 2.1, nu este necesara obtinerea autorizatiei sanitare de functionare; in aceasta situatie, in baza declaratiei pe propria raspundere a solicitantului date in acest sens, rubrica din anexa la certificatul de inregistrare se va semna si stampila cu inscrierea mentiunii "Nu este necesara in aceasta etapa" conform art. 3 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, republicata, caz in care nu se percep taxe si tarife, comerciantul fiind obligat sa obtina autorizatia inainte de inceperea oricareia dintre activitatile prevazute in actul constitutiv, respectiv modificator;
    d) in situatia in care unul dintre sediile secundare ori unele dintre activitatile inscrise in obiectul de activitate al comerciantului, care ar urma sa se desfasoare in sediul social sau in sediile secundare, nu pot fi autorizate la momentul solicitarii inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantului, certificatul de inregistrare se elibereaza in mod obligatoriu cu mentionarea in anexa la acesta a activitatilor autorizate in aceasta etapa; comerciantul constituit in aceste conditii poate desfasura numai activitatile pentru care a fost autorizat, urmand ca celelalte activitati inscrise in obiectul sau de activitate sa fie desfasurate numai dupa obtinerea autorizatiei necesare prin Biroul unic.
    (2) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplica si la cererea expresa a solicitantilor care nu depun declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (1) lit. b).
    Art. 4
    In cazul in care se efectueaza evaluarea conform art. 3 alin. (1) lit. a), rezultatul acesteia se concretizeaza in una dintre urmatoarele forme:
    a) eliberarea autorizatiei prin completarea, stampilarea si semnarea anexei la certificatul de inregistrare;
    b) neeliberarea autorizatiei, caz in care anexa la certificatul de inregistrare nu se completeaza, stampileaza si semneaza; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de inregistrare al comerciantului.
    Art. 5
    In cazul neeliberarii autorizatiei conform art. 4 lit. b) directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti intocmeste un referat de evaluare care contine neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite. Referatul de evaluare se transmite in original cu adresa de inaintare Biroului unic care il va inmana comerciantului, sub semnatura.

    CAP. 2
    Obligatiile directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti

    Art. 6
    In vederea desfasurarii in conditii optime a activitatii de autorizare sanitara a functionarii, directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti are urmatoarele obligatii:
    a) sa delege la Biroul unic un numar corespunzator de reprezentanti, dimensionat in functie de volumul solicitarilor, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata;
    b) sa asigure reprezentantilor delegati la Biroul unic dreptul de semnatura;
    c) sa evalueze sediul social si sediile secundare ale comerciantului, precum si activitatile desfasurate in acestea si sa transmita reprezentantului sau la Biroul unic referatul care contine rezultatul evaluarii, in termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii dosarului solicitantului la Biroul unic;
    d) sa verifice, in cazul in care autorizarea sanitara a functionarii comerciantului a fost facuta pe baza declaratiei pe propria raspundere, in termen de 30 de zile, conformarea comerciantului la declaratia pe propria raspundere.

    CAP. 3
    Obligatiile solicitantului si conditiile pe care acesta trebuie sa le indeplineasca in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare

    Art. 7
    Solicitantul este obligat sa anexeze la cererea de inregistrare urmatoarele documente:
    a) o declaratie pe propria raspundere referitoare la respectarea legislatiei in domeniul igienico-sanitar, conform modelului prevazut in anexa nr. 2.2 - pct. I, pentru activitatile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevazute la pct. I din anexa nr. 2.1;
    b) documentatia de prezentare a activitatii conform anexei nr. 2.3, pentru activitatile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevazute la pct. II din anexa nr. 2.1, si care sunt supuse evaluarii;
    c) dovada achitarii tarifului aferent autorizarii, dupa caz, conform anexei nr. 2.4.
    Art. 8
    Documentele prevazute la art. 7 se depun indosariate.
    Art. 9
    In vederea autorizarii sanitare de functionare comerciantii au obligatia sa desfasoare activitatile cu respectarea prevederilor legislatiei in domeniul igienico-sanitar.

    CAP. 4
    Procedura de autorizare sanitara a functionarii comerciantilor

    1. Responsabilitatile reprezentantului directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti delegat la Biroul unic
    Art. 10
    Reprezentantul directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti delegat la Biroul unic are urmatoarele responsabilitati, cu respectarea termenelor prevazute de O.U.G. nr. 76/2001, republicata:
    a) sa verifice dosarele depuse de solicitanti pentru obtinerea autorizatiei, primite pe baza de borderou de la Biroul unic, care cuprind documentele prevazute la art. 7, si cererea de inregistrare - in copie sau, dupa caz, in extras, pe suport magnetic;
    b) sa selecteze dosarele care nu trebuie sa parcurga procedura de evaluare, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), respectiv ale art. 3 alin. (1) lit. c), si sa completeze, sa semneze si sa stampileze anexa la certificatul de inregistrare, conform art. 3 alin. (1) lit. b), respectiv art. 3 alin. (1) lit. c);
    c) sa transmita imediat dupa inregistrare catre directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, pe baza de borderou, dosarele care necesita parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 3 alin. (1) lit. a) si sa comunice termenul in care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizatiei;
    d) sa completeze, sa semneze si sa stampileze anexa la certificatul de inregistrare, conform art. 4 lit. a), in baza referatului de evaluare transmis de directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, care concluzioneaza acordarea autorizatiei;
    e) sa transmita Biroului unic, conform art. 5, referatul de evaluare care concluzioneaza neacordarea autorizatiei si care contine explicit neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite;
    f) sa transmita Biroului unic, pe baza de borderou, dosarul si anexa la certificatul de inregistrare;
    g) sa transmita directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti o copie de pe declaratia pe propria raspundere, precum si cererea de inregistrare - in copie sau, dupa caz, in extras, pe suport magnetic;
    h) sa verifice incadrarea corecta a fiecarei solicitari, in cuantumul tarifelor aferente autorizarii, conform anexei nr. 2.4;
    i) sa puna la dispozitia solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obtinerii autorizarii.
    Art. 11
    (1) Pentru sediul social si fiecare sediu secundar se va elibera cate o anexa la certificatul de inregistrare care va cuprinde si codurile CAEN ale tuturor activitatilor autorizate sa se desfasoare in acestea.
    (2) Pentru fiecare sediu secundar in care comerciantul urmeaza a desfasura activitati deja autorizate se va elibera, fara percepere de taxe si tarife si pe baza de declaratie pe propria raspundere a acestuia, cate o anexa la certificatul de inregistrare. In acest sens, in baza declaratiilor pe propria raspundere ale solicitantilor ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia in domeniul igienico-sanitar, reprezentantii directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti delegati la Biroul unic vor completa, de indata, pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare cu mentiunea "Autorizat pe baza declaratiei pe propria raspundere, in conditiile art. 3 alin. (11) din O.U.G nr. 76/2001, republicata".

    2. Evaluarea sediilor si/sau a activitatilor care necesita autorizarea sanitara de functionare
    Art. 12
    In cazul comerciantilor care solicita autorizare pentru desfasurarea activitatilor prevazute la pct. II din anexa nr. 2.1 directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti procedeaza dupa cum urmeaza:
    a) evalueaza continutul documentelor aflate in dosarul solicitantului din punct de vedere al respectarii legislatiei in domeniul igienico-sanitar;
    b) analizeaza la sediul social si la sediile secundare conformitatea documentelor aflate in dosarul solicitantului cu situatia concreta din teren;
    c) evalueaza la sediul social si la sediile secundare realizarea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca prevazute de legislatia in domeniu;
    d) redacteaza referatul cuprinzand concluziile evaluarii si propune fie eliberarea autorizatiei, fie neeliberarea acesteia cu precizarea neconformitatilor constatate si a actelor normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite;
    e) supune aprobarii conducerii directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti referatul de evaluare, inclusiv propunerea de eliberare sau neeliberare a autorizatiei;
    f) transmite referatul de evaluare Biroului unic, prin reprezentantul delegat, pe baza de borderou.

    CAP. 5
    Perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a autorizatiei sanitare de functionare, precum si cuantumul tarifelor aferente

    Art. 13
    In cazul in care, ulterior inregistrarii si autorizarii functionarii, la sediul social sau secundar se intentioneaza inceperea desfasurarii unor noi activitati, comerciantul va solicita Biroului unic eliberarea de noi anexe cuprinzand autorizatiile necesare.
    Art. 14
    (1) Autorizatia este valabila atata timp cat nu s-au modificat conditiile initiale pentru care aceasta a fost eliberata.
    (2) La modificarea conditiilor initiale comerciantul va solicita prin Biroul unic reinnoirea autorizatiei.
    Art. 15
    (1) Tarifele pentru serviciile prestate in vederea autorizarii sanitare de functionare sunt prevazute in anexa nr. 2.4.
    (2) Tarifele se achita la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale, care vor efectua viramente catre trezoreriile statului, in conturile autoritatii publice avizatoare, in termenele stabilite de reglementarile legale in vigoare privind finantele publice.
    Art. 16
    (1) Autorizatia se anuleaza de catre directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti in urmatoarele cazuri:
    a) cand constata modificarea conditiilor existente la data obtinerii acesteia, iar comerciantul nu a solicitat reinnoirea autorizatiei;
    b) cand constata neindeplinirea conditiilor asumate prin declaratia pe propria raspundere.
    (2) Anularea autorizatiei se realizeaza prin completarea rubricii corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare pe baza procesului-verbal intocmit de catre directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, cu motivarea temeinica privind neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi au fost incalcate. Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar cate o copie de pe acesta la Biroul unic.
    Art. 17
    Reinnoirea autorizatiei sanitare se face in urmatoarele situatii:
    a) pentru diversificarea, extinderea sau restrangerea activitatilor consemnate in anexa la certificatul de inregistrare;
    b) la modificarea structurii functionale a sediului in care se desfasoara activitatile autorizate.
    Art. 18
    (1) Comerciantul are obligatia reluarii, prin Biroul unic, a procedurilor de obtinere a autorizatiilor care au fost anulate, dupa inlaturarea situatiilor care au impus masura anularii, cu plata tarifelor aferente.
    (2) Reautorizarea functionarii se mentioneaza in rubricile corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare.
    Art. 19
    Directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti asigura arhivarea documentatiei specifice care a stat la baza eliberarii autorizatiei, inclusiv a reinnoirilor, anularilor si reautorizarilor.
    Art. 20
    Biroul unic asigura arhivarea in copie a referatelor de evaluare si a documentelor referitoare la reinnoirea, anularea si reautorizarea functionarii.

    CAP. 6
    Reguli aplicabile preschimbarii

    Art. 21
    (1) In cazul in care, in momentul solicitarii preschimbarii actualului certificat de inmatriculare si a certificatului de inregistrare fiscala cu noul certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare atribuit, comerciantii detin autorizatii al caror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe baza unei declaratii pe propria raspundere, conform modelului prezentat in anexa nr. 2.2 - pct. II, potrivit careia nu s-au schimbat conditiile de functionare care au stat la baza emiterii acesteia.
    (2) Reprezentantii delegati la Biroul unic vor completa pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare, fara a mai fi necesara reluarea procesului de autorizare si fara plata taxelor si tarifelor aferente respectivelor autorizatii.
    (3) In situatia in care comerciantii nu detin autorizatiile mentionate la alin. (1), procedura stabilita pentru eliberarea anexei la certificatul de inregistrare se aplica in mod corespunzator si preschimbarilor.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 22
    Prevederile prezentei proceduri se aplica in mod corespunzator si in cazul ministerelor cu retea proprie de sanatate publica.
    Art. 23
    Prevederile prezentei proceduri se aplica in mod corespunzator si pentru autorizarea functionarii sediilor secundare, altele decat sediul social, prin Biroul unic din judetul unde acestea sunt amplasate, situatie in care se vor depune in copie la dosar certificatul de inregistrare a sediului social si certificatul de inscriere de mentiuni privind infiintarea sediului secundar respectiv, dupa caz.
    Art. 24
    Anexele nr. 2.1 - 2.4 fac parte integranta din prezenta procedura.

    ANEXA 2.1
    la procedura

    I. Lista activitatilor supuse autorizarii sanitare pe baza declaratiei pe propria raspundere

    1513 - Produse pe baza de carne (inclusiv din carne de pasare)
    1533 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
    1543 - Fabricarea margarinei si produselor comestibile similare
    1589 - Fabricarea altor produse alimentare
    5221 - Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete
    5222 - Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne
    5223 - Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor
    5227 - Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al produselor n.c.a.
    5541 - Cafenele si baruri fara spectacol
    5542 - Cafenele si baruri cu spectacol
    7470 - Activitati de intretinere si curatare a cladirilor
    NOTA: Se aplica numai activitatilor de dezinfectie, de dezinsectie si deratizare din cladiri.
    8031 - Invatamant universitar
    8032 - Invatamant postuniversitar si de doctorat
    8041 - Scoli de conducere (pilotaj)
    8042 - Alte forme de invatamant
    8512 - Activitati de asistenta medicala ambulatorie
    NOTA: Se aplica numai activitatilor de asistenta medicala primara.
    8532 - Activitati de asistenta sociala fara cazare
    NOTA: Se aplica numai serviciilor sociale fara cazare, cum sunt: servicii de ingrijire zilnica pentru copii si persoane cu deficiente fizice sau mentale; activitati de protectie si indrumare pentru copii, vizitarea persoanelor in varsta; consultatii familiale si conjugale; activitati de asistenta si indrumare pentru persoanele in stare de libertate provizorie; activitati in sprijinul victimelor catastrofelor, refugiatilor si emigrantilor, inclusiv cazarea acestora; activitati privind recalificarea profesionala si calificarea pentru persoanele cu handicap, cu conditia ca acestea sa nu comporte decat un element educational (de instruire) limitat.
    9000 - Asanarea si indepartarea gunoaielor; salubritate si activitati similare
    NOTA: Se aplica numai activitatilor privind ridicarea deseurilor, resturilor si gunoaielor menajere, industriale si comerciale, transportul si eliminarea (indepartarea) lor prin incinerare sau alte mijloace, precum si evacuarea prin sistemul de canalizare, scurgere sau alte mijloace a produselor reziduale umane, prelucrarea si eliminarea lor; activitatilor privind evacuarea apelor uzate; activitatilor privind vidanjarea si curatarea haznalelor si gropilor septice, intretinerea toaletelor, maturarea, udarea strazilor, drumurilor, statiilor si altele asemenea.
    9272 - Alte activitati recreative
    NOTA: Se aplica numai pentru bazinele artificiale amenajate (piscine, bazine de inot si altele asemenea).
    9304 - Activitati de intretinere corporala

    II. Lista activitatilor supuse autorizarii sanitare prin parcurgerea procedurii de evaluare

    1551 - Fabricarea produselor lactate
    1552 - Fabricarea inghetatei
    1581 - Fabricarea produselor de panificatie si patiserie
    NOTA: Se aplica numai activitatilor referitoare la produsele de patiserie: prajituri, checuri, placinte, tarte, pateuri si alte produse de acest gen fabricate pe baza de aluaturi, precum si la produsele expandate.
    1584 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
    NOTA: Se aplica numai activitatilor referitoare la produsele de laborator si cofetarie.
    1588 - Fabricarea preparatelor dietetice si a produselor alimentare pentru copii
    1598 - Productia de ape minerale imbuteliate la surse
    1596 - Fabricarea berii
    1599 - Fabricarea bauturilor nealcoolice
    4100 - Gospodarirea resurselor de apa, captarea, tratarea si distributia apei
    5224 - Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si zaharoaselor
    5511 - Hoteluri si moteluri cu restaurant
    5512 - Hoteluri si moteluri fara restaurant
    5521 - Tabere de tineret
    5522 - Campinguri
    5523 - Alte mijloace de cazare
    5530 - Restaurante
    5551 - Cantine
    5552 - Alte unitati de preparare a hranei
    NOTA: Se aplica si pentru activitati de tipul fast food, catering si altele asemenea.
    8011 - Invatamant prescolar
    8012 - Invatamant primar
    8021 - Invatamant gimnazial
    8022 - Invatamant liceal
    8023 - Invatamant profesional
    8024 - Invatamant postliceal
    8511 - Activitati de asistenta spitaliceasca si sanatoriala
    8512 - Activitati de asistenta medicala ambulatorie de specialitate
    NOTA: Se aplica numai activitatilor de asistenta medicala de specialitate.
    8513 - Activitati de asistenta stomatologica
    8514 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana
    8531 - Activitati de asistenta sociala cu cazare
    9272 - Alte activitati recreative: stranduri amenajate in zone naturale
    NOTA: Se aplica numai activitatilor din zonele naturale amenajate pentru imbaiere.
    9302 - Coafura si alte activitati de infrumusetare
    9304 - Activitati de intretinere corporala (baie publica)

    ANEXA 2.2*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 2.2 este reprodusa in facsimil.

    DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE REFERITOARE LA CONDITIILE IGIENICO-SANITARE

    Subsemnatul ........................................, posesor al B.I.(C.I.) seria .......... nr. ..................... eliberat(a) de ...................... CNP ......................./pasaport nr. ......................... eliberat de ...................... in calitate de ......................................... (comerciant/asociat/fondator/administrator), la ..............................., declar pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala, urmatoarele:

    I. Pentru situatiile precizate la art. 3 alin. (1) lit. b)
    din Procedura de autorizare sanitara a functionarii comerciantilor:

    1. In sediul social in care se desfasoara activitatea/activitatile:
       (cod CAEN)
       a) ..........
       b) ..........
       c) ..........
si/sau sediul/sediile secundare din localitatea .............................. str. .............................. nr. ......... judetul ...................... in care se desfasoara activitatea/activitatile:
       (cod CAEN)
       a) ..........
       b) ..........
       c) ..........
cu un numar mediu de personal angajat ......................., sunt asigurate urmatoarele:
 _____________________________________________________________
|                 Utilitati                      | Observatii |
|________________________________________________|____________|
| Acces la apa potabila                                       |
|_____________________________________________________________|
|  - racord apa potabila                         | Da         |
|________________________________________________|____________|
|  - alt sistem                                  | Precizat   |
|________________________________________________|____________|
|  - buletin analiza apa potabila                | Concluzii  |
|________________________________________________|____________|
| Acces apa calda menajera                                    |
|_____________________________________________________________|
|  - racord apa potabila                         | Da         |
|________________________________________________|____________|
|  - alt sistem                                  | Precizat   |
|________________________________________________|____________|
| Sistem de evacuare a apelor uzate menajere                  |
|_____________________________________________________________|
|  - racord la canalizare                        | Da         |
|________________________________________________|____________|
|  - alt sistem                                  | Precizat   |
|________________________________________________|____________|
| Acces la grup sanitar pentru personal                       |
|_____________________________________________________________|
|  - grup sanitar propriu                        | Da         |
|________________________________________________|____________|
|  - acces la grup sanitar                       | Da         |
|________________________________________________|____________|
| Managementul deseurilor solide                              |
|_____________________________________________________________|
|  - colectarea si/sau depozitarea intermediara a|            |
|    deseurilor solide menajere conform normelor |            |
|    de igiena in vigoare                        | Da         |
|________________________________________________|____________|
|  - evacuarea deseurilor solide menajere prin   |            |
|    contractare cu firma specializata           | Da         |
|________________________________________________|____________|
|  - alt sistem                                  | Precizat   |
|________________________________________________|____________|
| Managementul deseurilor periculoase                         |
|_____________________________________________________________|
|  - colectarea si/sau depozitarea temporara a   |            |
|    deseurilor periculoase conform normelor     |            |
|    legale in vigoare                           | Da         |
|________________________________________________|____________|
|  - evacuarea si neutralizarea deseurilor       |            |
|    periculoase prin contractare cu o firma     |            |
|    specializata                                | Da         |
|________________________________________________|____________|
|  - alt sistem                                  | Precizat   |
|________________________________________________|____________|

    2. Destinatia spatiului in care se desfasoara activitatea este cea pentru care a fost construit initial.
    3. Posed spatiul si dotarile specifice capacitatii functionale (de lucru) cerute de normele de igienico-sanitare pentru domeniului meu de activitate.
    4. Cunosc normele igienico-sanitare privind producerea, depozitarea, pastrarea, transportul sau comercializarea produselor din domeniul meu de activitate.
    5. Ma angajez sa respect normele igienico-sanitare in vigoare privind asigurarea utilitatilor si personalul.
    6. Ma angajez sa asigur personal cu calificarea necesara domeniului meu de activitate si cu cunostintele necesare privind normele igienico-sanitare in vigoare in scopul prevenirii riscului pentru sanatatea consumatorilor.
    7. Ma angajez sa comunic orice modificare privind cele declarate.

    Nota:
    Va fi specificat numarul mediu estimativ de angajati si capacitatea estimata de productie sau desfacere a produselor pentru sediul social si pentru fiecare sediu secundar in care se desfasoara o activitate specifica conform codului CAEN. Punctele nr. 1 - 6 vor fi completate pentru fiecare sediu in care se desfasoara activitati supuse autorizarii sanitare.

    Data: .........................
                                            Semnatura .................

    II. Pentru situatiile precizate la art. 21 alin. (1)
    din Procedura de autorizare sanitara a functionarii comerciantilor:

    Nu s-au modificat conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei sanitare nr. ..................../................., obtinuta anterior prezentei solicitari.
    Cunosc si respect prevederile legislatiei sanitare si normele de igiena si de sanatate publica, aplicabile la sediul social si/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activitatile declarate in cererea de inregistrare.

    Data: .........................
                                     Semnatura ......................

    ANEXA 2.3*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 2.3 este reprodusa in facsimil.

    FISA DE PREZENTARE A SEDIULUI SI DOMENIULUI DE ACTIVITATE

 _____________________________________________________________________________
| Datele de identificare                     | Domeniul de activitate precizat |
| Firma ...........................          | conform anexei nr. 2.1 la       |
| Adresa completa a sediului social si ale   | Procedura de autorizare sanitara|
| sediilor secundare in care se desfasoara   | a functionarii comerciantilor   |
| domeniul de activitate supus autorizarii   |                                 |
| ...........                                |                                 |
| Numar telefon fix pentru contact ......    |                                 |
| Fax ..........................             |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
|                                                                              |
|                           A. DATE GENERALE                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Tipul de cladire al sediului in care se desfasoara activitatea: cladire   |
| special destinata, cladire destinata pentru locuit cu precizarea             |
| etajului/apartamentului, centru comercial, altele                            |
|______________________________________________________________________________|
| Cladire special destinata | Cladire destinata | Centru comercial | Altele    |
| activitatilor             | pentru locuit     | Da   Nu          |(precizati)|
| Da   Nu                   | Da   Nu           |                  |           |
|___________________________|___________________|__________________|___________|
| 2. Precizarea distantei fata de strada/artera de circulatie:                 |
|______________________________________________________________________________|
| 3. Descrierea sediului in care se desfasoara activitatea                     |
|______________________________________________________________________________|
| 3.1 Suprafata totala:                                                        |
| Nr. incaperi in care se desfasoara activitatile supuse autorizarii:          |
|______________________________________________________________________________|
| 3.2 Descrierea destinatiei spatiului                                         |
| (ce activitate se va desfasura in spatiul respectiv sau in fiecare incapere  |
| din spatiu cu precizarea suprafetei):                                        |
|______________________________________________________________________________|
| Destinatie: de ex.: depozit pentru, bucatarie,     | Suprafata:              |
| sala de mese, camera de cazare, spalatorie etc.    | 1                       |
| 1                                                  | 2                       |
| 2                                                  | 3                       |
| 3                                                  | 4                       |
| 4                                                  |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| 3.3 Finisajul incaperilor in care se desfasoara activitatea/activitatile     |
| supuse autorizarii:                                                          |
|______________________________________________________________________________|
|      Peretii                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|                  | zugravit:  | zugravit cu      | faianta:   | Altele       |
|                  |            | vopsea lavabila: |            |              |
| Incaperea 1      | Da   Nu    | Da   Nu          | Da   Nu    | precizati    |
| Incaperea 2      |            |                  |            |              |
| Incaperea 3      |            |                  |            |              |
| Incaperea 4      |            |                  |            |              |
|__________________|____________|__________________|____________|______________|
|      Pardoseala                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                  | din lemn:  | gresie:          | ciment:    | linoleum:    |
|                  |            |                  |            |              |
| Incaperea 1      | Da   Nu    | Da   Nu          | Da   Nu    | Da   Nu      |
| Incaperea 2      |            |                  |            |              |
| Incaperea 3      |            |                  |            |              |
| Incaperea 4      |            |                  |            |              |
|__________________|____________|__________________|____________|______________|
| 3.4 Precizarea utilajelor de lucru ce vor fi folosite si a locului unde vor  |
| fi ele amplasate in incaperea sau incaperile de lucru:                       |
|______________________________________________________________________________|
|                      | Utilajul ca de exemplu frigider, plita, gratar, etc.  |
| Incaperea 1          |                                                       |
| Incaperea 2          |                                                       |
| Incaperea 3          |                                                       |
| Incaperea 4          |                                                       |
|______________________|_______________________________________________________|
| 3.5 Iluminat:        | natural    | Da    Nu     | artificial   | Da    Nu   |
|______________________|____________|______________|______________|____________|
| 3.6. Ventilatie      | naturala   | Da    Nu     | artificiala  | Da    Nu   |
|      (aerisire)      |            |              |              |            |
|______________________|____________|______________|______________|____________|
| 4. Asigurarea utilitatilor:                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 4.1 Apa potabila   | - Sistem public    Da    Nu | Sursa proprie:            |
|                    | Din sistemul altui          | Instalatie     Da    Nu   |
|                    | agent comercial    Da       | Fantana        Da    Nu   |
|                    |                             | Altele         precizat   |
|____________________|_____________________________|___________________________|
| 4.1 Evacuare ape   | - Canalizare                | Sistem propriu: precizat  |
| uzate              |   publica          Da    Nu |                           |
|                    | - A altui agent             |                           |
|                    |   comercial        Da       |                           |
|____________________|_____________________________|___________________________|
| 4.2. Evacuarea     | Sistem de colectare         | Sistem propriu: precizat  |
| deseurilor menajere| organizat          Da    Nu | Da    Nu                  |
|____________________|_____________________________|___________________________|
| 4.3 Evacuarea      | Sistem de colectare         | Sistem propriu: precizat  |
| deseurilor         | organizat                   |                           |
| periculoase        |                             |                           |
| rezultate din      |                             |                           |
| activitatea proprie|                             |                           |
|____________________|_____________________________|___________________________|
| 4.4 Acces grup     | Propriu                     | Separat pentru consumatori|
|     sanitar        | Da    Nu                    | Da    Nu                  |
|                    | sau comun cu alt agent      | Separat pentru personal   |
|                    | Da    Nu                    | Da    Nu                  |
|____________________|_____________________________|___________________________|
| 5. Numar de        | Permanent cu norma intreaga | Temporar cu norma partiala|
|    personal:       |                             |                           |
|    - calificat:    |                             |                           |
|    - necalificat:  |                             |                           |
|____________________|_____________________________|___________________________|
| 6. Capacitate (dupa caz):                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| 6.1. Capacitate de productie estimata zilnica:                               |
|______________________________________________________________________________|
| 6.2 Capacitatea de cazare unitatile de cazare:                               |
|______________________________________________________________________________|
| 6.3 Capacitate de servire pentru unitatile de alimentatie publica sau        |
|     colectiva:                                                               |
|______________________________________________________________________________|
| 6.4 Capacitate de spitalizare: nr. paturi                                    |
|______________________________________________________________________________|
| 6.5. Capacitate de invatamant: nr. de copii, nr. de elevi                    |
|______________________________________________________________________________|
| 6.6. Capacitate de consumatori pentru activitatile de coafura (nr. scaune) si|
| alte activitati de infrumusetare:                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 6.7. Capacitate de utilizatori pentru piscine si bazine de inot              |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                               B. DATE SPECIFICE                              |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Descrierea dotarilor specifice si a circuitelor functionale specifice     |
| cerute pentru fabricarea produselor lactate, a preparatelor dietetice si     |
| pentru copii, a berii (anexata schita circuitului tehnologic)                |
|______________________________________________________________________________|
| 2. Descrierea dotarilor specifice si circuitelor functionale specifice pentru|
| laboratoare medicale, unitati de asistenta medicala spitaliceasca si         |
| ambulatorie de specialitate (anexata schita circuitului functional)          |
|______________________________________________________________________________|
| 3. Dosar conform prevederilor legale in vigoare pentru instalatiile de       |
| tratare a apei in sistem public, pentru imbutelierea apei naturale si        |
| minerale                                                                     |
|______________________________________________________________________________|
| 4. Dosar conform prevederilor legale in vigoare pentru zone naturale         |
| amenajate pentru imbaiere                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| 5. Descrierea circuitului apei, a procedeelor de dezinfectie, programul de   |
| control al apei pentru piscine si bazinelor de inot                          |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2.4*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 2.4 este reprodusa in facsimil.

    Tarife aferente autorizarii sanitare a functionarii comerciantilor

    1. Pentru comerciantii autorizati in baza declaratiei pe propria raspundere privind respectarea legislatiei sanitare nu se percepe tarif.

    2. Pentru comerciantii autorizati prin parcurgerea procedurii de evaluare a conditiilor igienico-sanitare (in functie de numarul de personal):
       a) pana la 9 persoane:             500.000 lei
       b) de la 10 la 49 de persoane:   1.000.000 lei
       c) de la 50 la 249 de persoane:  2.000.000 lei
       d) 250 de persoane si peste:     3.000.000 lei

    3. Pentru reinnoirea autorizatiei sanitare (in functie de numarul de personal):
       a) pana la 9 persoane:             250.000 lei
       b) de la 10 la 49 de persoane:     500.000 lei
       c) de la 50 la 249 de persoane:  1.000.000 lei
       d) 250 de persoane si peste:     1.500.000 lei

    4. Pentru reautorizare (in functie de numarul de personal):
       a) pana la 9 persoane:             275.000 lei
       b) de la 10 la 49 de persoane:     750.000 lei
       c) de la 50 la 249 de persoane:  1.500.000 lei
       d) 250 de persoane si peste:     2.250.000 lei

    ANEXA 3

                           PROCEDURA DE AUTORIZARE
a functionarii comerciantilor din punct de vedere sanitar veterinar

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta procedura reglementeaza conditiile de solicitare si de emitere a autorizatiei de functionare din punct de vedere sanitar veterinar, denumita in continuare autorizatie, perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a acesteia, precum si cuantumul tarifelor aferente in vederea autorizarii functionarii comerciantilor, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, denumita in continuare O.U.G. nr. 76/2001, republicata.
    (2) Autorizatia reprezinta actul care conditioneaza functionarea comerciantilor de respectarea legislatiei sanitare veterinare.
    (3) Autorizatia se emite de catre autoritatea sanitara veterinara in a carei raza teritoriala se afla sediul social si/sau sediile secundare unde comerciantul detine obiective in care se desfasoara activitati supuse autorizarii sanitare veterinare, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comert si industrie teritoriale. Autoritatea sanitara veterinara este reprezentata de autoritatea veterinara centrala, pentru obiectivele de interes national, si de directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, pentru celelalte obiective.
    Art. 2
    In vederea obtinerii autorizatiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de inregistrare, in care mentioneaza datele de identificare a sediului social si sediilor secundare, precum si obiectivul si activitatea pentru care solicita autorizatia sanitara veterinara de functionare, codificate in conformitate cu nomenclatorul CAEN.
    Art. 3
    (1) Autorizarea functionarii comerciantilor din punct de vedere sanitar veterinar este obligatorie pentru obiectivele - sedii sociale/secundare - si activitatile prevazute in anexa nr. 3.1.
    (2) Pentru situatiile care nu se incadreaza in conditiile prevazute la alin. (1), in vederea obtinerii autorizatiei solicitantii vor depune numai o declaratie pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de lege.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplica si la cererea expresa a solicitantilor care nu depun declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (2).
    Art. 4
    In vederea autorizarii functionarii din punct de vedere sanitar veterinar se disting urmatoarele situatii:
    a) pentru obiectivele si activitatile prevazute in anexa nr. 3.1, autoritatea sanitara veterinara va efectua evaluarea conditiilor minime la sediul social si/sau sediile secundare ale comerciantilor;
    b) pentru obiectivele si activitatile care nu se incadreaza in anexa nr. 3.1, anexa la certificatul de inregistrare se va semna si stampila cu inscrierea mentiunii "Functioneaza in baza declaratiei pe propria raspundere conform art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata"; in acest caz nu se percep taxe si tarife;
    c) in cazul in care in sediul social sau sediile secundare nu se desfasoara inca activitatile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, prevazute in anexa nr. 3.1, nu este necesara obtinerea autorizatiei sanitare veterinare; in aceasta situatie, in baza declaratiei pe propria raspundere a solicitantului date in acest sens, rubrica din anexa la certificatul de inregistrare se va semna si stampila cu inscrierea mentiunii "Nu este necesara in aceasta etapa" conform art. 3 alin. (8) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata, caz in care nu se percep taxe si tarife, comerciantul fiind obligat sa obtina autorizatia inainte de inceperea oricareia dintre activitatile prevazute in actul constitutiv, respectiv modificator;
    d) in situatia in care unul dintre sediile secundare nu poate fi autorizat la momentul solicitarii inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantului, certificatul de inregistrare se elibereaza in mod obligatoriu cu mentionarea in anexa la acesta a obiectivelor/activitatilor autorizate in aceasta etapa.
    Art. 5
    In cazul in care se efectueaza evaluarea conform art. 4 lit. a), rezultatul acesteia se concretizeaza in una dintre urmatoarele forme:
    a) eliberarea autorizatiei prin completarea, stampilarea si semnarea anexei la certificatul de inregistrare;
    b) neeliberarea autorizatiei, caz in care anexa la certificatul de inregistrare nu se completeaza, nu se stampileaza si nu se semneaza; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de inregistrare al comerciantului.
    Art. 6
    In cazul neeliberarii autorizatiei conform art. 5 lit. b), autoritatea sanitara veterinara intocmeste un referat de evaluare care contine neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite. Referatul de evaluare se transmite in original cu adresa de inaintare Biroului unic care il va inmana comerciantului, sub semnatura.

    CAP. 2
    Obligatiile autoritatii sanitare veterinare

    Art. 7
    In vederea desfasurarii in conditii optime a activitatii de autorizare, autoritatea sanitara veterinara are urmatoarele obligatii:
    a) sa delege la Biroul unic un numar corespunzator de reprezentanti, dimensionat in functie de volumul solicitarilor, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata;
    b) sa asigure reprezentantilor delegati la Biroul unic dreptul de semnatura;
    c) sa evalueze sediul social si sediile secundare ale comerciantului si sa transmita reprezentantului sau la Biroul unic referatul care contine rezultatul evaluarii, in termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii dosarului solicitantului la Biroul unic;
    d) in cazul in care autorizarea a fost facuta pe baza declaratiei pe propria raspundere, sa verifice, in raport cu gradul de risc, in termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de inregistrare si a anexei, daca comerciantul indeplineste conditiile sanitare veterinare de functionare conform prevederilor legale in vigoare.

    CAP. 3
    Obligatiile solicitantului si conditiile pe care acesta trebuie sa le indeplineasca in vederea obtinerii autorizatiei sanitare veterinare

    Art. 8
    Solicitantul este obligat sa anexeze la cererea de inregistrare urmatoarele documente:
    a) o declaratie pe propria raspundere ca indeplineste conditiile de functionare prevazute de lege, conform modelului prezentat in anexa nr. 3.2 - pct. I, pentru obiectivele si activitatile care nu se incadreaza in anexa nr. 3.1;
    b) pentru obiectivele si activitatile prevazute in anexa nr. 3.1:
    - un memoriu tehnic, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.3;
    - o schita tehnica cu fluxul tehnologic al obiectivului;
    - o schita de amplasare si proiectare pentru obiectivele nou-construite;
    - contractul incheiat cu directiile sanitare veterinare pentru plata tarifelor reprezentand activitatea de asistenta, inspectie si control sanitar veterinar de stat desfasurata de personalul sanitar veterinar de stat in unitatile de producere, prelucrare si depozitare a produselor de origine animala, potrivit legislatiei in vigoare;
    c) dovada achitarii taxei de autorizare, dupa caz.
    Art. 9
    Documentele prevazute la art. 8 se depun indosariate.
    Art. 10
    Autoritatea sanitara veterinara, prin personalul sau de specialitate, verifica conditiile sanitare veterinare de functionare a obiectivelor si pentru activitatile solicitate, in conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare in vigoare, cu referire la:
    - amplasarea obiectivului, vecinatati, noxe;
    - caracteristicile constructive: materiale de constructie, sisteme de aprovizionare cu apa, canalizare;
    - conditiile de microclimat: ventilatie, temperatura, umiditate, luminozitate si altele asemenea;
    - fluxul tehnologic: dotarea tehnica cu utilaje, circulatia materiilor prime, a produselor finite si a personalului, spatii de productie, spatii de depozitare pentru materii prime, produse finite, produse necomestibile, confiscate, spatii pentru Venena si Separanda pentru unitatile de profil;
    - capacitatile de productie, depozitare si desfacere a produselor, asigurarea lantului frigorific;
    - dotarea cu aparatura de masura si control si sisteme de inregistrare a temperaturii, umiditatii etc.;
    - functionarea vestiarelor filtru si a grupurilor sanitare;
    - spatii de depozitare pentru ambalaje, containere pentru produse sechestrate si confiscate, spatii pentru substante toxice in cazul produselor farmaceutice cu acest regim;
    - sisteme de evacuare a produselor confiscate, deseurilor, ambalajelor si altor materiale nefolosibile;
    - contractul cu o unitate specializata pentru colectarea in vederea prelucrarii a deseurilor, confiscatelor, altor produse necomestibile;
    - dotarea cu echipamente, substante si materiale pentru operatiunile de dezinfectie, dezinsectie si deratizare in unitate, spatii pentru pastrarea substantelor necesare;
    - starea tehnica si igienica a mijloacelor pentru transport animale, produse de origine animala, produse de uz veterinar, asigurarea lantului frigorific, amenajarea spatiilor pentru spalare si dezinfectie;
    - organizarea si functionarea laboratorului uzinal, dotarea si incadrarea cu personal, atestarea acestuia;
    - implementarea in unitate a procedurilor operationale standard de sanitatie (SSOP), a planului pentru analiza riscului (HACCP), a programului de autocontrol si a regulilor de buna practica (GMP);
    - igiena personalului, echipamente de protectie, utilitati pentru igiena personala;
    - incadrarea cu personal, pregatirea, instruirea sau atestarea acestuia, controlul starii de sanatate;
    - supravegherea sanitara veterinara a unitatii conform prevederilor legale.

    CAP. 4
    Procedura de autorizare sanitara veterinara

    1. Responsabilitatile reprezentantului autoritatii sanitare veterinare delegat la Biroul unic
    Art. 11
    Reprezentantul autoritatii sanitare veterinare delegat la Biroul unic are urmatoarele responsabilitati, cu respectarea termenelor prevazute de O.U.G. nr. 76/2001, republicata:
    a) sa verifice dosarele depuse de solicitanti pentru obtinerea autorizatiei, primite pe baza de borderou de la Biroul unic, care cuprind documentele prevazute la art. 8 - in copie sau, dupa caz, in extras, pe suport magnetic;
    b) sa selecteze dosarele care nu trebuie sa parcurga procedura de evaluare, conform prevederilor art. 4 lit. b), respectiv ale art. 4 lit. c), si sa completeze, sa semneze si sa stampileze anexa la certificatul de inregistrare, conform art. 4 lit. b), respectiv art. 4 lit. c);
    c) sa transmita imediat dupa inregistrare catre autoritatea sanitara veterinara, pe baza de borderou, dosarele care necesita parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 4 lit. a) si sa comunice termenul in care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizatiei;
    d) sa completeze, sa semneze si sa stampileze anexa la certificatul de inregistrare, conform art. 5 lit. a), in baza referatului de evaluare transmis de autoritatea sanitara veterinara, care concluzioneaza acordarea autorizatiei;
    e) sa transmita Biroului unic, conform art. 6, referatul de evaluare care concluzioneaza neacordarea autorizatiei si care contine explicit neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite;
    f) sa transmita Biroului unic, pe baza de borderou, dosarul si anexa la certificatul de inregistrare;
    g) sa transmita autoritatii sanitare veterinare o copie de pe declaratia pe propria raspundere, precum si - in copie sau, dupa caz, in extras, pe suport magnetic;
    h) sa verifice incadrarea corecta a fiecarei solicitari, in cuantumul tarifelor aferente autorizarii;
    i) sa puna la dispozitia solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obtinerii autorizarii.
    Art. 12
    (1) Pentru sediul social si fiecare sediu secundar se va elibera cate o anexa la certificatul de inregistrare.
    (2) Pentru fiecare sediu secundar deja autorizat se va elibera, fara percepere de taxe si tarife si pe baza de declaratie pe propria raspundere a solicitantului, cate o anexa la certificatul de inregistrare. In acest sens, in baza declaratiilor pe propria raspundere ale solicitantilor cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare prevazute de reglementarile in vigoare, reprezentantii autoritatii sanitare veterinare delegati la Biroul unic vor completa, de indata, pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare cu mentiunea "autorizat pe baza declaratiei pe propria raspundere, in conditiile art. 3 alin. (11) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata".

    2. Evaluarea obiectivelor si/sau a activitatilor care necesita autorizarea sanitara veterinara
    Art. 13
    In cazul comerciantilor care solicita autorizare pentru obiectivele si activitatile prevazute in anexa nr. 3.1 autoritatea sanitara veterinara procedeaza dupa cum urmeaza:
    a) evalueaza continutul documentelor aflate in dosarul solicitantului din punct de vedere al respectarii legislatiei sanitare veterinare;
    b) analizeaza la sediul social si la sediile secundare conformitatea documentelor aflate in dosarul solicitantului cu situatia concreta din teren;
    c) evalueaza la sediul social si la sediile secundare realizarea cerintelor minime in domeniu;
    d) redacteaza referatul cuprinzand concluziile evaluarii si propune fie eliberarea autorizatiei, fie neeliberarea acesteia cu precizarea neconformitatilor constatate si a actelor normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite;
    e) supune aprobarii conducerii autoritatii sanitare veterinare referatul de evaluare, inclusiv propunerea de eliberare sau neeliberare a autorizatiei;
    f) transmite referatul de evaluare Biroului unic, prin reprezentantul delegat, pe baza de borderou.

    CAP. 5
    Perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a autorizatiei sanitare veterinare, precum si cuantumul taxei de autorizare

    Art. 14
    (1) Autorizatia sanitara veterinara de functionare isi pastreaza valabilitatea pe perioada in care sunt indeplinite conditiile sanitare veterinare legale pentru care comerciantul a fost autorizat.
    (2) Pentru orice modificare ulterioara a fluxului tehnologic, modernizare, extindere sau schimbare a profilului de activitate comerciantii sunt obligati sa solicite prin Biroul unic autorizatia sanitara veterinara de functionare conform prevederilor prezentei proceduri.
    Art. 15
    (1) Taxele de autorizare sanitara veterinara sunt prevazute in anexa nr. 3.1.
    (2) Taxele se achita la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale, care vor efectua viramente catre trezoreriile statului, in conturile autoritatii publice avizatoare, in termenele stabilite de reglementarile legale in vigoare privind finantele publice.
    Art. 16
    (1) Autorizatia sanitara veterinara de functionare se anuleaza de catre autoritatea sanitara veterinara in cazul in care comerciantul nu mai indeplineste conditiile de functionare pentru care a fost autorizat.
    (2) Anularea autorizatiei se realizeaza prin completarea rubricii corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare pe baza procesului-verbal intocmit de catre autoritatea sanitara veterinara, cu motivarea temeinica privind neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi au fost incalcate. Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar cate o copie de pe acesta la Biroul unic.
    Art. 17
    (1) Comerciantul are obligatia reluarii, prin Biroul unic, a procedurilor de obtinere a autorizatiilor care au fost anulate, dupa inlaturarea situatiilor care au impus masura anularii, cu plata taxelor si tarifelor aferente.
    (2) Reautorizarea functionarii se mentioneaza in rubricile corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare.
    Art. 18
    Autoritatea sanitara veterinara asigura arhivarea documentatiei specifice care a stat la baza eliberarii autorizatiei, inclusiv a reinnoirilor, anularilor si reautorizarilor.
    Art. 19
    Biroul unic asigura arhivarea in copie a referatelor de evaluare si a documentelor referitoare la reinnoirea, anularea si reautorizarea functionarii.

    CAP. 6
    Reguli aplicabile preschimbarii

    Art. 20
    (1) In cazul in care, in momentul solicitarii preschimbarii actualului certificat de inmatriculare si a certificatului de inregistrare fiscala cu noul certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare atribuit, comerciantii detin autorizatii al caror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe baza unei declaratii pe propria raspundere, conform modelului prezentat in anexa nr. 3.2 - pct. II, potrivit careia nu s-au schimbat conditiile de functionare care au stat la baza emiterii acesteia.
    (2) Reprezentantii delegati la Biroul unic vor completa pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare, fara a mai fi necesara reluarea procesului de autorizare si fara plata taxelor aferente respectivelor autorizatii.
    (3) In situatia in care comerciantii nu detin autorizatiile mentionate la alin. (1), procedura stabilita pentru eliberarea anexei la certificatul de inregistrare se aplica in mod corespunzator si preschimbarilor.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 21
    Prevederile prezentei proceduri se aplica in mod corespunzator si pentru autorizarea functionarii sediilor secundare, altele decat sediul social, prin Biroul unic din judetul unde acestea sunt amplasate, situatie in care se vor depune in copie la dosar certificatul de inregistrare a sediului social si certificatul de inscriere de mentiuni privind infiintarea sediului secundar respectiv, dupa caz.
    Art. 22
    Anexele nr. 3.1 - 3.3 fac parte integranta din prezenta procedura.

    ANEXA 3.1*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 3.1 este reprodusa in facsimil.

    I. Obiectivele si activitatile pentru care se emit autorizatii sanitare veterinare, precum si cuantumul taxelor aferente
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |               Obiectiv/Activitate          |  U.M.  | Taxa de autorizare|
|crt.|                                            |        |    - lei/U.M. -   |
|____|____________________________________________|________|___________________|
|  1.| Statie de incubatie tip gospodaresc        |obiectiv|            30.000 |
|    | Tabara de vara pentru animale              |        |                   |
|    | Stana                                      |        |                   |
|    | Stupina                                    |        |                   |
|    | Menajerie                                  |        |                   |
|____|____________________________________________|________|___________________|
|  2.| Punct de insamantari artificiale la animale|obiectiv|            50.000 |
|____|____________________________________________|________|___________________|
|  3.| Genoteca de animale                        |obiectiv|            70.000 |
|    | Expozitie de animale si gradina zoologica  |        |                   |
|    | Magazin pentru comercializare animale de   |        |                   |
|    | companie, pasari si pesti exotici si/sau   |        |                   |
|    | hrana, momeli si alte asemenea             |        |                   |
|____|____________________________________________|________|___________________|
|  4.| Ferma de animale                           |obiectiv|           100.000 |
|    | Targ de animale                            |        |                   |
|    | Statiune de monta naturala la animale      |        |                   |
|    | Institute sanitare veterinare de           |        |                   |
|    | referinta*)                                |        |                   |
|    | Punct farmaceutic veterinar                |        |                   |
|    | Cabinet medical veterinar                  |        |                   |
|    | Laborator de control furaje*)              |        |                   |
|    | Laborator sanitar veterinar*)              |        |                   |
|    | Dispensar sanitar veterinar                |        |                   |
|    | Canisa, adapost pentru caini               |        |                   |
|    | Scoala pentru dresaj caini                 |        |                   |
|    | Clinici veterinare universitare*)          |        |                   |
|____|____________________________________________|________|___________________|
|  5.| Bazine piscicole pentru cresterea          |obiectiv|           150.000 |
|    | materialului piscicol                      |        |                   |
|    | Statie (punct) de spalare si dezinfectie   |        |                   |
|    | mijloace de transport                      |        |                   |
|____|____________________________________________|________|___________________|
|  6.| Statie de incubatie tip industrial         |obiectiv|           500.000 |
|    | Bazine piscicole pentru material biologic  |        |                   |
|    | Farmacie veterinara                        |        |                   |
|    | Unitati de tehnica medicala veterinara     |        |                   |
|    | Herghelie                                  |        |                   |
|    | Depozit de material seminal                |        |                   |
|    | Baze de achizitie a animalelor             |        |                   |
|    | Clinica veterinara sau spital veterinar    |        |                   |
|    | Pensiune pentru animale de companie        |        |                   |
|    | Frizerie pentru animalele de companie      |        |                   |
|    | Depozit de produse de uz veterinar         |        |                   |
|    | Ferma de carantina, centre colectare       |        |                   |
|    | animale                                    |        |                   |
|    | Unitati de dezinfectie, dezinsectie si     |        |                   |
|    | deratizare                                 |        |                   |
|    | Unitati de reproductie si de selectie      |        |                   |
|    | animala                                    |        |                   |
|    | Fabrica pentru hrana animalelor*)          |        |                   |
|    | Unitati de cercetare stiintifica*),        |        |                   |
|    | inclusiv cele care utilizeaza animale de   |        |                   |
|    | experienta                                 |        |                   |
|    | Unitati specializate pentru producerea unor|        |                   |
|    | biostimulatori, premixuri si nutreturi*)   |        |                   |
|    | medicamentate                              |        |                   |
|    | Unitati pentru producerea unor             |        |                   |
|    | biopreparate*) sau medicamente de uz       |        |                   |
|    | veterinar                                  |        |                   |
|    | Unitati de recoltare material seminal      |        |                   |
|____|____________________________________________|________|___________________|
|  7.| Fabrica de nutreturi combinate*)           |obiectiv|         1.000.000 |
|    | Fabrica producatoare de medicamente*),     |        |                   |
|    | biopreparate si alte produse de uz         |        |                   |
|    | veterinar                                  |        |                   |
|____|____________________________________________|________|___________________|
|  8.| Puturi seci, cimitire de animale,          |obiectiv|   nu se taxeaza   |
|    | crematorii                                 |        |                   |
|____|____________________________________________|________|___________________|
|  9.| Centru colectare lapte                     |obiectiv|           100.000 |
|    | Centru colectare oua                       |        |                   |
|    | Centru colectare miere                     |        |                   |
|    | Cantina                                    |        |                   |
|____|____________________________________________|________|___________________|
| 10.| Unitati prelucrare industriala a           |obiectiv|           300.000 |
|    | cadavrelor, produse de origine animala     |        |                   |
|    | confiscate, subproduse necomestibile       |        |                   |
|    | Incineratoare pentru produse de origine    |        |                   |
|    | animala confiscate, subproduse             |        |                   |
|    | necomestibile                              |        |                   |
|____|____________________________________________|________|___________________|
| 11.| Centru de taiere                           |obiectiv|           500.000 |
|    | Depozit subproduse necomestibile           |        |                   |
|    | Centru colectare peste                     |        |                   |
|    | Centru colectare batracieni, gasteropode,  |        |                   |
|    | crustacee, fructe de mare                  |        |                   |
|    | Centru colectare, prelucrare lapte         |        |                   |
|    | Carmangerie, macelarie                     |        |                   |
|    | Unitati portionare, preambalare carne si   |        |                   |
|    | produse din carne                          |        |                   |
|    | Atelier prelucrare peste, produse din peste|        |                   |
|    | Unitati portionare, preambalare produse    |        |                   |
|    | lactate                                    |        |                   |
|    | Unitati colectare depozitare oua           |        |                   |
|    | Unitati de colectare si prelucrare miere,  |        |                   |
|    | alte produse apicole                       |        |                   |
|____|____________________________________________|________|___________________|
| 12.| Atelier preparate carne                    |obiectiv|           700.000 |
|    | Catering                                   |        |                   |
|____|____________________________________________|________|___________________|
| 13.| Depozit alimentar, depozit frigorific      |obiectiv|           800.000 |
|    | Restaurant, indiferent de specific         |        |                   |
|    | Hala pentru desfacere produse de origine   |        |                   |
|    | animala                                    |        |                   |
|____|____________________________________________|________|___________________|
| 14.| Fabrica inghetata                          |obiectiv|         1.000.000 |
|    | Laborator cofetarie si/sau laborator       |        |                   |
|    | patiserie                                  |        |                   |
|    | Unitati prelucrare batracieni, gasteropode,|        |                   |
|    | crustacee, fructe de mare                  |        |                   |
|____|____________________________________________|________|___________________|
| 15.| Fabrica produse din carne: conserve,       |obiectiv|         1.200.000 |
|    | semiconserve, preparate din carne, salamuri|        |                   |
|    | crude                                      |        |                   |
|    | Fabrica semipreparate culinare din carne si|        |                   |
|    | mixte                                      |        |                   |
|    | Unitati de transare carne                  |        |                   |
|    | Unitati prelucrare membrane naturale       |        |                   |
|    | Unitati fabricatie membrane artificiale    |        |                   |
|    | Fabrica conserve, semiconserve peste       |        |                   |
|    | Fabrica produse lactate                    |        |                   |
|    | Fabrica produse din oua                    |        |                   |
|____|____________________________________________|________|___________________|
| 16.| Abator                                     |obiectiv|         1.500.000 |
|    | Antrepozit frigorific                      |        |                   |
|    | Supermarket                                |        |                   |
|____|____________________________________________|________|___________________|
| 17.| Combinat de carne                          |obiectiv|         2.000.000 |
|____|____________________________________________|________|___________________|
    *) Se autorizeaza de catre autoritatea veterinara centrala.

    Nota:
    Obiectivele si activitatile care fac obiectul controlului sanitar veterinar si care nu sunt cuprinse in prezenta anexa se supun inspectiei sanitare veterinare conform reglementarilor sanitare veterinare in vigoare si functioneaza pe baza declaratiei pe propria raspundere a comerciantului.

    II. Activitati supuse autorizarii sanitare veterinare
 ___________________________________________________________________
| CLASA|                        ACTIVITATEA                         |
| CAEN |                                                            |
|______|____________________________________________________________|
| 0121 | Cresterea bovinelor                                        |
|______|____________________________________________________________|
| 0122 | Cresterea ovinelor si caprinelor                           |
|______|____________________________________________________________|
| 0123 | Cresterea porcinelor                                       |
|______|____________________________________________________________|
| 0124 | Cresterea cabalinelor, magarilor si catarilor              |
|______|____________________________________________________________|
| 0125 | Cresterea pasarilor                                        |
|______|____________________________________________________________|
| 0126 | Apicultura                                                 |
|______|____________________________________________________________|
| 0127 | Sericicultura                                              |
|______|____________________________________________________________|
| 0128 | Cresterea animalelor pentru blana si a altor specii        |
|______|____________________________________________________________|
| 0130 | Activitati mixte (cultura vegetala si cresterea animalelor)|
|______|____________________________________________________________|
| 0142 | Servicii de reproductie si selectie in cresterea animalelor|
|______|____________________________________________________________|
| 0230 | Economia vanatului                                         |
|______|____________________________________________________________|
| 0501 | Pescuitul                                                  |
|______|____________________________________________________________|
| 0502 | Piscicultura                                               |
|______|____________________________________________________________|
| 1511 | Productia, prelucrarea si conservarea carnii               |
|______|____________________________________________________________|
| 1512 | Productia, prelucrarea si conservarea carnii de pasare si  |
|      | de alte animale                                            |
|______|____________________________________________________________|
| 1513 | Produse pe baza de carne                                   |
|______|____________________________________________________________|
| 1520 | Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din    |
|      | peste                                                      |
|______|____________________________________________________________|
| 1551 | Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor           |
|______|____________________________________________________________|
| 1552 | Fabricarea inghetatei                                      |
|______|____________________________________________________________|
| 1570 | Fabricarea produselor pentru hrana animalelor              |
|______|____________________________________________________________|
| 1589 | Fabricarea altor produse alimentare                        |
|______|____________________________________________________________|
| 2441 | Fabricarea produselor farmaceutice de baza                 |
|______|____________________________________________________________|
| 2442 | Fabricarea preparatelor farmaceutice                       |
|______|____________________________________________________________|
| 2462 | Fabricarea cleiurilor si gelatinelor                       |
|______|____________________________________________________________|
| 5123 | Comert cu ridicata al animalelor vii                       |
|______|____________________________________________________________|
| 5124 | Comert cu ridicata al pieilor brute si al pieilor          |
|      | prelucrate                                                 |
|______|____________________________________________________________|
| 5132 | Comert cu ridicata al carnii si mezelurilor                |
|______|____________________________________________________________|
| 5133 | Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor,          |
|      | uleiurilor si grasimilor comestibile                       |
|______|____________________________________________________________|
| 5138 | Comert cu ridicata specializat al altor produse alimentare |
|______|____________________________________________________________|
| 5146 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice              |
|______|____________________________________________________________|
| 5222 | Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne   |
|______|____________________________________________________________|
| 5530 | Restaurante                                                |
|______|____________________________________________________________|
| 5551 | Cantine                                                    |
|______|____________________________________________________________|
| 7310 | Cercetare si dezvoltare in stiinte fizice si naturale      |
|______|____________________________________________________________|
| 8520 | Activitati veterinare                                      |
|______|____________________________________________________________|

    ANEXA 3.2*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 3.2 este reprodusa in facsimil.

    S.C. ...........................
    Adresa .........................
           (strada, nr., localitate)
    Nr. tel./fax ...................
    Nr. ............ data ..........

                         DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

    Subsemnatul ......................................... posesor al B.I.(C.I.) seria .......... nr. ..................... eliberat(a) de ...................... CNP ......................./pasaport nr. ........................, eliberat de ............................ in calitate de ................................... (comerciant/asociat/fondator/administrator), la ..............................., declar pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala, urmatoarele:

    I. Pentru situatiile precizate la art. 3 alin. (2)
    din Procedura de autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere sanitar veterinar:

    1.  Cunosc si mi-am insusit prevederile legislatiei sanitare veterinare in vigoare, privind conditiile igienico-sanitar veterinare de functionare a unitatilor supuse controlului sanitar veterinar.
    2. Obiectivul are destinatia ............................................ cu activitatea de .................................. clasa CAEN ...................
    3. Obiectivul dispune de:
       - spatii depozitare;
       - spatii prelucrare;
       - spatii desfacere;
       - alte spatii;
       - anexe sanitare.
    4. Obiectivul are asigurate ca utilitati:
       - apa potabila;
       - sistem de producere a apei calde;
       - canalizare.
    5. Evacuarea deseurilor si confiscatelor se efectueaza prin unitate specializata conform contractului nr. ..........
    6. Obiectivul are ca dotare si echipamente specifice: .....................
...............................................................................
    7. Personalul este angajat cu respectarea normelor legale in vigoare.
    8. Ma oblig sa respect prevederile legale in vigoare referitoare la conditiile de functionare si siguranta alimentelor.

    Data: .........................
                                        Semnatura .....................

    II. Pentru situatiile precizate la art. 20 alin. (1)
    din Procedura de autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere sanitar veterinar;

    Nu s-au modificat conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei sanitare veterinare nr. ......../................, obtinuta anterior prezentei solicitari.
    Cunosc si respect prevederile legislatiei sanitare veterinare in vigoare, aplicabile la sediul social si/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activitatile declarate in cererea de inregistrare.

    Data: .........................
                                        Semnatura .....................
    ANEXA 3.3*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 3.3 este reprodusa in facsimil.

                               MEMORIU TEHNIC

    1. Obiectivul are destinatia ............................................ cu activitatea de ......................................................... clasa CAEN ........................
    2. Obiectivul dispune de:
       - spatii depozitare;
       - spatii prelucrare;
       - spatii desfacere;
       - alte spatii;
       - anexe sanitare.
    3. Obiectivul are asigurate ca utilitati:
       - apa potabila;
       - sistem de producere a apei calde;
       - canalizare.
    4. Evacuarea deseurilor si confiscatelor se efectueaza prin unitate specializata conform contractului nr. ...............
    5. Obiectivul are ca dotare si echipamente specifice: .....................
...............................................................................
...............................................................................

    ANEXA 4

                          PROCEDURA DE AUTORIZARE
a activitatilor cu impact asupra mediului inconjurator

    CAP. 1
    Cadrul legal al procedurii

    Art. 1
    (1) Prezenta procedura reglementeaza conditiile de solicitare si de emitere a autorizatiei de mediu, denumita in continuare autorizatie, perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a acesteia, precum si cuantumul taxei si tarifelor aferente in vederea autorizarii functionarii comerciantilor, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, denumita in continuare O.U.G. nr. 76/2001, republicata.
    (2) Autorizatia reprezinta actul care conditioneaza functionarea comerciantilor de respectarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.
    (3) Autorizatia se emite de catre autoritatea competenta in a carei raza teritoriala si competenta se afla sediul social si/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv autoritatea publica pentru protectia mediului, in conformitate cu prevederile capitolului II sectiunea 1 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comert si industrie teritoriale.
    Art. 2
    (1) Termenii specifici utilizati in prezenta procedura sunt definiti in Legea nr. 137/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, si in Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificata prin Legea nr. 86/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 22 mai 2000.
    (2) Conditiile si procedura de emitere a autorizatiei de mediu trebuie sa asigure o abordare integrata eficient prin informarea si participarea tuturor autoritatilor implicate in autorizarea unei activitati cu impact semnificativ asupra mediului. In acest scop autoritatile implicate sunt informate si consultate in cadrul Biroului unic, conform prevederilor prezentei proceduri.

    CAP. 2
    Dispozitii generale

    SECTIUNEA 1
    Aplicabilitate si competente de emitere a actelor de reglementare

    Art. 3
    (1) Procedura de autorizare se stabileste in functie de impactul activitatii asupra mediului, conform precizarilor din anexa nr. 4.1, iar competentele de emitere a autorizatiilor de mediu sunt cele stabilite prin legislatia in vigoare privind protectia mediului.
    (2) Pentru activitatile aflate in competenta de reglementare a autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, aceasta poate solicita sau delega autoritatea publica teritoriala in a carei raza se afla amplasamentul activitatii sa participe sau sa preia rezolvarea anumitor faze din procedura.
    (3) In situatiile mentionate la alin. (2) taxele si tarifele se incaseaza de catre autoritatea publica implicata, pe fiecare faza de procedura.
    Art. 4
    (1) Obtinerea autorizatiei de mediu este obligatorie la punerea in functiune a proiectelor de activitati noi pentru care a fost emis acordul de mediu, precum si pentru functionarea sau modificarea functionarii activitatilor existente cu impact asupra mediului. In functie de impactul asupra mediului al activitatilor supuse autorizarii autoritatile publice pentru protectia mediului vor aplica proceduri diferentiate de emitere a autorizatiilor de mediu.
    (2) Activitatile noi care nu implica lucrari noi de investitii se reglementeaza numai prin autorizatie de mediu, cu exceptia celor de import-export aflate sub incidenta unor conventii internationale la care Romania este parte, detaliate in cap. VI.
    Art. 5
    (1) Taxele si tarifele incasate pentru emiterea autorizatiilor de mediu pentru comercianti sunt prevazute in anexa nr. 4.2.
    (2) Taxele si tarifele se achita la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale, care vor vira sumele incasate ca tarife catre trezoreriile statului, in conturile autoritatii publice avizatoare, iar pe cele incasate ca taxe in contul Fondului pentru mediu, in termenele stabilite de reglementarile legale in vigoare privind finantele publice.
    (3) In cazul activitatilor cu impact redus asupra mediului care se supun procedurii complete de autorizare ca urmare a constatarii de catre autoritatile pentru protectia mediului a unei neconformari cu conditiile legale de autorizare, solicitantii care au achitat la casieria Biroului unic taxa si tariful corespunzatoare etapei de evaluare a conformarii achita tariful pentru continuarea procedurii direct la sediul autoritatii publice competente pentru protectia mediului.

    SECTIUNEA a 2-a
    Clasificarea activitatilor dupa impactul asupra mediului

    Art. 6
    Activitatile sunt incadrate dupa impactul acestora asupra mediului, dupa cum urmeaza:
    a) activitati cu impact nesemnificativ sunt activitatile astfel mentionate in anexa nr. 4.1 si pentru care nu se emit autorizatii de mediu. Pentru aceste activitati solicitantii vor prezenta doar declaratii pe propria raspundere, conform modelului prevazut in anexa nr. 4.3 - pct. I; in acest caz nu se percep taxe si tarife;
    b) activitati cu impact redus asupra mediului sunt activitatile astfel mentionate in anexa nr. 4.1 si care nu sunt supuse unei proceduri specifice de autorizare sau pentru care nu este necesara efectuarea unui bilant de mediu in vederea emiterii autorizatiei de mediu. In vederea incadrarii corecte a acestor activitati solicitantii vor depune o fisa de prezentare a activitatii, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4.4;
    c) activitati cu impact semnificativ asupra mediului sunt activitatile astfel mentionate in anexa nr. 4.1, care sunt supuse unei proceduri integrate de autorizare sau pentru a caror autorizare este necesara efectuarea unui bilant de mediu. In vederea autorizarii, in aceasta categorie sunt incluse, de asemenea, dar sunt exceptate de la realizarea bilantului de mediu, activitatile noi pentru care emiterea acordului de mediu a avut la baza un studiu de evaluare a impactului asupra mediului. In vederea incadrarii corecte a acestor activitati solicitantii vor depune o fisa de prezentare a activitatii, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4.4.
    Art. 7
    Prevederile art. 6 si 8 se afiseaza la loc vizibil, atat la sediul autoritatii publice pentru protectia mediului, cat si la Biroul unic.

    SECTIUNEA a 3-a
    Evaluarea initiala a solicitarii de reglementare

    Art. 8
    Pe baza declaratiei pe propria raspundere sau, dupa caz, a fisei de prezentare a activitatii formulate si inaintate de catre comerciant, autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste, in functie de impactul asupra mediului al activitatii supuse autorizarii, una dintre urmatoarele alternative de continuare a procedurii:
    a) nu se emite autorizatie de mediu pentru activitatile cu impact nesemnificativ asupra mediului, prevazute la art. 6 lit. a), iar aceasta se va consemna in spatiul destinat autorizatiei de mediu din anexa la certificatul de inregistrare prin mentiunea "Nu este necesara autorizarea";
    b) se aplica procedura simplificata de autorizare de mediu pentru activitatile cu impact redus asupra mediului prevazute la art. 6 lit. b), prin evaluarea cerintelor de mediu de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului la sediul social si/sau sediile secundare ale comerciantilor, iar in situatia emiterii autorizatiei, aceasta se va completa in spatiul corespunzator din anexa la certificatul de inregistrare prin inscrierea numarului si datei autorizatiei de mediu;
    c) se emite autorizatie de mediu prin aplicarea procedurii complete de autorizare de mediu pentru proiectele sau activitatile cu impact semnificativ asupra mediului prevazute la art. 6 lit. c), iar la inregistrarea comerciantului, spatiul destinat autorizatiei de mediu din anexa la certificatul de inregistrare se va completa cu mentiunea "Se va autoriza prin procedura completa".
    Art. 9
    Aplicarea procedurii simplificate pentru activitati cu impact redus asupra mediului declarate de catre comerciant se face numai dupa verificarea si constatarea conformarii activitatii cu cerintele legale de autorizare. In situatia in care aceasta verificare indica o neconformare la cerintele legale de autorizare, solicitarea va fi supusa unei proceduri complete de autorizare prin efectuarea, dupa caz, a nivelurilor corespunzatoare de bilant de mediu in vederea stabilirii programului pentru conformare al activitatii.
    Art. 10
    In cazul in care se efectueaza evaluarea conform art. 8 lit. b) si art. 9, rezultatul acesteia se concretizeaza in una dintre urmatoarele forme:
    a) eliberarea autorizatiei prin completarea, stampilarea si semnarea anexei la certificatul de inregistrare;
    b) neeliberarea autorizatiei, caz in care anexa la certificatul de inregistrare nu se completeaza, nu se stampileaza si nu semneaza; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de inregistrare al comerciantului;
    c) demararea procedurii complete de autorizare ca rezultat al evaluarii conformarii, specificat in referatul de evaluare, si completarea anexei la certificatul de evaluare in conformitate cu prevederile art. 8 lit. c).
    Art. 11
    In cazul neeliberarii autorizatiei conform art. 10 lit. b), autoritatea competenta pentru protectia mediului intocmeste un referat de evaluare care contine neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite. Referatul de evaluare se transmite in original cu adresa de inaintare Biroului unic, care il va inmana comerciantului, sub semnatura.
    Art. 12
    (1) In cazul in care in sediul social sau in sediile secundare nu se desfasoara inca activitatile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, nu este necesara obtinerea autorizatiei de mediu. In aceasta situatie, in baza declaratiei pe propria raspundere a solicitantului date in acest sens, rubrica din anexa la certificatul de inregistrare se va semna si stampila cu inscrierea mentiunii "Nu este necesara in aceasta etapa" conform art. 3 alin. (8) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata, caz in care nu se percep taxe si tarife, comerciantul fiind obligat sa obtina autorizatia inainte de inceperea oricareia dintre activitatile prevazute in actul constitutiv, respectiv modificator.
    (2) In situatia in care unul dintre sediile secundare nu poate fi autorizat la momentul solicitarii inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantului, certificatul de inregistrare se elibereaza in mod obligatoriu, cu mentionarea in anexa la acesta doar a activitatilor autorizate in aceasta etapa.
    (3) In situatia schimbarii titularului, denumirii sau formei juridice a comerciantului, cand sediul social si/sau sediile secundare raman neschimbate, iar activitatile se desfasoara in aceleasi conditii pentru care a fost emisa autorizatia de mediu, anexa la certificatul de inregistrare se va semna si stampila cu inscrierea mentiunii "functioneaza in baza autorizatiei de mediu nr. ............. din ................, valabila pana la data de ................"; in acest caz nu se percep taxe si tarife.

    CAP. 3
    Emiterea autorizatiei de mediu

    SECTIUNEA 1
    Obligatiile solicitantului si conditiile pe care acesta trebuie sa le indeplineasca in vederea obtinerii autorizatiei de mediu

    Art. 13
    In vederea obtinerii autorizatiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de inregistrare, in care se vor inscrie atat datele de identificare a sediului social si a sediilor secundare, cat si activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare efectiv in aceste sedii, codificate in conformitate cu nomenclatorul CAEN.
    Art. 14
    Solicitantul este obligat sa anexeze la cererea de inregistrare urmatoarele documente:
    a) autorizatia de mediu valabila sau copie de pe adresa de solicitare a autorizatiei de mediu la inspectoratul teritorial de protectia mediului, daca acestea exista;
    b) declaratia pe propria raspundere, conform modelului prezentat in anexa nr. 4.3 - pct. I pentru activitatile cu impact nesemnificativ asupra mediului, astfel mentionate in anexa nr. 4.1;
    c) fisa de prezentare a activitatii, conform modelului prezentat in anexa nr. 4.4 pentru activitatile cu impact redus sau semnificativ asupra mediului, astfel mentionate in anexa nr. 4.1;
    d) planul de situatie si planul de incadrare in zona al obiectivului;
    e) dovada achitarii tarifului si taxei aferente analizei documentatiei.
    Art. 15
    Documentele prevazute la art. 14 se depun indosariate.

    SECTIUNEA a 2-a
    Obligatiile autoritatii competente pentru protectia mediului

    Art. 16
    In vederea desfasurarii in conditii optime a activitatii de autorizare autoritatea competenta pentru protectia mediului are urmatoarele obligatii:
    a) sa delege la Biroul unic un numar corespunzator de reprezentanti, dimensionat in functie de volumul solicitarilor, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata;
    b) sa asigure reprezentantilor delegati la Biroul unic dreptul de semnatura;
    c) sa evalueze sediul social si sediile secundare ale comerciantului si sa transmita reprezentantului sau la Biroul unic referatul care contine rezultatul evaluarii, in termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii dosarului solicitantului la Biroul unic.

    SECTIUNEA a 3-a
    Responsabilitatile reprezentantului inspectoratului teritorial de protectie a mediului delegat la Biroul unic

    Art. 17
    Reprezentantul autoritatii publice competente pentru protectia mediului delegat la Biroul unic are urmatoarele responsabilitati, cu respectarea termenelor prevazute de O.U.G. nr. 76/2001, republicata:
    a) sa verifice dosarele depuse de solicitanti, primite pe baza de borderou de la Biroul unic, care cuprind documentele prevazute la art. 14 si cererea de inregistrare - in copie sau, dupa caz, in extras, pe suport magnetic;
    b) sa selecteze dosarele care nu trebuie sa parcurga procedura de evaluare, conform prevederilor art. 8 lit. a), respectiv ale art. 12 alin. (1), si sa completeze, sa semneze si sa stampileze anexa la certificatul de inregistrare, conform art. 8 lit. a), respectiv art. 12 alin. (1);
    c) sa transmita imediat dupa inregistrare catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, pe baza de borderou, dosarele care necesita parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 8 lit. b) si sa comunice termenul in care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizarii;
    d) sa comunice solicitantului data vizitei personalului de specialitate al inspectoratului teritorial de protectie a mediului la punctele de lucru supuse autorizarii;
    e) sa completeze, sa semneze si sa stampileze anexa la certificatul de inregistrare, conform art. 10 lit. a) si c), in baza referatului de evaluare transmis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care concluzioneaza rezultatul evaluarii;
    f) sa transmita Biroului unic, conform art. 11, referatul de evaluare care concluzioneaza neacordarea autorizatiei si/sau incadrarea in procedura completa, care contine explicit neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite;
    g) sa transmita Biroului unic, pe baza de borderou, dosarul si anexa la certificatul de inregistrare;
    h) sa transmita autoritatii competente pentru protectia mediului o copie de pe declaratia pe propria raspundere, precum si cererea de inregistrare - in copie sau, dupa caz, in extras, pe suport magnetic;
    i) sa verifice incadrarea corecta a fiecarei solicitari, in cuantumul taxelor si tarifelor aferente autorizarii;
    j) sa puna la dispozitia solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obtinerii autorizarii.
    Art. 18
    (1) Pentru sediul social si fiecare sediu secundar se va elibera cate o anexa la certificatul de inregistrare.
    (2) Pentru fiecare sediu secundar deja autorizat se va elibera, fara percepere de taxe si tarife si pe baza copiei de pe autorizatia in vigoare, cate o anexa la certificatul de inregistrare. In acest sens, in baza declaratiilor pe propria raspundere ale solicitantilor cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare prevazute de reglementarile in vigoare, reprezentantii autoritatii competente pentru protectia mediului delegati la Biroul unic vor completa de indata pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare cu mentiunea "Functioneaza in baza autorizatiei de mediu nr. ... din ............, valabila pana la data de ......, in conditiile art. 3 alin. (11) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata".

    SECTIUNEA a 4-a
    Procedura simplificata de emitere a autorizatiei de mediu

    Art. 19
    In cazul comerciantilor care solicita autorizare pentru situatiile in care se aplica procedura simplificata de autorizare de mediu pentru activitatile cu impact redus asupra mediului prevazute la art. 6 lit. b), autoritatea competenta pentru protectia mediului procedeaza dupa cum urmeaza:
    a) evalueaza continutul documentelor aflate in dosarul solicitantului din punct de vedere al respectarii legislatiei privind protectia mediului;
    b) verifica la sediul social si la sediile secundare conditiile de functionare si conformare a activitatii supuse autorizarii, in raport cu prevederile legislatiei privind protectia mediului inconjurator;
    c) redacteaza referatul cuprinzand concluziile evaluarii si propune fie eliberarea autorizatiei, fie demararea procedurii complete sau neeliberarea autorizatiei cu precizarea neconformitatilor constatate si a actelor normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite;
    d) transmite referatul de evaluare Biroului unic, prin reprezentantul delegat, pe baza de borderou.
    Art. 20
    (1) Autorizatia de mediu se emite numai pe baza cererilor corect completate si care contin anexate toate documentele doveditoare prevazute in opisul de documente.
    (2) In cazul in care pe parcursul evaluarii informatiilor si amplasamentului intervin elemente care indica un impact potential semnificativ asupra mediului, datorat activitatii supuse autorizarii, solicitarea va fi supusa unei proceduri complete, conform prevederilor prezentei sectiuni, iar autoritatile pentru protectia mediului vor instiinta Biroul unic si vor completa anexa la certificatul de inregistrare, conform art. 8 lit. c).
    (3) Primirea solicitarii, ca si decizia finala vor fi facute publice prin afisaj la sediul autoritatii pentru protectia mediului si la Biroul unic, unde vor fi mentinute timp de 5 zile. La expirarea termenului mentionat de la anuntul deciziei de emitere a autorizatiei, autoritatea competenta pentru protectia mediului emite autorizatia de mediu.
    (4) Daca in intervalul de timp precizat la alin. (3) se primesc observatii din partea publicului care fac necesara aprofundarea evaluarii prin solicitarea de noi informatii sau investigatii suplimentare, procedura se reia de la etapa de evaluare a solicitarii, cu incadrarea in procedura completa si cu plata tarifului aferent.
    Art. 21
    Comerciantii carora li s-au respins cererile de autorizatie pot solicita reluarea procedurii in termen de maximum 90 de zile de la data respingerii, cu plata tarifelor corespunzatoare etapelor de procedura care vor fi reluate.

    SECTIUNEA a 5-a
    Perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a autorizatiei de mediu

    Art. 22
    Durata de valabilitate a autorizatiei de mediu este de 5 ani daca in aceasta perioada nu intervin schimbari care sa afecteze conditiile stabilite prin autorizatie. Autoritatile publice competente pentru protectia mediului verifica si vizeaza anual situatia conformarii.
    Art. 23
    (1) Autorizatia se anuleaza de catre autoritatea publica competenta pentru protectia mediului in cazul in care comerciantul nu mai indeplineste conditiile de functionare pentru care a fost autorizat.
    (2) Anularea autorizatiei se realizeaza prin completarea rubricii corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare, pe baza procesului-verbal intocmit de catre autoritatea pentru protectia mediului, cu motivarea temeinica privind neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi au fost incalcate. Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar o copie de pe acesta, la Biroul unic.
    Art. 24
    (1) Comerciantul are obligatia reluarii, prin Biroul unic, a procedurilor de obtinere a autorizatiilor care au fost anulate, dupa inlaturarea situatiilor care au impus masura anularii, cu plata taxelor si tarifelor aferente.
    (2) Reautorizarea functionarii se mentioneaza in rubricile corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare.
    Art. 25
    Autoritatea pentru protectia mediului asigura arhivarea documentatiei specifice care a stat la baza eliberarii autorizatiei, inclusiv a reinnoirilor, anularilor si reautorizarilor.
    Art. 26
    Biroul unic asigura arhivarea in copie a referatelor de evaluare si a documentelor referitoare la reinnoirea, anularea si reautorizarea functionarii.

    SECTIUNEA a 6-a
    Reguli aplicabile preschimbarii

    Art. 27
    (1) In cazul in care, in momentul solicitarii preschimbarii actualului certificat de inmatriculare si a certificatului de inregistrare fiscala cu noul certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare atribuit, comerciantii detin autorizatii al caror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe baza copiei de pe autorizatia in vigoare si a unei declaratii pe propria raspundere, conform modelului prezentat in anexa nr. 4.3. - pct. II, potrivit careia nu s-au schimbat conditiile de functionare care au stat la baza emiterii acesteia.
    (2) Reprezentantii delegati la Biroul unic vor completa pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare, fara a mai fi necesara reluarea procesului de autorizare si fara plata tarifelor aferente respectivelor autorizatii.
    (3) In situatia in care comerciantii nu detin autorizatiile mentionate la alin. (1), procedura stabilita pentru eliberarea anexei la certificatul de inregistrare se aplica in mod corespunzator si preschimbarilor.
    (4) Preschimbarea se face si in situatia in care comerciantul nu detine autorizatia de mediu, insa face dovada sau depune o declaratie pe propria raspundere, conform modelului prezentat in anexa nr. 4.3. - pct. III, ca a solicitat autoritatii competente pentru protectia mediului declansarea procedurii de eliberare a respectivei autorizatii ori ca procedura de eliberare a autorizatiei se afla in curs de derulare.

    SECTIUNEA a 7-a
    Procedura completa de emitere a autorizatiei de mediu

    Art. 28
    In termen de 5 zile de la primirea solicitarii de emitere a autorizatiei de mediu pentru proiecte aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului prevazute la art. 6 lit. c), autoritatea pentru protectia mediului efectueaza urmatoarele etape din procedura:
    a) evalueaza solicitarea si verifica amplasamentul;
    b) stabileste daca este necesara realizarea bilantului de mediu si daca activitatea este prevazuta in categoriile mentionate in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 223 din 3 aprilie 2002;
    c) intocmeste anuntul public, conform prevederilor sectiunii a 2-a din cap. V al prezentei proceduri, pentru toate solicitarile de emitere a autorizatiei de mediu aferente activitatilor mentionate in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 sau continute in lista activitatilor mentionate in anexa nr. I la Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificata prin Legea nr. 86/2000;
    d) stabileste componenta colectivului de analiza tehnica, in care sa fie reprezentate toate autoritatile locale implicate in emiterea actelor de reglementare pentru activitatea considerata;
    e) comunica solicitantului:
    - decizia privind continuarea procedurii cu una dintre variantele prevazute la art. 29 si 30;
    - necesitatea furnizarii, dupa caz, a unor informatii suplimentare, precum si continutul anuntului public, spre publicare in mass-media.
    Art. 29
    Realizarea bilantului de mediu este necesara in urmatoarele situatii:
    a) pentru activitatile existente care nu indeplinesc conditiile de autorizare, raportate la standardele si reglementarile in vigoare;
    b) la schimbarea destinatiei sau a proprietarului investitiei, precum si la incetarea activitatilor generatoare de impact asupra mediului.
    Art. 30
    Pentru toate solicitarile de autorizare a activitatilor care necesita bilanturi de mediu sau sunt continute in lista activitatilor mentionate in anexa nr. I la Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificata prin Legea nr. 86/2000, beneficiarul va furniza autoritatii pentru protectia mediului toate informatiile solicitate, dupa caz, si va face dovada publicarii in mass-media a anuntului, conform prevederilor art. 28 lit. e).
    Art. 31
    In termen de 10 zile de la primirea informatiilor si documentelor solicitate de la beneficiar, conform prevederilor art. 26, autoritatea pentru protectia mediului procedeaza dupa cum urmeaza:
    a) analizeaza informatiile si documentele primite de la beneficiar;
    b) convoaca colectivul de analiza tehnica constituit conform prevederilor art. 28 lit. d) si comunica solicitantului data stabilita pentru prezentarea solicitarii de autorizare in colectivul de analiza tehnica;
    c) prezinta colectivului de analiza tehnica solicitarea si propunerea privind continuarea procedurii, inclusiv prin efectuarea bilantului de mediu, dupa caz;
    d) intocmeste, pe baza observatiilor si propunerilor primite de la celelalte autoritati, indrumarul cu probleme specifice pentru intocmirea bilantului de mediu si/sau lista actelor de reglementare emise de alte autoritati, necesare eliberarii autorizatiei de mediu, potrivit legii. La completarea indrumarului pentru categoriile de activitati mentionate in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 vor fi avute in vedere prevederile sectiunii 1 din capitolul IV referitoare la conditiile de conformare, in perspectiva termenelor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002.
    Art. 32
    (1) Indrumarul cu probleme specifice eliberat de autoritatile pentru protectia mediului, precum si raportul bilantului de mediu vor raspunde cerintelor de continut prevazute in procedura de realizare a bilanturilor de mediu, aprobata prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.
    (2) Bilantul de mediu trebuie sa identifice, sa descrie si sa evalueze intr-o maniera potrivita, pentru fiecare caz si in conformitate cu procedura de evaluare, efectele directe si indirecte ale activitatii asupra mediului.
    (3) Pentru toate aspectele de neconformare raportate la reglementarile in vigoare privind calitatea si protectia mediului, identificate prin bilantul de mediu, vor fi propuse masuri etapizate pentru realizarea conformarii, cuprinse in programul pentru conformare intocmit in conformitate cu procedura specifica aprobata prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului. La realizarea proiectului de program pentru conformare, pentru categoriile de activitati mentionate in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 vor fi avute in vedere prevederile sectiunii 1 din cap. IV, referitoare la conditiile de conformare, in perspectiva termenelor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002.
    (4) In cazul instalatiilor a caror functionare ar putea avea efecte negative semnificative asupra mediului unei alte tari va fi instiintata autoritatea centrala pentru protectia mediului, care va inainta tarii posibil a fi afectata informatiile din fisa de prezentare a activitatii, prevazuta in anexa nr. 4.4, concomitent cu punerea la dispozitie propriilor cetateni a acestor informatii. Asemenea informatii vor servi ca suport pentru orice consultari necesare in cadrul relatiilor bilaterale bazate pe reciprocitatea si egalitatea dintre cele doua tari.
    (5) Procedura privind comunicarile internationale legate de aplicarea prevederilor alin. (4) va fi stabilita prin acorduri bilaterale cu celelalte state vecine, la propunerea autoritatii centrale pentru protectia mediului.
    Art. 33
    (1) In termen de 3 zile de la data evaluarii solicitarii in colectivul de analiza tehnica, autoritatea pentru protectia mediului transmite beneficiarului indrumarul mentionat la art. 31 lit. d) si art. 32 alin. (1) si/sau lista actelor de reglementare emise de alte autoritati, necesare eliberarii autorizatiei de mediu, potrivit legii.
    (2) In cazul autorizarii initiale a unei activitati prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 si in functie de data preconizata pentru punerea acesteia in functiune, indrumarul va specifica, dupa caz, necesitatea aplicarii cerintelor privind autorizarea activitatii conform prevederilor prevenirii si controlului integrat al poluarii.
    Art. 34
    (1) In termen de 5 zile de la primirea raportului privind bilantul de mediu, a proiectului programului pentru conformare, dupa caz si/sau a actelor de reglementare emise de alte autoritati, necesare eliberarii autorizatiei de mediu, potrivit legii, autoritatile pentru protectia mediului procedeaza dupa cum urmeaza:
    a) pentru proceduri fara bilant de mediu sau aplicate unor activitati care nu sunt prevazute in anexa nr. I la Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificata prin Legea nr. 86/2000, vor anunta public, prin afisaj la sediul propriu, decizia de emitere sau respingere a autorizatiei de mediu, dupa caz;
    b) pentru proceduri cu bilant de mediu sau aplicate unor activitati prevazute in anexa nr. I la Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificata prin Legea nr. 86/2000, vor conveni cu beneficiarul si vor anunta in mass-media oportunitatile de participare a publicului la deciziile legate de activitatea propusa pentru autorizare, conform prevederilor sectiunii a 2-a din cap. V.
    (2) In termen de 10 zile de la oricare dintre anunturile publice mentionate la alin. (1) si in lipsa unor observatii din partea publicului, care sa necesite informatii noi sau continuarea investigatiilor, autoritatea pentru protectia mediului va actiona dupa cum urmeaza:
    a) pentru proceduri fara bilant de mediu emite autorizatia de mediu sau respinge motivat emiterea acesteia, dupa caz;
    b) pentru proceduri cu bilant de mediu:
    - analizeaza raportul bilantului de mediu, proiectul programului pentru conformare si documentele primite de la beneficiar;
    - convoaca colectivul de analiza tehnica;
    - prezinta colectivului de analiza tehnica concluziile privind raportul bilantului de mediu, proiectul programului pentru conformare si propunerea privind continuarea procedurii;
    - stabileste, prin consultarea colectivului de analiza tehnica, emiterea autorizatiei si continutul programului pentru conformare sau respinge motivat emiterea acesteia, dupa caz.
    (3) In termen de 3 zile de la consultarea colectivului de analiza tehnica, conform alin. (2) lit. b), autoritatea pentru protectia mediului anunta prin mass-media decizia de emitere sau respingere a autorizatiei de mediu, dupa caz.
    (4) In termen de 10 zile de la anuntul public de emitere a unei autorizatii de mediu pentru proceduri cu bilant de mediu si in lipsa unor observatii din partea publicului, care sa necesite informatii noi sau continuarea investigatiilor, autoritatea pentru protectia mediului emite autorizatia de mediu.
    (5) In toate situatiile in care observatiile primite din partea publicului justifica aprofundarea evaluarii si solicitarea de noi informatii sau investigatii suplimentare, autoritatea pentru protectia mediului va decide reluarea procedurii de la etapa solicitarii acestor informatii, cu plata tarifelor aferente etapelor corespunzatoare reevaluarii.
    Art. 35
    (1) Beneficiarii care nu indeplinesc conditiile pentru emiterea autorizatiilor de mediu vor fi instiintati in scris, in acelasi interval de 3 zile de la intrunirea colectivului de analiza tehnica, cu mentionarea neconformitatilor constatate si/sau a actelor normative ale caror prevederi nu sunt respectate.
    (2) Beneficiarii carora li s-au respins cererile de emitere a autorizatiei pot solicita reluarea procedurii in termen de maximum 90 de zile de la data respingerii, cu plata tarifelor corespunzatoare etapelor de procedura care vor fi reluate.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii pentru asigurarea conditiilor promovarii autorizarii integrate conform prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (PCIP)

    SECTIUNEA 1
    Conditii preliminare

    Art. 36
    Prevederile prezentului capitol se aplica in procedura de autorizare a activitatilor prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, cu scopul de a asigura, intr-un interval de timp stabilit ca perioada de tranzitie, conditiile realizarii unui sistem integrat de prevenire si control al poluarii rezultate din aceste activitati. Prin autorizatia integrata de mediu vor fi stabilite masurile destinate sa previna sau sa reduca, acolo unde prevenirea nu este posibila, emisiile in apa, aer si sol rezultate din aceste activitati. Pentru a realiza un nivel ridicat de protectie a mediului considerat ca intreg autorizatia va include si masuri referitoare la deseuri, fara prejudicierea prevederilor referitoare la evaluarea efectelor anumitor proiecte din sectorul public sau privat.
    Art. 37
    (1) Pentru instalatiile care satisfac cerintele autorizarii integrate conform prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, inclusiv cele referitoare la normele de emisii in spatiul comunitar, autoritatea competenta pentru protectia mediului poate emite, la cerere, autorizatia integrata de mediu conform prevederilor PCIP, care contine conditiile ce garanteaza ca instalatia satisface aceste cerinte. Toate autorizatiile emise conform acestor prevederi, precum si autorizatiile modificate trebuie sa includa detalii despre masurile luate pentru protectia aerului, apei si solului, asa cum se specifica in prezentul capitol.
    (2) Pentru instalatiile care nu satisfac cerintele autorizarii integrate conform prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii autoritatile pentru protectia mediului vor dispune realizarea bilantului de mediu si intocmirea unui program pentru conformare, in vederea autorizarii acestor instalatii. Indrumarul pentru intocmirea bilantului de mediu va specifica in mod distinct valorile limita de emisie in care trebuie sa se incadreze functionarea instalatiei atat la momentul autorizarii, cat si la momentul implementarii prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, lasand la latitudinea operatorului esalonarea investitiilor necesare pentru atingerea conformarii cu aceste prevederi.
    (3) Negocierea si acceptarea programelor curente pentru conformare se va face numai in baza unei declaratii a operatorului privind strategia angajata de societate pentru conformarea cu prevederile privind prevenirea si controlul integrat al poluarii la termenul prevazut.

    SECTIUNEA a 2-a
    Principii generale si conditii de autorizare integrata

    Art. 38
    La stabilirea conditiilor de autorizare autoritatile competente pentru protectia mediului trebuie sa se asigure ca instalatiile sunt operate in asa fel incat sa se respecte principiile generale referitoare la obligatiile de baza ale operatorului, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002.
    Art. 39
    Procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu se va stabili prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, in termenele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002.

    CAP. 5
    Accesul la informatii si participarea publicului in procedura de autorizare

    SECTIUNEA 1
    Accesul publicului la informatii

    Art. 40
    (1) Autoritatile competente pentru protectia mediului vor lua masurile necesare conform prevederilor cap. II si III pentru a asigura ca cererile de autorizare sunt disponibile publicului intr-o perioada adecvata, pentru a permite analizarea acestora inainte ca autoritatea competenta sa isi formuleze decizia. Aceasta decizie si orice reactualizare ulterioara, incluzand cel putin o copie a autorizatiei de mediu, trebuie sa fie disponibile publicului.
    (2) Rezultatele monitorizarii emisiilor, detinute de autoritatea competenta, asa cum prevad conditiile din autorizatie, trebuie sa fie accesibile publicului.
    (3) Inventarierea surselor si a principalelor emisii de la acestea se publica intr-un raport, la fiecare 3 ani.

    SECTIUNEA a 2-a
    Participarea publicului in procedura de autorizare

    Art. 41
    (1) Prevederile prezentei sectiuni sunt aplicabile tuturor deciziilor legate de procedura de autorizare pentru activitatile prevazute in anexa nr. I la Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificata prin Legea nr. 86/2000.
    (2) Publicul interesat va fi informat, prin anunt public ori in mod individual, cand este cazul, despre demararea unei proceduri de luare a deciziei de mediu si, intr-o maniera adecvata, in timp util, despre:
    a) solicitarea de emitere a autorizatiei si activitatea la care se refera solicitarea;
    b) natura deciziei posibile;
    c) autoritatea pentru protectia mediului responsabila de luarea deciziei;
    d) procedura initiata, incluzand modul si momentul in care o asemenea informatie poate fi furnizata:
    - inceputul procedurii;
    - oportunitatile de participare a publicului;
    - data si beneficiul oricarei audieri publice initiate;
    - indicatie privind autoritatea publica de la care pot fi obtinute informatii relevante sau care detine informatii disponibile publicului;
    - indicatie asupra autoritatii publice relevante sau asupra oricarui organism oficial caruia ii pot fi adresate comentarii ori intrebari si asupra perioadei in care acestea se primesc; si
    - indicatie asupra tipului de informatie de mediu relevanta, disponibila pentru actiunea propusa;
    e) faptul ca activitatea face obiectul unei proceduri nationale sau transfrontiere de evaluare a impactului asupra mediului.
    (3) Procedurile de participare publica vor include limite de timp rezonabile pentru diferitele faze, care sa permita timp suficient pentru informarea publicului, in concordanta cu prevederile alin. (2), si timp suficient pentru ca acesta sa se pregateasca si sa participe efectiv pe durata procesului de luare a deciziei de mediu.
    (4) Autoritatile competente pentru protectia mediului vor asigura participarea publicului la inceputul procedurii, atunci cand toate optiunile sunt deschise si poate avea loc o participare efectiva a publicului.
    (5) Atunci cand este cazul, vor fi incurajati posibilii solicitanti sa identifice publicul interesat, sa angajeze discutii si sa furnizeze informatii referitoare la obiectivele initiativei lor inaintea depunerii cererii pentru autorizarea unei activitati.
    (6) Autoritatile pentru protectia mediului vor asigura accesul publicului interesat, in vederea examinarii, la cerere, si intr-un timp foarte scurt, la totalitatea informatiilor relevante pentru procesul decizional, care sunt disponibile in timpul procedurilor de participare publica, in conformitate cu prevederile prezentei sectiuni, fara a prejudicia drepturile partilor de a refuza divulgarea anumitor informatii. Informatiile semnificative vor include, cu luarea in considerare a conditiilor de confidentialitate prevazute de lege, cel putin:
    a) o descriere a locului si a caracteristicilor fizice si tehnice ale activitatii, inclusiv nivelul reziduurilor si emisiilor;
    b) o descriere a efectelor semnificative ale activitatii asupra mediului;
    c) o descriere a masurilor initiate pentru a preveni si/sau pentru a reduce efectele, inclusiv emisiile;
    d) o prezentare sumara, dar nu tehnica, a datelor prevazute la lit. a) - c);
    e) o schita a principalelor alternative studiate de solicitant; si
    f) principalele rapoarte si recomandari publicate, destinate autoritatii publice in conformitate cu legislatia in vigoare, in momentul in care publicul interesat trebuie sa fie informat, avandu-se in vedere prevederile alin. (2).
    (7) Procedurile pentru participarea publica vor permite publicului sa inainteze, in scris sau, cand este cazul, la o audiere publica ori un sondaj cu solicitantul, orice comentarii, informatii, analize sau opinii considerate relevante pentru activitatea propusa.

    CAP. 6
    Etape procedurale de autorizare aplicabile anumitor activitati specifice

    Art. 42
    In cazul comerciantilor care desfasoara anumite activitati aflate sub incidenta unor reglementari specifice, reprezentantul autoritatii publice pentru protectia mediului delegat la Biroul unic va incadra activitatea principala in procedura completa de autorizare, iar in referatul inspectoratului teritorial de protectie a mediului se vor mentiona etapele procedurale de autorizare specifice acestor activitati, conform prevederilor prezentului capitol.

    SECTIUNEA 1
    Procedura de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si comercializare pe piata interna sau la export a plantelor si animalelor din flora si, respectiv, fauna salbatica, precum si a importului acestora

    Art. 43
    Procedura de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si comercializare pe piata interna sau la export a plantelor si animalelor din flora si, respectiv, fauna salbatica, precum si a importului acestora se va desfasura conform conditiilor specifice prevazute in conventii si acorduri internationale la care Romania este parte si care sunt promovate prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.

    SECTIUNEA a 2-a
    Procedura de autorizare a activitatilor de import si export cu substante, produse si echipamente inscrise in anexele la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon

    Art. 44
    Procedura de autorizare a activitatilor de import si export cu substante, produse si echipamente inscrise in anexele la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon se va desfasura conform conditiilor specifice prevazute in conventii si acorduri internationale la care Romania este parte si care sunt promovate prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.

    SECTIUNEA a 3-a
    Procedura de autorizare privind controlul activitatilor nucleare

    Art. 45
    Procedura de autorizare privind controlul activitatilor nucleare se va desfasura in conformitate cu reglementarile emise de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.

    SECTIUNEA a 4-a
    Procedura de autorizare privind activitatile de eliminare a deseurilor

    Art. 46
    Procedura de autorizare privind activitatile de eliminare a deseurilor se va desfasura in conformitate cu metodologia de aplicare a prevederilor referitoare la autorizare continute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001, in Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor si in Hotararea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor, promovata prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.

    SECTIUNEA a 5-a
    Procedura de autorizare din punct de vedere al gospodaririi apelor

    Art. 47
    Procedura de autorizare din punct de vedere al gospodaririi apelor se va desfasura in conformitate cu prevederile specifice acestui domeniu continute in ordinul ministrului apelor si protectiei mediului.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 48
    Prevederile prezentei proceduri se aplica in mod corespunzator si pentru autorizarea functionarii sediilor secundare, altele decat sediul social, prin Biroul unic din judetul unde acestea sunt amplasate, situatie in care se vor depune in copie la dosar certificatul de inregistrare a sediului social si certificatul de inscriere de mentiuni privind infiintarea sediului secundar respectiv, dupa caz.
    Art. 49
    Anexele nr. 4.1. - 4.4 fac parte integranta din prezenta procedura.

    ANEXA 4.1*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 4.1 este reprodusa in facsimil.

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Impact nesemnificativ - nu este necesara autorizarea
 ______________________________________________________________________________
|    |    |                          |          |   Impact    |     Impact     |
|    |    |                          |          |   redus -   |  semnificativ  |
|    |    |                          |          |  procedura  |  - procedura   |
|Nr. |CAEN|        Activitate        |    A     |simplificata |    completa    |
|crt.|    |                          |          |      cu     |                |
|    |    |                          |          | verificarea |                |
|    |    |                          |          |conformitatii|                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|  1.|0111|Cultura cerealelor        |X, cu     |             |  *)            |
|    |    |                          |exceptia  |             |                |
|    |    |                          |de la *)  |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|  2.|0112|Cultura leguminoaselor -  |X, cu     |             |  *)            |
|    |    |boabe                     |exceptia  |             |                |
|    |    |                          |de la *)  |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|  3.|0113|Cultura cartofului,       |X, cu     |             |  *)            |
|    |    |plantelor tehnice,        |exceptia  |             |                |
|    |    |medicinale si aromatice   |de la *)  |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|  4.|0114|Cultura plantelor de      |X, cu     |             |  *)            |
|    |    |nutret                    |exceptia  |             |                |
|    |    |                          |de la *)  |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|  5.|0115|Cultura legumelor,        |X, cu     |             |  *)            |
|    |    |bostanoaselor si          |exceptia  |             |                |
|    |    |ciupercilor               |de la *)  |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|  6.|0116|Cultura florilor si       |X, cu     |             |  *)            |
|    |    |plantelor ornamentale     |exceptia  |             |                |
|    |    |                          |de la *)  |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|  7.|0117|Pomicultura si cultura    |X, cu     |             |  *)            |
|    |    |altor plante fructifere   |exceptia  |             |                |
|    |    |(cu exceptia strugurilor) |de la *)  |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|  8.|0118|Viticultura               |X, cu     |             |  *)            |
|    |    |                          |exceptia  |             |                |
|    |    |                          |de la *)  |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|  9.|0121|Cresterea bovinelor       | < 20     | >/= 20      | >/= 100 capete |
|    |    |                          | capete   | capete      |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 10.|0122|Cresterea ovinelor si     | < 500    | >/= 500     | >/= 1.000      |
|    |    |caprinelor                | capete   | capete      | capete         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 11.|0123|Cresterea porcinelor      | < 500    | >/= 500     | >/= 2.000      |
|    |    |                          | capete   | capete      | locuri         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 12.|0124|Cresterea cabalinelor,    | < 20     | >/= 20      | >/= 100 capete |
|    |    |magarilor si catarilor    |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 13.|0125|Cresterea pasarilor       | < 10.000 | >/= 10.000  | >/= 40.000     |
|    |    |                          |          |             |  locuri        |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 14.|0126|Apicultura                | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 15.|0127|Sericicultura             | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 16.|0128|Cresterea animalelor      | < 500    | >/= 500     | >/= 1.000      |
|    |    |pentru blana si a altor   |          |             |                |
|    |    |specii                    |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 17.|0130|Activitati mixte (cultura |Cumulat   |Cumulat      |                |
|    |    |vegetala si cresterea     |conform   |conform      |                |
|    |    |animalelor)               |pozitiei  |pozitiei     |                |
|    |    |                          |anterioare|anterioare   |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 18.|0141|Servicii pentru           |          |numai pentru |                |
|    |    |mecanizarea, chimizarea   |          |chimizarea   |                |
|    |    |agriculturii si protectie |          |solului si   |                |
|    |    |fitosanitara              |          |tratamente   |                |
|    |    |                          |          |fitosanitare |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 19.|0142|Servicii de reproductie si| < 200    | >/= 200     | >/= 750 locuri |
|    |    |selectie in cresterea     | scroafe  | scroafe     |                |
|    |    |animalelor                |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 20.|0143|Servicii de imbunatatiri  |          | X           |Proiecte de     |
|    |    |funciare si irigatii      |          |             |gospodarire     |
|    |    |                          |          |             |a apelor pentru |
|    |    |                          |          |             |agricultura,    |
|    |    |                          |          |             |inclusiv        |
|    |    |                          |          |             |irigatii si     |
|    |    |                          |          |             |desecari        |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 21.|0144|Alte servicii pentru      | X        |             |                |
|    |    |agricultura               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 22.|0211|Conservarea si dezvoltarea|          |numai pentru |                |
|    |    |fondului forestier        |          |lucrari de   |                |
|    |    |                          |          |amenajare a  |                |
|    |    |                          |          |bazinelor    |                |
|    |    |                          |          |torentiale si|                |
|    |    |                          |          |de impadurire|                |
|    |    |                          |          |a terenurilor|                |
|    |    |                          |          |excesiv      |                |
|    |    |                          |          |degradate    |                |
|    |    |                          |          |prin eroziune|                |
|    |    |                          |          |si degradare |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 23.|0212|Recoltarea si             |          |             |Procedura       |
|    |    |valorificarea produselor  |          |             |specifica       |
|    |    |accesorii ale padurii     |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 24.|0221|Exploatarea forestiera    |          | X           |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 25.|0222|Exploatarea stufului      |          | X           |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 26.|0230|Economia vanatului        |          |             |Procedura       |
|    |    |                          |          |             |specifica       |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 27.|0240|Servicii anexe            | X        |             |                |
|    |    |silviculturii si          |          |             |                |
|    |    |exploatarii forestiere    |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 28.|0501|Pescuitul                 | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 29.|0502|Piscicultura              |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 30.|1010|Extractia si prepararea   |          |             | X              |
|    |    |antracitului si huilei    |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 31.|1020|Extractia si prepararea   |          |             | X              |
|    |    |lignitului                |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 32.|1030|Extractia si prepararea   |          |             | X              |
|    |    |turbei                    |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 33.|1111|Extractia petrolului brut |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 34.|1112|Extractia sisturilor si   |          |             | X              |
|    |    |nisipurilor bituminoase   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 35.|1120|Extractia gazelor naturale|          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 36.|1130|Activitati de servicii    |          |             | X              |
|    |    |anexe extractiei          |          |             |                |
|    |    |petrolului si gazelor     |          |             |                |
|    |    |naturale (exclusiv        |          |             |                |
|    |    |prospectiunile)           |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 37.|1200|Extractia si prepararea   |          |             | X              |
|    |    |minereurilor radioactive  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 38.|1310|Extractia si prepararea   |          |             | X              |
|    |    |minereurilor feroase      |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 39.|1320|Extractia si prepararea   |          |             | X              |
|    |    |minereurilor neferoase si |          |             |                |
|    |    |rare (exclusiv minereurile|          |             |                |
|    |    |radioactive)              |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 40.|1411|Extractia pietrei pentru  |          |             | X              |
|    |    |constructii               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 41.|1412|Extractia pietrei         |          |             | X              |
|    |    |calcaroase, gipsului si a |          |             |                |
|    |    |cretei                    |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 42.|1413|Extractia de ardezie      |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 43.|1421|Extractia pietrisului si  |          |             | X              |
|    |    |nisipului                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 44.|1422|Extractia argilei si      |          |             | X              |
|    |    |caolinului                |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 45.|1430|Extractia si prepararea   |          |             | X              |
|    |    |minereurilor pentru       |          |             |                |
|    |    |industria chimica         |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 46.|1440|Extractia sarii           |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 47.|1450|Alte activitati extractive|          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 48.|1511|Productia, prelucrarea si |          |             | X              |
|    |    |conservarea carnii        |          |             |                |
|    |    |(exclusiv carnea de       |          |             |                |
|    |    |pasare)                   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 49.|1512|Productia, prelucrarea si |          |             | X              |
|    |    |conservarea carnii de     |          |             |                |
|    |    |pasare si de alte animale |          |             |                |
|    |    |n.c.a.                    |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 50.|1513|Produse pe baza de carne  |          |             | X              |
|    |    |(inclusiv din carne de    |          |             |                |
|    |    |pasare)                   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 51.|1520|Prelucrarea si conservarea|          |             | X              |
|    |    |pestelui si a produselor  |          |             |                |
|    |    |din peste                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 52.|1531|Prelucrarea cartofului si |          |             | X              |
|    |    |conservarea produselor din|          |             |                |
|    |    |cartofi                   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 53.|1532|Prepararea sucurilor din  |          |             | X              |
|    |    |fructe si legume          |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 54.|1533|Prelucrarea si conservarea|          |             | X              |
|    |    |fructelor si legumelor    |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 55.|1541|Fabricarea uleiurilor si  |          |             | X              |
|    |    |grasimilor brute          |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 56.|1542|Fabricarea uleiurilor si  |          |             | X              |
|    |    |grasimilor rafinate       |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 57.|1543|Fabricarea margarinei si  |          |             | X              |
|    |    |produselor comestibile    |          |             |                |
|    |    |similare                  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 58.|1551|Fabricarea produselor     |          |             | X              |
|    |    |lactate si a branzeturilor|          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 59.|1552|Fabricarea inghetatei     |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 60.|1561|Fabricarea produselor de  |          | < 300 t/zi  | >/= 300 t/zi   |
|    |    |morarit                   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 61.|1562|Fabricarea amidonului si a|          |             | X              |
|    |    |produselor din amidon     |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 62.|1570|Fabricarea produselor     |          | < 300 t/zi  | >/= 300 t/zi   |
|    |    |pentru hrana animalelor   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 63.|1581|Fabricarea produselor de  |          | X           |                |
|    |    |panificatie si patiserie  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 64.|1582|Fabricarea biscuitilor,   |          | X           |                |
|    |    |piscoturilor si a altor   |          |             |                |
|    |    |produse similare          |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 65.|1583|Fabricarea zaharului      |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 66.|1584|Fabricarea produselor din |          |             | X              |
|    |    |cacao, a ciocolatei si a  |          |             |                |
|    |    |produselor zaharoase      |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 67.|1585|Fabricarea pastelor       |          | X           |                |
|    |    |fainoase alimentare si    |          |             |                |
|    |    |a altor produse fainoase  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 68.|1586|Prelucrarea ceaiului si   |          | X           |                |
|    |    |cafelei                   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 69.|1587|Fabricarea condimentelor  |          | X           |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 70.|1588|Fabricarea preparatelor   |          | X           |                |
|    |    |dietetice si a produselor |          |             |                |
|    |    |alimentare pentru copii   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 71.|1589|Fabricarea altor produse  |          | X           |                |
|    |    |alimentare                |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 72.|1591|Fabricarea bauturilor     |          | < 1000 l/zi | >/= 1000 l/zi  |
|    |    |alcoolice distilate       |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 73.|1592|Fabricarea alcoolului     |          | < 1000 l/zi | >/= 1000 l/zi  |
|    |    |etilic de fermentatie     |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 74.|1593|Fabricarea vinului din    |          | X           |                |
|    |    |struguri                  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 75.|1594|Fabricarea cidrului si a  |          | X           |                |
|    |    |vinului din fructe (cu    |          |             |                |
|    |    |exceptia vinurilor din    |          |             |                |
|    |    |struguri proaspeti)       |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 76.|1595|Fabricarea altor bauturi  |          | X           |                |
|    |    |obtinute prin fermentare  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 77.|1596|Fabricarea berei          |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 78.|1597|Fabricarea maltului       |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 79.|1598|Productia de ape minerale |          | X           |                |
|    |    |imbuteliate la surse      |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 80.|1599|Fabricarea bauturilor     |          | X           |                |
|    |    |nealcoolice               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 81.|1600|Industria tutunului       |          | X           |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 82.|1711|Pregatirea fibrelor si    |          |             | X              |
|    |    |filarea in fire bumbac si |          |             |                |
|    |    |tip bumbac                |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 83.|1712|Pregatirea fibrelor si    |          |             | X              |
|    |    |filarea in fire de lana   |          |             |                |
|    |    |cardata si tip lana       |          |             |                |
|    |    |cardata                   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 84.|1713|Pregatirea fibrelor si    |          |             | X              |
|    |    |filarea in fire de lana   |          |             |                |
|    |    |pieptanata si tip lana    |          |             |                |
|    |    |pieptanata                |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 85.|1714|Pregatirea fibrelor si    |          |             | X              |
|    |    |filarea in fire de in,    |          |             |                |
|    |    |canepa si iuta si tip in, |          |             |                |
|    |    |canepa si iuta            |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 86.|1715|Prelucrarea si rasucirea  |          |             | X              |
|    |    |matasii naturale si       |          |             |                |
|    |    |artificiale si a firelor  |          |             |                |
|    |    |sintetice                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 87.|1716|Fabricarea atei           |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 88.|1717|Pregatirea fibrelor si    |          |             | X              |
|    |    |filarea altor tipuri de   |          |             |                |
|    |    |fire                      |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 89.|1721|Tesaturi din bumbac si din|          | X           |                |
|    |    |fire tip bumbac           |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 90.|1722|Tesaturi din lana cardata |          | X           |                |
|    |    |si din fire tip lana      |          |             |                |
|    |    |cardata                   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 91.|1723|Tesaturi din lana         |          | X           |                |
|    |    |pieptanata si din fire tip|          |             |                |
|    |    |lana pieptanata           |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 92.|1724|Tesaturi din matase si din|          | X           |                |
|    |    |fire tip matase           |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 93.|1725|Tesaturi din in, canepa,  |          | X           |                |
|    |    |iuta si din fire tip in,  |          |             |                |
|    |    |canepa, iuta              |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 94.|1726|Alte tesaturi             |          | X           |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 95.|1730|Finisarea materialelor    |          |             | X              |
|    |    |textile                   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 96.|1740|Fabricarea de articole    |          | X           |                |
|    |    |confectionate din textile |          |             |                |
|    |    |(cu exceptia imbracamintei|          |             |                |
|    |    |si lenjeriei de corp)     |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 97.|1751|Fabricarea de covoare si  |          | X           |                |
|    |    |mochete                   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 98.|1752|Fabricarea de franghii,   |          | X           |                |
|    |    |sfori si plase            |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
| 99.|1753|Fabricarea de textile     |          | X           |                |
|    |    |netesute si a articolelor |          |             |                |
|    |    |din acestea (exclusiv     |          |             |                |
|    |    |confectiile pentru        |          |             |                |
|    |    |imbracaminte)             |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|100.|1754|Fabricarea altor articole |          | X           |                |
|    |    |textile                   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|101.|1760|Fabricarea de metraje prin|          | X           |                |
|    |    |tricotare sau crosetare   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|102.|1771|Fabricarea de ciorapi,    |          | X           |                |
|    |    |sosete si ciorapi pantalon|          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|103.|1772|Fabricarea de pulovere,   |          | X           |                |
|    |    |veste si articole similare|          |             |                |
|    |    |tricotate sau crosetate   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|104.|1810|Fabricarea de articole de |          | X           |                |
|    |    |imbracaminte din piele si |          |             |                |
|    |    |inlocuitori de piele (cu  |          |             |                |
|    |    |exceptia celor din blana) |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|105.|1821|Fabricarea de articole de |          | X           |                |
|    |    |imbracaminte pentru lucru |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|106.|1822|Fabricarea altor articole |          | X           |                |
|    |    |de imbracaminte (exclusiv |          |             |                |
|    |    |lenjeria de corp)         |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|107.|1823|Fabricarea articolelor de |          | X           |                |
|    |    |lenjerie de corp          |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|108.|1824|Fabricarea altor articole |          | X           |                |
|    |    |de imbracaminte si        |          |             |                |
|    |    |accesorii                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|109.|1831|Argasirea si finisarea    |          |             | X              |
|    |    |blanurilor                |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|110.|1832|Confectionarea articolelor|          | X           |                |
|    |    |din blana                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|111.|1910|Tabacirea si finisarea    |          |             | X              |
|    |    |pieilor                   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|112.|1920|Fabricarea de articole de |          | X           |                |
|    |    |voiaj si marochinarie, a  |          |             |                |
|    |    |articolelor de harnasament|          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|113.|1930|Fabricarea incaltamintei  |          | X           |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|114.|2010|Prelucrarea bruta a       |          | X           |instalatii      |
|    |    |lemnului si impregnarea   |          |             |pentru          |
|    |    |lemnului                  |          |             |impregnarea     |
|    |    |                          |          |             |lemnului        |
|    |    |                          |          |             |cu solventi     |
|    |    |                          |          |             |organici cu     |
|    |    |                          |          |             |o capacitate    |
|    |    |                          |          |             |de consum       |
|    |    |                          |          |             |> 150 kg/h sau  |
|    |    |                          |          |             |200 t/an        |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|115.|2020|Fabricarea de produse     |          | X           |                |
|    |    |stratificate din lemn     |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|116.|2030|Fabricarea de elemente de |          | X           |                |
|    |    |dulgherie si tamplarie    |          |             |                |
|    |    |pentru constructii        |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|117.|2040|Productia de ambalaje din |          | X           |                |
|    |    |lemn                      |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|118.|2051|Fabricarea altor produse  |          | X           |                |
|    |    |din lemn                  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|119.|2052|Fabricarea articolelor din|          | X           |                |
|    |    |pluta, impletituri din    |          |             |                |
|    |    |nuiele si din alte        |          |             |                |
|    |    |materiale                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|120.|2111|Fabricarea celulozei      |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|121.|2112|Fabricarea hartiei si     |          |             | X              |
|    |    |cartonului                |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|122.|2121|Fabricarea hartiei si     |          |             | X              |
|    |    |cartonului ondulat si a   |          |             |                |
|    |    |ambalajelor din hartie si |          |             |                |
|    |    |carton                    |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|123.|2122|Fabricarea produselor de  |          |             | X              |
|    |    |uz gospodaresc sau sanitar|          |             |                |
|    |    |si a hartiei de toaleta   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|124.|2123|Fabricarea articolelor de |          |             | X              |
|    |    |papetarie                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|125.|2124|Fabricarea tapetului si a |          |             | X              |
|    |    |altor materiale de lipit  |          |             |                |
|    |    |pe pereti                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|126.|2125|Fabricarea altor articole |          |             | X              |
|    |    |din hartie si carton      |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|127.|2211|Editarea cartilor,        |          | X           |                |
|    |    |brosurilor si a altor     |          |             |                |
|    |    |publicatii                |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|128.|2212|Editarea ziarelor         | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|129.|2213|Editarea revistelor si a  | X        |             |                |
|    |    |periodicelor              |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|130.|2214|Editarea suportilor pentru| X        |             |                |
|    |    |inregistrari audio        |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|131.|2215|Alte activitati de editare| X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|132.|2221|Tiparirea ziarelor        | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|133.|2222|Alte activitati de        | X        |             |                |
|    |    |tiparire                  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|134.|2223|Legatorie si finisare     | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|135.|2224|Compozitii tipografice si | X        |             |                |
|    |    |fotogravura               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|136.|2225|Alte activitati anexe     | X        |             |                |
|    |    |tipografiei               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|137.|2231|Reproducerea pe suporti a | X        |             |                |
|    |    |inregistrarilor audio     |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|138.|2232|Reproducerea pe suporti a | X        |             |                |
|    |    |inregistrarilor video     |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|139.|2233|Reproducerea pe suporti a | X        |             |                |
|    |    |inregistrarilor cu        |          |             |                |
|    |    |caracter informatic       |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|140.|2310|Cocsificarea carbunelui   |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|141.|2320|Prelucrarea titeiului     |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|142.|2330|Prelucrarea               |          |             | X              |
|    |    |combustibililor nucleari  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|143.|2411|Fabricarea gazului        |          |             | X              |
|    |    |industrial                |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|144.|2412|Fabricarea colorantilor si|          |             | X              |
|    |    |a pigmentilor             |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|145.|2413|Fabricarea de produse     |          |             | X              |
|    |    |chimice anorganice de baza|          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|146.|2414|Fabricarea de produse     |          |             | X              |
|    |    |chimice organice de baza  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|147.|2415|Fabricarea ingrasamintelor|          |             | X              |
|    |    |si produselor azotoase    |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|148.|2416|Fabricarea materialelor   |          |             | X              |
|    |    |plastice primare          |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|149.|2417|Fabricarea cauciucului    |          |             | X              |
|    |    |sintetic                  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|150.|2420|Fabricarea pesticidelor si|          |             | X              |
|    |    |a altor produse           |          |             |                |
|    |    |agrochimice               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|151.|2430|Fabricarea vopselelor si a|          |             | X              |
|    |    |lacurilor                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|152.|2441|Fabricarea produselor     |          |             | X              |
|    |    |farmaceutice de baza      |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|153.|2442|Fabricarea preparatelor   |          |             | X              |
|    |    |farmaceutice              |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|154.|2451|Fabricarea sapunurilor,   |          |             | X              |
|    |    |detergentilor si a        |          |             |                |
|    |    |produselor de intretinere |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|155.|2452|Fabricarea parfumurilor si|          | X           |                |
|    |    |a produselor cosmetice    |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|156.|2461|Fabricarea explozivilor   |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|157.|2462|Fabricarea cleiurilor si  |          |             | X              |
|    |    |gelatinelor               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|158.|2463|Fabricarea uleiurilor     |          |             | X              |
|    |    |esentiale                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|159.|2464|Fabricarea preparatelor   |          |             | X              |
|    |    |chimice de uz fotografic  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|160.|2465|Fabricarea suportilor     | X        |             |                |
|    |    |destinati inregistrarilor |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|161.|2466|Fabricarea altor produse  |          |             | X              |
|    |    |chimice                   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|162.|2470|Fabricarea fibrelor si    |          |             | X              |
|    |    |firelor sintetice si      |          |             |                |
|    |    |artificiale               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|163.|2511|Fabricarea pneurilor si a |          |             | X              |
|    |    |camerelor de aer          |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|164.|2512|Resaparea pneurilor       |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|165.|2513|Fabricarea altor produse  |          |             | X              |
|    |    |din cauciuc               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|166.|2521|Fabricarea placilor,      |          | X           |                |
|    |    |foliilor, tuburilor,      |          |             |                |
|    |    |profilurilor din material |          |             |                |
|    |    |plastic                   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|167.|2522|Fabricarea articolelor de |          | X           |                |
|    |    |ambalaj din material      |          |             |                |
|    |    |plastic                   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|168.|2523|Fabricarea articolelor din|          | X           |                |
|    |    |material plastic pentru   |          |             |                |
|    |    |constructii               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|169.|2524|Fabricarea altor articole |          | X           |                |
|    |    |din material plastic      |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|170.|2611|Fabricarea sticlei plate  |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|171.|2612|Prelucrarea si fasonarea  |          | X           |                |
|    |    |sticlei plate             |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|172.|2613|Fabricarea articolelor din|          | X           |                |
|    |    |sticla                    |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|173.|2614|Fabricarea fibrelor din   |          |             | X              |
|    |    |sticla                    |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|174.|2615|Fabricarea de sticlarie   |          | X           |                |
|    |    |tehnica                   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|175.|2621|Fabricarea articolelor    |          |             | X              |
|    |    |ceramice pentru uz        |          |             |                |
|    |    |gospodaresc si ornamental |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|176.|2622|Fabricarea de obiecte     |          |             | X              |
|    |    |sanitare din ceramica     |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|177.|2623|Fabricarea izolatorilor si|          |             | X              |
|    |    |pieselor izolante din     |          |             |                |
|    |    |ceramica                  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|178.|2624|Fabricarea produselor     |          |             | X              |
|    |    |ceramice de uz tehnic     |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|179.|2625|Fabricarea altor produse  |          |             | X              |
|    |    |ceramice                  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|180.|2626|Fabricarea produselor     |          |             | X              |
|    |    |ceramice refractare       |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|181.|2630|Fabricarea placilor si    |          |             | X              |
|    |    |dalelor din ceramica      |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|182.|2640|Fabricarea caramizilor,   |          |             | X              |
|    |    |tiglelor si altor produse |          |             |                |
|    |    |pentru constructii        |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|183.|2651|Fabricarea cimentului     |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|184.|2652|Fabricarea varului        |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|185.|2653|Fabricarea ipsosului      |          | X           |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|186.|2661|Fabricarea elementelor din|          | X           |                |
|    |    |beton pentru constructii  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|187.|2662|Fabricarea elementelor din|          | X           |                |
|    |    |ipsos pentru constructii  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|188.|2663|Fabricarea betonului      |          | X           |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|189.|2664|Fabricarea mortarului     |          | X           |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|190.|2665|Fabricarea produselor din |          |             | X              |
|    |    |azbociment                |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|191.|2666|Fabricarea altor elemente | X        |             |                |
|    |    |din beton, ciment si ipsos|          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|192.|2670|Taierea, fasonarea si     |          | X           |                |
|    |    |finisarea pietrei         |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|193.|2681|Fabricarea de produse     |          | X           |                |
|    |    |abrazive                  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|194.|2682|Fabricarea altor produse  |          |             | X              |
|    |    |din minerale nemetalice   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|195.|2710|Productia de metale       |          |             | X              |
|    |    |feroase sub forme primare |          |             |                |
|    |    |si semifabricate          |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|196.|2721|Tuburi (tevi) din fonta   |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|197.|2722|Tuburi (tevi) din otel    |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|198.|2731|Tragere la rece           |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|199.|2732|Laminare la rece          |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|200.|2733|Alte profile obtinute la  |          |             | X              |
|    |    |rece                      |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|201.|2734|Trefilare                 |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|202.|2735|Alte produse metalurgice  |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|203.|2741|Productia metalelor       |          |             | X              |
|    |    |pretioase                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|204.|2742|Productia aluminiului     |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|205.|2743|Prelucrarea aluminiului   |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|206.|2744|Productia plumbului,      |          |             | X              |
|    |    |zincului si cositorului   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|207.|2745|Productia cuprului        |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|208.|2746|Prelucrarea cuprului      |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|209.|2747|Productia altor metale    |          |             | X              |
|    |    |neferoase                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|210.|2751|Turnarea fontei           |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|211.|2752|Turnarea otelului         |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|212.|2753|Turnarea metalelor        |          |             | X              |
|    |    |neferoase usoare          |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|213.|2754|Turnarea altor metale     |          |             | X              |
|    |    |neferoase                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|214.|2811|Constructii metalice si   |          | X           |                |
|    |    |parti componente          |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|215.|2812|Structuri si tamplarii    |          | X           |                |
|    |    |metalice                  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|216.|2821|Productia de rezervoare,  |          | X           |                |
|    |    |cisterne si containere    |          |             |                |
|    |    |metalice                  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|217.|2822|Productia de radiatoare si|          | X           |                |
|    |    |cazane pentru incalzire   |          |             |                |
|    |    |centrala                  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|218.|2830|Productia generatoarelor  |          | X           |                |
|    |    |de aburi (cu exceptia     |          |             |                |
|    |    |cazanelor pentru incalzire|          |             |                |
|    |    |centrala)                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|219.|2840|Fabricarea produselor     |          |             | X              |
|    |    |metalice obtinute prin    |          |             |                |
|    |    |deformare plastica;       |          |             |                |
|    |    |metalurgia pulberilor     |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|220.|2851|Tratarea si acoperirea    |          |             | X              |
|    |    |metalelor                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|221.|2852|Operatiuni de mecanica    |          | X           |                |
|    |    |generala                  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|222.|2861|Fabricarea produselor de  |          | X           |                |
|    |    |taiat                     |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|223.|2862|Fabricarea uneltelor de   |          | X           |                |
|    |    |mina                      |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|224.|2863|Fabricarea articolelor de |          | X           |                |
|    |    |feronerie                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|225.|2871|Fabricarea de recipienti, |          | X           |                |
|    |    |containere si alte produse|          |             |                |
|    |    |similare din otel         |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|226.|2872|Fabricarea ambalajelor din|          | X           |                |
|    |    |metale usoare             |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|227.|2873|Fabricarea articolelor din|          | X           |                |
|    |    |fire metalice             |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|228.|2874|Fabricarea de suruburi,   |          | X           |                |
|    |    |buloane, lanturi si arcuri|          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|229.|2875|Fabricarea altor articole |          | X           |                |
|    |    |din metal                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|230.|2911|Fabricarea de motoare si  |          |             | X              |
|    |    |turbine (cu exceptia      |          |             |                |
|    |    |motoarelor pentru avioane,|          |             |                |
|    |    |vehicule si motociclete)  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|231.|2912|Fabricarea de pompe si    |          | X           | X (in cazul    |
|    |    |compresoare               |          |             |instalatiilor   |
|    |    |                          |          |             |complexe)       |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|232.|2913|Fabricarea articolelor de |          | X           |                |
|    |    |robinetarie               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|233.|2914|Fabricarea lagarelor,     |          | X           |                |
|    |    |angrenajelor si organelor |          |             |                |
|    |    |mecanice de transmisie    |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|234.|2921|Fabricarea cuptoarelor    |          | X           | X (instalatii  |
|    |    |industriale si            |          |             | ce utilizeaza  |
|    |    |arzatoarelor              |          |             | azbest > 200   |
|    |    |                          |          |             | t/an)          |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|235.|2922|Fabricarea echipamentelor |          | X           |                |
|    |    |de ridicat si manipulat   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|236.|2923|Fabricarea echipamentelor |          | X           |Procedura       |
|    |    |de ventilare si           |          |             |specifica       |
|    |    |conditionare a aerului (cu|          |             |                |
|    |    |exceptia celor pentru uz  |          |             |                |
|    |    |casnic)                   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|237.|2924|Fabricarea altor          |          | X           |                |
|    |    |echipamente de utilizare  |          |             |                |
|    |    |generala                  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|238.|2931|Fabricarea tractoarelor   |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|239.|2932|Fabricarea altor masini si|          |             | X              |
|    |    |utilaje agricole si       |          |             |                |
|    |    |forestiere                |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|240.|2940|Fabricarea masinilor -    |          |             | X              |
|    |    |unelte                    |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|241.|2951|Fabricarea utilajelor     |          | X           |                |
|    |    |pentru metalurgie         |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|242.|2952|Fabricarea utilajelor     |          | X           |                |
|    |    |pentru mine, cariere si   |          |             |                |
|    |    |constructii               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|243.|2953|Fabricarea utilajelor     |          | X           |                |
|    |    |pentru prelucrarea        |          |             |                |
|    |    |produselor alimentare,    |          |             |                |
|    |    |bauturilor si tutunului   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|244.|2954|Fabricarea utilajelor     |          | X           |                |
|    |    |pentru industria textila, |          |             |                |
|    |    |a imbracamintei si a      |          |             |                |
|    |    |pielariei                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|245.|2955|Fabricarea utilajelor     |          | X           |                |
|    |    |pentru industria hartiei  |          |             |                |
|    |    |si cartonului             |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|246.|2956|Fabricarea de utilaje     |          | X           |                |
|    |    |pentru foraj si exploatare|          |             |                |
|    |    |sonde                     |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|247.|2957|Fabricarea altor masini si|          | X           |                |
|    |    |utilaje specifice         |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|248.|2960|Fabricarea armamentului si|          |             |Procedura       |
|    |    |munitiei                  |          |             |speciala        |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|249.|2971|Fabricarea de masini si   |          | X           |Procedura       |
|    |    |aparate electrocasnice    |          |             |specifica       |
|    |    |                          |          |             |pentru cele ce  |
|    |    |                          |          |             |utilizeaza ODS  |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|250.|2972|Fabricarea de aparate     |          | X           |                |
|    |    |neelectrice, de uz casnic |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|251.|3001|Fabricarea masinilor de   |          | X           |                |
|    |    |birou                     |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|252.|3002|Fabricarea calculatoarelor|          | X           |                |
|    |    |si a altor echipamente    |          |             |                |
|    |    |electronice               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|253.|3110|Productia de motoare,     |          | X           |                |
|    |    |generatoare si            |          |             |                |
|    |    |transformatoare electrice |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|254.|3120|Productia de aparate      |          | X           |                |
|    |    |pentru distributie si     |          |             |                |
|    |    |comanda electrica         |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|255.|3130|Productia de fire, cabluri|          | X           |                |
|    |    |electrice si optice       |          |             |                |
|    |    |izolate                   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|256.|3140|Productia de acumulatori, |          | X           |                |
|    |    |baterii si pile electrice |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|257.|3150|Productia de lampi        |          | X           |                |
|    |    |electrice si echipamente  |          |             |                |
|    |    |de iluminat               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|258.|3161|Productia de componente   |          | X           |                |
|    |    |electrice pentru motoare  |          |             |                |
|    |    |si vehicule               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|259.|3162|Productia altor componente|          | X           |                |
|    |    |electrice                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|260.|3210|Productia tuburilor       |          | X           |                |
|    |    |electronice si a altor    |          |             |                |
|    |    |componente electronice    |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|261.|3220|Productia de emitatoare   |          | X           |                |
|    |    |radio - televiziune,      |          |             |                |
|    |    |echipamente si aparate    |          |             |                |
|    |    |telefonice si telegrafice |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|262.|3230|Productia de receptoare de|          | X           |                |
|    |    |radio si televiziune;     |          |             |                |
|    |    |aparate de inregistrare si|          |             |                |
|    |    |reproducere audio si video|          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|263.|3310|Productia de aparatura si |          | X           |                |
|    |    |instrumente medicale      |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|264.|3320|Productia de aparatura si |          | X           |                |
|    |    |instrumente de masura,    |          |             |                |
|    |    |verificare si control (cu |          |             |                |
|    |    |exceptia echipamentelor de|          |             |                |
|    |    |masura, reglare si control|          |             |                |
|    |    |pentru procesele          |          |             |                |
|    |    |industriale)              |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|265.|3330|Executia de echipamente de|          | X           |                |
|    |    |masura, reglare si control|          |             |                |
|    |    |pentru procesele          |          |             |                |
|    |    |industriale               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|266.|3340|Productia de aparatura si |          | X           |                |
|    |    |instrumente optice si     |          |             |                |
|    |    |fotografice               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|267.|3350|Productia de ceasuri      |          | X           |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|268.|3410|Productia de autovehicule |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|269.|3420|Productia de caroserii,   |          | X           |                |
|    |    |remorci si semiremorci    |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|270.|3430|Productia de piese si     |          |             | X              |
|    |    |accesorii pentru          |          |             |                |
|    |    |autovehicule si motoare de|          |             |                |
|    |    |autovehicule              |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|271.|3511|Constructii navale        |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|272.|3512|Constructii de            |          | X           |                |
|    |    |ambarcatiuni sportive si  |          |             |                |
|    |    |de agrement               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|273.|3513|Intretinerea, repararea si|          |             | X              |
|    |    |dezmembrarea navelor      |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|274.|3514|Intretinerea si repararea |          | X           |                |
|    |    |ambarcatiunilor sportive  |          |             |                |
|    |    |si de agrement            |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|275.|3520|Constructia si repararea  |          |             |Fabricarea      |
|    |    |materialului rulant       |          |             |echipamentelor  |
|    |    |                          |          |             |de cale ferata  |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|276.|3531|Constructii de aeronave   |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|277.|3532|Reparatii de aeronave     |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|278.|3541|Productia de motociclete  |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|279.|3542|Productia de biciclete    |          | X           |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|280.|3543|Productia de vehicule     |          | X           |cu motor        |
|    |    |pentru invalizi           |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|281.|3550|Productia altor mijloace  | X        |             |                |
|    |    |de transport              |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|282.|3611|Productia de scaune       |          | X           |                |
|    |    |(exclusiv cele din metal) |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|283.|3612|Productia mobilierului    |          | X           |                |
|    |    |pentru birou si magazine  |          |             |                |
|    |    |(exclusiv din metal)      |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|284.|3613|Productia mobilierului    |          | X           |                |
|    |    |pentru bucatarii          |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|285.|3614|Productia altor tipuri de |          | X           |                |
|    |    |mobilier                  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|286.|3615|Productia de saltele si   |          | X           |                |
|    |    |somiere                   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|287.|3616|Productia de scaune din   |          | X           |                |
|    |    |metal                     |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|288.|3617|Productia mobilierului din|          | X           |                |
|    |    |metal pentru birouri si   |          |             |                |
|    |    |magazine                  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|289.|3621|Baterea monedelor si      |          | X           |instalatii      |
|    |    |medaliilor                |          |             |pentru tratarea |
|    |    |                          |          |             |suprafetei      |
|    |    |                          |          |             |metalelor pe    |
|    |    |                          |          |             |baza chimica sau|
|    |    |                          |          |             |electrolitica   |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|290.|3622|Fabricarea bijuteriilor si|          | X           |instalatii      |
|    |    |articolelor similare din  |          |             |pentru tratarea |
|    |    |metale si pietre pretioase|          |             |suprafetei      |
|    |    |                          |          |             |metalelor pe    |
|    |    |                          |          |             |baza chimica sau|
|    |    |                          |          |             |electrolitica   |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|291.|3630|Fabricarea instrumentelor |          | X           |                |
|    |    |muzicale                  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|292.|3640|Fabricarea articolelor    |          | X           |                |
|    |    |pentru sport              |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|293.|3650|Fabricarea jocurilor si   |          | X           |                |
|    |    |jucariilor                |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|294.|3661|Fabricarea bijuteriilor de|          | X           |instalatii      |
|    |    |fantezie                  |          |             |pentru tratarea |
|    |    |                          |          |             |suprafetei      |
|    |    |                          |          |             |metalelor pe    |
|    |    |                          |          |             |baza chimica sau|
|    |    |                          |          |             |electrolitica   |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|295.|3662|Confectionarea maturilor  | X        |             |                |
|    |    |si periilor               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|296.|3663|Alte produse              |          | X           |                |
|    |    |manufacturiere            |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|297.|3710|Recuperarea deseurilor si |          |             |procedura       |
|    |    |resturilor metalice       |          |             |specifica       |
|    |    |reciclabile               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|298.|3720|Recuperarea deseurilor si |          | X           |procedura       |
|    |    |resturilor nemetalice     |          |             |specifica       |
|    |    |reciclabile               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|299.|4011|Productia de energie      |          |             | X              |
|    |    |electrica                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|300.|4012|Transportul si distributia|          |             | X              |
|    |    |energiei electrice        |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|301.|4020|Productia si distributia  |          |             | X              |
|    |    |gazelor (exclusiv         |          |             |                |
|    |    |extractia gazului natural |          |             |                |
|    |    |si a gazelor asociate)    |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|302.|4031|Producerea aburului si a  |          |             | X              |
|    |    |apei calde                |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|303.|4032|Transportul si distributia|          |             | X              |
|    |    |aburului si a apei calde  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|304.|4100|Gospodarirea resurselor de|          |             | X              |
|    |    |apa, captarea, aductiunea |          |             |                |
|    |    |si tratarea si apei       |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|305.|4511|Demolarea constructiilor, |          | X           |                |
|    |    |terasamente si organizare |          |             |                |
|    |    |de santiere               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|306.|4512|Lucrari de foraj si sondaj|          | X           |                |
|    |    |pentru constructii        |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|307.|4521|Lucrari de constructii,   |          |             |Proiecte de     |
|    |    |inclusiv lucrari de arta  |          |             |dezvoltare      |
|    |    |                          |          |             |urbana, inclusiv|
|    |    |                          |          |             |constructia de  |
|    |    |                          |          |             |centre          |
|    |    |                          |          |             |comerciale si   |
|    |    |                          |          |             |parcari         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|308.|4522|Lucrari de invelitori,    | X        |             |                |
|    |    |sarpante si terase la     |          |             |                |
|    |    |constructii               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|309.|4523|Constructii de cai de     |          |             | X              |
|    |    |comunicatii terestre si   |          |             |                |
|    |    |constructii destinate     |          |             |                |
|    |    |sportului                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|310.|4524|Constructii hidrotehnice  |          |             | X              |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|311.|4525|Alte lucrari de           |          |             | X              |
|    |    |constructii ingineresti   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|312.|4526|Alte lucrari specifice    | X        |             |                |
|    |    |pentru constructii        |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|313.|4531|Lucrari de instalatii     | X        |             |Constructia     |
|    |    |electrice                 |          |             |liniilor        |
|    |    |                          |          |             |electrice       |
|    |    |                          |          |             |aeriene cu o    |
|    |    |                          |          |             |tensiune de     |
|    |    |                          |          |             |220 kV sau mai  |
|    |    |                          |          |             |multi si o      |
|    |    |                          |          |             |lungime de peste|
|    |    |                          |          |             |15 km           |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|314.|4532|Lucrari de izolatii si    |          | X           |Procedura       |
|    |    |protectie anticoroziva    |          |             |specifica       |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|315.|4533|Lucrari de instalatii     | X        |             |                |
|    |    |sanitare si de incalzire  |          |             |                |
|    |    |centrala si de montaj de  |          |             |                |
|    |    |echipamente si utilaje    |          |             |                |
|    |    |tehnologice la cladiri si |          |             |                |
|    |    |constructii ingineresti   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|316.|4534|Alte lucrari de instalatii| X        |             |                |
|    |    |si de constructii         |          |             |                |
|    |    |auxiliare                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|317.|4541|Lucrari de ipsoserie      | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|318.|4542|Lucrari de tamplarie si   | X        |             |                |
|    |    |dulgherie                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|319.|4543|Lucrari de pardosire si   | X        |             |                |
|    |    |placare a peretilor       |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|320.|4544|Lucrari de vopsitorie,    | X        |             |                |
|    |    |zugraveli si montari de   |          |             |                |
|    |    |geamuri                   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|321.|4545|Alte lucrari de finisare  | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|322.|4550|Inchirierea utilajelor de | X        |             |                |
|    |    |constructii si demolare,  |          |             |                |
|    |    |cu personal de deservire  |          |             |                |
|    |    |aferent                   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|323.|5010|Comert cu autovehicule    | < 100 mp | >/= 100 mp  |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|324.|5021|Intretinerea si repararea |          | X           |cu statii de    |
|    |    |autovehiculelor (fara     |          |             |vopsire sau     |
|    |    |reparatiile executate in  |          |             |spalare/epurare |
|    |    |intreprinderi organizate  |          |             |ape uzate       |
|    |    |de tip industrial)        |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|325.|5022|Reparatii de autovehicule |          | X           |cu statii de    |
|    |    |executate in unitati      |          |             |vopsire sau     |
|    |    |organizate de tip         |          |             |spalare/epurare |
|    |    |industrial                |          |             |ape uzate       |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|326.|5030|Comert cu piese si        |          |X (baterii   |                |
|    |    |accesorii pentru          |          |si ulei de   |                |
|    |    |autovehicule              |          |motor)       |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|327.|5041|Vanzarea motocicletelor,  |          |X (baterii   |                |
|    |    |pieselor si accesoriilor  |          |si ulei de   |                |
|    |    |aferente                  |          |motor)       |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|328.|5042|Repararea si intretinerea |          | X           |                |
|    |    |motocicletelor            |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|329.|5050|Vanzarea cu amanuntul a   |          |             | X              |
|    |    |carburantilor pentru      |          |             |                |
|    |    |autovehicule              |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|330.|5111|Intermedieri in comertul  | X        |             |centru comercial|
|    |    |cu materii prime agricole,|          |             |si/sau unitate  |
|    |    |animale vii, materii prime|          |             |dotata cu       |
|    |    |textile si cu semiproduse |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|331.|5112|Intermedieri in comertul  | X        |             |centru comercial|
|    |    |cu combustibil, minerale  |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |si produse chimice pentru |          |             |dotata cu       |
|    |    |industrie                 |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|332.|5113|Intermedieri in comertul  | X        |             |centru comercial|
|    |    |cu material lemnos si de  |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |constructii               |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|333.|5114|Intermedieri in comertul  | X        |             |centru comercial|
|    |    |cu masini, echipamente    |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |industriale, nave si      |          |             |dotata cu       |
|    |    |avioane                   |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|334.|5115|Intermedieri in comertul  | X        |             |centru comercial|
|    |    |cu mobila, articole de    |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |menaj si de fierarie      |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|335.|5116|Intermedieri in comertul  | X        |             |centru comercial|
|    |    |cu textile, confectii,    |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |incaltaminte si articole  |          |             |dotata cu       |
|    |    |din piele                 |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|336.|5117|Intermedieri in comertul  | X        |             |centru comercial|
|    |    |cu produse alimentare,    |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |bauturi si tutun          |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|337.|5118|Intermedieri in comertul  | X        |             |centru comercial|
|    |    |specializat in vanzarea   |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |produselor cu caracter    |          |             |dotata cu       |
|    |    |specific, neclasificate   |          |             |parcare         |
|    |    |in alta parte             |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|338.|5119|Intermedieri in comertul  | X        |             |centru comercial|
|    |    |cu produse diverse        |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |                          |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|339.|5121|Comert cu ridicata al     | X        |             |centru comercial|
|    |    |cerealelor, semintelor    |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |si furajelor              |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|340.|5122|Comert cu ridicata al     | X        |             |Procedura       |
|    |    |florilor si al plantelor  |          |             |specifica pentru|
|    |    |                          |          |             |flora salbatica |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|341.|5123|Comert cu ridicata al     | X        |             |Procedura       |
|    |    |animalelor vii            |          |             |specifica pentru|
|    |    |                          |          |             |fauna salbatica |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|342.|5124|Comert cu ridicata al     | X        |             |centru comercial|
|    |    |pieilor brute si al       |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |pieilor prelucrate        |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|343.|5125|Comert cu ridicata al     | X        |             |centru comercial|
|    |    |tutunului neprelucrat     |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |                          |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|344.|5131|Comert cu ridicata al     | X        |             |centru comercial|
|    |    |fructelor si legumelor    |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |proaspete                 |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|345.|5132|Comert cu ridicata al     | X        |             |centru comercial|
|    |    |carnii si mezelurilor     |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |                          |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|346.|5133|Comert cu ridicata al     | X        |             |centru comercial|
|    |    |produselor lactate,       |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |oualor, uleiurilor si     |          |             |dotata cu       |
|    |    |grasimilor comestibile    |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|347.|5134|Comert cu ridicata al     | X        |             |centru comercial|
|    |    |bauturilor                |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |                          |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|348.|5135|Comert cu ridicata al     | X        |             |centru comercial|
|    |    |tutunului                 |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |                          |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|349.|5136|Comert cu ridicata al     | X        |             |centru comercial|
|    |    |zaharului, ciocolatei si  |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |produselor zaharoase      |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|350.|5137|Comert cu ridicata cu     | X        |             |centru comercial|
|    |    |cafea, ceai, cacao si     |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |condimente                |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|351.|5138|Comert cu ridicata,       | X        |             |centru comercial|
|    |    |specializat, al altor     |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |produse alimentare        |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|352.|5139|Comert cu ridicata,       | X        |             |centru comercial|
|    |    |nespecializat, de produse |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |alimentare, bauturi si    |          |             |dotata cu       |
|    |    |tutun                     |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|353.|5141|Comert cu ridicata al     | X        |             |centru comercial|
|    |    |produselor textile        |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |                          |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|354.|5142|Comert cu ridicata al     | X        |             |centru comercial|
|    |    |imbracamintei si          |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |incaltamintei             |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|355.|5143|Comert cu ridicata al     | X        |             |centru comercial|
|    |    |aparatelor electrice si   |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |de uz gospodaresc si al   |          |             |dotata cu       |
|    |    |aparatelor de radio si    |          |             |parcare         |
|    |    |televizoare               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|356.|5144|Comert cu ridicata al     | X        |             |centru comercial|
|    |    |produselor din ceramica,  |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |sticlarie, tapete si      |          |             |dotata cu       |
|    |    |produse de intretinere    |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|357.|5145|Comert cu ridicata al     | X        |             |centru comercial|
|    |    |produselor cosmetice si de|          |             |si/sau unitate  |
|    |    |parfumerie                |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|358.|5146|Comert cu ridicata al     |          | X           |                |
|    |    |produselor farmaceutice   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|359.|5147|Comert cu ridicata al     | X        |             |centru comercial|
|    |    |altor bunuri de consum,   |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |nealimentare, n.c.a.      |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|360.|5151|Comert cu ridicata al     |          | X           |instalatii de   |
|    |    |combustibililor solizi,   |          |             |depozitare a    |
|    |    |lichizi si gazosi si al   |          |             |produselor      |
|    |    |produselor derivate       |          |             |petroliere,     |
|    |    |                          |          |             |petrochimice si |
|    |    |                          |          |             |chimice         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|361.|5152|Comert cu ridicata al     | X        |             |                |
|    |    |produselor si             |          |             |                |
|    |    |minereurilor metalice     |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|362.|5153|Comert cu ridicata al     | X        |             |centru          |
|    |    |materialului lemnos si de |          |             |comercial       |
|    |    |constructii               |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |                          |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|363.|5154|Comert cu ridicata al     | X        |             |                |
|    |    |echipamentelor si         |          |             |                |
|    |    |furniturilor, de          |          |             |                |
|    |    |fierarie, ipsoserie si    |          |             |                |
|    |    |incalzire                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|364.|5155|Comert cu ridicata al     |          |numai pentru |                |
|    |    |produselor chimice        |          |Fitosanitare |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|365.|5156|Comert cu ridicata al     | X        |             |                |
|    |    |altor produse intermediare|          |             |                |
|    |    |n.c.a.                    |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|366.|5157|Comert cu ridicata al     |          |X            |                |
|    |    |deseurilor si resturilor  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|367.|5161|Comert cu ridicata al     | X        |             |centru comercial|
|    |    |masinilor-unelte pentru   |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |prelucrarea metalului si  |          |             |dotata cu       |
|    |    |lemnului                  |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|368.|5162|Comert cu ridicata al     | X        |             |centru comercial|
|    |    |masinilor pentru          |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |constructii               |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|369.|5163|Comert cu ridicata al     | X        |             |centru comercial|
|    |    |masinilor pentru industria|          |             |si/sau unitate  |
|    |    |textila, masinilor de     |          |             |dotata cu       |
|    |    |cusut si de tricotat      |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|370.|5164|Comert cu ridicata al     | X        |             |centru comercial|
|    |    |masinilor si materialelor |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |de birou                  |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|371.|5165|Comert cu ridicata al     | X        |             |centru comercial|
|    |    |altor masini utilizate in |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |industrie, comert si      |          |             |dotata cu       |
|    |    |transport                 |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|372.|5166|Comert cu ridicata al     | X        |             |centru comercial|
|    |    |masinilor, accesoriilor si|          |             |si/sau unitate  |
|    |    |uneltelor agricole        |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|373.|5170|Comert cu ridicata al     | X        |             |centru comercial|
|    |    |altor produse n.c.a.      |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |                          |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|374.|5211|Comert cu amanuntul in    | X        |             |centru comercial|
|    |    |magazine nespecializate,  |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |cu vanzare predominanta de|          |             |dotata cu       |
|    |    |produse alimentare,       |          |             |parcare         |
|    |    |bauturi si tutun          |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|375.|5212|Comert cu amanuntul in    | X        |             |centru comercial|
|    |    |magazine nespecializate,  |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |cu vanzare predominanta de|          |             |dotata cu       |
|    |    |produse nealimentare      |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|376.|5221|Comert cu amanuntul al    | X        |             |centru comercial|
|    |    |fructelor si legumelor    |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |proaspete                 |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|377.|5222|Comert cu amanuntul al    | X        |             |centru comercial|
|    |    |carnii si al produselor   |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |din carne                 |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|378.|5223|Comert cu amanuntul al    | X        |             |Procedura       |
|    |    |pestelui, crustaceelor si |          |             |specifica sau   |
|    |    |molustelor                |          |             |pentru centru   |
|    |    |                          |          |             |comercial si/sau|
|    |    |                          |          |             |unitate dotata  |
|    |    |                          |          |             |cu parcare      |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|379.|5224|Comert cu amanuntul al    | X        |             |centru comercial|
|    |    |painii, produselor de     |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |patiserie si zaharoaselor |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|380.|5225|Comert cu amanuntul al    | X        |             |centru comercial|
|    |    |bauturilor                |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |                          |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|381.|5226|Comert cu amanuntul al    | X        |             |centru comercial|
|    |    |produselor din tutun      |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |                          |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|382.|5227|Comert cu amanuntul, in   | X        |             |centru comercial|
|    |    |magazine specializate, al |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |produselor n.c.a.         |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|383.|5231|Comert cu amanuntul al    |          | X           |                |
|    |    |produselor farmaceutice   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|384.|5232|Comert cu amanuntul al    | X        |             |                |
|    |    |articolelor medicale si   |          |             |                |
|    |    |ortopedice                |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|385.|5233|Comert cu amanuntul al    | X        |             |centru comercial|
|    |    |produselor cosmetice si de|          |             |si/sau unitate  |
|    |    |toaleta                   |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|386.|5241|Comert cu amanuntul al    | X        |             |centru comercial|
|    |    |textilelor                |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |                          |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|387.|5242|Comert cu amanuntul al    | X        |             |centru comercial|
|    |    |imbracamintei             |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |                          |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|388.|5243|Comert cu amanuntul al    | X        |             |centru comercial|
|    |    |incaltamintei si          |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |articolelor din piele     |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|389.|5244|Comert cu amanuntul al    | X        |             |centru comercial|
|    |    |mobilei, al articolelor de|          |             |si/sau unitate  |
|    |    |iluminat si al altor      |          |             |dotata cu       |
|    |    |articole de uz casnic     |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|390.|5245|Comert cu amanuntul al    | X        |             |centru comercial|
|    |    |articolelor si aparatelor |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |electrice de uz casnic    |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|391.|5246|Comert cu amanuntul al    | X        |             |centru comercial|
|    |    |articolelor de fierarie,  |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |vopsitorie, sticla si     |          |             |dotata cu       |
|    |    |articole din sticla       |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|392.|5247|Comert cu amanuntul al    | X        |             |centru comercial|
|    |    |cartilor, jurnalelor si   |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |articolelor de papetarie  |          |             |dotata cu       |
|    |    |                          |          |             |parcare         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|393.|5248|Comert cu amanuntul, in   | X        |             |centru comercial|
|    |    |magazine specializate, al |          |             |si/sau unitate  |
|    |    |altor produse             |          |             |dotata cu       |
|    |    |neclasificate in alta     |          |             |parcare         |
|    |    |parte                     |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|394.|5250|Comert cu amanuntul al    | X        |             |                |
|    |    |bunurilor de ocazie       |          |             |                |
|    |    |vandute prin magazine     |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|395.|5261|Comert cu amanuntul prin  | X        |             |                |
|    |    |corespondenta             |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|396.|5262|Comert cu amanuntul prin  | X        |             |                |
|    |    |standuri in piete         |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|397.|5263|Comert cu amanuntul care  | X        |             |                |
|    |    |nu se efectueaza prin     |          |             |                |
|    |    |magazine                  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|398.|5271|Reparatii de incaltaminte | X        |             |                |
|    |    |si ale altor articole din |          |             |                |
|    |    |piele                     |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|399.|5272|Reparatii de articole     | X        |             |                |
|    |    |electrice de uz           |          |             |                |
|    |    |gospodaresc               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|400.|5273|Reparatii de ceasuri si   | X        |             |                |
|    |    |bijuterii                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|401.|5274|Alte reparatii de articole| X        |             |                |
|    |    |personale si gospodaresti |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|402.|5511|Hoteluri si moteluri cu   |          | X           |in afara zonelor|
|    |    |restaurant                |          |             |urbane          |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|403.|5512|Hoteluri si moteluri fara |          | X           |in afara zonelor|
|    |    |restaurant                |          |             |urbane          |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|404.|5521|Tabere de tineret si      | X        |             |in afara zonelor|
|    |    |refugii                   |          |             |urbane          |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|405.|5522|Campinguri                |          |             |Campinguri      |
|    |    |                          |          |             |permanente si   |
|    |    |                          |          |             |parcari         |
|    |    |                          |          |             |caravane        |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|406.|5523|Alte mijloace de cazare   | X        |             |Sate de vacanta |
|    |    |                          |          |             |si complexe     |
|    |    |                          |          |             |hoteliere in    |
|    |    |                          |          |             |afara zonelor   |
|    |    |                          |          |             |urbane si       |
|    |    |                          |          |             |lucrari aferente|
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|407.|5530|Restaurante               |          | X           |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|408.|5541|Cafenele si baruri fara   |          | X           |                |
|    |    |spectacol                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|409.|5542|Cafenele si baruri cu     |          | X           |                |
|    |    |spectacol                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|410.|5551|Cantine                   |          | X           |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|411.|5552|Alte unitati de preparare |          | X           |                |
|    |    |a hranei                  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|412.|6010|Transporturi pe calea     |          | X           |la distante mari|
|    |    |ferata                    |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|413.|6021|Alte transporturi terestre| X        |             |Tramvai, cai    |
|    |    |de calatori pe baza de    |          |             |ferate          |
|    |    |grafic                    |          |             |suspendate sau  |
|    |    |                          |          |             |subterane, linii|
|    |    |                          |          |             |suspendate sau  |
|    |    |                          |          |             |similare de un  |
|    |    |                          |          |             |anumit tip,     |
|    |    |                          |          |             |utilizate       |
|    |    |                          |          |             |exclusiv sau in |
|    |    |                          |          |             |principal pentru|
|    |    |                          |          |             |transportul de  |
|    |    |                          |          |             |pasageri;       |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|414.|6022|Transporturi cu taxiuri   | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|415.|6023|Transporturi terestre de  | X        |             |                |
|    |    |calatori, ocazionale      |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|416.|6024|Transporturi rutiere de   |          |Numai pentru |                |
|    |    |marfuri                   |          |substante si |                |
|    |    |                          |          |deseuri      |                |
|    |    |                          |          |periculoase  |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|417.|6030|Transporturi prin conducte|          |pentru       |Instalatii      |
|    |    |                          |          |transport de |industriale     |
|    |    |                          |          |deseuri      |pentru          |
|    |    |                          |          |             |transportul     |
|    |    |                          |          |             |gazelor,        |
|    |    |                          |          |             |aburului si apei|
|    |    |                          |          |             |calde           |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|418.|6110|Transporturi maritime si  |          | X           |Porturi         |
|    |    |de coasta                 |          |             |maritime de     |
|    |    |                          |          |             |peste 1.350 tone|
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|419.|6120|Transporturi pe cai       |          | X           |Porturi pentru  |
|    |    |navigabile interioare     |          |             |traficul pe     |
|    |    |                          |          |             |cursuri de apa  |
|    |    |                          |          |             |interne care    |
|    |    |                          |          |             |permit trecerea |
|    |    |                          |          |             |unor vase de    |
|    |    |                          |          |             |peste 1.350 tone|
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|420.|6210|Transporturi aeriene dupa |          | X           |aeroporturi cu o|
|    |    |grafic                    |          |             |lungime de baza |
|    |    |                          |          |             |a pistei de     |
|    |    |                          |          |             |decolare de     |
|    |    |                          |          |             |2.100 m sau mai |
|    |    |                          |          |             |mult            |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|421.|6220|Transporturi aeriene      |          | X           |aeroporturi cu  |
|    |    |ocazionale                |          |             |o lungime de    |
|    |    |                          |          |             |baza a pistei de|
|    |    |                          |          |             |decolare de     |
|    |    |                          |          |             |2.100 m sau mai |
|    |    |                          |          |             |mult            |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|422.|6311|Manipulari                |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|423.|6312|Depozitari                |          |X (cu        |instalatii de   |
|    |    |                          |          |proceduri    |depozitare a    |
|    |    |                          |          |specifice    |produselor      |
|    |    |                          |          |dupa caz)    |petroliere,     |
|    |    |                          |          |             |petrochimice si |
|    |    |                          |          |             |chimice         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|424.|6321|Alte activitati anexe     |          | X           |Piste permanente|
|    |    |transporturilor terestre  |          |             |de curse si     |
|    |    |                          |          |             |testare auto,   |
|    |    |                          |          |             |depozite        |
|    |    |                          |          |             |carburanti,     |
|    |    |                          |          |             |incineratoare   |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|425.|6322|Alte activitati anexe     |          | X           |Ateliere        |
|    |    |transporturilor pe apa    |          |             |reparatii,      |
|    |    |                          |          |             |depozite        |
|    |    |                          |          |             |carburanti      |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|426.|6323| Alte activitati anexe    |          | X           |Ateliere        |
|    |    |transporturilor aeriene   |          |             |reparatii,      |
|    |    |                          |          |             |depozite        |
|    |    |                          |          |             |carburanti      |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|427.|6330|Activitati ale agentiilor | X        |             |                |
|    |    |de turism si asistenta    |          |             |                |
|    |    |turistica                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|428.|6340|Activitati ale altor      | X        |             |                |
|    |    |agentii de transport      |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|429.|6411|Activitati de             | X        |             |                |
|    |    |corespondenta             |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|430.|6412|Activitati de mesagerie   | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|431.|6413|Activitati de curier      | X        |             |                |
|    |    |(altele decat cele de     |          |             |                |
|    |    |posta nationala)          |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|432.|6421|Activitati de telefonie   | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|433.|6422|Activitati de telegrafie, | X        |             |                |
|    |    |telex                     |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|434.|6423|Activitati de transmitere | X        |             |                |
|    |    |de date                   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|435.|6424|Activitati de radioficare | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|436.|6431|Activitati de             | X        |             |                |
|    |    |radiodifuziune            |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|437.|6432|Activitati de televiziune | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|438.|6433|Activitati de             | X        |             |                |
|    |    |radiocomunicatii          |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|439.|6441|Gestionarea spectrului de | X        |             |                |
|    |    |frecvente radio           |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|440.|6442|Alte servicii de          | X        |             |echipamente fixe|
|    |    |telecomunicatii           |          |             |destinate       |
|    |    |neclasificate in alta     |          |             |transmiterii    |
|    |    |parte                     |          |             |electrice sau   |
|    |    |                          |          |             |radio electrice |
|    |    |                          |          |             |de semnale cu   |
|    |    |                          |          |             |putere > 500 kw |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|441.|6511|Activitati ale bancii     | X        |             |                |
|    |    |centrale (nationale)      |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|442.|6512|Alte activitati de        | X        |             |                |
|    |    |intermedieri monetare     |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|443.|6521|Activitati de creditare pe| X        |             |                |
|    |    |baza de contract          |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|444.|6522|Alte activitati de        | X        |             |                |
|    |    |creditare                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|445.|6523|Alte tipuri de            | X        |             |                |
|    |    |intermedieri financiare   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|446.|6601|Activitati de asigurari pe| X        |             |                |
|    |    |viata                     |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|447.|6602|Activitati ale caselor de | X        |             |                |
|    |    |pensii (cu exceptia celor |          |             |                |
|    |    |din sistemul public de    |          |             |                |
|    |    |asigurari sociale)        |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|448.|6603|Alte activitati de        | X        |             |                |
|    |    |asigurari                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|449.|6711|Administrarea pietelor    | X        |             |                |
|    |    |financiare                |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|450.|6712|Activitati de garantare a | X        |             |                |
|    |    |tranzactiilor (agenti     |          |             |                |
|    |    |financiari)               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|451.|6713|Activitati auxiliare      | X        |             |                |
|    |    |neclasificate in alta     |          |             |                |
|    |    |parte                     |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|452.|6720|Activitati auxiliare ale  | X        |             |                |
|    |    |caselor de asigurari si de|          |             |                |
|    |    |pensii                    |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|453.|7011|Dezvoltare (promovare)    | X        |             |                |
|    |    |imobiliara                |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|454.|7012|Cumpararea si vanzarea de | X        |             |                |
|    |    |bunuri imobiliare         |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|455.|7020|Inchirierea si            | X        |             |                |
|    |    |subinchirierea bunurilor  |          |             |                |
|    |    |imobiliare proprii sau    |          |             |                |
|    |    |inchiriate                |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|456.|7031|Agentii imobiliare        | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|457.|7032|Administrarea imobilelor  | X        |             |                |
|    |    |pe baza de tarife sau     |          |             |                |
|    |    |contract                  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|458.|7110|Inchirierea autoturismelor| X        |             |Unitate dotata  |
|    |    |si utilitarelor de        |          |             |cu parcare      |
|    |    |capacitate mica           |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|459.|7121|Inchirierea altor mijloace| X        |             |Unitate dotata  |
|    |    |de transport terestru     |          |             |cu parcare      |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|460.|7122|Inchirierea mijloacelor de| X        |             |Cursuri de apa  |
|    |    |transport pe apa          |          |             |interne si      |
|    |    |                          |          |             |porturi pentru  |
|    |    |                          |          |             |traficul pe     |
|    |    |                          |          |             |cursuri de apa  |
|    |    |                          |          |             |interne care    |
|    |    |                          |          |             |permit trecerea |
|    |    |                          |          |             |unor vase de    |
|    |    |                          |          |             |peste 1.350 tone|
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|461.|7123|Inchirierea mijloacelor de| X        |             |aeroporturi cu o|
|    |    |transport aerian          |          |             |lungime de baza |
|    |    |                          |          |             |a pistei de     |
|    |    |                          |          |             |decolare de     |
|    |    |                          |          |             |2.100 m sau mai |
|    |    |                          |          |             |mult            |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|462.|7131|Inchirierea masinilor si  | X        |             |                |
|    |    |echipamentelor agricole   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|463.|7132|Inchirierea masinilor si  | X        |             |                |
|    |    |echipamentelor pentru     |          |             |                |
|    |    |constructii fara personal |          |             |                |
|    |    |de deservire aferent      |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|464.|7133|Inchirierea masinilor si  | X        |             |                |
|    |    |echipamentelor de birou   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|465.|7134|Inchirierea altor masini  | X        |             |                |
|    |    |si echipamente            |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|466.|7140|Inchirierea bunurilor     | X        |             |                |
|    |    |personale si gospodaresti |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|467.|7210|Consultatii in domeniul   | X        |             |                |
|    |    |echipamentelor de calcul  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|468.|7220|Realizarea si furnizarea  | X        |             |                |
|    |    |de programe               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|469.|7230|Prelucrarea datelor       | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|470.|7240|Activitati legate de      | X        |             |                |
|    |    |bancile de date           |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|471.|7250|Intretinerea si repararea | X        |             |                |
|    |    |masinilor de birou, de    |          |             |                |
|    |    |contabilizat si a         |          |             |                |
|    |    |calculatoarelor           |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|472.|7260|Alte activitati legate de | X        |             |                |
|    |    |informatica               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|473.|7310|Cercetare si dezvoltare in|          |inclusiv     |                |
|    |    |stiinte fizice si naturale|          |pentru       |                |
|    |    |                          |          |organisme    |                |
|    |    |                          |          |modificate   |                |
|    |    |                          |          |genetic      |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|474.|7320|Cercetare si dezvoltare in| X        |             |                |
|    |    |stiinte sociale si        |          |             |                |
|    |    |umaniste                  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|475.|7411|Activitati juridice       | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|476.|7412|Activitati de             | X        |             |                |
|    |    |contabilitate, revizie    |          |             |                |
|    |    |contabila, consultatii in |          |             |                |
|    |    |domeniul fiscal           |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|477.|7413|Activitati de studiere a  | X        |             |                |
|    |    |pietei si de sondaj       |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|478.|7414|Activitati de consultare  | X        |             |                |
|    |    |pentru afaceri si         |          |             |                |
|    |    |management                |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|479.|7415|Activitatile companiilor  | X        |             |                |
|    |    |de management             |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|480.|7420|Activitati de proiectare, | X        |             |                |
|    |    |urbanism, inginerie si    |          |             |                |
|    |    |alte servicii tehnice     |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|481.|7430|Activitati de testari si  |          | X           |                |
|    |    |analize tehnice           |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|482.|7440|Publicitate               | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|483.|7450|Selectia si plasarea      | X        |             |                |
|    |    |fortei de munca           |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|484.|7460|Activitati de investigatie| X        |             |                |
|    |    |si protectie a bunurilor  |          |             |                |
|    |    |si persoanelor            |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|485.|7470|Activitati de intretinere | X        |             |                |
|    |    |si curatare a cladirilor  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|486.|7481|Activitati fotografice    |          | X           |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|487.|7482|Activitati de ambalare    | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|488.|7483|Activitati de secretariat,| X        |             |                |
|    |    |dactilografiere,          |          |             |                |
|    |    |multiplicare si traduceri |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|489.|7484|Alte activitati de        | X        |             |                |
|    |    |servicii prestate in      |          |             |                |
|    |    |principal intreprinderilor|          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|490.|7511|Activitati de             | X        |             |                |
|    |    |administratie generala    |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|491.|7512|Administrarea activitatii | X        |             |                |
|    |    |organismelor care         |          |             |                |
|    |    |actioneaza in domeniul    |          |             |                |
|    |    |ingrijirii sanatatii,     |          |             |                |
|    |    |invatamantului, culturii, |          |             |                |
|    |    |protectiei mediului       |          |             |                |
|    |    |inconjurator si al altor  |          |             |                |
|    |    |activitati sociale        |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|492.|7513|Administrarea si          | X        |             |                |
|    |    |sustinerea activitatilor  |          |             |                |
|    |    |economice                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|493.|7514|Activitati auxiliare      | X        |             |                |
|    |    |pentru guvern             |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|494.|7521|Activitati de afaceri     | X        |             |                |
|    |    |externe                   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|495.|7522|Activitati de aparare     | X        |             |                |
|    |    |nationala                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|496.|7523|Activitati de justitie    | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|497.|7524|Activitati de ordine      | X        |             |                |
|    |    |publica                   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|498.|7525|Activitati de protectie   |          | X           |                |
|    |    |civila                    |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|499.|7531|Activitati de protectie   | X        |             |                |
|    |    |sociala obligatorie       |          |             |                |
|    |    |(exclusiv ajutoarele      |          |             |                |
|    |    |pentru somaj)             |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|500.|7532|Gestionarea fondului de   | X        |             |                |
|    |    |somaj                     |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|501.|8011|Invatamant prescolar      | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|502.|8012|Invatamant primar         | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|503.|8021|Invatamant gimnazial      | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|504.|8022|Invatamant liceal         | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|505.|8023|Invatamant profesional    | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|506.|8024|Invatamant postliceal     | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|507.|8031|Invatamant universitar    | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|508.|8032|Invatamant postuniversitar| X        |             |                |
|    |    |si de doctorat            |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|509.|8041|Scoli de conducere        | X        |             |Cu depozite     |
|    |    |(pilotaj)                 |          |             |carburanti sau  |
|    |    |                          |          |             |aeroport cu     |
|    |    |                          |          |             |pista de minim  |
|    |    |                          |          |             |2.100 m         |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|510.|8042|Alte forme de invatamant  | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|511.|8511|Activitati de asistenta   |          | X           |Depozite        |
|    |    |spitaliceasca si          |          |             |medicamente si  |
|    |    |sanatoriala               |          |             |substante       |
|    |    |                          |          |             |chimice cu      |
|    |    |                          |          |             |incineratoare   |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|512.|8512|Activitati de asistenta   | X        |             |                |
|    |    |medicala ambulatorie      |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|513.|8513|Activitati de asistenta   | X        |numai cu RX  |                |
|    |    |stomatologica             |          |(autorizatie |                |
|    |    |                          |          |CNCAN) si/sau|                |
|    |    |                          |          |tehnica      |                |
|    |    |                          |          |dentara      |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|514.|8514|Alte activitati           | X        |numai cu RX  |                |
|    |    |referitoare la sanatatea  |          |(autorizatie |                |
|    |    |umana                     |          |CNCAN)       |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|515.|8520|Activitati veterinare     |          | X           |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|516.|8531|Activitati de asistenta   | X        |             |In afara        |
|    |    |sociala cu cazare         |          |             |zonelor urbane  |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|517.|8532|Activitati de asistenta   | X        |             |                |
|    |    |sociala fara cazare       |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|518.|9000|Asanarea si indepartarea  |          |             | X              |
|    |    |gunoaielor; salubritate si|          |             |                |
|    |    |activitati similare       |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|519.|9111|Activitati ale            | X        |             |                |
|    |    |organizatiilor economice  |          |             |                |
|    |    |si patronale              |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|520.|9112|Activitati ale            | X        |             |                |
|    |    |organizatiilor            |          |             |                |
|    |    |profesionale              |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|521.|9120|Activitati ale            | X        |             |                |
|    |    |sindicatelor salariatilor |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|522.|9131|Activitati ale            | X        |             |                |
|    |    |organizatiilor religioase |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|523.|9132|Activitati ale            | X        |             |                |
|    |    |organizatiilor politice   |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|524.|9133|Alte activitati asociative| X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|525.|9211|Productia de filme        | X        |             |                |
|    |    |cinematografice si video  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|526.|9212|Distributia de filme      | X        |             |                |
|    |    |cinematografice si video  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|527.|9213|Proiectia de filme        | X        |             |                |
|    |    |cinematografice           |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|528.|9220|Activitati de radio si    | X        |             |                |
|    |    |televiziune               |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|529.|9231|Activitati de arta si     | X        |             |                |
|    |    |spectacole                |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|530.|9232|Activitati de gestionare a| X        |             |                |
|    |    |salilor de spectacole     |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|531.|9233|Alte activitati de        | X        |             |                |
|    |    |spectacole                |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|532.|9240|Activitati ale agentiilor | X        |             |                |
|    |    |de presa                  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|533.|9251|Activitati ale            | X        |             |                |
|    |    |bibliotecilor si arhivelor|          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|534.|9252|Activitati ale muzeelor,  | X        |             |                |
|    |    |conservarea monumentelor  |          |             |                |
|    |    |si cladirilor istorice    |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|535.|9253|Activitati ale gradinilor |          | X           |Parcuri tematice|
|    |    |botanice si zoologice si  |          |             |                |
|    |    |ale rezervatiilor naturale|          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|536.|9261|Activitati ale bazelor    |          | X           |                |
|    |    |sportive                  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|537.|9262|Alte activitati sportive  |          | X           |Piste permanente|
|    |    |                          |          |             |de curse si     |
|    |    |                          |          |             |testare a       |
|    |    |                          |          |             |autovehiculelor,|
|    |    |                          |          |             |ateliere        |
|    |    |                          |          |             |reparatii       |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|538.|9271|Jocuri de noroc           | X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|539.|9272|Alte activitati recreative| X        |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|540.|9301|Spalarea, curatarea si    |          | X           |                |
|    |    |vopsirea textilelor si    |          |             |                |
|    |    |blanurilor                |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|541.|9302|Coafura si alte activitati| X        |             |                |
|    |    |de infrumusetare          |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|542.|9303|Activitati de pompe       | X        |             |                |
|    |    |funebre si similare       |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|543.|9304|Activitati de intretinere | X        |             |                |
|    |    |corporala                 |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|544.|9305|Alte activitati de        | X        |             |                |
|    |    |servicii                  |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|545.|9500|Activitati ale            | X        |             |                |
|    |    |personalului angajat in   |          |             |                |
|    |    |gospodarii personale      |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
|546.|9900|Activitati ale            | X        |             |                |
|    |    |organizatiilor si         |          |             |                |
|    |    |organismelor              |          |             |                |
|    |    |extrateritoriale          |          |             |                |
|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|
    *) Numai daca implica:
    Proiecte de restructurare a exploatatiilor rurale;
    Proiecte de utilizare a terenurilor necultivate sau a ariilor semi-naturale;
    Defrisari initiale si defrisari in scopul schimbarii folosintei terenurilor;
    Recuperarea terenurilor din mare

    ANEXA 4.2*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 4.2 este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|Valoare | Taxa  |                           Tarif                             |
|        |- lei -|                          - lei -                            |
|        |       |_____________________________________________________________|
|        |       |   Evaluarea    |  Procedura Completa  |  Procedura Completa |
|        |       | conformarii si |   (Etapele I - IV)   |   Integrata - PCIP  |
|        |       |    emiterea    |                      |   (Etapele I - IV)  |
|        |       | referatului*)  |                      |                     |
|________|_______|________________|______________________|_____________________|
|Pe etape|300.000|   1.500.000    |   1.500.000 pentru   |   3.000.000 pentru  |
|        |       |                |    fiecare etapa     |    fiecare etapa    |
|________|_______|________________|______________________|_____________________|
| Totala |300.000|   1.500.000    |       6.000.000      |      12.000.000     |
|________|_______|________________|______________________|_____________________|
    *) in cazul cand referatul este favorabil autorizarii prin procedura simplificata, nu se percep taxe si tarife

    Nota:
    Etapa I: Preliminara (analiza informatiilor prezentate si intocmire indrumar pentru continuarea procedurii)
    Etapa II: Analiza (analiza bilantului de mediu, a documentelor solicitate pentru autorizare si/sau a programului pentru conformare)
    Etapa III: Mediatizare (dupa caz, conform art. 34 din Procedura, consultarea publicului si a celorlalte autoritati implicate)
    Etapa IV: Decizie si validare (Finalizarea programului pentru conformare si emiterea autorizatiei)

    ANEXA 4.3*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 4.3 este reprodusa in facsimil.

                    DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
privind respectarea legislatiei de protectia mediului

    Subsemnatul ........................................, posesor al B.I. (C.I) seria .......... nr. ..................... eliberat(a) de .................. CNP ...................... /pasaport nr. .................... eliberat de .................. in calitate de ................................ (comerciant/asociat/fondator/administrator), la ..............................., declar pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala, urmatoarele:

    I. Pentru situatiile precizate la art. 3 alin. (2)
    din Procedura de autorizare a activitatilor cu impact asupra mediului inconjurator:

    Activitatile enumerate mai jos si pentru care se solicita completarea anexei certificatului de inregistrare se vor desfasura in conformitate cu prevederile urmatoare:
    a) Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile ulterioare;
    b) Normativul privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare (NTPA 002/2002), aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 188/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 187 din 20 martie 2002;
    c) Normativul privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali (NTPA 001/2002), aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 188/2002;
    d) Conditiile tehnice privind protectia atmosferei si Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, aprobate prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 462/1993;
    e) STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;
    f) STAS 10009/1998 - Acustica urbana - limite admisibile ale nivelului de zgomot;
    g) STAS 6156/1986 - Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social-culturale - limite admisibile si parametri de izolare acustica;
    h) Legea nr. 84/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, si la Protocolul privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a partilor, de la Londra, din 27 - 29 iunie 1990, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 15 decembrie 1993;
    i) Normele de salubrizare orasenesti aprobate de autoritatile administratiei publice locale;
    j) Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998;
    k) Legislatia privind regimul deseurilor;
    l) Legislatia de gospodarire a apelor.

    Activitatile desfasurate sunt, dupa cum urmeaza:

    I. Activitati desfasurate in sediul social:
    a) Cu impact nesemnificativ asupra mediului (pentru care nu este necesara autorizarea):
    Cod CAEN/Denumire activitate
    1) ..............................................
    2) ..............................................
    3) ..............................................
    b) Cu impact redus sau semnificativ asupra mediului pentru care este valabila autorizatia de mediu nr. ........ din .................... (se anexeaza copie de pe autorizatia de mediu in vigoare):
    Cod CAEN/Denumire activitate
    1) ..............................................
    2) ..............................................
    3) ..............................................

    II. Activitati desfasurate in sediul/sediile secundare din localitatea .......................... adresa (se completeaza pentru fiecare sediu secundar in parte):
    a) Cu impact nesemnificativ asupra mediului (pentru care nu este necesara autorizarea):
    Cod CAEN/Denumire activitate
    1) ..............................................
    2) ..............................................
    3) ..............................................
    b) Cu impact redus sau semnificativ asupra mediului pentru care este valabila autorizatia de mediu nr. ........ din ...................... (se anexeaza copie de pe autorizatia de mediu in vigoare):
    1) ..............................................
    2) ..............................................
    3) ..............................................

    Ne angajam ca pentru desfasurarea oricarei activitati supuse procedurii complete de autorizare, mentionate ca atare in anexa nr. 4.1 la Procedura de autorizare a activitatilor cu impact asupra mediului inconjurator, sau incadrate in aceasta procedura ca urmare a verificarii conformarii activitatii de catre autoritatile publice pentru protectia mediului conform prevederilor art. 9 din anexa nr. 4 din Procedura, sa continuam procedura de obtinere a autorizatiei de mediu, conform prevederilor Procedurii adoptate in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, republicata.

    II. Pentru situatiile precizate la art. 27 alin. (1)
    din Procedura de autorizare a activitatilor cu impact asupra mediului inconjurator:

    Nu s-au modificat conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu nr. ....../................, obtinuta anterior prezentei solicitari.
    Cunosc si respect prevederile legislatiei de protectie a mediului in vigoare, aplicabile la sediul social si/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activitatile declarate in cererea de inregistrare.

    III. Pentru situatia prevazuta la art. 27 alin. (4)
    din Procedura de autorizare a activitatilor cu impact asupra mediului inconjurator:

    Am solicitat autoritatii competente pentru protectia mediului declansarea procedurii de eliberare a autorizatiei de mediu prin adresa nr. ......../............ (se anexeaza copie de pe adresa).
    SAU
    Procedura de eliberare a autorizatiei de mediu se afla in curs de derulare (se anexeaza actele doveditoare).

    Data: .......................
                                             Semnatura ...................

    ANEXA 4.4*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 4.4 este reprodusa in facsimil.

    Fisa de prezentare a activitatilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului (se completeaza pentru fiecare sediu social/secundar - amplasament)
 ______________________________________________________________________________
| I. Date de identificare  | Nume comerciant ................................. |
| a amplasamentului si     | Numele reprezentantului legal ................... |
| activitatii              | Adresa sediului la care se desfasoara activitatea |
|                          | ................................................. |
|                          | Nr. telefon ................ Nr. fax ............ |
|__________________________|___________________________________________________|
| II. Caracteristicile constructiei                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Marimea sediului      | a) Suprafata totala (mp) | b) Suprafata construita|
| social/secundar          |                          | (mp)                   |
| (amplasament) folosit    |                          |                        |
| pentru activitate        |                          |                        |
|__________________________|__________________________|________________________|
| 2. Modul de utilizare al | a) Utilizare exclusiva   | b) Utilizare mixta/in  |
| constructiei             | pentru activitate:       | indiviziune cu alte    |
|                          |                          | tipuri de activitati   |
|                          |                          | si/sau beneficiari     |
|                          |                          | (se vor specifica      |
|                          |                          | celelalte activitati)  |
|__________________________|__________________________|________________________|
| III. Acte doveditoare ale| Felul documentului:                               |
| dreptului de             | Nr. ...............                               |
| folosinta/proprietate a  | Eliberat de ..................................... |
| sediului pentru          | Data eliberarii ......... Valabil pana la ....... |
| activitate (amplasament) |                                                   |
| - se vor anexa, in copie |                                                   |
|__________________________|___________________________________________________|
| IV. Asigurarea utilitatilor*)                                                |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Alimentare cu apa     | a) Sistem centralizat    | b) Sursa proprie:      |
|                          | sau din sursa altui      | (se va anexa           |
|                          | beneficiar:              | descrierea)            |
|__________________________|__________________________|________________________|
| 2. Evacuare ape uzate    | a) In sistemul de        | b) In emisar:          |
|                          | canalizare oraseneasca   | (se va anexa descrierea|
|                          | sau al altei unitati     | canalizarii si a       |
|                          | dotate cu statie de      | sistemului de epurare) |
|                          | epurare:                 |                        |
|__________________________|__________________________|________________________|
| 3. Emisii atmosferice    | a) Din sisteme de        | b) Din procese de      |
|                          | incalzire                | productie:             |
|                          |                          |                        |
|                          |     DA        NU         |     DA         NU      |
|                          |                          |                        |
|                          | Daca DA, se va anexa     | Daca DA, se va anexa   |
|                          | descrierea sistemului de | descrierea si tipul    |
|                          | incalzire si tipul de    | proceselor de productie|
|                          | combustibil utilizat     |                        |
|__________________________|__________________________|________________________|
| 4. Producerea si         | a) Tipuri si cantitati   | b) Eliminarea sau      |
| eliminarea deseurilor    | anuale/tip deseu:        | valorificarea          |
|                          |                          | deseurilor             |
|                          |                          | 1) prin terti:         |
|                          |                          | 2) sistem propriu:     |
|                          |                          | (se va anexa           |
|                          |                          | descrierea)            |
|__________________________|__________________________|________________________|
| V. Activitati declarate la inregistrare si capacitati de productie           |
| (cod CAEN/Denumire activitate/capacitate):                                   |
|______________________________________________________________________________|
| VI. Numar de personal    | a) Cu norma de lucru     | b) Cu norma de lucru   |
| total pe sediu/pe fiecare| intreaga: | partiala:              |
| activitate               | Total: ..........,       | Total: ..........,     |
|                          |    din care:             |   din care:            |
|                          |    ...... (activitatea 1)|   ..... (activitatea 1)|
|                          |    ...... (activitatea 2)|   ..... (activitatea 2)|
|__________________________|__________________________|________________________|
| VII.      |a) legate de  |b) legate de |c) legate de|d) supuse    |e) legate |
|Activitati |gospodarirea  |flora si     |substante   |controlului  |de        |
|supuse     |apelor        |fauna        |care        |activitatilor|operatiuni|
|unor       |              |salbatica    |epuizeaza   |nucleare     |asupra    |
|proceduri  |              |             |stratul de  |             |deseurilor|
|specifice  |              |             |ozon        |             |          |
|de         |              |             |            |             |          |
|autorizare:|              |             |            |             |          |
|___________|______________|_____________|____________|_____________|__________|
| VII. Transformatoare si  | a) DA                    | b) NU                  |
| baterii de condensatoare |                          |                        |
| (> 5 dmc) aflate in      |                          |                        |
| proprietate              |                          |                        |
|__________________________|__________________________|________________________|
| IX. Rezervoare si        | a) Substanta             | b) Volum/Debit:        |
| conducte subterane:      | depozitata/transportata: |                        |
|                          | 1) ..................... | 1) ................... |
|                          | 2) ..................... | 2) ................... |
|__________________________|__________________________|________________________|
| X. Aporturi in natura la | Tipul                    | Sarcini de mediu de    |
| capitalul social care    |                          | care sunt grevate      |
| servesc la desfasurarea  |                          |                        |
| unor activitati declarate|                          |                        |
| la inregistrare          |                          |                        |
|__________________________|__________________________|________________________|
| XI. Declaratie           | Subsemnatul ...................... in calitate de |
| (semnata de              | comerciant/asociat/fondator/administrator declar  |
| reprezentantul legal al  | pe propria raspundere ca informatiile consemnate  |
| comerciantului)          | in prezenta fisa de prezentare sunt conforme cu   |
|                          | realitatea, cunoscand ca falsul in declaratii este|
|                          | pedepsit de codul penal.                          |
|                          | Semnatura ................                        |
|__________________________|___________________________________________________|
| XII. Reprezentantul legal| Numele si           | Pozitia        | Data       |
| al comerciantului        | prenumele           |                |            |
|__________________________|_____________________|________________|____________|
    *) Se vor anexa documente doveditoare ale serviciilor specificate la Cap. IV poz. 1 - 4.

    ANEXA 5

                           PROCEDURA DE AUTORIZARE
a functionarii comerciantilor din punct de vedere al protectiei muncii

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta procedura reglementeaza conditiile de solicitare si de emitere a autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, denumita in continuare autorizatie, perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a acesteia, precum si cuantumul tarifelor aferente in vederea autorizarii functionarii comerciantilor, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, denumita in continuare O.U.G. nr. 76/2001, republicata.
    (2) Autorizatia reprezinta actul care conditioneaza functionarea comerciantilor de respectarea legislatiei de protectie a muncii, in scopul prevenirii accidentelor de munca si bolilor profesionale.
    (3) Autorizatia se emite de catre autoritatea competenta in a carei raza teritoriala se afla sediul social si/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv inspectoratul teritorial de munca, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comert si industrie teritoriale.
    Art. 2
    In vederea obtinerii autorizatiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de inregistrare, in care se vor inscrie atat datele de identificare a sediului social si sediilor secundare, cat si activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare efectiv in aceste sedii, codificate in conformitate cu nomenclatorul CAEN.
    Art. 3
    In vederea autorizarii din punct de vedere al protectiei muncii se disting urmatoarele situatii:
    a) pentru activitatile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevazute in anexa nr. 5.1, inspectoratul teritorial de munca va efectua evaluarea conditiilor minime de securitate la sediul social si/sau sediile secundare ale comerciantilor;
    b) pentru activitatile codificate conform nomenclatorului CAEN, care nu se regasesc in anexa nr. 5.1, anexa la certificatul de inregistrare se va semna si stampila, cu inscrierea mentiunii "Functioneaza in baza declaratiei pe propria raspundere conform art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata"; in acest caz nu se percep taxe si tarife;
    c) in cazul in care in sediul social sau sediile secundare nu se desfasoara inca activitatile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, prevazute in anexa nr. 5.1, nu este necesara obtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii; in aceasta situatie, in baza declaratiei pe propria raspundere a solicitantului date in aceste sens, rubrica din anexa la certificatul de inregistrare se va semna si stampila, cu inscrierea mentiunii "Nu este necesara in aceasta etapa" conform art. 3 alin. (8) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata, caz in care nu se percep taxe si tarife, comerciantul fiind obligat sa obtina autorizatia inainte de inceperea oricareia dintre activitatile prevazute in actul constitutiv, respectiv modificator;
    d) in situatia in care unul dintre sediile secundare ori unele dintre activitatile inscrise in obiectul de activitate al comerciantului, care ar urma sa se desfasoare in sediul social sau in sediile secundare, nu pot fi autorizate la momentul solicitarii inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantului, certificatul de inregistrare se elibereaza in mod obligatoriu cu mentionarea in anexa la acesta a activitatilor autorizate in aceasta etapa; comerciantul constituit in aceste conditii poate desfasura numai activitatile pentru care a fost autorizat, urmand ca celelalte activitati inscrise in obiectul sau de activitate sa fie desfasurate numai dupa obtinerea autorizatiei necesare prin Biroul unic.
    Art. 4
    In cazul in care se efectueaza evaluarea conform art. 3 lit. a), rezultatul acesteia se concretizeaza in una dintre urmatoarele forme:
    a) eliberarea autorizatiei prin completarea, stampilarea si semnarea anexei la certificatul de inregistrare;
    b) neeliberarea autorizatiei, caz in care anexa la certificatul de inregistrare nu se completeaza, stampileaza si semneaza; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de inregistrare al comerciantului.
    Art. 5
    In cazul neeliberarii autorizatiei conform art. 4 lit. b) inspectoratul teritorial de munca intocmeste un referat de evaluare care contine neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite. Referatul de evaluare se transmite in original cu adresa de inaintare Biroului unic care il va inmana comerciantului, sub semnatura.

    CAP. 2
    Obligatiile inspectoratului teritorial de munca

    Art. 6
    In vederea desfasurarii in conditii optime a activitatii de autorizare a functionarii din punct de vedere al protectiei muncii, inspectoratul teritorial de munca are urmatoarele obligatii:
    a) sa delege la Biroul unic un numar corespunzator de reprezentanti, dimensionat in functie de volumul solicitarilor, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata;
    b) sa asigure reprezentantilor delegati la Biroul unic dreptul de semnatura;
    c) sa evalueze sediul social si sediile secundare ale comerciantului, precum si activitatile desfasurate in acestea si sa transmita reprezentantului sau la Biroul unic referatul care contine rezultatul evaluarii, in termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii dosarului solicitantului la Biroul unic.

    CAP. 3
    Obligatiile solicitantului si conditiile pe care acesta trebuie sa le indeplineasca in vederea obtinerii autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii

    Art. 7
    Solicitantul este obligat sa anexeze la cererea de inregistrare urmatoarele documente:
    a) declaratia pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de protectie a muncii, obligatorie pentru toti comerciantii, conform modelului prezentat in anexa nr. 5.2 - pct. I;
    b) dovada achitarii tarifului aferent autorizarii, dupa caz, conform anexei nr. 5.3;
    c) copii de pe avizele si/sau autorizatiile pentru desfasurarea activitatilor care, dupa caz, intra sub incidenta prevederilor urmatoarelor acte normative:
    - Decretul nr. 466/1979 privind regimul produselor si substantelor toxice, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 1980, cu modificarile ulterioare;
    - Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 30 ianuarie 1995, aprobata cu modificari prin Legea nr. 85/1995.
    Art. 8
    Documentele prevazute la art. 7 se depun indosariate.
    Art. 9
    In vederea autorizarii functionarii din punct de vedere al protectiei muncii comerciantii au obligatia sa desfasoare activitatile cu respectarea prevederilor legislatiei privind protectia muncii, dupa cum urmeaza:
    a) Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 47 din 29 ianuarie 2001;
    b) Normele generale de protectie a muncii;
    c) Normele specifice de securitate a muncii pentru activitatile desfasurate;
    d) Standardele de securitate;
    e) ordinele ministrului muncii si solidaritatii sociale, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 10
    Conditiile pe care comerciantii au obligatia sa le asigure in vederea autorizarii functionarii din punct de vedere al protectiei muncii sunt urmatoarele:
    a) activitatea de protectie a muncii sa se desfasoare intr-un mod organizat;
    b) riscurile de accidentare sau imbolnavire profesionala generate de activitatile desfasurate sa fie identificate;
    c) masurile de securitate si sanatate in munca aferente riscurilor identificate sa fie stabilite;
    d) echipamentele tehnice utilizate in medii normale sa respecte cerintele esentiale de securitate si sanatate in munca;
    e) echipamentele tehnice utilizate in atmosfere potential explozive sa fie certificate din punct de vedere al cerintelor de securitate a muncii, conform reglementarilor legale in vigoare;
    f) locurile de munca sa fie dotate cu mijloacele necesare pentru interventie in caz de accident sau intoxicatii;
    g) locurile de munca cu pericol deosebit sa fie nominalizate conform Normelor metodologice privind locul de munca cu pericol deosebit si pericol iminent de accidentare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 388/1996, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996;
    h) personalul sa fie dotat cu echipament individual de protectie, corespunzator pericolelor existente in activitate.

    CAP. 4
    Procedura de autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere al protectiei muncii

    1. Responsabilitatile reprezentantului inspectoratului teritorial de munca delegat la Biroul unic
    Art. 11
    Reprezentantul inspectoratului teritorial de munca delegat la Biroul unic are urmatoarele responsabilitati, cu respectarea termenelor prevazute de O.U.G. nr. 76/2001, republicata:
    a) sa verifice dosarele depuse de solicitanti pentru obtinerea autorizatiei, primite pe baza de borderou de la Biroul unic, care cuprind documentele prevazute la art. 7 si cererea de inregistrare - in copie sau, dupa caz, in extras, pe suport magnetic;
    b) sa selecteze dosarele care nu trebuie sa parcurga procedura de evaluare, conform prevederilor art. 3 lit. b), respectiv ale art. 3 lit. c), si sa completeze, sa semneze si sa stampileze anexa la certificatul de inregistrare, conform art. 3 lit. b), respectiv art. 3 lit. c);
    c) sa transmita imediat dupa inregistrare catre inspectoratul teritorial de munca, pe baza de borderou, dosarele care necesita parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 3 lit. a) si sa comunice termenul in care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizarii;
    d) sa completeze, sa semneze si sa stampileze anexa la certificatul de inregistrare, conform art. 4 lit. a), in baza referatului de evaluare transmis de inspectoratul teritorial de munca, care concluzioneaza acordarea autorizatiei;
    e) sa transmita Biroului unic, conform art. 5, referatul de evaluare care concluzioneaza neacordarea autorizatiei si care contine explicit neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite;
    f) sa transmita Biroului unic, pe baza de borderou, dosarul si anexa la certificatul de inregistrare;
    g) sa transmita inspectoratului teritorial de munca declaratia pe propria raspundere, in original, precum si cererea de inregistrare - in copie sau, dupa caz, in extras, pe suport magnetic;
    h) sa verifice incadrarea corecta a fiecarei solicitari, in cuantumul tarifelor aferente autorizarii, conform anexei nr. 5.3;
    i) sa puna la dispozitie solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obtinerii autorizarii.
    Art. 12
    (1) Pentru sediul social si fiecare sediu secundar se va elibera cate o anexa la certificatul de inregistrare care va cuprinde si codurile CAEN ale tuturor activitatilor autorizate sa se desfasoare in acestea.
    (2) Pentru fiecare sediu secundar in care comerciantul urmeaza sa desfasoare activitati deja autorizate se va elibera, fara percepere de taxe si tarife si pe baza de declaratie pe propria raspundere a acestuia, cate o anexa la certificatul de inregistrare. In acest sens, in baza declaratiilor pe propria raspundere ale solicitantilor ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de prezenta procedura, reprezentantii inspectoratului teritorial de munca delegati la Biroul unic vor completa, de indata, pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare cu mentiunea "Autorizat pe baza declaratiei pe propria raspundere, in conditiile art. 3 alin. (11) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata".

    2. Evaluarea sediilor si/sau a activitatilor care necesita autorizarea functionarii din punct de vedere al protectiei muncii
    Art. 13
    In cazul comerciantilor care solicita autorizare pentru desfasurarea activitatilor prevazute in anexa nr. 5.1, inspectoratul teritorial de munca procedeaza dupa cum urmeaza:
    a) evalueaza continutul documentelor aflate in dosarul solicitantului din punct de vedere al respectarii legislatiei de protectie a muncii;
    b) analizeaza la sediul social si la sediile secundare, conformitatea documentelor aflate in dosarul solicitantului cu situatia concreta din teren;
    c) evalueaza la sediul social si la sediile secundare realizarea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca prevazute de legislatia in domeniu;
    d) redacteaza referatul cuprinzand concluziile evaluarii si propune fie eliberarea autorizatiei, fie neeliberarea acesteia cu precizarea neconformitatilor constatate si a actelor normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite;
    e) supune aprobarii inspectorului-sef al inspectoratului teritorial de munca referatul de evaluare, inclusiv propunerea de eliberare sau neeliberare a autorizatiei;
    f) transmite referatul de evaluare Biroului unic, prin reprezentantul delegat, pe baza de borderou.

    CAP. 5
    Perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, precum si cuantumul tarifelor aferente

    Art. 14
    In cazul in care, ulterior inregistrarii si autorizarii functionarii, la sediul social sau secundar se intentioneaza inceperea desfasurarii unor noi activitati, comerciantul va solicita Biroului unic eliberarea de noi anexe cuprinzand autorizatiile necesare.
    Art. 15
    (1) Autorizatia este valabila atata timp cat nu s-au modificat conditiile initiale pentru care aceasta a fost eliberata.
    (2) La modificarea conditiilor initiale comerciantul va solicita prin Biroul unic reinnoirea autorizatiei.
    Art. 16
    Tarifele pentru serviciile prestate in vederea autorizarii din punct de vedere al protectiei muncii sunt prevazute in anexa nr. 5.3.
    (2) Tarifele se achita la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale, care vor efectua viramente catre trezoreriile statului, in conturile autoritatii publice avizatoare, in termenele stabilite de reglementarile legale in vigoare privind finantele publice.
    Art. 17
    (1) Autorizatia se anuleaza de catre inspectoratul teritorial de munca in urmatoarele cazuri:
    a) cand constata modificarea conditiile existente la data obtinerii acesteia, iar comerciantul nu a solicitat reinnoirea autorizatiei;
    b) cand constata neindeplinirea conditiilor asumate prin declaratia pe propria raspundere.
    (2) Anularea autorizatiei se realizeaza prin completarea rubricii corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare pe baza procesului-verbal intocmit de catre inspectoratul teritorial de munca, cu motivarea temeinica privind neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi au fost incalcate. Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar cate o copie de pe acesta la Biroul unic si la Inspectia Muncii.
    Art. 18
    (1) Comerciantul are obligatia reluarii, prin Biroul unic, a procedurilor de obtinere a autorizatiilor care au fost anulate, dupa inlaturarea situatiilor care au impus masura anularii, cu plata taxelor si tarifelor aferente.
    (2) Reautorizarea functionarii se mentioneaza in rubricile corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare.
    Art. 19
    Inspectoratul teritorial de munca asigura arhivarea documentatiei specifice care a stat la baza eliberarii autorizatiei, inclusiv a reinnoirilor, anularilor si reautorizarilor.
    Art. 20
    Biroul unic asigura arhivarea in copie a referatelor de evaluare si a documentelor referitoare la reinnoirea, anularea si reautorizarea functionarii.

    CAP. 6
    Reguli aplicabile preschimbarii

    Art. 21
    (1) In cazul in care, in momentul solicitarii preschimbarii actualului certificat de inmatriculare si a certificatului de inregistrare fiscala cu noul certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare atribuit, comerciantii detin autorizatii al caror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe baza unei declaratii pe propria raspundere, conform modelului prezentat in anexa nr. 5.2 - pct. II, potrivit careia nu s-au schimbat conditiile de functionare care au stat la baza emiterii acesteia.
    (2) Reprezentantii delegati la Biroul unic vor completa pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare, fara a mai fi necesara reluarea procesului de autorizare si fara plata taxelor si tarifelor aferente respectivelor autorizatii.
    (3) In situatia in care comerciantii nu detin autorizatiile mentionate la alin. (1), procedura stabilita pentru eliberarea anexei la certificatul de inregistrare se aplica in mod corespunzator si preschimbarilor.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 22
    Prevederile prezentei proceduri se aplica in mod corespunzator si pentru autorizarea functionarii sediilor secundare, altele decat sediul social, prin Biroul unic din judetul unde acestea sunt amplasate, situatie in care se va depune in copie la dosar certificatul de inregistrare a sediului social si certificatul de inscriere de mentiuni privind infiintarea sediului secundar respectiv, dupa caz.
    Art. 23
    Anexele nr. 5.1 - 5.3 fac parte integranta din prezenta procedura.

    ANEXA 5.1
    la procedura

    Lista activitatilor codificate conform nomenclatorului CAEN pentru care este necesara evaluarea conform prevederilor art. 3 lit. a)

    Agricultura
    0141 - Servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii si protectie fitosanitara

    Industria extractiva de produse energetice
    1010 - Extractia si prepararea antracitului si huilei
    1020 - Extractia si prepararea lignitului
    1111 - Extractia petrolului brut
    1112 - Extractia sisturilor si nisipurilor bituminoase
    1120 - Extractia gazelor naturale
    1130 - Activitati de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale (exclusiv prospectiune)
    1200 - Extractia si prepararea minereurilor radioactive

    Industria extractiva de produse neenergetice
    1310 - Extractia si prepararea minereurilor feroase
    1320 - Extractia si prepararea minereurilor neferoase si rare (exclusiv minereurilor radioactive)
    1411 - Extractia pietrei pentru constructii
    1412 - Extractia pietrei calcaroase, gipsului si a cretei
    1413 - Extractia de ardezie
    1421 - Extractia pietrisului si a nisipului
    1422 - Extractia argilei si a caolinului
    1430 - Extractia si prepararea minereurilor pentru industria chimica
    1440 - Extractia sarii

    Industria alimentara a bauturilor si tutunului
    1541 - Fabricarea uleiurilor si grasimilor brute
    1591 - Fabricarea bauturilor alcoolice distilate
    1592 - Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie
    1596 - Fabricarea berii
    1597 - Fabricarea maltului

    Industria textila si a produselor textile
    1831 - Argasirea si finisarea blanurilor

    Industria pielariei si incaltamintei
    1910 - Tabacirea si finisarea pieilor

    Industria de prelucrare a lemnului (exclusiv productia de mobila)
    2020 - Fabricarea produselor stratificate din lemn

    Industria celulozei, hartiei, cartonului si a articolelor din hartie si carton
    2111 - Fabricarea celulozei

    Industria de prelucrare a titeiului, cocsificarea carbunelui si tratarea combustibililor nucleari
    2310 - Cocsificarea carbunelui
    2320 - Prelucrarea titeiului
    2330 - Prelucrarea combustibililor nucleari

    Industria chimica a fibrelor sintetice si artificiale
    2411 - Fabricarea gazului industrial
    2412 - Fabricarea colorantilor si a pigmentilor
    2413 - Fabricarea de produse chimice anorganice de baza
    2414 - Fabricarea de produse chimice organice de baza
    2415 - Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase
    2416 - Fabricarea materialelor plastice primare
    2417 - Fabricarea cauciucului sintetic
    2420 - Fabricarea pesticidelor si altor produse agrochimice
    2430 - Fabricarea vopselelor si a lacurilor
    2441 - Fabricarea produselor farmaceutice de baza
    2442 - Fabricarea preparatelor farmaceutice
    2451 - Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere
    2452 - Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice
    2461 - Fabricarea explozivilor
    2462 - Fabricarea cleiurilor si gelatinelor
    2463 - Fabricarea uleiurilor esentiale
    2464 - Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic
    2465 - Fabricarea suportilor destinati inregistrarilor
    2470 - Fabricarea fibrelor si firelor sintetice si artificiale

    Industria de prelucrare a cauciucului si a maselor plastice
    2511 - Fabricarea pneurilor si a camerelor de aer
    2512 - Resaparea pneurilor
    2521 - Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor, profilurilor din material plastic
    2522 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
    2523 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

    Industria altor produse din minerale nemetalice
    2611 - Fabricarea sticlei plate
    2612 - Prelucrarea si fasonarea sticlei plate
    2613 - Fabricarea articolelor din sticla
    2614 - Fabricarea fibrelor din sticla
    2615 - Fabricarea de sticlarie tehnica
    2621 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental
    2622 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica
    2623 - Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica
    2624 - Fabricarea produselor ceramice de uz tehnic
    2626 - Fabricarea produselor ceramice refractare
    2630 - Fabricarea placilor si dalelor din ceramica
    2640 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii
    2651 - Fabricarea cimentului
    2652 - Fabricarea varului
    2653 - Fabricarea ipsosului
    2665 - Fabricarea produselor din azbociment
    2681 - Fabricarea de produse abrazive

    Industria metalurgica
    2710 - Productia de metale feroase sub forme primare si semifabricate
    2721 - Tuburi (tevi) din fonta
    2722 - Tuburi (tevi) din otel
    2731 - Tragere la rece
    2732 - Laminare la rece
    2734 - Trefilare
    2741 - Productia metale pretioase
    2742 - Productia aluminiului
    2743 - Prelucrarea aluminiului
    2744 - Productia plumbului, zincului si cositorului
    2745 - Productia cuprului
    2746 - Prelucrarea cuprului
    2751 - Turnarea fontei
    2752 - Turnarea otelului
    2753 - Turnarea metalelor neferoase usoare

    Industria constructiilor metalice si a produselor din metal (exclusiv masini, utilaje si instalatii)
    2821 - Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
    2822 - Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala
    2840 - Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
    2851 - Tratarea si acoperirea metalelor

    Industria de masini si echipamente
    2921 - Fabricarea cuptoarelor industriale si arzatoarelor
    2922 - Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
    2960 - Fabricarea armamentului si munitiei

    Industria de echipamente electrice si optice
    3140 - Productia de acumulatori, baterii si pile electrice

    Energia electrica si termica, gaze si apa
    4011 - Productia de energie electrica
    4012 - Transportul si distributia energiei electrice
    4020 - Productia si distributia gazelor (exclusiv extractia gazului natural si a gazelor asociate)
    4031 - Producerea aburului si a apei calde
    4032 - Transportul si distributia aburului si a apei calde

    Comert cu ridicata si cu amanuntul, repararea si intretinerea autovehiculelor, motocicletelor si a bunurilor personale si casnice
    5050 - Vanzarea cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule
    5151 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

    Transport si depozitare
    6030 - Transporturi prin conducte

    Alte activitati de servicii colective, sociale si personale
    9301 - Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor si blanurilor.

    ANEXA 5.2*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 5.2 este reprodusa in facsimil.

                        DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

    Subsemnatul ........................................, posesor al B.I. (C.I.) seria .......... nr. ..................... eliberat(a) de ...................... CNP ......................./pasaport nr. ......................., eliberat de ........................... in calitate de ..................................... (comerciant/asociat/fondator/administrator), la ...............................,
declar pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala, urmatoarele:

    I. Pentru situatiile precizate la art. 3 lit. b)
    din Procedura de autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere al protectiei muncii:

    A. - Activitatile enumerate mai jos se vor desfasura, din punct de vedere al protectiei muncii, in conformitate cu prevederile:
         - Legii nr. 90/1996 privind protectia muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 47 din 29 ianuarie 2001, cu modificarile ulterioare;
         - Normelor generale de protectie a muncii;
         - Normelor specifice de securitate a muncii pentru activitatile desfasurate;
         - Standardelor de securitate;
         - Ordinelor ministrului muncii si solidaritatii sociale publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    B. - Sediul social/sediile secundare si activitatile desfasurate in acestea sunt urmatoarele:
 ____________________________________________________________________________
|Nr. |   Adresa sediu  | Activitati desfasurate | Cod  | Telefon |    Nr.    |
|crt.| social/secundar |                        | CAEN |         | salariati |
|____|_________________|________________________|______|_________|___________|
|____|_________________|________________________|______|_________|___________|
|____|_________________|________________________|______|_________|___________|
|____|_________________|________________________|______|_________|___________|
|____|_________________|________________________|______|_________|___________|
|____|_________________|________________________|______|_________|___________|
|____|_________________|________________________|______|_________|___________|
|____|_________________|________________________|______|_________|___________|

    C - Activitatile nominalizate mai sus se incadreaza si respecta prevederile:
 ______________________________________________________________________________
|                Denumirea reglementarii                 | Da | Nu |    Nr.    |
|                                                        |    |    |autorizatie|
|                                                        |    |    |si/sau aviz|
|________________________________________________________|____|____|___________|
| Decretul nr. 466/1979 privind produsele si substantele |    |    |           |
| toxice, publicat in Buletinul Oficial nr. 2 din        |    |    |           |
| 3 ianuarie 1980, cu modificarile ulterioare            |    |    |           |
|________________________________________________________|____|____|___________|
| Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor          |    |    |           |
| explozive, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, |    |    |           |
| Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995, cu            |    |    |           |
| modificarile ulterioare                                |    |    |           |
|________________________________________________________|____|____|___________|
| Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea,    |    |    |           |
| comercializarea si utilizarea produselor de uz         |    |    |           |
| fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si |    |    |           |
| buruienilor in agricultura si silvicultura, publicata  |    |    |           |
| in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din |    |    |           |
| 30 ianuarie 1995, aprobata cu modificari prin          |    |    |           |
| Legea nr. 85/1995                                      |    |    |           |
|________________________________________________________|____|____|___________|

    D. - Sunt indeplinite urmatoarele conditii:
 ______________________________________________________________________________
|                                                            | Daca este cazul,|
|                         Conditii                           |se marcheaza cu X|
|____________________________________________________________|_________________|
| 1. Activitatea de protectie a muncii se desfasoara in mod  |        _        |
|    organizat.                                              |       |_|       |
|____________________________________________________________|_________________|
| 2. Riscurile de accidentare sau imbolnavire profesionala   |        _        |
|    generate de activitatile desfasurate sunt identificate. |       |_|       |
|____________________________________________________________|_________________|
| 3. Sunt stabilite masurile de securitate si sanatate in    |        _        |
|    munca corespunzatoare riscurilor identificate.          |       |_|       |
|____________________________________________________________|_________________|
| 4. Echipamentele tehnice utilizate in medii normale        |        _        |
|    respecta cerintele esentiale (minime) de securitate si  |       |_|       |
|    sanatate in munca.                                      |                 |
|____________________________________________________________|_________________|
| 5. Echipamentele tehnice utilizate in atmosfere potential  |                 |
|    explozive sunt certificate din punct de vedere al       |        _        |
|    calitatii de securitate a muncii, conform               |       |_|       |
|    reglementarilor legale in vigoare.                      |                 |
|____________________________________________________________|_________________|
| 6. Locurile de munca sunt dotate cu mijloacele necesare    |        _        |
|    pentru interventie in caz de accident sau intoxicatii.  |       |_|       |
|____________________________________________________________|_________________|
| 7. Sunt nominalizate locurile de munca cu pericol deosebit.|        _        |
|                                                            |       |_|       |
|____________________________________________________________|_________________|
| 8. Personalul este dotat cu echipamentul individual de     |        _        |
|    protectie corespunzator pericolelor existente in        |       |_|       |
|    activitate.                                             |                 |
|____________________________________________________________|_________________|

    Ne angajam ca in situatia in care urmeaza sa efectuam si alte activitati si/sau in situatia in care vom infiinta alte sedii secundare sa reactualizam prezenta declaratie si sa solicitam reinnoirea autorizatiei.

    Data: ....................
                                      Semnatura .......................

    II. Pentru situatiile precizate la art. 21 alin. (1)
    din Procedura de autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere al protectiei muncii:

    Nu s-au modificat conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii nr. ............/........., obtinuta anterior prezentei solicitari.
    Cunosc si respect prevederile legislatiei privind protectia muncii, aplicabile la sediul social si/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activitatile declarate in cererea de inregistrare.

    Data: ......................
                                     Semnatura .....................

    ANEXA 5.3
    la procedura

    Tarife pentru serviciile prestate in vederea autorizarii din punct de vedere al protectiei muncii

    1. Pentru comerciantii autorizati in baza declaratiei pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii pentru activitatile care nu se regasesc in anexa nr. 5.1 nu se percepe tarif.
    2. Pentru comerciantii autorizati prin parcurgerea procedurii de evaluare pentru activitatile prevazute in anexa nr. 5.1 (in functie de numarul de personal):
 ______________________________________________________________________________
|        Activitatea         |                  Tariful              |   Nr.   |
|                            |                                       |salariati|
|____________________________|_______________________________________|_________|
| Evaluarea comerciantilor   | Intreprinderi micro    -   450.000 lei|  0 - 9  |
| persoane juridice in       | Intreprinderi mici     -   700.000 lei| 10 - 49 |
| vederea eliberarii         | Intreprinderi mijlocii - 1.350.000 lei| 50 - 249|
| autorizatiei de functionare| Intreprinderi mari     - 2.250.000 lei|  250 si |
| din punct de vedere al     |                                       |   peste |
| protectiei muncii conform  |                                       |         |
| legislatiei in vigoare.    |                                       |         |
|____________________________|_______________________________________|_________|

    NOTA:
    Pentru activitatile de evaluare in cazul reinnoirii sau al reautorizarii se va tarifa 75% din tariful initial.
    Clasificarea intreprinderilor este realizata conform prevederilor Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 573/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 573 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu