Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 607 din 29 mai 2003

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 389 din  5 iunie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 185/2002 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Terenurile care apartin unitatilor administrativ-teritoriale si pe care se amplaseaza locuintele ce se realizeaza prin Agentia Nationala pentru Locuinte se asigura cu utilitati si dotari tehnico-edilitare prin obiective de investitii promovate de catre consiliile locale, potrivit legii si in corelare cu programele de constructii de locuinte derulate de agentie."
    2. Dupa alineatul (2) al articolului 2 se introduc doua noi alineate, (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Pe terenurile aflate in proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, utilitatile si dotarile tehnico-edilitare se pot realiza si prin promovarea si finantarea de catre Agentia Nationala pentru Locuinte a unor obiective de investitii distincte si/sau prin includerea acestora in obiective de investitii publice privind constructia de locuinte.
    (2^2) Pentru asigurarea corelarii programelor de investitii prevazute la alin. (2) Agentia Nationala pentru Locuinte va incheia conventii cu autoritatile administratiei publice locale prin bugetul carora se aproba programul de investitii publice pentru realizarea de utilitati si dotari tehnico-edilitare."
    3. Dupa alineatul (1) al articolului 16 se introduce un nou alineat, (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) In aplicarea prevederilor art. 6^1 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, cu modificarile ulterioare, constructiile de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, se amplaseaza pe terenuri primite in folosinta pe perioada realizarii investitiilor de catre Agentia Nationala pentru Locuinte conform prevederilor alin. (1), precum si pe terenuri proprietate publica sau privata a statului, transmise in administrarea agentiei conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu completarile ulterioare, ori prin legi speciale."
    4. Dupa alineatul (1) al articolului 17 se introduc doua noi alineate, (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Pentru realizarea unor constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, pe terenuri proprietate publica sau privata a statului transmise in administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte conform art. 16 alin. (1^1), agentia va achizitiona studii de fezabilitate care vor fi supuse aprobarii potrivit legii.
    (1^2) Finantarea studiilor prevazute la alin. (1^1) se asigura din alocatii de la bugetul de stat prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobat in conditiile legii."
    5. La articolul 19 alineatul (3), partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In protocolul de preluare a studiilor de fezabilitate si/sau a terenurilor aferente constructiilor se vor preciza si urmatoarele:"
    6. Dupa alineatul (3) al articolului 19 se introduce un nou alineat, (3^1), cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Pentru obiectivele de investitii promovate direct de Agentia Nationala pentru Locuinte, conform prevederilor art. 17 alin. (1^1), amplasate pe terenuri care nu fac parte din domeniul public sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale, agentia va incheia cu consiliile locale conventii in care se vor cuprinde, dupa caz, precizarile de la alin. (3) lit. a) - e)."
    7. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    In baza datelor transmise de consiliile locale conform art. 18 si a obiectivelor de investitii aprobate conform legii, in conditiile art. 17 alin. (1^1), Agentia Nationala pentru Locuinte va intocmi si va supune aprobarii Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei lista cuprinzand locuintele pentru tineri, propuse a fi finalizate in anul urmator, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, document care va sta la baza intocmirii listei obiectivelor de investitii privind constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, si la fundamentarea alocatiilor bugetare necesare in vederea finantarii acestora, conform prevederilor legale in vigoare."
    8. Alineatele (3) si (4) ale articolului 21 vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) In promovarea obiectivelor de investitii se pot avea in vedere transformarea, modernizarea si/sau reabilitarea unor constructii aflate in diferite stadii de executie, in conditiile legii.
    (4) Includerea in programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, a obiectivelor de investitii prevazute la alin. (3) se va efectua de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, cu avizul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei."
    9. Anexa model nr. 2a) la normele metodologice se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.
    10. Textul referitor la obiectivul prevazut in coloana 1 de la numarul curent 4 din anexa nr. 3 la normele metodologice va avea urmatorul cuprins:
    "Preluarea terenurilor de constructie, elaborarea si aprobarea studiilor de fezabilitate"
    Art. 2
    Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta hotarare, vor fi republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1
    [Anexa model nr. 2a)
    la normele metodologice]

                                   LISTA
cheltuielilor de capital necesare realizarii obiectivelor de investitii privind constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, defalcate pe surse de finantare

    Cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivelor de investitii sunt evidentiate, pe capitole de cheltuieli, in devizul general al investitiei, conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.179/2002.

    A. Consiliile locale si agentii economici pot finanta urmatoarele cheltuieli:
    1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului (obtinerea terenului, amenajarea terenului si amenajari pentru protectia mediului)
    2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
    3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica privind: elaborarea studiilor de teren; obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor; elaborarea studiului de fezabilitate; consultanta pentru managementul investitiei.

    B. De la bugetul de stat si din alte surse garantate de stat se pot finanta numai cheltuieli pentru constructia de locuinte, si anume:
    1. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica privind: elaborarea proiectului tehnic si detalii de executie; organizarea procedurilor de achizitii publice pentru executia lucrarilor; consultanta pentru administrarea contractului de executie; asistenta tehnica
    2. Cheltuieli pentru investitia de baza, respectiv pentru: executia cladirii si a instalatiilor interioare aferente acesteia (electrice, sanitare, de incalzire, de alimentare cu gaze naturale, telefonie, radio-Tv, PSI); procurarea si montarea utilajelor functionale; procurarea dotarilor PSI
    3. Alte cheltuieli, dupa caz, pentru: organizare de santier; comisioane, taxe si cote legale; costul creditului
    4. Cheltuielile efectuate de Agentia Nationala pentru Locuinte, prevazute la art. 25 alin. (5) din normele metodologice si cuprinse la cap. 3 nr. crt. 3.6 din devizul general al investitiei.

    NOTA:
    Pentru obiectivele de investitii promovate in conditiile art. 2 alin. (2^1) si/sau ale art. 17 alin. (1^1) si (1^2) din normele metodologice, cheltuielile prevazute la lit. A se pot finanta prin Agentia Nationala pentru Locuinte, din alocatii de la bugetul de stat si din surse garantate de stat constituite cu aceasta destinatie conform legii, daca prin conventiile incheiate conform prevederilor art. 2 alin. (2^2), respectiv ale art. 19 alin. (3^1) din normele metodologice nu se prevede altfel.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 607/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 607 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu