Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 520 din 22 iunie 2000

privind aprobarea Programului special pentru zonele defavorizate "Dezvoltarea afacerilor"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 314 din  6 iulie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 6 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Programul special pentru zonele defavorizate "Dezvoltarea afacerilor", prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Se aproba alocarea, cu caracter nerambursabil, a sumei de 70 miliarde lei din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, constituit potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/1997 privind destinatia sumelor incasate de Fondul Proprietatii de Stat in cadrul procesului de privatizare a societatilor comerciale la care statul este actionar, aprobata prin Legea nr. 118/1999, pentru implementarea programului prevazut la art. 1. Termenul de finalizare a programului este 31 decembrie 2001.
    Art. 3
    Ministerul Finantelor va asigura transferarea in Fondul national pentru dezvoltare regionala a sumei prevazute la art. 2. Aceasta suma ramane la dispozitia Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala pana la finalizarea programului.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Presedintele Agentiei Nationale
                       pentru Dezvoltare Regionala,
                       Liviu Marcu

                       Ministru de stat,
                       presedintele Consiliului de
                       Coordonare Economico-Financiara,
                       Mircea Ciumara

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    PROGRAMUL SPECIAL PENTRU ZONE DEFAVORIZATE "DEZVOLTAREA AFACERILOR"

    1. Obiective:
    - sprijinirea dezvoltarii societatilor comerciale cu capital privat integral romanesc;
    - dezvoltarea activitatilor economice in cadrul zonelor defavorizate;
    - crearea de bunuri si servicii de calitate superioara care le inlocuiesc pe cele care se importa;
    - crearea de bunuri si servicii de calitate superioara pentru export, precum si promovarea marcilor romanesti;
    - dezvoltarea si innoirea tehnologiilor si a proceselor de fabricatie in zonele defavorizate;
    - crearea de noi locuri de munca;
    - imbunatatirea indicatorilor de performanta economica a acestor zone.
    2. Actiuni de sprijinire a intreprinzatorilor:
    - acordarea de ajutoare financiare nerambursabile pentru achizitionarea de masini, utilaje, instalatii si echipamente pentru activitati productive neagricole in zonele defavorizate
    3. Descrierea programului
    Prezentul program consta in acordarea de ajutoare financiare nerambursabile societatilor comerciale cu capital privat integral romanesc care isi desfasoara activitatea in interiorul unei zone defavorizate, care doresc sa isi dezvolte afacerea. Programul va fi implementat de Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala, in colaborare cu agentiile pentru dezvoltare regionala.
    Programul se aplica in zonele defavorizate (declarate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998, republicata), care indeplinesc urmatoarele criterii minimale:
    - existenta solicitarii de a participa la program, precum si a angajamentului autoritatilor administratiei publice locale privind disponibilitatea acestora de a sprijini potentialii intreprinzatori;
    - potential antreprenorial local si preocuparea comunitatii locale de a incuraja infiintarea si dezvoltarea afacerilor;
    - angajarea unei contributii locale semnificative (financiare si in natura), care sa fie folosita exclusiv pentru atingerea obiectivelor programului;
    - zona defavorizata sa fi primit acest statut pana la data aprobarii finantarii programului, respectiv data la care se aproba hotararea corespunzatoare a Guvernului.
    Implementarea programului la nivelul fiecarei zone defavorizate se realizeaza de agentiile pentru dezvoltare regionala, pe criteriul competentei teritoriale.
    Prin prezentul program se finanteaza urmatoarele tipuri de asistenta:
    A. ajutoare financiare nerambursabile destinate dezvoltarii societatilor comerciale cu capital privat integral romanesc, pentru achizitionarea de masini, utilaje, instalatii sau echipamente, cu exceptia autoturismelor;
    B. asistenta tehnica pentru implementarea programului.
    Bugetul total alocat programului este de 70 miliarde lei, iar termenul de finalizare a programului este luna decembrie 2001.
    4. Descrierea tipurilor de asistenta si a beneficiarilor, rolul, atributiile si conditiile de participare, pe categorii de beneficiari
    A. Ajutoare financiare nerambursabile destinate dezvoltarii societatilor comerciale cu capital privat integral romanesc, pentru achizitionarea de masini, utilaje, instalatii sau echipamente, cu exceptia autoturismelor
    Asistenta financiara pentru societatile comerciale cu capital privat integral romanesc, care realizeaza o activitate economica productiva neagricola, consta in acordarea de ajutoare financiare nerambursabile exclusiv pentru cofinantarea achizitionarii de masini, utilaje, instalatii sau echipamente, cu exceptia autoturismelor.
    Conditii de eligibilitate:
    - societati comerciale cu capital privat integral romanesc care desfasoara o activitate economica in cadrul unei zone defavorizate;
    - se solicita achizitionarea de masini, utilaje, instalatii sau echipamente (cu exceptia autoturismelor), care sa conduca la dezvoltarea afacerii productive sau la imbunatatirea calitatii produselor realizate si care sa ofere premisele crearii de noi locuri de munca in interiorul zonei defavorizate;
    - se solicita un ajutor financiar nerambursabil de maximum 75% din costul total de achizitie al masinilor, utilajelor, instalatiilor sau echipamentelor, in conditii de eficienta si rentabilitate a investitiei preconizate.
    Beneficiarii ajutorului financiar nerambursabil incheie un contract cu agentia pentru dezvoltare regionala, in care se stipuleaza conditiile de finantare si modul de raportare.
    Societatile comerciale pot primi un ajutor financiar nerambursabil pentru cofinantarea achizitionarii masinilor, utilajelor, instalatiilor sau echipamentelor, in suma de maximum 1,5 miliarde lei, care:
    - sa nu reprezinte mai mult de 75% din valoarea totala de achizitie a acestora;
    - va fi platita de Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala, pe baza contractului incheiat de agentia pentru dezvoltare regionala, direct in contul furnizorilor de masini, utilaje, instalatii sau echipamente in momentul in care beneficiarul ajutorului financiar face dovada ca a achitat 25% din valoarea facturii emise de furnizor.
    In situatia in care costul masinilor, utilajelor, instalatiilor sau echipamentelor, conform facturii, este mai mic decat costul aprobat initial in proiect, beneficiarii primesc 75% din costul real al acestora, in care este inclus si transportul.
    Pentru achizitionarea masinilor, utilajelor, instalatiilor sau echipamentelor societatile comerciale trebuie sa prezinte cel putin 3 oferte de la 3 furnizori diferiti.
    B. Asistenta tehnica pentru implementarea programului
    Asistenta tehnica pentru implementarea programului se adreseaza Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala si agentiilor pentru dezvoltare regionala care au in administrare zone defavorizate.
    In vederea implementarii programului Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala va asigura elaborarea documentatiei si realizarea activitatilor necesare, si anume:
    - promovarea programului in zonele defavorizate;
    - stabilirea procedurilor de lucru necesare in vederea implementarii programului special;
    - elaborarea schemelor pentru acordarea asistentei prevazute in program;
    - elaborarea documentatiei si a formularelor-tip necesare, prevazute in program;
    - impreuna cu agentiile pentru dezvoltare regionala organizeaza si realizeaza activitatea de selectare a beneficiarilor ajutoarelor financiare nerambursabile;
    - elaborarea contractelor dintre Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala si agentia pentru dezvoltare regionala, precum si dintre agentia pentru dezvoltare regionala si beneficiari;
    - stabilirea modului de raportare tehnico-financiara, implementare, monitorizare si evaluare a programului la nivel regional si national;
    - elaborarea formularelor-tip de raportare;
    - verificarea rapoartelor tehnico-financiare si a altor tipuri de rapoarte primite de la agentiile pentru dezvoltare regionala;
    - organizarea evaluarii programului.
    Costuri eligibile pentru Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala:
    - cheltuieli cu transportul, cazarea si diurna;
    - cheltuieli administrative si de secretariat.
    Serviciile de promovare a programului vor fi contractate de Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala cu o organizatie cu experienta in domeniu. Aceasta va fi desemnata de Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala, prin selectie, ca urmare a procedurii de licitatie publica restransa, conform normelor legale in vigoare privind achizitiile publice.
    In vederea selectarii prestatorului de servicii Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala va asigura urmatoarele:
    - numirea unei comisii de licitatie;
    - publicitatea;
    - elaborarea documentelor licitatiei;
    - primirea, deschiderea, evaluarea ofertelor;
    - selectarea prestatorului de servicii;
    - incheierea contractului cu prestatorul de servicii.
    Toate prevederile referitoare la desfasurarea acestei activitati vor fi incluse in contractul incheiat intre Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala si prestatorul de servicii de promovare. Serviciile de promovare a programului vor fi furnizate pe toata perioada de derulare a acestuia, inclusiv pentru publicarea rezultatelor evaluarii programului. Valoarea contractului de prestare de servicii, precum si toate costurile legate de selectarea prestatorului de servicii sunt incluse in suma alocata Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala pentru implementarea programului.
    Agentia pentru dezvoltare regionala are rolul si responsabilitatea de a asigura implementarea programului in zonele defavorizate aflate in administrarea sa. In vederea implementarii programului la nivel regional si local agentia pentru dezvoltare regionala va asigura realizarea tuturor activitatilor necesare, si anume:
    - promovarea programului in zonele defavorizate;
    - impreuna si cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala organizeaza si realizeaza activitatea de selectare a beneficiarilor ajutoarelor financiare nerambursabile;
    - controlul financiar al deconturilor inaintate de beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile;
    - centralizarea rapoartelor tehnico-financiare de la beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile si transmiterea acestora Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala.
    Costuri eligibile pentru agentiile pentru dezvoltare regionala:
    - costuri de personal;
    - costuri de transport, diurna, cazare;
    - costuri de promovare;
    - costuri pentru consumabile;
    - costuri administrative si de secretariat.
    Bugetul alocat asistentei tehnice pentru implementarea programului nu poate depasi 10% din bugetul total al programului.
    5. Raportarea, monitorizarea si evaluarea programului
    Raportarea
    Agentia pentru dezvoltare regionala are obligatia de a raporta Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala stadiul in care se afla programul. In acest sens agentia pentru dezvoltare regionala va transmite periodic:
    - rapoarte tehnico-financiare, intocmite pe baza raportarilor primite de la beneficiarii de asistenta prevazuti in program;
    - raportari financiare, ori de cate ori se solicita aceasta de catre Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala.
    Monitorizarea si evaluarea
    Agentia pentru dezvoltare regionala raspunde de monitorizarea si evaluarea programului pe plan regional si pe fiecare zona defavorizata. Aceasta va transmite periodic rapoarte de evaluare Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, care le va centraliza si va elabora un raport la nivel national, pe care il va inainta spre aprobare Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala.
    Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala va stabili masurile necesare in cazul in care se constata abateri de la programul de derulare prevazut initial.
    Controlul utilizarii fondurilor se realizeaza de Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala si de Ministerul Finantelor, conform legislatiei in vigoare.
    6. Bugetul Programului special pentru zone defavorizate "Dezvoltarea afacerilor"
_________________________________________________________________________
                                                     Buget     Procentual
            Tipuri de asistenta                 (miliarde lei)    (%)
_________________________________________________________________________
Asistenta tehnica pentru implementarea                 7           10
programului,
  din care:
- pentru Agentia Nationala pentru Dezvoltare           2
  Regionala
- pentru agentiile pentru dezvoltare regionala         5
Ajutoare financiare nerambursabile                    63           90
_________________________________________________________________________
TOTAL:                                                70          100
_________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 520/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 520 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 520/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu