E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 481 din  2 septembrie 1997

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 236 din 10 septembrie 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 151/1997,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor in economie, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                      PRIM-MINISTRU
                      VICTOR CIORBEA

                             Contrasemneaza:
                             Ministru de stat,
                             ministrul reformei,
                             Ulm Spineanu

                             Ministru de stat,
                             ministrul finantelor,
                             Mircea Ciumara

                             Presedintele Agentiei
                             Nationale pentru Privatizare,
                             Valentin M. Ionescu

    ANEXA 1

                    NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997
cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie

    1. In vederea utilizarii instrumentelor si modalitatilor de plata garantate, prevazute la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 151/1997, denumita in continuare ordonanta, se vor respecta urmatoarele reglementari:
    1.1. La art. 2 alin. (1) lit. a) si b):
    a) Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993 si aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 14 octombrie 1994;
    b) Legea nr. 59/1934 asupra cecului, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994;
    c) Normele-cadru nr. 6/1994 privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit, cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994, emise de Banca Nationala a Romaniei;
    d) Normele-cadru nr. 7/1994 privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit, cu cecuri, pe baza Legii nr. 59/1934 asupra cecului, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994, emise de Banca Nationala a Romaniei;
    e) Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/1994 privind compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 bis din 29 martie 1996, cu modificarile ulterioare.
    1.2. La art. 2 alin. (2) lit. b):
    - Valoarea la care aderentul va ceda prin contractul de factoring, cu titlu de vanzare sau de gaj, creantele nascute din vanzarea de bunuri sau din prestarea de servicii catre terti va fi cea negociata intre parti si aprobata de consiliul de administratie sau managerul aderentului, dupa caz.
    2. Pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 3 si 4 din ordonanta, se va proceda dupa cum urmeaza:
    2.1. La art. 3 lit. a):
    Compensarea datoriilor nerambursate la scadenta se va realiza pe baza de contract incheiat intre parti, in care vor fi inscrise, in mod obligatoriu, valoarea, numarul si data facturilor pentru care se face compensarea.
    Contractul se incheie de catre conducerile executive ale partilor, pe baza mandatului primit de acestea de la consiliul de administratie al regiilor autonome sau al societatilor comerciale care intra sub incidenta ordonantei.
    2.2. La art. 3 lit. b) si la art. 4:
    Conversia datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale se va face in cazul in care adunarea generala a actionarilor sau asociatilor a aprobat aceasta masura ca una dintre actiunile care conduc la redresarea financiara a societatii comerciale.
    Conversia datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale se face pe baza de conventie intre:
    a) societati comerciale si societati bancare;
    b) societati comerciale la care statul este actionar sau asociat si societati comerciale din sectorul privat.
    Conventiile vor stipula si valoarea datoriilor care pot fi convertite in actiuni sau parti sociale.
    Conversia datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale la societatile comerciale se poate face in limita actiunilor sau a partilor sociale detinute de Fondul Proprietatii de Stat.
    Conversia datoriilor nerambursate la scadenta se face la o valoare a actiunilor sau a partilor sociale stabilita pe baza unui raport de evaluare si convenita, in urma negocierilor, intre societatea comerciala creditoare si reprezentantii Fondului Proprietatii de Stat, conform mandatului special acordat de Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat.
    Conventiile incheiate intre debitori si creditori, semnate de administratorii partilor, nu produc efecte juridice pana la aprobarea conversiei datoriilor nerambursate la scadenta in Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat.
    In vederea aprobarii conversiei datoriilor nerambursate la scadenta de catre Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat si acordarii mandatului special reprezentantilor sai in adunarea generala a actionarilor la societatile comerciale debitoare la care statul detine actiuni sau parti sociale, acestea vor depune la Fondul Proprietatii de Stat urmatoarele documente:
    a) toate conventiile de conversie a datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale, incheiate de societatea comerciala;
    b) raportul de evaluare a societatii comerciale;
    c) nota de fundamentare privind aplicarea masurilor prevazute la art. 6 din ordonanta, in vederea redresarii financiare a societatii comerciale, utilizata la incheierea conventiilor;
    d) bilantul contabil si contul de profit si pierderi aferente ultimului exercitiu financiar, inregistrate la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, raportul de gestiune si raportul cenzorilor;
    e) situatia patrimoniului, intocmita pe baza ultimei balante de verificare, care a stat la baza stabilirii datoriilor nerambursate la scadenta - certificate de cenzori;
    f) structura actionariatului sau a asociatilor (conform registrului consolidat al actionarilor sau asociatilor) la data inaintarii documentatiei;
    g) proiectele actelor aditionale de modificare a contractului si a statutului societatii comerciale;
    h) alte documente solicitate de Fondul Proprietatii de Stat.
    In urma aprobarii de catre Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat a sintezei documentatiei de mai sus, se va acorda mandat special reprezentantilor Fondului Proprietatii de Stat, care vor hotari conversia datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale si vor incheia un contract de cesiune de actiuni sau parti sociale.
    Contractul de cesiune in baza caruia se face conversia datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale constituie documentul cu care se face inregistrarea in registrul actionarilor sau asociatilor societatii comerciale.
    Conversia datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale nu se poate face la societatile comerciale la care exista oferta de vanzare-cumparare de actiuni sau de parti sociale.
    In aplicarea prevederilor art. 4 alin. (3) din ordonanta, societatile bancare isi pot converti drepturile de creanta in actiuni sau parti sociale prin stingerea proportionala atat a creditului, cat si a dobanzilor aferente, neincasate la scadenta. Conversia drepturilor de creanta in actiuni sau parti sociale poate fi efectuata de o societate bancara numai pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor respectivei societati bancare.
    In maximum 60 de zile de la aprobarea conversiei datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale, Fondul Proprietatii de Stat are obligatia de a intocmi oferta de vanzare a actiunilor sau a partilor sociale ce i-au mai ramas in portofoliu la societatile comerciale care au procedat la conversia datoriilor.
    3. In aplicarea art. 5 din ordonanta se precizeaza ca, potrivit monografiei prevazute in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice, veniturile inregistrate in contul "Alte venituri exceptionale din operatiuni de gestiune", reprezentand valoarea datoriilor nerambursate la scadenta, pentru care s-a facut conversia in actiuni sau parti sociale, sunt cuprinse la calculul profitului impozabil. Exceptie face situatia prevazuta la art. 5 din ordonanta, respectiv atunci cand cedentul actiunilor este Fondul Proprietatii de Stat, caz in care respectivele venituri se inscriu in declaratiile privind impozitul pe profit ca sume deductibile la calculul profitului impozabil.
    4. In aplicarea art. 8 din ordonanta, se considera ca Fondul Proprietatii de Stat a dispus lichidarea unei societati comerciale la data expirarii termenului de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunarii generale a actionarilor de dizolvare-lichidare.
    5. Pentru aplicarea prevederilor din ordonanta se vor efectua inregistrarile contabile potrivit monografiei, anexa la prezentele norme metodologice.
    6. Pe perioada cuprinsa intre data semnarii conventiei privind conversia datoriilor nerambursabile la scadenta in actiuni sau parti sociale intre parti si data cand creditorul devine actionar nu se datoreaza penalizari pentru datoriile care fac obiectul conventiei.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                           MONOGRAFIE
privind reflectarea in contabilitate a operatiunilor ce decurg din prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie

    Art. 2 alin. (1) lit. a) si b)
    - Evidenta cambiilor si biletelor la ordin avalizate de o societate bancara si acceptate in prealabil de obligatul principal se tine cu ajutorul conturilor:
    5113 "Efecte de incasat"      - la agentii economici beneficiari;
     403 "Efecte de platit"       - la agentii economici care au calitatea
                                    de "obligat principal";
     413 "Efecte de primit"       - la agentii economici beneficiari;
    - Evidenta cecurilor, certificate potrivit prevederilor legale, se asigura cu ajutorul conturilor:
    5112 "Cecuri de incasat"      - la agentii economici beneficiari;
     403 "Efecte de platit"       - la agentii economici care au obligatia
                                    de plata (tragator);
     413 "Efecte de primit"       - la agentii economici beneficiari.
    a) La beneficiar
     413        =       411       - cu valoarea cambiilor si biletelor
    "Efecte de      "Clienti"       la ordin acceptate de catre tras;
     primit"
    5113        =       413       - avalizarea cambiilor sau biletelor
    "Efecte de     "Efecte de       la ordin;
     incasat"      primit"
    512        =       5113       - cu valoarea cambiilor si biletelor
    "Conturi       "Efecte de       la ordin incasate la scadenta.
    curente         incasat"
    la banci"
    b) La obligatul principal
    401         =      403        - cu valoarea acceptata a cambiilor
    "Furnizori"    "Efecte de       si biletelor la ordin;
                    platit"
    403         =       512       - cu valoarea cambiilor si biletelor
    "Efecte de     "Conturi         la ordin platite la scadenta.
     platit"        curente
                    la banci"
    c) La beneficiar
    5112        =       411       - cu valoarea cecurilor primite de
    "Cecuri de        "Clienti"     la clienti;
    incasat"
    512         =      5112       - cu valoarea cecurilor incasate.
    "Conturi        "Cecuri de
    curente         incasat"
    la banci"
    d) La tragator
    401         =       512       - cu valoarea cecurilor platite.
    "Furnizori"      "Conturi
                      curente
                      la banci"
    Art. 2 alin. (2) lit. a)
    512         =       411       - cu valoarea creantelor vandute
    "Conturi         "Clienti"      unei societati bancare sau institutii
    curente                         financiare specializate;
    la banci"
    668          =       512      - cu taxa de forfetare platita
    "Alte             "Conturi      societatii bancare sau institutiei
    cheltuieli         curente      financiare specializate;
    financiare"        la banci"
                 sau
     %           =       411      - cu valoarea creantelor vandute;
                      "Clienti"
    512                           - cu suma incasata;
    "Conturi
    curente
    la banci"
    668                           - cu taxa de forfetare (in situatia in
    "Alte cheltuieli                care aceasta s-a retinut din valoarea
    financiare"                     creantei).

    Art. 2. alin. (2) lit. b)
    La aderent (agent economic)
    a) cand valoarea negociata este mai mica decat valoarea de inregistrare in contabilitate a creantei cedate:
    %         =         411       - cu valoarea de inregistrare a
                        sau         creantelor cedate factorului pe baza
                        461         de contract;
    5121                          - cu suma incasata reprezentand valoarea
                                    negociata a creantelor cedate;
    668                           - cu diferenta dintre valoarea de
                                    inregistrare (mai mare) si valoarea
                                    negociata incasata (mai mica)
                                    a creantelor cedate;
    b) cand valoarea negociata a creantei cedate este mai mare decat valoarea de inregistrare in contabilitate:
    5121        =         %       - cu suma incasata reprezentand valoarea
                                    negociata a creantelor cedate factorului
                                    conform contractului;
                        411       - cu valoarea de inregistrare a creantelor
                        sau         in contabilitate;
                        461
                        778       - cu diferenta dintre valoarea negociata
                                    (mai mare) decat valoarea de
                                    inregistrare (mai mica) a creantelor
                                    cedate.
    Art. 3 lit. a)
    401         =       411       - cu valoarea datoriilor nerambursate
    "Furnizori"      "Clienti"      la scadenta, compensate cu creantele.
    Art. 3 lit. b) si art. 4 alin. (1) si (2)
    a) La agentul economic care a efectuat conversia datoriilor nerambursate la scadenta
    162          =     7718        - cu valoarea datoriilor nerambursate
    "Credite        "Alte venituri   la scadenta, pentru care s-a facut
    bancare pe      exceptionale     conversia in actiuni sau parti sociale;
    termen lung     din operatiuni
    sau mediu"      de gestiune"
    1682
    "Dobanzi
    aferente
    creditelor
    bancare
    pe termen
    lung sau
    mediu"
    sau
    401
    "Furnizori"
    sau
    404
    "Furnizori de
    imobilizari"
    519
    "Credite
    bancare
    pe termen
    scurt"
    sau
    5198
    "Dobanzi
    aferente
    creditelor
    bancare pe
    termen scurt"
    b) La agentul economic care a efectuat conversia creantelor in actiuni sau parti sociale

    %        =        411        - cu valoarea actiunilor sau partilor
                   "Clienti"       sociale obtinute in urma conversiei
                                   creantelor;
    261
    "Titluri de
    participare"
    sau
    262
    "Titluri
    imobilizate
    ale activitatii
    de portofoliu"
    sau
    503
    "Actiuni"
    c) La societatile bancare care isi transforma drepturile de creanta in actiuni sau parti sociale
    412          =      Conturile
    "Titluri de         de credite
    participare"        Conturile
    sau                 de dobanzi
    413
    "Titluri de
     activitati
    de portofoliu"
    Art. 6 lit. a)
    461            =       %       - cu valoarea de vanzare a activelor
                                     (inclusiv T.V.A.);
                          7721     - cu valoarea de vanzare a activelor;
                          4427     - cu T.V.A. aferenta;
    %              =       212     - cu valoarea de inregistrare a activelor
                                     vandute;
    281                            - cu amortizarea calculata pana la
                                     data vanzarii activelor;
    6721                           - cu valoarea ramasa neamortizata
                                     a activelor vandute;
    119            =       111     - constituirea fondului de dezvoltare
                                     cu valoarea ramasa neamortizata;
    5121           =       461     - cu suma incasata reprezentand
                                     valoarea de vanzare;
    129            =       111     - constituirea fondului de dezvoltare
                                     cu diferente intre veniturile
                                     rezultate din vanzare si valoarea
                                     ramasa neamortizata, inclusiv
                                     cheltuielile efectuate pentru
                                     realizarea acestor venituri si
                                     impozitul pe profit aferent;
    401            =      5121     - cu datoriile platite;
    "Furnizori"         "Conturi
       sau               curente
                          la banci"
    519
    "Credite
     bancare
    pe termen
    scurt"
    sau
    162
    "Credite
     bancare
     pe termen
     lung
     si mediu"

    Art. 6 lit. c)
    a) La societatea comerciala debitoare care s-a divizat in mai multe societati comerciale

    892         =      Soldurile       - solduri transmise pe baza de
    "Bilant de         conturilor de     balanta de verificare si protocol
    inchidere"         activ transmise   de predare-primire;
                       societatilor
                       comerciale
                       nou-infiintate
    Soldurile   =      892             - solduri transmise pe baza de
    conturilor         "Bilant de        balanta de verificare si protocol
    de pasiv           inchidere"        de predare-primire.
    transmise
    societatilor
    comerciale
    nou-infiintate

    b) La societatea comerciala care s-a infiintat prin divizarea altei societati comerciale
    891          =      Soldurile      - solduri primite pe baza de balanta
    "Bilant de          conturilor       de verificare si protocol de
    deschidere"         de pasiv         predare-primire;
                        primite de la
                        societatea
                        comerciala
                        care s-a
                        divizat
    Soldurile     =     891             - solduri primite pe baza de balanta
    conturilor        "Bilant de          de verificare si protocol de
    de activ           deschidere"        predare-primire.
    primite de la
    societatea
    comerciala
    care s a
    divizatSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 481/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 481 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 481/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu