E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 481 din  2 septembrie 1997

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 236 din 10 septembrie 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 151/1997,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor in economie, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                      PRIM-MINISTRU
                      VICTOR CIORBEA

                             Contrasemneaza:
                             Ministru de stat,
                             ministrul reformei,
                             Ulm Spineanu

                             Ministru de stat,
                             ministrul finantelor,
                             Mircea Ciumara

                             Presedintele Agentiei
                             Nationale pentru Privatizare,
                             Valentin M. Ionescu

    ANEXA 1

                    NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997
cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie

    1. In vederea utilizarii instrumentelor si modalitatilor de plata garantate, prevazute la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 151/1997, denumita in continuare ordonanta, se vor respecta urmatoarele reglementari:
    1.1. La art. 2 alin. (1) lit. a) si b):
    a) Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993 si aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 14 octombrie 1994;
    b) Legea nr. 59/1934 asupra cecului, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994;
    c) Normele-cadru nr. 6/1994 privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit, cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994, emise de Banca Nationala a Romaniei;
    d) Normele-cadru nr. 7/1994 privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit, cu cecuri, pe baza Legii nr. 59/1934 asupra cecului, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994, emise de Banca Nationala a Romaniei;
    e) Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/1994 privind compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 bis din 29 martie 1996, cu modificarile ulterioare.
    1.2. La art. 2 alin. (2) lit. b):
    - Valoarea la care aderentul va ceda prin contractul de factoring, cu titlu de vanzare sau de gaj, creantele nascute din vanzarea de bunuri sau din prestarea de servicii catre terti va fi cea negociata intre parti si aprobata de consiliul de administratie sau managerul aderentului, dupa caz.
    2. Pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 3 si 4 din ordonanta, se va proceda dupa cum urmeaza:
    2.1. La art. 3 lit. a):
    Compensarea datoriilor nerambursate la scadenta se va realiza pe baza de contract incheiat intre parti, in care vor fi inscrise, in mod obligatoriu, valoarea, numarul si data facturilor pentru care se face compensarea.
    Contractul se incheie de catre conducerile executive ale partilor, pe baza mandatului primit de acestea de la consiliul de administratie al regiilor autonome sau al societatilor comerciale care intra sub incidenta ordonantei.
    2.2. La art. 3 lit. b) si la art. 4:
    Conversia datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale se va face in cazul in care adunarea generala a actionarilor sau asociatilor a aprobat aceasta masura ca una dintre actiunile care conduc la redresarea financiara a societatii comerciale.
    Conversia datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale se face pe baza de conventie intre:
    a) societati comerciale si societati bancare;
    b) societati comerciale la care statul este actionar sau asociat si societati comerciale din sectorul privat.
    Conventiile vor stipula si valoarea datoriilor care pot fi convertite in actiuni sau parti sociale.
    Conversia datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale la societatile comerciale se poate face in limita actiunilor sau a partilor sociale detinute de Fondul Proprietatii de Stat.
    Conversia datoriilor nerambursate la scadenta se face la o valoare a actiunilor sau a partilor sociale stabilita pe baza unui raport de evaluare si convenita, in urma negocierilor, intre societatea comerciala creditoare si reprezentantii Fondului Proprietatii de Stat, conform mandatului special acordat de Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat.
    Conventiile incheiate intre debitori si creditori, semnate de administratorii partilor, nu produc efecte juridice pana la aprobarea conversiei datoriilor nerambursate la scadenta in Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat.
    In vederea aprobarii conversiei datoriilor nerambursate la scadenta de catre Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat si acordarii mandatului special reprezentantilor sai in adunarea generala a actionarilor la societatile comerciale debitoare la care statul detine actiuni sau parti sociale, acestea vor depune la Fondul Proprietatii de Stat urmatoarele documente:
    a) toate conventiile de conversie a datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale, incheiate de societatea comerciala;
    b) raportul de evaluare a societatii comerciale;
    c) nota de fundamentare privind aplicarea masurilor prevazute la art. 6 din ordonanta, in vederea redresarii financiare a societatii comerciale, utilizata la incheierea conventiilor;
    d) bilantul contabil si contul de profit si pierderi aferente ultimului exercitiu financiar, inregistrate la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, raportul de gestiune si raportul cenzorilor;
    e) situatia patrimoniului, intocmita pe baza ultimei balante de verificare, care a stat la baza stabilirii datoriilor nerambursate la scadenta - certificate de cenzori;
    f) structura actionariatului sau a asociatilor (conform registrului consolidat al actionarilor sau asociatilor) la data inaintarii documentatiei;
    g) proiectele actelor aditionale de modificare a contractului si a statutului societatii comerciale;
    h) alte documente solicitate de Fondul Proprietatii de Stat.
    In urma aprobarii de catre Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat a sintezei documentatiei de mai sus, se va acorda mandat special reprezentantilor Fondului Proprietatii de Stat, care vor hotari conversia datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale si vor incheia un contract de cesiune de actiuni sau parti sociale.
    Contractul de cesiune in baza caruia se face conversia datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale constituie documentul cu care se face inregistrarea in registrul actionarilor sau asociatilor societatii comerciale.
    Conversia datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale nu se poate face la societatile comerciale la care exista oferta de vanzare-cumparare de actiuni sau de parti sociale.
    In aplicarea prevederilor art. 4 alin. (3) din ordonanta, societatile bancare isi pot converti drepturile de creanta in actiuni sau parti sociale prin stingerea proportionala atat a creditului, cat si a dobanzilor aferente, neincasate la scadenta. Conversia drepturilor de creanta in actiuni sau parti sociale poate fi efectuata de o societate bancara numai pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor respectivei societati bancare.
    In maximum 60 de zile de la aprobarea conversiei datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale, Fondul Proprietatii de Stat are obligatia de a intocmi oferta de vanzare a actiunilor sau a partilor sociale ce i-au mai ramas in portofoliu la societatile comerciale care au procedat la conversia datoriilor.
    3. In aplicarea art. 5 din ordonanta se precizeaza ca, potrivit monografiei prevazute in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice, veniturile inregistrate in contul "Alte venituri exceptionale din operatiuni de gestiune", reprezentand valoarea datoriilor nerambursate la scadenta, pentru care s-a facut conversia in actiuni sau parti sociale, sunt cuprinse la calculul profitului impozabil. Exceptie face situatia prevazuta la art. 5 din ordonanta, respectiv atunci cand cedentul actiunilor este Fondul Proprietatii de Stat, caz in care respectivele venituri se inscriu in declaratiile privind impozitul pe profit ca sume deductibile la calculul profitului impozabil.
    4. In aplicarea art. 8 din ordonanta, se considera ca Fondul Proprietatii de Stat a dispus lichidarea unei societati comerciale la data expirarii termenului de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunarii generale a actionarilor de dizolvare-lichidare.
    5. Pentru aplicarea prevederilor din ordonanta se vor efectua inregistrarile contabile potrivit monografiei, anexa la prezentele norme metodologice.
    6. Pe perioada cuprinsa intre data semnarii conventiei privind conversia datoriilor nerambursabile la scadenta in actiuni sau parti sociale intre parti si data cand creditorul devine actionar nu se datoreaza penalizari pentru datoriile care fac obiectul conventiei.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                           MONOGRAFIE
privind reflectarea in contabilitate a operatiunilor ce decurg din prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie

    Art. 2 alin. (1) lit. a) si b)
    - Evidenta cambiilor si biletelor la ordin avalizate de o societate bancara si acceptate in prealabil de obligatul principal se tine cu ajutorul conturilor:
    5113 "Efecte de incasat"      - la agentii economici beneficiari;
     403 "Efecte de platit"       - la agentii economici care au calitatea
                                    de "obligat principal";
     413 "Efecte de primit"       - la agentii economici beneficiari;
    - Evidenta cecurilor, certificate potrivit prevederilor legale, se asigura cu ajutorul conturilor:
    5112 "Cecuri de incasat"      - la agentii economici beneficiari;
     403 "Efecte de platit"       - la agentii economici care au obligatia
                                    de plata (tragator);
     413 "Efecte de primit"       - la agentii economici beneficiari.
    a) La beneficiar
     413        =       411       - cu valoarea cambiilor si biletelor
    "Efecte de      "Clienti"       la ordin acceptate de catre tras;
     primit"
    5113        =       413       - avalizarea cambiilor sau biletelor
    "Efecte de     "Efecte de       la ordin;
     incasat"      primit"
    512        =       5113       - cu valoarea cambiilor si biletelor
    "Conturi       "Efecte de       la ordin incasate la scadenta.
    curente         incasat"
    la banci"
    b) La obligatul principal
    401         =      403        - cu valoarea acceptata a cambiilor
    "Furnizori"    "Efecte de       si biletelor la ordin;
                    platit"
    403         =       512       - cu valoarea cambiilor si biletelor
    "Efecte de     "Conturi         la ordin platite la scadenta.
     platit"        curente
                    la banci"
    c) La beneficiar
    5112        =       411       - cu valoarea cecurilor primite de
    "Cecuri de        "Clienti"     la clienti;
    incasat"
    512         =      5112       - cu valoarea cecurilor incasate.
    "Conturi        "Cecuri de
    curente         incasat"
    la banci"
    d) La tragator
    401         =       512       - cu valoarea cecurilor platite.
    "Furnizori"      "Conturi
                      curente
                      la banci"
    Art. 2 alin. (2) lit. a)
    512         =       411       - cu valoarea creantelor vandute
    "Conturi         "Clienti"      unei societati bancare sau institutii
    curente                         financiare specializate;
    la banci"
    668          =       512      - cu taxa de forfetare platita
    "Alte             "Conturi      societatii bancare sau institutiei
    cheltuieli         curente      financiare specializate;
    financiare"        la banci"
                 sau
     %           =       411      - cu valoarea creantelor vandute;
                      "Clienti"
    512                           - cu suma incasata;
    "Conturi
    curente
    la banci"
    668                           - cu taxa de forfetare (in situatia in
    "Alte cheltuieli                care aceasta s-a retinut din valoarea
    financiare"                     creantei).

    Art. 2. alin. (2) lit. b)
    La aderent (agent economic)
    a) cand valoarea negociata este mai mica decat valoarea de inregistrare in contabilitate a creantei cedate:
    %         =         411       - cu valoarea de inregistrare a
                        sau         creantelor cedate factorului pe baza
                        461         de contract;
    5121                          - cu suma incasata reprezentand valoarea
                                    negociata a creantelor cedate;
    668                           - cu diferenta dintre valoarea de
                                    inregistrare (mai mare) si valoarea
                                    negociata incasata (mai mica)
                                    a creantelor cedate;
    b) cand valoarea negociata a creantei cedate este mai mare decat valoarea de inregistrare in contabilitate:
    5121        =         %       - cu suma incasata reprezentand valoarea
                                    negociata a creantelor cedate factorului
                                    conform contractului;
                        411       - cu valoarea de inregistrare a creantelor
                        sau         in contabilitate;
                        461
                        778       - cu diferenta dintre valoarea negociata
                                    (mai mare) decat valoarea de
                                    inregistrare (mai mica) a creantelor
                                    cedate.
    Art. 3 lit. a)
    401         =       411       - cu valoarea datoriilor nerambursate
    "Furnizori"      "Clienti"      la scadenta, compensate cu creantele.
    Art. 3 lit. b) si art. 4 alin. (1) si (2)
    a) La agentul economic care a efectuat conversia datoriilor nerambursate la scadenta
    162          =     7718        - cu valoarea datoriilor nerambursate
    "Credite        "Alte venituri   la scadenta, pentru care s-a facut
    bancare pe      exceptionale     conversia in actiuni sau parti sociale;
    termen lung     din operatiuni
    sau mediu"      de gestiune"
    1682
    "Dobanzi
    aferente
    creditelor
    bancare
    pe termen
    lung sau
    mediu"
    sau
    401
    "Furnizori"
    sau
    404
    "Furnizori de
    imobilizari"
    519
    "Credite
    bancare
    pe termen
    scurt"
    sau
    5198
    "Dobanzi
    aferente
    creditelor
    bancare pe
    termen scurt"
    b) La agentul economic care a efectuat conversia creantelor in actiuni sau parti sociale

    %        =        411        - cu valoarea actiunilor sau partilor
                   "Clienti"       sociale obtinute in urma conversiei
                                   creantelor;
    261
    "Titluri de
    participare"
    sau
    262
    "Titluri
    imobilizate
    ale activitatii
    de portofoliu"
    sau
    503
    "Actiuni"
    c) La societatile bancare care isi transforma drepturile de creanta in actiuni sau parti sociale
    412          =      Conturile
    "Titluri de         de credite
    participare"        Conturile
    sau                 de dobanzi
    413
    "Titluri de
     activitati
    de portofoliu"
    Art. 6 lit. a)
    461            =       %       - cu valoarea de vanzare a activelor
                                     (inclusiv T.V.A.);
                          7721     - cu valoarea de vanzare a activelor;
                          4427     - cu T.V.A. aferenta;
    %              =       212     - cu valoarea de inregistrare a activelor
                                     vandute;
    281                            - cu amortizarea calculata pana la
                                     data vanzarii activelor;
    6721                           - cu valoarea ramasa neamortizata
                                     a activelor vandute;
    119            =       111     - constituirea fondului de dezvoltare
                                     cu valoarea ramasa neamortizata;
    5121           =       461     - cu suma incasata reprezentand
                                     valoarea de vanzare;
    129            =       111     - constituirea fondului de dezvoltare
                                     cu diferente intre veniturile
                                     rezultate din vanzare si valoarea
                                     ramasa neamortizata, inclusiv
                                     cheltuielile efectuate pentru
                                     realizarea acestor venituri si
                                     impozitul pe profit aferent;
    401            =      5121     - cu datoriile platite;
    "Furnizori"         "Conturi
       sau               curente
                          la banci"
    519
    "Credite
     bancare
    pe termen
    scurt"
    sau
    162
    "Credite
     bancare
     pe termen
     lung
     si mediu"

    Art. 6 lit. c)
    a) La societatea comerciala debitoare care s-a divizat in mai multe societati comerciale

    892         =      Soldurile       - solduri transmise pe baza de
    "Bilant de         conturilor de     balanta de verificare si protocol
    inchidere"         activ transmise   de predare-primire;
                       societatilor
                       comerciale
                       nou-infiintate
    Soldurile   =      892             - solduri transmise pe baza de
    conturilor         "Bilant de        balanta de verificare si protocol
    de pasiv           inchidere"        de predare-primire.
    transmise
    societatilor
    comerciale
    nou-infiintate

    b) La societatea comerciala care s-a infiintat prin divizarea altei societati comerciale
    891          =      Soldurile      - solduri primite pe baza de balanta
    "Bilant de          conturilor       de verificare si protocol de
    deschidere"         de pasiv         predare-primire;
                        primite de la
                        societatea
                        comerciala
                        care s-a
                        divizat
    Soldurile     =     891             - solduri primite pe baza de balanta
    conturilor        "Bilant de          de verificare si protocol de
    de activ           deschidere"        predare-primire.
    primite de la
    societatea
    comerciala
    care s a
    divizatSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 481/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 481 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 481/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu