E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 481 din  2 septembrie 1997

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 236 din 10 septembrie 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 151/1997,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor in economie, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                      PRIM-MINISTRU
                      VICTOR CIORBEA

                             Contrasemneaza:
                             Ministru de stat,
                             ministrul reformei,
                             Ulm Spineanu

                             Ministru de stat,
                             ministrul finantelor,
                             Mircea Ciumara

                             Presedintele Agentiei
                             Nationale pentru Privatizare,
                             Valentin M. Ionescu

    ANEXA 1

                    NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997
cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie

    1. In vederea utilizarii instrumentelor si modalitatilor de plata garantate, prevazute la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 151/1997, denumita in continuare ordonanta, se vor respecta urmatoarele reglementari:
    1.1. La art. 2 alin. (1) lit. a) si b):
    a) Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993 si aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 14 octombrie 1994;
    b) Legea nr. 59/1934 asupra cecului, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994;
    c) Normele-cadru nr. 6/1994 privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit, cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994, emise de Banca Nationala a Romaniei;
    d) Normele-cadru nr. 7/1994 privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit, cu cecuri, pe baza Legii nr. 59/1934 asupra cecului, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994, emise de Banca Nationala a Romaniei;
    e) Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/1994 privind compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 bis din 29 martie 1996, cu modificarile ulterioare.
    1.2. La art. 2 alin. (2) lit. b):
    - Valoarea la care aderentul va ceda prin contractul de factoring, cu titlu de vanzare sau de gaj, creantele nascute din vanzarea de bunuri sau din prestarea de servicii catre terti va fi cea negociata intre parti si aprobata de consiliul de administratie sau managerul aderentului, dupa caz.
    2. Pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 3 si 4 din ordonanta, se va proceda dupa cum urmeaza:
    2.1. La art. 3 lit. a):
    Compensarea datoriilor nerambursate la scadenta se va realiza pe baza de contract incheiat intre parti, in care vor fi inscrise, in mod obligatoriu, valoarea, numarul si data facturilor pentru care se face compensarea.
    Contractul se incheie de catre conducerile executive ale partilor, pe baza mandatului primit de acestea de la consiliul de administratie al regiilor autonome sau al societatilor comerciale care intra sub incidenta ordonantei.
    2.2. La art. 3 lit. b) si la art. 4:
    Conversia datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale se va face in cazul in care adunarea generala a actionarilor sau asociatilor a aprobat aceasta masura ca una dintre actiunile care conduc la redresarea financiara a societatii comerciale.
    Conversia datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale se face pe baza de conventie intre:
    a) societati comerciale si societati bancare;
    b) societati comerciale la care statul este actionar sau asociat si societati comerciale din sectorul privat.
    Conventiile vor stipula si valoarea datoriilor care pot fi convertite in actiuni sau parti sociale.
    Conversia datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale la societatile comerciale se poate face in limita actiunilor sau a partilor sociale detinute de Fondul Proprietatii de Stat.
    Conversia datoriilor nerambursate la scadenta se face la o valoare a actiunilor sau a partilor sociale stabilita pe baza unui raport de evaluare si convenita, in urma negocierilor, intre societatea comerciala creditoare si reprezentantii Fondului Proprietatii de Stat, conform mandatului special acordat de Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat.
    Conventiile incheiate intre debitori si creditori, semnate de administratorii partilor, nu produc efecte juridice pana la aprobarea conversiei datoriilor nerambursate la scadenta in Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat.
    In vederea aprobarii conversiei datoriilor nerambursate la scadenta de catre Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat si acordarii mandatului special reprezentantilor sai in adunarea generala a actionarilor la societatile comerciale debitoare la care statul detine actiuni sau parti sociale, acestea vor depune la Fondul Proprietatii de Stat urmatoarele documente:
    a) toate conventiile de conversie a datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale, incheiate de societatea comerciala;
    b) raportul de evaluare a societatii comerciale;
    c) nota de fundamentare privind aplicarea masurilor prevazute la art. 6 din ordonanta, in vederea redresarii financiare a societatii comerciale, utilizata la incheierea conventiilor;
    d) bilantul contabil si contul de profit si pierderi aferente ultimului exercitiu financiar, inregistrate la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, raportul de gestiune si raportul cenzorilor;
    e) situatia patrimoniului, intocmita pe baza ultimei balante de verificare, care a stat la baza stabilirii datoriilor nerambursate la scadenta - certificate de cenzori;
    f) structura actionariatului sau a asociatilor (conform registrului consolidat al actionarilor sau asociatilor) la data inaintarii documentatiei;
    g) proiectele actelor aditionale de modificare a contractului si a statutului societatii comerciale;
    h) alte documente solicitate de Fondul Proprietatii de Stat.
    In urma aprobarii de catre Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat a sintezei documentatiei de mai sus, se va acorda mandat special reprezentantilor Fondului Proprietatii de Stat, care vor hotari conversia datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale si vor incheia un contract de cesiune de actiuni sau parti sociale.
    Contractul de cesiune in baza caruia se face conversia datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale constituie documentul cu care se face inregistrarea in registrul actionarilor sau asociatilor societatii comerciale.
    Conversia datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale nu se poate face la societatile comerciale la care exista oferta de vanzare-cumparare de actiuni sau de parti sociale.
    In aplicarea prevederilor art. 4 alin. (3) din ordonanta, societatile bancare isi pot converti drepturile de creanta in actiuni sau parti sociale prin stingerea proportionala atat a creditului, cat si a dobanzilor aferente, neincasate la scadenta. Conversia drepturilor de creanta in actiuni sau parti sociale poate fi efectuata de o societate bancara numai pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor respectivei societati bancare.
    In maximum 60 de zile de la aprobarea conversiei datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale, Fondul Proprietatii de Stat are obligatia de a intocmi oferta de vanzare a actiunilor sau a partilor sociale ce i-au mai ramas in portofoliu la societatile comerciale care au procedat la conversia datoriilor.
    3. In aplicarea art. 5 din ordonanta se precizeaza ca, potrivit monografiei prevazute in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice, veniturile inregistrate in contul "Alte venituri exceptionale din operatiuni de gestiune", reprezentand valoarea datoriilor nerambursate la scadenta, pentru care s-a facut conversia in actiuni sau parti sociale, sunt cuprinse la calculul profitului impozabil. Exceptie face situatia prevazuta la art. 5 din ordonanta, respectiv atunci cand cedentul actiunilor este Fondul Proprietatii de Stat, caz in care respectivele venituri se inscriu in declaratiile privind impozitul pe profit ca sume deductibile la calculul profitului impozabil.
    4. In aplicarea art. 8 din ordonanta, se considera ca Fondul Proprietatii de Stat a dispus lichidarea unei societati comerciale la data expirarii termenului de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunarii generale a actionarilor de dizolvare-lichidare.
    5. Pentru aplicarea prevederilor din ordonanta se vor efectua inregistrarile contabile potrivit monografiei, anexa la prezentele norme metodologice.
    6. Pe perioada cuprinsa intre data semnarii conventiei privind conversia datoriilor nerambursabile la scadenta in actiuni sau parti sociale intre parti si data cand creditorul devine actionar nu se datoreaza penalizari pentru datoriile care fac obiectul conventiei.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                           MONOGRAFIE
privind reflectarea in contabilitate a operatiunilor ce decurg din prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie

    Art. 2 alin. (1) lit. a) si b)
    - Evidenta cambiilor si biletelor la ordin avalizate de o societate bancara si acceptate in prealabil de obligatul principal se tine cu ajutorul conturilor:
    5113 "Efecte de incasat"      - la agentii economici beneficiari;
     403 "Efecte de platit"       - la agentii economici care au calitatea
                                    de "obligat principal";
     413 "Efecte de primit"       - la agentii economici beneficiari;
    - Evidenta cecurilor, certificate potrivit prevederilor legale, se asigura cu ajutorul conturilor:
    5112 "Cecuri de incasat"      - la agentii economici beneficiari;
     403 "Efecte de platit"       - la agentii economici care au obligatia
                                    de plata (tragator);
     413 "Efecte de primit"       - la agentii economici beneficiari.
    a) La beneficiar
     413        =       411       - cu valoarea cambiilor si biletelor
    "Efecte de      "Clienti"       la ordin acceptate de catre tras;
     primit"
    5113        =       413       - avalizarea cambiilor sau biletelor
    "Efecte de     "Efecte de       la ordin;
     incasat"      primit"
    512        =       5113       - cu valoarea cambiilor si biletelor
    "Conturi       "Efecte de       la ordin incasate la scadenta.
    curente         incasat"
    la banci"
    b) La obligatul principal
    401         =      403        - cu valoarea acceptata a cambiilor
    "Furnizori"    "Efecte de       si biletelor la ordin;
                    platit"
    403         =       512       - cu valoarea cambiilor si biletelor
    "Efecte de     "Conturi         la ordin platite la scadenta.
     platit"        curente
                    la banci"
    c) La beneficiar
    5112        =       411       - cu valoarea cecurilor primite de
    "Cecuri de        "Clienti"     la clienti;
    incasat"
    512         =      5112       - cu valoarea cecurilor incasate.
    "Conturi        "Cecuri de
    curente         incasat"
    la banci"
    d) La tragator
    401         =       512       - cu valoarea cecurilor platite.
    "Furnizori"      "Conturi
                      curente
                      la banci"
    Art. 2 alin. (2) lit. a)
    512         =       411       - cu valoarea creantelor vandute
    "Conturi         "Clienti"      unei societati bancare sau institutii
    curente                         financiare specializate;
    la banci"
    668          =       512      - cu taxa de forfetare platita
    "Alte             "Conturi      societatii bancare sau institutiei
    cheltuieli         curente      financiare specializate;
    financiare"        la banci"
                 sau
     %           =       411      - cu valoarea creantelor vandute;
                      "Clienti"
    512                           - cu suma incasata;
    "Conturi
    curente
    la banci"
    668                           - cu taxa de forfetare (in situatia in
    "Alte cheltuieli                care aceasta s-a retinut din valoarea
    financiare"                     creantei).

    Art. 2. alin. (2) lit. b)
    La aderent (agent economic)
    a) cand valoarea negociata este mai mica decat valoarea de inregistrare in contabilitate a creantei cedate:
    %         =         411       - cu valoarea de inregistrare a
                        sau         creantelor cedate factorului pe baza
                        461         de contract;
    5121                          - cu suma incasata reprezentand valoarea
                                    negociata a creantelor cedate;
    668                           - cu diferenta dintre valoarea de
                                    inregistrare (mai mare) si valoarea
                                    negociata incasata (mai mica)
                                    a creantelor cedate;
    b) cand valoarea negociata a creantei cedate este mai mare decat valoarea de inregistrare in contabilitate:
    5121        =         %       - cu suma incasata reprezentand valoarea
                                    negociata a creantelor cedate factorului
                                    conform contractului;
                        411       - cu valoarea de inregistrare a creantelor
                        sau         in contabilitate;
                        461
                        778       - cu diferenta dintre valoarea negociata
                                    (mai mare) decat valoarea de
                                    inregistrare (mai mica) a creantelor
                                    cedate.
    Art. 3 lit. a)
    401         =       411       - cu valoarea datoriilor nerambursate
    "Furnizori"      "Clienti"      la scadenta, compensate cu creantele.
    Art. 3 lit. b) si art. 4 alin. (1) si (2)
    a) La agentul economic care a efectuat conversia datoriilor nerambursate la scadenta
    162          =     7718        - cu valoarea datoriilor nerambursate
    "Credite        "Alte venituri   la scadenta, pentru care s-a facut
    bancare pe      exceptionale     conversia in actiuni sau parti sociale;
    termen lung     din operatiuni
    sau mediu"      de gestiune"
    1682
    "Dobanzi
    aferente
    creditelor
    bancare
    pe termen
    lung sau
    mediu"
    sau
    401
    "Furnizori"
    sau
    404
    "Furnizori de
    imobilizari"
    519
    "Credite
    bancare
    pe termen
    scurt"
    sau
    5198
    "Dobanzi
    aferente
    creditelor
    bancare pe
    termen scurt"
    b) La agentul economic care a efectuat conversia creantelor in actiuni sau parti sociale

    %        =        411        - cu valoarea actiunilor sau partilor
                   "Clienti"       sociale obtinute in urma conversiei
                                   creantelor;
    261
    "Titluri de
    participare"
    sau
    262
    "Titluri
    imobilizate
    ale activitatii
    de portofoliu"
    sau
    503
    "Actiuni"
    c) La societatile bancare care isi transforma drepturile de creanta in actiuni sau parti sociale
    412          =      Conturile
    "Titluri de         de credite
    participare"        Conturile
    sau                 de dobanzi
    413
    "Titluri de
     activitati
    de portofoliu"
    Art. 6 lit. a)
    461            =       %       - cu valoarea de vanzare a activelor
                                     (inclusiv T.V.A.);
                          7721     - cu valoarea de vanzare a activelor;
                          4427     - cu T.V.A. aferenta;
    %              =       212     - cu valoarea de inregistrare a activelor
                                     vandute;
    281                            - cu amortizarea calculata pana la
                                     data vanzarii activelor;
    6721                           - cu valoarea ramasa neamortizata
                                     a activelor vandute;
    119            =       111     - constituirea fondului de dezvoltare
                                     cu valoarea ramasa neamortizata;
    5121           =       461     - cu suma incasata reprezentand
                                     valoarea de vanzare;
    129            =       111     - constituirea fondului de dezvoltare
                                     cu diferente intre veniturile
                                     rezultate din vanzare si valoarea
                                     ramasa neamortizata, inclusiv
                                     cheltuielile efectuate pentru
                                     realizarea acestor venituri si
                                     impozitul pe profit aferent;
    401            =      5121     - cu datoriile platite;
    "Furnizori"         "Conturi
       sau               curente
                          la banci"
    519
    "Credite
     bancare
    pe termen
    scurt"
    sau
    162
    "Credite
     bancare
     pe termen
     lung
     si mediu"

    Art. 6 lit. c)
    a) La societatea comerciala debitoare care s-a divizat in mai multe societati comerciale

    892         =      Soldurile       - solduri transmise pe baza de
    "Bilant de         conturilor de     balanta de verificare si protocol
    inchidere"         activ transmise   de predare-primire;
                       societatilor
                       comerciale
                       nou-infiintate
    Soldurile   =      892             - solduri transmise pe baza de
    conturilor         "Bilant de        balanta de verificare si protocol
    de pasiv           inchidere"        de predare-primire.
    transmise
    societatilor
    comerciale
    nou-infiintate

    b) La societatea comerciala care s-a infiintat prin divizarea altei societati comerciale
    891          =      Soldurile      - solduri primite pe baza de balanta
    "Bilant de          conturilor       de verificare si protocol de
    deschidere"         de pasiv         predare-primire;
                        primite de la
                        societatea
                        comerciala
                        care s-a
                        divizat
    Soldurile     =     891             - solduri primite pe baza de balanta
    conturilor        "Bilant de          de verificare si protocol de
    de activ           deschidere"        predare-primire.
    primite de la
    societatea
    comerciala
    care s a
    divizatSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 481/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 481 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 481/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu