E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 481 din  2 septembrie 1997

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 236 din 10 septembrie 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 151/1997,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor in economie, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                      PRIM-MINISTRU
                      VICTOR CIORBEA

                             Contrasemneaza:
                             Ministru de stat,
                             ministrul reformei,
                             Ulm Spineanu

                             Ministru de stat,
                             ministrul finantelor,
                             Mircea Ciumara

                             Presedintele Agentiei
                             Nationale pentru Privatizare,
                             Valentin M. Ionescu

    ANEXA 1

                    NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997
cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie

    1. In vederea utilizarii instrumentelor si modalitatilor de plata garantate, prevazute la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 151/1997, denumita in continuare ordonanta, se vor respecta urmatoarele reglementari:
    1.1. La art. 2 alin. (1) lit. a) si b):
    a) Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993 si aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 14 octombrie 1994;
    b) Legea nr. 59/1934 asupra cecului, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994;
    c) Normele-cadru nr. 6/1994 privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit, cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994, emise de Banca Nationala a Romaniei;
    d) Normele-cadru nr. 7/1994 privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit, cu cecuri, pe baza Legii nr. 59/1934 asupra cecului, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994, emise de Banca Nationala a Romaniei;
    e) Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/1994 privind compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport hartie, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 bis din 29 martie 1996, cu modificarile ulterioare.
    1.2. La art. 2 alin. (2) lit. b):
    - Valoarea la care aderentul va ceda prin contractul de factoring, cu titlu de vanzare sau de gaj, creantele nascute din vanzarea de bunuri sau din prestarea de servicii catre terti va fi cea negociata intre parti si aprobata de consiliul de administratie sau managerul aderentului, dupa caz.
    2. Pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 3 si 4 din ordonanta, se va proceda dupa cum urmeaza:
    2.1. La art. 3 lit. a):
    Compensarea datoriilor nerambursate la scadenta se va realiza pe baza de contract incheiat intre parti, in care vor fi inscrise, in mod obligatoriu, valoarea, numarul si data facturilor pentru care se face compensarea.
    Contractul se incheie de catre conducerile executive ale partilor, pe baza mandatului primit de acestea de la consiliul de administratie al regiilor autonome sau al societatilor comerciale care intra sub incidenta ordonantei.
    2.2. La art. 3 lit. b) si la art. 4:
    Conversia datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale se va face in cazul in care adunarea generala a actionarilor sau asociatilor a aprobat aceasta masura ca una dintre actiunile care conduc la redresarea financiara a societatii comerciale.
    Conversia datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale se face pe baza de conventie intre:
    a) societati comerciale si societati bancare;
    b) societati comerciale la care statul este actionar sau asociat si societati comerciale din sectorul privat.
    Conventiile vor stipula si valoarea datoriilor care pot fi convertite in actiuni sau parti sociale.
    Conversia datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale la societatile comerciale se poate face in limita actiunilor sau a partilor sociale detinute de Fondul Proprietatii de Stat.
    Conversia datoriilor nerambursate la scadenta se face la o valoare a actiunilor sau a partilor sociale stabilita pe baza unui raport de evaluare si convenita, in urma negocierilor, intre societatea comerciala creditoare si reprezentantii Fondului Proprietatii de Stat, conform mandatului special acordat de Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat.
    Conventiile incheiate intre debitori si creditori, semnate de administratorii partilor, nu produc efecte juridice pana la aprobarea conversiei datoriilor nerambursate la scadenta in Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat.
    In vederea aprobarii conversiei datoriilor nerambursate la scadenta de catre Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat si acordarii mandatului special reprezentantilor sai in adunarea generala a actionarilor la societatile comerciale debitoare la care statul detine actiuni sau parti sociale, acestea vor depune la Fondul Proprietatii de Stat urmatoarele documente:
    a) toate conventiile de conversie a datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale, incheiate de societatea comerciala;
    b) raportul de evaluare a societatii comerciale;
    c) nota de fundamentare privind aplicarea masurilor prevazute la art. 6 din ordonanta, in vederea redresarii financiare a societatii comerciale, utilizata la incheierea conventiilor;
    d) bilantul contabil si contul de profit si pierderi aferente ultimului exercitiu financiar, inregistrate la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, raportul de gestiune si raportul cenzorilor;
    e) situatia patrimoniului, intocmita pe baza ultimei balante de verificare, care a stat la baza stabilirii datoriilor nerambursate la scadenta - certificate de cenzori;
    f) structura actionariatului sau a asociatilor (conform registrului consolidat al actionarilor sau asociatilor) la data inaintarii documentatiei;
    g) proiectele actelor aditionale de modificare a contractului si a statutului societatii comerciale;
    h) alte documente solicitate de Fondul Proprietatii de Stat.
    In urma aprobarii de catre Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat a sintezei documentatiei de mai sus, se va acorda mandat special reprezentantilor Fondului Proprietatii de Stat, care vor hotari conversia datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale si vor incheia un contract de cesiune de actiuni sau parti sociale.
    Contractul de cesiune in baza caruia se face conversia datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale constituie documentul cu care se face inregistrarea in registrul actionarilor sau asociatilor societatii comerciale.
    Conversia datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale nu se poate face la societatile comerciale la care exista oferta de vanzare-cumparare de actiuni sau de parti sociale.
    In aplicarea prevederilor art. 4 alin. (3) din ordonanta, societatile bancare isi pot converti drepturile de creanta in actiuni sau parti sociale prin stingerea proportionala atat a creditului, cat si a dobanzilor aferente, neincasate la scadenta. Conversia drepturilor de creanta in actiuni sau parti sociale poate fi efectuata de o societate bancara numai pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor respectivei societati bancare.
    In maximum 60 de zile de la aprobarea conversiei datoriilor nerambursate la scadenta in actiuni sau parti sociale, Fondul Proprietatii de Stat are obligatia de a intocmi oferta de vanzare a actiunilor sau a partilor sociale ce i-au mai ramas in portofoliu la societatile comerciale care au procedat la conversia datoriilor.
    3. In aplicarea art. 5 din ordonanta se precizeaza ca, potrivit monografiei prevazute in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice, veniturile inregistrate in contul "Alte venituri exceptionale din operatiuni de gestiune", reprezentand valoarea datoriilor nerambursate la scadenta, pentru care s-a facut conversia in actiuni sau parti sociale, sunt cuprinse la calculul profitului impozabil. Exceptie face situatia prevazuta la art. 5 din ordonanta, respectiv atunci cand cedentul actiunilor este Fondul Proprietatii de Stat, caz in care respectivele venituri se inscriu in declaratiile privind impozitul pe profit ca sume deductibile la calculul profitului impozabil.
    4. In aplicarea art. 8 din ordonanta, se considera ca Fondul Proprietatii de Stat a dispus lichidarea unei societati comerciale la data expirarii termenului de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunarii generale a actionarilor de dizolvare-lichidare.
    5. Pentru aplicarea prevederilor din ordonanta se vor efectua inregistrarile contabile potrivit monografiei, anexa la prezentele norme metodologice.
    6. Pe perioada cuprinsa intre data semnarii conventiei privind conversia datoriilor nerambursabile la scadenta in actiuni sau parti sociale intre parti si data cand creditorul devine actionar nu se datoreaza penalizari pentru datoriile care fac obiectul conventiei.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                           MONOGRAFIE
privind reflectarea in contabilitate a operatiunilor ce decurg din prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie

    Art. 2 alin. (1) lit. a) si b)
    - Evidenta cambiilor si biletelor la ordin avalizate de o societate bancara si acceptate in prealabil de obligatul principal se tine cu ajutorul conturilor:
    5113 "Efecte de incasat"      - la agentii economici beneficiari;
     403 "Efecte de platit"       - la agentii economici care au calitatea
                                    de "obligat principal";
     413 "Efecte de primit"       - la agentii economici beneficiari;
    - Evidenta cecurilor, certificate potrivit prevederilor legale, se asigura cu ajutorul conturilor:
    5112 "Cecuri de incasat"      - la agentii economici beneficiari;
     403 "Efecte de platit"       - la agentii economici care au obligatia
                                    de plata (tragator);
     413 "Efecte de primit"       - la agentii economici beneficiari.
    a) La beneficiar
     413        =       411       - cu valoarea cambiilor si biletelor
    "Efecte de      "Clienti"       la ordin acceptate de catre tras;
     primit"
    5113        =       413       - avalizarea cambiilor sau biletelor
    "Efecte de     "Efecte de       la ordin;
     incasat"      primit"
    512        =       5113       - cu valoarea cambiilor si biletelor
    "Conturi       "Efecte de       la ordin incasate la scadenta.
    curente         incasat"
    la banci"
    b) La obligatul principal
    401         =      403        - cu valoarea acceptata a cambiilor
    "Furnizori"    "Efecte de       si biletelor la ordin;
                    platit"
    403         =       512       - cu valoarea cambiilor si biletelor
    "Efecte de     "Conturi         la ordin platite la scadenta.
     platit"        curente
                    la banci"
    c) La beneficiar
    5112        =       411       - cu valoarea cecurilor primite de
    "Cecuri de        "Clienti"     la clienti;
    incasat"
    512         =      5112       - cu valoarea cecurilor incasate.
    "Conturi        "Cecuri de
    curente         incasat"
    la banci"
    d) La tragator
    401         =       512       - cu valoarea cecurilor platite.
    "Furnizori"      "Conturi
                      curente
                      la banci"
    Art. 2 alin. (2) lit. a)
    512         =       411       - cu valoarea creantelor vandute
    "Conturi         "Clienti"      unei societati bancare sau institutii
    curente                         financiare specializate;
    la banci"
    668          =       512      - cu taxa de forfetare platita
    "Alte             "Conturi      societatii bancare sau institutiei
    cheltuieli         curente      financiare specializate;
    financiare"        la banci"
                 sau
     %           =       411      - cu valoarea creantelor vandute;
                      "Clienti"
    512                           - cu suma incasata;
    "Conturi
    curente
    la banci"
    668                           - cu taxa de forfetare (in situatia in
    "Alte cheltuieli                care aceasta s-a retinut din valoarea
    financiare"                     creantei).

    Art. 2. alin. (2) lit. b)
    La aderent (agent economic)
    a) cand valoarea negociata este mai mica decat valoarea de inregistrare in contabilitate a creantei cedate:
    %         =         411       - cu valoarea de inregistrare a
                        sau         creantelor cedate factorului pe baza
                        461         de contract;
    5121                          - cu suma incasata reprezentand valoarea
                                    negociata a creantelor cedate;
    668                           - cu diferenta dintre valoarea de
                                    inregistrare (mai mare) si valoarea
                                    negociata incasata (mai mica)
                                    a creantelor cedate;
    b) cand valoarea negociata a creantei cedate este mai mare decat valoarea de inregistrare in contabilitate:
    5121        =         %       - cu suma incasata reprezentand valoarea
                                    negociata a creantelor cedate factorului
                                    conform contractului;
                        411       - cu valoarea de inregistrare a creantelor
                        sau         in contabilitate;
                        461
                        778       - cu diferenta dintre valoarea negociata
                                    (mai mare) decat valoarea de
                                    inregistrare (mai mica) a creantelor
                                    cedate.
    Art. 3 lit. a)
    401         =       411       - cu valoarea datoriilor nerambursate
    "Furnizori"      "Clienti"      la scadenta, compensate cu creantele.
    Art. 3 lit. b) si art. 4 alin. (1) si (2)
    a) La agentul economic care a efectuat conversia datoriilor nerambursate la scadenta
    162          =     7718        - cu valoarea datoriilor nerambursate
    "Credite        "Alte venituri   la scadenta, pentru care s-a facut
    bancare pe      exceptionale     conversia in actiuni sau parti sociale;
    termen lung     din operatiuni
    sau mediu"      de gestiune"
    1682
    "Dobanzi
    aferente
    creditelor
    bancare
    pe termen
    lung sau
    mediu"
    sau
    401
    "Furnizori"
    sau
    404
    "Furnizori de
    imobilizari"
    519
    "Credite
    bancare
    pe termen
    scurt"
    sau
    5198
    "Dobanzi
    aferente
    creditelor
    bancare pe
    termen scurt"
    b) La agentul economic care a efectuat conversia creantelor in actiuni sau parti sociale

    %        =        411        - cu valoarea actiunilor sau partilor
                   "Clienti"       sociale obtinute in urma conversiei
                                   creantelor;
    261
    "Titluri de
    participare"
    sau
    262
    "Titluri
    imobilizate
    ale activitatii
    de portofoliu"
    sau
    503
    "Actiuni"
    c) La societatile bancare care isi transforma drepturile de creanta in actiuni sau parti sociale
    412          =      Conturile
    "Titluri de         de credite
    participare"        Conturile
    sau                 de dobanzi
    413
    "Titluri de
     activitati
    de portofoliu"
    Art. 6 lit. a)
    461            =       %       - cu valoarea de vanzare a activelor
                                     (inclusiv T.V.A.);
                          7721     - cu valoarea de vanzare a activelor;
                          4427     - cu T.V.A. aferenta;
    %              =       212     - cu valoarea de inregistrare a activelor
                                     vandute;
    281                            - cu amortizarea calculata pana la
                                     data vanzarii activelor;
    6721                           - cu valoarea ramasa neamortizata
                                     a activelor vandute;
    119            =       111     - constituirea fondului de dezvoltare
                                     cu valoarea ramasa neamortizata;
    5121           =       461     - cu suma incasata reprezentand
                                     valoarea de vanzare;
    129            =       111     - constituirea fondului de dezvoltare
                                     cu diferente intre veniturile
                                     rezultate din vanzare si valoarea
                                     ramasa neamortizata, inclusiv
                                     cheltuielile efectuate pentru
                                     realizarea acestor venituri si
                                     impozitul pe profit aferent;
    401            =      5121     - cu datoriile platite;
    "Furnizori"         "Conturi
       sau               curente
                          la banci"
    519
    "Credite
     bancare
    pe termen
    scurt"
    sau
    162
    "Credite
     bancare
     pe termen
     lung
     si mediu"

    Art. 6 lit. c)
    a) La societatea comerciala debitoare care s-a divizat in mai multe societati comerciale

    892         =      Soldurile       - solduri transmise pe baza de
    "Bilant de         conturilor de     balanta de verificare si protocol
    inchidere"         activ transmise   de predare-primire;
                       societatilor
                       comerciale
                       nou-infiintate
    Soldurile   =      892             - solduri transmise pe baza de
    conturilor         "Bilant de        balanta de verificare si protocol
    de pasiv           inchidere"        de predare-primire.
    transmise
    societatilor
    comerciale
    nou-infiintate

    b) La societatea comerciala care s-a infiintat prin divizarea altei societati comerciale
    891          =      Soldurile      - solduri primite pe baza de balanta
    "Bilant de          conturilor       de verificare si protocol de
    deschidere"         de pasiv         predare-primire;
                        primite de la
                        societatea
                        comerciala
                        care s-a
                        divizat
    Soldurile     =     891             - solduri primite pe baza de balanta
    conturilor        "Bilant de          de verificare si protocol de
    de activ           deschidere"        predare-primire.
    primite de la
    societatea
    comerciala
    care s a
    divizatSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 481/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 481 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 481/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu