E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1199 din 23 septembrie 2004

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea si autorizarea unitatilor farmaceutice, precum si a Conditiilor de organizare si functionare a acestora

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 904 din  5 octombrie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 336/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum si organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania,
    vazand Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatura medicala nr. OB 10.904 din 23 septembrie 2004,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea si autorizarea unitatilor farmaceutice, precum si a Conditiilor de organizare si functionare a acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629 din 8 octombrie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    - Alineatul (3) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In sensul prevederilor prezentului ordin, unitatile farmaceutice sunt: farmacia, depozitul farmaceutic si drogheria."
    Art. 2
    Anexa nr. 1 "Norme privind infiintarea si autorizarea unitatilor farmaceutice" la Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 626/2001 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Unitatile farmaceutice (farmaciile, drogheriile, depozitele) functioneaza pe baza autorizatiei de functionare emise de Ministerul Sanatatii, conform modelelor nr. I - III."
    2. Literele a), c), d), g), h) si i) ale articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:
    "a) cererea-tip (model nr. IV);
    ...........................................................................
    c) avizul conform al colegiului farmacistilor judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, privind infiintarea unitatii farmaceutice (model nr. VI);
    d) actul constitutiv al societatii comerciale (statutul si/sau contractul) pentru farmacii de circuit deschis, depozite farmaceutice, drogherii si ordinul ministrului sanatatii de aprobare a structurii unitatii sanitare, insotit de anexa in care este prevazuta farmacia, in cazul farmaciei de circuit inchis;
    ...........................................................................
    g) schita si datele privind localul unitatii (amplasare, constructie, compartimentare, legaturi functionale conforme cu prezentele norme - sursa de apa potabila, echipament de preparare a apei distilate, conditii de temperatura si umiditate);
    h) dotarea cu mobilier, ustensile si aparatura, masa de analiza;
    i) autorizatia sanitara de functionare pentru farmaciile de circuit inchis si anexele la certificatul de inregistrare la registrul comertului pentru farmacii de circuit deschis, depozite farmaceutice si drogherii;".
    3. Alineatul (3) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Inspectia se realizeaza pe baza unei grile de inspectie. Raportul de inspectie va fi intocmit in doua exemplare, dintre care unul va fi transmis unitatii inspectate si va cuprinde neconformitatile gasite, termenele acordate pentru remedierea acestora si concluzia provizorie. Raportul de inspectie poate fi contestat in termen de 30 de zile, in caz contrar concluzia ramanand definitiva."
    4. Articolele 4 si 5 se abroga.
    5. Alineatele (1) si (3) ale articolului 6 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Pentru mediul urban si rural pot solicita autorizatia de functionare pentru farmacii si depozite farmaceutice farmacistii care detin autorizatie de libera practica.
    ...........................................................................
    (3) Asistentii de farmacie pot solicita autorizatia de functionare pentru drogherii in mediul urban si rural, daca detin autorizatie de libera practica."
    6. Alineatul (2) al articolului 6 se abroga.
    7. Alineatul (2) al articolului 7 se abroga.
    8. Liniuta a 5-a a articolului 8 se abroga.
    9. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Personalul farmaceutic (farmacisti si asistenti de farmacie) isi desfasoara activitatea numai pe baza autorizatiei de libera practica emise conform legii."
    10. Articolul 11 se abroga.
    11. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Pregatirea personalului de specialitate trebuie sa fie continua si se va asigura prin cursuri de perfectionare."
    12. Articolul 13 se abroga.
    13. Alineatele (3) si (5) ale articolului 14 vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Infiintarea unei farmacii in mediul urban se face in functie de numarul de locuitori, dupa cum urmeaza:
    - in municipiul Bucuresti, o farmacie la 3.000 de locuitori;
    - in orasele resedinta de judet, o farmacie la 3.500 de locuitori;
    - in alte orase, o farmacie la 4.000 de locuitori.
Prin exceptie de la criteriul demografic enuntat mai sus, se pot infiinta farmacii in gari, daca nu exista o farmacie in imediata apropiere, si in complexurile comerciale de mare suprafata. Datele statistice necesare stabilirii raportului numar de locuitori/farmacie vor fi solicitate de catre colegiul farmacistilor judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, de la serviciul de evidenta informatizata a populatiei.
    ...........................................................................
    (5) Farmaciile autorizate care pot infiinta puncte de lucru in mediul rural vor solicita acordul Ministerului Sanatatii in baza urmatoarelor acte:
    a) dovada detinerii unui spatiu care sa indeplineasca conditiile de depozitare, conservare si eliberare a medicamentelor - inregistrarea acestuia la registrul comertului;
    b) autorizatia de libera practica si contractul de munca al farmacistului/farmacistilor care se deplaseaza in acel loc;
    c) declaratie privind programul de activitate in acord cu programul unitatii sanitare din localitatea respectiva;
    d) dovada comunicarii catre colegiul farmacistilor judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, a intentiei de infiintare a punctului de lucru exterior farmaciei.
Punctul de lucru isi va inceta activitatea in momentul autorizarii unei farmacii de sine statatoare in localitatea respectiva."
    14. Alineatele (1) si (2) ale articolului 15 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) Autorizatiile de functionare ale unitatilor de distributie, infiintate de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, sunt permanente in situatia pastrarii nemodificate a conditiilor care au stat la baza emiterii acestora.
    (2) De la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, autorizatiile de functionare care au in prezent inscris termenul de valabilitate de 5 ani se vor preschimba conform modelului nr. I, II sau III."
    15. La articolul 15 se introduc doua alineate noi, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Autorizatiile de functionare emise pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, a caror valabilitate nu a fost prelungita, se anuleaza. Reluarea activitatii se va face cu respectarea conditiilor de infiintare prevazute de prezentul ordin.
    (4) In cazul autorizatiilor de functionare emise pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, care nu au inscrise termene de valabilitate, dar pentru care se poate face dovada continuitatii activitatii, in termen de 60 de zile, detinatorii acestora vor solicita emiterea unei noi autorizatii conform modelului nr. I, II sau III. Nesolicitarea in termenul stabilit a unei noi autorizatii atrage anularea celei existente."
    16. Alineatul (1) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Mutarea sediului unei unitati farmaceutice de distributie dintr-un spatiu autorizat de Ministerul Sanatatii se face numai pentru motive obiective, dovedite de solicitant, in baza carora colegiul farmacistilor judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, va emite un aviz motivat, si pe baza raportului de inspectie favorabil intocmit de Inspectia de farmacie din cadrul Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatura medicala din Ministerul Sanatatii."
    17. La articolul 16, dupa alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) In mediul urban, mutarea sediului unei unitati farmaceutice de distributie se poate face numai in cadrul aceleiasi localitati."
    18. Alineatele (1) si (2) ale articolului 17 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) Inspectiile efectuate de inspectorii din cadrul Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatura medicala din Ministerul Sanatatii, in vederea mutarii sediului sau a verificarii conditiilor de functionare a unitatilor farmaceutice si a respectarii regulilor de buna practica farmaceutica si de distributie, se vor incheia cu un raport de inspectie, intocmit in doua exemplare, pe baza unei grile de inspectie. Un exemplar al raportului de inspectie va fi trimis unitatii inspectate si va cuprinde neconformitatile gasite, termenele acordate pentru remedierea acestora si concluzia provizorie. Raportul de inspectie poate fi contestat in termen de 3 zile, in caz contrar concluzia ramanand definitiva.
    (2) Documentele care se vor depune la Ministerul Sanatatii - Directia generala farmaceutica, inspectia de farmacie si aparatura medicala, in vederea mutarii sediului unitatii farmaceutice, sunt urmatoarele:
    - cerere in vederea efectuarii inspectiei la noul sediu;
    - autorizatia de functionare, in original;
    - avizul motivat al colegiului farmacistilor judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, privind obiectivitatea motivelor care impun schimbarea sediului;
    - inscrierea de mentiuni la registrul comertului pentru noua adresa;
    - anexa la certificatul de inregistrare eliberat de registrul comertului;
    - autorizatia sanitara, acolo unde este cazul;
    - schita noului spatiu;
    - dovada detinerii spatiului;
    - taxa de autorizare."
    19. Alineatul (1) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Pe firma unitatii farmaceutice se va inscrie cu litere de culoare verde pe fond alb denumirea unitatii, precedata in mod obligatoriu de tipul de unitate (farmacie, depozit, drogherie)."
    20. Alineatul (3) al articolului 23 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Autorizatia de functionare initiala se va ridica de la Ministerul Sanatatii - Directia generala farmaceutica, inspectia de farmacie si aparatura medicala, in termen de maximum 60 de zile de la semnarea ei de catre ministrul sanatatii. In cazul neridicarii acesteia, dupa expirarea acestui termen, autorizatia se anuleaza. Autorizatia de functionare se anuleaza, de asemenea, si daca in termen de 6 luni de la eliberarea acesteia unitatea farmaceutica nu isi incepe activitatea."
    21. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    In cazul aplicarii sanctiunilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 336/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se va intocmi un proces-verbal de constatare, conform modelului nr. V."
    22. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    Modelele nr. I - VI fac parte integranta din prezentele norme."
    23. Dupa articolul 27 se introduce articolul 28 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    Dreptul de libera practica este dovedit prin autorizatia de libera practica sau prin documentul echivalent conform legislatiei in vigoare."
    24. Modelele nr. I - IX se inlocuiesc cu modelele nr. I - VI.

    "MODELUL Nr. I

    ROMANIA
    MINISTERUL SANATATII

                          AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE
                            Nr. ... din ..........

    In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 336/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 15/1991 privind infiintarea societatilor comerciale farmaceutice - S.A., cu modificarile ulterioare, in baza documentatiei inaintate la data de ..........., Ministerul Sanatatii autorizeaza functionarea farmaciei cu denumirea ..................., condusa de farmacist-sef ................... .
    Orice modificare a conditiilor stabilite prin reglementarile Ministerului Sanatatii atrage anularea autorizatiei de functionare.

    Data eliberarii ..............

                                              Ministrul sanatatii,
                                              ....................

    MODELUL Nr. II

    ROMANIA
    MINISTERUL SANATATII

                         AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE
                           Nr. .... din ..........

    In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 336/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 15/1991 privind infiintarea societatilor comerciale farmaceutice - S.A., cu modificarile ulterioare, in baza documentatiei inaintate la data de .........., Ministerul Sanatatii autorizeaza functionarea drogheriei cu denumirea ................., condusa de asistent de farmacie sef de drogherie ................... .
    Drogheria este autorizata sa detina si sa elibereze dintre medicamente doar pe cele din grupa B, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 336/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Orice modificare a conditiilor stabilite prin reglementarile Ministerului Sanatatii atrage anularea autorizatiei de functionare.

    Data eliberarii ..............

                                              Ministrul sanatatii,
                                              ....................

    MODELUL Nr. III

    ROMANIA
    MINISTERUL SANATATII

                          AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE
                            Nr. .... din .........

    In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 336/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 15/1991 privind infiintarea societatilor comerciale farmaceutice - S.A., cu modificarile ulterioare, in baza documentatiei inaintate la data de .........., Ministerul Sanatatii autorizeaza functionarea depozitului cu denumirea ........................, condus de farmacist sef de depozit ........................... .
    Orice modificare a conditiilor stabilite prin reglementarile Ministerului Sanatatii atrage anularea autorizatiei de functionare.

    Data eliberarii ..............

                                              Ministrul sanatatii,
                                              ....................

    MODELUL Nr. IV

                                  Catre
           Ministerul Sanatatii - Directia generala farmaceutica,
               inspectia de farmacie si aparatura medicala

    Subsemnatul/Subsemnata ................................., nascut/nascuta la data de ..........., cu domiciliul in ........................................, telefon/fax/e-mail ...................., de profesie .........................., posesor/posesoare al/a Autorizatiei de libera practica eliberate de Ministerul Sanatatii nr. ........., salariat/salariata la .............................., confirmat/confirmata (specialist/primar) prin Ordinul ministrului sanatatii nr. ..............., va rog sa binevoiti a analiza urmatoarele documente anexate:
    a) personalul angajat, schema organizatorica in functie de marimea unitatii, cerintele de calificare in domeniu, contractele de munca ale personalului de specialitate angajat si autorizatiile de libera practica;
    b) avizul conform al colegiului farmacistilor judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru infiintarea unitatii farmaceutice (farmacie, depozit sau drogherie);
    c) actul constitutiv al societatii comerciale (statutul si/sau contractul) pentru farmacia de circuit deschis, depozitul farmaceutic si drogheria si ordinul ministrului sanatatii de aprobare a structurii unitatii sanitare, insotit de anexa in care este prevazuta farmacia, in cazul farmaciei de circuit inchis;
    d) incheierea irevocabila a judecatorului-delegat pentru autorizarea si inmatricularea societatii comerciale sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca definitiva;
    e) copie de pe certificatul de inmatriculare la registrul comertului si, daca este cazul, cerere de mentiune la registrul comertului pentru modificarea sediului;
    f) schita si datele privind localul unitatii (amplasare, constructie, compartimentare, legaturi functionale conforme cu prezentele norme - sursa de apa potabila, echipament de preparare a apei distilate, conditii de temperatura si umiditate);
    g) dotarea cu mobilier, ustensile si aparatura, masa de analiza;
    h) lista cuprinzand literatura de specialitate aflata in dotarea unitatii: Farmacopeea Romana, Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, legislatia farmaceutica in vigoare;
    i) autorizatia sanitara de functionare pentru farmacia de circuit inchis si anexele la certificatul de inmatriculare la registrul comertului pentru farmacia de circuit deschis, depozitul farmaceutic si drogheria;
    j) dovada detinerii spatiului;
    k) autorizatia de libera practica (copie), contractul de munca pentru un program de 8 ore (copie).
    Va rog sa binevoiti a planifica efectuarea inspectiei la sediul unitatii farmaceutice (farmacie, depozit farmaceutic, drogherie) in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a unitatii farmaceutice din localitatea ......................... .

    Data ..............                            Semnatura
                                               ...................

    MODELUL Nr. V

    MINISTERUL SANATATII
    Directia generala farmaceutica, inspectia de farmacie si aparatura medicala
    Str. Cristian Popisteanu nr. 1 - 3, sectorul 1, Bucuresti
    Telefon: 307.25.50
    Fax: 307.25.48

                PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENTIEI
                           Nr. ..................

    Incheiat astazi: ziua ....., ora ....., luna ....., anul .....
    Subsemnatul/Subsemnata ........................................, in calitate de ..................... la ............................, am constatat ca unitatea farmaceutica .................., cu sediul in ..................., str. .................. nr. ...., nr. de inmatriculare la registrul comertului ...................., reprezentata prin domnul/doamna ........................., in calitate de ....................., domiciliat/domiciliata in ......................., str. ................... nr. ...., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ..........., emis/emisa de ........................, CNP .................., se face vinovata de urmatoarea fapta .........................................., savarsita la data de .............., constatata ca urmare a inspectiei efectuate, contravenind prin aceasta dispozitiilor art. ..... alin. ..... din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 336/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care atrag sanctionarea cu amenda de la ..................... pana la ..................... lei. In termen de 48 de ore contravenientul poate achita la C.E.C. jumatate din minimul contraventiei .................. lei, prezentand in acelasi termen chitanta in original la sediul ...................................... .

    Plata se face la Trezoreria ..............., in contul ................... .

    Agent constatator,
    ..................

                                       Am primit copia de pe procesul-verbal.
                                                   Contravenient,
                                               .......................

                                       Alte mentiuni ........................

    Contravenientul nu este de fata, refuza sau nu poate semna.
    Martor: numele ......................., prenumele ...................., buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ................, domiciliul ............................ .

                                                    Semnatura
                                                ..................

        REZOLUTIA DE APLICARE A SANCTIONARII SI INSTIINTAREA DE PLATA
                        Nr. .... din ................

    Subsemnatul/Subsemnata ......................................., in calitate de ......................., aplic contravenientului sus-numit o amenda de .................... lei, pe care o va achita la Trezoreria .................... in termen de 15 zile de la comunicare, urmand ca in acelasi termen sa prezinte chitanta de plata la Inspectoratul ............................, localitatea ......................., str. ...................... nr. .... .
    Nerespectarea acestui termen atrage executarea silita conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata. Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune impreuna cu copia de pe procesul-verbal la organul care a aplicat sanctiunea.

    Semnatura organului care a aplicat sanctiunea
    .............................................

                                                       Am luat cunostinta.
                                                          Contravenient,
                                                       ...................

                                     Catre
       Administratia Financiara ............., str. ........... nr. ....

    Va rugam ca in temeiul dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, sa ne confirmati luarea in evidenta, in vederea executarii debitului, a contravenientului ........................, domiciliat/domiciliata in ........................., cu suma de .............. lei pentru incalcarea normelor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 336/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

                      Semnatura conducatorului unitatii
                       L.S. ..........................

    MODELUL Nr. VI

                               AVIZ CONFORM

    In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea si autorizarea unitatilor farmaceutice, precum si a Conditiilor de organizare si functionare a acestora si in baza cererii inregistrate la Colegiul Farmacistilor al Judetului ......................./al Municipiului Bucuresti cu nr. ......... la data de ............ de catre doamna/domnul ............................, cu domiciliul in localitatea ........................., avand functia de farmacist-sef/asistent sef de drogherie, prin care solicita avizul conform privind infiintarea unitatii farmaceutice: farmacia/depozitul farmaceutic/drogheria ........................., situata/situat in localitatea ............., str. ............... nr. ...., judetul ............., si analizand documentatia depusa, respectiv:
    - autorizatia de libera practica;
    - fisa postului;
    - curriculum vitae al farmacistului-sef;
    - doua scrisori de recomandare care sa ateste calitatile profesionale si morale ale farmacistului-sef,

                            COMISIA DE AVIZARI
a Colegiului Farmacistilor al Judetului ......................../al Municipiului Bucuresti acorda aviz favorabil cererii de infiintare a unitatii farmaceutice:
    Farmacia/Depozitul farmaceutic/Drogheria ................................. din structura Societatii Comerciale ".......................................", din localitatea ......................, str. ......................... nr. ...., judetul ................, avand ca farmacist-sef/asistent-sef pe domnul/doamna farmacist/asistent de farmacie ............................., in baza datelor statistice transmise de Directia de evidenta informatizata a persoanei prin Adresa nr. ................ din data de ............., pentru localitatea care are un numar de .......... locuitori.

    Prezentul aviz este valabil timp de 6 luni.

                                             Presedintele Comisiei de avizare,"
                                             .................................

    Art. 3
    Anexa nr. 2 "Conditiile de organizare si functionare a unitatilor farmaceutice" la Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 626/2001 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Farmacia de circuit deschis (comunitara) este unitatea sanitara care asigura asistenta in ambulatoriu a populatiei cu medicamente, produse igienico-cosmetice, dispozitive medicale, plante medicinale si produse din plante medicinale, suplimente alimentare si in care se executa prescriptii magistrale si oficinale. Medicamentele de uz veterinar pot fi detinute in conditiile legii."
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Eliberarea medicamentelor catre populatie se face numai cu amanuntul si este interzisa autoservirea.
    (2) Farmacia poate elibera medicamente si dispozitive medicale pe condici de aparat pentru dispensare medicale de intreprindere, scolare si din cluburi sportive."
    3. Literele b) si c) ale articolului 6 vor avea urmatorul cuprins:
    "b) asigura conservarea si eliberarea medicamentelor, a produselor igienico-cosmetice, precum si a dispozitivelor medicale;
    c) efectueaza receptia calitativa si cantitativa a medicamentelor si a altor produse de uz uman, la primirea lor in farmacie;".
    4. Alineatul (3) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Asistentul de farmacie poate elibera numai acele medicamente care se elibereaza fara prescriptie medicala, fiind interzisa manipularea de catre acesta a produselor toxice, stupefiante si psihotrope."
    5. Literele a), b), c), d) si e) ale alineatului (1) al articolului 9 vor avea urmatorul cuprins:
    "a) oficina este incaperea in care are acces publicul si in care se face eliberarea produselor prevazute la art. 1;
    - oficina are o suprafata de minimum 16 mp;
    - oficina cuprinde un spatiu destinat discutiei confidentiale cu pacientul;
    - dotarea cu mobilier va cuprinde mese de oficina, dulapuri si rafturi destinate pastrarii produselor prevazute la art. 1;
    b) receptura este incaperea in care se prepara prescriptiile magistrale; in aceasta incapere are acces numai personalul de specialitate care lucreaza in farmacie; dotarea cu mobilier trebuie sa cuprinda mese de receptura, dulapuri speciale pentru substante toxice, stupefiante, psihotrope si precursori (Separanda si Venena) si dulapuri pentru pastrarea substantelor farmaceutice; receptura va fi dotata cu vesela si cu aparatura de masura, necesare pentru prepararea retetelor magistrale; aparatura va fi verificata metrologic anual sau ori de cate ori este nevoie;
    c) laboratorul este incaperea in care se prepara produsele oficinale elaborate conform Farmacopeii Romane in vigoare; in aceasta incapere se va amenaja si masa de analiza;
    - laboratorul va fi dotat cu sursa de apa potabila, gaze, canalizare;
    - dotarea cu mobilier va cuprinde mese de laborator, dulapuri si rafturi destinate pastrarii diviziunilor, ambalajelor de uz farmaceutic si veselei folosite in farmacie;
    - laboratorul va fi dotat cu vesela si aparatura de masura, necesare pentru prepararea produselor oficinale.
    In cazul in care spatiul destinat recepturii este suficient de mare, se poate organiza si laboratorul in aceeasi incapere;
    d) echipamentul destinat obtinerii apei distilate se va amplasa in receptura sau in laborator.
    In cazul in care localitatea nu are apa curenta sau calitatea apei potabile nu este corespunzatoare, farmacia poate achizitiona apa distilata de la o unitate autorizata de Ministerul Sanatatii, care va fi insotita de documente care sa ateste calitatea acesteia;
    e) depozitul este incaperea in care se stocheaza si se asigura conservarea medicamentelor, a produselor igienico-cosmetice si a dispozitivelor medicale. Separat se vor organiza spatii destinate depozitarii substantelor farmaceutice, substantelor inflamabile si a ambalajelor de uz farmaceutic:
    - depozitul va fi dotat cu un sistem de asigurare a temperaturii si a umiditatii necesare conservarii produselor prevazute la art. 1;
    - dotarea cu mobilier va cuprinde rafturi metalice sau din alt material usor lavabil si rezistent la foc, paleti, daca este cazul, si dulapuri;
    - depozitul va fi dotat cu frigider pentru pastrarea medicamentelor care impun conditii de pastrare speciale;
    - depozitul va cuprinde spatii sau dulapuri destinate pastrarii produselor toxice, stupefiante si psihotrope, amenajate conform legislatiei specifice;".
    6. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Farmacia de circuit inchis (de spital) este unitatea sanitara care asigura asistenta cu medicamente de uz uman a bolnavilor internati in unitatile sanitare aflate in structura Ministerului Sanatatii, a altor ministere cu retea sanitara proprie si a altor institutii sau asociatii."
    7. Articolul 15 se abroga.
    8. Litera d) a articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "d) depozitul cuprinde doua sau mai multe incaperi destinate depozitarii medicamentelor:
    - spatii sau zone destinate produselor returnate din sectii sau, dupa caz, retrase din consum;
    - dulapuri destinate pastrarii produselor toxice, stupefiante si psihotrope;
    - spatii special amenajate pentru pastrarea substantelor inflamabile."
    9. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Farmaciile de circuit inchis si deschis detin si elibereaza numai medicamentele care au autorizatie de punere pe piata si pe care le achizitioneaza de la unitati farmaceutice autorizate de Ministerul Sanatatii."
    10. Literele a) si d) ale articolului 24 vor avea urmatorul cuprins:
    "a) documente care sa ateste provenienta si calitatea medicamentelor: facturi, note de transfer, buletine de analiza, certificate de calitate; facturile vor cuprinde in mod obligatoriu si denumirea, seria de fabricatie si numarul buletinului de analiza ale produsului respectiv;
    ...........................................................................
    d) documente care sa ateste, in conformitate cu reglementarile in vigoare, eliberarea medicamentelor toxice, stupefiante, psihotrope si a altor grupe terapeutice care se elibereaza pe baza de prescriptie medicala ce se retine in farmacie."
    11. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Depozitul farmaceutic este unitatea sanitara care are ca obiect de activitate distributia angro a medicamentelor, incluzand: procurarea, stocarea, supravegherea calitatii si transportul acestora.
    (2) La nivelul depozitului farmaceutic pot fi stocate si distribuite, pe langa medicamente, ambalaje de uz farmaceutic, dispozitive medicale, produse igienico-cosmetice, suplimente alimentare si, in conditiile legii, medicamente de uz veterinar."
    12. Alineatul (1) al articolului 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    (1) Pot solicita autorizatie de functionare pentru depozitul farmaceutic farmacistii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) din Normele privind infiintarea si autorizarea unitatilor farmaceutice."
    13. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    Depozitul farmaceutic distribuie numai medicamentele care detin autorizatii de punere pe piata eliberate de Agentia Nationala a Medicamentului."
    14. Alineatul (1) al articolului 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    (1) Depozitele farmaceutice vor fi amplasate in zone in a caror vecinatate nu exista poluanti, astfel incat sa se elimine riscul contaminarii produselor detinute."
    15. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    Depozitele trebuie sa indeplineasca si sa functioneze in conformitate cu Regulile de buna practica de distributie angro a produselor medicamentoase, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 863/2001."
    16. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    Depozitul de medicamente va prezenta Ministerului Sanatatii lista proprie cuprinzand medicamentele pe care le distribuie, conform reglementarilor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii."
    17. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    Depozitul farmaceutic trebuie sa aiba un spatiu special amenajat si dotat pentru depozitarea medicamentelor supuse reglementarii prin legi speciale: toxice, stupefiante, psihotrope si precursori."
    18. Litera b) a articolului 38 va avea urmatorul cuprins:
    "b) numele medicamentului, denumirea si tara de origine ale producatorului;"
    19. Prima si a doua liniuta ale articolului 39 vor avea urmatorul cuprins:
    "- facturi de intrare a produselor detinute si distribuite;
    - facturi de expeditie a produselor detinute si distribuite;".
    20. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41
    Personalul depozitului farmaceutic este compus din urmatoarele categorii: farmacisti primari, farmacisti specialisti, farmacisti rezidenti, farmacisti, asistenti de farmacie, asistenti de farmacie principali; sub indrumarea farmacistilor isi pot desfasura stagiul de practica farmacistii stagiari si studentii aflati in practica, precum si asistentii de farmacie aflati in stagiul de practica."
    21. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 42
    Drogheria este unitatea sanitara care detine si elibereaza populatiei, in ambulatoriu, numai medicamentele care, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 336/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt incadrate la grupa B (medicamente care se pot elibera fara prescriptie medicala), plante si produse din plante care nu sunt supuse legilor speciale, suplimente alimentare, produse igienico-cosmetice si dispozitive medicale."
    22. Literele a) si b) ale alineatului (1) al articolului 46 vor avea urmatorul cuprins:
    "a) asigura aprovizionarea, conservarea si eliberarea produselor prevazute la art. 42;
    b) efectueaza receptia cantitativa si calitativa a produselor prevazute la art. 42, la primirea lor in drogherie;".
    23. Articolul 48 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 48
    Drogheria poate detine si elibera numai medicamentele prevazute la art. 42, care au autorizatie de punere pe piata si care sunt procurate de la unitati farmaceutice de distributie autorizate de Ministerul Sanatatii."
    24. Litera a) a alineatului (1) al articolului 50 va avea urmatorul cuprins:
    "a) documente care sa ateste provenienta si calitatea produselor prevazute la art. 42: facturi, note de transfer, buletine de analiza;".
    25. Litera c) a alineatului (1) al articolului 50 se abroga.
    26. Articolele 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 si 61 se abroga.
    Art. 4
    Directia generala farmaceutica, inspectia de farmacie si aparatura medicala, celelalte directii din Ministerul Sanatatii vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                           Ministrul sanatatii,
                              Ovidiu BrinzanSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1199/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1199 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu