Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 415 din 4 mai 2007

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 357 din 25 mai 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi al art. 27 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a)  Hotărârea Guvernului nr. 348/2005 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi tehnologia Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 3 mai 2005;

b)   art. 1, 3 şi anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 880/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, precum şi a unor măsuri pentru desfăşurarea activităţii acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 5 septembrie 2002.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a)  articolul 3 alineatul (1) punctul 33 va avea următorul cuprins:

„33. promovarea accesului la internet;";

b)  articolul 3 alineatul (1) punctul 37 se abrogă.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei,

Dan Cristian Georgescu

p. Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,

Balint Marton Porcsalmi,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA

REGULAMENT  DE  ORGANIZARE  ŞI  FUNCŢIONARE

a Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Art. 1. - Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, denumită în continuare ANRCTI, se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii, în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.

Art. 2. - (1) Rolul ANRCTI este de a pune în aplicare politica naţională în domeniile comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale.

(2) ANRCTI îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, precum şi ale prezentului regulament.

Art. 3. - (1) ANRCTI exercită următoarele atribuţii generale în domeniile comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale:

1.   elaborează şi adoptă norme tehnice, iniţiază standarde naţionale în acord cu cerinţele naţionale şi cu standardele internaţionale în aceste domenii, propune spre adoptare standardele internaţionale ca standarde naţionale şi adoptă reglementări tehnice care să declare obligatorie aplicarea standardelor pe întregul teritoriu naţional, pe plan zonal sau pe plan local, în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale, precum şi pentru utilizarea resurselor de numerotaţie;

2.   asigură reprezentarea în instituţii şi în organizaţii internaţionale din domeniul reglementării comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale, susţinând în cadrul acestora politica şi strategia naţională în domeniu;

3.   colaborează cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale, dezvoltă şi stimulează relaţiile cu acestea; cooperează cu autorităţi de reglementare din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale din străinătate, inclusiv prin încheierea de acorduri de colaborare şi schimb de informaţii;

4.  aplică acordurile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale;

5.  colaborează cu Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei în toate domeniile în care expertiza ANRCTI este necesară sau utilă;

6.  înaintează către ministerul de specialitate propuneri privind cadrul legislativ pentru stimularea dezvoltării sectoarelor de comunicaţii electronice, comunicaţii audiovizuale, echipamente radio şi echipamente terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagentice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale;

7.  prognozează, planifică şi programează în proiectul de buget propriu resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniile sale de competenţă;

8.   coordonează derularea programelor de asistenţă financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale, care vizează capacitatea instituţională a ANRCTI;

9.  elaborează şi publică rapoarte, studii, analize şi altele asemenea în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale, în special pentru evaluarea necesităţii şi oportunităţii emiterii de noi reglementări, pentru evaluarea şi controlul implementării politicilor şi reglementărilor, precum şi al conducerii programelor şi proiectelor, organizează seminarii şi mese rotunde, acţiuni promoţionale de imagine, informare şi de conştientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

10.   urmăreşte şi controlează aplicarea prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea şi sancţionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenţei recunoscute de acestea;

11. soluţionează litigiile dintre furnizorii din domeniul comunicaţiilor electronice şi dintre furnizorii din domeniul tehnologiei informaţiei, în scopul asigurării liberei concurenţe şi al protecţiei intereselor utilizatorilor finali.

(2) ANRCTI exercită următoarele atribuţii specifice în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale:

1.  elaborează şi actualizează autorizaţiile generale;

2.   monitorizează şi controlează respectarea obligaţiilor impuse furnizorilor de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice prin autorizaţiile generale;

3.  promovează şi sprijină armonizarea la nivel european a utilizării resurselor de numerotaţie, în conformitate cu instrumentele juridice în vigoare în cadrul Uniunii Europene;

4.   adoptă Planul naţional de numerotaţie şi orice modificări ale acestuia, sub rezerva restricţiilor impuse din motive de siguranţă naţională;

5.  gestionează la nivel naţional resursele de numerotaţie şi frecvenţele radio din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentală;

6.   administrează şi coordonează la nivel naţional gestionarea frecvenţelor radio în conformitate cu Tabelul naţional de alocare a benzilor de frecvenţă, denumit în continuare TNABF, şi cu acordurile internaţionale la care România este parte;

7.    acordă licenţele de utilizare a resurselor de numerotaţie, stabileşte şi încasează tarifele pentru emiterea licenţelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanţă cu costurile administrative aferente emiterii acestora;

8.   emite reglementări privind modul de utilizare a resurselor de numerotaţie şi a frecvenţelor radio din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentală;

9.   pune la dispoziţia Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei datele necesare în vederea elaborării TNABF;

10.   acordă licenţele de utilizare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice care utilizează spectrul radio, precum şi licenţele de emisie şi stabileşte şi încasează tarifele pentru utilizarea spectrului;

11.   alocă şi asignează frecvenţele radio în benzile cu atribuire neguvernamentală, exclusivă sau în partaj, prevăzute în TNABF, cu respectarea reglementărilor, acordurilor şi protocoalelor naţionale şi internaţionale, şi implementează procedurile de coordonare stabilite prin acordurile internaţionale;

12.   acordă avizele tehnice, autorizaţiile de asignare a frecvenţelor radio şi autorizaţiile tehnice de funcţionare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

13.   realizează expertizele tehnice necesare utilizării raţionale şi eficiente a frecvenţelor radio;

14.   alocă şi asignează codurile de identificare pentru unele servicii de radiocomunicaţii, certifică personalul de operare a staţiilor de radiocomunicaţii şi asigură activităţile de evidenţă conexe acestor activităţi:

15.  asigură evidenţa permanentă a utilizării frecvenţelor radio prin asigurarea evidenţei asignărilor de frecvenţe şi întreţinerea permanentă a bazelor de date specializate care formează Registrul naţional al frecvenţelor asignate/alocate;

16.    monitorizează, supraveghează şi controlează utilizarea spectrului de frecvenţe radio cu atribuire neguvernamentală;

17.  identifică pieţele relevante din sectorul comunicaţiilor electronice;

18.   efectuează analizele de piaţă în situaţiile în care acestea sunt obligatorii, potrivit legii;

19.   desemnează furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă;

20.   impune în sarcina furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă obligaţiile prevăzute la art. 9-13 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 15 - 18 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare;

21.   gestionează mecanismele de finanţare a obligaţiilor legate de asigurarea serviciului universal, prevăzute de legislaţia specială;

22.  controlează îndeplinirea obligaţiilor impuse furnizorilor de serviciu universal în temeiul prevederilor legislaţiei speciale;

23.   exercită atribuţiile stabilite prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu completările ulterioare;

24.    exercită atribuţiile care revin autorităţii de reglementare în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

25.   elaborează reglementările necesare în vederea asigurării protecţiei mediului în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale;

26.   eliberează avizele necesare obţinerii autorizaţiei de construire a pilonilor şi clădirilor care pot afecta funcţionarea sistemelor de monitorizare ale ANRCTI;

27.  participă la lucrările Comisiei interdepartamentale de radiocomunicaţii.

(3) ANRCTI exercită următoarele atribuţii specifice în domeniul tehnologiei informaţiei:

1.   reglementează la nivel naţional administrarea TLD (top level domain) ,,.ro" şi a SLD (second level domain) „.eu" pentru numele de domenii rezervate de România;

2.     supraveghează şi controlează respectarea prevederilor legale din domeniul comerţului electronic, exercitate în calitate de autoritate de reglementare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată;

3.   exercită atribuţiile autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul semnăturii electronice, prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

4.    exercită atribuţiile care revin autorităţii de reglementare şi supraveghere potrivit Legii nr. 451/2004 privind marca temporală;

5.    exercită atribuţiile care revin autorităţii de reglementare şi supraveghere potrivit Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale;

6.   exercită atribuţiile stabilite prin Legea nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, cu modificările şi completările ulterioare.

(4)   ANRCTI exercită următoarele atribuţii specifice în domeniul echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice:

1.   controlează îndeplinirea cerinţelor esenţiale de compatibilitate electromagnetică şi de utilizare eficientă a spectrului;

2.   analizează şi realizează expertizarea tehnică a utilizării frecvenţelor pentru asigurarea compatibilităţii electromagnetice între staţiile şi reţelele de radiocomunicaţii autorizate, precum şi pentru prevenirea perturbaţiilor prejudiciabile, în scopul evaluării posibilităţii de asignare a acestora, în urma solicitărilor;

3.   eliberează avize de confirmare a conformităţii cu cerinţele esenţiale prevăzute de legislaţia aplicabilă, pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice.

(5)   ANRCTI îndeplineşte şi alte atribuţii acordate prin dispoziţii legale speciale.

(6)   ANRCTI îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor independenţei, transparenţei, obiectivitătii, proporţionalităţii, imparţialităţii, neutralităţii tehnologice şi nediscriminării.

Art. 4. - (1) Finanţarea ANRCTI se asigură integral din venituri proprii, în conformitate cu prevederile art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007.

(2) Sursele de finanţare prevăzute la alin. (1) se administrează de către ANRCTI, fiind aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cazului în care prin lege specială se dispune altfel.

Art. 5. - (1) Conducerea ANRCTI este asigurată de un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi numiţi de primul-ministru conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006.

(2)   Preşedintele şi vicepreşedinţii conduc întreaga activitate a ANRCTI şi asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin acesteia.

(3)   Preşedintele reprezintă ANRCTI în raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.

(4)   Preşedintele ANRCTI este ordonator principal de credite.

(5)  In lipsa preşedintelui, atribuţiile sale se exercită de vicepreşedintele desemnat prin decizie a preşedintelui.

(6)   Mandatul preşedintelui şi vicepreşedinţilor încetează în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006.

Art. 6. - (1) In exercitarea atribuţiilor sale preşedintele ANRCTI emite decizii:

a)  interne, care privesc activitatea internă a ANRCTI şi care constituie, de regulă, acte de dreptul muncii;

b)   externe, care privesc aspecte legate de exercitarea competenţelor ANRCTI în raporturile cu alte persoane şi care constituie, de regulă, acte administrative.

(2) Deciziile prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt:

a)  cu caracter normativ, atunci când reglementează cu caracter general şi impersonal anumite relaţii sociale;

b)   cu caracter individual, atunci când reglementează relaţii sociale între persoane individualizate.

Art. 7. - (1) Preşedintele ANRCTI are următoarele atribuţii:

a)   aprobă strategiile de dezvoltare instituţională a ANRCTI, programele de activitate şi programele de cooperare;

b)  aprobă planul anual de activitate al ANRCTI;

c)  aprobă planurile de investiţii ale ANRCTI;

d)  coordonează procesul de elaborare şi de implementare a reglementărilor din domeniile de competenţă ale ANRCTI;

e)   convoacă şi prezidează reuniunile plenare ale Consiliului consultativ;

f)  aprobă structura organizatorică şi statul de funcţii ale ANRCTI;

g)   stabileşte sediile structurilor teritoriale ale ANRCTI;

h) stabileşte atribuţiile specifice fiecărui compartiment din cadrul ANRCTI;

i) aprobă regulamentul intern al ANRCTI;

j) coordonează activitatea compartimentelor ANRCTI;

k) negociază şi semnează pentru şi în numele ANRCTI contractul colectiv de muncă;

l) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul ANRCTI;

m) aprobă angajarea, avansarea, precum şi modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului ANRCTI;

n) aprobă deplasările în ţară şi în străinătate ale personalului ANRCTI;

o) orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii.

(2)  Preşedintele ANRCTI poate delega exercitarea unora dintre atribuţiile prevăzute la alin. (1) personalului din subordine.

(3)     Preşedintele ANRCTI stabileşte atribuţiile vicepreşedinţilor ANRCTI.

Art. 8. - (1) Structura organizatorică şi statul de funcţii se stabilesc prin decizie internă a preşedintelui ANRCTI.

(2) In scopul asigurării exercitării în teritoriu a competenţelor sale, ANRCTI are structuri teritoriale fără personalitate juridică, stabilite prin decizie internă a preşedintelui ANRCTI.

Art. 9. - (1) In activitatea sa, ANRCTI este asistată de Consiliul consultativ, organism fără personalitate juridică, care lucrează în reuniuni plenare şi în grupuri de lucru.

(2)  Grupurile de lucru se constituie în vederea pregătirii desfăşurării reuniunilor plenare.

(3)   La lucrările Consiliului consultativ sunt invitaţi să participe, în funcţie de obiectul dezbaterii, reprezentanţi ai furnizorilor din domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, al tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale, reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale acestora, ai altor instituţii publice, alte persoane interesate ori reprezentanţi ai altor organisme interesate.

(4) Consiliul consultativ are rolul de a sprijini armonizarea intereselor părţilor reprezentate în cadrul său, evaluează impactul reglementărilor ANRCTI şi face propuneri de îmbunătăţire a acestora.

Art. 10. - Angajarea personalului ANRCTI se face pe posturile vacante, prin concurs organizat în condiţiile legii şi pe baza metodologiei de concurs aprobate prin decizie internă a preşedintelui ANRCTI, pe criteriul aptitudinilor şi al competenţei profesionale.

Art. 11. - (1) Personalul ANRCTI are drepturile şi obligaţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare şi ale contractului individual de muncă.

(2)    Personalul ANRCTI, inclusiv preşedintele şi vicepreşedinţii, are obligaţiile prevăzute la art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute în regulamentul intern şi în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul ANRCTI.

(3)   Preşedintele ANRCTI aprobă fişa postului pentru personalul din subordine, cu avizul şefului ierarhic superior.

Art. 12. - Salarizarea personalului ANRCTI, inclusiv a preşedintelui şi a vicepreşedinţilor, se realizează, în temeiul art. 43 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii.

Art. 13. - (1) In activitatea sa, ANRCTI utilizează următoarele registre:

a)   registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei;

b)   registrele de evidenţă a deciziilor preşedintelui ANRCTI;

c)   registrele de evidenţă a furnizorilor din domeniile de competenţă ale ANRCTI;

d)   registrele de evidenţă a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie, a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, a licenţelor de emisie, precum şi a celorlalte documente de autorizare emise de ANRCTI conform competenţelor sale;

e)  registrul titlurilor de creanţă;

f)  registrul de evidenţă a documentelor clasificate.

(2) Prin decizie internă a preşedintelui ANRCTI se poate institui utilizarea altor registre decât cele prevăzute la alin. (1).

Art. 14. - Circuitul documentelor gestionate de ANRCTI, inclusiv modul de utilizare a registrelor prevăzute la art. 13, se reglementează prin decizie internă a preşedintelui ANRCTI.

Art. 15. - ANRCTI va pune la dispoziţie publicului în limba română, precum şi, în măsura posibilului, în una sau mai multe limbi de circulaţie internaţională, prin intermediul paginii sale de internet, toate informaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte informaţii privind domeniul radiocomunicaţiilor, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice şi al tehnologiei informaţiei.

Art. 16. - (1) ANRCTI va publica pe pagina sa de internet, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, un raport detaliat privind activitatea sa în anul anterior.

(2) ANRCTI va întocmi şi va publica, până la data prevăzută la alin. (1), un raport anual privind accesul la informaţiile de interes public în anul anterior.

Art. 17. - ANRCTI colaborează cu instituţiile Uniunii Europene, cu autorităţi similare din alte state şi poate participa la activitatea unor organizaţii internaţionale din domeniul său de activitate ori poate să devină membră a acestora.

Art. 18. - (1) In cazul în care exercitarea unor atribuţii ale ANRCTI implică participarea altor autorităţi, ANRCTI va încheia acorduri de colaborare cu acestea, în scopul îndeplinirii în mod eficient a competenţelor legale care îi revin.

(2)   ANRCTI beneficiază în mod gratuit de informaţiile puse la dispoziţie de alte instituţii publice, necesare în exercitarea atribuţiilor sale.

(3)   Paza sediului central şi a unora din structurile teritoriale ale ANRCTI se organizează şi se efectuează cu efective de jandarmi, în condiţiile legii. Sediile şi efectivele se stabilesc prin protocol încheiat între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi ANRCTI.

Art. 19. - Preşedintele ANRCTI supune consultării publice planul de activitate pentru anul următor, în care se vor arăta obiectivele de atins, modalităţile de realizare, precum şi sarcinile specifice încredinţate fiecărui compartiment în vederea realizării acestor obiective. Planul de activitate se definitivează şi se aprobă de preşedinte după aprobarea bugetului ANRCTI.

Art. 20. - (1) Până la revizuirea legislaţiei secundare, actele normative emise de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei în exercitarea atribuţiilor de reglementare, supraveghere sau control, în temeiul Legii nr. 455/2001, Legii nr. 365/2002, republicată, Legii nr. 451/2004 şi al Legii nr. 589/2004, precum şi cele emise de Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei în exercitarea atribuţiilor legale din domeniul radiocomunicaţiilor, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, rămân în vigoare.

(2)   Atribuţiile Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei sau, după caz, ale Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, stabilite prin actele normative prevăzute la alin. (1), se exercită de către ANRCTI.

(3)   Deciziile de acreditare sau de agreare, licenţele, avizele sau autorizaţiile emise de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei sau, după caz, de Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), îşi păstrează valabilitatea în conformitate cu reglementările în vigoare.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 415/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 415 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu