Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 880 din 16 august 2002

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, precum si a unor masuri pentru desfasurarea activitatii acesteia

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 660 din  5 septembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 67 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si ale art. 5 alin. (3) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 247/2002,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    (1) Se aproba transmiterea unei parti din imobilul proprietate publica a statului, situat in municipiul Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5, avand datele de identificare prevazute in anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei in administrarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii.
    (2) Predarea-preluarea imobilului prevazut la alin. (1) se face pe baza de protocol incheiat intre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 3
    Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii va utiliza pentru desfasurarea activitatilor proprii specifice un numar de 10 autoturisme.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Dan Nica

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                             REGULAMENT
de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, infiintata in temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, se organizeaza si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata integral din venituri extrabugetare.
    Art. 2
    ANRC pune in aplicare politica nationala in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, avand functiile, obiectivele si atributiile prevazute la art. 44 - 46 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 si in legislatia speciala in domeniul audiovizualului.
    Art. 3
    ANRC isi exercita competentele prevazute de lege in vederea asigurarii eficientei economice a sectorului comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, al audiovizualului, precum si in vederea promovarii concurentei si protejarii drepturilor si intereselor consumatorilor, in conditii de transparenta, impartialitate si obiectivitate.
    Art. 4
    Activitatea ANRC se desfasoara in temeiul dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, ale prezentului regulament si ale celorlalte acte normative aplicabile in domeniu.

    CAP. 2
    Conducerea ANRC

    Art. 5
    (1) Presedintele si vicepresedintele conduc intreaga activitate a ANRC si asigura indeplinirea atributiilor ce revin acesteia.
    (2) Presedintele reprezinta ANRC in raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele, cu alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite decizii potrivit art. 38 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002.
    (4) Vicepresedintele este inlocuitorul de drept al presedintelui in absenta acestuia.
    Art. 6
    (1) Presedintele ANRC are urmatoarele atributii:
    a) aproba strategiile de dezvoltare institutionala a ANRC, programele de activitate si programele de cooperare;
    b) supune spre aprobare Guvernului proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al ANRC;
    c) aproba planul anual de activitate al ANRC;
    d) stabileste sediul central al ANRC, precum si sediile oficiilor teritoriale;
    e) aproba structura organizatorica a ANRC;
    f) stabileste atributiile specifice fiecarui compartiment din cadrul ANRC;
    g) aproba organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul ANRC;
    h) aproba angajarea, avansarea, precum si modificarea sau incetarea raporturilor de munca ale personalului ANRC;
    i) aproba fisa postului pentru personalul ANRC;
    j) aproba deplasarile in strainatate ale personalului ANRC;
    k) negociaza si semneaza cu reprezentantii salariatilor contractul colectiv de munca;
    l) coordoneaza activitatea compartimentelor ANRC;
    m) convoaca si prezideaza dezbaterile Consiliului consultativ;
    n) orice alte atributii care ii revin potrivit legii.
    (2) Presedintele ANRC poate delega exercitarea unora dintre atributiile prevazute la alin. (1) personalului din subordine.
    Art. 7
    Vicepresedintele ANRC are urmatoarele atributii:
    a) asigura derularea programelor de cooperare si asistenta internationala;
    b) supravegheaza elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli;
    c) asigura legatura ANRC cu asociatiile care reprezinta interesele consumatorilor, ale furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice, ale furnizorilor de servicii postale, precum si ale altor persoane interesate;
    d) coordoneaza desfasurarea procedurii de consultare si informare prevazute la art. 50 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002;
    e) informeaza presedintele ANRC cu privire la activitatea compartimentelor;
    f) coordoneaza solutionarea cererilor si a sesizarilor prin repartizarea acestora catre compartimentele ANRC, iar atunci cand este cazul, desemneaza in mod direct persoana responsabila cu rezolvarea acestora;
    g) alte atributii stabilite prin decizie a presedintelui ANRC.

    CAP. 3
    Organizarea ANRC

    Art. 8
    (1) ANRC are in componenta sa mai multe compartimente, organizate ca directii si servicii.
    (2) Structura organizatorica si statul de functii se stabilesc prin decizie a presedintelui ANRC.
    (3) Directiile ANRC sunt conduse de directori, iar serviciile sunt conduse de sefi de serviciu.
    (4) ANRC are oficii teritoriale fara personalitate juridica in fiecare municipiu resedinta de judet si in fiecare sector al municipiului Bucuresti, care au rolul de a asigura exercitarea in teritoriu a competentelor ANRC, precum si de a primi cereri si sesizari, care vor fi transmise catre sediul central al ANRC.
    (5) Oficiile teritoriale au obligatia de a transmite, lunar si ori de cate ori presedintele ANRC considera ca este necesar, rapoarte privind activitatea desfasurata.
    Art. 9
    Conducatorii compartimentelor au urmatoarele atributii:
    a) asigura indeplinirea sarcinilor stabilite prin planul anual de activitate sau incredintate de catre seful ierarhic superior;
    b) repartizeaza sarcini specifice personalului din subordine, in vederea indeplinirii atributiei prevazute la lit. a);
    c) verifica indeplinirea la timp, in mod corect si eficient, a sarcinilor repartizate potrivit lit. b);
    d) informeaza seful ierarhic superior despre stadiul lucrarilor repartizate personalului din subordine;
    e) raspund fata de seful ierarhic superior pentru activitatea personalului din subordine;
    f) orice alte atributii prevazute in fisa postului.
    Art. 10
    (1) In activitatea sa ANRC este asistata de Consiliul consultativ, care lucreaza in urmatoarele comisii, in functie de natura problemelor supuse consultarii:
    a) Comisia pentru reglementari, in care vor fi invitati sa participe reprezentanti ai furnizorilor de retele de comunicatii electronice si de servicii de comunicatii electronice, reprezentanti ai furnizorilor de servicii postale, ai radiodifuzorilor, dupa caz, reprezentanti ai asociatiilor profesionale ale acestora, precum si reprezentanti ai Consiliului Concurentei, ai Oficiului Concurentei, ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, alte persoane interesate ori reprezentanti ai altor organisme interesate, in functie de obiectul dezbaterii;
    b) Comisia pentru studii si analize, in care vor fi invitati sa participe, pe langa persoanele prevazute la lit. a), si reprezentanti ai Institutului National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii, ai Institutului National de Statistica, reprezentanti ai mediului universitar de specialitate economica, tehnica sau juridica, personalitati recunoscute in domeniile economic, comercial, contabil, tehnic, juridic sau al concurentei, precum si alte persoane interesate ori reprezentanti ai altor organisme interesate, in functie de obiectul dezbaterii;
    c) Comisia tehnica si de standardizare, in care vor fi invitati sa participe reprezentanti ai furnizorilor prevazuti la lit. a), precum si ai asociatiilor profesionale ale acestora, reprezentanti ai Institutului National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii, ai Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, ai Asociatiei de Standardizare din Romania, precum si alte persoane interesate ori reprezentanti ai altor organisme interesate, in functie de obiectul dezbaterii.
    (2) Consiliul consultativ are rolul de a sprijini armonizarea intereselor partilor reprezentate in cadrul sau, evalueaza impactul reglementarilor ANRC si face propuneri de imbunatatire a acestora.
    Art. 11
    Comisiile Consiliului consultativ se intrunesc la initiativa presedintelui ANRC, dar cel putin o data pe luna in cazul Comisiei pentru reglementari si cel putin o data la trei luni in cazul Comisiei pentru studii si analize si al Comisiei tehnice si de standardizare.

    CAP. 4
    Resurse umane

    Art. 12
    Salarizarea personalului ANRC, inclusiv a presedintelui si a vicepresedintelui, se realizeaza, in temeiul art. 43 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, potrivit dispozitiilor legale aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri extrabugetare.
    Art. 13
    (1) Personalul ANRC are drepturile si obligatiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare si ale contractului individual de munca.
    (2) Presedintele ANRC aproba fisa postului pentru personalul din subordine, cu avizul sefului ierarhic superior.
    Art. 14
    Angajarea personalului se face pe posturile vacante, prin concurs organizat in conditiile legii si pe baza metodologiei de concurs aprobate prin decizie a presedintelui ANRC, pe criteriul aptitudinilor si al competentei profesionale.

    CAP. 5
    Finantarea ANRC

    Art. 15
    Finantarea ANRC se asigura integral din venituri extrabugetare, in conformitate cu prevederile art. 41 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002.
    Art. 16
    Proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli se elaboreaza pana la data de 1 noiembrie a anului anterior si se supune spre aprobare Guvernului in termen de 20 de zile.

    CAP. 6
    Reguli privind functionarea ANRC

    Art. 17
    (1) Presedintele ANRC emite decizii:
    a) interne, care privesc activitatea interna a ANRC; si
    b) externe, care privesc aspecte legate de exercitarea competentelor ANRC in raporturile cu alte persoane.
    (2) Deciziile prevazute la alin. (1) sunt:
    a) cu caracter normativ, atunci cand reglementeaza cu caracter general si impersonal anumite relatii sociale; si
    b) cu caracter individual, atunci cand reglementeaza relatii sociale intre persoane individualizate.
    Art. 18
    (1) In activitatea sa ANRC utilizeaza urmatoarele registre:
    a) registrul general de intrare-iesire a corespondentei, in care se inregistreaza in ordine toate documentele care intra si ies din institutie, primind numar si data de inregistrare;
    b) registrele de dosare, in care se inregistreaza toate lucrarile in legatura cu solutionarea cererilor si a sesizarilor;
    c) registrul de decizii emise de presedintele ANRC, in care acestea sunt inregistrate si numerotate in ordine cronologica;
    d) registrul special de corespondenta secreta si confidentiala, in care se inregistreaza documentele avand acest caracter.
    (2) Deciziile emise de presedintele ANRC, cuprinse in registrul prevazut la alin. (1) lit. c), vor avea un numar in functie de ordinea emiterii lor, urmat de indicativul "IN" pentru deciziile interne cu caracter normativ, "II" pentru deciziile interne cu caracter individual, "EN" pentru deciziile externe cu caracter normativ sau "EI" pentru deciziile externe cu caracter individual.
    (3) Fiecare oficiu teritorial al ANRC va tine cate un registru similar celui prevazut la alin. (1) lit. a).
    (4) Registrele prevazute la alin. (1) lit. a), b) si c) vor fi realizate si in format electronic.
    (5) La sfarsitul fiecarui an, dupa ultima operatiune din fiecare registru se va intocmi un proces-verbal de inchidere, care va fi avizat de vicepresedintele ANRC.
    Art. 19
    (1) Cererile si sesizarile adresate ANRC trebuie formulate in scris si pot fi transmise prin posta, inclusiv cea electronica, fax ori pot fi depuse personal sau prin mandatar.
    (2) Activitatea de solutionare a cererilor si a sesizarilor se va face cu respectarea legislatiei speciale privind petitiile si informatiile de interes public.
    (3) In cazul in care cererea sau sesizarea se depune prin mandatar, se va solicita dovada calitatii, precum si datele de identificare ale acestuia.
    Art. 20
    (1) Cererile si sesizarile, avand atasate si plicurile, daca este cazul, se depun la registratura, unde sunt trecute in aceeasi zi in registrul general de intrare-iesire a corespondentei si primesc numar si data de inregistrare.
    (2) Vicepresedintele ANRC repartizeaza cererile si sesizarile in mod direct unei anumite persoane sau compartimentului de specialitate, caz in care desemnarea persoanei responsabile cu solutionarea cererii sau a sesizarii revine conducatorului compartimentului respectiv.
    (3) In situatia in care obiectul unei cereri sau sesizari intra in domeniul de activitate a doua sau mai multe compartimente, vicepresedintele ANRC va desemna persoana sau compartimentul responsabil cu solutionarea cererii sau a sesizarii, mentionand totodata celelalte persoane sau compartimente care au obligatia de a colabora in procesul de solutionare. Atunci cand vicepresedintele ANRC desemneaza un compartiment responsabil cu solutionarea cererii sau a sesizarii, prevederile alin. (2) sunt aplicabile in mod corespunzator.
    (4) Predarea si primirea cererilor si sesizarilor se fac sub semnatura, prin condica.
    Art. 21
    Actele inregistrate in cursul unei zile se vor prezenta presedintelui ANRC la sfarsitul zilei. Cererile si sesizarile se vor transmite de catre presedinte vicepresedintelui ANRC in vederea repartizarii lor, cu exceptia cazului in care presedintele ANRC considera necesar sa procedeze in mod direct la repartizarea lor. In acest caz se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 20.
    Art. 22
    Persoana careia i-a fost repartizata cererea sau sesizarea are urmatoarele sarcini in legatura cu solutionarea acesteia:
    a) asigura ca dosarul continand lucrarile in legatura cu cererea sau sesizarea este tinut la zi si in mod corect si ca toate persoanele interesate in legatura cu cererea sau sesizarea pot lua cunostinta de actele cuprinse in acesta;
    b) propune masurile necesare pentru rezolvare, pe care le supune spre analiza si avizare conducatorului compartimentului din care face parte;
    c) colaboreaza cu celelalte persoane desemnate, in cazul prevazut la art. 20 alin. (3), in vederea solutionarii eficiente a cererii sau a sesizarii;
    d) ia masuri pentru convocarea persoanelor interesate, in cazul efectuarii oricaror lucrari privind cererea sau sesizarea;
    e) informeaza persoana care i-a repartizat cererea sau sesizarea despre orice problema de natura sa intarzie solutionarea acesteia;
    f) ia masuri pentru consemnarea discutiilor relevante avute cu persoanele interesate in legatura cu cererea sau sesizarea.
    Art. 23
    In cazul in care cererea sau sesizarea nu este de competenta ANRC, persoana careia i-a fost repartizata cererea sau sesizarea va intocmi un proiect de raspuns, in care se va indica organul competent cu solutionarea acesteia si care va fi avizat de conducatorul care a desemnat persoana responsabila cu solutionarea respectivei cereri sau sesizari.
    Art. 24
    Autorul cererii sau sesizarii va fi informat de indata despre modul in care a fost solutionata cererea sau sesizarea.
    Art. 25
    Dispozitiile prezentului capitol se aplica in mod corespunzator in cazul in care, din oficiu, ANRC considera ca este necesara luarea anumitor masuri ce intra in competenta sa, potrivit legii.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 26
    ANRC va pune la dispozitie publicului, atat in limba romana, cat si in una sau mai multe limbi de circulatie internationala, prin intermediul paginii sale de Internet, toate informatiile prevazute la art. 49 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002.
    Art. 27
    (1) ANRC va publica pe pagina sa de Internet, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an, un raport detaliat privind activitatea sa in acel an.
    (2) De asemenea, ANRC va publica un material privind cererile si sesizarile inregistrate pana la data de 30 iunie a anului respectiv si care nu au fost solutionate.
    Art. 28
    Inainte de supunerea spre aprobare Guvernului a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli presedintele ANRC aproba planul de activitate pentru anul urmator, in care se vor arata obiectivele de atins, modalitatile de realizare, precum si sarcinile specifice incredintate fiecarui compartiment in vederea realizarii acestor obiective.
    Art. 29
    ANRC colaboreaza cu autoritati similare din alte state si poate participa la activitatea unor organizatii internationale din domeniul sau de activitate ori poate sa devina membra a acestora.
    Art. 30
    In cazul in care exercitarea unor atributii ale ANRC implica participarea altor autoritati, ANRC va incheia acorduri de colaborare cu acestea, in scopul indeplinirii in mod eficient a competentelor legale care ii revin.

    ANEXA 2

                        DATELE DE IDENTIFICARE
a partii din imobilul proprietate publica a statului, care se transmite in administrarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii din administrarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

________________________________________________________________________________
Locul unde     Persoana       Persoana            Caracteristicile tehnice
este situat    juridica de    juridica la              ale imobilului
imobilul care  la care se     care se
se transmite   transmite      transmite
               imobilul       imobilul
________________________________________________________________________________
Municipiul     Ministerul     Autoritatea  a) parter: camera 1, in suprafata de
Bucuresti,     Comunicatiilor Nationala de 109 mp, avand numarul de inventar
Bd. Libertatii si Tehnologiei Reglementare 34.387, atribuit de Ministerul
nr. 14,        Informatiei    in           Finantelor Publice
sectorul 5                    Comunicatii  b) etajul 3: camerele 1, 8, 9, 10,
                                           11, 13, 13a si 13b, in suprafata
                                           totala de 355,32 mp, avand numarul de
                                           inventar 34.387, atribuit de
                                           Ministerul Finantelor Publice
                                           c) etajul 5: camerele 441, 441a,
                                           441b, 442, 483, 485 si 486b, in
                                           suprafata totala de 297,32 mp, avand
                                           numarul de inventar 34.387, atribuit
                                           de Ministerul Finantelor Publice
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 880/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 880 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu