Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 880 din 16 august 2002

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, precum si a unor masuri pentru desfasurarea activitatii acesteia

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 660 din  5 septembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 67 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si ale art. 5 alin. (3) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 247/2002,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    (1) Se aproba transmiterea unei parti din imobilul proprietate publica a statului, situat in municipiul Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5, avand datele de identificare prevazute in anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei in administrarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii.
    (2) Predarea-preluarea imobilului prevazut la alin. (1) se face pe baza de protocol incheiat intre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 3
    Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii va utiliza pentru desfasurarea activitatilor proprii specifice un numar de 10 autoturisme.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Dan Nica

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                             REGULAMENT
de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, infiintata in temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, se organizeaza si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata integral din venituri extrabugetare.
    Art. 2
    ANRC pune in aplicare politica nationala in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, avand functiile, obiectivele si atributiile prevazute la art. 44 - 46 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 si in legislatia speciala in domeniul audiovizualului.
    Art. 3
    ANRC isi exercita competentele prevazute de lege in vederea asigurarii eficientei economice a sectorului comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, al audiovizualului, precum si in vederea promovarii concurentei si protejarii drepturilor si intereselor consumatorilor, in conditii de transparenta, impartialitate si obiectivitate.
    Art. 4
    Activitatea ANRC se desfasoara in temeiul dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, ale prezentului regulament si ale celorlalte acte normative aplicabile in domeniu.

    CAP. 2
    Conducerea ANRC

    Art. 5
    (1) Presedintele si vicepresedintele conduc intreaga activitate a ANRC si asigura indeplinirea atributiilor ce revin acesteia.
    (2) Presedintele reprezinta ANRC in raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele, cu alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite decizii potrivit art. 38 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002.
    (4) Vicepresedintele este inlocuitorul de drept al presedintelui in absenta acestuia.
    Art. 6
    (1) Presedintele ANRC are urmatoarele atributii:
    a) aproba strategiile de dezvoltare institutionala a ANRC, programele de activitate si programele de cooperare;
    b) supune spre aprobare Guvernului proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al ANRC;
    c) aproba planul anual de activitate al ANRC;
    d) stabileste sediul central al ANRC, precum si sediile oficiilor teritoriale;
    e) aproba structura organizatorica a ANRC;
    f) stabileste atributiile specifice fiecarui compartiment din cadrul ANRC;
    g) aproba organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul ANRC;
    h) aproba angajarea, avansarea, precum si modificarea sau incetarea raporturilor de munca ale personalului ANRC;
    i) aproba fisa postului pentru personalul ANRC;
    j) aproba deplasarile in strainatate ale personalului ANRC;
    k) negociaza si semneaza cu reprezentantii salariatilor contractul colectiv de munca;
    l) coordoneaza activitatea compartimentelor ANRC;
    m) convoaca si prezideaza dezbaterile Consiliului consultativ;
    n) orice alte atributii care ii revin potrivit legii.
    (2) Presedintele ANRC poate delega exercitarea unora dintre atributiile prevazute la alin. (1) personalului din subordine.
    Art. 7
    Vicepresedintele ANRC are urmatoarele atributii:
    a) asigura derularea programelor de cooperare si asistenta internationala;
    b) supravegheaza elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli;
    c) asigura legatura ANRC cu asociatiile care reprezinta interesele consumatorilor, ale furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice, ale furnizorilor de servicii postale, precum si ale altor persoane interesate;
    d) coordoneaza desfasurarea procedurii de consultare si informare prevazute la art. 50 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002;
    e) informeaza presedintele ANRC cu privire la activitatea compartimentelor;
    f) coordoneaza solutionarea cererilor si a sesizarilor prin repartizarea acestora catre compartimentele ANRC, iar atunci cand este cazul, desemneaza in mod direct persoana responsabila cu rezolvarea acestora;
    g) alte atributii stabilite prin decizie a presedintelui ANRC.

    CAP. 3
    Organizarea ANRC

    Art. 8
    (1) ANRC are in componenta sa mai multe compartimente, organizate ca directii si servicii.
    (2) Structura organizatorica si statul de functii se stabilesc prin decizie a presedintelui ANRC.
    (3) Directiile ANRC sunt conduse de directori, iar serviciile sunt conduse de sefi de serviciu.
    (4) ANRC are oficii teritoriale fara personalitate juridica in fiecare municipiu resedinta de judet si in fiecare sector al municipiului Bucuresti, care au rolul de a asigura exercitarea in teritoriu a competentelor ANRC, precum si de a primi cereri si sesizari, care vor fi transmise catre sediul central al ANRC.
    (5) Oficiile teritoriale au obligatia de a transmite, lunar si ori de cate ori presedintele ANRC considera ca este necesar, rapoarte privind activitatea desfasurata.
    Art. 9
    Conducatorii compartimentelor au urmatoarele atributii:
    a) asigura indeplinirea sarcinilor stabilite prin planul anual de activitate sau incredintate de catre seful ierarhic superior;
    b) repartizeaza sarcini specifice personalului din subordine, in vederea indeplinirii atributiei prevazute la lit. a);
    c) verifica indeplinirea la timp, in mod corect si eficient, a sarcinilor repartizate potrivit lit. b);
    d) informeaza seful ierarhic superior despre stadiul lucrarilor repartizate personalului din subordine;
    e) raspund fata de seful ierarhic superior pentru activitatea personalului din subordine;
    f) orice alte atributii prevazute in fisa postului.
    Art. 10
    (1) In activitatea sa ANRC este asistata de Consiliul consultativ, care lucreaza in urmatoarele comisii, in functie de natura problemelor supuse consultarii:
    a) Comisia pentru reglementari, in care vor fi invitati sa participe reprezentanti ai furnizorilor de retele de comunicatii electronice si de servicii de comunicatii electronice, reprezentanti ai furnizorilor de servicii postale, ai radiodifuzorilor, dupa caz, reprezentanti ai asociatiilor profesionale ale acestora, precum si reprezentanti ai Consiliului Concurentei, ai Oficiului Concurentei, ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, alte persoane interesate ori reprezentanti ai altor organisme interesate, in functie de obiectul dezbaterii;
    b) Comisia pentru studii si analize, in care vor fi invitati sa participe, pe langa persoanele prevazute la lit. a), si reprezentanti ai Institutului National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii, ai Institutului National de Statistica, reprezentanti ai mediului universitar de specialitate economica, tehnica sau juridica, personalitati recunoscute in domeniile economic, comercial, contabil, tehnic, juridic sau al concurentei, precum si alte persoane interesate ori reprezentanti ai altor organisme interesate, in functie de obiectul dezbaterii;
    c) Comisia tehnica si de standardizare, in care vor fi invitati sa participe reprezentanti ai furnizorilor prevazuti la lit. a), precum si ai asociatiilor profesionale ale acestora, reprezentanti ai Institutului National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii, ai Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, ai Asociatiei de Standardizare din Romania, precum si alte persoane interesate ori reprezentanti ai altor organisme interesate, in functie de obiectul dezbaterii.
    (2) Consiliul consultativ are rolul de a sprijini armonizarea intereselor partilor reprezentate in cadrul sau, evalueaza impactul reglementarilor ANRC si face propuneri de imbunatatire a acestora.
    Art. 11
    Comisiile Consiliului consultativ se intrunesc la initiativa presedintelui ANRC, dar cel putin o data pe luna in cazul Comisiei pentru reglementari si cel putin o data la trei luni in cazul Comisiei pentru studii si analize si al Comisiei tehnice si de standardizare.

    CAP. 4
    Resurse umane

    Art. 12
    Salarizarea personalului ANRC, inclusiv a presedintelui si a vicepresedintelui, se realizeaza, in temeiul art. 43 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, potrivit dispozitiilor legale aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri extrabugetare.
    Art. 13
    (1) Personalul ANRC are drepturile si obligatiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare si ale contractului individual de munca.
    (2) Presedintele ANRC aproba fisa postului pentru personalul din subordine, cu avizul sefului ierarhic superior.
    Art. 14
    Angajarea personalului se face pe posturile vacante, prin concurs organizat in conditiile legii si pe baza metodologiei de concurs aprobate prin decizie a presedintelui ANRC, pe criteriul aptitudinilor si al competentei profesionale.

    CAP. 5
    Finantarea ANRC

    Art. 15
    Finantarea ANRC se asigura integral din venituri extrabugetare, in conformitate cu prevederile art. 41 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002.
    Art. 16
    Proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli se elaboreaza pana la data de 1 noiembrie a anului anterior si se supune spre aprobare Guvernului in termen de 20 de zile.

    CAP. 6
    Reguli privind functionarea ANRC

    Art. 17
    (1) Presedintele ANRC emite decizii:
    a) interne, care privesc activitatea interna a ANRC; si
    b) externe, care privesc aspecte legate de exercitarea competentelor ANRC in raporturile cu alte persoane.
    (2) Deciziile prevazute la alin. (1) sunt:
    a) cu caracter normativ, atunci cand reglementeaza cu caracter general si impersonal anumite relatii sociale; si
    b) cu caracter individual, atunci cand reglementeaza relatii sociale intre persoane individualizate.
    Art. 18
    (1) In activitatea sa ANRC utilizeaza urmatoarele registre:
    a) registrul general de intrare-iesire a corespondentei, in care se inregistreaza in ordine toate documentele care intra si ies din institutie, primind numar si data de inregistrare;
    b) registrele de dosare, in care se inregistreaza toate lucrarile in legatura cu solutionarea cererilor si a sesizarilor;
    c) registrul de decizii emise de presedintele ANRC, in care acestea sunt inregistrate si numerotate in ordine cronologica;
    d) registrul special de corespondenta secreta si confidentiala, in care se inregistreaza documentele avand acest caracter.
    (2) Deciziile emise de presedintele ANRC, cuprinse in registrul prevazut la alin. (1) lit. c), vor avea un numar in functie de ordinea emiterii lor, urmat de indicativul "IN" pentru deciziile interne cu caracter normativ, "II" pentru deciziile interne cu caracter individual, "EN" pentru deciziile externe cu caracter normativ sau "EI" pentru deciziile externe cu caracter individual.
    (3) Fiecare oficiu teritorial al ANRC va tine cate un registru similar celui prevazut la alin. (1) lit. a).
    (4) Registrele prevazute la alin. (1) lit. a), b) si c) vor fi realizate si in format electronic.
    (5) La sfarsitul fiecarui an, dupa ultima operatiune din fiecare registru se va intocmi un proces-verbal de inchidere, care va fi avizat de vicepresedintele ANRC.
    Art. 19
    (1) Cererile si sesizarile adresate ANRC trebuie formulate in scris si pot fi transmise prin posta, inclusiv cea electronica, fax ori pot fi depuse personal sau prin mandatar.
    (2) Activitatea de solutionare a cererilor si a sesizarilor se va face cu respectarea legislatiei speciale privind petitiile si informatiile de interes public.
    (3) In cazul in care cererea sau sesizarea se depune prin mandatar, se va solicita dovada calitatii, precum si datele de identificare ale acestuia.
    Art. 20
    (1) Cererile si sesizarile, avand atasate si plicurile, daca este cazul, se depun la registratura, unde sunt trecute in aceeasi zi in registrul general de intrare-iesire a corespondentei si primesc numar si data de inregistrare.
    (2) Vicepresedintele ANRC repartizeaza cererile si sesizarile in mod direct unei anumite persoane sau compartimentului de specialitate, caz in care desemnarea persoanei responsabile cu solutionarea cererii sau a sesizarii revine conducatorului compartimentului respectiv.
    (3) In situatia in care obiectul unei cereri sau sesizari intra in domeniul de activitate a doua sau mai multe compartimente, vicepresedintele ANRC va desemna persoana sau compartimentul responsabil cu solutionarea cererii sau a sesizarii, mentionand totodata celelalte persoane sau compartimente care au obligatia de a colabora in procesul de solutionare. Atunci cand vicepresedintele ANRC desemneaza un compartiment responsabil cu solutionarea cererii sau a sesizarii, prevederile alin. (2) sunt aplicabile in mod corespunzator.
    (4) Predarea si primirea cererilor si sesizarilor se fac sub semnatura, prin condica.
    Art. 21
    Actele inregistrate in cursul unei zile se vor prezenta presedintelui ANRC la sfarsitul zilei. Cererile si sesizarile se vor transmite de catre presedinte vicepresedintelui ANRC in vederea repartizarii lor, cu exceptia cazului in care presedintele ANRC considera necesar sa procedeze in mod direct la repartizarea lor. In acest caz se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 20.
    Art. 22
    Persoana careia i-a fost repartizata cererea sau sesizarea are urmatoarele sarcini in legatura cu solutionarea acesteia:
    a) asigura ca dosarul continand lucrarile in legatura cu cererea sau sesizarea este tinut la zi si in mod corect si ca toate persoanele interesate in legatura cu cererea sau sesizarea pot lua cunostinta de actele cuprinse in acesta;
    b) propune masurile necesare pentru rezolvare, pe care le supune spre analiza si avizare conducatorului compartimentului din care face parte;
    c) colaboreaza cu celelalte persoane desemnate, in cazul prevazut la art. 20 alin. (3), in vederea solutionarii eficiente a cererii sau a sesizarii;
    d) ia masuri pentru convocarea persoanelor interesate, in cazul efectuarii oricaror lucrari privind cererea sau sesizarea;
    e) informeaza persoana care i-a repartizat cererea sau sesizarea despre orice problema de natura sa intarzie solutionarea acesteia;
    f) ia masuri pentru consemnarea discutiilor relevante avute cu persoanele interesate in legatura cu cererea sau sesizarea.
    Art. 23
    In cazul in care cererea sau sesizarea nu este de competenta ANRC, persoana careia i-a fost repartizata cererea sau sesizarea va intocmi un proiect de raspuns, in care se va indica organul competent cu solutionarea acesteia si care va fi avizat de conducatorul care a desemnat persoana responsabila cu solutionarea respectivei cereri sau sesizari.
    Art. 24
    Autorul cererii sau sesizarii va fi informat de indata despre modul in care a fost solutionata cererea sau sesizarea.
    Art. 25
    Dispozitiile prezentului capitol se aplica in mod corespunzator in cazul in care, din oficiu, ANRC considera ca este necesara luarea anumitor masuri ce intra in competenta sa, potrivit legii.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 26
    ANRC va pune la dispozitie publicului, atat in limba romana, cat si in una sau mai multe limbi de circulatie internationala, prin intermediul paginii sale de Internet, toate informatiile prevazute la art. 49 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002.
    Art. 27
    (1) ANRC va publica pe pagina sa de Internet, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an, un raport detaliat privind activitatea sa in acel an.
    (2) De asemenea, ANRC va publica un material privind cererile si sesizarile inregistrate pana la data de 30 iunie a anului respectiv si care nu au fost solutionate.
    Art. 28
    Inainte de supunerea spre aprobare Guvernului a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli presedintele ANRC aproba planul de activitate pentru anul urmator, in care se vor arata obiectivele de atins, modalitatile de realizare, precum si sarcinile specifice incredintate fiecarui compartiment in vederea realizarii acestor obiective.
    Art. 29
    ANRC colaboreaza cu autoritati similare din alte state si poate participa la activitatea unor organizatii internationale din domeniul sau de activitate ori poate sa devina membra a acestora.
    Art. 30
    In cazul in care exercitarea unor atributii ale ANRC implica participarea altor autoritati, ANRC va incheia acorduri de colaborare cu acestea, in scopul indeplinirii in mod eficient a competentelor legale care ii revin.

    ANEXA 2

                        DATELE DE IDENTIFICARE
a partii din imobilul proprietate publica a statului, care se transmite in administrarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii din administrarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

________________________________________________________________________________
Locul unde     Persoana       Persoana            Caracteristicile tehnice
este situat    juridica de    juridica la              ale imobilului
imobilul care  la care se     care se
se transmite   transmite      transmite
               imobilul       imobilul
________________________________________________________________________________
Municipiul     Ministerul     Autoritatea  a) parter: camera 1, in suprafata de
Bucuresti,     Comunicatiilor Nationala de 109 mp, avand numarul de inventar
Bd. Libertatii si Tehnologiei Reglementare 34.387, atribuit de Ministerul
nr. 14,        Informatiei    in           Finantelor Publice
sectorul 5                    Comunicatii  b) etajul 3: camerele 1, 8, 9, 10,
                                           11, 13, 13a si 13b, in suprafata
                                           totala de 355,32 mp, avand numarul de
                                           inventar 34.387, atribuit de
                                           Ministerul Finantelor Publice
                                           c) etajul 5: camerele 441, 441a,
                                           441b, 442, 483, 485 si 486b, in
                                           suprafata totala de 297,32 mp, avand
                                           numarul de inventar 34.387, atribuit
                                           de Ministerul Finantelor Publice
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 880/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 880 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu