Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 371 din  3 iulie 1998

privind infiintarea Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Posta Romana"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 250 din  6 iulie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata si modificata prin Legea nr. 207/1997, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Compania Nationala "Posta Romana" - S.A., denumita in cele ce urmeaza Posta Romana, prin reorganizarea Regiei Autonome "Posta Romana", care se desfiinteaza.
    (2) Posta Romana este persoana juridica de nationalitate romana, care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu actul constitutiv prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (3) Posta Romana este societate comerciala pe actiuni, care functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
    Art. 2
    Sediul Postei Romane este in municipiul Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5.
    Art. 3
    (1) Patrimoniul Postei Romane se constituie prin preluarea patrimoniului fostei regii autonome, iar capitalul social initial al Postei Romane se va constitui in baza activelor totale detinute de aceasta si inregistrate in bilantul contabil la data de 31 decembrie 1997 si va fi impartit in 10.835.969 actiuni nominative in valoare nominala de 10.000 lei fiecare. La data reorganizarii, Regia Autonoma "Posta Romana" nu are in administrare bunuri din domeniul public al statului.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Posta Romana preia toate drepturile si obligatiile Regiei Autonome "Posta Romana".
    (3) Posta Romana, la data infiintarii, este proprietara tuturor imobilelor aflate in patrimoniul Regiei Autonome "Posta Romana", cu exceptia celor dobandite cu alt titlu.
    (4) Bunurile apartinand domeniului privat al statului aflate in administrarea Regiei Autonome "Posta Romana", vor trece in proprietatea Postei Romane la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 4
    (1) Posta Romana isi desfasoara activitatea in domeniul postal, obiectul sau principal de activitate incluzand, fara a se limita la aceasta, asigurarea - conform principiului serviciului postal universal - a serviciilor postale de baza, pe intreg teritoriul national si in relatiile internationale, in temeiul legii, precum si a serviciilor postale, altele decat cele de baza, in conditii de competitie reglementata conform legii.
    (2) Posta Romana asigura, in temeiul legii ori pe baze contractuale, serviciile de posta si colaboreaza cu organizatii similare straine in realizarea acestor servicii pe plan international, in scopul satisfacerii interesului public si social.
    Art. 5
    (1) Posta Romana este operatorul national desemnat pentru a efectua serviciile postale de baza conform legii si licentelor acordate de catre Ministerul Comunicatiilor.
    (2) Posta Romana are dreptul exclusiv:
    - de a emite si tipari, de a pune si retrage din circulatie timbre si efecte postale;
    - de a tipari si distribui timbre judiciare;
    - de a distribui timbre fiscale.
    (3) Posta Romana asigura in conservatorul sau de timbre conditiile de conservare, evidenta si pastrare a timbrelor de patrimoniu pe care le are in gestiune si are obligatia de a achizitiona timbre de patrimoniu in vederea completarii colectiei nationale, cu respectarea legislatiei in vigoare.
    (4) Posta Romana stabileste si asigura stocul de timbre necesar schimbului cu administratiile postale din alte tari.
    Art. 6
    Personalul salariat al Regiei Autonome "Posta Romana" este preluat de catre Compania Nationala "Posta Romana" - S.A., infiintata prin reorganizarea acesteia, si este considerat transferat de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 7
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari actiunile Postei Romane sunt detinute in totalitate de catre stat, care isi exercita drepturile si obligatiile decurgand din calitatea sa de actionar unic prin Ministerul Comunicatiilor, pana la data prevazuta in programul de privatizare, conform legii.
    Art. 8
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea prevederile referitoare la Regia Autonoma "Posta Romana" din Hotararea Guvernului nr. 448 din 27 iunie 1991 privind infiintarea regiilor autonome "Posta Romana", "Rom-Telecom", "Radiocomunicatii", "Inspectoratul General al Radiocomunicatiilor" si a Societatii Comerciale "Banc-Post" - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 23 iulie 1991.

             PRIM-MINISTRU
              RADU VASILE

                   Contrasemneaza:
                   Ministrul comunicatiilor,
                   Sorin Pantis

                   Ministrul finantelor,
                   Daniel Daianu

                   p. Ministrul reformei,
                   presedintele Consiliului pentru Reforma,
                   Adrian Ciocanea,
                   secretar de stat

                   Ministrul privatizarii,
                   Sorin Dimitriu

                         ACTUL CONSTITUTIV
al Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, sediul social si durata

    Art. 1
    Denumirea si forma juridica a companiei
    (1) Denumirea societatii comerciale este: Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. In toate actele, anunturile, publicatiile si documentatiile emanand de la companie se vor mentiona denumirea acesteia, cuvintele societate pe actiuni sau initialele S.A., sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
    (2) Sigla Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A., inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci sub numarul 22.799 din 22 aprilie 1993, este prezentata in anexa A la prezentul act constitutiv.
    (3) Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. se constituie ca societate comerciala pe actiuni, persoana juridica romana, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.
    (4) Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. este societate comerciala nationala de interes public.
    (5) Pentru Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. se va utiliza in continuare denumirea compania.
    Art. 2
    Sediul social
    (1) Sediul social al companiei este in municipiul Bucuresti, Str. Libertatii nr. 14, sectorul 5. Sediul social va putea fi schimbat la o alta adresa, in aceeasi localitate sau intr-o alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu indeplinirea formalitatilor prevazute de lege pentru modificarea actului constitutiv.
    (2) La data inmatricularii, compania are in structura sa organizatorica, conform anexei B, 9 directii regionale de posta, Directia de posta internationala, Directia de control mandate, Romfilatelia, Fabrica de timbre, Edipost (Editura postei), Centrul de informatizare, Directia de Posta rapida si Muzeul postei, toate avand statut juridic de sucursale.
    (3) Compania poate infiinta subunitati fara personalitate juridica, in tara si in strainatate, cu respectarea legislatiei romanesti in vigoare, prin hotarari ale adunarii generale extraordinare a actionarilor, pe baza recomandarii consiliului de administratie.
    Art. 3
    Durata
    Compania se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii sale in registrul comertului.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 4
    Domeniul si obiectul de activitate al companiei
    (1) Compania isi desfasoara activitatea in domeniul comunicatiilor postale, obiectul sau principal de activitate fiind administrarea, dezvoltarea, exploatarea serviciilor de posta si colaborarea cu organizatii similare straine in realizarea acestor servicii pe plan international, in conformitate cu prevederile Legii serviciilor postale nr. 83/1996 si cu licentele ori autorizatiile acordate de Ministerul Comunicatiilor ori de catre alt organ competent.
    (2) Compania asigura, in temeiul contractelor sau conventiilor ori al prevederilor legale, serviciile de posta necesare sistemului national de aparare si sistemului de siguranta nationala, la solicitarea autoritatilor publice competente.
    (3) Compania participa pe piata libera a serviciilor cu valoare adaugata de posta si presa, in calitate de concurent, si desfasoara si alte activitati colaterale, necesare realizarii in conditii de rentabilitate a obiectului sau principal de activitate, respectiv comert exterior, aprovizionare, cercetare si proiectare tehnologica si informationala, medicale, invatamant, social-culturale.
    (4) Compania are ca obiect de activitate:
    A. Servicii postale:
    I. Servicii postale de baza (definite conform Legii nr. 83/1996), destinate publicului, efectuate, contra cost, in interiorul tarii si in traficul international:
    a) corespondenta: scrisori, carti postale, imprimate (inclusiv inscrisurile in relief, inregistrarile sonore pentru folosinta nevazatorilor), acte de procedura juridica, telegrame (cu exceptia transmiterii);
    b) pachete mici (pana la doua kg);
    c) mandate postale sau telegrafice.
    II. Servicii postale, altele decat cele de baza:
    a) mesagerie, curier accelerat, publicitate si marketing prin posta, servicii financiar-postale, serviciul Giropost, curierat in regim de asigurare;
    b) posta electronica, transmisii de date si mesaje, posta hibrid;
    c) contractarea si distribuirea la domiciliu a abonamentelor de presa;
    d) declararea, depozitarea si vamuirea trimiterilor postale, in calitate de comisionar in vama;
    e) ambalarea, conditionarea si depozitarea in vederea expedierii;
    f) orice alte servicii executate pe baza de contracte sau conventii, in numele tertilor, legate direct sau indirect de activitatea companiei.
    B. Editarea, tiparirea, comercializarea si pastrarea timbrelor si efectelor postale in conservatorul de timbre:
    a) editarea si tiparirea de timbre si efecte postale cu timbru imprimat;
    b) comercializarea de timbre si efecte postale;
    c) stabilirea si asigurarea conditiilor de conservare, evidenta si pastrare a timbrelor si efectelor postale cu timbru imprimat, a altor bunuri filatelice, precum si a stocului de timbre necesar schimbului cu administratiile postale din alte tari, in conservatorul sau de timbre;
    d) asigurarea conditiilor de conservare, evidenta si pastrare a timbrelor de patrimoniu avute in gestiune la data infiintarii si obligatia de a achizitiona timbre de patrimoniu in vederea completarii colectiei nationale, cu respectarea legislatiei in vigoare.
    C. Compania poate presta servicii conexe celor mentionate mai sus si poate executa orice alte activitati, dupa cum urmeaza:
    a) editare si tiparire;
    b) aprovizionare si comert exterior;
    c) constructii si reparatii de utilaje, echipamente si mijloace de transport;
    d) servicii informatice, programe de baza si aplicatii;
    e) servicii de transporturi rutiere, navale si aeriene pentru marfuri si persoane;
    f) consultanta, cercetare si proiectare;
    g) inchirieri de mijloace de transport;
    h) constructii civile in antrepriza si in regie proprie, inclusiv lucrari de instalatii, izolatii si alte lucrari care dau functionalitate cladirilor;
    i) inchirieri de spatii (manipulari si depozitari);
    j) invatamant, instruire si documentare, organizare de programe, cursuri si seminarii;
    k) comert cu amanuntul;
    l) hoteluri si moteluri cu restaurant, alte unitati de cazare si de alimentatie publica;
    m) schimb valutar;
    n) realizarea de actiuni cu caracter social pentru personalul propriu si pentru membrii de familie ai acestuia.

    CAP. 3
    Capitalul social si actiunile

    Art. 5
    Capitalul social si actiunile
    (1) Capitalul social initial al companiei este de 108.359.690.000 lei, fiind constituit in baza activelor totale detinute de aceasta si inregistrate in bilantul contabil la data de 31 decembrie 1997, si este divizat in 10.835.969 actiuni nominative cu o valoare nominala de 10.000 lei fiecare. Capitalul social se varsa in intregime la data constituirii companiei.
    (2) Actiunile sunt detinute in totalitate de catre statul roman, iar drepturile decurgand din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de catre actionarul unic, prin Ministerul Comunicatiilor, pana la data fixata prin programul de privatizare, conform legii.
    Art. 6
    Certificatele de actiuni
    (1) Adunarea generala a actionarilor va decide forma si data la care vor fi imprimate titlurile, individuale ori cumulative, care atesta calitatea de actionar.
    (2) Titlurile din alineatul precedent vor cuprinde urmatoarele mentiuni: numele, prenumele si domiciliul actionarului ori, dupa caz, denumirea, sediul si numarul de inmatriculare in registrul comertului, denumirea si durata companiei, numarul Monitorului Oficial al Romaniei in care s-a facut publicarea, numarul de inmatriculare a companiei in registrul comertului, capitalul social, numarul de actiuni si numarul de ordine al acestora, valoarea nominala a fiecarei actiuni, precum si varsamintele efectuate.
    (3) Actiunile sau, dupa caz, titlurile cumulative vor fi semnate de presedintele consiliului de administratie si de unul dintre ceilalti membri ai acestuia.
    (4) Compania va tine evidenta titlurilor care atesta calitatea de actionar intr-un registru, numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul social al companiei.

    CAP. 4
    Majorarea si reducerea capitalului social

    Art. 7
    Majorarea capitalului social
    (1) Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 12 alin. (2), consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii.
    (2) Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune.
    c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra companiei cu actiuni ale acesteia;
    d) oferta publica de actiuni;
    e) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    Art. 8
    Reducerea capitalului social
    (1) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea companiei.
    (2) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 12 alin. (2), a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.

    CAP. 5
    Conducerea si administrarea companiei

    Art. 9
    Adunarea generala a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al companiei, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
    (2) Pana la data prevazuta in programul de privatizare, atributiile adunarii generale a actionarilor sunt exercitate in numele actionarului unic de catre Ministerul Comunicatiilor, prin ministru sau imputernicitul desemnat prin ordin al ministrului. Administratorii sau alte persoane salarizate sau remunerate de companie nu pot reprezenta actionarul unic in adunarile generale ale actionarilor.
    Art. 10
    Convocarea adunarilor generale ale actionarilor
    (1) Adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca cel putin o data pe an, in maximum 3 luni de la incheierea exercitiului financiar precedent.
    (2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    (3) Adunarea generala a actionarilor (ordinara sau extraordinara) va fi convocata de catre presedintele consiliului de administratie, prin scrisoare recomandata, telegrama sau fax.
    (4) Convocarea trebuie sa cuprinda data, locul si ora tinerii adunarii generale a actionarilor, ordinea de zi, expunerea explicita a problemelor care se vor pune in discutie si, daca este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la modificarea actelor constitutive. Convocarea va fi expediata pe adresa Ministerului Comunicatiilor cu cel putin 15 zile inainte de data prevazuta pentru desfasurarea lucrarilor adunarii generale a actionarilor.
    (5) Adunarea generala a actionarilor poate lua hotarari si fara indeplinirea formalitatilor prevazute pentru convocare, cu respectarea tuturor prevederilor legale si ale prezentului act constitutiv pentru validitatea hotararilor adoptate.
    (6) Sedintele adunarilor generale ale actionarilor (ordinare sau extraordinare) vor putea avea loc la sediul companiei sau in orice alt loc indicat in convocare.
    Art. 11
    Competentele adunarii generale ordinare a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele competente:
    a) sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil, dupa ascultarea raportului administratorilor si al cenzorilor, si sa fixeze dividendul, potrivit legii;
    b) sa ii numeasca si sa ii revoce pe presedintele consiliului de administratie, pe ceilalti administratori, sa fixeze limitele competentelor acestora, remuneratia acestora, sa se pronunte asupra gestiunii lor si sa ii descarce de gestiune, sa stabileasca modul de constituire a garantiilor acestora;
    c) sa numeasca cenzorii, cenzorii supleanti, daca este cazul, si sa le fixeze remuneratia;
    d) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
    e) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor subunitati ale companiei;
    f) sa hotarasca cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, si sa stabileasca competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;
    g) sa decida asupra oricaror alte probleme care intra in competenta adunarii generale ordinare a actionarilor.
    Art. 12
    Competentele adunarii generale extraordinare a actionarilor
    (1) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va hotari asupra urmatoarelor probleme:
    a) schimbarea formei juridice a companiei;
    b) mutarea sediului companiei;
    c) modificarea obiectului de activitate al companiei;
    d) modificarea duratei de functionare a companiei;
    e) majorarea capitalului social si conditiile efectuarii acesteia;
    f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
    g) fuziunea prin absorbtie sau prin comasare ori divizarea companiei;
    h) dizolvarea companiei;
    i) emisiunea de obligatiuni;
    j) reevaluarea patrimoniului, potrivit legii;
    k) vanzarea sau transferul activelor;
    l) incheierea de acte juridice prin care compania dobandeste, instraineaza, inchiriaza, schimba sau constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul sau, a caror valoare depaseste o zecime din valoarea contabila a activelor companiei la data incheierii actului juridic respectiv;
    m) orice alte modificari ale actului constitutiv, survenite pe parcursul activitatii, sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    (2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale, prevazute in alineatul precedent la lit. b), c), e), f), i) si k).
    Art. 13
    Desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor
    (1) Sedintele adunarilor generale ale actionarilor sunt conduse de presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre persoana desemnata a-l inlocui.
    (2) Cu ocazia adunarilor generale ale actionarilor sunt intocmite procese-verbale, consemnate intr-un registru special, tinut prin grija administratorilor.
    (3) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor trebuie sa contina mentiuni privind formalitatile de convocare, locul, ora, data sedintei, reprezentantul actionarului unic, rezumatul problemelor puse in discutie, deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum si procura speciala, daca este cazul, vor constitui anexe ale procesului-verbal de sedinta.
    (4) Procesul-verbal se va semna de catre presedinte sau de catre persoana care ii tine locul si de catre secretarul adunarii generale a actionarilor, desemnat pentru intocmirea acestuia.
    Art. 14
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor
    (1) Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se vor depune in termen de 15 zile de la adoptare, in extras, la registrul comertului, in vederea mentionarii lor in registru si publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) In cazul adoptarii unor hotarari de modificare a prezentului act constitutiv, se va publica numai actul aditional, intocmit pe baza procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor, care va cuprinde textul integral al prevederilor modificate.
    (3) Hotararile adunarilor generale ale actionarilor nu vor putea fi executate inainte de indeplinirea acestor formalitati si, dupa caz, a oricaror alte cerinte prevazute de lege.
    Art. 15
    Administratorii
    (1) Compania va fi administrata de 7 administratori, persoane fizice de cetatenie romana, domiciliate in Romania, specialisti in domeniul comunicatiilor postale sau in domeniul economico-financiar, dintre care unul va fi reprezentant al Ministerului Finantelor.
    (2) Administratorii vor indeplini mandate de 2 ani, in masura in care nu sunt revocati de catre adunarea generala a actionarilor anterior expirarii acestui termen.
    (3) In cazul absentei temporare sau definitive a unui administrator, adunarea generala a actionarilor va putea desemna o alta persoana care va exercita atributiile acestuia temporar ori pana la expirarea mandatului predecesorului sau, dupa caz.
    (4) Fiecare administrator este obligat ca, inainte de numire, sa depuna o garantie constand in dublul remuneratiei lunare primite in aceasta calitate.
    Art. 16
    Consiliul de administratie
    (1) Toti administratorii in functie constituie consiliul de administratie al companiei.
    (2) Sedintele consiliului de administratie vor fi convocate de presedinte sau de catre persoana care ii tine locul, prin scrisoare recomandata, telegrama sau fax, care se va expedia cu cel putin 15 zile inainte de data fixata, indicandu-se data, ora, locul si ordinea de zi. Sedintele consiliului de administratie se vor tine fie la sediul companiei, fie in alt loc indicat in convocare.
    (3) Consiliul de administratie delibereaza in mod valabil in prezenta a minimum doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotararile cu votul majoritatii administratorilor in functie. Consiliul de administratie va putea delibera in mod valabil fara indeplinirea si respectarea formalitatilor de convocare, daca toti administratorii sunt prezenti.
    (4) In cazul in care presedintele consiliului de administratie propune adoptarea unor hotarari urgente prin corespondenta, membrii consiliului de administratie isi vor putea exprima votul, in scris, in termen de 15 zile de la solicitare, hotararile astfel adoptate avand valabilitate, daca au fost respectate conditiile de cvorum si de vot, prevazute de lege pentru luarea deciziilor.
    (5) Administratorii vor primi pentru participarea la sedintele consiliului de administratie o remuneratie stabilita de adunarea generala ordinara a actionarilor in fiecare an.
    Art. 17
    Presedintele consiliului de administratie
    (1) Presedintele consiliului de administratie va fi desemnat de catre adunarea generala a actionarilor. Atributiile sale sunt cele prevazute de lege si de dispozitiile prezentului act constitutiv.
    (2) Presedintele consiliului de administratie numeste personalul cu functii de conducere din cadrul companiei. Consiliul de administratie va stabili competentele privind angajarea celorlalti salariati ai companiei.
    (3) Presedintele consiliului de administratie reprezinta compania in relatiile cu tertii sau poate desemna o alta persoana in acest scop, in limitele stabilite de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 18
    Atributiile consiliului de administratie
    (1) Atributiile consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    a) aproba organigrama companiei;
    b) numeste si revoca directorul general si ceilalti membri ai conducerii operative, la propunerea presedintelui consiliului de administratie;
    c) aduce la indeplinire hotararile adunarii generale a actionarilor;
    d) asigura gestiunea si coordonarea activitatii companiei;
    e) emite decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale companiei;
    f) pregateste documentatia necesara desfasurarii adunarilor generale ale actionarilor;
    g) prezinta adunarii generale a actionarilor situatia economica si financiara a companiei, precum si raportul de activitate pentru fiecare an;
    h) aproba regulamentul de organizare a companiei si a sucursalelor acesteia;
    i) supune aprobarii adunarii generale a actionarilor bilantul contabil anual, contul de profit si pierderi si bugetul de venituri si cheltuieli necesar activitatii companiei;
    j) indeplineste orice alte atributii si are toate competentele care rezulta din lege sau din hotararile adunarii generale a actionarilor.
    (2) Consiliul de administratie este obligat sa prezinte reprezentantului actionarului unic bilantul contabil al companiei, contul de profit si pierderi, raportul cenzorilor, raportul asupra activitatii administratorilor pentru anul precedent, propunerile pentru bugetul de venituri si cheltuieli si planul de activitate pentru anul in curs, cu cel putin 10 zile inainte de termenul fixat pentru desfasurarea adunarii generale ordinare a actionarilor, care urmeaza sa le analizeze si sa le aprobe. Documentele mentionate se depun, in termenul aratat, la sediul companiei ori se trimit pe adresa reprezentantului actionarului unic.
    Art. 19
    Conducerea operativa a companiei
    (1) Conducerea operativa a companiei va fi asigurata de 3-5 membri, dintre care unul va avea functia de director general, iar ceilalti, de director executiv.
    (2) Directorul general si directorii executivi sunt salariati ai companiei. Directorul general si directorii executivi nu pot fi membri ai consiliului de administratie.
    (3) Directorul general va putea, in limitele stabilite de consiliul de administratie, sa reprezinte compania in relatiile cu tertii sau il va putea desemna, in acest scop, prin procura speciala, pe unul dintre ceilalti membri ai conducerii operative.
    (4) Principalele atributii ale conducerii operative a companiei sunt urmatoarele:
    - asigura conducerea activitatii zilnice a companiei;
    - propune spre aprobare consiliului de administratie regulamentul de organizare a companiei si a sucursalelor acesteia;
    - pregateste documentatia necesara luarii deciziilor de catre consiliul de administratie;
    - orice alte atributii date in competenta conducerii operative de catre consiliul de administratie.

    CAP. 6
    Gestiunea companiei

    Art. 20
    Cenzorii
    (1) Gestiunea companiei este controlata de 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.
    (2) Cenzorii si cenzorii supleanti vor fi numiti de catre adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    (3) In exercitarea atributiilor lor de control, cenzorii au dreptul sa solicite in fiecare luna administratorilor situatia asupra activitatii companiei.
    Art. 21
    Obligatiile cenzorilor
    (1) Cenzorii au urmatoarele obligatii principale:
    a) sa verifice activitatea companiei si a sucursalelor acesteia;
    b) sa verifice bilantul contabil si contul de profit si pierderi din punct de vedere al legalitatii si al concordantei lor cu registrele companiei, tinerea la zi a acestora din urma si daca evaluarea patrimoniului s-a facut in conformitate cu regulile stabilite pentru intocmirea bilantului contabil;
    c) sa intocmeasca si sa prezinte, anual, adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit, cuprinzand rezultatele verificarilor intreprinse in exercitarea atributiilor prevazute la lit. b) si propunerile lor referitoare la bilantul contabil si la repartizarea profitului;
    d) sa inspecteze lunar, inopinat, casa si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor proprietate a companiei sau primite in gaj, cautiune sau depozit;
    e) sa convoace adunarea generala a actionarilor, in cazul in care nu a fost convocata de catre administratori;
    f) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, fara drept de vot, putand sa determine inserarea in ordinea de zi a propunerilor pe care le considera necesare si sa aduca la cunostinta actionarilor neregulile in administratie si incalcarile prevederilor statutare si legale mai importante, constatate in urma verificarilor;
    g) sa supravegheze aducerea la indeplinire de catre administratori sau, dupa caz, de catre lichidatori a dispozitiilor legii si ale prezentului act constitutiv.
    h) sa indeplineasca orice alte obligatii prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.
    (2) Cenzorii isi vor indeplini obligatiile impreuna ori separat, potrivit legii.

    CAP. 7
    Activitatea companiei

    Art. 22
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an, cu exceptia primului exercitiu financiar care incepe la data constituirii companiei.
    Art. 23
    Amortizarea
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul companiei se va calcula potrivit regimului de amortizare, stabilit de catre consiliul de administratie in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 24
    Evidenta contabila
    (1) Compania va organiza si va conduce contabilitatea in conformitate cu prevederile legale si va intocmi bilantul contabil si contul de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) In termen de 15 zile de la data aprobarii de catre adunarea generala a actionarilor, administratorii vor depune la administratia financiara competenta o copie de pe bilantul contabil, insotita de contul de profit si pierderi, raportul lor, raportul cenzorilor si de procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor. Dupa vizarea bilantului contabil de catre administratia financiara, documentele mentionate mai sus se vor depune la registrul comertului.
    Art. 25
    Distribuirea profitului
    Dupa aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar precedent, de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, plata impozitelor si prelevarea sumelor necesare constituirii si mentinerii fondurilor prevazute de lege, profitul ramas la dispozitia companiei va fi utilizat potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor.
    Art. 26
    Registrele companiei
    Compania va tine, prin grija administratorilor si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea companiei

    Art. 27
    Modificarea formei juridice a companiei
    Modificarea formei juridice a companiei se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
    Art. 28
    Dizolvarea companiei
    Compania se va dizolva in urmatoarele cazuri:
    a) imposibilitatea indeplinirii obiectului sau de activitate;
    b) hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    c) deschiderea procedurii de lichidare judiciara;
    d) reducerea capitalului social cu 50%, daca adunarea generala extraordinara a actionarilor nu hotaraste reconstituirea acestuia ori limitarea lui la valoarea ramasa;
    e) alte situatii prevazute de lege ori de prezentul act constitutiv.
    Art. 29
    Lichidarea companiei
    (1) In caz de dizolvare a companiei, adunarea generala a actionarilor ori, dupa caz, instanta de judecata va decide lichidarea acesteia.
    (2) Lichidarea companiei si repartizarea activului social se vor realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    CAP. 9
    Litigii

    Art. 30
    Solutionarea litigiilor
    (1) Toate litigiile nascute in legatura cu interpretarea si executarea prevederilor prezentului act constitutiv, in masura in care nu vor fi rezolvate pe cale amiabila, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti competente.
    (2) Litigiile de orice fel aparute intre companie si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun. Partile pot alege si calea arbitrala.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 31
    Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare, referitoare la societatile comerciale.

    ANEXA A
    Sigla Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A. se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 250 din 6 iulie 1998.

    ANEXA B

                                 LISTA
             directiilor regionale si a celor specializate
------------------------------------------------------------------------------
Nr.    Subunitatea           Sediul
crt.    postala           (localitatea)                Adresa
------------------------------------------------------------------------------
 1. Directia regionala de   Bucuresti   Str. Matei Millo nr. 10, sectorul 1
    posta Bucuresti
 2. Directia regionala de   Ploiesti    Piata Victoriei nr. 8, judetul Prahova
    posta Ploiesti
 3. Directia regionala de   Craiova     Str. Unirii nr. 88, judetul Dolj
    posta Craiova
 4. Directia regionala de   Timisoara   Bd. Revolutiei nr. 2, judetul Timis
    posta Timisoara
 5. Directia regionala de   Cluj-Napoca Str. Gheorghe Doja nr. 33,
    posta Cluj-Napoca                   judetul Cluj
 6. Directia regionala de   Brasov      Str. Nicolae Iorga nr. 1,
    posta Brasov                        judetul Brasov
 7. Directia regionala de   Bacau       Str. Marasesti nr. 8, judetul Bacau
    posta Bacau
 8. Directia regionala de   Iasi        Str. Cuza Voda nr. 3, judetul Iasi
    posta Iasi
 9. Directia regionala de   Constanta   Bd. Tomis nr. 79-81, judetul Constanta
    posta Constanta
10. Directia de posta       Bucuresti   Calea Giulesti nr. 6-8, sectorul 6
    internationala
11. Directia de control     Bucuresti   Calea Grivitei nr. 64-66, sectorul 1
    mandate
12. Romfilatelia            Bucuresti   Calea Grivitei nr. 64-66, sectorul 1
13. Edipost                 Bucuresti   Calea Grivitei nr. 64-66, sectorul 1
14. Centrul de              Bucuresti   Calea Giulesti nr. 6-8, sectorul 6
    informatizare
15. Fabrica de timbre       Bucuresti   Str. Fabrica de chibrituri nr. 28,
                                        sectorul 5
16. Muzeul postei           Bucuresti   Calea Grivitei nr. 64-66, sectorul 1
17. Directia de posta       Bucuresti   Calea Giulesti nr. 6-8, sectorul 6
    rapida
                                                                             SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 371/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 371 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1008 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 1695 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu