Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 368 din 11 mai 1999

privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 234 din 26 mai 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 37 din Legea petrolului nr. 134/1995 si al art. 40 alin. (2) din Legea minelor nr. 61/1998,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale se reorganizeaza si functioneaza ca organ al administratiei publice centrale de specialitate in subordinea Guvernului, cu personalitate juridica, si este autoritatea competenta abilitata sa aplice dispozitiile Legii petrolului nr. 134/1995 si ale Legii minelor nr. 61/1998.
    (2) Sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este in municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36 - 38, sectorul 1.
    Art. 2
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale are urmatoarele atributii principale:
    a) gestioneaza resursele de petrol, resursele minerale si fondul geologic national, proprietate publica a statului, definite de Legea minelor nr. 61/1998 si de Legea petrolului nr. 134/1995; elibereaza licentele si permisele prevazute de Legea minelor nr. 61/1998 si de Legea petrolului nr. 134/1995;
    b) negociaza si stabileste, impreuna cu ceilalti concedenti ai domeniului public al statului, dupa caz, clauzele si conditiile acordurilor petroliere, ale licentelor si permiselor miniere, incheie astfel de acorduri si reglementeaza derularea operatiunilor petroliere si a activitatilor miniere prin norme, regulamente si instructiuni tehnice, emise in aplicarea actelor normative in vigoare;
    c) organizeaza fondul geologic national; constituie fondul national de rezerve, pe baza confirmarii rezervelor de petrol, verificarii si inregistrarii rezervelor minerale; datele oficiale cu privire la rezerve si la resurse sunt cele inscrise in fondul national de catre autoritatea competenta, exclusiv datele referitoare la apele subterane ce sunt incluse in fondul national de date de gospodarire a apelor;
    d) indeplineste atributiile conferite de lege privitoare la taxe, redevente si tarife;
    e) efectueaza studii de fundamentare si stabileste, in conditiile legii, pretul de referinta pentru petrolul extras in Romania, tarifele pentru exploatarea sistemului national de transport al petrolului, precum si tarifele pe care le percepe pentru actele eliberate in exercitarea atributiilor sale sau pentru consultarea si utilizarea unor documente si informatii referitoare la resursele minerale;
    f) urmareste aplicarea masurilor stabilite pentru protectia mediului, in cursul si dupa efectuarea operatiunilor petroliere si a activitatilor miniere;
    g) controleaza respectarea de catre titulari a prevederilor acordurilor petroliere si ale licentelor sau permiselor, precum si ale normelor, regulamentelor si instructiunilor tehnice din domeniu si dispune masuri pentru impunerea acestora;
    h) avizeaza documentatiile privind executarea lucrarilor geologice sau de exploatare, miniere si petroliere, precum si documentatiile de incetare a operatiunilor petroliere si a activitatilor miniere, numai cu prevederea si aprobarea, conform legislatiei in vigoare, a masurilor de protectie a mediului si de reconstructie ecologica;
    i) avizeaza reglementarile, instructiunile si prescriptiile tehnice specifice privind proiectarea, construirea, exploatarea sistemului national de transport al petrolului, precum si pentru punerea in functiune sau abandonarea unor portiuni din acesta;
    j) instituie perimetre de protectie hidrogeologica pentru zacaminte de ape subterane minerale si termominerale, namoluri si turbe terapeutice si avizeaza instituirea perimetrelor de protectie sanitara;
    k) ordona sistarea lucrarilor de explorare si/sau de exploatare, executate in afara perimetrelor instituite, a celor fara documentatii tehnice aprobate, precum si a celor care, prin modul de desfasurare, pot conduce la exploatarea nerationala ori la degradarea zacamintelor, pana la inlaturarea cauzelor care le-au produs;
    l) elaboreaza, cu asistenta ministerelor interesate, reglementari si instructiuni tehnice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si a Legii minelor nr. 61/1998;
    m) elaboreaza si tine la zi Cartea petroliera si Cartea miniera.
    Art. 3
    Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin Agentia Nationala pentru Resurse Minerale organizeaza si efectueaza:
    a) activitati promotionale pentru punerea in valoare a rezervelor petroliere si a resurselor minerale, impreuna cu ministerele interesate, dupa caz;
    b) baza de date pentru uz propriu;
    c) atestarea competentei tehnice a persoanelor juridice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare;
    d) avizarea programelor (preliminariilor) anuale de exploatare, parte a planului de dezvoltare a exploatarii, prin inspectoratele si sectiile sale teritoriale;
    e) avizarea amplasamentelor pentru obiectivele civile si industriale, de utilitate publica, a planurilor sau a schitelor de sistematizare, precum si a lucrarilor ingineresti, sub aspectul influentei acestora asupra posibilitatilor de cercetare si de valorificare a substantelor minerale utile si asupra protectiei zacamintelor;
    f) constatarea si sanctionarea contraventiilor in domeniul activitatilor miniere si petroliere; sesizarea organelor competente in cazurile care pot constitui infractiuni, potrivit legii penale.
    Art. 4
    (1) Conducerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este asigurata de un presedinte asimilat cu functia de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte asimilat cu functia de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru. Pe langa presedinte functioneaza Colegiul de conducere ca organ consultativ. Componenta Colegiului de conducere se aproba prin ordin al presedintelui.
    (2) Presedintele conduce intreaga activitate, asigura indeplinirea atributiilor ce revin Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si o reprezinta in raporturile cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu institutii publice si organizatii, precum si cu alte persoane juridice si fizice.
    (3) In exercitarea functiei sale presedintele emite ordine si instructiuni si este ordonator principal de credite.
    (4) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare si se aproba prin ordin al presedintelui.
    Art. 5
    (1) In structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale functioneaza directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza servicii, birouri, precum si colective temporare si se poate stabili numarul posturilor de conducere.
    (3) Numarul maxim de posturi din aparatul propriu al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este de 90, exclusiv demnitarii.
    Art. 6
    (1) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale are in subordine inspectorate si sectii teritoriale, organizate pe grupe de judete sau, dupa caz, pe judete.
    (2) Inspectoratele si sectiile teritoriale nu au personalitate juridica si se infiinteaza prin ordin al presedintelui in cadrul unui numar maxim de 90 de posturi.
    Art. 7
    (1) Atributiile personalului din aparatul propriu al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si din unitatile subordonate se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentului de organizare si functionare prevazut la art. 4 alin. (4).
    (2) Salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale se face conform Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
    Art. 8
    (1) In exercitarea atributiilor sale Agentia Nationala pentru Resurse Minerale colaboreaza cu ministere si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu institutii publice si cu organizatii si poate incheia, in limita fondurilor disponibile, contracte de colaborare sau comerciale cu persoane fizice sau juridice.
    (2) Cheltuielile care pot fi efectuate din veniturile realizate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in baza prevederilor art. 33 din Legea petrolului nr. 134/1995 si ale art. 34 din Legea minelor nr. 61/1998, pe categoriile de cheltuieli extrabugetare aprobate de legea bugetului de stat, se stabilesc prin ordin al presedintelui.
    Art. 9
    (1) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale utilizeaza un numar de autoturisme pentru transport de persoane si un consum normat de carburanti, stabilit conform prevederilor legale, precum si 22 de autoturisme de interventie, in exercitarea atributiilor specifice ce ii revin pe intregul teritoriu al tarii.
    (2) Fondurile aferente procurarii autoturismelor pana la nivelul necesarului prevazut la alin. (1) vor fi asigurate esalonat, in limita prevederilor din bugetele anuale pentru cheltuieli de capital, din alocatii bugetare si din venituri extrabugetare, pozitia "Dotari".
    (3) Consumul lunar normat de carburanti aferent autoturismelor pentru desfasurarea activitatilor specifice prin inspectorate si sectii teritoriale de resurse minerale se stabileste la nivelul aprobat, prevazut la pct. II din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 63/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 13/1995, cu modificarile ulterioare, pentru ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.
    Art. 10
    Ministerul Finantelor va introduce in bugetul de stat influentele financiare care decurg din aplicarea prezentei hotarari.
    Art. 11
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 221/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Presedintele Agentiei Nationale
                       pentru Resurse Minerale,
                       Mihail Ianas

                       Ministrul industriei
                       si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Departamentul pentru Reforma
                       Administratiei Publice Centrale
                       Petre Diaconu,
                       secretar de stat

                       Ministrul apelor, padurilor
                       si protectiei mediului,
                       Romica Tomescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

                         STRUCTURA ORGANIZATORICA
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
| Numarul maxim de personal = 180                                             |
| (exclusiv demnitarii), din care                                             |
| la inspectorate si sectii                                                   |
| teritoriale = 90                                                            |
|                                ____________                                 |
|                               | PRESEDINTE |                                |
|                               |____________|                                |
|      _____________                  |                 ____________          |
|     | COLEGIUL DE |_________________|________________| CONSILIERI |         |
|     | CONDUCERE   |                 |                |____________|         |
|     |_____________|                 |                                       |
|                              _______|________                               |
|                             | VICEPRESEDINTE |                              |
|                             |________________|                              |
|    ___________________              |                ____________           |
|   | SERVICIUL CONTROL |_____________|_______________| SERVICIUL  |          |
|   | FINANCIAR INTERN  |             |               | CONTENCIOS |          |
|   |___________________|             |               |____________|          |
|                                     |                                       |
|        _____________________________|_______________________________        |
| ______|_______   _____|______   ____|_______   _____|______   ______|______ |
|| DIRECTIA     | | DIRECTIA   | | DIRECTIA   | | DIRECTIA   | | DIRECTIA    ||
|| GENERALA     | | GENERALA   | | GENERALA   | | GENERALA   | | TEHNOLOGIE  ||
|| EVALUARE SI  | | GESTIONARE | | CONTROL SI | | ANALIZE    | | INFORMATICA ||
|| CONCESIONARE | | RESURSE    | | PROTECTIA  | | TEHNICO-   | |             ||
|| RESURSE      | | MINERALE   | | MEDIULUI   | | ECONOMICE, | |             ||
|| MINERALE     | |            | |            | | BUGET SI   | |             ||
||              | |            | |            | | FINANTE    | |             ||
||______________| |____________| |____________| |____________| |_____________||
| |                |                   |                 |                    |
| |   ___________  |          _________|________         |                    |
| |  | DIRECTIA  | |   ______|_______  |  ______|______  |   _______________  |
| |__| PROMOVARE | |  | DIRECTIA     | | | DIRECTIA    | |__| DIRECTIA      | |
| |  | OFERTE    | |  | CONTROL SI   | | | PROTECTIA SI| |  | CONTABILITATE | |
| |  |___________| |  | SUPRAVEGHERE | | | REFACEREA   | |  |_______________| |
| |                |  | TERITORIALA  | | | MEDIULUI    | |                    |
| |                |  |______________| | |_____________| |   _______________  |
| |   ___________  |    |              |                 |  | DIRECTIA      | |
| |  | DIRECTIA  | |    |              |                 |__| BUGET-FINANTE | |
| |__| NEGOCIERI | |    |              |                 |  |_______________| |
|    | CONTRACTE | |    |       _______|______           |                    |
|    |___________| |    |      | INSPECTORATE |          |   _______________  |
|                  |    |______| SI SECTII    |          |__| DIRECTIA      | |
|                  |           | TERITORIALE  |             | RESURSE UMANE,| |
|                  |           |______________|             | ADMINISTRATIV | |
|                  |                                        |_______________| |
|                  |   _________________                                      |
|                  |  | DIRECTIA CARTE  |                                     |
|                  |__| MINIERA SI      |                                     |
|                  |  | PETROLIERA      |                                     |
|                  |  |_________________|                                     |
|                  |   _____________________                                  |
|                  |  | DIRECTIA REDEVENTE, |                                 |
|                  |__| TAXE SI TARIFE      |                                 |
|                  |  |_____________________|                                 |
|                  |   _______________________                                |
|                  |  | DIRECTIA REGLEMENTARE |                               |
|                  |__| SI AVIZARE LUCRARI    |                               |
|                     |_______________________|                               |
|_____________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 368/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 368 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu