Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 368 din 11 mai 1999

privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 234 din 26 mai 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 37 din Legea petrolului nr. 134/1995 si al art. 40 alin. (2) din Legea minelor nr. 61/1998,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale se reorganizeaza si functioneaza ca organ al administratiei publice centrale de specialitate in subordinea Guvernului, cu personalitate juridica, si este autoritatea competenta abilitata sa aplice dispozitiile Legii petrolului nr. 134/1995 si ale Legii minelor nr. 61/1998.
    (2) Sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este in municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36 - 38, sectorul 1.
    Art. 2
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale are urmatoarele atributii principale:
    a) gestioneaza resursele de petrol, resursele minerale si fondul geologic national, proprietate publica a statului, definite de Legea minelor nr. 61/1998 si de Legea petrolului nr. 134/1995; elibereaza licentele si permisele prevazute de Legea minelor nr. 61/1998 si de Legea petrolului nr. 134/1995;
    b) negociaza si stabileste, impreuna cu ceilalti concedenti ai domeniului public al statului, dupa caz, clauzele si conditiile acordurilor petroliere, ale licentelor si permiselor miniere, incheie astfel de acorduri si reglementeaza derularea operatiunilor petroliere si a activitatilor miniere prin norme, regulamente si instructiuni tehnice, emise in aplicarea actelor normative in vigoare;
    c) organizeaza fondul geologic national; constituie fondul national de rezerve, pe baza confirmarii rezervelor de petrol, verificarii si inregistrarii rezervelor minerale; datele oficiale cu privire la rezerve si la resurse sunt cele inscrise in fondul national de catre autoritatea competenta, exclusiv datele referitoare la apele subterane ce sunt incluse in fondul national de date de gospodarire a apelor;
    d) indeplineste atributiile conferite de lege privitoare la taxe, redevente si tarife;
    e) efectueaza studii de fundamentare si stabileste, in conditiile legii, pretul de referinta pentru petrolul extras in Romania, tarifele pentru exploatarea sistemului national de transport al petrolului, precum si tarifele pe care le percepe pentru actele eliberate in exercitarea atributiilor sale sau pentru consultarea si utilizarea unor documente si informatii referitoare la resursele minerale;
    f) urmareste aplicarea masurilor stabilite pentru protectia mediului, in cursul si dupa efectuarea operatiunilor petroliere si a activitatilor miniere;
    g) controleaza respectarea de catre titulari a prevederilor acordurilor petroliere si ale licentelor sau permiselor, precum si ale normelor, regulamentelor si instructiunilor tehnice din domeniu si dispune masuri pentru impunerea acestora;
    h) avizeaza documentatiile privind executarea lucrarilor geologice sau de exploatare, miniere si petroliere, precum si documentatiile de incetare a operatiunilor petroliere si a activitatilor miniere, numai cu prevederea si aprobarea, conform legislatiei in vigoare, a masurilor de protectie a mediului si de reconstructie ecologica;
    i) avizeaza reglementarile, instructiunile si prescriptiile tehnice specifice privind proiectarea, construirea, exploatarea sistemului national de transport al petrolului, precum si pentru punerea in functiune sau abandonarea unor portiuni din acesta;
    j) instituie perimetre de protectie hidrogeologica pentru zacaminte de ape subterane minerale si termominerale, namoluri si turbe terapeutice si avizeaza instituirea perimetrelor de protectie sanitara;
    k) ordona sistarea lucrarilor de explorare si/sau de exploatare, executate in afara perimetrelor instituite, a celor fara documentatii tehnice aprobate, precum si a celor care, prin modul de desfasurare, pot conduce la exploatarea nerationala ori la degradarea zacamintelor, pana la inlaturarea cauzelor care le-au produs;
    l) elaboreaza, cu asistenta ministerelor interesate, reglementari si instructiuni tehnice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si a Legii minelor nr. 61/1998;
    m) elaboreaza si tine la zi Cartea petroliera si Cartea miniera.
    Art. 3
    Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin Agentia Nationala pentru Resurse Minerale organizeaza si efectueaza:
    a) activitati promotionale pentru punerea in valoare a rezervelor petroliere si a resurselor minerale, impreuna cu ministerele interesate, dupa caz;
    b) baza de date pentru uz propriu;
    c) atestarea competentei tehnice a persoanelor juridice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare;
    d) avizarea programelor (preliminariilor) anuale de exploatare, parte a planului de dezvoltare a exploatarii, prin inspectoratele si sectiile sale teritoriale;
    e) avizarea amplasamentelor pentru obiectivele civile si industriale, de utilitate publica, a planurilor sau a schitelor de sistematizare, precum si a lucrarilor ingineresti, sub aspectul influentei acestora asupra posibilitatilor de cercetare si de valorificare a substantelor minerale utile si asupra protectiei zacamintelor;
    f) constatarea si sanctionarea contraventiilor in domeniul activitatilor miniere si petroliere; sesizarea organelor competente in cazurile care pot constitui infractiuni, potrivit legii penale.
    Art. 4
    (1) Conducerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este asigurata de un presedinte asimilat cu functia de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte asimilat cu functia de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru. Pe langa presedinte functioneaza Colegiul de conducere ca organ consultativ. Componenta Colegiului de conducere se aproba prin ordin al presedintelui.
    (2) Presedintele conduce intreaga activitate, asigura indeplinirea atributiilor ce revin Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si o reprezinta in raporturile cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu institutii publice si organizatii, precum si cu alte persoane juridice si fizice.
    (3) In exercitarea functiei sale presedintele emite ordine si instructiuni si este ordonator principal de credite.
    (4) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare si se aproba prin ordin al presedintelui.
    Art. 5
    (1) In structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale functioneaza directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza servicii, birouri, precum si colective temporare si se poate stabili numarul posturilor de conducere.
    (3) Numarul maxim de posturi din aparatul propriu al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este de 90, exclusiv demnitarii.
    Art. 6
    (1) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale are in subordine inspectorate si sectii teritoriale, organizate pe grupe de judete sau, dupa caz, pe judete.
    (2) Inspectoratele si sectiile teritoriale nu au personalitate juridica si se infiinteaza prin ordin al presedintelui in cadrul unui numar maxim de 90 de posturi.
    Art. 7
    (1) Atributiile personalului din aparatul propriu al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si din unitatile subordonate se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentului de organizare si functionare prevazut la art. 4 alin. (4).
    (2) Salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale se face conform Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
    Art. 8
    (1) In exercitarea atributiilor sale Agentia Nationala pentru Resurse Minerale colaboreaza cu ministere si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu institutii publice si cu organizatii si poate incheia, in limita fondurilor disponibile, contracte de colaborare sau comerciale cu persoane fizice sau juridice.
    (2) Cheltuielile care pot fi efectuate din veniturile realizate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in baza prevederilor art. 33 din Legea petrolului nr. 134/1995 si ale art. 34 din Legea minelor nr. 61/1998, pe categoriile de cheltuieli extrabugetare aprobate de legea bugetului de stat, se stabilesc prin ordin al presedintelui.
    Art. 9
    (1) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale utilizeaza un numar de autoturisme pentru transport de persoane si un consum normat de carburanti, stabilit conform prevederilor legale, precum si 22 de autoturisme de interventie, in exercitarea atributiilor specifice ce ii revin pe intregul teritoriu al tarii.
    (2) Fondurile aferente procurarii autoturismelor pana la nivelul necesarului prevazut la alin. (1) vor fi asigurate esalonat, in limita prevederilor din bugetele anuale pentru cheltuieli de capital, din alocatii bugetare si din venituri extrabugetare, pozitia "Dotari".
    (3) Consumul lunar normat de carburanti aferent autoturismelor pentru desfasurarea activitatilor specifice prin inspectorate si sectii teritoriale de resurse minerale se stabileste la nivelul aprobat, prevazut la pct. II din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 63/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 13/1995, cu modificarile ulterioare, pentru ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.
    Art. 10
    Ministerul Finantelor va introduce in bugetul de stat influentele financiare care decurg din aplicarea prezentei hotarari.
    Art. 11
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 221/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Presedintele Agentiei Nationale
                       pentru Resurse Minerale,
                       Mihail Ianas

                       Ministrul industriei
                       si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Departamentul pentru Reforma
                       Administratiei Publice Centrale
                       Petre Diaconu,
                       secretar de stat

                       Ministrul apelor, padurilor
                       si protectiei mediului,
                       Romica Tomescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

                         STRUCTURA ORGANIZATORICA
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
| Numarul maxim de personal = 180                                             |
| (exclusiv demnitarii), din care                                             |
| la inspectorate si sectii                                                   |
| teritoriale = 90                                                            |
|                                ____________                                 |
|                               | PRESEDINTE |                                |
|                               |____________|                                |
|      _____________                  |                 ____________          |
|     | COLEGIUL DE |_________________|________________| CONSILIERI |         |
|     | CONDUCERE   |                 |                |____________|         |
|     |_____________|                 |                                       |
|                              _______|________                               |
|                             | VICEPRESEDINTE |                              |
|                             |________________|                              |
|    ___________________              |                ____________           |
|   | SERVICIUL CONTROL |_____________|_______________| SERVICIUL  |          |
|   | FINANCIAR INTERN  |             |               | CONTENCIOS |          |
|   |___________________|             |               |____________|          |
|                                     |                                       |
|        _____________________________|_______________________________        |
| ______|_______   _____|______   ____|_______   _____|______   ______|______ |
|| DIRECTIA     | | DIRECTIA   | | DIRECTIA   | | DIRECTIA   | | DIRECTIA    ||
|| GENERALA     | | GENERALA   | | GENERALA   | | GENERALA   | | TEHNOLOGIE  ||
|| EVALUARE SI  | | GESTIONARE | | CONTROL SI | | ANALIZE    | | INFORMATICA ||
|| CONCESIONARE | | RESURSE    | | PROTECTIA  | | TEHNICO-   | |             ||
|| RESURSE      | | MINERALE   | | MEDIULUI   | | ECONOMICE, | |             ||
|| MINERALE     | |            | |            | | BUGET SI   | |             ||
||              | |            | |            | | FINANTE    | |             ||
||______________| |____________| |____________| |____________| |_____________||
| |                |                   |                 |                    |
| |   ___________  |          _________|________         |                    |
| |  | DIRECTIA  | |   ______|_______  |  ______|______  |   _______________  |
| |__| PROMOVARE | |  | DIRECTIA     | | | DIRECTIA    | |__| DIRECTIA      | |
| |  | OFERTE    | |  | CONTROL SI   | | | PROTECTIA SI| |  | CONTABILITATE | |
| |  |___________| |  | SUPRAVEGHERE | | | REFACEREA   | |  |_______________| |
| |                |  | TERITORIALA  | | | MEDIULUI    | |                    |
| |                |  |______________| | |_____________| |   _______________  |
| |   ___________  |    |              |                 |  | DIRECTIA      | |
| |  | DIRECTIA  | |    |              |                 |__| BUGET-FINANTE | |
| |__| NEGOCIERI | |    |              |                 |  |_______________| |
|    | CONTRACTE | |    |       _______|______           |                    |
|    |___________| |    |      | INSPECTORATE |          |   _______________  |
|                  |    |______| SI SECTII    |          |__| DIRECTIA      | |
|                  |           | TERITORIALE  |             | RESURSE UMANE,| |
|                  |           |______________|             | ADMINISTRATIV | |
|                  |                                        |_______________| |
|                  |   _________________                                      |
|                  |  | DIRECTIA CARTE  |                                     |
|                  |__| MINIERA SI      |                                     |
|                  |  | PETROLIERA      |                                     |
|                  |  |_________________|                                     |
|                  |   _____________________                                  |
|                  |  | DIRECTIA REDEVENTE, |                                 |
|                  |__| TAXE SI TARIFE      |                                 |
|                  |  |_____________________|                                 |
|                  |   _______________________                                |
|                  |  | DIRECTIA REGLEMENTARE |                               |
|                  |__| SI AVIZARE LUCRARI    |                               |
|                     |_______________________|                               |
|_____________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 368/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 368 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu