Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 368 din 11 mai 1999

privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 234 din 26 mai 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 37 din Legea petrolului nr. 134/1995 si al art. 40 alin. (2) din Legea minelor nr. 61/1998,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale se reorganizeaza si functioneaza ca organ al administratiei publice centrale de specialitate in subordinea Guvernului, cu personalitate juridica, si este autoritatea competenta abilitata sa aplice dispozitiile Legii petrolului nr. 134/1995 si ale Legii minelor nr. 61/1998.
    (2) Sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este in municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36 - 38, sectorul 1.
    Art. 2
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale are urmatoarele atributii principale:
    a) gestioneaza resursele de petrol, resursele minerale si fondul geologic national, proprietate publica a statului, definite de Legea minelor nr. 61/1998 si de Legea petrolului nr. 134/1995; elibereaza licentele si permisele prevazute de Legea minelor nr. 61/1998 si de Legea petrolului nr. 134/1995;
    b) negociaza si stabileste, impreuna cu ceilalti concedenti ai domeniului public al statului, dupa caz, clauzele si conditiile acordurilor petroliere, ale licentelor si permiselor miniere, incheie astfel de acorduri si reglementeaza derularea operatiunilor petroliere si a activitatilor miniere prin norme, regulamente si instructiuni tehnice, emise in aplicarea actelor normative in vigoare;
    c) organizeaza fondul geologic national; constituie fondul national de rezerve, pe baza confirmarii rezervelor de petrol, verificarii si inregistrarii rezervelor minerale; datele oficiale cu privire la rezerve si la resurse sunt cele inscrise in fondul national de catre autoritatea competenta, exclusiv datele referitoare la apele subterane ce sunt incluse in fondul national de date de gospodarire a apelor;
    d) indeplineste atributiile conferite de lege privitoare la taxe, redevente si tarife;
    e) efectueaza studii de fundamentare si stabileste, in conditiile legii, pretul de referinta pentru petrolul extras in Romania, tarifele pentru exploatarea sistemului national de transport al petrolului, precum si tarifele pe care le percepe pentru actele eliberate in exercitarea atributiilor sale sau pentru consultarea si utilizarea unor documente si informatii referitoare la resursele minerale;
    f) urmareste aplicarea masurilor stabilite pentru protectia mediului, in cursul si dupa efectuarea operatiunilor petroliere si a activitatilor miniere;
    g) controleaza respectarea de catre titulari a prevederilor acordurilor petroliere si ale licentelor sau permiselor, precum si ale normelor, regulamentelor si instructiunilor tehnice din domeniu si dispune masuri pentru impunerea acestora;
    h) avizeaza documentatiile privind executarea lucrarilor geologice sau de exploatare, miniere si petroliere, precum si documentatiile de incetare a operatiunilor petroliere si a activitatilor miniere, numai cu prevederea si aprobarea, conform legislatiei in vigoare, a masurilor de protectie a mediului si de reconstructie ecologica;
    i) avizeaza reglementarile, instructiunile si prescriptiile tehnice specifice privind proiectarea, construirea, exploatarea sistemului national de transport al petrolului, precum si pentru punerea in functiune sau abandonarea unor portiuni din acesta;
    j) instituie perimetre de protectie hidrogeologica pentru zacaminte de ape subterane minerale si termominerale, namoluri si turbe terapeutice si avizeaza instituirea perimetrelor de protectie sanitara;
    k) ordona sistarea lucrarilor de explorare si/sau de exploatare, executate in afara perimetrelor instituite, a celor fara documentatii tehnice aprobate, precum si a celor care, prin modul de desfasurare, pot conduce la exploatarea nerationala ori la degradarea zacamintelor, pana la inlaturarea cauzelor care le-au produs;
    l) elaboreaza, cu asistenta ministerelor interesate, reglementari si instructiuni tehnice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si a Legii minelor nr. 61/1998;
    m) elaboreaza si tine la zi Cartea petroliera si Cartea miniera.
    Art. 3
    Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin Agentia Nationala pentru Resurse Minerale organizeaza si efectueaza:
    a) activitati promotionale pentru punerea in valoare a rezervelor petroliere si a resurselor minerale, impreuna cu ministerele interesate, dupa caz;
    b) baza de date pentru uz propriu;
    c) atestarea competentei tehnice a persoanelor juridice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare;
    d) avizarea programelor (preliminariilor) anuale de exploatare, parte a planului de dezvoltare a exploatarii, prin inspectoratele si sectiile sale teritoriale;
    e) avizarea amplasamentelor pentru obiectivele civile si industriale, de utilitate publica, a planurilor sau a schitelor de sistematizare, precum si a lucrarilor ingineresti, sub aspectul influentei acestora asupra posibilitatilor de cercetare si de valorificare a substantelor minerale utile si asupra protectiei zacamintelor;
    f) constatarea si sanctionarea contraventiilor in domeniul activitatilor miniere si petroliere; sesizarea organelor competente in cazurile care pot constitui infractiuni, potrivit legii penale.
    Art. 4
    (1) Conducerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este asigurata de un presedinte asimilat cu functia de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte asimilat cu functia de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru. Pe langa presedinte functioneaza Colegiul de conducere ca organ consultativ. Componenta Colegiului de conducere se aproba prin ordin al presedintelui.
    (2) Presedintele conduce intreaga activitate, asigura indeplinirea atributiilor ce revin Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si o reprezinta in raporturile cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu institutii publice si organizatii, precum si cu alte persoane juridice si fizice.
    (3) In exercitarea functiei sale presedintele emite ordine si instructiuni si este ordonator principal de credite.
    (4) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare si se aproba prin ordin al presedintelui.
    Art. 5
    (1) In structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale functioneaza directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza servicii, birouri, precum si colective temporare si se poate stabili numarul posturilor de conducere.
    (3) Numarul maxim de posturi din aparatul propriu al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este de 90, exclusiv demnitarii.
    Art. 6
    (1) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale are in subordine inspectorate si sectii teritoriale, organizate pe grupe de judete sau, dupa caz, pe judete.
    (2) Inspectoratele si sectiile teritoriale nu au personalitate juridica si se infiinteaza prin ordin al presedintelui in cadrul unui numar maxim de 90 de posturi.
    Art. 7
    (1) Atributiile personalului din aparatul propriu al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si din unitatile subordonate se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentului de organizare si functionare prevazut la art. 4 alin. (4).
    (2) Salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale se face conform Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
    Art. 8
    (1) In exercitarea atributiilor sale Agentia Nationala pentru Resurse Minerale colaboreaza cu ministere si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu institutii publice si cu organizatii si poate incheia, in limita fondurilor disponibile, contracte de colaborare sau comerciale cu persoane fizice sau juridice.
    (2) Cheltuielile care pot fi efectuate din veniturile realizate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in baza prevederilor art. 33 din Legea petrolului nr. 134/1995 si ale art. 34 din Legea minelor nr. 61/1998, pe categoriile de cheltuieli extrabugetare aprobate de legea bugetului de stat, se stabilesc prin ordin al presedintelui.
    Art. 9
    (1) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale utilizeaza un numar de autoturisme pentru transport de persoane si un consum normat de carburanti, stabilit conform prevederilor legale, precum si 22 de autoturisme de interventie, in exercitarea atributiilor specifice ce ii revin pe intregul teritoriu al tarii.
    (2) Fondurile aferente procurarii autoturismelor pana la nivelul necesarului prevazut la alin. (1) vor fi asigurate esalonat, in limita prevederilor din bugetele anuale pentru cheltuieli de capital, din alocatii bugetare si din venituri extrabugetare, pozitia "Dotari".
    (3) Consumul lunar normat de carburanti aferent autoturismelor pentru desfasurarea activitatilor specifice prin inspectorate si sectii teritoriale de resurse minerale se stabileste la nivelul aprobat, prevazut la pct. II din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 63/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 13/1995, cu modificarile ulterioare, pentru ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.
    Art. 10
    Ministerul Finantelor va introduce in bugetul de stat influentele financiare care decurg din aplicarea prezentei hotarari.
    Art. 11
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 221/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Presedintele Agentiei Nationale
                       pentru Resurse Minerale,
                       Mihail Ianas

                       Ministrul industriei
                       si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Departamentul pentru Reforma
                       Administratiei Publice Centrale
                       Petre Diaconu,
                       secretar de stat

                       Ministrul apelor, padurilor
                       si protectiei mediului,
                       Romica Tomescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

                         STRUCTURA ORGANIZATORICA
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
| Numarul maxim de personal = 180                                             |
| (exclusiv demnitarii), din care                                             |
| la inspectorate si sectii                                                   |
| teritoriale = 90                                                            |
|                                ____________                                 |
|                               | PRESEDINTE |                                |
|                               |____________|                                |
|      _____________                  |                 ____________          |
|     | COLEGIUL DE |_________________|________________| CONSILIERI |         |
|     | CONDUCERE   |                 |                |____________|         |
|     |_____________|                 |                                       |
|                              _______|________                               |
|                             | VICEPRESEDINTE |                              |
|                             |________________|                              |
|    ___________________              |                ____________           |
|   | SERVICIUL CONTROL |_____________|_______________| SERVICIUL  |          |
|   | FINANCIAR INTERN  |             |               | CONTENCIOS |          |
|   |___________________|             |               |____________|          |
|                                     |                                       |
|        _____________________________|_______________________________        |
| ______|_______   _____|______   ____|_______   _____|______   ______|______ |
|| DIRECTIA     | | DIRECTIA   | | DIRECTIA   | | DIRECTIA   | | DIRECTIA    ||
|| GENERALA     | | GENERALA   | | GENERALA   | | GENERALA   | | TEHNOLOGIE  ||
|| EVALUARE SI  | | GESTIONARE | | CONTROL SI | | ANALIZE    | | INFORMATICA ||
|| CONCESIONARE | | RESURSE    | | PROTECTIA  | | TEHNICO-   | |             ||
|| RESURSE      | | MINERALE   | | MEDIULUI   | | ECONOMICE, | |             ||
|| MINERALE     | |            | |            | | BUGET SI   | |             ||
||              | |            | |            | | FINANTE    | |             ||
||______________| |____________| |____________| |____________| |_____________||
| |                |                   |                 |                    |
| |   ___________  |          _________|________         |                    |
| |  | DIRECTIA  | |   ______|_______  |  ______|______  |   _______________  |
| |__| PROMOVARE | |  | DIRECTIA     | | | DIRECTIA    | |__| DIRECTIA      | |
| |  | OFERTE    | |  | CONTROL SI   | | | PROTECTIA SI| |  | CONTABILITATE | |
| |  |___________| |  | SUPRAVEGHERE | | | REFACEREA   | |  |_______________| |
| |                |  | TERITORIALA  | | | MEDIULUI    | |                    |
| |                |  |______________| | |_____________| |   _______________  |
| |   ___________  |    |              |                 |  | DIRECTIA      | |
| |  | DIRECTIA  | |    |              |                 |__| BUGET-FINANTE | |
| |__| NEGOCIERI | |    |              |                 |  |_______________| |
|    | CONTRACTE | |    |       _______|______           |                    |
|    |___________| |    |      | INSPECTORATE |          |   _______________  |
|                  |    |______| SI SECTII    |          |__| DIRECTIA      | |
|                  |           | TERITORIALE  |             | RESURSE UMANE,| |
|                  |           |______________|             | ADMINISTRATIV | |
|                  |                                        |_______________| |
|                  |   _________________                                      |
|                  |  | DIRECTIA CARTE  |                                     |
|                  |__| MINIERA SI      |                                     |
|                  |  | PETROLIERA      |                                     |
|                  |  |_________________|                                     |
|                  |   _____________________                                  |
|                  |  | DIRECTIA REDEVENTE, |                                 |
|                  |__| TAXE SI TARIFE      |                                 |
|                  |  |_____________________|                                 |
|                  |   _______________________                                |
|                  |  | DIRECTIA REGLEMENTARE |                               |
|                  |__| SI AVIZARE LUCRARI    |                               |
|                     |_______________________|                               |
|_____________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 368/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 368 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu