E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 756 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 494 din  9 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 37 din Legea petrolului nr. 134/1995, precum si al art. 55 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, si este autoritatea competenta abilitata sa aplice dispozitiile Legii petrolului nr. 134/1995, cu modificarile ulterioare, si ale Legii minelor nr. 85/2003.
    (2) Sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este in municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36 - 38, sectorul 1.
    Art. 2
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale are urmatoarele atributii principale:
    a) gestioneaza resursele de petrol, resursele minerale si fondul geologic national, proprietate publica a statului, definite de Legea nr. 85/2003 si de Legea nr. 134/1995, cu modificarile ulterioare;
    b) negociaza si stabileste, impreuna cu ceilalti concedenti ai domeniului public al statului, dupa caz, clauzele si conditiile acordurilor petroliere, ale licentelor si permiselor miniere, incheie astfel de acorduri, licente si permise si reglementeaza derularea operatiunilor petroliere si a activitatilor miniere prin norme, regulamente si instructiuni tehnice emise in aplicarea actelor normative in vigoare;
    c) organizeaza fondul geologic national; constituie fondul national de resurse/rezerve, pe baza confirmarii resurselor/rezervelor de petrol, verificarii si inregistrarii resurselor/rezervelor minerale; datele oficiale cu privire la rezerve si la resurse sunt cele inscrise in fondul national de catre autoritatea competenta;
    d) indeplineste atributiile conferite de lege privitoare la taxe, redevente si tarife;
    e) stabileste, in conditiile legii, pretul de referinta pentru petrolul extras in Romania in vederea stabilirii redeventei corespunzatoare, tarifele pentru exploatarea Sistemului national de transport al petrolului, precum si tarifele pe care le percepe pentru actele eliberate in exercitarea atributiilor sale sau pentru consultarea si utilizarea unor documente si informatii referitoare la resursele minerale;
    f) urmareste aplicarea masurilor stabilite pentru protectia mediului, in cursul si dupa efectuarea operatiunilor petroliere si a activitatilor miniere;
    g) controleaza respectarea de catre titulari a prevederilor acordurilor petroliere si ale licentelor sau permiselor, precum si ale normelor, regulamentelor si instructiunilor tehnice din domeniu si dispune masuri pentru impunerea acestora;
    h) anuleaza actele de concesiune/administrare in cazurile si in conditiile stabilite de lege;
    i) avizeaza documentatiile privind executarea lucrarilor de prospectiune, explorare sau de exploatare, miniere si petroliere, precum si documentatiile de incetare a operatiunilor petroliere si a activitatilor miniere, conform legislatiei in vigoare, a masurilor de protectie a mediului si de reconstructie ecologica;
    j) avizeaza reglementarile, instructiunile si prescriptiile tehnice specifice privind proiectarea, construirea, exploatarea Sistemului national de transport al petrolului, precum si pentru punerea in functiune sau abandonarea unor portiuni din acesta;
    k) instituie perimetre de protectie hidrogeologica pentru zacaminte de ape minerale si termominerale, namoluri si turbe terapeutice si avizeaza instituirea perimetrelor de protectie sanitara;
    l) ordona sistarea lucrarilor de explorare si/sau exploatare, executate in afara perimetrelor instituite, a celor fara documentatii tehnice aprobate, precum si a celor care, prin modul de desfasurare, pot conduce la exploatare nerationala ori la degradarea zacamintelor, pana la inlaturarea cauzelor care le-au produs;
    m) elaboreaza, cu asistenta ministerelor interesate, reglementari si instructiuni tehnice pentru aplicarea Legii nr. 134/1995, cu modificarile ulterioare, si a Legii nr. 85/2003;
    n) elaboreaza si tine la zi Cartea petroliera, Cartea miniera si Cadastrul minier;
    o) urmareste indeplinirea obligatiilor rezultate din planul de incetare a activitatii miniere;
    p) urmareste si verifica productia de resurse minerale pentru calcularea redeventelor datorate de titularii licentelor miniere si acordurilor petroliere; colaboreaza cu organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice in vederea platii redeventelor de catre agentii economici;
    q) colaboreaza cu autoritatile teritoriale de gospodarire a apelor, de protectie a mediului si de protectie a muncii in exercitarea activitatii de inspectie;
    r) constata si notifica nerespectarea prevederilor Legii nr. 85/2003 si ale Legii nr. 134/1995, cu modificarile ulterioare, prin acte de inspectie;
    s) gestioneaza Sistemul national de transport prin conducte al titeiului si gazelor naturale si reglementeaza activitatile de exploatare a acestuia prin acordurile de concesiune a sistemului, incheiate cu societatile nationale/comerciale nominalizate de Guvern;
    t) orice alte atributii stabilite prin lege.
    Art. 3
    Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale organizeaza si efectueaza:
    a) activitati promotionale pentru punerea in valoare a resurselor petroliere si a resurselor minerale, impreuna cu ministerele interesate, dupa caz;
    b) concursuri publice de oferte pentru concesionarea de activitati miniere si operatiuni petroliere;
    c) baza de date pentru uz propriu;
    d) atestarea competentei tehnice a persoanelor juridice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare;
    e) avizarea programelor (preliminariilor) anuale de exploatare, parte a planului de dezvoltare a exploatarii, prin inspectiile teritoriale;
    f) avizarea amplasamentelor pentru obiectivele civile si industriale, de utilitate publica, a planurilor sau a schitelor de sistematizare, precum si a lucrarilor ingineresti, sub aspectul influentei acestora asupra posibilitatilor de cercetare si de valorificare a substantelor minerale utile si asupra protectiei zacamintelor;
    g) constatarea si sanctionarea contraventiilor in domeniul activitatilor miniere si petroliere; sesizarea organelor competente in cazurile care pot constitui infractiuni, potrivit legii penale.
    Art. 4
    (1) Conducerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este asigurata de catre presedintele agentiei, asimilat functiei de demnitate publica de secretar de stat.
    (2) Presedintele conduce intreaga activitate, asigura indeplinirea atributiilor ce revin Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si o reprezinta in raporturile cu autoritatile si institutiile publice, cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (3) In exercitarea functiei sale presedintele emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
    (4) Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este ordonator de credite.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, se pot organiza, in conditiile legii, servicii, birouri, precum si alte compartimente.
    (2) Numarul total maxim de posturi al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este de 111, exclusiv demnitarul.
    Art. 6
    (1) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale are in structura organizatorica compartimente de inspectie teritoriala a desfasurarii activitatilor miniere si petroliere in conditiile prevazute in licentele miniere si acordurile petroliere, organizate pe grupe de judete sau, dupa caz, pe judete.
    (2) Organizarea acestora si numarul de posturi se stabilesc prin ordin al presedintelui.
    Art. 7
    (1) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa la prezenta hotarare, prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului se stabilesc prin fisa postului in urma evaluarii posturilor, pe baza regulamentului de organizare si functionare prevazut la alin. (1), si se aproba in conditiile legii.
    (3) Salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale se face potrivit prevederilor legislatiei in vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natura salariala pentru functionarii publici si pentru personalul contractual.
    Art. 8
    In exercitarea atributiilor sale Agentia Nationala pentru Resurse Minerale colaboreaza cu ministere si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu institutii/organizatii publice si poate incheia, in limita fondurilor disponibile, contracte cu persoane fizice sau juridice.
    Art. 9
    (1) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale utilizeaza un numar de autoturisme pentru transport de persoane, stabilit conform prevederilor pct. I lit. A subpct. 2 si 4 din anexa nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 247/2002, precum si un numar de 22 autoturisme pentru activitatile specifice desfasurate pe intreg teritoriul tarii.
    (2) Consumul maxim de carburanti pentru realizarea activitatilor specifice este de 300 litri/luna/autovehicul.
    Art. 10
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 234 din 26 mai 1999, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul economiei si comertului,
                         Iulian Iancu,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Presedintele Agentiei Nationale
                         pentru Resurse Minerale,
                         Maria Iuliana Stratulat

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

    ANEXA 1

                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
                a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

    Numarul maxim de posturi = 111, exclusiv demnitarul

                                ____________
                               | PRESEDINTE |
                               |____________|
    ______________________            |          ______________________
   |INFORMATII CLASIFICATE|___________|_________|    AUDIT INTERN      |
   |______________________|           |         |______________________|
        ______________________________|______________________________
 ______|________     _______|_______     _______|_______     ________|_______
|Directia       |   |Directia       |   |Directia       |   |Directia        |
|generala       |   |generala       |   |generala       |   |economico-      |
|gestionare,    |   |gestionare,    |   |inspectie si   |   |financiara,     |
|evaluare si    |   |evaluare si    |   |supraveghere   |   |resurse umane   |
|concesionare   |   |concesionare   |___|teritoriala a  |   |si administrativ|
|resurse/rezerve|   |resurse/rezerve|   |activitatilor  |   |                |
|petrol         |   |minerale.      |   |miniere si a   |   |                |
|               |   |Integrare      |   |operatiunilor  |   |                |
|               |   |europeana      |   |petroliere     |   |                |
|_______________|   |_______________|   |_______________|   |________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 756/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 756 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu