E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 756 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 494 din  9 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 37 din Legea petrolului nr. 134/1995, precum si al art. 55 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, si este autoritatea competenta abilitata sa aplice dispozitiile Legii petrolului nr. 134/1995, cu modificarile ulterioare, si ale Legii minelor nr. 85/2003.
    (2) Sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este in municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36 - 38, sectorul 1.
    Art. 2
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale are urmatoarele atributii principale:
    a) gestioneaza resursele de petrol, resursele minerale si fondul geologic national, proprietate publica a statului, definite de Legea nr. 85/2003 si de Legea nr. 134/1995, cu modificarile ulterioare;
    b) negociaza si stabileste, impreuna cu ceilalti concedenti ai domeniului public al statului, dupa caz, clauzele si conditiile acordurilor petroliere, ale licentelor si permiselor miniere, incheie astfel de acorduri, licente si permise si reglementeaza derularea operatiunilor petroliere si a activitatilor miniere prin norme, regulamente si instructiuni tehnice emise in aplicarea actelor normative in vigoare;
    c) organizeaza fondul geologic national; constituie fondul national de resurse/rezerve, pe baza confirmarii resurselor/rezervelor de petrol, verificarii si inregistrarii resurselor/rezervelor minerale; datele oficiale cu privire la rezerve si la resurse sunt cele inscrise in fondul national de catre autoritatea competenta;
    d) indeplineste atributiile conferite de lege privitoare la taxe, redevente si tarife;
    e) stabileste, in conditiile legii, pretul de referinta pentru petrolul extras in Romania in vederea stabilirii redeventei corespunzatoare, tarifele pentru exploatarea Sistemului national de transport al petrolului, precum si tarifele pe care le percepe pentru actele eliberate in exercitarea atributiilor sale sau pentru consultarea si utilizarea unor documente si informatii referitoare la resursele minerale;
    f) urmareste aplicarea masurilor stabilite pentru protectia mediului, in cursul si dupa efectuarea operatiunilor petroliere si a activitatilor miniere;
    g) controleaza respectarea de catre titulari a prevederilor acordurilor petroliere si ale licentelor sau permiselor, precum si ale normelor, regulamentelor si instructiunilor tehnice din domeniu si dispune masuri pentru impunerea acestora;
    h) anuleaza actele de concesiune/administrare in cazurile si in conditiile stabilite de lege;
    i) avizeaza documentatiile privind executarea lucrarilor de prospectiune, explorare sau de exploatare, miniere si petroliere, precum si documentatiile de incetare a operatiunilor petroliere si a activitatilor miniere, conform legislatiei in vigoare, a masurilor de protectie a mediului si de reconstructie ecologica;
    j) avizeaza reglementarile, instructiunile si prescriptiile tehnice specifice privind proiectarea, construirea, exploatarea Sistemului national de transport al petrolului, precum si pentru punerea in functiune sau abandonarea unor portiuni din acesta;
    k) instituie perimetre de protectie hidrogeologica pentru zacaminte de ape minerale si termominerale, namoluri si turbe terapeutice si avizeaza instituirea perimetrelor de protectie sanitara;
    l) ordona sistarea lucrarilor de explorare si/sau exploatare, executate in afara perimetrelor instituite, a celor fara documentatii tehnice aprobate, precum si a celor care, prin modul de desfasurare, pot conduce la exploatare nerationala ori la degradarea zacamintelor, pana la inlaturarea cauzelor care le-au produs;
    m) elaboreaza, cu asistenta ministerelor interesate, reglementari si instructiuni tehnice pentru aplicarea Legii nr. 134/1995, cu modificarile ulterioare, si a Legii nr. 85/2003;
    n) elaboreaza si tine la zi Cartea petroliera, Cartea miniera si Cadastrul minier;
    o) urmareste indeplinirea obligatiilor rezultate din planul de incetare a activitatii miniere;
    p) urmareste si verifica productia de resurse minerale pentru calcularea redeventelor datorate de titularii licentelor miniere si acordurilor petroliere; colaboreaza cu organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice in vederea platii redeventelor de catre agentii economici;
    q) colaboreaza cu autoritatile teritoriale de gospodarire a apelor, de protectie a mediului si de protectie a muncii in exercitarea activitatii de inspectie;
    r) constata si notifica nerespectarea prevederilor Legii nr. 85/2003 si ale Legii nr. 134/1995, cu modificarile ulterioare, prin acte de inspectie;
    s) gestioneaza Sistemul national de transport prin conducte al titeiului si gazelor naturale si reglementeaza activitatile de exploatare a acestuia prin acordurile de concesiune a sistemului, incheiate cu societatile nationale/comerciale nominalizate de Guvern;
    t) orice alte atributii stabilite prin lege.
    Art. 3
    Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale organizeaza si efectueaza:
    a) activitati promotionale pentru punerea in valoare a resurselor petroliere si a resurselor minerale, impreuna cu ministerele interesate, dupa caz;
    b) concursuri publice de oferte pentru concesionarea de activitati miniere si operatiuni petroliere;
    c) baza de date pentru uz propriu;
    d) atestarea competentei tehnice a persoanelor juridice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare;
    e) avizarea programelor (preliminariilor) anuale de exploatare, parte a planului de dezvoltare a exploatarii, prin inspectiile teritoriale;
    f) avizarea amplasamentelor pentru obiectivele civile si industriale, de utilitate publica, a planurilor sau a schitelor de sistematizare, precum si a lucrarilor ingineresti, sub aspectul influentei acestora asupra posibilitatilor de cercetare si de valorificare a substantelor minerale utile si asupra protectiei zacamintelor;
    g) constatarea si sanctionarea contraventiilor in domeniul activitatilor miniere si petroliere; sesizarea organelor competente in cazurile care pot constitui infractiuni, potrivit legii penale.
    Art. 4
    (1) Conducerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este asigurata de catre presedintele agentiei, asimilat functiei de demnitate publica de secretar de stat.
    (2) Presedintele conduce intreaga activitate, asigura indeplinirea atributiilor ce revin Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si o reprezinta in raporturile cu autoritatile si institutiile publice, cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (3) In exercitarea functiei sale presedintele emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
    (4) Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este ordonator de credite.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, se pot organiza, in conditiile legii, servicii, birouri, precum si alte compartimente.
    (2) Numarul total maxim de posturi al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este de 111, exclusiv demnitarul.
    Art. 6
    (1) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale are in structura organizatorica compartimente de inspectie teritoriala a desfasurarii activitatilor miniere si petroliere in conditiile prevazute in licentele miniere si acordurile petroliere, organizate pe grupe de judete sau, dupa caz, pe judete.
    (2) Organizarea acestora si numarul de posturi se stabilesc prin ordin al presedintelui.
    Art. 7
    (1) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa la prezenta hotarare, prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului se stabilesc prin fisa postului in urma evaluarii posturilor, pe baza regulamentului de organizare si functionare prevazut la alin. (1), si se aproba in conditiile legii.
    (3) Salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale se face potrivit prevederilor legislatiei in vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natura salariala pentru functionarii publici si pentru personalul contractual.
    Art. 8
    In exercitarea atributiilor sale Agentia Nationala pentru Resurse Minerale colaboreaza cu ministere si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu institutii/organizatii publice si poate incheia, in limita fondurilor disponibile, contracte cu persoane fizice sau juridice.
    Art. 9
    (1) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale utilizeaza un numar de autoturisme pentru transport de persoane, stabilit conform prevederilor pct. I lit. A subpct. 2 si 4 din anexa nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 247/2002, precum si un numar de 22 autoturisme pentru activitatile specifice desfasurate pe intreg teritoriul tarii.
    (2) Consumul maxim de carburanti pentru realizarea activitatilor specifice este de 300 litri/luna/autovehicul.
    Art. 10
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 234 din 26 mai 1999, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul economiei si comertului,
                         Iulian Iancu,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Presedintele Agentiei Nationale
                         pentru Resurse Minerale,
                         Maria Iuliana Stratulat

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

    ANEXA 1

                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
                a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

    Numarul maxim de posturi = 111, exclusiv demnitarul

                                ____________
                               | PRESEDINTE |
                               |____________|
    ______________________            |          ______________________
   |INFORMATII CLASIFICATE|___________|_________|    AUDIT INTERN      |
   |______________________|           |         |______________________|
        ______________________________|______________________________
 ______|________     _______|_______     _______|_______     ________|_______
|Directia       |   |Directia       |   |Directia       |   |Directia        |
|generala       |   |generala       |   |generala       |   |economico-      |
|gestionare,    |   |gestionare,    |   |inspectie si   |   |financiara,     |
|evaluare si    |   |evaluare si    |   |supraveghere   |   |resurse umane   |
|concesionare   |   |concesionare   |___|teritoriala a  |   |si administrativ|
|resurse/rezerve|   |resurse/rezerve|   |activitatilor  |   |                |
|petrol         |   |minerale.      |   |miniere si a   |   |                |
|               |   |Integrare      |   |operatiunilor  |   |                |
|               |   |europeana      |   |petroliere     |   |                |
|_______________|   |_______________|   |_______________|   |________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 756/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 756 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu