E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 756 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 494 din  9 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 37 din Legea petrolului nr. 134/1995, precum si al art. 55 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, si este autoritatea competenta abilitata sa aplice dispozitiile Legii petrolului nr. 134/1995, cu modificarile ulterioare, si ale Legii minelor nr. 85/2003.
    (2) Sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este in municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36 - 38, sectorul 1.
    Art. 2
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale are urmatoarele atributii principale:
    a) gestioneaza resursele de petrol, resursele minerale si fondul geologic national, proprietate publica a statului, definite de Legea nr. 85/2003 si de Legea nr. 134/1995, cu modificarile ulterioare;
    b) negociaza si stabileste, impreuna cu ceilalti concedenti ai domeniului public al statului, dupa caz, clauzele si conditiile acordurilor petroliere, ale licentelor si permiselor miniere, incheie astfel de acorduri, licente si permise si reglementeaza derularea operatiunilor petroliere si a activitatilor miniere prin norme, regulamente si instructiuni tehnice emise in aplicarea actelor normative in vigoare;
    c) organizeaza fondul geologic national; constituie fondul national de resurse/rezerve, pe baza confirmarii resurselor/rezervelor de petrol, verificarii si inregistrarii resurselor/rezervelor minerale; datele oficiale cu privire la rezerve si la resurse sunt cele inscrise in fondul national de catre autoritatea competenta;
    d) indeplineste atributiile conferite de lege privitoare la taxe, redevente si tarife;
    e) stabileste, in conditiile legii, pretul de referinta pentru petrolul extras in Romania in vederea stabilirii redeventei corespunzatoare, tarifele pentru exploatarea Sistemului national de transport al petrolului, precum si tarifele pe care le percepe pentru actele eliberate in exercitarea atributiilor sale sau pentru consultarea si utilizarea unor documente si informatii referitoare la resursele minerale;
    f) urmareste aplicarea masurilor stabilite pentru protectia mediului, in cursul si dupa efectuarea operatiunilor petroliere si a activitatilor miniere;
    g) controleaza respectarea de catre titulari a prevederilor acordurilor petroliere si ale licentelor sau permiselor, precum si ale normelor, regulamentelor si instructiunilor tehnice din domeniu si dispune masuri pentru impunerea acestora;
    h) anuleaza actele de concesiune/administrare in cazurile si in conditiile stabilite de lege;
    i) avizeaza documentatiile privind executarea lucrarilor de prospectiune, explorare sau de exploatare, miniere si petroliere, precum si documentatiile de incetare a operatiunilor petroliere si a activitatilor miniere, conform legislatiei in vigoare, a masurilor de protectie a mediului si de reconstructie ecologica;
    j) avizeaza reglementarile, instructiunile si prescriptiile tehnice specifice privind proiectarea, construirea, exploatarea Sistemului national de transport al petrolului, precum si pentru punerea in functiune sau abandonarea unor portiuni din acesta;
    k) instituie perimetre de protectie hidrogeologica pentru zacaminte de ape minerale si termominerale, namoluri si turbe terapeutice si avizeaza instituirea perimetrelor de protectie sanitara;
    l) ordona sistarea lucrarilor de explorare si/sau exploatare, executate in afara perimetrelor instituite, a celor fara documentatii tehnice aprobate, precum si a celor care, prin modul de desfasurare, pot conduce la exploatare nerationala ori la degradarea zacamintelor, pana la inlaturarea cauzelor care le-au produs;
    m) elaboreaza, cu asistenta ministerelor interesate, reglementari si instructiuni tehnice pentru aplicarea Legii nr. 134/1995, cu modificarile ulterioare, si a Legii nr. 85/2003;
    n) elaboreaza si tine la zi Cartea petroliera, Cartea miniera si Cadastrul minier;
    o) urmareste indeplinirea obligatiilor rezultate din planul de incetare a activitatii miniere;
    p) urmareste si verifica productia de resurse minerale pentru calcularea redeventelor datorate de titularii licentelor miniere si acordurilor petroliere; colaboreaza cu organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice in vederea platii redeventelor de catre agentii economici;
    q) colaboreaza cu autoritatile teritoriale de gospodarire a apelor, de protectie a mediului si de protectie a muncii in exercitarea activitatii de inspectie;
    r) constata si notifica nerespectarea prevederilor Legii nr. 85/2003 si ale Legii nr. 134/1995, cu modificarile ulterioare, prin acte de inspectie;
    s) gestioneaza Sistemul national de transport prin conducte al titeiului si gazelor naturale si reglementeaza activitatile de exploatare a acestuia prin acordurile de concesiune a sistemului, incheiate cu societatile nationale/comerciale nominalizate de Guvern;
    t) orice alte atributii stabilite prin lege.
    Art. 3
    Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale organizeaza si efectueaza:
    a) activitati promotionale pentru punerea in valoare a resurselor petroliere si a resurselor minerale, impreuna cu ministerele interesate, dupa caz;
    b) concursuri publice de oferte pentru concesionarea de activitati miniere si operatiuni petroliere;
    c) baza de date pentru uz propriu;
    d) atestarea competentei tehnice a persoanelor juridice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare;
    e) avizarea programelor (preliminariilor) anuale de exploatare, parte a planului de dezvoltare a exploatarii, prin inspectiile teritoriale;
    f) avizarea amplasamentelor pentru obiectivele civile si industriale, de utilitate publica, a planurilor sau a schitelor de sistematizare, precum si a lucrarilor ingineresti, sub aspectul influentei acestora asupra posibilitatilor de cercetare si de valorificare a substantelor minerale utile si asupra protectiei zacamintelor;
    g) constatarea si sanctionarea contraventiilor in domeniul activitatilor miniere si petroliere; sesizarea organelor competente in cazurile care pot constitui infractiuni, potrivit legii penale.
    Art. 4
    (1) Conducerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este asigurata de catre presedintele agentiei, asimilat functiei de demnitate publica de secretar de stat.
    (2) Presedintele conduce intreaga activitate, asigura indeplinirea atributiilor ce revin Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si o reprezinta in raporturile cu autoritatile si institutiile publice, cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (3) In exercitarea functiei sale presedintele emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
    (4) Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este ordonator de credite.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, se pot organiza, in conditiile legii, servicii, birouri, precum si alte compartimente.
    (2) Numarul total maxim de posturi al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este de 111, exclusiv demnitarul.
    Art. 6
    (1) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale are in structura organizatorica compartimente de inspectie teritoriala a desfasurarii activitatilor miniere si petroliere in conditiile prevazute in licentele miniere si acordurile petroliere, organizate pe grupe de judete sau, dupa caz, pe judete.
    (2) Organizarea acestora si numarul de posturi se stabilesc prin ordin al presedintelui.
    Art. 7
    (1) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa la prezenta hotarare, prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului se stabilesc prin fisa postului in urma evaluarii posturilor, pe baza regulamentului de organizare si functionare prevazut la alin. (1), si se aproba in conditiile legii.
    (3) Salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale se face potrivit prevederilor legislatiei in vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natura salariala pentru functionarii publici si pentru personalul contractual.
    Art. 8
    In exercitarea atributiilor sale Agentia Nationala pentru Resurse Minerale colaboreaza cu ministere si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu institutii/organizatii publice si poate incheia, in limita fondurilor disponibile, contracte cu persoane fizice sau juridice.
    Art. 9
    (1) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale utilizeaza un numar de autoturisme pentru transport de persoane, stabilit conform prevederilor pct. I lit. A subpct. 2 si 4 din anexa nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 247/2002, precum si un numar de 22 autoturisme pentru activitatile specifice desfasurate pe intreg teritoriul tarii.
    (2) Consumul maxim de carburanti pentru realizarea activitatilor specifice este de 300 litri/luna/autovehicul.
    Art. 10
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 234 din 26 mai 1999, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul economiei si comertului,
                         Iulian Iancu,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Presedintele Agentiei Nationale
                         pentru Resurse Minerale,
                         Maria Iuliana Stratulat

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

    ANEXA 1

                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
                a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

    Numarul maxim de posturi = 111, exclusiv demnitarul

                                ____________
                               | PRESEDINTE |
                               |____________|
    ______________________            |          ______________________
   |INFORMATII CLASIFICATE|___________|_________|    AUDIT INTERN      |
   |______________________|           |         |______________________|
        ______________________________|______________________________
 ______|________     _______|_______     _______|_______     ________|_______
|Directia       |   |Directia       |   |Directia       |   |Directia        |
|generala       |   |generala       |   |generala       |   |economico-      |
|gestionare,    |   |gestionare,    |   |inspectie si   |   |financiara,     |
|evaluare si    |   |evaluare si    |   |supraveghere   |   |resurse umane   |
|concesionare   |   |concesionare   |___|teritoriala a  |   |si administrativ|
|resurse/rezerve|   |resurse/rezerve|   |activitatilor  |   |                |
|petrol         |   |minerale.      |   |miniere si a   |   |                |
|               |   |Integrare      |   |operatiunilor  |   |                |
|               |   |europeana      |   |petroliere     |   |                |
|_______________|   |_______________|   |_______________|   |________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 756/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 756 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu