Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1419 din 18 noiembrie 2009

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 842 din 7 decembrie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 55 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 55 din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat, şi este autoritatea competentă abilitată să aplice dispoziţiile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este în municipiul Bucureşti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.

Art. 2. - Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale are următoarele atribuţii principale:

a)  gestionează resursele de petrol, resursele minerale şi fondul geologic naţional, proprietate publică a statului, definite de Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

b) negociază şi stabileşte împreună cu ceilalţi concedenţi ai domeniului public al statului, după caz, clauzele şi condiţiile acordurilor petroliere, ale licenţelor şi permiselor miniere, încheie astfel de acorduri, licenţe şi permise şi reglementează derularea operaţiunilor petroliere şi a activităţilor miniere prin norme, regulamente şi instrucţiuni tehnice emise în aplicarea actelor normative în vigoare;

c)  organizează fondul geologic naţional; constituie fondul naţional de resurse/rezerve, pe baza confirmării resurselor/rezervelor de petrol, verificării şi înregistrării resurselor/rezervelor minerale; datele oficiale cu privire la rezerve şi la resurse sunt cele înscrise în fondul naţional de către autoritatea competentă;

d) îndeplineşte atribuţiile conferite de lege privitoare la taxe, redevenţe şi tarife;

e)  stabileşte, în condiţiile legii, preţul de referinţă pentru petrolul extras în România în vederea stabilirii redevenţei corespunzătoare, tarifele pentru exploatarea Sistemului naţional de transport al petrolului, precum şi tarifele pe care le percepe pentru actele eliberate în exercitarea atribuţiilor sale sau pentru consultarea şi utilizarea unor documente şi informaţii referitoare la resursele minerale;

f)  urmăreşte aplicarea măsurilor stabilite pentru protecţia mediului, în cursul şi după efectuarea operaţiunilor petroliere şi a activităţilor miniere;

g)  controlează respectarea de către titulari a prevederilor acordurilor petroliere şi ale licenţelor sau permiselor, precum şi ale normelor, regulamentelor şi instrucţiunilor tehnice din domeniu şi dispune măsuri pentru impunerea acestora;

h) anulează actele de concesiune/administrare în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege;

i) avizează documentaţiile privind executarea lucrărilor de prospecţiune, explorare sau de exploatare, miniere şi petroliere, precum şi documentaţiile de încetare a operaţiunilor petroliere şi a activităţilor miniere, conform legislaţiei în vigoare, a măsurilor de protecţie a mediului şi de reconstrucţie ecologică;

j) avizează reglementările, instrucţiunile şi prescripţiile tehnice specifice privind proiectarea, construirea, exploatarea Sistemului naţional de transport al petrolului, precum şi pentru punerea în funcţiune sau abandonarea unor porţiuni din acesta;

k) instituie perimetre de protecţie hidrogeologică pentru zăcăminte de ape minerale şi termominerale, nămoluri şi turbe terapeutice şi avizează instituirea perimetrelor de protecţie sanitară;

l) dispune sistarea lucrărilor de explorare şi/sau exploatare, executate în afara perimetrelor instituite, a celor fără documentaţii tehnice aprobate, precum şi a celor care, prin modul de desfăşurare, pot conduce la exploatare neraţională ori la degradarea zăcămintelor, până la înlăturarea cauzelor care le-au produs;

m) elaborează, cu asistenţa ministerelor interesate, reglementări şi instrucţiuni tehnice pentru aplicarea Legii nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

n) elaborează şi ţine la zi Cartea petrolieră, Cartea minieră şi Cadastrul minier;

o) urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor rezultate din planul de încetare a activităţii miniere;

p) urmăreşte şi verifică producţia de resurse minerale pentru calcularea redevenţelor datorate de titularii licenţelor miniere şi acordurilor petroliere; colaborează cu organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice în vederea plăţii redevenţelor de către operatorii economici;

q) colaborează cu autorităţile teritoriale de gospodărire a apelor, de protecţie a mediului şi de protecţie a muncii în exercitarea activităţii de inspecţie;

r) constată şi notifică nerespectarea prevederilor Legii nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin acte de inspecţie;

s) gestionează Sistemul naţional de transport prin conducte al ţiţeiului şi gazelor naturale şi reglementează activităţile de exploatare a acestuia prin acordurile de concesiune a sistemului, încheiate cu societăţile naţionale/comerciale nominalizate de Guvern;

t) orice alte atribuţii stabilite prin lege.

Art. 3. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale organizează şi efectuează:

a)   activităţi promoţionale pentru punerea în valoare a resurselor petroliere şi a resurselor minerale, împreună cu ministerele interesate, după caz;

b)  concursuri publice de oferte pentru concesionarea de activităţi miniere şi operaţiuni petroliere;

c) baza de date pentru uz propriu;

d) atestarea competenţei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului şi a resurselor minerale şi de expertizare, precum şi a persoanelor fizice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică şi de expertizare;

e)  avizarea programelor anuale de exploatare, parte a planului de dezvoltare a exploatării, prin compartimentele de inspecţie teritorială;

f)  avizarea amplasamentelor pentru obiectivele civile şi industriale, de utilitate publică, a planurilor sau a schiţelor de sistematizare, precum şi a lucrărilor inginereşti, sub aspectul influenţei acestora asupra posibilităţilor de cercetare şi de valorificare a substanţelor minerale utile şi asupra protecţiei zăcămintelor;

g)  constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul activităţilor miniere şi petroliere; sesizarea organelor competente în cazurile care pot constitui infracţiuni, potrivit legii penale.

Art. 4. - (1) Conducerea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este asigurată de către preşedintele acesteia, cu rang de secretar de stat.

(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale se realizează, conform legii, de către primul-ministru.

(3)   Preşedintele conduce întreaga activitate, asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi o reprezintă în raporturile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.

(4)   In exercitarea funcţiei sale preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite ordine, decizii şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

(5)  Finanţarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale se realizează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(6) Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale are calitatea de ordonator terţiar de credite.

(7) In cazul în care preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile, îl deleagă, prin ordin, pe unul dintre directori să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru despre aceasta.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. In cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, se pot organiza, în condiţiile legii, servicii, birouri, precum şi alte compartimente.

(2) Numărul total maxim de posturi al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este de 104, inclusiv demnitarul.

Art. 6. - (1) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale are în structura organizatorică compartimente de inspecţie teritorială a desfăşurării activităţilor miniere şi petroliere în condiţiile prevăzute în licenţele miniere şi acordurile petroliere, organizate pe grupe de judeţe sau, după caz, pe judeţe.

(2) Organizarea acestora şi numărul de posturi se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.

Art. 7. - (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.

(2)  Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului se stabilesc prin fişa postului, în urma evaluării posturilor, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut la alin. (1), şi se aprobă în condiţiile legii.

(3) Salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale se face potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natură salarială pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual.

Art. 8. -In exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale colaborează cu ministere şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţii/organizaţii publice şi poate încheia, în limita fondurilor disponibile, contracte cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - (1) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale utilizează un număr de autoturisme pentru transport de persoane, stabilit conform prevederilor pct. I lit. Asubpct. 2 şi 4 din anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi un număr de 22 de autoturisme pentru activităţile specifice desfăşurate pe întregul teritoriu al ţării.

(2) Consumul maxim de carburanţi pentru realizarea activităţilor specifice este de 300 litri/lună/autovehicul.

Art. 10. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruţi

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Şeitan,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXĂ*)

Numărul maxim de posturi = 104


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1419/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1419 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu