Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1419 din 18 noiembrie 2009

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 842 din 7 decembrie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 55 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 55 din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat, şi este autoritatea competentă abilitată să aplice dispoziţiile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este în municipiul Bucureşti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.

Art. 2. - Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale are următoarele atribuţii principale:

a)  gestionează resursele de petrol, resursele minerale şi fondul geologic naţional, proprietate publică a statului, definite de Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

b) negociază şi stabileşte împreună cu ceilalţi concedenţi ai domeniului public al statului, după caz, clauzele şi condiţiile acordurilor petroliere, ale licenţelor şi permiselor miniere, încheie astfel de acorduri, licenţe şi permise şi reglementează derularea operaţiunilor petroliere şi a activităţilor miniere prin norme, regulamente şi instrucţiuni tehnice emise în aplicarea actelor normative în vigoare;

c)  organizează fondul geologic naţional; constituie fondul naţional de resurse/rezerve, pe baza confirmării resurselor/rezervelor de petrol, verificării şi înregistrării resurselor/rezervelor minerale; datele oficiale cu privire la rezerve şi la resurse sunt cele înscrise în fondul naţional de către autoritatea competentă;

d) îndeplineşte atribuţiile conferite de lege privitoare la taxe, redevenţe şi tarife;

e)  stabileşte, în condiţiile legii, preţul de referinţă pentru petrolul extras în România în vederea stabilirii redevenţei corespunzătoare, tarifele pentru exploatarea Sistemului naţional de transport al petrolului, precum şi tarifele pe care le percepe pentru actele eliberate în exercitarea atribuţiilor sale sau pentru consultarea şi utilizarea unor documente şi informaţii referitoare la resursele minerale;

f)  urmăreşte aplicarea măsurilor stabilite pentru protecţia mediului, în cursul şi după efectuarea operaţiunilor petroliere şi a activităţilor miniere;

g)  controlează respectarea de către titulari a prevederilor acordurilor petroliere şi ale licenţelor sau permiselor, precum şi ale normelor, regulamentelor şi instrucţiunilor tehnice din domeniu şi dispune măsuri pentru impunerea acestora;

h) anulează actele de concesiune/administrare în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege;

i) avizează documentaţiile privind executarea lucrărilor de prospecţiune, explorare sau de exploatare, miniere şi petroliere, precum şi documentaţiile de încetare a operaţiunilor petroliere şi a activităţilor miniere, conform legislaţiei în vigoare, a măsurilor de protecţie a mediului şi de reconstrucţie ecologică;

j) avizează reglementările, instrucţiunile şi prescripţiile tehnice specifice privind proiectarea, construirea, exploatarea Sistemului naţional de transport al petrolului, precum şi pentru punerea în funcţiune sau abandonarea unor porţiuni din acesta;

k) instituie perimetre de protecţie hidrogeologică pentru zăcăminte de ape minerale şi termominerale, nămoluri şi turbe terapeutice şi avizează instituirea perimetrelor de protecţie sanitară;

l) dispune sistarea lucrărilor de explorare şi/sau exploatare, executate în afara perimetrelor instituite, a celor fără documentaţii tehnice aprobate, precum şi a celor care, prin modul de desfăşurare, pot conduce la exploatare neraţională ori la degradarea zăcămintelor, până la înlăturarea cauzelor care le-au produs;

m) elaborează, cu asistenţa ministerelor interesate, reglementări şi instrucţiuni tehnice pentru aplicarea Legii nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

n) elaborează şi ţine la zi Cartea petrolieră, Cartea minieră şi Cadastrul minier;

o) urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor rezultate din planul de încetare a activităţii miniere;

p) urmăreşte şi verifică producţia de resurse minerale pentru calcularea redevenţelor datorate de titularii licenţelor miniere şi acordurilor petroliere; colaborează cu organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice în vederea plăţii redevenţelor de către operatorii economici;

q) colaborează cu autorităţile teritoriale de gospodărire a apelor, de protecţie a mediului şi de protecţie a muncii în exercitarea activităţii de inspecţie;

r) constată şi notifică nerespectarea prevederilor Legii nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin acte de inspecţie;

s) gestionează Sistemul naţional de transport prin conducte al ţiţeiului şi gazelor naturale şi reglementează activităţile de exploatare a acestuia prin acordurile de concesiune a sistemului, încheiate cu societăţile naţionale/comerciale nominalizate de Guvern;

t) orice alte atribuţii stabilite prin lege.

Art. 3. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale organizează şi efectuează:

a)   activităţi promoţionale pentru punerea în valoare a resurselor petroliere şi a resurselor minerale, împreună cu ministerele interesate, după caz;

b)  concursuri publice de oferte pentru concesionarea de activităţi miniere şi operaţiuni petroliere;

c) baza de date pentru uz propriu;

d) atestarea competenţei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului şi a resurselor minerale şi de expertizare, precum şi a persoanelor fizice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică şi de expertizare;

e)  avizarea programelor anuale de exploatare, parte a planului de dezvoltare a exploatării, prin compartimentele de inspecţie teritorială;

f)  avizarea amplasamentelor pentru obiectivele civile şi industriale, de utilitate publică, a planurilor sau a schiţelor de sistematizare, precum şi a lucrărilor inginereşti, sub aspectul influenţei acestora asupra posibilităţilor de cercetare şi de valorificare a substanţelor minerale utile şi asupra protecţiei zăcămintelor;

g)  constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul activităţilor miniere şi petroliere; sesizarea organelor competente în cazurile care pot constitui infracţiuni, potrivit legii penale.

Art. 4. - (1) Conducerea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este asigurată de către preşedintele acesteia, cu rang de secretar de stat.

(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale se realizează, conform legii, de către primul-ministru.

(3)   Preşedintele conduce întreaga activitate, asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi o reprezintă în raporturile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.

(4)   In exercitarea funcţiei sale preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite ordine, decizii şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

(5)  Finanţarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale se realizează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(6) Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale are calitatea de ordonator terţiar de credite.

(7) In cazul în care preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile, îl deleagă, prin ordin, pe unul dintre directori să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru despre aceasta.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. In cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, se pot organiza, în condiţiile legii, servicii, birouri, precum şi alte compartimente.

(2) Numărul total maxim de posturi al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este de 104, inclusiv demnitarul.

Art. 6. - (1) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale are în structura organizatorică compartimente de inspecţie teritorială a desfăşurării activităţilor miniere şi petroliere în condiţiile prevăzute în licenţele miniere şi acordurile petroliere, organizate pe grupe de judeţe sau, după caz, pe judeţe.

(2) Organizarea acestora şi numărul de posturi se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.

Art. 7. - (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.

(2)  Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului se stabilesc prin fişa postului, în urma evaluării posturilor, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut la alin. (1), şi se aprobă în condiţiile legii.

(3) Salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale se face potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natură salarială pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual.

Art. 8. -In exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale colaborează cu ministere şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţii/organizaţii publice şi poate încheia, în limita fondurilor disponibile, contracte cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - (1) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale utilizează un număr de autoturisme pentru transport de persoane, stabilit conform prevederilor pct. I lit. Asubpct. 2 şi 4 din anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi un număr de 22 de autoturisme pentru activităţile specifice desfăşurate pe întregul teritoriu al ţării.

(2) Consumul maxim de carburanţi pentru realizarea activităţilor specifice este de 300 litri/lună/autovehicul.

Art. 10. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruţi

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Şeitan,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXĂ*)

Numărul maxim de posturi = 104


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1419/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1419 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu