E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 342 din 30 octombrie 2008

privind Norma pentru Finantarea proiectelor prioritare, in numele si in contul statului (NI-FIN-07-II/0)

ACT EMIS DE: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTARI,GARANTII SI ASIGURARI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 754 din 7 noiembrie 2008In baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea privind Norma pentru Finanţarea proiectelor prioritare în numele şi în contul statului (NI-FIN-07-II/0) şi ţinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota nr. 762 din 28 octombrie 2008 întocmită de Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A.;

- discuţiile şi propunerile formulate în şedinţa din data de 30 octombrie 2008 de către membrii Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în plenul şedinţei din ziua de 30 octombrie 2008, hotărăşte:

Articol unic. - Se aprobă Norma pentru Finanţarea proiectelor prioritare în numele şi în contul statului (NI-FIN-07-II/0), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

p. Preşedintele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Carmen Radu

ANEXA

NORMĂ

pentru Finanţarea proiectelor prioritare în numele şi în contul statului (NI-FIN-07-II/0)

Prezenta normă este elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată1, cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului2, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL I

Obiectul finanţării

Art. 1. - Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EximBank, acordă operatorilor economici finanţări în lei, în numele şi în contul statului, destinate susţinerii proiectelor prioritare, inclusiv a celor care beneficiază de finanţare din fonduri structurale europene. Finanţările pentru proiecte prioritare acordate de EximBank în numele şi în contul statului vor susţine cu precădere proiectele din sectoarele de activitate productivă şi servicii, cu valoare adăugată mare şi impact asupra creşterii competitivităţii, precum şi activitatea de export.

Art. 2. - Prezenta normă reglementează acordarea de către EximBank, în numele şi în contul statului, a finanţărilor în lei a proiectelor prioritare şi a activităţilor pentru:

a) dezvoltarea infrastructurii;

b) dezvoltarea utilităţilor de interes public;

c) dezvoltarea regională;

d) susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare;

e) protecţia mediului înconjurător;

f) ocuparea şi formarea personalului;

g) susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;

h) export.

Art. 3. - (1) Pentru finanţarea acordată conform prezentei norme, EximBank acţionează în numele şi în contul statului, ca administrator al fondurilor statului. Sursa de finanţare a acestor operaţiuni este, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A., republicată, „fondul destinat stimulării operaţiunilor de comerţ exterior, precum şi pentru finanţarea, cofinanţarea şi refinanţarea activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale".

(2) Fondul prevăzut la alin. (1) va putea fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.

CAPITOLUL II

Descrierea finanţării

Art. 4. - Finanţarea pentru proiecte prioritare nu este o măsură de natura ajutorului de stat şi respectă prevederile legislaţiei comunitare care exclud existenţa ajutorului de stat, respectiv:

a) operatorul economic nu se află în dificultate financiară;

b) operatorul economic este, în principiu, capabil să obţină un credit/o garanţie în condiţii de piaţă de pe pieţe financiare, fără intervenţia statului;

c) acordarea finanţării se realizează pe baza evaluării riscurilor generate de operaţiune, astfel încât comisioanele plătite de operatorul economic să asigure autofinanţarea schemei de finanţare;

d) comisioanele plătite de operatorul economic acoperă atât riscurile obişnuite asociate cu acordarea finanţării, cât şi costurile administrative şi permit obţinerea unui randament normal al capitalului iniţial;

e) schema de acordare a finanţărilor pentru proiecte prioritare va fi analizată cel puţin o dată pe an.

Art. 5. -In cazul proiectelor de investiţii, finanţarea pentru proiecte prioritare se acordă în completarea surselor de finanţare proprii sau atrase ale operatorului economic.

CAPITOLUL III

Eligibilitate

Art. 6. - Un operator economic este eligibil pentru a beneficia de finanţare în lei, pentru proiecte prioritare, dacă la data depunerii cererii de finanţare îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

a) nu se află în dificultate financiară, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind ajutorul pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate3;

b) nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare4 şi nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi5;

c) nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului, al căror mod de plată nu a fost reglementat (convenţii de eşalonare, amânare, compensare cu TVA de recuperat etc);

1 Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.

2 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.

3 Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004.

4 In cazul în care, din verificarea Centralei Riscurilor Bancare, rezultă existenţa unui credit restant, iar solicitantul creditului prezintă documente din care să reiasă că a achitat restanţa, se consideră criteriul îndeplinit.

5 In cazul în care solicitantul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, se poate accepta la finanţare, cu justificarea corespunzătoare.

d) nu s-a instituit procedura judiciară a insolvenţei, conform legislaţiei în vigoare;

e) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu instituţiile statului, inclusiv cu EximBank;

f) în cazul proiectelor de investiţii, contribuie din surse proprii la finanţarea proiectului cu cel puţin 20% din costul total al acestuia.

Art. 7. - Sunt excluse de la finanţare următoarele:

a) activităţile definite ca fiind ilegale sau dăunătoare mediului ecologic, conform legislaţiei în vigoare;

b) activităţi de natura jocurilor de noroc;

c) activităţi de producţie, comerţ şi servicii în domeniul armamentului;

d) producţia şi comerţul produselor din alcool şi tutun;

e) investiţii în titluri de valoare;

f) investiţii financiare (fonduri de investiţii, fonduri mutuale de ajutor reciproc etc);

g) tranzacţii imobiliare (cumpărarea/construirea de imobile în scopul vânzării/închirierii).

Art. 8. - Sunt eligibile pentru finanţare următoarele cheltuieli:

a) cheltuieli de investiţii, constând în:

- achiziţia de echipamente şi lucrări de construcţii-montaj aferente acestora (noi capacităţi de producţie, precum şi dezvoltarea, modernizarea şi/sau retehnologizarea celor existente etc);

- terenuri şi construcţii (achiziţia şi construirea de clădiri, unităţi de producţie/servicii, dezvoltarea şi modernizarea construcţiilor existente, achiziţia de terenuri în scopul realizării proiectului de investiţii etc);

- imobilizări necorporale (licenţe, brevete, programe informatice, documentaţii etc);

- cheltuieli diverse legate de implementarea proiectului de investiţii, de maximum 15% din valoarea finanţării;

b) cheltuieli aferente activităţii de export.

CAPITOLUL IV

Condiţii de finanţare

Art. 9. - (1) In funcţie de complexitatea şi caracteristicile proiectului prioritar şi riscurile asociate, se stabilesc condiţiile de acordare a finanţării:

a) obiectul;

b) valoarea;

c) durata;

d) dobânda compusă din rata de bază şi marja de risc;

e) comisioanele;

f) garanţiile;

g) alte condiţii specifice de acordare.

(2) Pentru finanţarea acordată operatorul economic va plăti EximBank comisioane conform Caietului de comisioane al EximBank.

CAPITOLUL V

Documentaţia, analiza şi aprobarea finanţării

Art. 10. - Operatorii economici vor depune la EximBank:

a) cererea de finanţare;

b) documente privind situaţia juridică, financiară şi comercială;

c) documente aferente proiectului de finanţat;

d) documente aferente garanţiilor propuse;

e) declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic privind faptul că la data solicitării nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu instituţiile statului, inclusiv cu EximBank;

f) alte documente solicitate de EximBank, în funcţie de specificul finanţării.

Art. 11. - Operatorii economici care solicită finanţare au obligaţia deschiderii unui cont curent la EximBank.

Art. 12. - La cererea operatorului economic, pe baza analizei situaţiei economico-financiare a acestuia, EximBank poate emite o scrisoare de intenţie/confort.

Art. 13. - (1) EximBank va analiza, potrivit reglementărilor proprii, solicitarea de finanţare pe următoarele coordonate:

a) situaţia economico-financiară a operatorului economic;

b) proiectul (studiul de fezabilitate, planul de afaceri, contractele de export, după caz);

c) garanţiile propuse;

d) riscurile asociate;

e) alte elemente relevante pentru acordarea finanţării.

(2) EximBank are dreptul să solicite operatorului economic informaţii suplimentare în situaţia în care elementele cuprinse în cererea de finanţare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea condiţiilor specifice ale operaţiunii de finanţare.

Art. 14. - Acordarea finanţării se realizează pe baza aprobării C.I.F.G.A.

Art. 15. - EximBank monitorizează finanţările, prin acţiuni şi operaţiuni specifice, pe întreaga perioadă de acordare a acestora.

CAPITOLUL VI

Recuperarea sumelor plătite din fondurile statului

Art. 16. - (1) In cazul în care împrumutatul nu îşi achită obligaţiile asumate prin contractul de finanţare, EximBank poate rezilia de plin drept contractul, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi, fără punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, declarându-se finanţarea scadentă şi exigibilă cu toate dobânzile şi celelalte sume datorate.

(2) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin Corpul executorilor fiscali al EximBank, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind Codul de procedură fiscală şi prevederilor normelor interne privind recuperarea creanţelor administrate de EximBank în numele şi în contul statului. EximBank va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondurile statului, atât împotriva împrumutatului, cât şi împotriva oricărei alte persoane asupra căreia acesta şi-a transferat obligaţiile.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

Art. 17. -In scopul aplicării prezentelor norme, EximBank emite proceduri de lucru care se supun aprobării C.I.F.G.A.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 342/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 342 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu