Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.304 din 05.05.2017

privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 354 din 12 mai 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 15 alineatul (13), partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(13) Contractul de închiriere iniţial se încheie în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform repartiţiei, în condiţiile legii, şi cuprinde clauze referitoare la: ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... b)actualizarea anuală a cuantumului chiriei; 2. La articolul 15, alineatele (14) , (17) , (23) , (24) , (25) şi (26) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(14) Prelungirea contractelor de închiriere se face în condiţiile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........(17) La prelungirea contractelor de închiriere, administratorii locuinţelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să verifice documentele prevăzute la alin. (15) şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (16). ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........(23) Chiria se stabileşte anual de către administratorii locuinţelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7)-(10) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se utilizează ca model exemplul din anexa nr. 16. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........(24) Cuantumul chiriilor calculate conform alin. (231) se stabileşte anual, pentru fiecare locuinţă, în condiţiile şi în termenul prevăzut la art. 8 alin. (11) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de documentele prevăzute la alin. (232). Administratorii locuinţelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în termen de 10 zile de la data aprobării chiriei actualizate, o situaţie detaliată cu privire la cuantumul chiriilor defalcate pe tipuri de apartamente şi vârsta chiriaşilor, precum şi data scadentă a plăţii chiriei pentru fiecare chiriaş. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........(25) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (13) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sumele reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, diminuate corespunzător după aplicarea coeficienţilor de ponderare prevăzuţi la art. 8 alin. (8), (81) şi (9) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înregistrează în contul deschis pe seama consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la unităţile Trezoreriei Statului, precum şi pe seama instituţiilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau a unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor instituţii, la unităţile Trezoreriei Statului, conform structurii prevăzute în anexa nr. 10 «Clasificaţia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii» la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.(26) Sumele obţinute din recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, prevăzute la alin. (25), se virează, în termen de maximum 30 de zile de la data la care plata chiriei devine scadentă, de către administratorii locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis în acest sens la unităţile Trezoreriei Statului, conform structurii prevăzute în anexa nr. 10 «Clasificaţia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii» la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului şi se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, iar orice întârziere atrage plata de penalităţi, conform prevederilor legale în vigoare. 3. La articolul 15 alineatul (15), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:(15) După încheierea contractelor de închiriere, chiriaşii au obligaţia să transmită administratorilor locuinţelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, documentele cu privire la orice modificări intervenite în: 4. La articolul 15 alineatul (19), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:(19) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (17), în situaţii temeinic justificate, administratorii locuinţelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot dispune, cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, schimbarea locuinţei atribuite unui chiriaş cu o altă locuinţă vacantă de aceeaşi categorie. Sunt considerate situaţii temeinic justificate situaţiile în care: 5. La articolul 15, după alineatul (23) se introduc două noi alineate , alineatele (231) şi (232), cu următorul cuprins: (231) Chiria stabilită potrivit prevederilor alin. (23) se actualizează anual în condiţiile art. 8 alin. (11) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, utilizându-se ca model exemplul din anexa nr. 16. (232) Pentru actualizarea anuală a cuantumului chiriei, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, titularii contractelor de închiriere au obligaţia să transmită administratorilor locuinţelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, documente din care să rezulte veniturile brute pe membru de familie a titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni. 6. La articolul 15, după alineatul (24) se introduce un nou alineat, alineatul (241), cu următorul cuprins: (241) Nivelul maxim al chiriei, în funcţie de venitul mediu brut lunar pe membru de familie, nu va depăşi cuantumul prevăzut la art. 8 alin. (91) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 7. Anexa nr. 16 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRUSORIN MIHAI GRINDEANUContrasemnează:Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,Sevil ShhaidehMinistrul sănătăţii,Florian-Dorel Bodog Ministrul educaţiei naţionale,Pavel NăstaseMinistrul finanţelor publice,Viorel ŞtefanANEXĂ(Anexa nr. 16 la Normele metodologice) EXEMPLU DE CALCUL AL CHIRIEI I. Stabilirea ipotezelor pentru calculul chiriei 1. Valoarea de înlocuire a construcţiei (apartament) Valoarea de înlocuire per metru pătrat aprobată pentru anul 2016, stabilită conform prevederilor art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 1.757,88 lei, inclusiv TVA, conform Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.077/2016 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2016, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri. Valoarea de înlocuire a construcţiei (apartament): reprezintă suprafaţa construită desfăşurată a locuinţei, definită conform Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, multiplicată cu valoarea de înlocuire per metru pătrat aprobată anual, prin ordinul ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurile europene, în vigoare la data stabilirii chiriei. 2. Durata de amortizare Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare

Cod de clasificare Denumire active fixe Durata normată (ani)
1.6 Construcţii de locuinţe şi social-culturale
1.6.1 Clădiri de locuit, hoteluri şi cămine, în afară de: 40-60
1.6.1.1 - clădiri de locuinţe sociale, moteluri şi cămine amplasate în centre industriale, WC public 32-48

3. Valoarea cheltuielilor pentru menţinerea stării de folosinţă normală (întreţinere curentă, reparaţii curente, reparaţii capitale) şi de administrare: maximum 0,8% din valoarea de înlocuire a construcţiei, din care: cheltuieli menţinere stare de folosinţă normală (întreţinere curentă, reparaţii curente, reparaţii capitale): maximum 0,6% din valoarea de înlocuire a construcţiei;

cheltuieli de administrare: maximum 0,2% din valoarea de înlocuire a construcţiei.4. Sunt avute în vedere locuinţe convenabile, care îndeplinesc exigenţele minimale prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Calculul chiriei pentru locuinţele deţinute de tineri se va realiza conform modelului prezentat la pct. II „Calculul chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii", respectiv: a)pentru tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, chiria acoperă cheltuielile pentru menţinerea stării de folosinţă normală şi de administrare, precum şi recuperarea investiţiei în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale; b)pentru tinerii care au împlinit vârsta de 35 de ani, chiria acoperă cheltuielile pentru menţinerea stării de folosinţă normală şi de administrare, recuperarea investiţiei în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum şi o cotă de maximum 0,5%, care se constituie venit al administratorilor locuinţelor.În conformitate cu art. 8 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, stabilită prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea chiriei lunare, stabilită conform pct. II, se ponderează cu un coeficient, astfel:

Rangul localităţii 0 I II III IV V
Coeficient 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6

unde: a)rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanţă europeană; b)rangul I - municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european; c)rangul II - municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi; d)rangul III - oraşe; e)rangul IV - sate reşedinţă de comună; f)rangul V - sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor.În conformitate cu art. 8 alin. (81) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de anul recepţiei la terminarea lucrărilor pentru locuinţă, valoarea chiriei lunare rezultate după aplicarea coeficienţilor de ierarhizare a localităţilor se ponderează astfel:

Anul recepţiei la terminarea lucrărilor Coeficient
Până la finalul anului 2004 0,85
Între anul 2005 şi anul 2010 0,90
Între anul 2011 şi anul 2015 0,95
Începând cu anul 2016 1,00

În conformitate cu art. 8 alin. (9) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de veniturile chiriaşului pe membru de familie, valoarea chiriei lunare rezultate după aplicarea coeficienţilor în funcţie de anul recepţiei la terminarea lucrărilor se ponderează astfel:

Venit Coeficient
Venitul brut pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 0,8
Venitul brut pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu depăşeşte cu 100% salariul minim brut pe ţară garantat în plată 0,9
Venitul brut pe membru de familie mai mare decât 100% salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 1,0

II. Calculul chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu art. 8 alin. (10) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare a)Tinerii cu vârsta de până la 35 de ani

Numărul de camere Acd/ap (mp) Preţ lei/ mp Acd Valoare de înlocuire a construcţiei (lei) Recuperarea investiţiei (amortizare) (lei) Cheltuieli de întreţinere curentă, reparaţii curente, reparaţii capitale şi administrare (lei) Cotă autorităţi publice (maximum 0,5% numai pentru tinerii trecuţi de 35 de ani) (lei)
0 1 2 3 = 1 x 2 4 = 3 : 60 ani 5 = 3 x 0,8% 6 = 3 x 0,5%
1 58,00 1.757,88 101.957,04 1.699,28 815,66 0,00
2 81,00 1.757,88 142.388,28 2.373,14 1.139,11 0,00
3 115,00 1.757,88 202.156,20 3.369,27 1.617,25 0,00
4 135,00 1.757,88 237.313,80 3.955,23 1.898,51 0,00

continuare tabel lit. a) -

Chirie netă anuală (lei) Chiria lunară (lei) Valoare chirie după ponderare rang localităţi (lei) Valoare chirie după ponderare an recepţie locuinţă (lei) Valoare chirie după ponderare venituri (lei)
7 = 4 + 5 + 6 8 = 7 / 12 9 = 8 x rang 10 = 9 x an 11 = 10 x venit
2.514,94 209,58 125,75 106,88 85,51
3.512,24 292,69 175,61 149,27 119,42
4.986,52 415,54 249,33 211,93 169,54
5.853,74 487,81 292,69 248,78 199,03

b)Tinerii cu vârsta de peste 35 de ani

Numărul de camere Acd/ap (mp) Preţ lei/ mp Acd Valoare de înlocuire a construcţiei (lei) Recuperarea investiţiei (amortizare) (lei) Cheltuieli de întreţinere curentă, reparaţii curente, reparaţii capitale şi administrare (lei) Cotă autorităţi publice (maximum 0,5% numai pentru tinerii trecuţi de 35 ani) (lei)
0 1 2 3 = 1 x 2 4 = 3 : 60 ani 5 = 3 x 0,8% 6 = 3 x 0,5%
1 58,00 1.757,88 101.957,04 1.699,28 815,66 509,79
2 81,00 1.757,88 142.388,28 2.373,14 1.139,11 711,94
3 102,00 1.757,88 202.156,20 3.369,27 1.617,25 1.010,78
4 135,00 1.757,88 237.313,80 3.955,23 1.898,51 1.186,57

continuare tabel lit. b) -

Chirie netă anuală (lei) Chiria lunară (lei) Valoare chirie după ponderare rang localităţi (lei) Valoare chirie după ponderare an recepţie locuinţă (lei) Valoare chirie după ponderare venituri (lei)
7 = 4 + 5 + 6 8 = 7 / 12 9 = 8 x rang 10 = 9 x an 11 = 10 x venit
3.024,73 252,06 151,24 128,55 102,84
4.224,19 352,02 211,21 179,53 143,62
5.997,30 499,78 299,87 254,89 203,91
7.040,31 586,69 352,02 299,21 239,37

NOTE: 1. Chiria cuprinsă la coloana 8 reprezintă valoarea maximală determinată conform art. 8 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 2. Pentru coloanele 9, 10 şi 11 s-au luat în calcul situaţiile cele mai defavorabile, stabilite conform prevederilor art. 8 alin. (8), (81) şi (9) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: coeficient ponderare pe rang = 0,6 aplicat la coloana 8; coeficient ponderare an recepţie locuinţă = 0,85 aplicat la coloana 9; şi coeficient ponderare pe venit = 0,8 aplicat la coloana 10.3. Acd/ap reprezintă aria construită desfăşurată/apartament. 4. În situaţia în care chiria rezultată este mai mare decât nivelul maxim prevăzut la art. 8 alin. (91) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, chiria se va diminua în mod corespunzător cu încadrarea în procentele prevăzute de lege. III. Calculul chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (11) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se exemplifică astfel: Rata inflaţiei comunicată de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior: 1,5% aplicat la chiria netă calculată pentru anul anterior a)Tinerii cu vârsta de până la 35 de ani [Coloanele 1-6 din tabelul de la pct. II lit. a) se menţin.]

Chirie netă anul anterior (lei) Chirie netă anuală actualizată cu rata anuală a inflaţiei (lei) Chiria lunară (lei) Valoare chirie după ponderare rang localităţi (lei) Valoare chirie după ponderare an recepţie locuinţă (lei) Valoare chirie după ponderare venituri (lei)
7 = 4 + 5 + 6 71 = 7 x 1,5% 8 = 7 / 12 9 = 8 x rang 10 = 9 x an 11 = 10 x venit
2.514,94 2.552,66 212,72 127,63 108,49 86,79
3.512,24 3.564,93 297,08 178,25 151,51 121,21
4.986,52 5.061,32 421,78 253,07 215,11 172,08
5.853,74 5.941,55 495,13 297,08 252,52 202,01

b)Tinerii cu vârsta de peste 35 de ani [Coloanele 1-6 din tabelul de la pct. II lit. b) se menţin.]

Chirie netă anul anterior (lei) Chirie netă anuală actualizată cu rata anuală a inflaţiei (lei) Chiria lunară (lei) Valoare chirie după ponderare rang localităţi (lei) Valoare chirie după ponderare an recepţie locuinţă (lei) Valoare chirie după ponderare venituri (lei)
7 = 4 + 5 + 6 71 = 7 x 1,5% 8 = 7 / 12 9 = 8 x rang 10 = 9 x an 11 = 10 x venit
3.024,73 3.070,10 255,84 153,50 130,48 104,38
4.224,19 4.287,55 357,30 214,38 182,22 145,78
5.997,30 6.087,26 507,27 304,36 258,71 206,97
7.040,31 7.145,91 595,49 357,30 303,70 242,96

NOTE: 1. Modelele de calcul sunt orientative, administratorii locuinţelor stabilesc suprafeţele construite pentru fiecare locuinţă, aplicând coeficienţii de ponderare corespunzători pentru fiecare chiriaş. Anual administratorii locuinţelor actualizează chiria cu rata inflaţiei comunicată de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior. 2. În situaţia în care chiria rezultată este mai mare decât nivelul maxim prevăzut la art. 8 alin. (91) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, chiria se va diminua în mod corespunzător cu încadrarea în procentele prevăzute de lege.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 304/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 304 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu