Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.19 din 12.05.2016

pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali
ACT EMIS DE: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 494 din 01 iulie 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre: Articolul 1Se aprobă Metodologia privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Mircea Timofte ANEXĂMETODOLOGIE privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali Articolul 1(1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi, asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali în scopul garantării calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate pe care le furnizează, precum şi a garantării siguranţei pacienţilor aflaţi în relaţie cu aceştia.(2) Activitatea de atestare constă în întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent şi se efectuează de către filialele OAMGMAMR judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.(3) În sensul prezentei metodologii, prin certificat de status profesional curent se înţelege documentul cuprinzând datele personale relevante cu privire la competenţa, onorabilitatea şi moralitatea cu care titularul, după caz, asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical, exercită profesia. Articolul 2Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au obligaţia să solicite eliberarea documentului prevăzut la art. 1, în vederea: a)stabilirii relaţiilor contractuale, în calitate de persoană fizică independentă; b)înfiinţării cabinetelor individuale de practică independentă; c)exercitării profesiei în afara graniţelor României. Articolul 3(1) Certificatul de status profesional curent se întocmeşte şi se eliberează, la cerere, de către filiala judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, al cărui membru este solicitantul în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării şi este valabil pe o durată de 3 luni de la data eliberării. (2) Certificatul prevăzut la alin. (1) este generat automat prin Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali.(3) Întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Preşedintele filialei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emitente numeşte prin decizie persoana responsabilă cu întocmirea certificatului de status profesional curent, precum şi pe înlocuitorul acesteia şi răspunde de exactitatea datelor înscrise. Articolul 5Certificatul de status profesional curent cuprinde următoarele categorii de informaţii obligatorii privind emitentul: a)antetul filialei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emitente, cuprinzând denumirea, adresa, codul de identificare fiscală, precum şi datele de contact (telefon, fax, e-mail); b)seria, numărul de înregistrare şi data eliberării; c)semnătura olografă a preşedintelui filialei judeţene/ municipiului Bucureşti emitente; d)ştampila filialei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti OAMGMAMR emitente. Articolul 6(1) Certificatul de status profesional curent se redactează în limba română şi cuprinde următoarele categorii de informaţii obligatorii privind titularul:A. date personale civile: a)numele şi prenumele; b)cetăţenia, inclusiv dubla cetăţenie şi, după caz, detalii cu privire la modificările care privesc acest aspect; c)codul numeric personal; d)sexul; e)data şi locul naşterii (localitate, ţară); f)seria, numărul şi data eliberării certificatului de membru, precum şi data primei înregistrări;B. date privind calificarea: a)denumirea calificării şi data obţinerii (sesiunea de promovare a examenului de absolvire/licenţă); b)titlul de calificare: diploma/certificatul ...., serie, număr, data eliberării (se va trece denumirea textuală a titlului de calificare). În cazul calificărilor dobândite în străinătate se precizează titlul de calificare obţinut în afara graniţelor României şi documentul care atestă recunoaşterea calificării conform legii; c)instituţia de învăţământ emitentă (denumirea textuală a acesteia, localitatea); d)după caz, date cu privire la gradul profesional înregistrat în baza de date a filialei emitente a certificatului de status profesional curent, cu precizarea datei şi a specializării în care a fost obţinut; e)după caz, date cu privire la specialităţile dobândite ulterior formării de bază în profesie, cuprinzând denumirea şi data obţinerii;C. date privind locul de muncă: a)denumirea textuală a unităţii sanitare angajatoare sau, după caz, a angajatorilor, respectiv a cabinetului de practică independentă în care titularul îşi desfăşoară activitatea, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, e-mail); b)adresa domiciliului sau, după caz, a reşedinţei, cu acordul expres şi în scris al asistentului medical generalist, al moaşei, respectiv al asistentului medical titular, în cazul în care titularul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit.a);D. date privind dreptul de exercitare a profesiei: a)drept nelimitat de exercitare a profesiei; b)suspendarea ori retragerea temporară sau definitivă a dreptului de exercitare a profesiei, inclusiv a unor anumite activităţi de îngrijiri de sănătate. (2) În cazul în care titularul deţine mai multe documente care certifică formarea în una sau mai multe din profesiile de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, prevederile lit. B se aplică titlurilor care atestă calificările, respectiv abilităţile profesionale relevante obţinute.(3) În cazurile de suspendare sau retragere temporară sau definitivă a dreptului de exercitare a profesiei se menţionează durata şi motivele care au condus la aplicarea măsurii respective, după cum urmează: a)fapte sancţionate de legea penală (hotărâri judecătoreşti definitive la data solicitării); b)fapte ce constituie abateri deontologice (decizii/hotărâri de sancţionare, neprescrise la data solicitării); c)motive ce ţin de starea de sănătate necorespunzătoare exercitării profesiei (de exemplu: „suspendare pentru motive de sănătate necorespunzătoare exercitării profesiei", fără a fi incluse informaţii suplimentare legate de această situaţie.) Menţiunea se face în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (3). Articolul 7Certificatul de status profesional curent cuprinzând în totalitate informaţiile prevăzute la art. 5 şi 6 se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 şi se eliberează membrilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la data solicitării. Articolul 8(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), în cazul în care a fost membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, calitate pe care în prezent nu o mai deţine, solicitantul se va adresa filialei la care a fost membru, în vederea eliberării certificatului de status profesional curent.(2) Filiala la care solicitantul a fost membru va completa certificatul de status profesional curent cu datele înregistrate pentru perioada în care acesta a figurat ca membru, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, respectiv:a)la litera A din certificatul de status profesional curent se va menţiona: „a deţinut calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România până la data de ....."; b)la litera C - Date privind locul de muncă se va menţiona: „în prezent nu exercită profesia pe teritoriul României"; c)la litera D - Date privind dreptul de exercitare a profesiei se va menţiona, după caz: „nu beneficiază de aviz de exercitare a profesiei şi nu se află în evidenţa OAMGMAMR cu sancţiuni disciplinare" sau „nu beneficiază de aviz de exercitare a profesiei şi se află în evidenţa OAMGMAMR cu următoarele sancţiuni disciplinare ....." . Completarea sancţiunilor disciplinare se va face cu respectarea prevederilor art. 6 lit. D alin. (3). Articolul 9(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), în cazul în care solicitantul nu este membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi nu a exercitat profesia pe teritoriul României, certificatul de status profesional curent se eliberează de către filiala judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti pe a cărei rază teritorială acesta domiciliază.(2) În vederea eliberării certificatului de status profesional curent, solicitanţii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) vor depune următoarele documente:a)copia actului de identitate, după caz, a cărţii de identitate sau a paşaportului. În cazul în care se anexează copia paşaportului aceasta se va însoţi de copia legalizată a certificatului de naştere; b)copia legalizată a documentelor din care rezultă modificarea numelui; c)copia legalizată a titlului oficial de calificare şi a foii matricole; d)adeverinţa din care rezultă autenticitatea titlului de calificare şi, respectiv, perioada de înmatriculare la studii, eliberată de unitatea de învăţământ emitentă a titlului oficial de calificare; e)extras de cazier judiciar valabil la data depunerii solicitării; f)dovada achitării taxei de eliberare. Articolul 10În cazurile prevăzute la art. 9, certificatul de status profesional curent se va întocmi conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 şi va conţine următoarele sintagme: a)la litera A din certificatul de status profesional curent se va menţiona: „nu este membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România"; b)la litera C - Date privind locul de muncă se va menţiona: „nu a exercitat profesia pe teritoriul României"; c)la litera D - Date privind dreptul de exercitare a profesiei se va menţiona „nu se află în evidenţa OAMGMAMR cu sancţiuni disciplinare". Articolul 11Pentru întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent, filialele judeţene respectiv a municipiului Bucureşti percep o taxă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. Articolul 12Certificatul de status profesional curent se eliberează titularului sau persoanei împuternicite de acesta prin procură notarială. Articolul 13(1) Întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent nu exclude schimbul de informaţii cu privire la datele furnizate de acesta, cu autorităţile competente din celelalte state membre UE.(2) În sensul alin. (1), certificatul de status profesional curent poate fi întocmit şi la solicitarea angajatorului sau a unei autorităţi competente din celelalte state membre UE. În acest caz, certificatul de status profesional curent poate fi transmis solicitantului prin poşta electronică.(3) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are dreptul de a verifica autenticitatea declaraţiilor şi documentelor înaintate de solicitant şi în acest sens poate solicita informaţii şi orice documente doveditoare de la autorităţi şi instituţii publice, respectiv persoane fizice sau juridice implicate. Articolul 14(1) Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta metodologie.(2) Prezenta metodologie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil. ANEXA Nr. 1la metodologie ANEXA Nr. 2la metodologie ANEXA Nr. 3la metodologieSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 19/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 19 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 19/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu