Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.28 din 23.09.2016

pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 19/2016
ACT EMIS DE: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 822 din 18 octombrie 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre: Articolul IMetodologia privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 19/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 494 din 1 iulie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) În sensul prezentei metodologii, prin certificat de status profesional curent se înţelege documentul cuprinzând datele personale relevante cu privire la competenţa, onorabilitatea şi moralitatea cu care titularul, după caz, asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical, exercită profesia la data emiterii acestuia. Certificatul de status profesional curent nu atestă experienţa profesională a titularului. 2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În vederea obţinerii certificatului de status profesional curent, solicitantul va depune la filiala emitentă următoarele documente:a)cerere de eliberare, precizând datele de contact: adresa de domiciliu, număr de telefon, adresă e-mail etc.; b)copii de pe actul de identitate, actul care atestă dubla cetăţenie şi, după caz, de pe documentele de schimbare a numelui; c)copii de pe documentele de studii care atestă formarea, după caz, în profesia de asistent medical generalist, de moaşă, respectiv de asistent medical. În cazul în care formarea s-a făcut în afara graniţelor României, solicitantul va depune copia titlului de calificare obţinut în străinătate şi a documentului de recunoaştere a calificării, conform legii; d)copie de pe foaia matricolă/suplimentul la diplomă; e)copii de pe documente care atestă specializarea postbază, dacă este cazul; f)adeverinţa din care să rezulte perioada şcolarizării, după caz, de la şcoala postliceală/facultate - în original; g)adeverinţă din care să rezulte perioada specializării postbază de la unitatea formatoare (după caz) - în original; h)copie de pe certificatul/adeverinţa de promovare a examenului de grad principal; i)cartea de muncă/contractul individual de muncă însoţită/însoţit de actele adiţionale (după caz) - în copie, certificate de angajator «conform cu originalul» şi, respectiv, extras REVISAL semnat, parafat şi înregistrat de către unitatea care îl eliberează. Acesta va conţine funcţia, norma de încadrare, data de început şi de sfârşit a perioadei lucrate şi, după caz, concedii fără plată, creştere copil, concedii medicale, suspendări; j)certificat de cazier judiciar în termen de valabilitate, în original; k)acordul petentului cu privire la prelucrarea datelor personale de către filiala OAMGMAMR la care a depus solicitarea de emitere a certificatului de status profesional curent; l)dovada achitării taxei de eliberare. 3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21). Copiile documentelor prevăzute la alin. (2) lit. b)-e) şi h) vor fi certificate «conform cu originalul» de către filiala judeţeană şi, respectiv, a municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în baza documentelor prezentate în original de către solicitant. 4. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins: Articolul 31 (1) În vederea eficientizării activităţii de emitere a certificatului de status profesional curent se introduce aplicaţia intranet de gestionare a întocmirii şi eliberării certificatului de status profesional curent, la care vor avea acces toate filialele judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.(2) Aplicaţia prevăzută la alin. (1) face parte integrantă din Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali şi va genera la nivel naţional serii şi numere de emitere a certificatului de status profesional curent.(3) Până la introducerea aplicaţiei intranet prevăzute la alin. (1), filialele judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pot elibera certificate de status profesional curent întocmite cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi conform modelului corespunzător prevăzut în anexele nr. 1-3. Acestea vor fi înregistrate separat şi vor avea ca serie indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti, în funcţie de filiala emitentă, şi numărul corespunzător din registrul întocmit în acest sens de către aceasta.(4) Întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare. 5. La articolul 6 alineatul (1) litera B. „date privind calificarea", literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: d)după caz, date cu privire la gradul profesional înregistrat în baza de date a filialei emitente a certificatului de status profesional curent, cu precizarea anului şi a specialităţii în care a fost obţinut; e)după caz, date cu privire la specializările dobândite ulterior formării de bază în profesie, cuprinzând denumirea şi data obţinerii; 6. La articolul 6 alineatul (1) litera C. „date privind locul de muncă", literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)denumirea oficială a unităţii sanitare angajatoare sau, după caz, a angajatorilor la data solicitării, respectiv a cabinetului de practică independentă în care titularul îşi desfăşoară activitatea la data solicitării, după caz, în calitate de salariat, titular de cabinet sau persoană fizică independentă, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, e-mail, după caz, CIF); b)denumirea oficială a ultimului loc de muncă, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, e-mail) şi a datei până la care solicitantul a figurat ca ocupant al acestuia, pentru situaţiile în care la data cererii solicitantul, autorizat în profesie, nu mai deţine loc de muncă, lipsa acestuia intervenind în perioada de autorizare în profesie; 7. La articolul 6 alineatul (1) litera D. „date privind dreptul de exercitare a profesiei", literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)titularul este autorizat pentru exercitarea deplină a profesiei pe teritoriul României; sau b)titularul este autorizat pentru exercitarea unor activităţi profesionale, cu precizarea acestora; 8. La articolul 6 alineatul (1) litera D. „date privind dreptul de exercitare a profesiei", după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins: c)retragerea temporară a dreptului titularului de exercitare a profesiei, inclusiv a unor anumite activităţi de îngrijiri de sănătate, cu precizarea acestora; d)retragerea definitivă a dreptului titularului de exercitare a profesiei, inclusiv a unor anumite activităţi de îngrijiri de sănătate, cu precizarea acestora. 9. La articolul 6 alineatul (3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) În cazurile de retragere temporară sau definitivă a dreptului de exercitare a profesiei se menţionează durata şi motivele care au condus la aplicarea măsurii respective, după cum urmează: 10. La articolul 6 alineatul (3), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)fapte sancţionate de legea penală (hotărâri judecătoreşti definitive şi neprescrise la data solicitării); ........ ................ ................ ................ ................ .......... c)motive ce ţin de starea de sănătate necorespunzătoare exercitării profesiei, de exemplu: «suspendare pentru motive de sănătate necorespunzătoare exercitării profesiei» (fără a fi incluse informaţii suplimentare legate de această situaţie). Menţiunea se face în condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (4). 11. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7În cazul solicitanţilor care deţin calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, autorizaţi în profesie la data solicitării, se eliberează certificatul de status profesional curent întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. 12. La articolul 8 alineatul (2), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)la litera C - Date privind locul de muncă se va menţiona: «în prezent nu beneficiază de loc de muncă»; c)la litera D - Date privind dreptul de exercitare a profesiei se va menţiona, după caz: «nu beneficiază de autorizare pentru exercitarea profesiei pe teritoriul României şi nu se află în evidenţa OAMGMAMR pentru fapte sancţionate de legea penală sau abateri deontologice» sau «nu beneficiază de autorizare pentru exercitarea profesiei pe teritoriul României şi se află în evidenţa Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu următoarele fapte/motive ....». Completarea se va face cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. D. 13. La articolul 10, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)la litera C - Date privind locul de muncă se va menţiona: «nu a beneficiat de loc de muncă şi nu a exercitat profesia pe teritoriul României»; c)la litera D - Date privind dreptul de exercitare a profesiei se va menţiona: «nu a beneficiat de autorizare pentru exercitarea profesiei pe teritoriul României şi nu se află în evidenţa Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pentru fapte sancţionate de legea penală sau abateri deontologice»." 14. După articolul 11 se introduc trei noi articole , articolele 111-113, cu următorul cuprins: Articolul 111 În cazul în care solicitantul s-a format în două sau mai multe din profesiile de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical, filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la care este membru va elibera, la cererea acestuia, un certificat de status profesional curent pentru fiecare din profesiile în cauză, corespunzător uneia dintre anexele nr. 1-3 la prezenta metodologie, în care se încadrează respectivul status profesional. Articolul 112 În cazurile prevăzute la art. 111 filiala emitentă poate percepe taxa de eliberare pentru fiecare certificat de status profesional curent emis. Articolul 113 În cazul în care solicitantul este membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, dar nu beneficiază de autorizare pentru exercitarea profesiei pe teritoriul României, filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România eliberează acestuia un certificat de status profesional curent, întocmit conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie. 15. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România întocmesc şi transmit aparatului central al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la data de 1 a lunii următoare, raportul numeric al certificatelor de status profesional curent emise pe luna anterioară. Articolul II Anexele nr. 1 şi 2*) se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil. Articolul IIIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Mircea Timofte ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la metodologie) ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la metodologie)SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 28/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 28 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 28/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu