Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.20 din 19.05.2017

pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali
ACT EMIS DE: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 502 din 30 iunie 2017SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 53 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre: Articolul 1Se aprobă Metodologia privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 3 Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 19/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 1 iulie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Mircea Timofte ANEXĂMETODOLOGIE privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali Articolul 1(1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi, asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali în scopul garantării calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate pe care le furnizează, precum şi a garantării siguranţei pacienţilor aflaţi în relaţie cu aceştia.(2) Activitatea de atestare constă în întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent şi se efectuează de către filialele judeţene, respectiv de către filiala municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.(3) În sensul prezentei metodologii, prin certificat de status profesional curent se înţelege documentul cuprinzând datele personale relevante cu privire la competenţa, onorabilitatea şi moralitatea cu care titularul, după caz, asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical, exercită profesia la data emiterii acestuia. Certificatul de status profesional curent, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, nu atestă experienţa profesională a titularului.(4) Filialele judeţene, respectiv filiala municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se denumesc în continuare, după caz, filiala/filialele OAMGMAMR. Articolul 2Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali solicită eliberarea documentului prevăzut la art. 1, în vederea: a)stabilirii relaţiilor contractuale pentru furnizarea serviciilor de îngrijiri de sănătate, la cererea angajatorului; b)exercitării profesiei în afara graniţelor României. Articolul 3(1) Certificatul de status profesional curent se întocmeşte şi se eliberează, la cerere, de către filiala OAMGMAMR al cărui membru este solicitantul în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării şi este valabil pe o durată de 3 luni de la data eliberării.(2) În vederea obţinerii certificatului de status profesional curent, solicitantul va depune la filiala emitentă următoarele documente:a)cerere de eliberare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, în care se precizează datele de contact: adresa de domiciliu, număr de telefon, adresă e-mail etc.; b)copii de pe actul de identitate, actul care atestă dubla cetăţenie şi, după caz, de pe documentele de schimbare a numelui; c)copii de pe documentele de studii care atestă formarea, după caz, în profesia de asistent medical generalist, de moaşă, respectiv de asistent medical. În cazul în care formarea s-a făcut în afara graniţelor României, solicitantul va depune copia titlului de calificare obţinut în străinătate şi a documentului de recunoaştere a calificării, conform legii; d)copie de pe foaia matricolă/suplimentul la diplomă; e)copii de pe documente care atestă specializarea postbază, dacă este cazul; f)adeverinţa din care să rezulte perioada şcolarizării, după caz, de la şcoala postliceală/facultate - în original; g)copie de pe certificatul/adeverinţa de promovare a examenului de grad principal, după caz; h)copie de pe adeverinţa/certificatul prin care se atestă efectuarea programului special de revalorizare a calificării, după caz; i)în situaţia în care solicitantul beneficiază de loc de muncă sau exercită profesia în baza unui contract de voluntariat, documente - în original, din care să rezulte:

(i) denumirea oficială a unităţii sanitare în care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării sau a cabinetului de practică independentă în care solicitantul îşi desfăşoară activitatea la data cererii, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, email, după caz, CIF),
(ii) data şi funcţia de încadrare sau, după caz, calitatea de titular de cabinet sau de persoană fizică independentă,
(iii) concediile pentru incapacitate temporară de muncă, concediile de îngrijire copil sau concediile fără plată de care titularul beneficiază la data solicitării;

j)certificat de cazier judiciar în termen de valabilitate, în original; k)după caz, declaraţie pe propria răspundere că nu exercită profesia în România la data solicitării; l)acordul petentului cu privire la prelucrarea datelor personale de către filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la care a depus solicitarea de emitere a certificatului de status profesional curent; m)dovada achitării taxei de eliberare. (3) Copiile documentelor prevăzute la alin. (3) lit. b) - e), g) şi h) vor fi certificate „conform cu originalul" de către filiala OAMGMAMR, în baza documentelor prezentate în original de către solicitant. Articolul 4(1) În vederea eficientizării activităţii de emitere a certificatului de status profesional curent se introduce aplicaţia electronică de gestionare a întocmirii şi eliberării certificatului de status profesional curent, la care vor avea acces toate filialele OAMGMAMR.(2) Aplicaţia prevăzută la alin. (1) face parte integrantă din Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali şi va genera la nivel naţional serii şi numere de emitere a certificatului de status profesional curent.(3) Până la introducerea aplicaţiei prevăzute la alin. (1), filialele OAMGMAMR pot elibera certificate de status profesional curent întocmite cu respectarea prevederilor prezentei metodologii. Acestea vor fi înregistrate separat şi vor avea ca serie indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti, în funcţie de filiala emitentă, şi numărul corespunzător din registrul întocmit în acest sens de către aceasta.(4) Întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Preşedintele fiecărei filiale OAMGMAMR numeşte prin decizie persoana responsabilă cu întocmirea certificatului de status profesional curent, precum şi pe înlocuitorul acesteia şi răspunde de exactitatea datelor înscrise. Articolul 6Certificatul de status profesional curent cuprinde următoarele categorii de informaţii obligatorii privind filiala OAMGMAMR emitentă: a)antetul filialei emitente, cuprinzând denumirea, adresa, codul de identificare fiscală, precum şi datele de contact (telefon, fax, e-mail); b)seria, numărul de înregistrare şi data eliberării; c)semnătura olografă a preşedintelui filialei emitente; d)ştampila filialei emitente. Articolul 7Certificatul de status profesional curent cuprinde următoarele categorii de informaţii obligatorii privind titularul: I. Date personale: a)numele şi prenumele; b)cetăţenia, inclusiv dubla cetăţenie şi, după caz, detalii cu privire la modificările survenite; c)sexul; d)data şi locul naşterii (localitate, ţară).II. Date de identificare profesională: 1. În cazul în care solicitantul este membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se precizează seria, numărul şi data eliberării certificatului de membru. 2. În situaţia în care solicitantul nu deţine certificatul prevăzut la pct. 1 se precizează că acesta nu este membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. III. Date privind calificarea: 1. denumirea calificării - se completează cu denumirea titlului profesional corespunzător, prevăzut de lege; 2. data obţinerii acesteia - se completează cu sesiunea de promovare a examenului de absolvire/licenţă; 3. titlul oficial de calificare: - se completează cu denumirea diplomei/certificatului ...., specialitatea formării postliceale sau, după caz, titlul conferit de universitate, seria, numărul, data eliberării, numărul de eliberare, denumirea textuală a instituţiei de învăţământ emitentă, localitatea; 4. date cu privire la examenul de grad principal (grad profesional), înregistrat în baza de date a filialei OAMGMAMR emitente a certificatului de status profesional curent. În cazul promovării se va preciza anul şi specialitatea în care a fost obţinut; 5. date cu privire la efectuarea programului special de revalorizare prevăzut pentru România la art. 60 (2) d) din Directiva 2005/36/EC a Consiliului şi Parlamentului European din 7 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare. După caz, se completează cu adeverinţa/certificatul care atestă absolvirea programului, seria, numărul, data de eliberare, instituţia de învăţământ emitentă, localitatea; 6. date cu privire la specializările dobândite ulterior formării de bază în profesie. După caz, se completează cu denumirea documentului care atestă efectuarea programului de specializare, denumirea specializării şi data obţinerii. IV. Date de contact (în evidenţă la data întocmirii certificatului): a)În cazul solicitanţilor cu loc de muncă se completează cu denumirea oficială a unităţii sanitare în care la data solicitării este angajat sau în care exercită profesia pe bază de contract de voluntariat, respectiv denumirea cabinetului de practică independentă în care solicitantul îşi desfăşoară activitatea la data cererii, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, email, după caz, CIF) şi a calităţii titularului de salariat, de voluntar, de titular de cabinet sau de persoană fizică independentă; b)În cazul solicitanţilor fără loc de muncă: se completează cu datele personale de contact ale acestora (adresă, telefon email).V. Date privind onorabilitatea şi moralitatea profesională (statusul înregistrat al titularului la data întocmirii certificatului) Se va completa corespunzător situaţiei în care se încadrează titularul, după cum urmează: a)titularul nu se află în evidenţă cu fapte disciplinare sau penale de natură să restricţioneze sau să interzică dreptul de exercitare a profesiei şi este autorizat pentru exercitarea deplină a profesiei, după caz, de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical pe teritoriul României; sau b)titularul nu se află în evidenţă cu fapte disciplinare sau penale de natură să restricţioneze sau să interzică dreptul de exercitare a profesiei şi este autorizat pentru exercitarea unor activităţi profesionale, cu precizarea acestora (în cazul solicitanţilor care beneficiază în România de acces parţial la una din profesiile de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical); sau c)titularul nu se află în evidenţă cu fapte disciplinare sau penale de natură să restricţioneze sau să interzică dreptul de exercitare a profesiei şi nu exercită profesia, după caz, de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical în România; sau d)titularul se află în evidenţă cu sancţiuni de natură să restricţioneze sau să interzică, temporar sau definitiv, dreptul de exercitare a profesiei, după caz, de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical, inclusiv dreptul de exercitare a unor anumite activităţi de îngrijiri de sănătate, cu precizarea acestora. Articolul 8(1) Titlurile oficiale de calificare eliberate în România pot fi:a)diploma/certificat de absolvire a şcolii postliceale sanitare specialitatea asistent medical generalist, asistent medical-obstetrică-ginecologie, asistent medical ...; b)certificat de competenţe profesionale/certificat de calificare nivel V/certificat de calificare profesională nivel V de asistent medical generalist, asistent medical ......; c)diplomă de absolvire/diplomă de licenţă de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical/tehnician ..... (2) În situaţia în care titlul de calificare dobândit în România nu se regăseşte între cele enumerate la alin. (1), punctul III subpct. 3 din Certificatul de status profesional curent se completează cu denumirea acestuia şi se menţionează seria ..... numărul ....., data eliberării ........, numărul de eliberare, precum şi denumirea instituţiei de învăţământ emitente, localitatea.(3) În cazul calificărilor dobândite în străinătate, punctul III subpct. 3 din Certificatul de status profesional curent se completează conform prevederilor alin. (2) cu datele titlului de calificare obţinut în afara graniţelor României şi se precizează numărul şi anul de emitere ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale, ale ordinului ministrului sănătăţii, respectiv ale deciziei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România privind recunoaşterea calificării în cauză.(4) În cazul în care solicitantul deţine mai multe documente care certifică formarea în una sau mai multe din profesiile de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, prevederile art. 7 pct. III se aplică titlurilor care atestă calificările, respectiv abilităţile profesionale relevante obţinute. Articolul 9(1) În toate cazurile de suspendare sau retragere a dreptului de exercitare a profesiei, inclusiv în cazurile de suspendare a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la cerere sau de interzicere temporară sau definitivă a dreptului de exercitare a unor activităţi profesionale, se precizează motivele care au condus la situaţia în cauză şi perioada în care se aplică măsura respectivă.(2) În cazul motivelor ce ţin de starea de sănătate a solicitantului membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se va preciza: „suspendarea calităţii de membru pentru motive de sănătate necorespunzătoare exercitării profesiei", fără a fi incluse informaţii suplimentare legate de această situaţie, precum şi durata de aplicare. Menţiunea se face în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (4).(3) La art. 7 pct. V lit. c) se încadrează:a)solicitanţii, membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România care întrunesc cerinţele de probitate profesională în vederea autorizării în profesie şi care au solicitat suspendarea calităţii de membru pentru motivele prevăzute de normele în vigoare sau care nu au solicitat suspendarea la cerere, dar starea de incapacitate temporară de muncă în care se află au impus această măsură; b)solicitanţii care nu au dobândit calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. (4) La art. 7 pct. V lit. d) se încadrează solicitanţii în cazul cărora s-au emis:a)decizii/hotărâri ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, de suspendare sau retragere a calităţii de membru rămase definitive pentru fapte ce constituie abateri deontologice şi pentru care nu a intervenit reabilitarea până la data întocmirii certificatului de status profesional curent; b)hotărâri judecătoreşti pentru fapte în legătură cu profesia, sancţionate de legea penală, rămase definitive şi pentru care nu a intervenit reabilitarea până la data întocmirii certificatului de status profesional curent. Articolul 10(1) În cazul solicitanţilor membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care la data cererii exercită profesia în România în condiţiile legii şi nu se află în situaţiile prevăzute la art. 9 şi la pct. V din certificatul de status profesional curent, se completează după cum urmează:titularul nu figurează cu sancţiuni profesionale, disciplinare sau penale de natură să restricţioneze sau să interzică exercitarea profesiei şi este autorizat pentru exercitarea deplină a profesiei pe teritoriul României. (2) În cazul solicitanţilor, membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care la data cererii beneficiază de acces parţial la profesie în România, acordat în condiţiile legii, şi nu se află în situaţiile prevăzute la art. 9 şi la pct. V din certificatul de status profesional curent, se completează după cum urmează:titularul nu figurează cu sancţiuni profesionale, disciplinare sau penale de natură să restricţioneze sau să interzică exercitarea profesiei şi este autorizat pentru exercitarea exclusivă a activităţii/activităţilor care îi conferă acces parţial la profesie, după cum urmează ..... (Se completează cu denumirea activităţii/activităţilor pentru care s-a emis aviz anual de autorizare asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care beneficiază de acces parţial la profesie în România.) (3) În cazul solicitanţilor membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care la data cererii nu exercită profesia în România şi nu se află în situaţiile prevăzute la art. 9 şi la pct. V din certificatul de status profesional curent, se completează după cum urmează:titularul nu figurează cu sancţiuni profesionale, disciplinare sau penale de natură să restricţioneze sau să interzică exercitarea profesiei şi nu exercită profesia în România (4) În cazul solicitanţilor membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care la data cererii întrunesc cerinţele prevăzute la art. 9 alin. (2) şi alin. (3) lit. a) şi la pct. V din certificatul de status profesional curent se completează, după caz, după cum urmează: a)titularul nu figurează cu sancţiuni profesionale, disciplinare sau penale de natură să restricţioneze sau să interzică exercitarea profesiei şi nu exercită profesia în România ca urmare a suspendării calităţii de membru la cerere: perioada .........., motivul (concediu de maternitate, concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, concediul paternal, concediu pentru formare profesională, şomaj, deplasare în străinătate); sau b)titularul nu figurează cu sancţiuni profesionale, disciplinare sau penale de natură să restricţioneze sau să interzică exercitarea profesiei şi nu exercită profesia în România ca urmare a suspendării calităţii de membru (la cerere sau prin hotărâre a Consiliului naţional al OAMGMAMR nr. ... data ....) pentru motive de sănătate necorespunzătoare exercitării profesiei, perioada ...... Menţiunea se va face în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (4). (5) În cazul solicitanţilor aflaţi în evidenţa Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu sancţiuni profesionale, disciplinare sau penale de natură să restricţioneze sau să interzică exercitarea profesiei, pct. V din certificatul de status profesional curent se completează, după caz, după cum urmează:a)sancţiune prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru care, la data întocmirii certificatului, nu a intervenit reabilitarea, privind interzicerea temporară/definitivă a exercitării activităţii/activităţilor de .... (Se completează cu denumirea activităţii/activităţilor prevăzute în actul juridic ...), perioada ...../definitivă, motivul ....; sau b)suspendarea calităţii de membru prin hotărâre a Consiliului naţional al OAMGMAMR/hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru care, la data întocmirii certificatului, nu a intervenit reabilitarea, privind interzicerea temporară/definitivă a exercitării profesiei pe durata acesteia, perioada ............., motivul ...............; sau c)retragerea calităţii de membru prin hotărâre a Consiliului naţional/hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru care, la data întocmirii certificatului, nu a intervenit reabilitarea şi retragerea dreptului de exercitare a profesiei, începând cu data ........, motiv ........... Articolul 11Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1), în cazul în care la data cererii: a)solicitantul nu mai deţine calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, acesta se va adresa filialei OAMGMAMR la care a fost membru, în vederea eliberării certificatului de status profesional curent; b)solicitantul nu a dobândit calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, acesta se va adresa filialei OAMGMAMR pe a cărei rază teritorială domiciliază, în vederea eliberării certificatului de status profesional curent; c)solicitantul nu a dobândit sau nu mai deţine calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi nu are domiciliul stabil în România, persoana împuternicită de acesta prin procură notarială se va adresa filialei OAMGMAMR pe a cărei rază teritorială aceasta domiciliază în vederea eliberării certificatului de status profesional curent. Articolul 12Solicitanţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 11 lit. b) vor depune, în vederea eliberării certificatului de status profesional curent, următoarele documente: a)copia actului de identitate, după caz, a cărţii de identitate sau a paşaportului. În cazul în care se anexează copia paşaportului aceasta se va însoţi de copia legalizată a certificatului de naştere; b)copia legalizată a documentelor din care rezultă modificarea numelui; c)copia legalizată a titlului oficial de calificare şi a foii matricole; d)adeverinţa din care rezultă autenticitatea titlului de calificare şi, respectiv, perioada de înmatriculare la studii, eliberată de unitatea de învăţământ emitentă a titlului oficial de calificare; e)extras de cazier judiciar valabil la data depunerii solicitării; f)declaraţie pe propria răspundere că nu exercită profesia în România; g)dovada achitării taxei de eliberare. Articolul 13În cazurile prevăzute la art. 11 lit. b) certificatul de status profesional curent se va completa cu următoarele precizări: a)pct. II din certificatul de status profesional curent se va completa conform prevederilor art. 7 pct. 2 subpct. 2; b)pct. IV din certificatul de status profesional curent se va completa conform prevederilor art. 7 pct. IV lit. b); c)pct. V din certificatul de status profesional curent se va completa conform prevederilor art. 7 pct. V lit. c). Articolul 14(1) Certificatul de status profesional curent se redactează în limba română.(2) Pentru întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent, filialele OAMGMAMR percep o taxă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.(3) Certificatul de status profesional curent se eliberează titularului sau persoanei împuternicite în acest sens de acesta, prin procură notarială.(4) În cazul în care solicitantul s-a format în două sau mai multe din profesiile de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical, filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la care este membru va elibera, la cererea acestuia, un certificat de status profesional curent pentru fiecare din profesiile în cauză.(5) În cazurile prevăzute la alin. (4) filiala emitentă poate percepe taxa de eliberare pentru fiecare certificat de status profesional curent emis. Articolul 15(1) Întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent nu exclud schimbul de informaţii cu privire la datele furnizate de acesta, cu autorităţile competente din celelalte state membre UE.(2) În sensul alin. (1), certificatul de status profesional curent poate fi întocmit şi la solicitarea angajatorului sau a unei autorităţi competente din celelalte state membre UE. În acest caz, certificatul de status profesional curent poate fi transmis solicitantului şi prin poşta electronică.(3) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are dreptul de a verifica autenticitatea declaraţiilor şi documentelor înaintate de solicitant şi în acest sens poate solicita informaţii şi orice documente doveditoare de la autorităţi şi instituţii publice, respectiv persoane fizice sau juridice implicate.(4) Filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România întocmesc şi transmit aparatului central al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la data de întâi a lunii următoare, raportul numeric al certificatelor de status profesional curent emise pe luna anterioară. Articolul 16(1) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie. ANEXA Nr. 1la metodologie ANTETUL FILIALEI OAMGMAMR CIF ........ ........ ............. CERTIFICAT DE STATUS PROFESIONAL CURENT Seria ...... Nr. ............... I. DATE PERSONALE Numele şi prenumele ........ ................ ................ ............. Cetăţenia (inclusiv dubla cetăţenie) ........ ................ ............. Sex M |_|/F |_| Data naşterii: (ZZ/LL/AAAA) ............., locul naşterii (localitatea, ţara) ........ ........ ......... II. DATE DE IDENTIFICARE PROFESIONALĂ  Titularul este membru OAMGMAMR şi posesor al Certificatului de membru seria .... numărul ......., data de eliberare ........ ........ .............  Titularul nu este membru OAMGMAMR. III. DATE PRIVIND CALIFICAREA 1. Denumirea calificării (denumirea titlului profesional corespunzător prevăzut de lege) ........ .............; 2. Data obţinerii (sesiunea de promovare a examenului de absolvire/licenţă) ........ ........ ............; 3. Titlul oficial de calificare, denumirea ........ ................ ........ ........, specialitatea/titlul universitar conferit(ă) ........ ..........., seria ..... numărul ............., data eliberării ........ .........., nr. de eliberare, instituţia de învăţământ emitentă, localitatea ........ ................ ......... 4. Examenul de grad principal (grad profesional):  Da: specialitatea ........ .........., anul obţinerii ............  Nu este cazul. 5. Date privind efectuarea programului special de revalorizare prevăzut pentru România la art. 60 (2) d) din Directiva 2005/36/EC a Consiliului şi Parlamentului European din 7 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare:  Da: Adeverinţa/Certificatul de absolvire a programului special de revalorizare ........ ........ ........ seria ...... nr. ........ ........, dată de eliberare, denumirea instituţiei de învăţământ emitentă, localitatea;  Nu este cazul. 6. Specializări dobândite ulterior formării de bază în profesie:  Da: denumirea specializării şi data obţinerii;  Nu este cazul. IV. DATE DE CONTACT  denumirea oficială a unităţii sanitare în care la data solicitării titularul exercită profesia de ..............  salariat  titular de cabinet  persoană fizică independentă  voluntar.  datele personale de contact: adresă, tel., e-mail V. DATE PRIVIND ONORABILITATEA ŞI MORALITATEA PROFESIONALĂ Statusul înregistrat al titularului la data întocmirii certificatuluiCertificatul de status profesional curent se eliberează în vederea:  stabilirii relaţiilor contractuale pentru furnizarea serviciilor de îngrijiri de sănătate;  exercitării profesiei în afara graniţelor României. Data eliberării ............. Prezentul certificat este valabil trei luni de la data eliberării. Preşedintele OAMGMAMR Filiala ............. Semnătura olografă ........ ................ ......... Ştampilă (OAMGMAMR) FILIALA ANEXA Nr. 2la metodologie OAMGMAMR - Filiala ........ ............ CERERE Domnule/Doamnă Preşedinte, Subsemnatul(a), nume ........ ........ ............, prenume ........ ........ ............., profesia ........ .............., domiciliat(ă) în str. ........ ................ ......... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ......, localitatea ........ ........ .........., sectorul/judeţul ........ ................ ............, telefon nr. ........ ..........., după caz, prin împuternicit nume ........ ........ ............., prenume ........ ........ ............., posesor al CI seria ..... nr. ........ ........, cu Împuternicirea notarială ......... nr. .............., data ........., vă rog să binevoiţi a-mi aproba eliberarea unui certificat de status profesional curent, necesar în vederea:  stabilirii relaţiilor contractuale pentru furnizarea serviciilor de îngrijiri de sănătate, la cererea angajatorului;  exercitării profesiei în afara graniţelor României. Menţionez că:  sunt membru OAMGMAMR - Filiala ......... şi titular al Certificatului de membru seria ..... nr. ............;  exercit în prezent profesia de ........ ................, după caz, în calitate de:  salariat la (denumirea unităţii de încadrare, adresa, tel., e-mail) ........ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........  titular al cabinetului individual (denumirea, adresa, tel., e-mail) ........ ................ ........ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........  persoană fizică independentă în cadrul (denumirea unităţii sanitare, adresa, tel., e-mail) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........  Am deţinut calitatea de membru OAMGMAMR - Filiala ........ ..............cu Certificatul de membru seria ..... nr. ........ până la data de ............... şi am exercitat profesia de ........ ............, pe teritoriul României, până la data de ........ .............. în cadrul (denumirea unităţii sanitare, adresa, tel., e-mail) ........ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., în calitate de  salariat  titular de cabinet  persoană fizică independentă  voluntar.  Nu sunt membru OAMGMAMR.  Declar pe propria răspundere că în prezent nu exercit profesia de ........ ........ în România.  Sunt de acord cu prelucrarea, în condiţiile legii, a datelor mele personale, de către OAMGMAMR - Filiala ........ ............... în vederea eliberării certificatului de status profesional curent. Anexez prezentei cereri următoarele acte:  copia C.I./paşaport;  copia actului din care rezultă dubla cetăţenie;  copia certificatului de căsătorie/documentului de schimbare a numelui;  copii de pe documentele de studii care atestă formarea în profesia de ........ ............;  copia titlului de calificare obţinut în străinătate şi a documentului de recunoaştere a calificării;  copia foii matricole/suplimentului la diplomă;  copii de pe documente care atestă specializarea postbază;  adeverinţa din care rezultă perioada şcolarizării, în original;  adeverinţa din care rezultă perioada specializării postbază, în original;  copia certificatului/adeverinţei de promovare a examenului de grad principal;  copia adeverinţei/certificatului prin care se atestă efectuarea programului special de revalorizare a calificării;  documente din care să rezulte:  denumirea oficială a unităţii sanitare de încadrare;  denumirea oficială a unităţii de exercitare a profesiei pe bază de contract de voluntariat;  denumirea oficială a cabinetului de practică independentă de exercitare a profesiei, la data cererii;  data şi funcţia de încadrare sau, după caz, calitatea de voluntar, de titular de cabinet sau de persoană fizică independentă;  concediile, la data solicitării:  pentru incapacitate temporară de muncă;  pentru îngrijire copil;  fără plată;  certificat de cazier judiciar, în original;  dovada achitării taxei de eliberare. Data ............... Semnătura ........ .............SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 20/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 20 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 20/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu