Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.118 din 19.02.2014

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 172 din 11 martie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 37 lit. a) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu Ministrul delegat pentru dialog social, Adriana Doina Pană Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Dan Manolescu, secretar de stat Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXĂNORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor
Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Furnizorii de servicii sociale, precum şi serviciile sociale acordate de aceştia se acreditează în condiţiile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege.
(2) Procedura de acreditare cuprinde totalitatea activităţilor de evaluare şi certificare a respectării criteriilor şi standardelor definite la art. 5 alin. (2) şi (3) din lege.(3) În scopul evidenţierii gradului de excelenţă a serviciilor sociale, se poate solicita evaluarea şi încadrarea acestora în clase de calitate, conform prevederilor art. 6 din lege. Articolul 2În cadrul procesului de acreditare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are responsabilitatea elaborării standardelor, criteriilor şi indicatorilor prevăzuţi de lege, precum şi a organizării, coordonării şi implementării activităţilor de evaluare, certificare, monitorizare şi control al calităţii în domeniul serviciilor sociale. Articolul 3 (1) În scopul realizării activităţilor de evaluare şi certificare a calităţii, precum şi a celor de reglementare privind condiţiile de acreditare prevăzute de lege, în cadrul direcţiei cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale din Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se organizează două compartimente de specialitate, denumite în continuare compartiment de acreditare, respectiv compartiment de standardizare.(2) Planificarea şi realizarea activităţilor de evaluare în teren, de monitorizare şi control se realizează de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, denumită în continuare Agenţie Naţională, prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale.(3) Personalul cu atribuţii în realizarea activităţilor prevăzute la alin. (2) este reprezentat de inspectori sociali. Articolul 4(1) Acreditarea furnizorilor de servicii sociale, denumiţi în continuare furnizori, şi a serviciilor sociale se realizează gratuit.(2) Evaluarea nivelelor de calitate ale serviciilor sociale se realizează cu respectarea prevederilor art. 17 din lege. Capitolul IIProcedura de acreditare a furnizorilor şi serviciilor sociale Secţiunea 1Acreditarea furnizorilor Articolul 5

– (1) Acreditarea furnizorului constă în evaluarea acestuia în baza criteriilor de acreditare aprobate şi elaborate conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2) din lege şi atestarea îndeplinirii lor prin certificat de acreditare.(2) Certificatul de acreditare se identifică prin număr, serie şi data eliberării şi se tipăreşte în format tipizat, după modelul prevăzut în anexa nr. 1.(3) Certificatul de acreditare autorizează furnizorul să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată.(4) Perioada de valabilitate a certificatului de acreditare începe de la data eliberării acestuia. Articolul 6 (1) Acreditarea furnizorului se realizează în condiţiile art. 10 din lege.(2) Evaluarea furnizorului constă în verificarea îndeplinirii criteriilor de acreditare prevăzute la art. 5 alin. (1), denumite în continuare criterii, în baza datelor şi informaţiilor cuprinse în cererea de acreditare a furnizorului şi în documentele justificative solicitate.(3) Cererea de acreditare a furnizorului, denumită în continuare cerere de acreditare, şi documentele justificative prevăzute la alin. (2) constituie dosarul de acreditare al furnizorului. Articolul 7 (1) Pot solicita acreditarea numai furnizorii prevăzuţi la art. 37 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, denumită în continuare Legea asistenţei sociale.
(2) Cererea de acreditare se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.(3) Cererea de acreditare cuprinde, în principal:a)date de identificare a furnizorului; b)informaţii privind încadrarea furnizorului în una dintre categoriile prevăzute la alin. (1); c)informaţii privind capacitatea managerială în domeniu a furnizorului, respectiv serviciile sociale administrate şi acordate de acesta la data depunerii cererii sau, după caz, serviciile sociale pe care acesta intenţionează să le dea în funcţiune sau să le înfiinţeze; d)date privind documentele justificative solicitate. (4) În cererea de acreditare se menţionează opţiunea furnizorului privind modalitatea de intrare în posesie a certificatului de acreditare. Articolul 8 (1) Documentele justificative prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. d) diferă în funcţie de statutul de persoană juridică de drept public sau privat al furnizorului, precum şi de experienţa managerială a acestuia în domeniul serviciilor sociale.(2) Furnizorii publici şi privaţi care, la data depunerii cererii, sunt acreditaţi ca furnizori de servicii sociale în baza
Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările şi completările ulterioare, prezintă ca document justificativ certificatul de acreditare sau, în lipsa acestuia, decizia comisiei de acreditare.
(3) În cazul furnizorilor publici care, la data depunerii cererii, nu îndeplinesc condiţia prevăzută la alin. (2), documentul justificativ este actul de înfiinţare al acestuia.(4) În cazul furnizorilor privaţi, aflaţi în aceeaşi situaţie cu furnizorii prevăzuţi la alin. (3), documentele justificative sunt următoarele:a)pentru organizaţii neguvernamentale: certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, statutul asociaţiei/fundaţiei; b)pentru filiale sau sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare: certificatul de înscriere în registrul persoanelor juridice străine fără scop patrimonial, statutul filialei/sucursalei; c)pentru cultele recunoscute de lege: actul normativ de recunoaştere a cultului, documentul de înfiinţare a unităţii de cult; d)pentru persoane fizice autorizate în condiţiile legii: certificatul de înregistrare şi certificatul constatator eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; e)pentru operatorii economici, în condiţii speciale prevăzute de lege: certificatul de înregistrare şi certificatul constatator eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, actul de înfiinţare sau actul constitutiv al operatorului economic. (5) Toate documentele justificative prevăzute la alin. (2)-(4) se prezintă în copie, certificată de către persoana care semnează cererea.(6) Pe lângă documentele justificative prevăzute la alin. (3) şi (4), furnizorii publici şi privaţi care, la data depunerii cererii nu au înfiinţat un serviciu social, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:a)CV-ul unei persoane cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale; b)o copie de pe contractul de muncă sau contractul de prestări servicii încheiat cu persoana prevăzută la lit. a); c)angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din lege, completat după modelul prevăzut în anexa nr. 3. Articolul 9 (1) Dosarul de acreditare al furnizorului se poate depune direct la registratura Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau poate fi trimis prin poştă, cu confirmare de primire.(2) În ambele situaţii prevăzute la alin. (1), dosarul de acreditare al furnizorului se prezintă în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu menţiunea „Solicitare de acreditare furnizor“.(3) Pentru facilitarea colectării şi prelucrării datelor, la data depunerii sau transmiterii, în condiţiile alin. (1), a dosarului de acreditare al furnizorului, un formular al cererii de acreditare se transmite pe adresa de e-mail a compartimentului de acreditare, publicată pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Articolul 10 (1) Dosarele de acreditare ale furnizorilor, precum şi data primirii cererii de acreditare transmisă prin e-mail se înregistrează într-un registru special de evidenţă a solicitărilor de acreditare a furnizorilor.(2) Soluţionarea dosarelor de acreditare se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acestora în registrul prevăzut la alin. (1).(3) Termenul prevăzut la alin. (2) se poate prelungi cu maximum 15 zile, caz în care compartimentul de acreditare notifică furnizorul cu privire la durata de soluţionare a cererii de acreditare şi motivele prelungirii acesteia, înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (2).(4) Verificarea datelor şi informaţiilor din dosarul de acreditare al furnizorului, precum şi propunerea de aprobare sau respingere a cererii de acreditare se realizează de către persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului de acreditare, denumite în continuare evaluatori.(5) În cazul în care, în etapa de evaluare, se constată că din dosarul de acreditare al furnizorului lipsesc mai mult de 3 documente justificative, se sistează evaluarea şi se notifică în scris furnizorul cu privire la motivele excluderii dosarului de acreditare din procedura de acreditare, în termen de maximum 5 zile de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (2).(6) Rezultatele verificării îndeplinirii criteriilor şi motivaţia propunerii de aprobare sau de respingere a cererii de acreditare se înscriu într-un referat de evaluare a furnizorului, completat după modelul prevăzut în anexa nr. 4. Articolul 11 (1) În situaţia în care sunt îndeplinite criteriile prevăzute de lege, evaluatorul transmite directorului direcţiei în coordonarea căruia se află compartimentul de acreditare, denumit în continuare coordonatorul compartimentului de acreditare, spre avizare, referatul prevăzut la art. 10 alin. (6) şi întocmeşte, în dublu exemplar, decizia de acreditare a furnizorului.(2) Decizia prevăzută la alin. (1), completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, împreună cu formularul certificatului de acreditare se transmit spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.(3) După eliberarea certificatului de acreditare, evaluatorul înregistrează furnizorul acreditat în Registrul electronic unic al serviciilor sociale, denumit în continuare eRegistru.(4) În termen de maximum 15 zile de la data eliberării certificatului de acreditare, compartimentul de acreditare notifică furnizorul, prin e-mail, telefonic sau fax, cu privire la aprobarea acreditării.(5) Certificatul de acreditare, în original, precum şi un exemplar al deciziei de acreditare a furnizorului se pot ridica, de furnizor sau de persoana împuternicită de acesta, de la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau de la sediul agenţiei teritoriale pe a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul furnizorul. Articolul 12 (1) În situaţia în care se constată neîndeplinirea criteriilor prevăzute de lege, evaluatorul întocmeşte, în dublu exemplar, decizia de respingere a acreditării furnizorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.(2) Decizia prevăzută la alin. (1) se trimite spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.(3) În termen de maximum 15 zile de la data emiterii deciziei de respingere a acreditării, compartimentul de acreditare transmite furnizorului care a solicitat acreditarea, prin poştă, un exemplar original al acesteia, precum şi o copie prin e-mail. Articolul 13 (1) Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (4) din lege, în termen de maximum 90 de zile de la producerea oricăror modificări privind datele înscrise în documentele justificative, furnizorul notifică în scris Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.(2) În termen de 5 zile de la primirea notificării prevăzute la alin. (1), dacă este cazul, compartimentul de acreditare procedează la actualizarea datelor în eRegistru. Articolul 14 (1) În situaţia în care se constată că furnizorul nu respectă prevederile art. 13 alin. (1), compartimentul de acreditare aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 31 lit. e) din lege şi notifică furnizorul cu privire la obligaţia de a transmite documentele justificative care atestă modificarea unora dintre condiţiile care au stat la baza acreditării. Documentele justificative se transmit prin poştă, cu confirmare de primire, în termen de maximum 7 zile de la data primirii de către furnizor a notificării.(2) În cazul în care furnizorul nu îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (1) sau în situaţia în care, ca urmare a verificării documentelor justificative se constată că furnizorul nu mai îndeplineşte criteriile de acreditare prevăzute de lege, compartimentul de acreditare propune conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice retragerea acreditării şi radiază furnizorul din eRegistru. Secţiunea a 2-aAcreditarea serviciilor sociale Articolul 15 (1) Acreditarea serviciilor sociale constă în evaluarea acestora în baza standardelor minime de calitate aprobate şi elaborate conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi (3) din lege, denumite în continuare standarde minime, şi atestarea respectării lor prin licenţă de funcţionare.(2) Procedura de acreditare se diferenţiază în funcţie de situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (3) din lege, respectiv acreditare iniţială şi reacreditare. Articolul 16În cazul acreditării iniţiale, denumită în continuare acreditare, evaluarea serviciului social, conform prevederilor art. 11 alin. (5) lit. a)-c) din lege, se realizează în două etape, după cum urmează: a)verificarea de către compartimentul de acreditare a documentelor justificative şi a fişei de autoevaluare completată conform prevederilor art. 9 alin. (5) din lege, precum şi a datelor şi informaţiilor din cererea de acreditare a serviciului social, în baza cărora se eliberează licenţa de funcţionare provizorie, denumită în continuare licenţă provizorie sau, după caz, decizia de respingere a acordării acesteia; b)verificarea în teren de către inspectorii sociali a îndeplinirii standardelor minime, în baza cărora se eliberează licenţa de funcţionare sau, după caz, decizia de respingere a acordării acesteia. Articolul 17 (1) Pot depune cereri de acreditare a serviciilor sociale numai furnizorii acreditaţi în condiţiile legii, pentru serviciile sociale definite la art. 27 alin. (1) din Legea asistenţei sociale.(2) Cererea de acreditare a serviciului social, denumită în continuare cerere de licenţiere a serviciului, se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 7.(3) Cererea de licenţiere a serviciului cuprinde, în principal, date şi informaţii despre:a)serviciul social; b)furnizorul serviciului social; c)beneficiarii serviciului social şi situaţiile de dificultate în care aceştia se află; d)principalele activităţi desfăşurate; e)clădirea/spaţiul în care funcţionează serviciul social; f)resursele umane; g)sursele de finanţare; h)documentele justificative solicitate. Articolul 18 (1) Documentele justificative solicitate sunt următoarele:a)certificatul de acreditare al furnizorului serviciului social, eliberat în condiţiile legii; b)extras de carte funciară pentru informare, valabil la data depunerii cererii; c)actul/documentul legal privind decizia de înfiinţare a serviciului social, după caz; d)regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social; e)autorizaţia sanitară de funcţionare sau, după caz, documentul prevăzut în procedura în vigoare privind reglementarea sanitară pentru funcţionarea activităţilor cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei; f)autorizaţia sanitar-veterinară, pentru serviciile care asigură activităţi de preparare şi distribuire a hranei; g)avizul PSI sau documentul prin care s-a solicitat avizul, înregistrat la instituţia deponentă; h)certificat de înregistrare fiscală, numai în cazul serviciilor sociale cu personalitate juridică; i)angajamentul furnizorului de a notifica Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice asupra oricăror modificări referitoare la serviciul social acreditat, intervenite după acordarea licenţei de funcţionare, completat după modelul prevăzut în anexa nr. 8; j)convenţie de colaborare între furnizorul privat şi consiliul judeţean/consiliul local pe a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează serviciul social, numai pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei copilului, înfiinţate şi administrate de furnizorul privat, după caz. (2) Documentele justificative prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la lit. i) şi j), se prezintă în copie, certificată de persoana care semnează cererea. Articolul 19Pentru fişa de autoevaluare prevăzută la art. 16 lit. a) se utilizează un formular standard, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 9. Articolul 20(1) Cererea de licenţiere a serviciului, fişa de autoevaluare şi documentele justificative prevăzute la art. 18 alin. (1) constituie dosarul de acreditare al serviciului social, denumit în continuare dosarul de acreditare al serviciului.(2) Dosarul de acreditare al serviciului se depune sau se transmite Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1).(3) Dosarul de acreditare al serviciului se prezintă în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu menţiunea „Solicitare de acreditare serviciu social“.(4) Cererea de licenţiere a serviciului şi fişa de autoevaluare se transmit şi pe adresa de e-mail a compartimentului de acreditare, la data depunerii sau transmiterii prin poştă a dosarului de acreditare al serviciului prevăzut la alin. (1).(5) Dosarele de acreditare ale serviciilor, precum şi data primirii cererilor de licenţiere a serviciilor şi fişelor de autoevaluare transmise în condiţiile prevăzute la alin. (4) se înregistrează într-un registru special de evidenţă a cererilor de acreditare a serviciilor sociale. (6) Soluţionarea dosarelor de acreditare ale serviciilor se realizează în termen de 60 de zile, stabilit de la data înregistrării cererii de licenţiere a serviciului în registrul prevăzut la alin. (5).(7) Pentru soluţionarea dosarelor de acreditare ale serviciilor, evaluatorii pot solicita, în scris, telefonic sau electronic, clarificări şi/sau, după caz, completarea dosarelor cu documentele justificative care lipsesc, iar furnizorii serviciilor sociale au obligaţia de a le transmite în termenul comunicat.(8) În cazul serviciilor nou-înfiinţate, compartimentul de acreditare verifică gradul de îndeplinire a standardelor minime estimat în fişa de autoevaluare, cu excepţia standardelor care privesc personalul existent şi, după caz, a celor referitoare la beneficiari.(9) Rezultatele evaluării, precum şi propunerea de aprobare sau de respingere a cererii de licenţiere a serviciului se înscriu într-un referat de evaluare a serviciului social, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 10. Articolul 21 (1) În cazul în care din dosarul de acreditare al serviciului lipsesc mai mult de 3 documente justificative, se sistează evaluarea şi se notifică în scris furnizorul serviciului cu privire la motivele excluderii dosarului de acreditare al serviciului din procedura de acreditare, în termen de 5 zile de la data constatării.(2) În situaţia în care din datele şi informaţiile cuprinse în fişa de autoevaluare şi documentele justificative solicitate se constată că nu sunt îndeplinite standardele minime, evaluatorul întocmeşte referatul prevăzut la art. 20 alin. (9), pe care îl prezintă, spre avizare, coordonatorului compartimentului de acreditare şi completează, în dublu exemplar, decizia de respingere a acreditării serviciului.(3) Decizia prevăzută la alin. (2), completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, se transmite, spre aprobare, conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.(4) În termen de maximum 15 zile de la data emiterii deciziei de respingere a acreditării serviciului, compartimentul de acreditare transmite furnizorului care a solicitat acreditarea, prin poştă, un exemplar original al acesteia, precum şi o copie prin e-mail. Articolul 22 (1) În situaţia în care din datele şi informaţiile cuprinse în fişa de autoevaluare şi documentele justificative solicitate se constată faptul că sunt îndeplinite standardele minime, evaluatorul urmează procedura prevăzută la art. 21 alin. (2) şi completează decizia de acordare a licenţei provizorii după modelul prevăzut în anexa nr. 11.(2) Ambele exemplare ale deciziei prevăzute la alin. (1), însoţite de formularul licenţei provizorii, se transmit spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.(3) După eliberarea licenţei provizorii, evaluatorul înregistrează serviciul social acreditat în eRegistru.(4) Compartimentul de acreditare notifică furnizorul serviciului social cu privire la eliberarea licenţei provizorii în termenul şi în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (4).(5) Licenţa provizorie se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 12.(6) Prin licenţa provizorie se autorizează funcţionarea serviciului social pe o perioadă de 1 an.(7) Licenţa provizorie, în original, precum şi un exemplar al deciziei de acordare a licenţei provizorii se pot ridica de către furnizorul serviciului social sau de către persoana împuternicită de acesta, în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (5). Articolul 23 (1) În vederea demarării etapei de acreditare prevăzute la art. 16 lit. b), în termen de maximum 7 zile de la data eliberării licenţei provizorii, compartimentul de acreditare transmite, prin e-mail, agenţiei teritoriale în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul sau funcţionează serviciul social o copie a licenţei provizorii şi fişa de autoevaluare a serviciului social respectiv.(2) În termen de maximum 30 de zile de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1) agenţia teritorială planifică efectuarea evaluării în teren ce va fi realizată la sediul serviciului social.(3) Evaluarea în teren priveşte verificarea îndeplinirii standardelor minime, în conformitate cu datele înscrise în fişa de autoevaluare, şi se realizează de o echipă formată din 2 inspectori sociali.(4) Agenţia teritorială va comunica furnizorului serviciului social data la care va avea loc evaluarea în teren, cu cel puţin 15 zile înainte de efectuarea acesteia.(5) În data de 5 a fiecărei luni, agenţia teritorială transmite Agenţiei Naţionale, prin e-mail, lista serviciilor sociale înregistrate în luna anterioară pentru care va efectua evaluarea în teren, precum şi planificarea vizitelor.(6) Agenţia Naţională informează trimestrial Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice cu privire la vizitele de evaluare în teren planificate de agenţiile teritoriale pentru a fi realizate în trimestrul următor celui în care se face raportarea. Articolul 24 (1) La finalizarea evaluării în teren, inspectorii sociali întocmesc, în 3 exemplare, un raport de evaluare în teren, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.(2) Raportul de evaluare se semnează de ambii inspectori sociali care au efectuat evaluarea în teren, precum şi de furnizorul sau de persoana împuternicită de acesta.(3) Un exemplar al raportului de evaluare rămâne în posesia furnizorului serviciului social evaluat. Articolul 25 (1) În situaţia prevăzută la art. 11 alin. (5) lit. b) din lege, un exemplar original al raportului de evaluare împreună cu o notificare în care se consemnează propunerea de acordare a licenţei de funcţionare pentru serviciul social evaluat, semnată de directorul agenţiei teritoriale, denumită în continuare notificare de acreditare, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, se transmit, prin poştă şi prin e-mail, compartimentului de acreditare.(2) Raportul şi notificarea prevăzute la alin. (1) completează dosarul de acreditare al serviciului constituit conform prevederilor art. 20 alin. (1).(3) Compartimentul de acreditare, în baza documentelor prevăzute la alin. (1), redactează, în dublu exemplar, decizia de acordare a licenţei de funcţionare, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 15.(4) Decizia prevăzută la alin. (3) împreună cu formularul licenţei de funcţionare se transmit, spre aprobare, conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.(5) Compartimentul de acreditare actualizează eRegistrul şi informează prin fax sau email furnizorul serviciului social cu privire la acordarea licenţei de funcţionare, în termen de maximum 15 zile de la data eliberării acesteia.(6) Licenţa de funcţionare se identifică prin număr, serie şi data eliberării şi se tipăreşte în format tipizat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16.(7) Prin licenţa de funcţionare se autorizează serviciul social să funcţioneze pe o perioadă de 5 ani.(8) Furnizorul serviciului social acreditat poate intra în posesia licenţei de funcţionare în original, precum şi a unui exemplar al deciziei de acordare a licenţei de funcţionare, în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (5). Articolul 26(1) În situaţia prevăzută la art. 11 alin. (5) lit. c) din lege, inspectorii sociali înscriu în raportul de evaluare următoarele date:a)constatările referitoare la standardele minime neîndeplinite; b)termenul acordat pentru remedierea aspectelor care au condus la neîndeplinirea standardelor minime; c)data următoarei vizite de evaluare în teren; d)menţinerea licenţei provizorii. (2) Termenul prevăzut la alin. (1) lit. b) se stabileşte astfel încât următoarea vizită de evaluare în teren, redactarea şi transmiterea documentelor prevăzute la art. 25 alin. (1) să fie realizate cu încadrare în perioada de valabilitate a licenţei provizorii.(3) În cazul în care la vizita de evaluare în teren prevăzută la alin. (1) lit. c) se constată îndeplinirea integrală a standardelor minime de calitate se procedează conform prevederilor art. 25. Articolul 27(1) În situaţia prevăzută la art. 11 alin. (5) lit. d) din lege, inspectorii sociali întocmesc raportul de evaluare şi aplică sancţiunile prevăzute de lege.(2) Raportul de evaluare se întocmeşte în 3 exemplare, din care unul, împreună cu notificarea în care se consemnează propunerea de retragere a licenţei provizorii, semnată de directorul agenţiei teritoriale, denumită în continuare notificare de retragere a acreditării, completată după modelul prevăzut în anexa nr. 17, se transmit prin poştă şi prin e-mail compartimentului de acreditare.(3) Compartimentul de acreditare, în baza documentelor prevăzute la alin. (2), redactează, în dublu exemplar, decizia de retragere a licenţei provizorii, completată după modelul prevăzut în anexa nr. 18, spre aprobare, conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.(4) Un exemplar original al deciziei prevăzute la alin. (3) se transmite furnizorului serviciului social evaluat, în termen de maximum 15 zile de la data eliberării acesteia.(5) Compartimentul de acreditare radiază serviciul social din eRegistru, în termen de maximum 5 zile de la data aprobării deciziei de retragere a licenţei provizorii. Articolul 28(1) Reacreditarea serviciilor sociale se realizează în baza datelor şi informaţiilor cuprinse în documentele justificative şi raportul de evaluare în teren, prevăzute la art. 11 alin. (6) lit. a) din lege, precum şi în cererea de reacreditare a serviciului social, denumită în continuare cerere de reacreditare a serviciului.(2) Cererea de reacreditare a serviciului, documentele justificative solicitate şi raportul de evaluare în teren, denumit în continuare raport de monitorizare, prevăzute la alin. (1), constituie dosarul de reacreditare al serviciului social, denumit în continuare dosar de reacreditare al serviciului. Articolul 29(1) Cererea de reacreditare a serviciului, denumită în continuare cerere, se completează conform modelului cererii de acreditare prevăzut în anexa nr. 7.(2) Documentele justificative solicitate sunt următoarele:a)licenţa de funcţionare, acordată în condiţiile legii, a cărei perioadă de valabilitate expiră, denumită în continuare licenţă precedentă, prezentată în copie; b)o notificare în care se menţionează propunerea de reacreditare a serviciului social, semnată de directorul agenţiei teritoriale, denumită în continuare notificare de reacreditare, completată după modelul prevăzut în anexa nr. 19. (3) În situaţia în care un furnizor intenţionează să depună, cu aceeaşi dată, dosarele de reacreditare pentru mai multe servicii sociale aflate în administrarea sa, se completează o singură notificare de reacreditare în care se consemnează toate serviciile sociale pentru care se propune reacreditarea.(4) Notificarea de reacreditare se solicită agenţiei teritoriale de către furnizorul serviciului social cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii sau transmiterii dosarului de reacreditare la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Articolul 30(1) În vederea reacreditării serviciului social, cea mai recentă misiune de inspecţie, planificată conform prevederilor art. 24 alin. (2) din lege, se realizează într-o perioadă de maximum 15 luni anterioare datei de expirare a licenţei de funcţionare.(2) Raportul de monitorizare, întocmit cu ocazia misiunii de inspecţie realizată în termenul prevăzut la alin. (1), se completează de către inspectorii sociali conform modelului utilizat pentru raportul de evaluare, prevăzut în anexa nr. 13, şi se redactează în 3 exemplare.(3) Două exemplare originale ale raportului de monitorizare rămân în posesia furnizorului serviciului social. Articolul 31(1) Dosarul de reacreditare al serviciului se depune sau se transmite Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1), cu 60 de zile anterior datei de expirare a licenţei precedente.(2) Dosarul de reacreditare al serviciului se prezintă în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu menţiunea „Solicitare de reacreditare serviciu social“.(3) Un formular al cererii de reacreditare a serviciului se transmite şi pe adresa de e-mail a compartimentului de acreditare, la data depunerii sau transmiterii prin poştă a dosarului de reacreditare al serviciului. Articolul 32(1) Dosarul de reacreditare al serviciului, precum şi data primirii cererii de reacreditare a serviciului transmisă în condiţiile art. 31 alin. (3) se înregistrează într-un registru special de evidenţă a cererilor de reacreditare a serviciilor sociale.(2) În baza raportului de monitorizare şi a documentelor justificative solicitate, evaluatorul redactează decizia de reacreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20.(3) Decizia prevăzută la alin. (2) împreună cu formularul licenţei de funcţionare acordate pentru următorii 5 ani de la data expirării licenţei precedente se transmit pentru aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.(4) Compartimentul de acreditare, în termen de maximum 15 zile de la data aprobării licenţei de funcţionare, comunică furnizorului, prin fax sau e-mail, aprobarea reacreditării serviciului social şi înscrie în eRegistru datele de identificare ale licenţei de funcţionare.(5) Furnizorul serviciului social reacreditat poate intra în posesia licenţei de funcţionare, în original, în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (5). Articolul 33(1) În situaţia în care, la întocmirea raportului de evaluare/monitorizare, inspectorii sociali au opinii diferite cu privire la propunerea de acordare sau neacordare a acreditării/reacreditării serviciului social, directorul agenţiei teritoriale decide efectuarea unei noi misiuni de inspecţie la sediul serviciului social respectiv, echipa de inspecţie fiind completată cu un al treilea inspector social.(2) După caz, pentru completarea echipei de inspecţie prevăzute la alin. (1), directorul agenţiei teritoriale poate solicita Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nominalizarea unui specialist din cadrul compartimentului de standardizare în locul celui de al treilea inspector social. Articolul 34(1) În situaţiile în care furnizorii consideră că propunerile de respingere a cererii de acreditare/reacreditare a serviciului social, precum şi cele privind retragerea licenţei de funcţionare provizorii sau a licenţei de funcţionare, formulate de inspectorii sociali în rapoartele de evaluare/monitorizare, denumite în continuare rapoarte iniţiale, nu corespund realităţii, pot solicita, în scris, efectuarea unei noi evaluări în teren.(2) Solicitarea furnizorului prevăzută la alin. (1), denumită în continuare solicitare de reevaluare, se transmite direcţiei de inspecţie socială din cadrul Agenţiei Naţionale, în termen de maximum 3 zile de la data efectuării raportului iniţial.(3) În cazul în care motivele prezentate în solicitarea de reevaluare sunt justificate, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea solicitării de reevaluare, directorul inspecţiei sociale organizează o misiune de evaluare/monitorizare în teren la sediul serviciului social care face obiectul solicitării.(4) Echipa desemnată să efectueze misiunea de evaluare/monitorizare prevăzută la alin. (3) este formată din 3 persoane, după cum urmează:a)un inspector social din cadrul inspecţiei sociale; b)un inspector social din cadrul unei agenţii teritoriale din judeţele limitrofe celui pe a cărui rază administrativ-teritorială îşi are sediul sau funcţionează serviciul social supus reevaluării; c)un specialist desemnat din personalul care completează echipele de inspecţie, prevăzut la art. 25 din lege. (5) Echipa prevăzută la alin. (4) efectuează vizita în teren şi elaborează un nou raport de evaluare/monitorizare, denumit în continuare raport de reevaluare.(6) În cazul în care se constată că datele înscrise în raportul iniţial sunt conforme cu realitatea din teren, acesta se transmite, împreună cu raportul de reevaluare, compartimentului de acreditare pentru întocmirea documentaţiei în vederea retragerii sau respingerii cererii de acordare a licenţei provizorii sau licenţei de funcţionare pentru serviciul social reevaluat.(7) În situaţia în care se constată îndeplinirea standardelor minime de către serviciul social reevaluat, raportul de reevaluare se transmite compartimentului de acreditare, în vederea continuării procedurii de acreditare/reacreditare. Capitolul IIIProcedura de evaluare a nivelurilor de calitate pentru încadrarea serviciilor sociale în clasele de calitate corespunzătoare Articolul 35(1) În vederea atestării gradului de excelenţă al unui serviciu social, se poate solicita evaluarea şi încadrarea acestuia în una dintre clasele de calitate superioare nivelului de referinţă reprezentat de standardele minime, respectiv în clasa I sau clasa a II-a, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din lege.(2) Stabilirea nivelurilor de calitate are la bază indicatorii de performanţă, elaboraţi şi aprobaţi în condiţiile art. 15 din lege, denumiţi în continuare indicatori. Articolul 36(1) Procedura de evaluare în vederea stabilirii nivelurilor de calitate se realizează cu respectarea etapelor prevăzute la art. 14 alin. (2) din lege.(2) Verificarea îndeplinirii indicatorilor pentru încadrarea în clasele de calitate prevăzute la art. 35 alin. (1) se realizează în baza documentelor justificative solicitate şi a unui raport de evaluare în teren.(3) Cererea de încadrare în clase de calitate se completează conform modelului din anexa nr. 21.(4) Documentele justificative solicitate sunt următoarele:a)licenţa de funcţionare a serviciului social, în copie; b)regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al serviciului social, în copie; c)un referat justificativ care cuprinde prezentarea indicatorilor îndepliniţi de serviciul social pentru a fi încadrat în clasa I sau în clasa a II-a de calitate. (5) Raportul de evaluare în teren prevăzut la alin. (2), denumit în continuare raport de evaluare a calităţii, se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 22. Articolul 37(1) Cererea de încadrare în clase de calitate şi documentele justificative prevăzute la art. 36 alin. (4) se prezintă în plic închis, format A4, inscripţionat cu numele şi adresa serviciului social şi a furnizorului acestuia, denumirea destinatarului, cu menţiunea „Solicitare de evaluare a serviciilor sociale pentru încadrare în clase de calitate“.(2) Cererea şi documentele prevăzute la alin. (1) se depun la registratura Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau se transmit prin poştă, cu confirmare de primire.(3) Cererea de încadrare în clase de calitate şi documentele justificative solicitate se înregistrează în cadrul compartimentului de acreditare, într-un registru special de evidenţă al dosarelor de evaluare a calităţii serviciilor sociale. Articolul 38(1) După verificarea datelor şi informaţiilor cuprinse în cererea de încadrare în clase de calitate şi în documentele justificative solicitate se completează, după modelul prevăzut în anexa nr. 23, un referat de evaluare a calităţii serviciului social prin care se propune efectuarea vizitei de evaluare în teren sau, după caz, respingerea cererii.(2) Evaluarea în teren se efectuează de o echipă, denumită în continuare echipă de evaluare, constituită conform prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b) din lege.(3) În vederea desemnării specialiştilor din cadrul echipei de evaluare, se constituie lista persoanelor cu experienţă în domeniul serviciilor sociale, care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.(4) Coordonatorul compartimentului de acreditare stabileşte, în colaborare cu directorul agenţiei teritoriale pe a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul sau funcţionează serviciul social, componenţa nominală a echipei prevăzute la alin. (2) şi planifică vizita de evaluare în teren.(5) Data la care are loc evaluarea în teren se comunică furnizorului/conducătorului serviciului social, prin fax sau prin email, cu cel puţin 30 de zile înainte de efectuarea vizitei la sediul acestuia. Articolul 39(1) În raportul de evaluare a calităţii, în funcţie de situaţia constatată, se menţionează următoarele:a)nivelul de calitate stabilit în baza indicatorilor îndepliniţi şi propunerea de încadrare în clasa de calitate corespunzătoare; b)neîndeplinirea indicatorilor şi propunerea de respingere a cererii. (2) Raportul de evaluare a calităţii se întocmeşte în două exemplare, semnate de membrii echipei de evaluare prevăzute la art. 38 alin. (2), precum şi de furnizorul serviciului social.(3) Cererea de încadrare în clase de calitate, raportul de evaluare a calităţii şi documentele justificative solicitate constituie dosarul de evaluare a nivelurilor de calitate a serviciilor sociale, denumit în continuare dosar de evaluare a calităţii.(4) În baza datelor şi informaţiilor din documentele care constituie dosarul prevăzut la alin. (3), evaluatorul redactează, în dublu exemplar, decizia de încadrare în una dintre clasele de calitate prevăzute la art. 35 alin. (1) sau, după caz, de respingere a cererii, pe care le trimite spre avizare coordonatorului compartimentului de acreditare.(5) Deciziile prevăzute la alin. (4) se transmit spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.(6) Decizia de încadrare a serviciului social într-o clasă de calitate se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 24.(7) Decizia de respingere a cererii de încadrare în clase de calitate a serviciului social se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 25.(8) Compartimentul de acreditare actualizează eRegistrul în conformitate cu clasa de calitate în care este încadrat serviciul social, în termen de maximum 30 de zile de la data eliberării deciziei prevăzute la alin. (6).(9) Aprobarea sau respingerea încadrării în clase de calitate se comunică furnizorului serviciului social prin fax sau prin email, în termen de 15 zile de la eliberarea deciziilor aprobate în condiţiile alin. (5).(10) Furnizorul poate intra în posesia deciziilor prevăzute la alin. (6) şi (7) în condiţiile art. 11 alin. (5).(11) În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (4) din lege, furnizorul utilizează sigla corespunzătoare clasei de calitate în care este încadrat serviciul social prevăzută în anexa nr. 26. Capitolul IV Secţiunea 1Monitorizarea şi controlul calităţii în domeniul serviciilor sociale Articolul 40(1) Monitorizarea şi controlul calităţii în domeniul serviciilor sociale se realizează de inspectorii sociali, conform prevederilor cap. IV secţiunea a 2-a din lege, ale
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2012, şi ale Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Misiunile de inspecţie care au ca obiectiv monitorizarea şi controlul calităţii serviciilor sociale, altele decât cele efectuate în cadrul procedurilor de acreditare/reacreditare a serviciilor sociale, se planifică anual de către inspecţia socială, pe baza propunerilor înaintate de agenţiile teritoriale în luna noiembrie din anul anterior.(3) Efectuarea misiunilor de inspecţie prevăzute la alin. (2) se comunică în scris furnizorului serviciului social cu cel puţin 7 zile înainte de data planificată pentru realizarea acestora.(4) În situaţia în care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau Agenţia Naţională este sesizată, de orice persoană fizică sau juridică, cu privire la nerespectarea criteriilor, standardelor minime sau indicatorilor prevăzuţi de lege, precum şi cu privire la existenţa altor nereguli în acordarea serviciilor sociale, indiferent de natura acestora, misiunile de control se realizează inopinat, în regim de urgenţă, respectiv în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrarea sesizării. Articolul 41Elaborarea rapoartelor de evaluare, monitorizare şi control prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. c) din lege se efectuează obligatoriu de o echipă formată din cel puţin 2 inspectori sociali. Articolul 42(1) Sancţiunile contravenţionale se aplică numai dacă la expirarea termenului menţionat în rapoartele de evaluare, monitorizare sau control nu au fost remediate neregulile constatate.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru faptele prevăzute la art. 31 lit. b) din lege. Secţiunea a 2-aSuspendarea şi retragerea acreditării Articolul 43 (1) În aplicarea prevederilor art. 27 din lege, inspectorii sociali întocmesc, în 3 exemplare, un raport de constatare în care consemnează propunerea de suspendarea/retragere a acreditării serviciilor sociale.(2) Raportul de constatare, completat după modelul prevăzut în anexa nr. 27, asumat de inspectorii care au realizat misiunea de monitorizare sau control, se transmite Agenţiei Naţionale în termen de maximum 5 zile de la efectuarea acesteia.(3) În vederea aprobării deciziei de suspendare/retragere a acreditării unui serviciu social, la nivelul Agenţiei Naţionale se constituie o comisie de evaluare a propunerilor de suspendare/retragere a acreditării serviciilor sociale.(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei prevăzute la alin. (3) se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei Naţionale.(5) În situaţia în care comisia prevăzută la alin. (3) consideră că propunerea de suspendare/retragere a acreditării înaintată de inspectorii sociali este fundamentată, propune acordarea deciziei de suspendare/retragere a acreditării serviciului social. (6) Decizia de suspendare a acreditării serviciului social, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 28, sau, după caz, decizia de retragere a acreditării serviciului social, completată după modelul prevăzut în anexa nr. 29, acompaniată de raportul de constatare, se transmite spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.(7) Deciziile prevăzute la alin. (6) se comunică, în termen de maximum 5 zile de la emitere, furnizorului serviciului social, precum şi agenţiei teritoriale care a înaintat propunerea de suspendare/retragere a acreditării, pentru punere în aplicare.(8) După emiterea deciziei de retragere a acreditării serviciului social, respectiv a licenţei de funcţionare a acestuia, compartimentul de acreditare radiază serviciul social respectiv din eRegistru. Articolul 44 (1) În cazul în care furnizorul de servicii sociale se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 28 din lege, compartimentul de acreditare poate propune retragerea acreditării acestuia. (2) Decizia de retragere a acreditării furnizorului, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 30, avizată de coordonatorul compartimentului de acreditare, se transmite spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.(3) Decizia prevăzută la alin. (2) se comunică furnizorului în termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.(4) După eliberarea deciziei de retragere a acreditării, compartimentul de acreditare radiază furnizorul din eRegistru. Capitolul VDispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 45În aplicarea prevederilor art. 22 din lege, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice poate desemna, prin ordin, un secretar de stat. Articolul 46(1) În aplicarea prevederilor art. 35 alin. (1) şi (2) din lege, în scopul evitării oricăror posibile blocaje în desfăşurarea procesului de acreditare, compartimentul de acreditare elaborează un calendar de depunere a cererilor de acreditare pentru furnizori, care se publică pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.(2) La data planificată, conform calendarului prevăzut la alin. (1), furnizorul depune sau transmite Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice dosarul de acreditare al furnizorului, cu respectarea prevederilor art. 9. Articolul 47 (1) În cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării certificatului de acreditare, a licenţei de funcţionare provizorii sau a licenţei de funcţionare, compartimentul de acreditare eliberează un duplicat, la solicitarea furnizorului.(2) În situaţia în care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nu dispune de formatele tipizate prevăzute în anexele nr. 1 şi 16, până la eliberarea certificatului de acreditare a furnizorului, respectiv a licenţei de funcţionare a serviciului, documentul doveditor este decizia prevăzută la art. 11 alin. (2), respectiv cea prevăzută la art. 25 alin. (2). Articolul 48Deciziile privind respingerea acreditării furnizorului, respingerea acreditării serviciului, decizia de respingere a cererii de încadrare în clase de calitate a serviciului social, precum şi deciziile privind suspendarea şi retragerea acreditării se pot contesta potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 49(1) Dosarul de acreditare al furnizorului, precum şi dosarul de acreditare sau de reacreditare a serviciului se pot depune şi la registratura agenţiilor teritoriale care, în termen de 5 zile lucrătoare, le transmit, prin poştă, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.(2) Soluţionarea dosarelor prevăzute la alin. (1) se realizează în termenele stabilite conform prevederilor art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (6). Articolul 50În aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice poate emite precizări sau instrucţiuni, care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. Articolul 51Aplicaţia informatică aferentă eRegistrului, creată în baza
Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 280/2006 privind aprobarea Procedurii de lucru în vederea constituirii, actualizării şi accesării Registrului electronic unic al serviciilor sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 12 aprilie 2006, se revizuieşte în termen de maximum 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice. Articolul 52Anexele nr. 1-30 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 1la normele metodologice Model -CERTIFICAT DE ACREDITARE FURNIZOR DE SERVICII SOCIALE MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE CERTIFICAT DE ACREDITARE seria ........ ........ nr ........ ............ Furnizorul, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............, cu sediul/domiciliul în localitatea ........ ................ ........ ..........., str. ........ ................ ........ ............. nr. ........, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ........ ................ ........ .............., cod unic de înregistrare/ cod fiscal (CUI/CIF) ........ ................ ................ ..............., este acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, şi este autorizat să acorde servicii sociale. În baza prezentului certificat de acreditare, furnizorul este autorizat să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Data eliberării: Anul ...............luna ........ ............ ziua ............. ANEXA Nr. 2la normele metodologice Model -Cerere de acreditare a furnizorului de servicii sociale Secţiunea 1. Informaţii despre solicitantul acreditării ca furnizor de servicii sociale 1.1. Denumirea solicitantului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 1.2. Adresa solicitantului: Strada: ........ ................ ................ ................ ........ ............ Nr. ......., bl ......., sc. .......... ap. ........... Localitatea: ........ ................ ........, judeţul/sectorul: ........ ........ ........, cod poştal: ........ ........ ............ Telefon: ........ ................ ................, fax: ........ ................ ........ .............. E-mail: ........ ................ ........ .........., pagina de internet: ........ ................ ................ ................ ............. 1.3. Actul de înfiinţare al solicitantului (lege, hotărâre a Guvernului, hotărâre judecătorească, hotărâre a consiliului judeţean/hotărâre a consiliului local/hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti etc. - se completează titlul, numărul şi data aprobării): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. 1.4. Codul unic de înregistrare al solicitantului/Codul de înregistrare fiscală (CUI/CIF) ........ ................ ................ ........ ........ 1.5. Tipul de furnizor în care se încadrează solicitantul (se bifează căsuţa corespunzătoare): Public:  structuri specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu şi sectoare ale municipiului Bucureşti  autorităţi ale administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari  unităţi sanitare, unităţi de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate Privat:  organizaţii neguvernamentale, respectiv asociaţii şi fundaţii  culte recunoscute de lege  filiale şi sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare  persoane fizice autorizate în condiţiile legii  operatori economici, în condiţii speciale, prevăzute de lege Secţiunea 2. Informaţii privind cunoştinţele în managementul serviciilor sociale 2.1. Solicitantul deţine certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale eliberat în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările şi completările ulterioare:  DA  NU 2.2. Solicitantul a deţinut certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale, dar acesta i-a fost retras, în condiţiile art. 10 alin. (4) sau (6) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare:  DA  NU 2.3. Solicitantul acordă sau are înfiinţate servicii sociale la data depunerii cererii:  DA  NU 2.4. Servicii sociale acordate/înfiinţate de solicitant la data depunerii cererii (Tabelul se completează numai de solicitanţii care au bifat DA la pct. 2.3.)

Nr. crt. Denumirea serviciului social Tipul serviciului social (centru de zi, centru rezidenţial, serviciu de îngrijire la domiciliu, cantină socială etc.) Categoria de beneficiari (copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi etc.) Certificatul de acreditare/ Decizia comisiei de acreditare (serie/număr/data eliberării/ perioada de valabilitate)
1
2
3
...

2.5. Servicii sociale pe care solicitantul intenţionează să le înfiinţeze în următorii 3 ani (Tabelul se completează numai de solicitanţii care au bifat NU la pct. 2.3.)

Nr. crt. Denumirea serviciului social Tipul serviciului (centru de zi, rezidenţial, cantină socială ...) Categoria de beneficiari (copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi ...) Resurse materiale (spaţiul în care va funcţiona, dotări etc.) Resurse umane (personal deja angajat/ contractat şi/sau planificat pentru următoarea perioadă) Resurse financiare (sume cheltuite şi/sau planificate pentru următoarea perioadă)
1.
2.

2.6. Dispuneţi de personal calificat în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (Se completează numai de solicitanţii care au completat tabelul prevăzut la pct. 2.5.)  DA  NU Secţiunea 3. Documente justificative solicitate (Se bifează numai căsuţele corespunzătoare documentelor ataşate la prezenta cerere.) 3.1. Pentru solicitanţii cu statut de persoane fizice sau juridice de drept public ori privat care, la data depunerii cererii, sunt acreditaţi ca furnizori de servicii sociale în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificările şi completările ulterioare:  certificatul de acreditare sau, după caz, decizia comisiei de acreditare (copie) 3.2. Pentru solicitanţii cu statut de persoane fizice sau juridice de drept public care, la data depunerii cererii, nu sunt acreditaţi ca furnizori de servicii sociale în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau, după caz, nu au înfiinţat ori nu acordă servicii sociale:  actul de înfiinţare al solicitantului, cu excepţia actelor normative cu rang de lege sau hotărâre a Guvernului care se prezintă la pct. 1.3 (copie)  angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)  CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)  contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie) 3.3. Pentru solicitanţii cu statut de persoane fizice sau juridice de drept privat care, la data depunerii cererii, nu sunt acreditaţi ca furnizori de servicii sociale în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificările şi completările ulterioare 3.3.1. Pentru asociaţii şi fundaţii:  certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (copie)  statutul asociaţiei/fundaţiei (copie)  angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)  CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)  contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie) 3.3.2. Pentru filiale sau sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare:  certificat de înscriere în Registrul persoanelor străine fără scop patrimonial (copie)  statutul filialei/sucursalei asociaţiei/fundaţiei (copie)  angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)  CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)  contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie) 3.3.3. Pentru cultele recunoscute de lege:  actul normativ de recunoaştere a cultului (copie)  documentul de înfiinţare a unităţii de cult (copie)  angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)  CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)  contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie) 3.3.4. Pentru persoane fizice autorizate în condiţiile legii:  certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie)  certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie)  angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)  CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)  contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie) 3.3.5. Pentru operatorii economici în condiţii speciale, prevăzute de lege:  certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie)  certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie)  actul de înfiinţare/actul constitutiv  angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (original)  CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale (original)  contractul de muncă/contractul de prestări servicii încheiat de solicitant cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie) Secţiunea 4. Solicitare acreditare Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............, posesor/posesoare al/a actului de identitate ....... seria ......... nr. ........ ............, eliberat la data de ........ ........ .......... de către ........ ................ ............, în calitate de reprezentant al ........ ................ ........ .............., solicit acreditarea ca furnizor de servicii sociale. Cunoscând prevederile art. 292 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii. Reprezentant, ........ ................ ................ ............. (semnătura şi ştampila) Data ............... Doresc să ridic certificatul de acreditare de la:  sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  sediul agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială a judeţului ........ ........ ............... ANEXA Nr. 3la normele metodologice Model -ANGAJAMENT FURNIZOR SERVICII SOCIALE [conform prevederilor art. 8 alin. (6) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014]

ANGAJAMENT Furnizorul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........., (denumirea furnizorului) reprezentat de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............., (numele şi prenumele) posesor al CI seria ........... nr. ........ ........ .............., având funcţia de ........ ................ ................ ............., mă angajez ca, în termen de maximum 3 ani de la data eliberării certificatului de acreditare, să înfiinţez servicii sociale şi să acord servicii sociale care deţin licenţă de funcţionare. Reprezentant, ........ ................ ................ ............. (semnătura şi ştampila) Data ...............

ANEXA Nr. 4la normele metodologice Model -REFERAT DE EVALUARE A FURNIZORULUI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Direcţia generală ........ ................ ........... Direcţia ........ ................ ................ ......... Compartiment de acreditare Nr. .........../data ........ .......... (zi, lună, an) Avizat Director, ........ .............. Referat de evaluare a furnizorului Evaluatorul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (numele şi prenumele) am verificat dosarul de acreditare a furnizorului ........ ................ ................ ................ ................ ............ (denumirea furnizorului) înregistrat în Registrul special de evidenţă a solicitărilor de acreditare a furnizorilor cu nr. ........ ............... din data de ........ ........ ........... . În urma verificării datelor şi informaţiilor cuprinse în cererea de acreditare a furnizorului şi în următoarele documente justificative: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ (se specifică documentele) se constată îndeplinirea/neîndeplinirea criteriilor de acreditare prevăzute de lege, respectiv: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... etc. Având în vedere cele prezentate propun acreditarea furnizorului/respingerea acreditării furnizorului. Semnătura evaluatorului ........ ........ ......... ANEXA Nr. 5la normele metodologice Model -DECIZIE ACREDITARE FURNIZOR DE SERVICII SOCIALE MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE CABINET MINISTRU DECIZIE Nr. ........ ............ din ........ ........ ........... (zi, lună, an) Având în vedere:

prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;

propunerea de acordare a acreditării furnizorului de servicii sociale din Referatul de evaluare a furnizorului nr. .../........ ................ .........,se acreditează, în condiţiile legii, furnizorul de servicii sociale: ........ ................ ................ ........ .........., (denumirea) cu sediul în ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... (adresa completă) În baza prezentei decizii se eliberează certificatul de acreditare. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ANEXA Nr. 6la normele metodologice - Model - DECIZIE DE RESPINGERE A ACREDITĂRII FURNIZORULUI DE SERVICII SOCIALE/SERVICIULUI SOCIAL MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE CABINET MINISTRU DECIZIE Nr. ........ ............ din ........ ........ ........... (zi, lună, an) Având în vedere:

prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;

propunerea de respingere a acreditării furnizorului de servicii sociale/serviciului social din Referatul de evaluare a furnizorului/al serviciului nr. .............. din data de ........ ................ ........ ..............,se respinge acreditarea furnizorului de servicii sociale/serviciului social: ........ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........., (denumirea) din următoarele motive: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ANEXA Nr. 7la normele metodologice Model -CERERE DE ACREDITARE/REACREDITARE SERVICIU SOCIAL Secţiunea 1. Informaţii referitoare la furnizorul serviciului social 1.1. Denumirea furnizorului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 1.2. Adresa furnizorului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 1.3. Date de contact furnizor: Telefon ........ ........ ........, fax ........ ........ ........, e-mail ........ ................ ................ .............. 1.4. Certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale, conform Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare Seria ........ ........ .......... nr. ........ ................ ........ .............. Data eliberării ........ ................ ............. 1.5. Data la care s-a transmis către compartimentul de acreditare cererea de acreditare ca furnizor de servicii sociale ........ ............ (Se completează numai dacă prezenta cerere s-a transmis concomitent cu cererea de acreditare pentru furnizorul serviciului social.) 1.6. Categoria furnizorului: (Se bifează căsuţa corespunzătoare.)  Furnizor public de servicii sociale  Furnizor privat de servicii sociale Secţiunea 2. Informaţii generale referitoare la serviciul social pentru care se solicită acreditarea 2.1. Denumirea serviciului social: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 2.2. Adresa serviciului social: Strada: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... nr. ......., bl. ......., sc. ....., et. ......., ap. ....... Localitatea (municipiu/oraş/comună): ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Judeţul/Sectorul: ........ ........ ........ Cod poştal: ........ ................ .......... Telefon: ........ ................ ................ Fax: ........ ................ ........ .............. E-mail:........ ................ ........ .......... Pagina de internet: ........ ........ ........ 2.3. Statut (Se bifează căsuţa corespunzătoare.)  cu personalitate juridică, respectiv instituţie de asistenţă socială  fără personalitate juridică, respectiv unitate de asistenţă socială 2.4. Cod unic de înregistrare fiscală/cod de înregistrare fiscală (CUI/CIF) ........ ........ ............... (Se completează numai pentru serviciile sociale cu personalitate juridică.) 2.5. Licenţă de funcţionare seria ............. nr. ........ ........ ......... eliberată la data de: ........ ................ ................ ............... (Se completează doar de solicitanţii de reacreditare a serviciului social.) Secţiunea 3. Specificul serviciului social 3.1. Forma de organizare a serviciului social: (Se bifează căsuţa corespunzătoare.)  Centru rezidenţial cu cazare pe perioadă nedeterminată  Centru rezidenţial cu cazare pe perioadă determinată  Locuinţă protejată  Centru de zi  Unitate de îngrijiri la domiciliu  Serviciu acordat în comunitate (specificaţi: consiliere, informare, orientare vocaţională, intervenţie în stradă, ambulanţă socială):  Cantină socială  Masă pe roţi  Unitate medico-socială  Altă formă (descrieţi) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 3.2. Beneficiarii serviciului social: 3.2.1. Categorii de beneficiari: (Se bifează căsuţa corespunzătoare.)  B.1. Copii  B.1.1. Copii: 0-3 ani  B.1.2. Copii: peste 3 ani-6 ani  B.1.3. Copii: peste 6 ani-16 ani  B.1.4. Copii: peste 16 ani-18 ani  B.2. Tineri  B.2.1 Tineri: peste 18 ani-26 ani  B.2.2 Tineri: peste 26 ani-35 ani  B.3. Adulţi: peste 35 ani-65 ani  B.4. Vârstnici: peste 65 ani  B.5. Familie  B.6. Grup  B.7. Comunitate 3.2.2. Domiciliul/Reşedinţa beneficiarilor (Se bifează una sau ambele căsuţe.) Beneficiarii serviciului social sunt:  cu domiciliul/reşedinţa în aceeaşi localitate pe a cărei rază administrativ-teritorială funcţionează/îşi are sediul serviciul social  cu domiciliul/reşedinţa în alte localităţi decât cea pe a cărei rază administrativ-teritorială funcţionează/îşi are sediul serviciul social 3.3. Situaţii în care se află beneficiarii (Se bifează una sau mai multe căsuţe.)  S.1. Abandon copii  S.1.1. Copii orfani/copii separaţi de părinţi  S.1.2. Copii în risc de separare de părinţi  S.1.3. Copii în stradă  S.2. Adicţii  S.2.1. Droguri  S.2.2. Alcool  S.2.3. Alte substanţe toxice  S.3. Abuz şi neglijare  S.3.1. Copii  S.3.2. Tineri  S.3.3. Femei  S.3.4. Adulţi  S.3.5. Vârstnici  S.4. Boală  S.4.1. Boli neurodegenerative  S.4.2. Boli psihice  S.4.3. Boli cronice grave  S.4.4. Boli incurabile  S.5. Dependenţă (necesită ajutor pentru efectuarea activităţilor de viaţă zilnice)  S.6. Dizabilitate (handicap)  S.6.1. Mental  S.6.2. Psihic  S.6.3. Vizual  S.6.4. Auditiv  S.6.5. Surdocecitate  S.6.6. Somatic  S.6.7. Fizic  S.6.8. Asociat  S.6.9. HIV/SIDA  S.6.10. Boli rare  S.7. Delincvenţă  S.7.1. Delincvenţă juvenilă  S.7.2. Persoane private de libertate  S.8. Fără adăpost  S.8.1. Trăiesc în stradă  S.8.2. Sunt evacuaţi/nu au locuinţă şi trăiesc în stradă  S.8.3. Sunt evacuaţi/nu au locuinţă şi trăiesc în adăposturi improvizate  S.8.4. Sunt evacuaţi/nu au locuinţă şi trăiesc la rude (cu excepţia rudelor de gradul I), prieteni, cunoştinţe  S.9. Familii vulnerabile  S.9.1. În risc de dezintegrare  S.9.2. Monoparentală  S.9.3. Situaţii conflictuale  S.9.4. Violenţă în familie  S.10. Imigranţi  S.10.1. Refugiaţi  S.10.2. Aflaţi în protecţie subsidiară  S.10.3. Aflaţi în protecţie temporară  S.11. Izolare socială  S.11.1. Copii  S.11.2. Adolescenţi şi tineri  S.11.3. Adulţi  S.11.4. Vârstnici  S.12. Risc de sărăcie şi excluziune socială  S.12.1. Şomaj de lungă durată  S.12.2. Venituri reduse  S.12.3. Locuinţă precară  S.12.4. Analfabetism sau educaţie precară (nu a absolvit învăţământul obligatoriu)  S.12.5. Exploatare prin muncă  S.13. Trafic de persoane  S.13.1. Copii  S.13.2. Adolescenţi şi tineri  S.13.3. Femei  S.13.4. Persoane cu dizabilităţi şi vârstnici  S.13.5. Adulţi  S.14. Urgenţă socială 3.4. Activităţi desfăşurate în cadrul serviciului social: (Se bifează una sau mai multe căsuţe.)  A. I. Administrative şi hoteliere  A.I.1. Cazare  A.I.1.1.Cazare pe perioadă nedeterminată  A.I.1.2. Cazare pe perioadă determinată (temporară)  A.I.1.3. Cazare pe timp de noapte  A.I.2. Acordare masă (3 mese/zi)  A.I.3. Preparare hrană caldă  A.I.4. Distribuire hrană caldă şi rece  A.I.5. Menaj: spălătorie, uscătorie  A.I.6. Curăţenie  A.I.7. Pază  A.I.8. Întreţinere  A. II. Asistenţă socială  A.II.1. Diagnoză socială  A.II.2. Elaborare plan de intervenţie/de asistenţă şi îngrijire  A.II.3. Îndrumare către alte servicii  A.II.4. Consiliere socială  A.II.5. Informare  A.II.6. Suport emoţional  A.II.7. Management de caz, monitorizare cazuri sociale, supervizare activităţi de asistenţă socială  A.II.8. Altele (numiţi, descrieţi) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........  A. III. Asistenţă şi suport specializat în vederea reabilitării/reintegrării sociale  A.III.1. Orientare profesională/vocaţională  A.III.2. Consiliere psihologică/psihosocială  A.III.3. Consiliere juridică  A.III.4. Terapii de integrare/reintegrare socială  A.III.5. Supraveghere  A.III.6. Suport emoţional-religios  A.III.7. Terapii de reabilitare/reintegrare socială:  A.III.7.1. Ergoterapie/terapie ocupaţională  A.III.7.2. Logopedie  A.III.7.3. Limbaj mimico-gestual  A.III.7.4. Terapii de relaxare  A.III.8. Altele (numiţi, descrieţi) ........ ................ ................ ........ ...............  A. IV. Asistenţă medicală şi recuperare  A.IV.1. Asistenţă medicală acordată de medic - consultaţii şi tratament (menţionaţi specialitatea medicului) ........ ................ ................ ........ ...............  A.IV.2. Asistenţă medicală acordată de asistenta medicală  A.IV.3. Îngrijire medicală la domiciliu  A.IV.4. Recuperare medicală:  A.IV.4.1. Kinetoterapie  A.IV.4.2. Fizioterapie  A.IV.4.3. Psihoterapie  A.IV.4.4. Gimnastică medicală  A.IV.4.5. Masaj  A.IV.4.6. Altele (numiţi) ........ ................ ................ ........ ...............  A. V. Îngrijire personală  A.V.1. Ajutor efectuare activităţi de bază ale vieţii zilnice (ADL)  A.V.2. Ajutor efectuare activităţi instrumentale ale vieţii zilnice (IADL)  A.VI. Îngrijiri paliative  A.VII. Educare şi formare  A.VII.1. Supraveghere pedagogică  A.VII.2. Educare copil 0-3 ani  A.VII.3. Educare pentru abilităţi de viaţă independentă  A.VII.4. Educare pentru inserţie/reinserţie în familie şi comunitate  A.VII.5. Educare pentru integrare/reintegrare socială  A.VII.6. Facilitare acces la educaţie generală  A.VII.7. Facilitare acces la formare profesională  A.VIII. Socializare, activităţi culturale şi de petrecere a timpului liber (numiţi, descrieţi) ........ ................ ...........  A.IX. Alte activităţi  A.IX.1. Linie telefonică  A.IX.2. Intervenţii în stradă  A.IX.3. Mediere socială  A.IX.4. Acte de caritate: depozitare şi distribuire alimente, ajutoare materiale şi financiare  A.IX.5. Amenajare mediu de locuit, mici reparaţii etc.  A.IX.6. Manichiură, pedichiură, frizerie, coafură  A.IX.7. Altele (numiţi, descrieţi)........ ................ ................ ......... 3.5. Date tehnice: 3.5.1. Capacitate, respectiv numărul de beneficiari asistaţi/zi sau numărul de paturi în cazul centrelor rezidenţiale care acordă cazare pe perioadă nedeterminată, pe perioadă determinată şi pe timp de noapte ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 3.5.2. Caracteristici clădire/spaţiu  Clădire cu destinaţie exclusivă pentru serviciul social (detaliaţi cu informaţii privind regimul de proprietate, contract de închiriere/concesiune/altele, durata contractului etc.) ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............  Spaţiu destinat serviciului social aflat în altă clădire (detaliaţi cu informaţii privind regimul de proprietate al spaţiului, cine este proprietarul clădirii în care se află spaţiul respectiv, ce tip de contract priveşte acordarea spaţiului respectiv, pe ce perioadă etc.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Suprafaţa totală aferentă clădirii/spaţiului (în m2) ........ ................ ............. Compartimentare: (specificaţi: etaje, număr de camere şi destinaţie, holuri, număr grupuri sanitare, număr camere cu destinaţie de baie şi/sau duşuri, bucătărie, spaţiu pentru depozite de alimente, sală de mese, curte, gospodărie anexă etc.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. 3.6. Resurse umane care activează în cadrul serviciului social Personalul care lucrează în cadrul serviciului social/acordă serviciul social:

Număr personal cu studii superioare Număr personal cu studii medii
0 1 2
Personal angajat cu contract individual de muncă, din care:
Personal angajat cu normă întreagă
Personal angajat pe fracţiuni de normă
Personal cu contract de achiziţie servicii
Voluntari
TOTAL
TOTAL (1+2), din care:
Nr. personal cu funcţii de conducere
Nr. personal administrativ
Nr. personal de specialitate

3.7. Convenţii de colaborare/parteneriate cu autorităţile administraţiei publice locale (Se completează numai de furnizorii privaţi.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 3.8. Proiecte/programe care privesc sau au privit înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciului social (Numiţi şi descrieţi pe scurt.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Secţiunea 4. Finanţare serviciu social 4.1. Surse de finanţare ale serviciului social:

Sursa de finanţare Se bifează rândul corespunzător % din bugetul total aferent serviciului social reprezentat de suma provenită din fiecare sursă de finanţare, în anul anterior depunerii cererii
Din bugetul de stat
Din bugetul local
Din fonduri proprii
Din subvenţii de la bugetul de stat
Din subvenţii de la bugetele locale
Din contribuţii ale beneficiarilor
Din donaţii-sponsorizări
Din alte venituri extrabugetare
Din bugetul de stat prin programe de interes naţional sau alte programe/proiecte
Din fonduri structurale prin proiecte/programe
Din alte proiecte cu finanţare externă
TOTAL:

4.2. Data înregistrării/publicării, pe site-ul structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a ultimei situaţii financiare a serviciului social cu personalitate juridică sau a furnizorului de servicii sociale pentru serviciul social fără personalitate juridică ........ ................ ................ ........ ............ Secţiunea 5. Documente justificative solicitate (Se bifează căsuţele corespunzătoare documentelor justificative anexate la prezenta cerere.)  certificatul de acreditare al furnizorului serviciului social (în copie)  licenţa de funcţionare, numai în cazul reacreditării serviciului social (în copie)  extras de carte funciară pentru informare, valabil la data depunerii cererii (în original)  actul/documentul legal privind decizia de înfiinţare a serviciului social (în copie)  certificat de înregistrare fiscală, numai pentru serviciile sociale cu personalitate juridică (în copie)  regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social (în copie)  convenţie de colaborare dintre furnizorul privat şi consiliul judeţean/consiliul local pe a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează serviciul social, numai pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei copilului, înfiinţate şi administrate de furnizorul privat (în copie)  autorizaţia sanitară de funcţionare sau, după caz, documentul prevăzut în procedura în vigoare privind reglementarea sanitară pentru funcţionarea activităţilor cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei (în copie)  autorizaţia sanitar-veterinară, pentru serviciile care asigură activităţi de preparare şi distribuire a hranei (în copie)  aviz PSI sau cererea înaintată pentru obţinerea avizului PSI (în copie)  angajamentul furnizorului serviciului social de a respecta obligaţia prevăzută la art. 11 alin. (10) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare (în original)  angajamentul furnizorului de a notifica compartimentul de acreditare asupra oricăror modificări care privesc serviciul social licenţiat (în original) Secţiunea 6. Persoană de contact din cadrul serviciului social (Persoană de contact care poate oferi informaţii suplimentare, alta decât reprezentantul legal al furnizorului) Numele şi prenumele: ........ ................ ................ ........ ............... Funcţia: ........ ................ ................ .......... Telefon: ........ ................ ................ ......... E-mail: ........ ................ ................ ............ Secţiunea 7. Solicitare acreditare serviciu social Subsemnatul/Subsemnata ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............., posesor/posesoare al/a actului de identitate ....... seria ........... nr. ........ ........ ........, eliberat/eliberată la data de ........ ................ ................ ............... de către ........ ................ ................ ............, în calitate de reprezentant al furnizorului, solicit acreditarea/reacreditarea serviciului social ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ (denumirea, localitatea, judeţul/sectorul) Cunoscând prevederile art. 292 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii. Reprezentant, ........ ................ ................ ............. (semnătura şi ştampila) Data ........ ................ ........ ANEXA Nr. 8la normele metodologice Model - ANGAJAMENT FURNIZOR SERVICII SOCIALE [prevăzut la art. 18 alin. (1) lit. i) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014]

ANGAJAMENT Furnizorul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........., (denumirea furnizorului) reprezentat de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............., (numele şi prenumele) posesor al CI seria ............ nr. ........ ..............., având funcţia de ........ .............., mă angajez să notific Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice asupra oricăror modificări referitoare la serviciul social acreditat, intervenite după acordarea licenţei de funcţionare. Reprezentant, ........ ................ ................ ............. (semnătura şi ştampila) Data ...............

ANEXA Nr. 9la normele metodologice Model - FIŞĂ DE AUTOEVALUARE Prezenta fişă de autoevaluare este întocmită de doamna/domnul ........ ................ ................ ................ ................ .........., având funcţia de ........ ........ ..............., pentru serviciul social ........ ................ ................ ................ ................ ................ ..........., (denumirea) cu sediul în localitatea ........ ................ ................ ................, str. ........ ................ ................ nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ...., (municipiu, oraş, comună) judeţul/sectorul ........ ................ ........ ..........., cod poştal ........ ........ ........, telefon ........ ........ ............, fax ........ ........ ............., email ........ ................ ........ ............. pagina de internet ........ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Data: Reprezentant furnizor serviciu social ........ ................ ................ ........ ........ (numele şi prenumele) Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. 10la normele metodologice Model - REFERAT DE EVALUARE A SERVICIULUI SOCIAL MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Direcţia Generală ........ ................ ........... Direcţia ........ ................ ........ ........... Compartiment de acreditare Nr. ......./data ................ Avizat Director Referat de evaluare a serviciului social Evaluatorul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (numele şi prenumele) am verificat dosarul de acreditare a serviciului social ........ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ (denumirea serviciului) înregistrat în Registrul special de evidenţă a solicitărilor de acreditare a serviciilor sociale cu nr. ........ ......... din data de........ ................ .......... În urma verificării datelor şi informaţiilor cuprinse în fişa de autoevaluare şi în următoarele documente justificative: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ (se specifică documentele) se constată: a)îndeplinirea standardelor minime de calitate aferente serviciului social evaluat; b)neîndeplinirea standardelor minime de calitate, respectiv:........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Având în vedere cele prezentate, propun acordarea/respingerea cererii de acreditare a serviciului social evaluat. Semnătura evaluatorului ........ ........ .............. ANEXA Nr. 11la normele metodologice Model - DECIZIE DE ACORDARE A LICENŢEI DE FUNCŢIONARE PROVIZORIE SERVICIU SOCIAL MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE CABINET MINISTRU DECIZIE Nr. ........ ............ din ........ ........ ........... (zi, lună, an) Având în vedere:

prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;

propunerea de acordare a licenţei de funcţionare provizorie a serviciului social din Referatul de evaluare al serviciului nr. .............../........ ............,se acordă licenţa de funcţionare provizorie a serviciului social ........ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ (denumirea) cu sediul în ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........., (adresa completă) Avizat Director ........ ................ ........ ......... Direcţia ........ ................ ........ .......... Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ANEXA Nr. 12la normele metodologice Model - LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE PROVIZORIE MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE PROVIZORIE Nr. ........ ........... Serviciul social ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........, cu sediul/domiciliul în localitatea ........ ................ ................, str. ........ ................ ............. nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ........ ................ ........., este acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare. În baza prezentei licenţe de funcţionare provizorie, serviciul social este autorizat să funcţioneze pe o perioadă de 1 an, de la data ........ ................ la data ........ ................ . Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Data eliberării: Anul ............... luna ........ ............ ziua ........ ANEXA Nr. 13la normele metodologice Model - RAPORT de evaluare/monitorizare în teren servicii sociale Prezentul raport de evaluare/monitorizare în teren s-a realizat pentru verificarea îndeplinirii standardelor minime de calitate care stau la baza acreditării/reacreditării pentru: Serviciul social ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... (denumirea) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ cu sediul în localitatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. (municipiu, oraş, comună) Str. ........ ................ ................ ........ nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........ .............. Cod poştal: ........ ................ ................ ........ ............... Telefon: ........ ................ ................ ................ ............. Fax: ........ ................ ................ ................ ........ ......... E-mail: ........ ................ ................ ................ .............. Pagina de internet: ........ ................ ................ ............ Serviciul social deţine licenţă de funcţionare seria ............. nr. ........ ........ ..............., eliberată la data de ........ ............... (se completează numai în cazul reacreditării serviciului social) Serviciul social este acordat de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ (denumirea furnizorului) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............., cu sediul în localitatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. (municipiu, oraş, comună) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............., Str. ........ ................ ................ ........ nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........ .............. Cod poştal: ........ ................ ................ ........ ............... Telefon: ........ ................ ................ ................ ............. Fax: ........ ................ ................ ................ ........ ......... E-mail: ........ ................ ................ ................ .............. Pagina de internet: ........ ................ ................ ............ Pentru verificarea îndeplinirii standardelor minime de calitate echipa de evaluare desfăşoară următoarele activităţi: 1. Consultă următoarele documente: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 2. Vizitează imobilul aferent serviciului social (concluzii): ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 3. Poartă discuţii cu personalul aferent serviciului social (concluzii) ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. 4. Aplică chestionare pentru măsurarea gradului de satisfacţie al beneficiarilor (concluzii): ........ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. În urma activităţilor desfăşurate în cadrul vizitei de evaluare în teren, echipa de evaluare completează fişa de evaluare după modelul: În urma evaluării se constată: A. îndeplinirea integrală a standardelor minime de calitate; B. îndeplinire în proporţie de 75% a standardelor minime de calitate; C. neîndeplinirea standardelor minime de calitate. Standardele minime de calitate neîndeplinite sunt următoarele: ........ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ (Se menţionează pentru situaţiile prevăzute la lit. B şi C.) Recomandări:

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........Propunerea formulată de echipa de evaluare în urma evaluării în teren:  acordarea licenţei de funcţionare  menţinerea licenţei de funcţionare provizorie şi reevaluarea serviciului în termen de ........ ................ ...............  retragerea licenţei de funcţionare provizorie a serviciului social  neacordarea reacreditării serviciului social Prezentul raport este întocmit de către: 1. Inspector ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ (nume, prenume) 2. Inspector ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (nume, prenume) 3. După caz, inspector sau alt evaluator ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ (nume, prenume) Prezentul raport s-a întocmit în prezenţa doamnei/domnului ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........, în calitate de reprezentant al furnizorului/conducătorului serviciului social evaluat. Data: ........ ................ ................ Inspector 1 Semnătura Inspector 2 Semnătura Inspector/evaluator 3 (după caz) Semnătura Reprezentant furnizor/conducător serviciu Semnătura ANEXA Nr. 14la normele metodologice Model - NOTIFICARE DE ACORDARE A LICENŢEI DE FUNCŢIONARE SERVICIU SOCIAL AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ........ ........ .......... NOTIFICARE Nr. ........ ......../........ .............. (data) În cadrul procedurii de acreditare iniţială a serviciului social ........ ................ ................ ........ ......... (denumirea) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........., în data de ........ ............ a avut loc vizita în teren la sediul serviciului social din localitatea ........ ........ ............., (municipiu, oraş, comună) str. ........ ................ .............. nr. ....., bl. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ................, deţinător al Licenţei de funcţionare provizorie nr. ........ ..............., eliberată la data de ................, în scopul efectuării evaluării în teren a îndeplinirii standardelor minime de calitate. Evaluarea s-a realizat de inspectorii: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ (nume, prenume) 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ (nume, prenume) Raportul de evaluare în teren consemnează faptul că fişa de autoevaluare este întocmită corect şi standardele minime de calitate sunt îndeplinite. În baza celor constatate se propune acordarea licenţei de funcţionare pentru serviciul social evaluat. Prezenta notificare se transmite Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, împreună cu raportul de evaluare în teren în original. Director executiv, ........ ........ .............. (semnătura, ştampila) ANEXA Nr. 15la normele metodologice Model -DECIZIE DE ACORDARE A LICENŢEI DE FUNCŢIONARE SERVICIU SOCIAL MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE CABINET MINISTRU DECIZIE Nr. ........ ............ din ........ ........ ........... (zi, lună, an) Având în vedere:

prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;

propunerea de acordare a licenţei de funcţionare a serviciului social formulată în Raportul de evaluare în teren nr. ..........din data de ........ ............ şi în Notificarea nr. ........ din data de .......... înaintată de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ........ ................ ................ ................ ........ .............,se acordă licenţa de funcţionare a serviciului social ........ ................ ................ ................ ............... (denumirea) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........., cu sediul în ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... (adresa completă) Avizat Director ........ ................ ........ ......... Direcţia ........ ................ ........ .......... Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ANEXA Nr. 16la normele metodologice Model -LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE seria ........ ........ nr. ........ ........... Serviciul social ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........., cu sediul/domiciliul în localitatea ........ ................ ................, str. ........ ........ ............ nr. ......., bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........ ................ ................ ........ ............., este acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare. În baza prezentei licenţe de funcţionare, serviciul social este autorizat să funcţioneze pe o perioadă de 5 ani, de la data ........ ................ .............. la data ........ ................ .......... . Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Data eliberării: Anul ...............luna ........ ............ziua ........ ANEXA Nr. 17la normele metodologice Model -NOTIFICARE DE RETRAGERE A LICENŢEI DE FUNCŢIONARE PROVIZORIE SERVICIU SOCIAL AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ........ ........ .......... NOTIFICARE Nr. ........ ........./........ ......... (data) În cadrul procedurii de acreditare iniţială a serviciului social ........ ................ ................ ........ ........, (denumirea) în data de ............... a avut loc vizita în teren la sediul serviciului social din localitatea ........ ................ ........, (municipiu, oraş, comună) str. ........ ................ .............. nr. ........, bl. .............., et. ......., ap. ......., judeţul/sectorul ................, deţinător al Licenţei de funcţionare provizorie nr. .............., eliberată la data de ................, în scopul efectuării evaluării în teren a îndeplinirii standardelor minime de calitate. Evaluarea s-a realizat de inspectorii: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ (nume, prenume) 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. . (nume, prenume) Raportul de evaluare în teren consemnează următoarele: 1. informaţii privind corectitudinea şi conformitatea datelor din fişa de autoevaluare cu realitatea din teren ........ ................ ................ ................ ........ .............; 2. informaţii privind gradul de îndeplinire a standardelor minime de calitate (se menţionează standardele care nu sunt îndeplinite) ........ ................ ........ ............ . În baza celor constatate, se propune retragerea licenţei de funcţionare provizorie a serviciului social evaluat. Prezenta notificare se transmite Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, împreună cu raportul de evaluare în teren în original. Director executiv, ........ ........ .............. (semnătura, ştampila) ANEXA Nr. 18la normele metodologice Model -DECIZIE DE RETRAGERE LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE PROVIZORIE SERVICIU SOCIAL MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE CABINET MINISTRU DECIZIE Nr. ........ ............ din ........ ........ ........... (zi, lună, an) Având în vedere:

prevederile art. 11 alin. (5) lit. d) şi ale art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;

propunerea de retragere a licenţei de funcţionare provizorie prevăzută în Raportul de evaluare în teren nr. ............ din data de ........ ........... şi în Notificarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ........ ........ ..........., nr. ........./........ .............,se retrage Licenţa de funcţionare provizorie nr. .............., eliberată la data de ........ ..............., a serviciului social ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............, (denumirea) din următoarele motive: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... . Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ANEXA Nr. 19la normele metodologice Model -NOTIFICARE DE REACREDITARE SERVICIU SOCIAL AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ........ ........ .......... NOTIFICARE Nr. ........ ......../........ ............ (data) În cadrul procedurii de reacreditare a serviciului social ........ ................ ................ ................ ............., (denumirea) în perioada ........ ................ ................ ......... au fost efectuate ........ ........ de vizite în teren, în scopul evaluării (perioada de licenţiere de 5 ani) (numărul) şi monitorizării respectării standardelor minime de calitate care au stat la baza acreditării serviciului social. Vizitele în teren au fost realizate la sediul serviciului social din localitatea ........ ................ ............., (municipiu, oraş, comună) str. ........ ........ ........ nr. ........, bl. ......., et. ......., ap. ......, judeţul/sectorul ........ ................ ........ .............. . Serviciul social evaluat deţine Licenţa de funcţionare seria ........... nr. ........ ........ ........., valabilă pe perioada ........ ................ ........ ............ . Raportul de monitorizare, având ca scop verificarea respectării standardelor minime de calitate care au stat la baza acreditării serviciului social, întocmit conform prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, a fost realizat de către inspectorii: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ (nume, prenume) 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... (nume, prenume) Raportul de monitorizare consemnează faptul că standardele minime de calitate aferente serviciului social evaluat sunt îndeplinite. În baza celor constatate se propune reacreditarea serviciului social şi acordarea licenţei de funcţionare pe o nouă perioadă de 5 ani. Director executiv, ........ ............... (semnătura, ştampila) ANEXA Nr. 20la normele metodologice Model -DECIZIE DE REACREDITARE SERVICIU SOCIAL MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE CABINET MINISTRU DECIZIE Nr. ........ ............ din ........ ........ ........... (zi, lună, an) Având în vedere:

prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;

propunerea de reacreditare a serviciului social formulată în Raportul de evaluare în teren nr. ......... din data de ........ ............ şi în Notificarea nr. ........ din data de........ ........, întocmită de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ........ ........ ............, se reacreditează serviciul social ........ ................ ................ ........ ...........(denumirea) cu sediul în ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ . (adresa completă) În baza prezentei decizii se acordă licenţa de funcţionare pe perioada ........ ................ ............ . Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ANEXA Nr. 21la normele metodologice Model -CERERE DE ÎNCADRARE ÎN CLASE DE CALITATE SERVICIU SOCIAL Secţiunea 1. Informaţii despre furnizorul care solicită încadrarea în clase de calitate a serviciilor sociale acordate 1.1. Denumirea solicitantului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 1.2. Adresa solicitantului: Strada: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Nr. ........ ........, bl. .............., sc. .........., ap. ........... Localitatea: ........ ................ ........, judeţul/sectorul: ........ ........ ........, cod poştal: ........ ........ ............ Telefon: ........ ................ ................, fax: ........ ................ ........ .............. E-mail: ........ ................ ........ .........., pagina de internet: ........ ................ ................ ................ ......... 1.3. Actul de înfiinţare al solicitantului (lege, hotărâre a Guvernului, hotărâre judecătorească, hotărâre a consiliului judeţean/hotărâre a consiliului local/hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti etc. - se completează titlul, numărul şi data aprobării): ........ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 1.4. Cod unic de înregistrare al solicitantului/Cod de înregistrare fiscală (CUI/CIF): ........ ............... 1.5. Tipul de furnizor în care se încadrează solicitantul (Se bifează căsuţa corespunzătoare.):  Public  Privat Secţiunea 2. Informaţii generale referitoare la serviciul social pentru care se solicită evaluarea nivelelor de calitate 2.1. Denumirea serviciului social: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 2.2 Adresa serviciului social: Strada: ........ ................ ................ ........ ............ Nr. ........., bl. ........., sc. ........., et. ........., ap. ......... Localitatea (municipiu/oraş/comună): ................ Judeţul/Sectorul: ........ ................ ................ Cod poştal: ........ ................ ................ ........ Telefon: ........ ................ ................ .............. Fax: ........ ................ ................ ........ ........... E-mail: ........ ................ ................ ............... Pagina de internet: ........ ................ ............. 2.3. Statut (Se bifează căsuţa corespunzătoare.)  cu personalitate juridică, respectiv instituţie de asistenţă socială  fără personalitate juridică, respectiv unitate de asistenţă socială 2.4. Cod unic de înregistrare fiscală/Cod fiscal al serviciului social ........ ................ ............... (Se completează numai pentru serviciile sociale cu personalitate juridică.) 2.5. Licenţă de funcţionare seria ........ ................ ........... nr. ........ ................ ................ .............., eliberată la data de: ........ ................ ................ ............... (Se completează doar de solicitanţii de reacreditare a serviciului social.) Secţiunea 3. Documente justificative solicitate (Se bifează căsuţele corespunzătoare documentelor justificative anexate la prezenta cerere.)  licenţa de funcţionare a serviciului social (în copie)  regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al serviciului social (în copie)  referat justificativ cu prezentarea indicatorilor îndepliniţi de serviciul social pentru a fi încadrat în clasa I sau în clasa a II-a de calitate Secţiunea 4. Persoană de contact din cadrul serviciului social (Persoană de contact care poate oferi informaţii suplimentare, alta decât reprezentantul legal al furnizorului) Nume şi prenume: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Funcţie: ........ ................ ................ ........ .......... Telefon: ........ ................ ................ ........ .......... E-mail: ........ ................ ................ ........ ............ Secţiunea 5. Solicitare de încadrare în clase de calitate ale serviciilor sociale Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............, posesor/posesoare al/a actului de identitate ....... seria ......... nr. ........ ........, eliberat/eliberată la data de ........ ........ .......... de către ........ ................ .........., în calitate de reprezentant al furnizorului, solicit încadrarea serviciului social (denumire, localitate, judeţ/sector) ........ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... în clasa de calitate ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... . Cunoscând prevederile art. 292 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii. Reprezentant ........ ................ ................ ............. (semnătura şi ştampila) Data: ........ ................ ........... ANEXA Nr. 22la normele metodologice Model -RAPORT de evaluare în teren pentru încadrarea în clase de calitate Prezentul raport de evaluare în teren în scopul verificării îndeplinirii indicatorilor de performanţă pentru încadrarea în clase de calitate s-a realizat pentru: Serviciul social ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... (denumirea) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ , cu sediul în localitatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ (municipiu, oraş, comună) Strada: ........ ................ ......... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ........ .......... Cod poştal: ........ ................ .......... Telefon: ........ ................ ................ Fax: ........ ................ ........ .............. E-mail: ........ ................ ........ .......... Pagina de internet: ........ ........ ........ Serviciul social deţine Licenţa de funcţionare seria ........... nr. .............., eliberată la data de ........ ......... Serviciul social este acordat de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............ (denumirea furnizorului) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........., cu sediul în localitatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... (municipiu, oraş, comună) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Strada: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... nr. ............, bl. ............, sc. ........, et. ................, ap. ........., judeţul/sectorul: ........ ........ ........ Cod poştal: ........ ................ .......... Telefon: ........ ................ ................ Fax: ........ ................ ........ .............. E-mail: ........ ................ ........ .......... Pagina de internet: ........ ........ ........ Pentru realizarea raportului de evaluare, echipa de evaluare desfăşoară următoarele activităţi: 1. Consultă următoarele documente: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... 2. Vizitează imobilul aferent serviciului social: ........ ................ ................ ................ ................ ......... (concluzii) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... 3. Poartă discuţii cu personalul aferent serviciului social: ........ ................ ................ ........ .............. (concluzii) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 4. Aplică chestionare pentru măsurarea gradului de satisfacţie al beneficiarilor: ........ ................ ......... (concluzii) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... În urma activităţilor desfăşurate în cadrul vizitei de evaluare în teren, echipa de evaluare constată îndeplinirea următorilor indicatori de performanţă: 1. ........ ................ ................ ........ ............. 2. ........ ................ ................ ........ ............. etc. şi propune încadrarea serviciului social evaluat în clasa de calitate: ........ ................ ........ .............. Prezentul raport este întocmit de către: 1. Inspector ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... (nume, prenume) 2. Evaluator ........ ................ ................ ................ ................ ........, funcţie ........ ................ ........... (nume, prenume) 3. Evaluator ........ ................ ................ ................ ................ ........, funcţie ........ ................ ........... (nume, prenume) Prezentul raport s-a întocmit în prezenţa doamnei/domnului ........ ................ ................ ........ ........., în calitate de reprezentant al furnizorului/conducătorului serviciului social evaluat. Data: Inspector 1 Semnătura Evaluator 2 Semnătura Evaluator 3 Semnătura Reprezentant furnizor/ conducător serviciu Semnătura ANEXA Nr. 23la normele metodologice Model -REFERAT DE EVALUARE A CALITĂŢII SERVICIULUI SOCIAL MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Direcţia Generală ........ ................ ........... Direcţia ........ ................ ........ ........... Compartiment de acreditare Nr. ......./data ...... Referat de evaluare a calităţii serviciului social Evaluatorul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (nume şi prenume) am verificat dosarul de evaluare a nivelelor de calitate al serviciului social ........ ................ ................ .............., (denumirea serviciului) înregistrat în Registrul special de evidenţă al dosarelor de evaluare a calităţii serviciilor sociale cu nr. ..... din data de ............... . În urma verificării datelor şi informaţiilor cuprinse în cererea de încadrare în clase de calitate a serviciului social şi în documentele justificative ........ ................ ................ ................ ................ ................ (se specifică documentele) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., se constată următoarele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. . (se prezintă indicatorii de performanţă posibil a fi îndepliniţi) Recomandări (în funcţie de rezultatele verificării documentelor, se poate face una dintre următoarele propuneri): 1. Având în vedere că serviciul social poate îndeplini indicatorii de performanţă aferenţi uneia dintre clasele de calitate superioare nivelului de referinţă reprezentat de standardele minime de calitate, propun efectuarea vizitei de evaluare în teren la sediul serviciului social. 2. Deoarece, din documentele prezentate, nu reiese posibilitatea îndeplinirii indicatorilor de performanţă pentru încadrarea în clase de calitate, propun respingerea cererii de încadrare în clase de calitate, din următoarele motive: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... . Semnătura evaluatorului ........ ................ ........ ......... ANEXA Nr. 24la normele metodologice Model -DECIZIE DE ÎNCADRARE ÎN CLASE DE CALITATE SERVICIU SOCIAL MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE CABINET MINISTRU DECIZIE Nr. ........ ............ din ........ ........ ........... (zi, lună, an) Având în vedere:

prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;

propunerea de încadrare în clase de calitate a serviciilor sociale formulată în Raportul de evaluare în teren a calităţii serviciului social cu nr. ........ ......... din data de ................,se încadrează serviciul social........ ................ ................ ................ ................ ................ ..............., (denumirea) cu sediul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............., (adresa completă) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., în clasa de calitate: ........ ................ ................ ........ ......... Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ANEXA Nr. 25la normele metodologice Model -DECIZIE DE RESPINGERE A CERERII DE ÎNCADRARE ÎN CLASE DE CALITATE SERVICIU SOCIAL MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE CABINET MINISTRU DECIZIE Nr. ........ ............ din ........ ........ ........... (zi, lună, an) Având în vedere:

prevederile art. 22 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;

propunerea de respingere a încadrării în clase de calitate formulată în Referatul de evaluare a calităţii serviciului social nr. ...... din data de .......... sau în Raportul de evaluare în teren a calităţii serviciului social cu nr. ........ ......... din data de ................,se respinge cererea de încadrare în clase de calitate a serviciului social ........ ................ ................ (denumirea) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., cu sediul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. (adresa completă) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., din următoarele motive: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ANEXA Nr. 26la normele metodologice Model -SIGLĂ DISTINCTIVĂ PENTRU CLASELE DE CALITATE*)*) Modelul siglei este reprodus în facsimil. ANEXA Nr. 27la normele metodologice Model -RAPORT DE CONSTATARE Nr. ........ ........ ........ Prezentul raport de constatare s-a întocmit cu ocazia misiunii de inspecţie realizate la sediul: Serviciului social ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ (denumirea) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... adresa ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... (municipiu, oraş, comună) Str.: ........ ................ ........ ............. nr. ..............., bl. ................, sc. ........ ............, et. ........ ............., ap. ............., judeţul/sectorul: ........ ........ ........ Cod poştal: ........ ................ ................ ........ Telefon: ........ ................ ................ .............. Fax: ........ ................ ................ ........ .......... E-mail: ........ ................ ................ ............... Pagina de internet: ........ ................ ............. Serviciul social deţine Licenţa de funcţionare seria ........ nr. .............. eliberată la data de ........ ......... Serviciul social este acordat de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............. (denumirea furnizorului) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., cu sediul în localitatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (municipiu, oraş, comună) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Str. ........ ................ ................ ........... nr. ..........., bl. ............, sc. ............, et. ..........., ap. ..........., judeţul/sectorul: ........ ........ ........ Cod poştal: ........ ................ ................ .......... Telefon: ........ ................ ................ ............... Fax: ........ ................ ................ ........ ........... E-mail: ........ ................ ................ ........ ........ Pagina de internet: ........ ................ .............. Misiunea de inspecţie a fost anunţată prin Adresa nr. ......... din data de ........ ......... sau Misiunea de inspecţie este inopinată ........ ................ ................ ........ ........... Misiunea de inspecţie este realizată în scop de evaluare, monitorizare sau control: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ (detalii) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... În cadrul misiunii de inspecţie s-au realizat următoarele activităţi: 1. Verificarea următoarelor documente: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 2. Vizitarea centrului/imobilului în care funcţionează serviciul - spaţii de cazare, oficii, grupuri sanitare, bucătărie, spaţiu de servire a mesei, cabinete, birouri etc.: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... (concluzii) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 3. Discuţii cu personalul aferent serviciului social: ........ ................ ................ ................ ........ .......... (concluzii) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 4. Discuţii cu beneficiarii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... (concluzii) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... În urma activităţilor desfăşurate în cadrul misiunii de inspecţie s-au evidenţiat următoarele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Faptele sau neregulile constatate se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 27 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare (detalii): 1. ........ ................ ................ ........ .......... 2. ........ ................ ................ ........ .......... etc. Având în vedere cele constatate, propunem: 1. Suspendarea acreditării serviciului social pe o perioadă de ............., începând cu data de .............. Pentru remedierea neregulilor constatate, în perioada menţionată furnizorul/conducătorul serviciului social trebuie să realizeze următoarele: a)Sarcina (recomandare explicită formulată de echipa de inspecţie) b)Sarcinaetc. 2. Retragerea acreditării serviciului social din următoarele motive: ........ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Prezentul raport este întocmit de către: 1. Inspector ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (nume, prenume) 2. Inspector ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (nume, prenume) 3. Altă persoană nominalizată, în condiţiile legii, să facă parte din echipa de inspecţie ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ........ .............., funcţie ........ ................ (nume, prenume) Raportul s-a întocmit în prezenţa doamnei/domnului ........ ................ ................ ............, având funcţia de ........ ................ ................ ........, în calitate de reprezentant al furnizorului/serviciului social. Raportul este întocmit în 3 exemplare originale. Data: Inspector 1 Semnătura Inspector 2 Semnătura Inspector 3/ altă persoană Semnătura Reprezentant furnizor/serviciu social Semnătura ANEXA Nr. 28la normele metodologice Model -DECIZIE DE SUSPENDARE A ACREDITĂRII SERVICIU SOCIAL MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE CABINET MINISTRU DECIZIE Nr. ........ ............ din ........ ........ ........... (zi, lună, an) Având în vedere: prevederile art. 22 şi ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;

propunerea de suspendare a acreditării serviciului social prevăzută în raportul de constatare al misiunii de inspecţie efectuată în data de ............, precum şi propunerea Comisiei de evaluare a propunerilor de suspendare/retragere a acreditării serviciilor sociale din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, înaintată prin Adresa nr. ....... din data de ........,pe perioada ........ ........ ........ se suspendă acreditarea pentru serviciul social: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (denumirea, adresa) din următoarele motive: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Prezenta decizie se poate contesta potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ANEXA Nr. 29la normele metodologice Model -DECIZIE DE RETRAGERE ACREDITARE SERVICIU SOCIAL MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE CABINET MINISTRU DECIZIE Nr. ........ ............ din ........ ........ ........... (zi, lună, an) Având în vedere: prevederile art. 22 şi ale art. 27 alin. (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;

propunerea de retragere a acreditării serviciului social prevăzută în Raportul de constatare al misiunii de inspecţie efectuată în data de ............, precum şi propunerea Comisiei de evaluare a propunerilor de suspendare/retragere a acreditării serviciilor sociale din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, înaintată prin Adresa nr. ....... din data de ........ .............,se retrage acreditarea serviciului social, respectiv Licenţa de funcţionare seria ............. nr. ...... eliberată la data de ........ ..........., pentru serviciul social: ........ ................ ................ ................ ............... (denumirea, adresa) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... din următoarele motive: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Prezenta decizie se poate contesta potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ........ ................ ........ ............. ANEXA Nr. 30la normele metodologice Model -DECIZIE DE RETRAGERE ACREDITARE FURNIZOR DE SERVICII SOCIALE MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE CABINET MINISTRU DECIZIE Nr. ........ ............ din ........ ........ ........... (zi, lună, an) Având în vedere: prevederile art. 22 şi ale art. 28 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;

propunerea de retragere a acreditării furnizorului de servicii sociale formulată de compartimentul de acreditare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Adresa nr. ...... din data de ........ ................ ........ .........,se retrage acreditarea furnizorului de servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare seria ......... nr. ............. eliberat la data de ........ ..........., pentru furnizorul: ........ ................ ................ ........ ............... (denumirea, adresa) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... din următoarele motive: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Prezenta decizie se poate contesta potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 118/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 118 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 118/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu