Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.476 din 03.07.2019

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 16 iulie 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul I Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 11 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Valabilitatea certificatului de acreditare începe de la data eliberării acestuia şi încetează la data emiterii deciziei de retragere a acreditării furnizorului, în situaţiile prevăzute la art. 28 din lege. 2. La articolul 7 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)informaţii privind capacitatea managerială pentru înfiinţarea şi furnizarea de servicii sociale, respectiv serviciile sociale pe care acesta intenţionează să le dea în funcţiune sau să le înfiinţeze, sau, după caz, în situaţia în care certificatul de acreditare i-a fost retras în baza prevederilor art. 10 alin. (4) din lege, serviciile sociale pentru care deţine licenţă de funcţionare; 3. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă . 4. La articolul 8, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) În cazul furnizorilor publici, documentul justificativ este actul de înfiinţare al acestora. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(5) Documentele justificative prevăzute la alin. (3) şi (4) se prezintă în copie.
5. La articolul 8 alineatul (4), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) În cazul furnizorilor privaţi, documentele justificative sunt următoarele: 6. La articolul 8 alineatul (6), literele a) şi b) se abrogă . 7. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) În cazul în care din dosarul de acreditare al furnizorului lipsesc documente justificative, se notifică electronic furnizorul şi se solicită completarea documentaţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea notificării. Necompletarea dosarului în termenul solicitat conduce la sistarea evaluării, iar furnizorul serviciului este notificat electronic cu privire la faptul că este necesar să depună o nouă cerere de acreditare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 şi 8. 8. La articolul 11, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 11
(1) În situaţia în care sunt îndeplinite criteriile prevăzute de lege, evaluatorul transmite conducerii direcţiei în coordonarea căruia se află compartimentul de acreditare, spre avizare, referatul prevăzut la art. 10 alin. (6) şi întocmeşte, în dublu exemplar, decizia de acreditare a furnizorului. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(5) Certificatul de acreditare, în original, precum şi un exemplar al deciziei de acreditare a furnizorului se ridică de furnizor sau de persoana împuternicită de acesta, de la agenţia teritorială pe a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul furnizorul.
9. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11 ) În situaţia schimbării denumirii/sediului furnizorului, acesta notifică compartimentul de acreditare în vederea eliberării unui nou certificat cu noua denumire; notificarea este însoţită de documentele justificative prevăzute la art. 8 alin. (3) şi (4). 10. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) În cazul în care furnizorul nu îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (1) sau în situaţia în care, ca urmare a verificării documentelor justificative, se constată că furnizorul nu mai îndeplineşte criteriile de acreditare prevăzute de lege, agenţia teritorială pe a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul furnizorul propune conducerii Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale retragerea acreditării şi radierea furnizorului din eRegistru. 11. Articolul 14 se abrogă . 12. La articolul 16, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)verificarea în teren de către inspectorii sociali a îndeplinirii standardelor minime, în baza cărora se eliberează licenţa de funcţionare sau, după caz, decizia de respingere a acordării acesteia. Inspectorii sociali au în vedere constatarea condiţiilor legale de funcţionare şi a conformităţii datelor prezentate în documentele justificative şi în fişa de autoevaluare cu realitatea din teren. 13. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18
(1) Documentele justificative solicitate sunt următoarele:a)documentul care atestă dreptul de administrare, de concesiune sau de folosinţă asupra spaţiului în care funcţionează serviciul social, cum ar fi: extras de carte funciară pentru informare, contract de comodat, de închiriere, de concesiune, de administrare, de schimb etc.; b)actul/documentul legal privind decizia de înfiinţare a serviciului, după caz; c)regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social, elaborat cu respectarea modelului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare; d)fotografii ale spaţiilor aferente desfăşurării serviciilor sociale, la data solicitării acreditării; e)CV-ul unei persoane cu calificare în domeniul asistenţei sociale sau în managementul serviciilor sociale; f)o copie de pe contractul de muncă sau contractul de prestări servicii încheiat cu persoana prevăzută la lit. e); g)angajamentul furnizorului de a notifica Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, instituţiile din subordinea sa, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, asupra oricăror modificări referitoare la serviciul social pentru care a obţinut licenţa de funcţionare intervenite după acordarea acesteia, completat după modelul prevăzut în anexa nr. 8, în funcţie de beneficiarii serviciului social; h)planul de urgenţă în caz de retragere a licenţei de funcţionare/desfiinţare serviciu social, dacă este prevăzut în standardul minim de calitate aplicabil.
14. La articolul 20, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(4) Cererea de licenţiere a serviciului, fişa de autoevaluare şi documentele justificative se transmit şi pe adresa de e-mail a compartimentului de acreditare, la data depunerii sau transmiterii prin poştă a dosarului de acreditare al serviciului prevăzut la alin. (1). ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(6) Soluţionarea dosarelor de licenţiere ale serviciilor se realizează în termen de 60 de zile calendaristice, stabilit de la data înregistrării cererii de licenţiere a serviciului în registrul prevăzut la alin. (5).
15. La articolul 20, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins: (61 ) Termenul prevăzut la alin. (6) se poate prelungi cu maximum 15 zile calendaristice, caz în care compartimentul de acreditare notifică furnizorul cu privire la durata de soluţionare a cererii de licenţiere şi motivele prelungirii acesteia, înainte de expirarea acestuia. 16. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 21
(1) În cazul în care din dosarul de licenţiere al serviciului lipsesc documente justificative se notifică electronic furnizorul serviciului şi se solicită completarea documentaţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la notificare. Necompletarea dosarului în termenul solicitat conduce la sistarea evaluării, iar furnizorul serviciului este notificat electronic cu privire la faptul că este necesar să depună o nouă cerere de licenţiere, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 17 şi 18.
17. La articolul 22, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Până în data de 5 a fiecărei luni, instituţiile din subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, transmit compartimentului de acreditare din cadrul ministerului listele nominale cu serviciile licenţiate provizoriu în domeniile de activitate pe care le coordonează, împreună cu copia licenţelor provizorii eliberate în luna anterioară, în vederea înregistrării serviciului social în eRegistru. Listele se transmit şi în format electronic. 18. La articolul 23, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Evaluarea în teren se realizează de o echipă formată din 2 inspectori sociali, cu respectarea prevederilor art. 16 lit. b), fără a anunţa în prealabil furnizorul de servicii sociale cu privire la data vizitei. 19. La articolul 23, alineatul (4) se abrogă . 20. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24
(1) La finalizarea evaluării în teren, inspectorii sociali întocmesc, în 3 exemplare, un raport de evaluare în teren, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 13. Raportul de evaluare cuprinde şi fotografii care evidenţiază starea de fapt a serviciului social, după caz.
21. La articolul 25, alineatele (1), (22) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins : Articolul 25
(1) În situaţia prevăzută la art. 11 alin. (5) lit. b) din lege, un exemplar original al raportului de evaluare însoţit de un referat în care se consemnează propunerea de acordare a licenţei de funcţionare pentru serviciul social evaluat, semnat de directorul agenţiei teritoriale, denumit în continuare referat de acordare a licenţei de funcţionare, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, se transmit, prin e-mail, compartimentului de acreditare din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei de valabilitate a licenţei de funcţionare provizorii. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ (22 ) În data de 5 a fiecărei luni, instituţiile din subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, transmit electronic prin e-mail compartimentului de acreditare din cadrul ministerului listele nominale cu serviciile licenţiate în domeniile de activitate pe care le coordonează, împreună cu copia licenţelor de funcţionare eliberate, în vederea înregistrării serviciului social în eRegistru. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(8) Un exemplar al deciziei de acordare a licenţei de funcţionare serviciului social însoţit de licenţa de funcţionare se transmit furnizorului prin poştă de către compartimentul de acreditare. La solicitarea scrisă a furnizorului social, documentele se pot ridica de către acesta sau de către o persoană împuternicită şi în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (5).
22. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu următorul cuprins: Articolul 251
(1) După emiterea licenţei de funcţionare provizorii, respectiv a licenţei de funcţionare, în situaţiile în care furnizorul notifică Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi sau Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi cu privire la închiderea sau desfiinţarea serviciului social, compartimentul acreditare întocmeşte referatul şi decizia de încetare a aplicabilităţii licenţei de funcţionare provizorii, respectiv a licenţei de funcţionare.
(2) În situaţia de schimbare a sediului serviciului social sau a standardelor minime de calitate aplicabile, furnizorul are obligaţia de a transmite toate documentele justificative prevăzute la art. 18, iar compartimentul întocmeşte decizia de încetare a aplicabilităţii licenţei de funcţionare provizorii, respectiv a licenţei de funcţionare şi emite o nouă licenţă de funcţionare provizorie.
(3) În situaţia schimbării denumirii serviciului social sau modificării administrative a adresei, furnizorul notifică compartimentul acreditare din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi şi transmite documentele justificative aferente modificărilor.
23. La articolul 26 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)descrierea situaţiei de fapt şi constatările referitoare la standardele minime; b)măsurile dispuse, termenul acordat pentru remedierea deficienţelor constatate care au condus la neîndeplinirea standardelor minime, precum şi persoana responsabilă pentru îndeplinirea măsurilor; furnizorul serviciului social poate solicita o singură dată prelungirea termenului, în mod justificat şi ţinându-se cont de valabilitatea licenţei de funcţionare provizorii/licenţei de funcţionare; 24. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) În cazul în care la vizita de evaluare în teren prevăzută la alin. (1) lit. c) se constată că măsurile dispuse nu au fost îndeplinite, se retrage licenţa de funcţionare provizorie şi se sancţionează contravenţional furnizorul serviciului social pentru neîndeplinirea acestora, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (5) lit. d) din lege. 25. La articolul 27, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Un exemplar original al deciziei prevăzute la alin. (3) se transmite furnizorului serviciului social evaluat, iar o copie a acesteia se transmite agenţiei teritoriale în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul sau funcţionează serviciul social, în termen de maximum 15 zile de la data eliberării acesteia. 26. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins: Articolul 271
(1) În situaţia în care pe perioada de valabilitate a licenţei de funcţionare intervin modificări referitoare la serviciul social licenţiat, furnizorul este obligat să notifice Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, instituţiile din subordinea sa, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.
(2) Dacă modificarea vizează standardele minime de calitate care au stat la baza acordării licenţei de funcţionare sau unul sau mai multe din documentele justificative, compartimentul de acreditare notifică agenţia teritorială în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul sau funcţionează serviciul social, care realizează o misiune de inspecţie şi întocmeşte un raport de monitorizare.
(3) În cazul în care modificarea vizează alte elemente care nu afectează respectarea standardelor minime de calitate şi/sau documentele care au stat la baza eliberării licenţei de funcţionare, compartimentul de acreditare transmite notificarea, spre ştiinţă, agenţiei teritoriale, iar o copie a acesteia o păstrează la dosarul de licenţiere.
27. La articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 30
(1) În vederea obţinerii unei noi licenţe pentru serviciul social, cea mai recentă misiune de inspecţie, planificată conform prevederilor art. 24 alin. (2) din lege, se realizează într-o perioadă de maximum 3 luni anterioare datei de expirare a licenţei de funcţionare.
28. La articolul 32, alineatul (41) se modifică şi va avea următorul cuprins: (41 ) În termen de două zile lucrătoare de la eliberarea licenţei de funcţionare prevăzute la alin. (3) instituţiile din subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, transmit electronic în format needitabil o copie a licenţei de funcţionare compartimentului de acreditare din cadrul ministerului în vederea înregistrării serviciului social în eRegistru. 29. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 34
(1) În situaţiile în care furnizorii consideră că propunerile de respingere a cererii de licenţiere a serviciului social, precum şi cele privind retragerea licenţei de funcţionare provizorii sau a licenţei de funcţionare, formulate de inspectorii sociali în rapoartele de evaluare/monitorizare, denumite în continuare rapoarte iniţiale, nu corespund realităţii, pot contesta, în scris, raportul de evaluare, solicitând efectuarea unei noi evaluări în teren.
30. La articolul 36 alineatul (4), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)dovada achitării taxei de evaluare a serviciului social în vederea stabilirii nivelurilor de calitate de către echipa de evaluare. 31. La articolul 38, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Coordonatorul compartimentului de acreditare din cadrul ministerului sau, după caz, din cadrul instituţiilor aflate în subordinea sa, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, stabileşte, în colaborare cu directorul Direcţiei de inspecţie socială, componenţa nominală a echipei prevăzute la alin. (2) şi planifică vizita de evaluare în teren. 32. La articolul 38, alineatul (5) se abrogă . 33. La articolul 40, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 40
(1) Monitorizarea şi controlul calităţii în domeniul serviciilor sociale se realizează de inspectorii sociali, conform prevederilor cap. IV secţiunea a 2-a din lege, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2012, cu modificările ulterioare, ale Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 16/2018.
34. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 41
(1) Elaborarea rapoartelor de evaluare, monitorizare şi constatare, precum şi a proceselor-verbale de control, după caz, prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. c) din lege se efectuează obligatoriu de o echipă formată din cel puţin 2 inspectori sociali.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) nu intră în categoria informaţiilor de interes public.
35. Articolul 42 se abrogă . 36. La articolul 43, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21 ) În aplicarea prevederilor art. 27 alin. (1) lit. c) din lege, raportul inspectorului social are la bază recomandarea de suspendare a activităţii serviciului social şi concluziile rezultate în urma controalelor desfăşurate de alte organisme cu atribuţii de control din domeniul sănătăţii publice, al pazei contra incendiilor, al sănătăţii şi securităţii în muncă. 37. La articolul 43, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) În situaţia în care comisia prevăzută la alin. (3) consideră că propunerea de suspendare/retragere a licenţei de funcţionare înaintată de inspectorii sociali este fundamentată, propune aprobarea deciziei de suspendare/retragere a licenţei serviciului social. În situaţia în care raportul de constatare nu conţine toate informaţiile adecvate/necesare, comisia de evaluare poate solicita, în scris sau telefonic, alte documente, se poate deplasa în vederea efectuării unui nou control sau poate solicita efectuarea unui nou control. 38. La anexa nr. 1, paragraful „În baza prezentului certificat de acreditare, furnizorul este autorizat să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată" se modifică şi se înlocuieşte cu paragraful „În baza prezentului certificat de acreditare, furnizorul este autorizat să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată, pe baza licenţelor de funcţionare obţinute pentru fiecare serviciu social." 39. La anexa nr. 2, secţiunea 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea 2. Informaţii privind cunoştinţele în managementul serviciilor sociale 2.1. Servicii sociale pe care solicitantul intenţionează să le înfiinţeze în următorii 3 ani:

Nr. crt. Denumire serviciu social Cod serviciu social - categoria serviciului social1 Regulament de organizare şi funcţionare aplicabil2 Standard minim de calitate aplicabil3 Resurse materiale (spaţiul în care va funcţiona, dotări etc.)4 Resurse umane (personal deja angajat/contractat şi/sau planificat)5 Resurse financiare (sume cheltuite şi/sau planificate) Costul estimat al serviciului/persoană beneficiară6

1 Potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare. 2 Idem. 3 Se va menţiona titlul actului normativ - dacă este cazul, se precizează şi anexa, prin care se aprobă standardul minim de calitate aplicabil serviciului social planificat. 4 Se vor menţiona suprafaţa totală estimată a spaţiului în care urmează să funcţioneze serviciul social, precum şi suprafaţa estimată pentru un beneficiar. 5 Se vor menţiona numărul de persoane şi calificarea pentru următoarele categorii de personal: personal de conducere, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar, precum şi personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire. 6 Se vor menţiona următoarele: costul estimat lunar/anual al serviciului social planificat, precum şi principalele sursele de asigurare a finanţării serviciului social.2.2. Solicitantul a deţinut certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale, în baza căruia a obţinut licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale din tabelul de mai jos, dar certificatul de acreditare i-a fost retras, în condiţiile art. 10 alin. (4) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare:

Nr. crt. Denumire serviciu social Cod serviciu social - categoria serviciului social Licenţa de funcţionare (serie/număr/data eliberării/perioada de valabilitate)
1
2
3
...

40. La anexa nr. 2, secţiunea 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea 3. Documente justificative solicitate(Se bifează numai căsuţele corespunzătoare documentelor ataşate la prezenta cerere.)3.1. Pentru solicitanţii cu statut de persoane fizice sau juridice de drept public actul de înfiinţare al solicitantului, cu excepţia actelor normative cu rang de lege sau hotărâre a Guvernului care se prezintă la punctul 1.3 (copie) angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare (original) 3.2. Pentru solicitanţii cu statut de persoane fizice sau juridice de drept privat3.2.1. Pentru asociaţii şi fundaţii: certificat de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (copie) statutul asociaţiei/fundaţiei (copie) angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare (original) 3.2.2. Pentru filiale sau sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare: certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor a persoanelor străine fără scop patrimonial (copie) statutul filialei/sucursalei asociaţiei/fundaţiei (copie) angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare (original) 3.2.3 Pentru cultele recunoscute de lege: actul normativ de recunoaştere a cultului (copie) documentul de înfiinţare a unităţii de cult (copie) angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare (original) 3.2.4. Pentru persoane fizice autorizate în condiţiile legii: certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie) certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie) angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare (original) 3.2.5. Pentru operatorii economici în condiţii speciale, prevăzute de lege: certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie) certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie) actul de înfiinţare/actul constitutiv (copie) angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare (original) 41. La anexa nr. 2, paragraful final referitor la exprimarea opţiunii de ridicare a certificatului de acreditare se modifică şi va avea următorul cuprins: Doresc să primesc/ridic certificatul de acreditare: prin poştă; de la sediul agenţiei teritoriale pe a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul furnizorul, personal ori prin persoană împuternicită .............; de la sediul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. 42. Titlul anexei nr. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Cerere de licenţiere serviciu social 43. La anexa nr. 7, în secţiunea 3, punctul 3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3.1. Încadrarea serviciului social în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare: Cod serviciu social........ ............ 44. La anexa nr. 7, în se cţiunea 3, punctele 3.2-3.4 se abrogă . 45. La anexa nr. 7, secţiunea 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea 5. Documente justificative solicitate*)(Se bifează căsuţele corespunzătoare documentelor justificative anexate la prezenta cerere.) documentul care atestă dreptul de administrare, de concesiune sau de folosinţă asupra spaţiului în care funcţionează serviciul social, cum ar fi: extras de carte funciară pentru informare, contract de comodat, de închiriere, de concesiune, de administrare, de schimb etc.; actul/documentul legal privind decizia de înfiinţare a serviciului, după caz; regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social; CV-ul unei persoane cu calificare în domeniul asistenţei sociale sau în managementul serviciilor sociale (original); o copie de pe contractul de muncă sau contractul de prestări servicii încheiat cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie); angajamentul furnizorului de a notifica compartimentul de acreditare asupra oricăror modificări referitoare la serviciul social.*) Secţiunea nu se completează pentru obţinerea unei noi licenţe de funcţionare a serviciului social. 46. În cuprinsul anexei nr. 8, sintagma „serviciu social acreditat" se înlocuieşte cu sintagma „serviciu social". 47. În tot cuprinsul anexelor nr. 2, 7 şi 21, norma de trimitere la „art. 292 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare" se înlocuieşte cu norma de trimitere la „art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare". 48. În cuprinsul anexelor nr. 13 şi 23, termenul „recomandări" se înlocuieşte cu termenul „măsuri", iar în cuprinsul anexei nr. 27, termenul „recomandare" se înlocuieşte cu termenul „măsură". 49. În titlul anexei nr. 14, termenul „notificare" se înlocuieşte cu „raport". Articolul IICererile de licenţiere a serviciilor sociale aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se soluţionează conform prevederilor legale în vigoare la data depunerii cererii. Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 11 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul IV Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 noiembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. În anexă, titlul „Centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8 8790 CR-D-I Centre de îngrijire şi asistenţă Informare şi asistenţă socială/ Servicii de asistenţă socială Consiliere psihologică Abilitare şi reabilitare Îngrijire şi asistenţă Deprinderi de viaţă independentă: - menţinerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de interacţiune Educaţie/Pregătire pentru muncă Asistenţă şi suport pentru luarea unei decizii Integrare şi participare socială şi civică ROF servicii sociale cu cazare
9 8790 CR-D-II Centre de abilitare şi reabilitare ROF servicii sociale cu cazare
10 8790 CR-D-IV Centre pentru viaţă independentă ROF servicii sociale cu cazare
11 8790 CR-D-VI Centre respiro/Centre de criză Informare şi asistenţă socială/ Servicii de asistenţă socială Consiliere psihologică* Îngrijire şi asistenţă Program obişnuit de viaţă ROF servicii sociale cu cazare
12 8790 CR-D-VII Locuinţe protejate Informare şi asistenţă socială/ Servicii de asistenţă socială** Consiliere psihologică** Abilitare şi reabilitare** Îngrijire şi asistenţă Deprinderi de viaţă independentă**: - menţinerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de interacţiune Dobândirea independenţei economice Educaţie/Pregătire pentru muncă** Asistenţă şi suport pentru luarea unei decizii** Implicare şi participare socială şi civică ROF servicii sociale cu cazare

* Activitatea se desfăşoară de centrul de zi la sediul acestuia sau, după caz, în Centrul respiro/Centrul de criză.** Activitatea se desfăşoară de centrul de zi la sediul acestuia, în spaţiu liber sau, după caz, în locuinţa protejată." 2. În anexă, după titlul „Centre rezidenţiale pentru tineri în dificultate" se va introduce un nou titlu, titlul „Servicii sociale destinate asigurării cazării şi îngrijirii unor elevi, studenţi şi tineri, care provin din familii aflate în situaţii de dificultate", alcătuit din numărul curent 231, cu următorul cuprins:

„Servicii sociale destinate asigurării cazării şi îngrijirii unor elevi, studenţi şi tineri, care provin din familii aflate în situaţii de dificultate
231 8790 EST R Internate de tip social Cazare Supraveghere Masă Curăţenie Alte activităţi ROF serviciu social cu cazare"

3. În anexă , la titlul „Centre de zi pentru persoane vârstnice", coloana 3, sintagma „orientare vocaţională" se înlocuieşte cu sintagma „consiliere şi orientare în carieră sau mediere". 4. În anexă, la titlul „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă", numerele curente 37 şi 371 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„37 8810 ID-III Servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilităţi Informare şi consiliere socială/ Servicii de asistenţă socială Îngrijire personală Hrănire şi hidratare Integrare şi participare socială şi civică ROF serviciu social la domiciliu
371 8810 ID-IV Asistent personal al persoanei cu handicap grav Supraveghere, asistenţă şi îngrijire acordată persoanei cu handicap grav, pe baza planului individual ROF serviciu social la domiciliu"

5. În anexă, la titlul „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă", după numărul curent 371 se introduc două noi numere curente, numerele curente 371a şi 371b, cu următorul cuprins:

„371a 8810 ID-V Asistent personal profesionist Îngrijirea şi protecţia acordate persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat ROF serviciu social în comunitate
371b 8810 ID-VI Echipe mobile pentru persoane adulte cu dizabilităţi Informare şi consiliere socială/ Servicii de asistenţă socială Consiliere psihologică Facilitarea independenţei beneficiarului Dezvoltarea mobilităţii personale ROF serviciu social la domiciliu"

6. În anexă, la titlul „Servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilităţi", numărul curent 372 se abrogă . 7. În anexă, la titlul „Servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilităţi", numărul curent 373 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„373 8899 SC-D-I Servicii de asistenţă şi suport Informare şi consiliere socială şi/sau juridică Consiliere psihologică Facilitarea independenţei beneficiarului Suport individual/grup de suport Asistenţă şi suport pentru luarea unei decizii ROF serviciu social în comunitate"

8. În anexă, la titlul „Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi", numerele curente 38 şi 39 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„38 8899 CZ-D-I Centre de zi Informare şi consiliere socială şi/sau juridică Consiliere psihologică Abilitare şi reabilitare Deprinderi de viaţă independentă Dezvoltarea abilităţilor lucrative, pregătirea pentru muncă, angajarea în muncă şi sprijin pentru menţinerea locului de muncă ROF serviciu social de zi
39 8899 CZ-D-II Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu
Asistenţă şi suport pentru luarea unei decizii Integrare şi participare socială şi civică Recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu*

* Obligatoriu pentru centrele de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu." 9. În anexă, la titlul „Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi", după numărul curent 48 se introduc două noi numere curente, numerele curente 481 şi 482, cu următorul cuprins:

„481 8891CZ-C-TC Telefonul copilului Consiliere telefonică Evaluarea riscului imediat Intervenţie în situaţii de urgenţă Informare Linie telefonică de urgenţă Alte activităţi: administrative etc. ROF serviciu social de zi
482 8891CZ-C-EM Echipă mobilă Terapie de recuperare şi reabilitare - kinetoterapie, terapie logopedică Transferarea de informaţii cu privire la tehnicile de recuperare şi reabilitare ce trebuie utilizate de către părinţi/persoane care îngrijesc copilul în procesul de recuperare a copilului cu dizabilităţi Informarea părinţilor/persoanelor care îngrijesc copilul cu privire la drepturile acestuia şi responsabilităţile care le revin în procesul de creştere şi îngrijire a copilului Consiliere psihologică Informare şi consiliere în scopul facilitării accesului la prestaţii sociale şi alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare Alte activităţi specifice categoriei de beneficiari ROF serviciu social în comunitate"

10. În anexă, după titlul „Centre de zi victimele violenţei în familie şi agresori" se introduce un nou titlu, titlul „Centre de informare şi consiliere pentru victimele violenţei domestice de tip linie telefonică de urgenţă (help-line) cu program continuu" alcătuit din numărul curent 531, cu următorul cuprins:

„Centre de informare şi consiliere pentru victimele violenţei domestice de tip linie telefonică de urgenţă (help-line) cu program continuu
531 8899CZ-VD- LTP Linie telefonică de urgenţă (help line) destinată victimelor violenţei domestice Consiliere telefonică Consiliere primară de natură psihologică, juridică şi asistenţă socială Orientare şi îndrumare Alte activităţi ROF serviciu social de zi"

11. În anexă, la titlul „Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie", după numărul curent 67 se introduce un nou număr curent, numărul curent 671, cu următorul cuprins:

„671 8899CZ-PN-VI Serviciul pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor Informare privind drepturile victimei; consiliere psihologică, consiliere cu privire la riscurile de victimizare secundară şi repetată sau de intimidare şi răzbunare; consiliere privind aspectele financiare şi practice subsecvente infracţiunii; servicii de inserţie/reinserţie socială; sprijin emoţional şi social în scopul reintegrării sociale ROF serviciu social de zi"

12. În anexă, la titlul „Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie", în coloana 3, după sintagma „asistenţă medicală primară" se introduce o nouă sintagmă, sintagma „schimb de seringi". 13. La anexa nr. 1 la nomenclator, la articolul 8 alineatul (1), punctul 2 din Instrucţiuni se abrogă . 14. La anexa nr. 1 la nomenclator, la articolul 8 alineatul (2), instrucţiunile se modifică şi vor avea următorul cuprins: Instrucţiuni:Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi se realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate. 15. La anexa nr. 1 la nomenclator, la articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 16. La anexa nr. 2 la nomenclator, la articolul 8 alineatul (1), punctul 2 din Instrucţiuni se abrogă . 17. La anexa nr. 2 la nomenclator, la articolul 8 alineatul (2), instrucţiunea se modifică şi va avea următorul cuprins: Instrucţiune:Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi se realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate. 18. La anexa nr. 2 la nomenclator, la articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 19. La anexa nr. 3 la nomenclator, la articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Ministrul muncii şi justiţiei sociale,Marius-Constantin BudăiViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Vasile-Daniel SuciuMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 476/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 476 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 476/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu