E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.476 din 03.07.2019

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 16 iulie 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul I Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 11 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Valabilitatea certificatului de acreditare începe de la data eliberării acestuia şi încetează la data emiterii deciziei de retragere a acreditării furnizorului, în situaţiile prevăzute la art. 28 din lege. 2. La articolul 7 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)informaţii privind capacitatea managerială pentru înfiinţarea şi furnizarea de servicii sociale, respectiv serviciile sociale pe care acesta intenţionează să le dea în funcţiune sau să le înfiinţeze, sau, după caz, în situaţia în care certificatul de acreditare i-a fost retras în baza prevederilor art. 10 alin. (4) din lege, serviciile sociale pentru care deţine licenţă de funcţionare; 3. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă . 4. La articolul 8, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) În cazul furnizorilor publici, documentul justificativ este actul de înfiinţare al acestora. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(5) Documentele justificative prevăzute la alin. (3) şi (4) se prezintă în copie.
5. La articolul 8 alineatul (4), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) În cazul furnizorilor privaţi, documentele justificative sunt următoarele: 6. La articolul 8 alineatul (6), literele a) şi b) se abrogă . 7. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) În cazul în care din dosarul de acreditare al furnizorului lipsesc documente justificative, se notifică electronic furnizorul şi se solicită completarea documentaţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea notificării. Necompletarea dosarului în termenul solicitat conduce la sistarea evaluării, iar furnizorul serviciului este notificat electronic cu privire la faptul că este necesar să depună o nouă cerere de acreditare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 şi 8. 8. La articolul 11, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 11
(1) În situaţia în care sunt îndeplinite criteriile prevăzute de lege, evaluatorul transmite conducerii direcţiei în coordonarea căruia se află compartimentul de acreditare, spre avizare, referatul prevăzut la art. 10 alin. (6) şi întocmeşte, în dublu exemplar, decizia de acreditare a furnizorului. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(5) Certificatul de acreditare, în original, precum şi un exemplar al deciziei de acreditare a furnizorului se ridică de furnizor sau de persoana împuternicită de acesta, de la agenţia teritorială pe a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul furnizorul.
9. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11 ) În situaţia schimbării denumirii/sediului furnizorului, acesta notifică compartimentul de acreditare în vederea eliberării unui nou certificat cu noua denumire; notificarea este însoţită de documentele justificative prevăzute la art. 8 alin. (3) şi (4). 10. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) În cazul în care furnizorul nu îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (1) sau în situaţia în care, ca urmare a verificării documentelor justificative, se constată că furnizorul nu mai îndeplineşte criteriile de acreditare prevăzute de lege, agenţia teritorială pe a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul furnizorul propune conducerii Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale retragerea acreditării şi radierea furnizorului din eRegistru. 11. Articolul 14 se abrogă . 12. La articolul 16, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)verificarea în teren de către inspectorii sociali a îndeplinirii standardelor minime, în baza cărora se eliberează licenţa de funcţionare sau, după caz, decizia de respingere a acordării acesteia. Inspectorii sociali au în vedere constatarea condiţiilor legale de funcţionare şi a conformităţii datelor prezentate în documentele justificative şi în fişa de autoevaluare cu realitatea din teren. 13. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18
(1) Documentele justificative solicitate sunt următoarele:a)documentul care atestă dreptul de administrare, de concesiune sau de folosinţă asupra spaţiului în care funcţionează serviciul social, cum ar fi: extras de carte funciară pentru informare, contract de comodat, de închiriere, de concesiune, de administrare, de schimb etc.; b)actul/documentul legal privind decizia de înfiinţare a serviciului, după caz; c)regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social, elaborat cu respectarea modelului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare; d)fotografii ale spaţiilor aferente desfăşurării serviciilor sociale, la data solicitării acreditării; e)CV-ul unei persoane cu calificare în domeniul asistenţei sociale sau în managementul serviciilor sociale; f)o copie de pe contractul de muncă sau contractul de prestări servicii încheiat cu persoana prevăzută la lit. e); g)angajamentul furnizorului de a notifica Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, instituţiile din subordinea sa, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, asupra oricăror modificări referitoare la serviciul social pentru care a obţinut licenţa de funcţionare intervenite după acordarea acesteia, completat după modelul prevăzut în anexa nr. 8, în funcţie de beneficiarii serviciului social; h)planul de urgenţă în caz de retragere a licenţei de funcţionare/desfiinţare serviciu social, dacă este prevăzut în standardul minim de calitate aplicabil.
14. La articolul 20, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(4) Cererea de licenţiere a serviciului, fişa de autoevaluare şi documentele justificative se transmit şi pe adresa de e-mail a compartimentului de acreditare, la data depunerii sau transmiterii prin poştă a dosarului de acreditare al serviciului prevăzut la alin. (1). ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(6) Soluţionarea dosarelor de licenţiere ale serviciilor se realizează în termen de 60 de zile calendaristice, stabilit de la data înregistrării cererii de licenţiere a serviciului în registrul prevăzut la alin. (5).
15. La articolul 20, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins: (61 ) Termenul prevăzut la alin. (6) se poate prelungi cu maximum 15 zile calendaristice, caz în care compartimentul de acreditare notifică furnizorul cu privire la durata de soluţionare a cererii de licenţiere şi motivele prelungirii acesteia, înainte de expirarea acestuia. 16. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 21
(1) În cazul în care din dosarul de licenţiere al serviciului lipsesc documente justificative se notifică electronic furnizorul serviciului şi se solicită completarea documentaţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la notificare. Necompletarea dosarului în termenul solicitat conduce la sistarea evaluării, iar furnizorul serviciului este notificat electronic cu privire la faptul că este necesar să depună o nouă cerere de licenţiere, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 17 şi 18.
17. La articolul 22, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Până în data de 5 a fiecărei luni, instituţiile din subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, transmit compartimentului de acreditare din cadrul ministerului listele nominale cu serviciile licenţiate provizoriu în domeniile de activitate pe care le coordonează, împreună cu copia licenţelor provizorii eliberate în luna anterioară, în vederea înregistrării serviciului social în eRegistru. Listele se transmit şi în format electronic. 18. La articolul 23, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Evaluarea în teren se realizează de o echipă formată din 2 inspectori sociali, cu respectarea prevederilor art. 16 lit. b), fără a anunţa în prealabil furnizorul de servicii sociale cu privire la data vizitei. 19. La articolul 23, alineatul (4) se abrogă . 20. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24
(1) La finalizarea evaluării în teren, inspectorii sociali întocmesc, în 3 exemplare, un raport de evaluare în teren, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 13. Raportul de evaluare cuprinde şi fotografii care evidenţiază starea de fapt a serviciului social, după caz.
21. La articolul 25, alineatele (1), (22) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins : Articolul 25
(1) În situaţia prevăzută la art. 11 alin. (5) lit. b) din lege, un exemplar original al raportului de evaluare însoţit de un referat în care se consemnează propunerea de acordare a licenţei de funcţionare pentru serviciul social evaluat, semnat de directorul agenţiei teritoriale, denumit în continuare referat de acordare a licenţei de funcţionare, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, se transmit, prin e-mail, compartimentului de acreditare din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei de valabilitate a licenţei de funcţionare provizorii. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ (22 ) În data de 5 a fiecărei luni, instituţiile din subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, transmit electronic prin e-mail compartimentului de acreditare din cadrul ministerului listele nominale cu serviciile licenţiate în domeniile de activitate pe care le coordonează, împreună cu copia licenţelor de funcţionare eliberate, în vederea înregistrării serviciului social în eRegistru. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(8) Un exemplar al deciziei de acordare a licenţei de funcţionare serviciului social însoţit de licenţa de funcţionare se transmit furnizorului prin poştă de către compartimentul de acreditare. La solicitarea scrisă a furnizorului social, documentele se pot ridica de către acesta sau de către o persoană împuternicită şi în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (5).
22. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu următorul cuprins: Articolul 251
(1) După emiterea licenţei de funcţionare provizorii, respectiv a licenţei de funcţionare, în situaţiile în care furnizorul notifică Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi sau Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi cu privire la închiderea sau desfiinţarea serviciului social, compartimentul acreditare întocmeşte referatul şi decizia de încetare a aplicabilităţii licenţei de funcţionare provizorii, respectiv a licenţei de funcţionare.
(2) În situaţia de schimbare a sediului serviciului social sau a standardelor minime de calitate aplicabile, furnizorul are obligaţia de a transmite toate documentele justificative prevăzute la art. 18, iar compartimentul întocmeşte decizia de încetare a aplicabilităţii licenţei de funcţionare provizorii, respectiv a licenţei de funcţionare şi emite o nouă licenţă de funcţionare provizorie.
(3) În situaţia schimbării denumirii serviciului social sau modificării administrative a adresei, furnizorul notifică compartimentul acreditare din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi şi transmite documentele justificative aferente modificărilor.
23. La articolul 26 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)descrierea situaţiei de fapt şi constatările referitoare la standardele minime; b)măsurile dispuse, termenul acordat pentru remedierea deficienţelor constatate care au condus la neîndeplinirea standardelor minime, precum şi persoana responsabilă pentru îndeplinirea măsurilor; furnizorul serviciului social poate solicita o singură dată prelungirea termenului, în mod justificat şi ţinându-se cont de valabilitatea licenţei de funcţionare provizorii/licenţei de funcţionare; 24. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) În cazul în care la vizita de evaluare în teren prevăzută la alin. (1) lit. c) se constată că măsurile dispuse nu au fost îndeplinite, se retrage licenţa de funcţionare provizorie şi se sancţionează contravenţional furnizorul serviciului social pentru neîndeplinirea acestora, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (5) lit. d) din lege. 25. La articolul 27, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Un exemplar original al deciziei prevăzute la alin. (3) se transmite furnizorului serviciului social evaluat, iar o copie a acesteia se transmite agenţiei teritoriale în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul sau funcţionează serviciul social, în termen de maximum 15 zile de la data eliberării acesteia. 26. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins: Articolul 271
(1) În situaţia în care pe perioada de valabilitate a licenţei de funcţionare intervin modificări referitoare la serviciul social licenţiat, furnizorul este obligat să notifice Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, instituţiile din subordinea sa, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.
(2) Dacă modificarea vizează standardele minime de calitate care au stat la baza acordării licenţei de funcţionare sau unul sau mai multe din documentele justificative, compartimentul de acreditare notifică agenţia teritorială în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul sau funcţionează serviciul social, care realizează o misiune de inspecţie şi întocmeşte un raport de monitorizare.
(3) În cazul în care modificarea vizează alte elemente care nu afectează respectarea standardelor minime de calitate şi/sau documentele care au stat la baza eliberării licenţei de funcţionare, compartimentul de acreditare transmite notificarea, spre ştiinţă, agenţiei teritoriale, iar o copie a acesteia o păstrează la dosarul de licenţiere.
27. La articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 30
(1) În vederea obţinerii unei noi licenţe pentru serviciul social, cea mai recentă misiune de inspecţie, planificată conform prevederilor art. 24 alin. (2) din lege, se realizează într-o perioadă de maximum 3 luni anterioare datei de expirare a licenţei de funcţionare.
28. La articolul 32, alineatul (41) se modifică şi va avea următorul cuprins: (41 ) În termen de două zile lucrătoare de la eliberarea licenţei de funcţionare prevăzute la alin. (3) instituţiile din subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, transmit electronic în format needitabil o copie a licenţei de funcţionare compartimentului de acreditare din cadrul ministerului în vederea înregistrării serviciului social în eRegistru. 29. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 34
(1) În situaţiile în care furnizorii consideră că propunerile de respingere a cererii de licenţiere a serviciului social, precum şi cele privind retragerea licenţei de funcţionare provizorii sau a licenţei de funcţionare, formulate de inspectorii sociali în rapoartele de evaluare/monitorizare, denumite în continuare rapoarte iniţiale, nu corespund realităţii, pot contesta, în scris, raportul de evaluare, solicitând efectuarea unei noi evaluări în teren.
30. La articolul 36 alineatul (4), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)dovada achitării taxei de evaluare a serviciului social în vederea stabilirii nivelurilor de calitate de către echipa de evaluare. 31. La articolul 38, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Coordonatorul compartimentului de acreditare din cadrul ministerului sau, după caz, din cadrul instituţiilor aflate în subordinea sa, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, stabileşte, în colaborare cu directorul Direcţiei de inspecţie socială, componenţa nominală a echipei prevăzute la alin. (2) şi planifică vizita de evaluare în teren. 32. La articolul 38, alineatul (5) se abrogă . 33. La articolul 40, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 40
(1) Monitorizarea şi controlul calităţii în domeniul serviciilor sociale se realizează de inspectorii sociali, conform prevederilor cap. IV secţiunea a 2-a din lege, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2012, cu modificările ulterioare, ale Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 16/2018.
34. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 41
(1) Elaborarea rapoartelor de evaluare, monitorizare şi constatare, precum şi a proceselor-verbale de control, după caz, prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. c) din lege se efectuează obligatoriu de o echipă formată din cel puţin 2 inspectori sociali.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) nu intră în categoria informaţiilor de interes public.
35. Articolul 42 se abrogă . 36. La articolul 43, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21 ) În aplicarea prevederilor art. 27 alin. (1) lit. c) din lege, raportul inspectorului social are la bază recomandarea de suspendare a activităţii serviciului social şi concluziile rezultate în urma controalelor desfăşurate de alte organisme cu atribuţii de control din domeniul sănătăţii publice, al pazei contra incendiilor, al sănătăţii şi securităţii în muncă. 37. La articolul 43, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) În situaţia în care comisia prevăzută la alin. (3) consideră că propunerea de suspendare/retragere a licenţei de funcţionare înaintată de inspectorii sociali este fundamentată, propune aprobarea deciziei de suspendare/retragere a licenţei serviciului social. În situaţia în care raportul de constatare nu conţine toate informaţiile adecvate/necesare, comisia de evaluare poate solicita, în scris sau telefonic, alte documente, se poate deplasa în vederea efectuării unui nou control sau poate solicita efectuarea unui nou control. 38. La anexa nr. 1, paragraful „În baza prezentului certificat de acreditare, furnizorul este autorizat să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată" se modifică şi se înlocuieşte cu paragraful „În baza prezentului certificat de acreditare, furnizorul este autorizat să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată, pe baza licenţelor de funcţionare obţinute pentru fiecare serviciu social." 39. La anexa nr. 2, secţiunea 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea 2. Informaţii privind cunoştinţele în managementul serviciilor sociale 2.1. Servicii sociale pe care solicitantul intenţionează să le înfiinţeze în următorii 3 ani:

Nr. crt. Denumire serviciu social Cod serviciu social - categoria serviciului social1 Regulament de organizare şi funcţionare aplicabil2 Standard minim de calitate aplicabil3 Resurse materiale (spaţiul în care va funcţiona, dotări etc.)4 Resurse umane (personal deja angajat/contractat şi/sau planificat)5 Resurse financiare (sume cheltuite şi/sau planificate) Costul estimat al serviciului/persoană beneficiară6

1 Potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare. 2 Idem. 3 Se va menţiona titlul actului normativ - dacă este cazul, se precizează şi anexa, prin care se aprobă standardul minim de calitate aplicabil serviciului social planificat. 4 Se vor menţiona suprafaţa totală estimată a spaţiului în care urmează să funcţioneze serviciul social, precum şi suprafaţa estimată pentru un beneficiar. 5 Se vor menţiona numărul de persoane şi calificarea pentru următoarele categorii de personal: personal de conducere, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar, precum şi personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire. 6 Se vor menţiona următoarele: costul estimat lunar/anual al serviciului social planificat, precum şi principalele sursele de asigurare a finanţării serviciului social.2.2. Solicitantul a deţinut certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale, în baza căruia a obţinut licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale din tabelul de mai jos, dar certificatul de acreditare i-a fost retras, în condiţiile art. 10 alin. (4) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare:

Nr. crt. Denumire serviciu social Cod serviciu social - categoria serviciului social Licenţa de funcţionare (serie/număr/data eliberării/perioada de valabilitate)
1
2
3
...

40. La anexa nr. 2, secţiunea 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea 3. Documente justificative solicitate(Se bifează numai căsuţele corespunzătoare documentelor ataşate la prezenta cerere.)3.1. Pentru solicitanţii cu statut de persoane fizice sau juridice de drept public actul de înfiinţare al solicitantului, cu excepţia actelor normative cu rang de lege sau hotărâre a Guvernului care se prezintă la punctul 1.3 (copie) angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare (original) 3.2. Pentru solicitanţii cu statut de persoane fizice sau juridice de drept privat3.2.1. Pentru asociaţii şi fundaţii: certificat de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (copie) statutul asociaţiei/fundaţiei (copie) angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare (original) 3.2.2. Pentru filiale sau sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare: certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor a persoanelor străine fără scop patrimonial (copie) statutul filialei/sucursalei asociaţiei/fundaţiei (copie) angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare (original) 3.2.3 Pentru cultele recunoscute de lege: actul normativ de recunoaştere a cultului (copie) documentul de înfiinţare a unităţii de cult (copie) angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare (original) 3.2.4. Pentru persoane fizice autorizate în condiţiile legii: certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie) certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie) angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare (original) 3.2.5. Pentru operatorii economici în condiţii speciale, prevăzute de lege: certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie) certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie) actul de înfiinţare/actul constitutiv (copie) angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare (original) 41. La anexa nr. 2, paragraful final referitor la exprimarea opţiunii de ridicare a certificatului de acreditare se modifică şi va avea următorul cuprins: Doresc să primesc/ridic certificatul de acreditare: prin poştă; de la sediul agenţiei teritoriale pe a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul furnizorul, personal ori prin persoană împuternicită .............; de la sediul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. 42. Titlul anexei nr. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Cerere de licenţiere serviciu social 43. La anexa nr. 7, în secţiunea 3, punctul 3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3.1. Încadrarea serviciului social în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare: Cod serviciu social........ ............ 44. La anexa nr. 7, în se cţiunea 3, punctele 3.2-3.4 se abrogă . 45. La anexa nr. 7, secţiunea 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea 5. Documente justificative solicitate*)(Se bifează căsuţele corespunzătoare documentelor justificative anexate la prezenta cerere.) documentul care atestă dreptul de administrare, de concesiune sau de folosinţă asupra spaţiului în care funcţionează serviciul social, cum ar fi: extras de carte funciară pentru informare, contract de comodat, de închiriere, de concesiune, de administrare, de schimb etc.; actul/documentul legal privind decizia de înfiinţare a serviciului, după caz; regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social; CV-ul unei persoane cu calificare în domeniul asistenţei sociale sau în managementul serviciilor sociale (original); o copie de pe contractul de muncă sau contractul de prestări servicii încheiat cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie); angajamentul furnizorului de a notifica compartimentul de acreditare asupra oricăror modificări referitoare la serviciul social.*) Secţiunea nu se completează pentru obţinerea unei noi licenţe de funcţionare a serviciului social. 46. În cuprinsul anexei nr. 8, sintagma „serviciu social acreditat" se înlocuieşte cu sintagma „serviciu social". 47. În tot cuprinsul anexelor nr. 2, 7 şi 21, norma de trimitere la „art. 292 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare" se înlocuieşte cu norma de trimitere la „art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare". 48. În cuprinsul anexelor nr. 13 şi 23, termenul „recomandări" se înlocuieşte cu termenul „măsuri", iar în cuprinsul anexei nr. 27, termenul „recomandare" se înlocuieşte cu termenul „măsură". 49. În titlul anexei nr. 14, termenul „notificare" se înlocuieşte cu „raport". Articolul IICererile de licenţiere a serviciilor sociale aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se soluţionează conform prevederilor legale în vigoare la data depunerii cererii. Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 11 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul IV Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 noiembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. În anexă, titlul „Centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8 8790 CR-D-I Centre de îngrijire şi asistenţă Informare şi asistenţă socială/ Servicii de asistenţă socială Consiliere psihologică Abilitare şi reabilitare Îngrijire şi asistenţă Deprinderi de viaţă independentă: - menţinerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de interacţiune Educaţie/Pregătire pentru muncă Asistenţă şi suport pentru luarea unei decizii Integrare şi participare socială şi civică ROF servicii sociale cu cazare
9 8790 CR-D-II Centre de abilitare şi reabilitare ROF servicii sociale cu cazare
10 8790 CR-D-IV Centre pentru viaţă independentă ROF servicii sociale cu cazare
11 8790 CR-D-VI Centre respiro/Centre de criză Informare şi asistenţă socială/ Servicii de asistenţă socială Consiliere psihologică* Îngrijire şi asistenţă Program obişnuit de viaţă ROF servicii sociale cu cazare
12 8790 CR-D-VII Locuinţe protejate Informare şi asistenţă socială/ Servicii de asistenţă socială** Consiliere psihologică** Abilitare şi reabilitare** Îngrijire şi asistenţă Deprinderi de viaţă independentă**: - menţinerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire; - menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de interacţiune Dobândirea independenţei economice Educaţie/Pregătire pentru muncă** Asistenţă şi suport pentru luarea unei decizii** Implicare şi participare socială şi civică ROF servicii sociale cu cazare

* Activitatea se desfăşoară de centrul de zi la sediul acestuia sau, după caz, în Centrul respiro/Centrul de criză.** Activitatea se desfăşoară de centrul de zi la sediul acestuia, în spaţiu liber sau, după caz, în locuinţa protejată." 2. În anexă, după titlul „Centre rezidenţiale pentru tineri în dificultate" se va introduce un nou titlu, titlul „Servicii sociale destinate asigurării cazării şi îngrijirii unor elevi, studenţi şi tineri, care provin din familii aflate în situaţii de dificultate", alcătuit din numărul curent 231, cu următorul cuprins:

„Servicii sociale destinate asigurării cazării şi îngrijirii unor elevi, studenţi şi tineri, care provin din familii aflate în situaţii de dificultate
231 8790 EST R Internate de tip social Cazare Supraveghere Masă Curăţenie Alte activităţi ROF serviciu social cu cazare"

3. În anexă , la titlul „Centre de zi pentru persoane vârstnice", coloana 3, sintagma „orientare vocaţională" se înlocuieşte cu sintagma „consiliere şi orientare în carieră sau mediere". 4. În anexă, la titlul „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă", numerele curente 37 şi 371 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„37 8810 ID-III Servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilităţi Informare şi consiliere socială/ Servicii de asistenţă socială Îngrijire personală Hrănire şi hidratare Integrare şi participare socială şi civică ROF serviciu social la domiciliu
371 8810 ID-IV Asistent personal al persoanei cu handicap grav Supraveghere, asistenţă şi îngrijire acordată persoanei cu handicap grav, pe baza planului individual ROF serviciu social la domiciliu"

5. În anexă, la titlul „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă", după numărul curent 371 se introduc două noi numere curente, numerele curente 371a şi 371b, cu următorul cuprins:

„371a 8810 ID-V Asistent personal profesionist Îngrijirea şi protecţia acordate persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat ROF serviciu social în comunitate
371b 8810 ID-VI Echipe mobile pentru persoane adulte cu dizabilităţi Informare şi consiliere socială/ Servicii de asistenţă socială Consiliere psihologică Facilitarea independenţei beneficiarului Dezvoltarea mobilităţii personale ROF serviciu social la domiciliu"

6. În anexă, la titlul „Servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilităţi", numărul curent 372 se abrogă . 7. În anexă, la titlul „Servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilităţi", numărul curent 373 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„373 8899 SC-D-I Servicii de asistenţă şi suport Informare şi consiliere socială şi/sau juridică Consiliere psihologică Facilitarea independenţei beneficiarului Suport individual/grup de suport Asistenţă şi suport pentru luarea unei decizii ROF serviciu social în comunitate"

8. În anexă, la titlul „Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi", numerele curente 38 şi 39 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„38 8899 CZ-D-I Centre de zi Informare şi consiliere socială şi/sau juridică Consiliere psihologică Abilitare şi reabilitare Deprinderi de viaţă independentă Dezvoltarea abilităţilor lucrative, pregătirea pentru muncă, angajarea în muncă şi sprijin pentru menţinerea locului de muncă ROF serviciu social de zi
39 8899 CZ-D-II Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu
Asistenţă şi suport pentru luarea unei decizii Integrare şi participare socială şi civică Recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu*

* Obligatoriu pentru centrele de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu." 9. În anexă, la titlul „Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi", după numărul curent 48 se introduc două noi numere curente, numerele curente 481 şi 482, cu următorul cuprins:

„481 8891CZ-C-TC Telefonul copilului Consiliere telefonică Evaluarea riscului imediat Intervenţie în situaţii de urgenţă Informare Linie telefonică de urgenţă Alte activităţi: administrative etc. ROF serviciu social de zi
482 8891CZ-C-EM Echipă mobilă Terapie de recuperare şi reabilitare - kinetoterapie, terapie logopedică Transferarea de informaţii cu privire la tehnicile de recuperare şi reabilitare ce trebuie utilizate de către părinţi/persoane care îngrijesc copilul în procesul de recuperare a copilului cu dizabilităţi Informarea părinţilor/persoanelor care îngrijesc copilul cu privire la drepturile acestuia şi responsabilităţile care le revin în procesul de creştere şi îngrijire a copilului Consiliere psihologică Informare şi consiliere în scopul facilitării accesului la prestaţii sociale şi alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare Alte activităţi specifice categoriei de beneficiari ROF serviciu social în comunitate"

10. În anexă, după titlul „Centre de zi victimele violenţei în familie şi agresori" se introduce un nou titlu, titlul „Centre de informare şi consiliere pentru victimele violenţei domestice de tip linie telefonică de urgenţă (help-line) cu program continuu" alcătuit din numărul curent 531, cu următorul cuprins:

„Centre de informare şi consiliere pentru victimele violenţei domestice de tip linie telefonică de urgenţă (help-line) cu program continuu
531 8899CZ-VD- LTP Linie telefonică de urgenţă (help line) destinată victimelor violenţei domestice Consiliere telefonică Consiliere primară de natură psihologică, juridică şi asistenţă socială Orientare şi îndrumare Alte activităţi ROF serviciu social de zi"

11. În anexă, la titlul „Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie", după numărul curent 67 se introduce un nou număr curent, numărul curent 671, cu următorul cuprins:

„671 8899CZ-PN-VI Serviciul pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor Informare privind drepturile victimei; consiliere psihologică, consiliere cu privire la riscurile de victimizare secundară şi repetată sau de intimidare şi răzbunare; consiliere privind aspectele financiare şi practice subsecvente infracţiunii; servicii de inserţie/reinserţie socială; sprijin emoţional şi social în scopul reintegrării sociale ROF serviciu social de zi"

12. În anexă, la titlul „Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie", în coloana 3, după sintagma „asistenţă medicală primară" se introduce o nouă sintagmă, sintagma „schimb de seringi". 13. La anexa nr. 1 la nomenclator, la articolul 8 alineatul (1), punctul 2 din Instrucţiuni se abrogă . 14. La anexa nr. 1 la nomenclator, la articolul 8 alineatul (2), instrucţiunile se modifică şi vor avea următorul cuprins: Instrucţiuni:Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi se realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate. 15. La anexa nr. 1 la nomenclator, la articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 16. La anexa nr. 2 la nomenclator, la articolul 8 alineatul (1), punctul 2 din Instrucţiuni se abrogă . 17. La anexa nr. 2 la nomenclator, la articolul 8 alineatul (2), instrucţiunea se modifică şi va avea următorul cuprins: Instrucţiune:Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi se realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate. 18. La anexa nr. 2 la nomenclator, la articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 19. La anexa nr. 3 la nomenclator, la articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Ministrul muncii şi justiţiei sociale,Marius-Constantin BudăiViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Vasile-Daniel SuciuMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 476/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 476 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 6156 2016
    Ai nevoie de un împrumut personal sau de afaceri? Contactați-ne prin e-mail la: (chasebanktransferdesk@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 28 2019
     Ärge muretsege enam selle pärast, et oleme teie jaoks siin! Kas vajate ettevõtluse jaoks kiirlaenu või peate maksma arveid 2% intressimääraga? Pakume ärilaenu, isiklikku laenu, eluasemelaenu, autolaenu, õppelaenu, võlgade konsolideerimise laenu e.t.c. olenemata teie krediidiskoorist. Finantsteenuste osutamisel oma arvukatele klientidele üle kogu maailma oleme garanteeritud. Maksimaalne kestus on 1 kuni 30 aastat. Meie laen ulatub 5 000 eurost (viis tuhat dollarit) kuni 50 000 000 000 000. (Viiskümmend miljonit eurot). Laenutame ka USA-s DOLLARE, EURO ja POUNDS! Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust selle e-posti teel: (Kplendes@outlook.com) Whatssapp +12052177288
ANONIM a comentat OUG 17 2017
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Ordin 1251 2010
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 476/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu