E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

STATUT din 12 iunie 2001

STATUT    din 12 iunie 2001

Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti

ACT EMIS DE: UNIUNEA NATIONALA A EXECUTORILOR JUDECATORESTI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 311 din 12 iunie 2001


SmartCity3


    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti este o organizatie profesionala cu personalitate juridica, formata din toti executorii judecatoresti din Romania numiti de ministrul justitiei in conditiile legii.
    Art. 2
    Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, denumita in continuare Uniunea, actioneaza pentru asigurarea prestigiului si autoritatii profesiei de executor judecatoresc, avand ca scop principal reprezentarea si apararea intereselor profesionale ale membrilor sai.
    Art. 3
    Uniunea dobandeste, potrivit legii, personalitate juridica de la data constituirii si adoptarii statutului de catre primul Congres al Uniunii.
    Uniunea are sigiliu si sigla proprii.
    Sediul Uniunii este in municipiul Bucuresti.
    Art. 4
    In cadrul Uniunii executorii judecatoresti din circumscriptia fiecarei Curti de apel se constituie in camere ale executorilor judecatoresti, cu personalitate juridica, denumite in continuare Camere.
    Din Camera fac parte toti executorii judecatoresti din circumscriptia curtii de apel respective.

    CAP. 2
    Obiectul si principiile de functionare ale Uniunii

    Art. 5
    Uniunea conduce si coordoneaza la nivel national activitatea executorilor judecatoresti si urmareste respectarea regulilor deontologice in activitatea acestora.
    Art. 6
    Uniunea asigura cadrul corespunzator pentru perfectionarea nivelului profesional si a calitatii actelor intocmite de executorii judecatoresti, prin:
    a) informare cu privire la practica judiciara executionala si doctrina de specialitate in materie;
    b) introducerea si insusirea tehnicilor noi in activitatea executionala;
    c) organizarea de reuniuni, seminarii, simpozioane si alte forme de instruire, precum si de schimburi de experienta intre executorii judecatoresti, cu participarea unor personalitati si reprezentanti ai unor organizatii profesionale din tara si din strainatate;
    d) editarea unor publicatii proprii de specialitate;
    e) organizarea controlului profesional, financiar si administrativ;
    f) unificarea practicii executionale.
    Art. 7
    Uniunea propune intocmirea unor proiecte de acte normative in legatura cu activitatea executionala, participand la elaborarea acestora.
    Art. 8
    Uniunea si Camerele functioneaza prin autofinantare realizata din contributia membrilor sai si din alte surse, potrivit prezentului statut.
    Art. 9
    Uniunea si Camerele nu pot fi angajate politic prin actiunile membrilor lor.

    CAP. 3
    Calitatea de membru al Uniunii. Drepturi si obligatii

    Art. 10
    Sunt membri ai Uniunii toti executorii judecatoresti care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, numiti in functie de ministrul justitiei, si care fac parte din Camere.
    Art. 11
    Membrii Uniunii au urmatoarele drepturi:
    a) sa aleaga si sa fie alesi in organele reprezentative ale Uniunii si ale Camerelor, in conditiile prevazute in prezentul statut;
    b) sa participe la manifestarile organizate de Uniune si de Camera din care fac parte;
    c) sa se adreseze nemijlocit tuturor organelor Uniunii si ale Camerelor si sa primeasca in acelasi timp informatiile solicitate;
    d) sa poarte insemnele Uniunii;
    e) sa beneficieze anual de concediu de odihna pe o perioada de 30 de zile lucratoare;
    f) sa primeasca, pentru merite deosebite, recompense materiale, diplome de onoare, bonificatii etc., la propunerea Camerei din care fac parte sau a Consiliului Uniunii;
    g) sa beneficieze de asigurari sociale de stat, in conditiile legii;
    h) sa isi exercite personal atributiile sau in asociere cu persoane compatibile si sa se bucure de stabilitate in functie, neputand fi transferati in alta localitate fara acordul lor, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
    Art. 12
    Obligatiile membrilor Uniunii sunt urmatoarele:
    a) sa respecte dispozitiile Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, denumita in continuare lege, precum si ale regulamentului de aplicare a acesteia, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001, denumit in continuare regulament;
    b) sa respecte dispozitiile prezentului statut si hotararile Uniunii si ale Camerelor;
    c) sa actioneze pentru realizarea scopului Uniunii;
    d) sa respecte normele eticii si principiile deontologiei profesionale;
    e) sa participe la adunarile si manifestarile initiate de organele de conducere ale Uniunii si Camerelor, la activitatile profesionale, precum si la sedintele organelor de conducere din care fac parte;
    f) sa pastreze secretul profesional;
    g) sa achite cu regularitate cotele de contributie si cotizatiile stabilite de Uniune si de Camere, pentru formarea bugetelor acestora;
    h) sa aiba un comportament demn atat in afara profesiei, cat si in exercitarea acesteia.

    CAP. 4
    Structura organizatorica

    SECTIUNEA 1
    Uniunea

    Art. 13
    Organele de conducere ale Uniunii sunt: Congresul, Consiliul si presedintele.
    Art. 14
    Congresul Uniunii este constituit din presedintele si vicepresedintii Uniunii, presedintii si vicepresedintii Camerelor si din membrii Consiliului Uniunii, cu exceptia Congresului de constituire a Uniunii, care se va desfasura in conformitate cu prevederile art. 52 alin. 2.
    Congresul Uniunii se intruneste anual la convocarea Consiliului acesteia, potrivit legii.
    Congresul Uniunii este legal constituit in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.
    In cazul in care nu se realizeaza cvorumul prevazut la alin. 3 se face o noua convocare a Congresului Uniunii, in aceleasi conditii, peste cel mult o luna. La aceasta convocare Congresul Uniunii este legal constituit prin prezenta majoritatii delegatilor. Daca nici in aceasta situatie nu se realizeaza cvorumul legal, Congresul Uniunii se amana din nou si va fi convocat de atatea ori pana cand se va realiza cvorumul prevazut in acest alineat.
    Art. 15
    Consiliul Uniunii va convoca un congres extraordinar la cererea unei treimi din numarul membrilor Camerelor sau la cererea majoritatii colegiilor directoare ale Camerelor.
    Convocarea Congresului extraordinar al Uniunii se face in termen de 7 zile de la data indeplinirii conditiilor prevazute la art. 14 alin. 4.
    Congresul extraordinar al Uniunii se va tine in cel mult 30 de zile de la data convocarii.
    Art. 16
    Congresul Uniunii are urmatoarele atributii:
    a) adopta Statutul Uniunii si Statutul Casei de Asigurari a Executorilor Judecatoresti;
    b) alege presedintele si cei 2 vicepresedinti ai Consiliului Uniunii;
    c) alege Comisia de cenzori si Consiliul de conducere al Casei de Asigurari a Executorilor Judecatoresti;
    d) alege si revoca membrii Comisiei superioare de disciplina care initial va fi compusa din 7 membri numiti din Camere diferite, fara ca acestia sa detina sau sa poata ocupa alte functii eligibile la orice nivel al Uniunii sau al Camerelor;
    e) analizeaza si aproba raportul anual al Consiliului Uniunii;
    f) aproba bugetul Uniunii si al Casei de Asigurari a Executorilor Judecatoresti;
    g) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament sau de prezentul statut.
    Hotararile Congresului Uniunii sunt obligatorii pentru toti membrii acesteia.
    Art. 17
    Consiliul Uniunii este organ de conducere, constituit din cate un membru titular al fiecarei Camere, cu exceptia Camerei de pe langa Curtea de Apel Bucuresti care va desemna 3 membri titulari. Dintre membrii Consiliului Uniunii sunt alesi presedintele si cei 2 vicepresedinti.
    Alegerea presedintelui si a vicepresedintilor se face numai prin vot secret. Desemnarea candidatilor propusi se face cu consimtamantul acestora.
    Candidatul care intruneste majoritatea simpla din numarul voturilor exprimate va fi declarat ales.
    Art. 18
    Consiliul Uniunii se intruneste trimestrial si ori de cate ori este convocat de presedinte.
    Consiliul Uniunii isi desfasoara activitatea cu participarea a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
    Hotararile Consiliului Uniunii se adopta cu majoritatea voturilor exprimate.
    Art. 19
    Consiliul Uniunii are urmatoarele atributii:
    a) solicita ministrului justitiei numirea, suspendarea, revocarea ori incetarea functiei de executor judecatoresc;
    b) intocmeste Tabloul executorilor judecatoresti, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se va actualiza anual;
    c) propune ministrului justitiei numarul necesar de birouri de executori judecatoresti si conditiile de desfasurare a examenului de admitere in profesia de executor judecatoresc si a examenului de capacitate;
    d) stabileste, cu aprobarea ministrului justitiei, onorariile minimale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti in exercitarea atributiilor functiei;
    e) numeste Comitetul de directie al Casei de Asigurari a Executorilor Judecatoresti pentru asigurarea de raspundere civila a executorilor judecatoresti;
    f) aproba cuantumul sumei de participare a executorilor judecatoresti la Casa de Asigurari a Executorilor Judecatoresti;
    g) reprezinta Uniunea in raporturile cu tertii pe plan intern si international, prin presedintele sau ori printr-un alt reprezentant desemnat de acesta;
    h) aproba cotele de contributie a executorilor judecatoresti la Camere si stabileste cuantumul contributiilor Camerelor la Uniune in raport cu venitul brut realizat de executorii judecatoresti;
    i) solutioneaza prin Comisia superioara de disciplina, formata din 5 membri, contestatiile formulate impotriva hotararilor Consiliului de disciplina al Camerelor;
    j) stabileste modelul siglei si al sigiliului executorilor judecatoresti, pe care il prezinta spre aprobare ministrului justitiei, precum si modelul unitar al firmelor destinate birourilor de executori judecatoresti, Uniunii si Camerelor;
    k) executa controlul profesional-administrativ asupra Camerelor si birourilor executorilor judecatoresti, precum si asupra calitatii actelor executionale cel putin o data la 2 ani sau poate delega Consiliul director al Camerei cu efectuarea controlului;
    l) stabileste indemnizatiile de conducere pentru presedinte, vicepresedinti, precum si pentru membrii Consiliului Uniunii;
    m) stabileste structura organizatorica si numarul persoanelor de specialitate si cu functii administrative, precum si salariile acestora, prin negociere;
    n) desemneaza 3 dintre membrii sai sa faca parte din Biroul executiv al Consiliului Uniunii;
    o) repartizeaza sarcini si responsabilitati Biroului executiv al Consiliului Uniunii;
    p) organizeaza si coordoneaza activitatea de editare a "Buletinului executorilor judecatoresti din Romania" si a altor publicatii privind activitatea executionala;
    r) elaboreaza norme specifice privind evidenta financiar-contabila, in conditiile legii;
    s) aproba afilierea Uniunii la organizatiile profesionale internationale ale executorilor judecatoresti si cotele de contributie la acestea;
    t) accepta donatiile si legatele facute Uniunii si aproba sponsorizari;
    u) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament sau de prezentul statut.
    Art. 20
    Biroul executiv al Consiliului Uniunii se compune din presedinte, 2 vicepresedinti si 3 membri desemnati de Consiliul Uniunii.
    Biroul executiv al Consiliului Uniunii se intruneste in sedinta ordinara o data pe luna si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui, si adopta decizii valabile in prezenta majoritatii membrilor sai.
    Art. 21
    Biroul executiv al Consiliului Uniunii are urmatoarele atributii principale:
    a) asigura activitatea permanenta a Consiliului Uniunii;
    b) pregateste proiectele de documente ce vor fi prezentate spre dezbatere si aprobare Consiliului Uniunii;
    c) elaboreaza proiectul raportului anual de activitate al Uniunii;
    d) elaboreaza proiectul de buget al Uniunii;
    e) intocmeste proiectul tarifului minimal de onorarii al executorilor judecatoresti;
    f) propune Consiliului Uniunii aprobarea cotelor de contributie a executorilor judecatoresti la Camere si contributia fiecarei Camere la Uniune, in functie de venitul brut realizat de executorul judecatoresc;
    g) propune Consiliului Uniunii cuantumul sumei de participare a executorilor judecatoresti la Casa de Asigurari a Executorilor Judecatoresti pentru garantarea responsabilitatii civile a acestora;
    h) tine evidenta executorilor judecatoresti si a birourilor de executori judecatoresti si centralizeaza datele statistice privind activitatea executionala pe baza rapoartelor anuale ale Camerelor;
    i) aduce la indeplinire hotararile Consiliului Uniunii si exercita orice alte atributii stabilite de acesta.
    Art. 22
    Presedintele Uniunii are urmatoarele atributii principale:
    a) reprezinta Uniunea in raporturile cu autoritatile publice din Romania, cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale, cu cele profesionale si cu alte persoane juridice, iar in plan extern, cu organizatiile internationale ale executorilor judecatoresti;
    b) angajeaza personalul de specialitate si administrativ al Uniunii;
    c) convoaca si conduce sedintele Consiliului Uniunii si ale Biroului executiv al acestuia;
    d) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Uniunii;
    e) comunica executorilor judecatoresti, prin intermediul Camerelor, toate actele cu caracter normativ adoptate de Consiliul Uniunii si, dupa caz, de Biroul executiv al acestuia;
    f) exercita orice alte atributii prevazute de lege, de regulament sau de prezentul statut.
    In situatia in care presedintele lipseste acesta este reprezentat de unul dintre vicepresedinti, pe care il desemneaza in acest scop.
    Functia de presedinte nu poate fi exercitata decat pe durata a doua mandate. Durata unui mandat este de 3 ani.
    In exercitarea atributiilor sale presedintele emite dispozitii.
    Pe perioada mandatului atat presedintele, cat si vicepresedintii au obligatia de a exercita functia de executor judecatoresc.
    Art. 23
    Comisia de cenzori a Uniunii este compusa de 5 membri, dintre care 3 executori judecatoresti alesi de Congresul Uniunii si 2 experti contabili desemnati de Consiliul Uniunii.
    Cenzorii nu pot indeplini mai mult de doua mandate consecutive. Durata unui mandat este de 3 ani.
    Cenzorii isi desfasoara activitatea potrivit regulamentului propriu, aprobat de Consiliul Uniunii.
    Calitatea de cenzor este incompatibila cu orice alta functie eligibila in cadrul Uniunii si al Camerelor.
    Art. 24
    Uniunea are patrimoniu si buget proprii.
    Bugetul Uniunii este format din contributiile banesti ale Camerelor, donatii, sponsorizari, beneficii rezultate din activitati economice conexe si din orice alte sume de bani dobandite licit.
    Cotele de contributie a fiecarui executor judecatoresc la Camera si a Camerelor la Uniune se aproba de Consiliul Uniunii, la propunerea Adunarii generale a Camerei.
    Consiliul Uniunii poate modifica cotele de contributie propuse de Camera, fara ca acesta sa poata insa depasi 5% din veniturile brute ale executorilor judecatoresti. Cotele de contributie se platesc lunar.
    Patrimoniul este format din bunuri mobile si imobile, in conditiile legii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Camerele

    Art. 25
    Camerele au, potrivit legii, personalitate juridica si sigiliu propriu, iar sediul lor se afla in localitatea in care functioneaza Curtea de apel in circumscriptia careia se constituie.
    Art. 26
    Organele de conducere ale Camerei sunt: adunarea generala, colegiul director si presedintele.
    Camerele sunt conduse de un colegiu director format dintr-un presedinte, un vicepresedinte, cu exceptia Camerei de pe langa Curtea de Apel Bucuresti care are 2 vicepresedinti, si 3 - 7 membri.
    Colegiul director este ales de Adunarea generala a Camerei pentru o perioada de 3 ani dintre membrii acelei Camere.
    Functionarea tuturor organelor Camerei se realizeaza potrivit prezentului statut si regulamentului propriu.
    Art. 27
    Adunarea generala a Camerei se intruneste trimestrial in sedinta ordinara si ori de cate ori este nevoie in sedinta extraordinara, la convocarea presedintelui Consiliului director sau la cererea a cel putin unei treimi din numarul membrilor sai ori la solicitarea Consiliului Uniunii.
    Convocarea Adunarii generale a Camerei in sedinta ordinara se face cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru tinerea acesteia, iar convocarea sedintei extraordinare se va face cu cel putin 7 zile inainte, prin instiintarea membrilor sai, cu mentionarea datei si a locului desfasurarii.
    Prezenta executorilor judecatoresti la lucrarile Adunarii generale a Camerei este obligatorie.
    Art. 28
    Adunarea generala a Camerei este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor sai.
    In cazul in care numarul legal nu este intrunit Colegiul director, de fata cu cei prezenti, stabileste o noua data pentru Adunarea generala a Camerei, in termen de cel mult 7 zile.
    Adunarea generala a Camerei adopta hotarari cu majoritatea voturilor celor prezenti.
    Art. 29
    Adunarea generala a Camerei are urmatoarele atributii principale:
    a) alege pentru un mandat de 3 ani Colegiul director si stabileste indemnizatia membrilor acestuia;
    b) alege si revoca membrii Colegiului director si reprezentantul camerei in Consiliul Uniunii;
    c) alege Comisia de cenzori;
    d) aproba bugetul anual si raportul Comisiei de cenzori;
    e) propune cotele de contributie ale executorilor judecatoresti la Camera si ale Camerei la Uniune;
    f) informeaza Uniunea in legatura cu activitatea birourilor executorilor judecatoresti asupra numarului necesar de executori judecatoresti si de executori judecatoresti stagiari si face recomandari cu privire la persoanele care urmeaza sa fie propuse de Uniune pentru numirea in functia de executor judecatoresc de catre ministrul justitiei;
    g) aproba propunerile Colegiului director cu privire la structura organizatorica, numarul personalului si salarizarea acestuia;
    h) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament si de prezentul statut.
    Art. 30
    Alegerea presedintelui, a vicepresedintelui si a reprezentantilor in Consiliul Uniunii si in Consiliul de disciplina al Camerei se face de Adunarea generala a Camerei prin vot secret.
    Candidatii pentru functia de reprezentant al Camerei in Consiliul Uniunii trebuie sa aiba o vechime in activitatea de executor judecatoresc de cel putin 5 ani si sa se bucure de prestigiu.
    Reprezentantii Camerei in Consiliul Uniunii si membrii Consiliului de disciplina al Camerei nu pot indeplini alte functii eligibile.
    Art. 31
    Colegiul director al Camerei lucreaza legal in prezenta majoritatii membrilor sai si adopta hotarari cu majoritatea simpla a voturilor exprimate.
    Art. 32
    Colegiul director al Camerei se intruneste in sedinte ordinare lunar sau in sedinte extraordinare, la convocarea presedintelui.
    Art. 33
    Colegiul director al Camerei are urmatoarele atributii principale:
    a) primeste cererile solicitantilor pentru ocuparea posturilor de executor judecatoresc, impreuna cu documentele necesare in acest scop, si le inainteaza Consiliului Uniunii cu cel putin 10 zile inaintea datei stabilite pentru concurs, daca sunt indeplinite cerintele prevazute de lege;
    b) primeste contestatiile formulate impotriva rezultatelor concursului privind admiterea in profesie si le inainteaza Consiliului Uniunii;
    c) primeste certificatul de inregistrare a biroului executorilor judecatoresti, eliberat de prim-grefierul Curtii de apel, si il comunica de indata compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei si Consiliului Uniunii;
    d) avizeaza cererile de angajare ale executorilor judecatoresti stagiari de catre executorul judecatoresc si verifica semestrial stadiul pregatirii si al formarii profesionale a executorilor judecatoresti stagiari;
    e) solutioneaza sesizarile formulate impotriva executorilor judecatoresti si propune, dupa caz, luarea masurilor legale si statutare;
    f) deleaga, in cazurile prevazute de lege si de regulament, un executor judecatoresc din aceeasi circumscriptie a judecatoriei sau dintr-o alta circumscriptie, care va asigura functionarea unui birou al executorilor judecatoresti pentru indeplinirea actelor care sunt de competenta teritoriala a acelui birou;
    g) reprezinta Camera in relatiile cu tertii prin presedinte, iar in lipsa acestuia, prin vicepresedinte;
    h) difuzeaza Buletinul executorilor judecatoresti si aduce la cunostinta executorilor judecatoresti din circumscriptia sa masurile privind unificarea practicii executionale;
    i) desemneaza executorii judecatoresti care vor efectua controlul dispus de Consiliul Uniunii;
    j) intocmeste si tine evidenta cauzelor executionale inregistrate in intreaga circumscriptie teritoriala;
    k) tine evidenta veniturilor si cheltuielilor Camerei si a contributiei membrilor sai, prezentand Adunarii generale a Camerei rapoarte in acest sens;
    l) asigura, prin personalul propriu de specialitate si administrativ, efectuarea lucrarilor de personal, a dosarelor de pensii, a lucrarilor legate de acordarea concediilor si a altor drepturi de asistenta sociala privind executorii judecatoresti si personalul angajat;
    m) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament si de prezentul statut.
    Art. 34
    Presedintele Colegiului director al Camerei are urmatoarele atributii:
    a) reprezinta Camera in raporturile cu tertii;
    b) aduce la indeplinire hotararile Colegiului director al Camerei si rezolva lucrarile curente;
    c) angajeaza personalul de specialitate si administrativ al secretariatului Camerei;
    d) convoaca si conduce sedintele Adunarii generale a Camerei si ale Colegiului director al Camerei, prezentand periodic rapoarte de activitate si propuneri pentru imbunatatirea activitatii;
    e) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Camerei;
    f) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament si de prezentul statut.
    Functia de presedinte nu poate fi exercitata decat pe durata a doua mandate. Durata unui mandat este de 3 ani.
    Vicepresedintii exercita atributiile presedintelui in lipsa acestuia.
    Art. 35
    Reprezentantul Camerei in Consiliul Uniunii are urmatoarele drepturi si obligatii:
    a) participa de drept la sedintele Colegiului director al Camerei;
    b) are acces la toate documentele Camerei;
    c) are dreptul la o indemnizatie stabilita de Consiliul Uniunii;
    d) participa din partea Camerei la toate sedintele Consiliului Uniunii;
    e) prezinta Consiliului Uniunii propunerile Adunarii generale a Camerei si apara interesele acesteia;
    f) informeaza cu regularitate Adunarea generala si Colegiul director ale Camerei despre toate hotararile adoptate de Consiliul Uniunii;
    g) intocmeste trimestrial rapoarte de activitate si le supune spre aprobare Adunarii generale a Camerei;
    h) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala a Camerei.
    Art. 36
    Camera are patrimoniu si buget proprii.
    Bugetul Camerelor este format din contributii banesti ale executorilor judecatoresti, donatii si sponsorizari, beneficii rezultate din activitati economice conexe, precum si din orice alte sume de bani dobandite licit.
    Pentru inscrierea la concursul in vederea ocuparii unui post de executor judecatoresc candidatul va plati o taxa stabilita de Consiliul Uniunii, care se face venit la bugetul Camerei in circumscriptia careia se afla postul vacant de executor judecatoresc pentru care candidatul s-a inscris la concurs.
    Patrimoniul Camerelor este format din bunuri mobile si imobile, in conditiile legii.
    Art. 37
    Comisiile de cenzori ale Camerelor sunt compuse din 3 membri, dintre care 2 executori judecatoresti si un contabil.
    Comisiile de cenzori ale Camerelor verifica modul de executare a bugetelor Camerelor si prezinta anual un raport Adunarii generale a Camerei.
    Personalul cu atributii financiar-contabile al Camerei este obligat sa puna la dispozitie Comisiei de cenzori a Camerei toate evidentele si datele pentru efectuarea verificarilor.

    SECTIUNEA a 3-a
    Biroul executorului judecatoresc

    Art. 38
    Executorul judecatoresc isi exercita functia in cadrul unui birou individual, prin asociere sau in societati civile profesionale.
    Art. 39
    Biroul executorului judecatoresc va avea un sediu corespunzator pentru desfasurarea activitatii cu publicul si pentru depozitarea, pastrarea si conservarea in bune conditii a arhivei si a valorilor.
    Executorul judecatoresc asigura securitatea biroului si ia masuri de protectie impotriva incendiilor, efractiilor sau altor evenimente previzibile.
    Art. 40
    Programul de activitate al biroului executorului judecatoresc este obligatoriu de cel putin 8 ore zilnic, dintre care 6 ore de activitate cu publicul.
    Orice modificare a programului de lucru se va comunica Colegiului director al Camerei.
    Art. 41
    Biroul executorului judecatoresc si societatea civila profesionala nu sunt persoane juridice.
    Art. 42
    Toate neintelegerile de natura patrimoniala dintre executorii judecatoresti, precum si cele privind formele asociative de desfasurare a activitatii executionale urmeaza sa fie rezolvate pe cale amiabila.
    In caz de nesolutionare a litigiului pe cale amiabila executorul judecatoresc va cere concilierea presedintelui Camerei.
    Art. 43
    Indiferent de forma de desfasurare a activitatii, in mod individual sau prin asociere, atributiile personale si raspunderea pentru actele intocmite revin exclusiv executorului judecatoresc care le-a intocmit.
    Art. 44
    Executorii judecatoresti sunt obligati sa respecte reglementarile legale si statutare in materie financiar-contabila, sub sanctiunea atragerii raspunderii juridice, conform legii.
    Art. 45
    Patrimoniul biroului executorului judecatoresc are regimul juridic al bunurilor afectate exercitarii profesiei sale.
    Patrimoniul biroului executorilor judecatoresti asociati are regimul juridic corespunzator aportului fiecarui membru al societatii civile fara personalitate juridica constituite in acest scop.
    Creantele personale ale executorilor judecatoresti asociati au regimul juridic corespunzator aportului fiecarui membru al societatii civile fara personalitate juridica constituite in acest scop.
    Creantele personale ale executorilor judecatoresti nu pot fi realizate prin urmarirea patrimoniului biroului executorilor judecatoresti asociati decat dupa partajul intervenit cu ceilalti asociati.

    SECTIUNEA a 4-a

    Art. 46
    Pot fi executori judecatoresti stagiari persoanele care indeplinesc conditiile expres prevazute de dispozitiile legii, fara a depasi o perioada de 5 ani de la obtinerea diplomei de licenta in drept, perioada in care nu a practicat o activitate intr-o munca juridica.
    Art. 47
    Pot angaja executori judecatoresti stagiari numai executorii judecatoresti care au o vechime de minimum 5 ani in profesie.
    Art. 48
    Executorul judecatoresc stagiar este angajat prin contract individual de munca, incheiat pe perioada determinata cu executorul judecatoresc in conditiile legii, regulamentului si prezentului statut.
    Un executor judecatoresc nu poate angaja mai mult de un executor judecatoresc stagiar in aceeasi perioada.

    CAP. 5
    Raspunderea executorului judecatoresc

    Art. 49
    Executorul judecatoresc raspunde pentru modul in care isi indeplineste atributiile, disciplinar sau civil, in conditiile legii, regulamentului si prezentului statut.
    Actiunea disciplinara se judeca de Consiliul de disciplina al Camerei.
    Impotriva hotararii Consiliului de disciplina al Camerei partile pot face contestatie, in termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia superioara de disciplina a Uniunii, care judeca in complet de 5 membri.
    Hotararea acesteia este definitiva si poate fi atacata cu recurs la curtea de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul biroului executorului judecatoresc in cauza.
    Raspunderea civila a executorului judecatoresc poate fi angajata, in conditiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin incalcarea obligatiilor sale profesionale.
    Asigurarea de raspundere profesionala a executorului judecatoresc se realizeaza prin Casa de Asigurari a Executorilor Judecatoresti, constituita in acest scop, potrivit legii.
    Art. 50
    Nerespectarea prevederilor prezentului statut constituie abatere disciplinara.
    Art. 51
    Executorul judecatoresc sanctionat disciplinar nu poate exercita functii eligibile pe o perioada de 3 ani de la data ramanerii definitive a masurii sanctionatorii.

    CAP. 6
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 52
    Aprobarea statutului si primele alegeri ale organelor de conducere ale Uniunii si ale Camerelor se vor efectua de primul Congres al executorilor judecatoresti si, dupa caz, de Adunarea generala a Camerelor.
    Congresul de constituire a Uniunii se va compune din presedintii si vicepresedintii Camerelor si din cate un membru desemnat al acestora, cu exceptia Camerei de pe langa Curtea de Apel Bucuresti care va desemna 3 membri.
    Art. 53
    Modificarile prezentului statut si corelarea cu actele normative ulterioare se vor face de catre Consiliul Uniunii, urmand sa fie ratificate de Congresul Uniunii.
    Art. 54
    Dupa adoptare prezentul statut va fi comunicat ministrului justitiei si va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

               TABLOUL EXECUTORILOR JUDECATORESTI SI
        CIRCUMSCRIPTIILE IN CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA

    Curtea de Apel Alba Iulia
_______________________________________________________
Nr.                              Judecatoria in a carei
crt.  Numele si prenumele        circumscriptie urmeaza
                                     sa functioneze
_______________________________________________________
  1.  Sapta Florian                  Alba Iulia
  2.  Baba Teodor Nicolae            Alba Iulia
  3.  Aldea Marin Vasile             Aiud
  4.  Saratean Dumitru Alexandru     Blaj
  5.  Sav Augustin                   Campeni
  6.  Boldas Liviu Nicolae           Sebes
  7.  Baciu Traian                   Deva
  8.  Barboni Eugen                  Deva
  9.  Benteu Aron                    Deva
 10.  Vrabie Florin Constantin       Petrosani
 11.  Oancea Petru                   Orastie
 12.  Cirja Ispas                    Sibiu
 13.  Marin Vasile                   Sibiu
 14.  Cruduleci Horatiu              Sibiu
 15.  Tatu Felician Liviu            Sibiu
 16.  Rovinar Daniel Marin           Brad
 17.  Tudor Vasile Petru             Medias
 18.  Rotaru Simion                  Medias
 19.  Nutescu Constantin Ciprian     Saliste
 20.  Opris Ofelia                   Hateg
 21.  Scutea Sorin                   Agnita
 22.  Dumitrache Emilia              Petrosani
_______________________________________________________

    Curtea de Apel Pitesti
________________________________________________________
Nr.                               Judecatoria in a carei
crt.  Numele si prenumele         circumscriptie urmeaza
                                      sa functioneze
________________________________________________________
  1.  Fieraru Eugen                   Pitesti
  2.  Rada Ion                        Pitesti
  3.  Bucescu Emanoil Aron            Pitesti
  4.  Ioana Cristian                  Pitesti
  5.  Negoescu Adrian Gheorghe        Pitesti
  6.  Copaci Vasile-Dorel             Pitesti
  7.  Mitu Mihai-Ioan                 Campulung
  8.  Iordache Vasile                 Curtea de Arges
  9.  Raduca Constantin               Ramnicu Valcea
 10.  Bunescu Dumitru Teodor          Ramnicu Valcea
 11.  Deaconu Mihai                   Ramnicu Valcea
 12.  Buzatu Constantin               Ramnicu Valcea
 13.  Condoiu Florea                  Dragasani
 14.  Dobre Vasile                    Dragasani
 15.  Valeanu Ilie                    Horezu
 16.  Radu Marius                     Brezoi
 17.  Gatejescu Bogdan Constantin     Ramnicu Valcea
 18.  Andrei Ionel                    Costesti
________________________________________________________

    Curtea de Apel Bacau
____________________________________________________
Nr.                           Judecatoria in a carei
crt.  Numele si prenumele     circumscriptie urmeaza
                                  sa functioneze
____________________________________________________
  1.  Grigore Nicolae            Bacau
  2.  Chiticeanu Florin          Bacau
  3.  Ciobanu Ioan               Bacau
  4.  Dascalita Dumitru          Bacau
  5.  Kovacs Gabriel             Buhusi
  6.  Popa Valentin              Onesti
  7.  Bajenaru Dorin             Onesti
  8.  Prisecariu Cezar Sorin     Onesti
  9.  Bindileu Eugen             Moinesti
 10.  Mititelu Iosif             Podu Turcului
 11.  Neneci Tanase              Piatra-Neamt
 12.  Cotoi Cornel               Piatra-Neamt
 13.  Postelnicu Spiridon        Roman
 14.  Dron Gheorghe              Targu Neamt
 15.  Balan Ioan                 Bicaz
 16.  Mares Ioan                 Piatra-Neamt
____________________________________________________

    Curtea de Apel Oradea
___________________________________________________
Nr.                          Judecatoria in a carei
crt.  Numele si prenumele    circumscriptie urmeaza
                                 sa functioneze
___________________________________________________
  1.  Puiu Gheorghe             Oradea
  2.  Bucurean Ioan             Oradea
  3.  Puscas Eugen Nicolae      Oradea
  4.  Negrau Mihai              Oradea
  5.  Pasca Titu                Beius
  6.  Popovici Dorin            Alesd
  7.  Serfezi Florin            Marghita
  8.  Danciu Gheorghe Radu      Satu Mare
  9.  Vasvari Aurel             Satu Mare
 10.  Michis Ioan               Satu Mare
 11.  Danciu Cosmin Gabriel     Negresti-Oas
 12.  Iva-Anitas Dan Marian     Carei
___________________________________________________

    Curtea de Apel Suceava
___________________________________________________
Nr.                          Judecatoria in a carei
crt.  Numele si prenumele    circumscriptie urmeaza
                                 sa functioneze
___________________________________________________
  1.  Tugui Cezar            Suceava
  2.  Tataru Ioan            Suceava
  3.  Mustea Marcel Mihai    Suceava
  4.  Jugaru Constantin      Suceava
  5.  Bordian Constantin     Gura Humorului
  6.  Miron Catalin          Radauti
  7.  Miron Benoni-Viorel    Radauti
  8.  Starica Radu           Campulung Moldovenesc
  9.  Ioneac Sevastian       Campulung Moldovenesc
 10.  Hopu Vasile            Falticeni
 11.  Strachinaru Dumitru    Botosani
 12.  Gavriliuc Sorin        Botosani
 13.  Manoila Vasile         Botosani
 14.  Sfaiter Carmen         Botosani
 15.  Popa Daniel            Dorohoi
 16.  Smocot Grigore         Dorohoi
 17.  Guceanu Adrian         Darabani
 18.  Cirlan Florin          Saveni
 19.  Secrieru Dinu          Botosani
___________________________________________________

    Curtea de Apel Brasov
____________________________________________________
Nr.                           Judecatoria in a carei
crt.  Numele si prenumele     circumscriptie urmeaza
                                  sa functioneze
____________________________________________________
  1. Tereaca Cornel Toma          Brasov
  2. Dinca Stelian Emil           Brasov
  3. Koppandi Ollyver             Brasov
  4. Dutceac Ioan                 Brasov
  5. Blajiu Gheorghe              Zarnesti
  6. Fratila Viorel Alexandru     Fagaras
  7. Mathe-Peter Iosif            Sfantu Gheorghe
  8. Koncz Csaba                  Sfantu Gheorghe
  9. Balas Marius                 Targu Secuiesc
 10. Kolcza Jeno Gabor            Sfantu Gheorghe
____________________________________________________

    Curtea de Apel Bucuresti
______________________________________________________
Nr.                             Judecatoria in a carei
crt.  Numele si prenumele       circumscriptie urmeaza
                                    sa functioneze
______________________________________________________
  1.  Popescu Sofica                Bucuresti
  2.  Ionita Elena                  Bucuresti
  3.  Mihai Dima                    Bucuresti
  4.  Iordache Radu                 Bucuresti
  5.  Staiculescu Dumitru           Bucuresti
  6.  Boambes Viorel                Bucuresti
  7.  Badea Catalin                 Bucuresti
  8.  Casagranda-Stana Anton        Bucuresti
  9.  Tuca Alexandru                Bucuresti
 10.  Popescu Claudiu George        Bucuresti
 11.  Petre Alecsandru              Bucuresti
 12.  Popa Vasile                   Bucuresti
 13.  Ezer Lucian                   Bucuresti
 14.  Stanescu Ilie                 Bucuresti
 15.  Nemes Dan                     Bucuresti
 16.  Vasiliu George                Bucuresti
 17.  Draganescu Gabriel-George     Bucuresti
 18.  Crafcenco Marius-Gheorghe     Bucuresti
 19.  Ionescu Nicolae               Bucuresti
 20.  Raileanu Ionut                Bucuresti
 21.  Tanase Gheorghe               Bucuresti
 22.  Ichim Viorel                  Buftea
 23.  Benescu Catalin Manuel        Buftea
 24.  Nistor Vasile                 Zimnicea
 25.  Agiu Iulian                   Rosiori de Vede
 26.  Milos Marius Emil             Rosiori de Vede
 27.  Impungeroua Nicolae           Videle
 28.  Mihaita Marian                Alexandria
 29.  Horovath Sorin-Cornel         Alexandria
 30.  Nitu Ion                      Slobozia
 31.  Banciu Constantin             Slobozia
 32.  Constantin Radu               Urziceni
 33.  Barbulescu Constantin         Bolintin Vale
 34.  Iordache Ion                  Giurgiu
 35.  Martin Constantin             Giurgiu
 36.  Gogoase-Popescu               Giurgiu
      Florinel-Bebe
 37.  Stoian Valentin               Calarasi
 38.  Serban Victor                 Calarasi
 39.  Mihalcea Ionel                Calarasi
 40.  Ene Alexandru                 Oltenita
 41.  Oprisan Constantin            Lehliu-Gara
______________________________________________________

    Curtea de Apel Cluj
______________________________________________________
Nr.                             Judecatoria in a carei
crt.  Numele si prenumele       circumscriptie urmeaza
                                    sa functioneze
______________________________________________________
  1.  Stolnean Romeo-Marius         Cluj-Napoca
  2.  Cimpian Mihai-Radu            Cluj-Napoca
  3.  Bolos Mircea                  Cluj-Napoca
  4.  Popa Nicolae Fanfany          Cluj-Napoca
  5.  Marian Daniel                 Turda
  6.  Sipos Alexandru               Dej
  7.  Potra Iulian-Adrian           Huedin
  8.  Moldovan Ion-Florin           Gherla
  9.  Ivanov Emilian Giani          Bistrita
 10.  Manchevici Marin              Bistrita
 11.  Andronesi Valerian Dorin      Bistrita
 12.  Ilovan Dumitru                Nasaud
 13.  Sarbu Viorel                  Nasaud
 14.  Muresan Vasile-Mircea         Beclean
 15.  Vucea Gheorghe                Baia Mare
 16.  Morari Marius Iacob           Baia Mare
 17.  Bud Robert Mihai              Baia Mare
 18.  Coman Gheorghe Gavril         Sighetu Marmatiei
 19.  Batin Petru                   Sighetu Marmatiei
 20.  Bucur Ioan                    Viseu de Sus
 21.  Titoc Ioan                    Targu Lapus
 22.  Oszoczki Marton               Zalau
 23.  Turcas Ioan                   Zalau
 24.  Kovacs Levente Ferenc         Zalau
 25.  Fati Vasile                   Simleu Silvaniei
 26.  Simon Attila                  Baia Mare
______________________________________________________

    Curtea de Apel Constanta
______________________________________________________
Nr.                             Judecatoria in a carei
crt.  Numele si prenumele       circumscriptie urmeaza
                                    sa functioneze
______________________________________________________
  1.  Deacu Vasile                  Constanta
  2.  Volintiru Stefan              Constanta
  3.  Oana Marian                   Constanta
  4.  Malciu Aurel                  Constanta
  5.  Vasile Dumitru Gabriel        Constanta
  6.  Solomon Nicolae               Medgidia
  7.  Pirju Marian                  Medgidia
  8.  Vlad Irinel                   Tulcea
  9.  Dumbrava Dumitru              Tulcea
 10.  Cornea Pompiliu               Tulcea
 11.  Casapu Catalin Octavian       Tulcea
 12.  Banea Alexandru               Macin
 13.  Dorache Nicolae               Babadag
 14.  Stoica-Constantin Adrian      Constanta
 15.  Romanescu Adrian              Constanta
______________________________________________________

    Curtea de Apel Craiova
___________________________________________________________
Nr.                                  Judecatoria in a carei
crt.  Numele si prenumele            circumscriptie urmeaza
                                         sa functioneze
___________________________________________________________
  1.  Ivanovici Cristodor Constantin  Craiova
  2.  Terpovici Laurentiu Bogdan      Craiova
  3.  Iacob Mircea                    Craiova
  4.  Balaci Titi                     Craiova
  5.  Talpa-Neacsu Cristian Florian   Craiova
  6.  Balica Marius-Eugen             Craiova
  7.  Prodan Apostol                  Calafat
  8.  Cringus Florina                 Filiasi
  9.  Olaru Constantin                Targu Jiu
 10.  Pasarin Ionel                   Targu Jiu
 11.  Talianu Savu                    Targu Jiu
 12.  Tranca Nicusor                  Targu Carbunesti
 13.  Raduletu Valeriu                Targu Carbunesti
 14.  Vonica Filimon                  Novaci
 15.  Matei Marian                    Slatina
 16.  Vald Constantin                 Slatina
 17.  Neda Ion                        Caracal
 18.  Rafaila Vasile                  Caracal
 19.  Ispas George                    Corabia
 20.  Dirloaga Florinel               Strehaia
 21.  Dumitrescu Alfred Constantin    Drobeta-Turnu Severin
 22.  Cerbulescu Constantin           Drobeta-Turnu Severin
 23.  Purcaru Marcel                  Drobeta-Turnu Severin
 24.  Raicu Ion                       Vanju Mare
 25.  Marascu Ion                     Vanju Mare
 26.  Patrasanu Constantin            Orsova
 27.  Diaconita Constantin            Motru
 28.  Iovan Cornel                    Segarcea
 29.  Martinescu Iacob                Baia de Arama
___________________________________________________________

    Curtea de Apel Galati
______________________________________________________
Nr.                             Judecatoria in a carei
crt.  Numele si prenumele       circumscriptie urmeaza
                                    sa functioneze
______________________________________________________
  1.  Colt Victor                   Galati
  2.  Vitelaru Dumitru              Galati
  3.  Martin Tudorel                Galati
  4.  Micu Constantin               Galati
  5.  Munteanu Paraschiva Laura     Galati
  6.  Capraru Apostu                Tecuci
  7.  Tiganus Viorel-Mirel          Tecuci
  8.  Postelnicu Stefan             Targu Bujor
  9.  Pintilie Lucian Gabriel       Braila
 10.  Dragulin Eugen                Braila
 11.  Motoc Petrica                 Insuratei
 12.  Coman Gelu                    Focsani
 13.  Birsan Mititelu Firel         Focsani
 14.  Teodorescu Ioan Cristian      Focsani
 15.  Bercariu Corneliu             Panciu
 16.  Catac Danut-Carmen            Adjud
 17.  Postelnicu Gabriela           Braila
______________________________________________________

    Curtea de Apel Targu Mures
__________________________________________________
Nr.                         Judecatoria in a carei
crt.  Numele si prenumele   circumscriptie urmeaza
                                sa functioneze
__________________________________________________
  1.  Puia Romulus              Targu Mures
  2.  Soos Stefan               Targu Mures
  3.  Olariu Titu-Traian        Targu Mures
  4.  Pop Ioan                  Targu Mures
  5.  Kenosy Adrian Zoltan      Sighisoara
  6.  Corcescu Horatiu          Tarnaveni
  7.  Roga Sorin                Reghin
  8.  Sarig Attila              Miercurea-Ciuc
  9.  Szilagyi Erzsebet         Miercurea-Ciuc
 10.  Cotfas Marin Cornel       Toplita
 11.  Baroti Pal                Gheorgheni
 12.  Biro Mihaiu               Odorheiu Secuiesc
 13.  Szekely Szabolcs-Barna    Targu Mures
 14.  Olteanu Radu              Reghin
__________________________________________________

    Curtea de Apel Iasi
_________________________________________________
Nr.                        Judecatoria in a carei
crt.  Numele si prenumele  circumscriptie urmeaza
                               sa functioneze
_________________________________________________
  1.  Zacornea Constantin      Iasi
  2.  Mihaila Radu             Iasi
  3.  Andrei Cezar             Iasi
  4.  Birca Gabriel            Iasi
  5.  Airinei Constantin       Iasi
  6.  Stan Iulian Marius       Murgeni
  7.  Boboc Mihai              Vaslui
  8.  Angheluta Lucian         Raducaneni
  9.  Corbu Vasile             Pascani
 10.  Popovici Florin          Pascani
 11.  Gutu Adrian              Husi
__________________________________________________

    Curtea de Apel Ploiesti
_____________________________________________________
Nr.                            Judecatoria in a carei
crt.  Numele si prenumele      circumscriptie urmeaza
                                   sa functioneze
_____________________________________________________
  1.  Petre Cristian               Ploiesti
  2.  Radulescu Remus              Ploiesti
  3.  Matei Sebastian              Ploiesti
  4.  Trifina Elena-Cornelia       Ploiesti
  5.  Frincu Mihai                 Campina
  6.  Negulescu Emilian-Mihail     Valenii de Munte
  7.  Dragan Ion                   Sinaia
  8.  Mihai Ducu                   Targoviste
  9.  Georgescu Gheorghe           Targoviste
 10.  Deaconescu Adrian            Targoviste
 11.  Stefan Viorel Dinu           Targoviste
 12.  Stanescu Mihai               Targoviste
 13.  Duica Claudiu                Gaesti
 14.  Gruianu Viorel               Pucioasa
 15.  Pavel Bebi                   Moreni
 16.  Marin Florea                 Racari
 17.  Porosnicu Adrian             Buzau
 18.  Popescu Adrian Gabriel       Buzau
 19.  Rusen Valeriu                Buzau
 20.  Ailincai Alexandru           Ramnicu Sarat
 21.  Clinciu Gheorghe             Ramnicu Sarat
 22.  Nicolau Iulian Nicolae       Pogoanele
 23.  Manole Victor                Patarlagele
 24.  Tanase Laura Ioana           Ploiesti
_____________________________________________________

    Curtea de Apel Timisoara
_____________________________________________________
Nr.                            Judecatoria in a carei
crt.  Numele si prenumele      circumscriptie urmeaza
                                   sa functioneze
_____________________________________________________
  1.  Vitan Stefan                 Arad
  2.  Popescu Virgil               Arad
  3.  Pasculescu Horia             Arad
  4.  Galuti Alexandru             Ineu
  5.  Oprea Dan                    Lipova
  6.  Rus Valentin Mihai           Gurahont
  7.  Carciumaru Gheorghe          Chisineu-Cris
  8.  Nebunu Nicolae               Resita
  9.  Modalca Gheorghe             Resita
 10.  Ciobanu Gheorghe             Resita
 11.  Tabusca Vasile               Moldova Noua
 12.  Ghidut Lucian-Cornel         Oravita
 13.  Dragomir Daniel              Timisoara
 14.  Munteanu Doru                Timisoara
 15.  Opritescu Bujor              Timisoara
 16.  Todoran Marius Sorin         Timisoara
 17.  Hutiu Vasile Constantin      Faget
 18.  Blajovan Nucu Tiberius       Lugoj
 19.  Furdean Mugurel              Lugoj
 20.  Jurchescu Cristian Mihai     Deta
_____________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Statut 0/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Statut 0 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu