Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1 din 17 februarie 2007

privind modificarea si completarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti

ACT EMIS DE: UNIUNEA NATIONALA A EXECUTORILOR JUDECATORESTI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 164 din 7 martie 2007



Având în vedere desfăşurarea lucrărilor Congresului extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din 17 februarie 2007, care este legal constituit,

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 95 alin. (5) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 16 lit. g) din Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare,

în vederea corelării Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti cu prevederile Legii nr. 188/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare, fiind formulate propuneri de modificare a statutului,

Congresul extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 iunie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  Titlul statutului va avea următorul cuprins:

„STATUTUL

Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc"

2.    După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - Profesia de executor judecătoresc este liberală şi independentă."

3.   La articolul 3, alineatul 3 va avea următorul cuprins: „Sediul principal al Uniunii este în municipiul Bucureşti."

4.  Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Uniunea conduce şi coordonează la nivel naţional activitatea executorilor judecătoreşti şi urmăreşte respectarea regulilor deontologice în activitatea acestora, potrivit Codului deontologic al profesiei, aprobat de Congresul Uniunii."

5.    După articolul 6 se introduc opt noi articole, articolele 61- 68, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - In aplicarea art. 6 lit. a), b), c), d) şi f), precum şi a art. 411 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, Uniunea coordonează activitatea Centrului Academic de Pregătire, Formare şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti.

Organizarea şi funcţionarea Centrului Academic de Pregătire, Formare şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti sunt stabilite prin Regulamentul de funcţionare şi perfecţionare al Centrului Academic de Pregătire, Formare şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti, aprobat de către Consiliul Uniunii.

In cadrul Centrului Academic de Pregătire, Formare şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti funcţionează o comisie ştiinţifică, ce va fi consultată de către Consiliul Uniunii în probleme de modificări legislative, analize ştiinţifice, studii etc.

Art. 62. - Pregătirea profesională continuă reprezintă totalitatea activităţilor planificate de pregătire teoretică şi practică desfăşurate de executorii judecătoreşti în vederea dobândirii sau îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini profesionale, în scopul creşterii calităţii actului execuţional şi nivelului de performanţă în domeniul respectiv.

Art. 63. - Managementul activităţilor de pregătire profesională continuă este realizat de Consiliul Uniunii prin Programul naţional de pregătire profesională continuă.

Art. 64. - Participarea la pregătirea profesională în cadrul Centrului Academic de Pregătire, Formare şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti este obligatorie şi se face cel puţin o dată la 3 ani.

Art. 65. - Neparticiparea la pregătirea profesională înăuntrul termenului de 3 ani la centrul menţionat la art. 61 duce la sesizarea Colegiului director al Camerei din care face parte executorul judecătoresc respectiv, cu propunerea de aplicare a unei sancţiuni conform legii şi art. 44 din Legea nr. 188/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 66. - Modulele de pregătire, numărul de participanţi şi perioada acestora vor fi stabilite de către conducerea centrului prevăzut la art. 61 şi vor fi adoptate de către Consiliul Uniunii.

Art. 67. - La absolvirea perioadei de perfecţionare se va susţine un test şi în funcţie de rezultatul acestuia se va aplica sau nu se va aplica măsura obligativităţii reluării cursului de către participanţi la un modul viitor înăuntrul acestui termen de 3 ani.

Art. 68. - Centrul Academic de Pregătire, Formare şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti va elibera un certificat de absolvire la sfârşitul perioadei de pregătire profesională."

6.   La articolul 11, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

,,i) să răspundă în termenul stabilit la toate solicitările Camerei sau Uniunii."

7.  La articolul 16 alineatul 1, litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) validează şi revocă membrii Comisiei superioare de disciplină, care va fi compusă din 15 membri din Camere diferite, fără ca aceştia să deţină sau să poată ocupa alte funcţii eligibile la orice nivel al Uniunii sau al Camerelor;".

8.   La articolul 16 alineatul 1, după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:

,,h) alege directorul şi secretarul Centrului Academic de Pregătire, Formare şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti pentru un mandat de 3 ani;

i) aprobă Codul deontologic al executorului judecătoresc."

9.  La articolul 19, litera d) se abrogă.

10.   La articolul 19, litera h) va avea următorul cuprins:

,,h) stabileşte cotele de contribuţie ale executorilor judecătoreşti la Uniune în raport cu venitul brut realizat de aceştia;".

11.   La articolul 19, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:

,,h1) stabileşte şi actualizează anual cuantumul cheltuielilor de executare;".

12.  La articolul 19, literele k), I), m), n), p) şi r) vor avea următorul cuprins:

,,k) execută controlul profesional-administrativ asupra Camerelor cel puţin o dată la 2 ani, verificând şi calitatea actelor execuţionale, sau poate delega Colegiul director al Camerei cu efectuarea controlului conform prevederilor art. 59 din lege;

l) stabileşte indemnizaţiile de conducere pentru preşedinte, vicepreşedinţi, membrii Consiliului Uniunii, organele de conducere ale Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti şi organele de conducere ale Centrului Academic de Pregătire, Formare şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti;

m) stabileşte structura organizatorică şi numărul persoanelor de specialitate şi cu funcţii administrative din cadrul Uniunii şi al Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti;

n) desemnează 2 dintre membrii săi să facă parte din Biroul executiv al Consiliului Uniunii;

..........................................................................................................................................................

p) organizează şi coordonează activitatea de editare a Buletinului executorilor judecătoreşti din România;

r) aprobă Programul de pregătire şi perfecţionare a executorilor judecătoreşti şi cheltuielile Centrului Academic de Pregătire, Formare şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti;".

13.   La articolul 19, după litera u) se introduc două noi litere, literele v) şi w), cu următorul cuprins:

,,v) stabileşte cuantumul taxelor de înscriere şi participare la examene;

w) întocmeşte şi actualizează permanent liste cuprinzând:

-  executorii judecătoreşti incompatibili, indicând temeiul incompatibilităţii;

-   executorii judecătoreşti care sunt suspendaţi din funcţie în temeiul art. 23 lit. a) şi lit. b) teza a doua, lit. c), d) şi e) din lege;

-   executorii judecătoreşti stagiari, indicând biroul în care sunt angajaţi şi data încheierii contractului individual de muncă."

14.  Articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - Biroul executiv al Consiliului Uniunii se compune din preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 2 membri desemnaţi de Consiliul Uniunii."

15.  La articolul 21, litera e) se abrogă.

16.   La articolul 21, litera f) va avea următorul cuprins:

,,f)  propune  cotele  de  contribuţie  ale  executorilor judecătoreşti la Uniune, în raport cu venitul realizat de aceştia;".

17.    La articolul 22 alineatul 1, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) stabileşte atribuţiile celor 2 vicepreşedinţi ai Consiliului Uniunii;".

18.    La articolul 22 alineatul 1, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) angajează personalul de specialitate şi administrativ al Uniunii şi stabileşte prin negociere salariile acestora;".

19.   La articolul 22, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

„Funcţia de preşedinte nu poate fi exercitată decât pe durata a două mandate. Durata unui mandat este de 3 ani."

20.   La articolul 23, alineatele 1 şi 4 vor avea următorul cuprins:

„Comisia de cenzori a Uniunii este compusă din 3 membri, dintre care 2 executori judecătoreşti aleşi de Congresul Uniunii şi 1 expert contabil desemnat de Consiliul Uniunii.

..........................................................................................................................................................

Calitatea de cenzor este incompatibilă cu orice altă funcţie eligibilă în cadrul Uniunii."

21.   La articolul 24, alineatele 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:

„Bugetul Uniunii este format din contribuţiile băneşti ale membrilor, donaţii, sponsorizări, beneficii rezultate din activităţi economice conexe şi din orice alte sume de bani dobândite licit.

Cota de contribuţie a fiecărui executor judecătoresc la Uniune se aprobă de Consiliul Uniunii, la propunerea Adunării generale a Camerei."

22.  La articolul 24, alineatul 5 se abrogă.

23.  Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - Camerele au, potrivit legii, personalitate juridică, firmă, ştampilă şi sigilii proprii, iar sediul lor se află în localitatea în care funcţionează curtea de apel în circumscripţia căreia se constituie."

24.   La articolul 26, alineatele 2 şi 4 vor avea următorul cuprins:

„Camerele sunt conduse de un colegiu director format dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi 3-7 membri.

..........................................................................................................................................................

Funcţionarea tuturor organelor Camerei se realizează potrivit prezentului statut."

25.  Articolul 27 va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Adunarea generală a Camerei se întruneşte semestrial în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie în şedinţă extraordinară, la convocarea preşedintelui Colegiului director sau la cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi ori la solicitarea Consiliului Uniunii.

Convocarea Adunării generale a Camerei în şedinţă ordinară se face cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru ţinerea acesteia, iar convocarea şedinţei extraordinare se face cu cel puţin 3 zile înainte, prin înştiinţarea membrilor săi, cu menţionarea datei şi a locului desfăşurării.

Prezenţa executorilor judecătoreşti la lucrările Adunării generale a Camerei este obligatorie, absenţa nemotivată atrăgând sancţiunea prevăzută de art. 44 din lege."

26.  La articolul 29, literele e), f) şi g) vor avea următorul cuprins:

,,e) propune cotele de contribuţie ale executorilor judecătoreşti la Uniune şi aprobă cotele de contribuţie ale executorilor judecătoreşti la Cameră, cu respectarea art. 24 alin. 3;

f)   informează Uniunea în legătură cu activitatea birourilor executorilor judecătoreşti asupra numărului necesar de executori judecătoreşti şi de executori judecătoreşti stagiari;

g)   aprobă propunerile Colegiului director cu privire la structura organizatorică, a personalului angajat şi salarizarea acestuia."

27.   La articolul 30, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

„Alegerea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a reprezentanţilor în Consiliul Uniunii şi în Consiliul de disciplină al Camerei se face de Adunarea generală a Camerei prin vot secret, cu majoritate simplă."

28.  La articolul 33, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

„Toate persoanele care intră în profesia de executor judecătoresc, indiferent de forma prin care devin executor judecătoresc, trebuie să îşi înceapă activitatea primind avizul Camerei pentru înscrierea biroului la curtea de apel, după ce fac dovada achitării, în contul Uniunii, a echivalentului în lei al sumei de 1.000 euro, calculat la cursul Băncii Naţionale a României din ziua plăţii, din care se vor vira 30% la Camera în circumscripţia căreia îşi va desfăşura activitatea şi 70% la Uniune."

29.   La articolul 34, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

„Vicepreşedintele exercită atribuţiile preşedintelui în lipsa acestuia."

30.   La articolul 35, litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) are dreptul la o indemnizaţie stabilită de Consiliul Uniunii, plătită din bugetul Uniunii;".

31.  La articolul 35, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

„Reprezentantul Camerei în Consiliul Uniunii va putea fi substituit de către preşedintele sau vicepreşedintele Colegiului director în situaţia în care se află în imposibilitate de a participa la şedinţele Consiliului Uniunii."

32.   La articolul 36, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

„Pentru înscrierea la concurs în vederea ocupării unui post de executor judecătoresc, candidatul va plăti o taxă de înscriere la Cameră şi o taxă de participare la concurs, în contul Uniunii. Cuantumurile acestor taxe se stabilesc de Consiliul Uniunii în condiţiile art. 19."

33.  Articolul 38 va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - Executorii judecătoreşti îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor birouri, individual sau prin asociere în baza unui contract de societate civilă."

34.  Articolul 51 va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - Executorii judecătoreşti sancţionaţi conform prevederilor art. 46 lit. a), b) şi c) din lege pot exercita funcţii eligibile, la următoarele alegeri, numai la nivelul Camerei.

Sancţiunile prevăzute la art. 46 lit. a) şi b) din lege se prescriu în termen de 6 luni; cea prevăzută la art. 46 lit. c) din lege se prescrie la 1 an de la achitarea amenzii, iar cea prevăzută la art. 46 lit. d) din lege se prescrie la 3 ani de la expirarea perioadei de suspendare."

Art. II. - Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi adusă la cunoştinţă tuturor camerelor executorilor judecătoreşti de pe lângă curţile de apel.

Art. III. - Serviciile secretariat şi informatic ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, precum şi secretariatele camerelor executorilor judecătoreşti vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti,

Ducu Mihai


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu